Äldre personer med missbruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldre personer med missbruk"

Transkript

1 Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen

2

3 Innehåll 1 Uppdraget Mål med samverkansrutinen Målgrupper Kommunens ansvar Omsorgens uppdrag Hälso-och sjukvårdens uppdrag i kommunen Vuxenenhetens uppdrag Riktlinjer Omsorgen Handlingsplan för Omsorgens verkställighet Rutiner för Hälso- och sjukvården i kommunen vid ärenden där misstanke om missbruk finns Vuxenenheten Samordning Samordningsmodellen SIP, samordnad individuell plan Bra att veta 11

4

5 1 Uppdraget Socialstyrelsen har uppmärksammat att samarbetet kring äldre med missbruk behöver utvecklas. Särskilt som äldre personer med riskfylld alkoholkonsumtion är en växande grupp. En ökad alkoholkonsumtion bland äldre ställer delvis nya krav, både på missbruks- och beroendevården och på äldreomsorgen. Äldre personer har rätt både till en god äldreomsorg och att få hjälp med sitt missbruk eller beroende. Utan samverkan finns det risk för att äldre med missbruk inte får den hjälp de behöver. Även i Hudiksvalls kommun har problemet uppmärksammats. I oktober 2013 tillsattes en grupp med representanter från omsorgsförvaltningen och social- och fritidsförvaltningens vuxenenhet med uppdrag att gemensamt ta fram riktlinjer för samarbete kring denna målgrupp. Detta dokument är resultatet av det uppdraget. (Denna samverkansrutin kan även användas för yngre personer med behov av stödinsatser från både omsorgen och vuxenenheten.) 1.1 Mål med samverkansrutinen Att personer i Hudiksvalls kommun med både omvårdnadsbehov och vård för missbruk/ beroende får den hjälp de behöver. Att personalen inom omsorgsförvaltningen och social- och fritidsförvaltningen blir tryggare i sin yrkesutövning genom en handlingsplan över hur arbetet med denna målgrupp ska hanteras. 1.2 Målgrupper Personer som har ett missbruk och där problematiken är känd hos omsorgen och/eller vuxenenheten. Personer som har ett missbruk som uppdagas i kontakter med hemtjänsten. Personer som har ett omvårdnadsbehov som uppdagas i kontakter med vuxenenheten. Personer med omvårdnadsbehov och missbruk som aktualiseras av sjukvården till äldreomsorgen och/eller individ- och familjeomsorgen. 5

6 2 Kommunens ansvar Kommunen har ansvar för att äldre ska kunna leva under trygga förhållanden (SoL kap 5 4) samt för vård och behandling av personer med missbruksproblem (SoL kap 5 9). 2.1 Omsorgens uppdrag SoL kap 5 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Handläggarenhetens uppdrag är att på ett rättssäkert och professionellt sätt utreda behovet av insatser enligt socialtjänstlagen, exempelvis i form av hjälp i hemmet, hemtjänst, dagverksamhet, korttidsplats eller särskilt boende samt efter prövning fatta beslut om dessa insatser. Handläggarna är skyldiga att regelbundet följa upp och ompröva insatser vid förändringar. Enhetscheferna inom hemtjänsten tar emot beslutet/uppdraget (via datasystemet Treserva) som biståndshandläggaren har fattat. Personal i omsorgen som arbetar i hemtjänst ska praktiskt verkställa besluten/uppdragen hemma hos kund. Tillsammans med den enskilde ska omsorgspersonal göra en genomförandeplan där det mer i detalj ska dokumenteras hur den enskilde önskar att biståndet/den beviljade insatsen rent praktiskt ska utföras. Enhetschef i hemtjänsten ska stötta, handleda och utbilda omsorgspersonalen i hemtjänst inom missbruksproblematik samt delta i uppföljningar. Det kan bli aktuellt för enhetschef som är ansvarig för verkställighet av beviljade insatser att tillsammans med den enskilde utforma en överenskommelse utifrån svårhanterade situationer i hemmet som är kopplade till missbruket. 2.2 Hälso-och sjukvårdens uppdrag i kommunen HSL 2 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Lag (1997:142). Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt de som, efter beslut av kommunen, bor i särskilt boende, gruppbostad eller vistas på dagverksamhet samt de som är inskrivna i hemsjukvård. Landstinget har ansvar för den hälso- och sjukvård som meddelas/utförs av läkare. Kommunen ska också erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade samt inkontinenshjälpmedel. 6

7 Arbets- och fysioterapeut har ansvar för habilitering och rehabilitering. De utför individuella träningar och provar ut och följer upp hjälpmededel. De instruerar och utbildar omsorgspersonal att utföra vissa träningsprogram. Sjuksköterskan har ansvar för den specifika omvårdnaden samt samordning av vårdinsatser, utför förebyggande insatser, specifika omvårdnadsinsatser samt medicinska insatser. Hen har bland annat ansvar för läkemedelshantering och utvärderar läkemedelsbehandlingar när den enskilde, av läkare, har fråntagits egenansvar för sina läkemedel. Arbetsterapeut/fysioterapeut/sjuksköterska deltar i upprättande av den enskildes genomförandeplan i samarbete med kontaktman och enhetschef samt deltar i omvårdnadsträffar. En viktig del i arbetet är att samverka med enhetschefer, närstående, MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska) och andra vårdgivare. 2.3 Vuxenenhetens uppdrag SoL kap 5 9 Socialnämnden ska aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hen behöver för att komma ifrån missbruket. Vuxenenhetens uppdrag är att utreda behov av samt verkställa beslut om vård och behandlingsinsatser för missbruks- och beroendeproblematik. Utredning får endast inledas med den enskildes samtycke. Undantag är om det kan finnas behov av vård enligt LVM. För att bedöma detta finns ett antal kriterier som måste vara uppfyllda. Vård utan samtycke regleras i Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Tvångsvård innebär en stor inskränkning i den personliga integriteten och föregås av en omfattande juridisk process. Innan tvångsvård blir aktuellt görs en utredning som visar personens aktuella missbruk. Med utredningen som underlag och vanligen i kombination med rättsliga förhandlingar fattar Förvaltningsrätten beslut om skäl för tvångsvård föreligger. Den muntliga förhandlingen sker i Förvaltningsrätten i Falun och där får parterna, det vill säga den enskilde och socialnämnden (företrädd av socialsekreterare) tillfälle att mötas för att klargöra sina ståndpunkter. 3 Riktlinjer 3.1 Omsorgen Utgångspunkten är att arbeta med och för samtycke från den enskilde. Handläggarens rutiner i ärenden där misstanke om missbruk finns Som handläggare våga ställa obekväma frågor vid hembesök om vad du sett eller vad anhöriga/andra sagt, hemtjänstens iakttagelser. Dokumentera i din utredning även om den enskilde nekar till missbruk. Ändå viktig information att handläggaren i sin utredning visar att man vid misstanke ändå tagit upp vad man sett eller hört. 7

8 Vid kallelse till samordnad vårdplanering via Meddix där man kan utläsa/finna misstanke om eventuellt missbruk kolla med vårdkoordinator att rätt kompetenser är kallade. Sjukhuset kallar kommunen och socialtjänsten och kan tro att vuxenenheten får kallelsen automatiskt. Det är bara till handläggarenheten kallelsen går. Handläggare och hemtjänst kan vända sig till hälso- och sjukvården utifrån symptomen av missbruket. Antingen till hemsjukvården om personen är inskriven där eller till hälsocentralen. Efter samtycke från enskild; anmäl till vuxenenheten, målsättningen ska då vara att båda handläggarna från SoF och omsorgen gör ett gemensamt hembesök. Med samtycke från enskild ska samordning av insatser ske utifrån gällande praxis exempelvis genom Samordningsmodellen och/eller SIP (samordnad individuell plan) Lämna information till den enskilde och/eller anhöriga angående Beroendecentrum och Anhörigstöd Handlingsplan för Omsorgens verkställighet Omsorgspersonal som i sitt arbete kommer i kontakt med vårdtagare som har någon form av okontrollerad eller överdriven användning av alkohol, eller annat missbruksproblem, ska informera sin enhetschef om detta. Omsorgspersonalen ska dokumentera i omvårdnadsjournalen (i dagsläget pappersform) vid de tillfällen som den enskilde uppenbart varit påverkad. I dokumentationen ska framgå hur detta påverkar utförandet av insatsen. För personer som är inskrivna i hemsjukvården med insatser från hemsjukvårdens distriktssköterska och har ett avvikande allmäntillstånd (ex berusning) ska detta alltid rapporteras. Enhetschef tar del av dokumentationen och kontaktar sedan den enskilde samt eventuellt biståndshandläggaren för hembesök. (Anledningen till att handläggare bör vara med är att förutsättningarna för verkställigheten/underlag för tidigare beslut har förändrats vilket kan ligga till grund för ändringar i redan tagna beslut.) Vid hembesöket som enhetschef initierar bjuds berörda parter med, exempelvis biståndshandläggare och representanter från sjukvården. Enhetschef hör efter om den enskilde är intresserad av stöd/hjälp från vuxenenheten med sin problematik. Om den enskilde vill ha hjälp med missbruksproblematiken kan enhetschefen/ handläggare vara behjälplig med att ta kontakt. 8

9 Om det inte finns en uttalad önskan om hjälp eller att den enskilde inte vill kännas vid problemet, kan enhetschefen ta kontakt med vuxenenheten och beskriva problemet avidentifierat för råd och stöd. Om den enskilde inte är intresserad av hjälp och missbruket är av sådan art att anmälan inte kan göras bör en detaljerad genomförandeplan eller överenskommelse upprättas. I genomförandeplanen/överenskommelsen kan exempelvis svårhanterade situationer tas upp, den enskilde kan då tillsammans med enhetschef och omsorgspersonal komma överens om hur dessa situationer ska hanteras. Genomförandeplanen/överenskommelsen skrivs sedan under av vårdtagaren Rutiner för Hälso- och sjukvården i kommunen vid ärenden där misstanke om missbruk finns Som sjuksköterska, sjukgymnast, fysioterapeut eller arbetsterapeut våga ställa obekväma frågor vid hembesök om vad du sett eller vad anhöriga/andra sagt. Erbjud kontakt med vuxenenheten. Lämna information till den enskilde och/eller den anhöriga angående Beroendecentrum. Dokumentera, i omvårdnadsjournalen, symtom och misstanke om missbruk även om den enskilde nekar till missbruk. Ta upp misstanke om missbruk till diskussion med ansvarig läkare vid behandling av symtom eller förskrivning av läkemedel. Utforma en vårdplan för läkemedelshantering och övriga vårdinsatser i samråd med ansvarig läkare. Vid kallelse till samordnad vårdplanering via Meddix där misstanke om missbruk finns, kontakta vårdkoordinator för att försäkra dig om att rätt kompetens är kallad. Vuxenenheten får ingen kallelse utan kallelsen går endast till handläggarenheten. Vid samtycke från den enskilde kalla till samordnad individuell plan (SIP) med vuxenenheten. Är problemet av sådan art och omfattning att det är sannolikt att den enskilde behöver hjälp för sitt missbruk oavsett samtycke bör en anmälan från enhetschefen/ handläggare/hälso-sjukvårdspersonal göras till vuxenenheten. Även om en anmälan till Vuxenenheten inte leder till någon åtgärd vid första tillfället är det viktigt att anmäla på nytt om missbruket kvarstår. 3.2 Vuxenenheten Socialsekreterare som blir kontaktad av omsorgen (handläggare, distriktssköterska i hemsjukvård eller enhetschef) gällande en person med missbruk och som vill ha hjälp bokar ett gemensamt möte med omsorgen och 9

10 den berörde. Socialsekreterare inleder utredning och bokar fortsatta träffar med personen för att utreda vårdbehovet. Om den enskilde inte vill ha hjälp men omsorgen bedömt att missbruket är av sådan omfattning att de gjort en anmälan till vuxenenheten bokar socialsekreterare tid med omsorgspersonal för ett gemensamt hembesök. Vid inkommen anmälan gällande missbruk görs en förhandsbedömning. Vill personen inte ha hjälp och kriterier för LVM-vård inte föreligger avslutas förhandsbedömningen utan åtgärd. Personal vid vuxenenheten som i sitt arbete kommer i kontakt med enskilda som har någon form omsorgsbehov kan vara behjälplig att ta kontakt med äldreomsorgen för att ansöka om hjälp. Personen måste själv vilja ha hjälpinsatser. 4 Samordning När en person har insatser från både omsorgen och vuxenenheten är det lämpligt att gemensamt följa upp insatserna om personen själv samtycker till det. 4.1 Samordningsmodellen Samordningsmodellen är en modell för intern samordning och ansvarsfördelning kring personer med funktionsnedsättning och social problematik. Handläggare från omsorgen eller social och fritid kan aktualisera personer som har både funktionsnedsättning och social problematik till samordningsgruppen. Samtycke från den enskilde krävs men det går även att ta upp ärenden avidentifierat för att få vägledning hur man kan gå vidare. (Dokument för samordningsmodellen finns på Hint.) SIP, samordnad individuell plan När en person har behov av insatser från vuxenenheten, omsorgsförvaltningen och berörda från sjukvården ska representanter kallas till samverkansmöte (SIP dok ska användas, finns i Treserva). För att upprätta en SIP krävs att den det berör har lämnat samtycke. På mötet upprättas en individuell plan. Av planen ska framgå vilken insats som behövs, vilka insatser som respektive huvudman svarar för, vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget samt vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret. Lag (2009:981) Planen ska följas upp var 4-6:e vecka. Den som är sammankallande ansvarar för planen. Den individuella planen ska vara långsiktig gällande insatser samt eftervård. 10

11 5 Bra att veta På Beroendecentrum samverkar Landstinget och kommunen. I personalen finns sjuksköterskor, läkare och behandlare. De erbjuder bland annat rådgivning, samtalskontakt, abstinensbedömning/behandling, anhörigstöd, läkarkontakt samt behandling i grupp. Beroendecentrum ligger på Kungsgatan 44 i Hudiksvall och nås via kommunens växel Till kommunens anhörigstöd kan man ringa och få råd, stöd och information. Anhörigsamordnaren nås på telefon Till Vuxenenhetens mottagningsenhet kan man ringa för att ansöka om hjälp för missbruksproblematik, göra anmälningar samt få råd och stöd i dessa frågor. Mottagningsenheten nås på telefon eller via kommunens växel

12

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m.

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m. Meddelandeblad Mottagare: Länsrätter, kammarrätter, länsstyrelser, kommuner, socialnämnder, förvaltningar med ansvar för äldreoch handikapp, landsting (sjukvårdshuvudmän), samverkansnämnder, sjukhus i

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Lokal handlingsplan för missbruk och beroendefrågor mellan Ale kommun, primärvård & psykiatri

Lokal handlingsplan för missbruk och beroendefrågor mellan Ale kommun, primärvård & psykiatri 2010-02-08 Reviderad 2013-07-24 2014-07-01 Lokal handlingsplan för missbruk och beroendefrågor mellan Ale kommun, primärvård & psykiatri Arbetsgruppen har bestått av: Anita Bemerstam, enhetschef, funktionshinderenheten,

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdom i Tyresö kommun Bollmora vårdcentral Aleris Tyresöhälsan Trollbäckens vårdcentral Tyresö kommun Handengeriatriken Om demens Demens är ett

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer