Revisionsrapport. Missbruksvård. Kinda kommun. Lena Brönnert. November 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Missbruksvård. Kinda kommun. Lena Brönnert. November 2011"

Transkript

1 Revisionsrapport Missbruksvård Kinda kommun Lena Brönnert

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag, revisonsfråga och revisionsmetod Revisionsfråga Revisionsmetod 3 4 Resultat Mål och riktlinjer Uppsökande och förebyggande insatser Gränser till andra huvudmäns ansvar Tillgång till insatser Kvalitet inom öppenvård, vård i familjehem och på behandlingshem Metoder för uppföljning av individuella insatser Metoder för utvärdering av insatser 9 Kinda kommun

3 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Kinda kommuns revisorer har gett Kommunal Sektor inom uppdraget att granska att socialnämnden säkerställer att missbruksvården är ändamålsenlig och har den kvalitet som lagstiftning och nämndens mål anger. Resultatet visar en tillfredsställande styrning mot detta och att rutiner finns för uppföljning. Granskningen enligt uppdraget kontrollmål visar följande: Finns mål och riktlinjer avseende missbruksvården? Vid granskningen har framkommit att mål, riktlinjer, värdegrund och kvalitetsdeklarationer fastlagts för att styra missbruksvården, vilket bedöms som tillfredsställande. Det finns rutiner och metod för hur dessa ska följas upp. Finns uppsökande och förebyggande insatser? Granskningen visar att det sker ett uppsökande och drogförebyggande arbete i form av information riktad till allmänheten och till grupper, exempelvis anhöriga och personer med riskbeteende samt enskild rådgivning. Insatser riktas även för att nå unga, exempelvis genom att närvara vid arrangemang där riskbruk av droger kan förekomma och genom ungdomsmottagningen. Är gränser till andra huvudmäns ansvar tydlig och återspeglas den vid biståndsbeslut? Granskningen visar att samverkan uppfattas som en framgångsfaktor och eftersträvas aktivt såväl internt inom kommunen som med externa parter, bland annat för att uppnå tydliga ansvarsgränser, vilket är tillfredsställande. Det konstateras att samverkan med landstinget generellt men också i enskilda ärenden behöver utvecklas och tydliggöras. Vi uppmuntrar ett fortsatt engagemang för att, med stöd i de Nationella riktlinjerna för missbruksvård, eftersträva en tydlig ansvarfördelning också i praktiken för att säkerställa en god vård genom huvudmännens samlade kompetenser. Finns tillgång till insatser som kan tillgodose behov av missbruksvård? Familjeteamet erbjuds rådgivande och motiverade samtal samt insatser i samband med avslutad institutionsvård. Behandling i öppenvård kan också fås vid verksamhet i Linköpings kommun som skrivs tillsammans med beroendeenheten. Vid omfattande problematik erbjuds institutionsvård. Detta bedöms som tillfredsställande. Säkerställs att öppenvård, vård i familjehem och på behandlingshem har en tillräcklig god kvalitet? Vi konstaterar att nämnden fastställt ett ledningssystem för att säkerställa kvalitet inom den egna verksamheten, vilket bedöms som tillfredsställande. Det är också tillfredsställande att kompetenskrav utarbetats. Kinda kommun 1 av 9

4 Det finns ett arbetssätt för att utreda att anlitad institutionsvård har en god kvalitet. Vi rekommenderar att en rutin fastslår att detta fullföljs. Då extern öppenvård och familjehemsvård inte anlitas har vi inte kunnat utreda hur kvalitet i denna typ av insats kan säkerställas. Då det inte kan anses vara helt uteslutet att denna typ av vård kan anlitas bör det upprättas rutiner även för detta. Finns metoder för uppföljning av individuella insatser? Granskningen visar att en planering upprättas som beskriver insatser och planerad behandlingstid, vilken är grund för uppföljning av insatser. Vårdplaneringen bedöms kunna utvecklas för att förbättra möjligheterna att följa upp om beslutad vård ger förväntat resultat för den enskilde klienten. Finns metoder för utvärdering av insatser som erbjuds? Granskningen visar att metoder börjat tillämpas för att utvärdera de insatser som erbjuds. Vi rekommenderar att verksamheten prioriterar den fortsatta utvecklingen av detta för att säkerställa verksamhetens kvalitet. 2 Bakgrund Enligt socialtjänstlagen har kommunen en skyldighet att erbjuda missbrukare vård och behandling och har också ansvar för att förebygga missbruk. Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet och utföras av personer med lämplig utbildning och erfarenhet. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård är vägledande för kommuner och landsting. De innehåller rekommendationer som riktas till kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvården. Exempelvis förordas användandet av strukturerade bedömningsinstrument i samband med utredningar samt samverkan mellan olika huvudmän. Missbruksutredningen 1 visar behov av satsning att förhindra att riskbruk övergår i missbruk, exempelvis genom rådgivning. Här konstateras också att ansvarsfördelningen mellan landsting och kommun är otydlig och ett behov av att utveckla insatsernas kvalitet och personalens kompetens. I Kinda kommun ökade behov av missbruksvård i form av placering mellan år 2009 och 2010 vilket innebar betydande underskott för verksamheten. De missbruksproblem som i huvudsak behandlas är alkoholberoende och haschmissbruk. Bruttokostnaderna för dessa placeringar uppgick år 2009 till 857 tkr och år 2010 till tkr, en ökning om 114 %. För att åtgärda det konstaterade underskottet inom missbruksvården år 2010 ska minskade kostnader för placering av vuxna eftersträvas, den interna öppenvården och samarbetet med externa parter utvecklas ytterligare under Kommunens revisorer har i sin väsentlighet- och riskbedömning valt att granska kommunens missbruksvård. 1 SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende 2 Kinda kommun Verksamhetsberättelse Individ- och familjeomsorg. Kinda kommun 2 av 9

5 3 Uppdrag, revisonsfråga och revisionsmetod 3.1 Revisionsfråga Säkerställer socialnämnden att missbruksvården är ändamålsenlig och har den kvalitet som lagstiftning och nämndens mål anger? Kontrollmål Finns mål och riktlinjer avseende missbruksvården? Finns uppsökande och förebyggande insatser? Är gränser till andra huvudmäns ansvar tydlig och återspeglas den vid biståndsbeslut? Finns tillgång till insatser som kan tillgodose behov av missbruksvård? Säkerställs att öppenvård, vård i familjehem och på behandlingshem har en tillräcklig god kvalitet? Finns metoder för uppföljning av individuella insatser? Finns metoder för utvärdering av insatser som erbjuds? 3.2 Revisionsmetod Intervjuer har genomförts med socialchef och individ- och familjeomsorgschef, vuxenhandläggare, behandlare och representanter för nämnden. För uppdraget relevant dokumentation har granskats och analyserats. Sammanlagt sex personakter har granskats som berör utredning och uppföljning av insatser gällande missbruksvård. Verksamheten har slumpmässigt valt dessa. Granskningen begränsas till insatser riktade till vuxna missbrukare 4 Resultat 4.1 Mål och riktlinjer Socialnämndens verksamhetsmål är att ge individuellt formade insatser, ge möjlighet till inflytande och delaktighet, ett gott bemötande, att handläggningen sker rättssäkert, att barnperspektivet beaktas samt att verksamheten bedrivs med personal som har ändamålsenliga förutsättningar och kompetens. Enligt de strategiska områdenas mål ska riktade utbildningar ges till personalen varje år utifrån verksamhetsmålen, förvaltningen arbetar systematiskt med intern kontroll, alla brukare ska ha individuella planer och informationsmaterial finnas lättillgängligt för alla medborgare. Detta ska uppnås inom ett år. Inom en treårsperiod ska all personal ha adekvat utbildning för sitt uppdrag och i ett längre perspektiv ska system för kontinuerligt och verksamhetsnära lärande i vardagen ha utvecklats. 3 3 Kinda kommun Socialförvaltningens reviderade målsättning från och med och till och med Antagen av socialnämnden , 58 Kinda kommun 3 av 9

6 Måluppföljningar görs vid tertialuppföljning samt vid årsbokslut. För att följa upp och utvärdera verksamhetsmålen används verksamhetsdialoger mellan tjänstemän och politiker, nöjdhetsenkäter, brukartidsmätning samt uppföljning av genomförandeplaner minst en gång per år. Uppföljning visar att riktade utbildningar har getts ibland annat bedömningsverktyg, samtalsmetodik. Inom socialförvaltningen finns en nedskriven värdegrund som vägledning för personalen. Den säger bland annat att verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. I verksamhetsplanen 4 framgår att ledningen ska ta ansvar för att personalen ges möjlighet att ta eget ansvar, ser möjligheter och vågar tänka nytt samt att arbetsdagen präglas av en dialog. Verksamhetens riktlinjer 5 ger vägledning för utredning och journalföring. Här framgår att en vårdplan ska tas fram tillsammans med den enskilde vid behandling, vilken ska innehålla en redovisning av planerade insatser och planering kring eftervård. En genomförande plan ska beskriva insatser vid placering. I en organisationsskiss över myndighetsutövningen inom socialförvaltningen framgår att vuxenhandläggaren arbetar med motivation, utredning, uppföljning, uppsökande arbete i de fall en person sagt nej till stöd samt samverkan. I samma skiss framgår att förvaltningens missbruksarbete grundas på 12-stegsprogram 6, att samtalsmetoden MI 7 tillämpas samt att utredningar görs med stöd av ASI 8. Här framgår att insatser kan erbjudas efter beslut om bistånd men även som en serviceinsats, dvs den enskilde kan själv kontakta Familjeteamet för att få stöd och hjälp. I kommunen finns ett antal kvalitetsdeklarationer. Hur verksamheterna lyckas att efterleva dessa följs upp genom årliga brukarundersökningar. Deklarationen utlovar att socialsekreterare tar en kontakt inom fem dagar från en ansökan och en träff ska vara inbokad inom tio, att en träff med öppenvårdens personal ska vara inbokad inom tio dagar efter att klienten diskuterat sina behov med socialsekreterare och öppenvård och att uppföljning av pågående insatser ska ske var tredje månad. Granskningen visar att mål, riktlinjer, värdegrund och kvalitetsdeklarationer fastlagts för att styra missbruksvården, vilket bedöms som tillfredsställande. Det finns rutiner och metod för hur dessa ska följas upp. 4.2 Uppsökande och förebyggande insatser Av verksamhetsplanen framgår att information sprids om arbetssätt, samverkan och behandlingsmöjligheter, bland annat i form av en broschyr samt på internet. 4 Kinda kommun Verksamhetsplan socialförvaltningen Kinda kommun Kinda kommun Socialförvaltningen Vuxna Riktlinjer för handläggning En behandlingsform som i första hand vänder sig till personer med alkohol- och narkotikaberoende och syftar till att hjälpa den beroende att inse sitt hjälpbehov och påbörja ett arbete mot förändring. 7 Motiverande intervju. En förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik utifrån kognitiv beteendeterapi. Metoden betonar betydelsen av empatiskt lyssnade vilket visat sig minska klientens alkoholkonsumtion. 8 Addiction Severity Index, är en strukturerad intervju som innehåller frågor som är relevanta för klienters missbruksproblem, vilken täcker förutom alkohol- och narkotikamissbruk även andra livsområden som arbete, fysisk och psykisk hälsa, socialt umgänge och kriminalitet. Kinda kommun 4 av 9

7 Familjeteamet erbjuder återkommande informationskvällar. Ett exempel är en öppen inbjudan till en information om beroende som ges vid tre tillfällen under hösten Dessa annonseras i lokal press och via kommunens hemsida samt anslås. Informationsmaterial om verksamheten inom Familjeteamet sprids genom bland annat primärvården och kommunens hemsida. Möjlighet till spontana besök finns för exempelvis anhöriga som känner en oro för en familjemedlem. En rutin finns för hur socialsekreteraren ska agera vid anmälan från polis angående omhändertagande av berusad person(lob 9 ). En kallelse för samtal och rådgivning med socialsekreterare skickas ut, är personen under 18 år ska även föräldrarna kallas till mötet. Familjeteamet medverkar vi dessa samtal. Om den unge är mellan 18 och 23 år och inte hörsammar kallelsen, kallas han/hon igen och hembesök övervägs. Vid anmälan gällande rattfylleri görs på ett liknande sätt. Vid dessa samtal används bedömningsinstrument 10 anpassade för problematiken. Ett uppsökande arbete sker bland ungdomar i samband med helger som av erfarenhet kan innebär ett större fylleri, exempelvis Lucia, Valborg, marknadsdagar m m. Socialtjänsten samarbetar med landstinget i Ungdomsmottagningen genom samfinansiering. En utveckling av verksamheten innebär att den också kommer att arbeta informativt mot droger. Granskningen visar att det sker ett uppsökande och drogförebyggande arbete i form av i information riktad till allmänheten och till grupper, exempelvis anhöriga och personer med riskbeteende samt enskild rådgivning. Insatser riktas även för att nå unga, exempelvis genom att närvara vid arrangemang där riskbruk av droger kan förekomma samt genom ungdomsmottagningen. 4.3 Gränser till andra huvudmäns ansvar För den enskilde är det av största vikt att gränserna mellan huvudmännens ansvarsområden är tydliga vilket också är en förutsättning för en fungerande samverkan. Genom samordning av huvudmännens insatser nås bästa möjliga effekt och genom en samlade kompetensen skapas ett mervärde för den enskilde på olika sätt. I verksamhetsplanen för 2011 nämns muntliga informationsinsatser om verksamheten till samarbetspartners som en framgångsfaktor. I ledningssystem för kvalitet 11 framgår att verksamheten ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete, internt och externt. Samverkan ska ske genom regelbundna arbetsplatsträffar och deltagande i olika nätverksträffar och handlar om att överföra information och hitta samverkan kring gemensamma klienter. Enligt verksamhetsplanen ska vårdkedjan utvecklas under året. I samverkan med vårdcentralen ska den färdigställas och implementeras. Vårdkedjan innebär att 9 Lagen om omhändertagande av berusade personer m m 10 sinstrument används för att ringa in problemens art och omfattning vilket Socialstyrelsen rekommenderar 11 Kinda kommun, socialnämnden: Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS ( ). Kinda kommun 5 av 9

8 skapa förståelse för socialtjänstens ansvars och arbetssätt, kunskap om processen från att bruka alkohol till riskbruk, missbruk och beroende, att se problematiken ur ett samhällsperspektiv och ur ett helhetsperspektiv där hela familjen berörs av missbruk i familjen och också formar socialtjänstens arbete. Vid intervjuerna beskrivs syftet med vårdkedjan vara att skapa en gemensam helhetssyn med samverkansparter, vilket sker genom återkommande träffar mellan handläggare, behandlare, skola arbetsförmedling, försäkringskassan, polis och primärvården. Man beskriver att det är svårt att få respons för återkommande träffar hos samverkansparter, speciellt hos landstingets verksamheter. Detta innebär att svårigheter kan uppstå att erbjuda vård, framförallt i mötet med klienter som har behov av stöd från både kommunen och landstinget eller där en tids avgiftning inom landstinget är en förutsättning den vård kommunen beviljat. Vid intervjuerna beskrivs en oklarhet i samarbete med beroendekliniken då det finns otydligheter kring vem som gör vad. Det finns oklarheter mellan kommunen och landstinget i frågor som rör ansvar och åtgärder i samband med LVM 12. Idag förekommer det inte att socialkontoret och landstinget upprättat en gemensam skriftlig planering för personer som behöver insatser från båda huvudmännen, men uppges i praktiken förekomma. Enligt ledningen finns ett avtal om gräns mellan landsting och kommun inom länet vilket bygger på SKL:s förslag till gränsdragningar. Ett avtal finns med Frivården om gemensamma placeringar och gemensam vårdplanering. Granskningen visar att samverkan uppfattas som en framgångsfaktor och eftersträvas aktivt såväl internt inom kommunen som med externa parter bland annat för att uppnå tydliga ansvarsgränser, vilket är tillfredsställande. Det konstateras också att samverkan med landstinget generellt men också i enskilda ärenden behöver utvecklas och tydliggöras. Vi uppmuntrar ett fortsatt engagemang för att, med stöd i de Nationella riktlinjerna för missbruksvård, eftersträva en tydlig ansvarfördelning i praktiken för att säkerställa en god vård genom huvudmännens samlade kompetenser. 4.4 Tillgång till insatser Interna insatser riktat till missbrukare finns inom Familjeteamet. Här arbetar två personer under halvtid riktat till målgruppen. Verksamheten ska formas utifrån de behov som uppmärksammas, enligt intervjuerna. Man kan inte ta emot personer som också har en psykiatrisk diagnos, de hänvisas till landstinget. Verksamheten erbjuder individuella stödsamtal, motiverande samtal, individuell eftervård och återfallsprevention, anhörigstöd och information/konsultation. Här finns också gruppverksamhet för barn, ungdomar och vuxna som lever i familjer med beroendeproblematik. Insatserna erbjuds efter biståndsbeslut men även som en serviceinsats. För närvarande finns ingen kö till insatserna. 12 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall Kinda kommun 6 av 9

9 I Familjteamets verksamhetsplan framgår att arbetet med beroendefrågor i huvudsak ska ske utifrån 12-stegs metoden samt att kontakten i de flesta ärenden ska pågå i sex månader. Vid intervjuerna framkommer att insatserna i huvudsak riktas för att motivera missbrukaren att förändra sin situation/ta emot behandling samt till stöd vid eftervård efter en tids behandling på institution. Vid omfattande problematik besluts om institutionsvård. Extern öppenvård anlitas i regel inte. Idéer för att ytterliga höja kvaliteten söks hos andra kommuner, genom bland annat studiebesök. De boende i Kinda har tillgång till den verksamhet beroendeklinikens bedriver tillsammans med Linköpings kommun. Handläggaren uppfattar att tillgången till olika former av insatser i stort tillgodoser de behov som uppmärksammas. Familjeteamet erbjuds rådgivande och motiverade samtal samt insatser i samband med avslutad institutionsvård. Behandling i öppenvård kan också fås vid verksamhet i Linköpings kommun som skrivs tillsammans med beroendeenheten. Vid omfattande missbruksproblematik fattas beslut om institutionsvård. Detta bedöms som tillfredsställande. 4.5 Kvalitet inom öppenvård, vård i familjehem och på behandlingshem Individ- och familjeomsorgen ledningssystem för kvalitet 13 avser verksamheter för personer i behov av stöd. Det är övergripande och syftar till att riktlinjer upprättas vid varje enhet och integreras med befintliga system för budget och verksamhetsuppföljning. Ledningssystemet revideras årligen. Systemet omfattar bland annat ruiner för att upptäcka fel och brister i verksamheten att inhämta synpunkter och klagomål samt uppföljning och utvärdering. Den personal som arbetar med öppenvård ska ha kunskap om olika behandlingsmetoder, motivationsarbete och förändringsarbete, kunna leda grupper och ha kunskap i krishantering 14. De ska vidare bland annat ha en personlig lämplighet och kunskap om lagar och riktlinjer. Minst 80 % av personalen ska ha en adekvat utbildning 15 (socionom eller likvärdig högskoleutbildning). Ledningssystemet säger vidare att medarbetarna ska ges utbildning och handledning som behövs för uppdraget. Kvaliteten i verksamheten säkerställs också genom att Nationella riktlinjerna inom missbruksvården ska vara väl kända, enligt intervju med ledningen. Kommunens kvalitetsdeklarationer 16 för individ- och familjeomsorgen 17 innebär att den enskilda inom tio arbetsdagar ska få ett möte då han eller hon själv söker stöd i öppenvården. 13 Kinda kommun, socialnämnden: Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS ( ). 14 Kinda kommun, socialnämnden: Kriterier för medarbetare anställda inom socialförvaltningen i Kinda kommun Socionomutbildning eller likvärdig högskoleutbildning. 16 Fastställs av socialnämnden 17 Kinda kommun: Kvalitetsdeklaration Individ- och familjeomsorg. Reviderad Kinda kommun 7 av 9

10 För att säkerställa att anlitad institutionsvård har en god kvalitet anlitas de behandlingshem som det finns kännedom om sedan tidigare. Saknas kunskapen hämtas referenser från andra kommuner och ett besök görs för att få en uppfattning om verksamheten. Det finns inga rutiner för hur detta görs. Familjehem anlitas i regel inte inom missbruksvården. Vi konstaterar att nämnden fastställt ett ledningssystem för att säkerställa kvalitet inom den egna verksamheten, vilket bedöms som tillfredsställande. Det är också tillfredsställande att kompetenskrav utarbetats. Det finns arbetssätt för att utreda att anlitad institutionsvård har en god kvalitet. Vi rekommenderar att en rutin fastslår att detta fullföljs. Då extern öppenvård och familjehemsvård inte anlitas har vi inte kunnat utreda hur kvalitet i denna typ av insats kan säkerställas. Då detta inte kan anses vara helt uteslutet att denna typ av vård kan komma att anlitas bör verksamheten se över att rutiner finns för att även säkerställa en god kvalitet vid dessa insatser. 4.6 Metoder för uppföljning av individuella insatser Vid beslut om en insats upprättas en vårdplanering som beskriver vårdens innehåll och längd, enligt intervju med handläggaren. Här finns ofta en planering för hur Familjeteamet kan ge stöd vid utsluss från en institutionsvistelse. En uppföljning görs cirka en gång per månad genom besök och telefonkontakter. Aktgranskningen visar att en vårdplanering upprättas vid beslut om insats. Målen är ofta otydlig formulerade varför uppföljningen blir ostrukturerad och det är svårt att bedöma om insatsen gett förväntat resultat. En uppföljning är gjord av totalt 11 personer som någon gång under år 2010 vistades på institution för missbruksvård. Av dessa var tre kvinnor och åtta män, de var mellan 19 och 66 år med en medelålder om drygt 40 år. Tre av dessa vårdades med stöd av LVM. Uppföljningen visar att tre personer vid uppföljningen inte längre har en pågående insats, en utreds för eventuell ytterligare vård, en har en pågående öppenvårdsbehandling, fem har flyttat från kommunen och en är avliden. Någon slutsats kring uppföljningen har inte gjorts. Granskningen visar att en planering upprättas som beskriver insatser och planerad behandlingstid, vilken är grund för uppföljning av insatsen. Vårdplaneringen bedöms kunna utvecklas för att förbättra möjligheterna att följa upp om beslutad vård ger förväntat resultat för den enskilde klienten. I verksamhetens mål framgår att utredningsarbetet ska ske genom ASI-intervjuer. I detta system finns stora möjligheter att utarbeta en metod för uppföljning som också kan ge en generell bild av hur verksamheten lyckas att nå uppställda mål för den enskilde. Kinda kommun 8 av 9

11 4.7 Metoder för utvärdering av insatser Ett ledningssystem skall säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar metoder för uppföljning och utvärdering av verksamhetens resultat. Detta görs främst genom att mäta brukarnöjdhet och personalnöjdhet. Någon utvärdering kopplad till de insatser som ges internt görs inte. En diskussion har påbörjats för hur detta ska kunna utvecklas. Inom Familjeteamet genomförs brukarenkäter efter varje möte med respektive klient. Detta ger en individuell uppföljning men även en bild av hur väl verksamheten lyckas generellt sett. Den individuella uppföljningen är subjektiv och ger en bild av personens upplevelse av insatsen men beskrivs visa ett gott resultat. Granskningen visar att metoder börjat tillämpas för att utvärdera de insatser som erbjuds. Vi rekommenderar att verksamheten prioriterar den fortsatta utvecklingen av detta för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Kinda kommun 9 av 9

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Lena Brönnert Lars Näsström Hammarö kommun - En samgranskning av Landstinget i Värmland

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011 Revisionsrapport Familjehem Lekebergs kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA.

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. PROJEKTPLAN 1(5) 2010-07-01 INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. Bakgrund: Arbetet med missbruk- och beroendeproblematik

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Mjölby kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag, revisonsfråga och revisionsmetod...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE Gäller från 1 januari 2010 Allmänt Innehåll Kommunens Övergripande Avgränsning Missbruksvård riktlinjer vision mål i dokument utveckling Socialnämndens

Läs mer

Granskning av individoch familjeomsorgen för barn och unga

Granskning av individoch familjeomsorgen för barn och unga Revisionsrapport Granskning av individoch familjeomsorgen för barn och unga Lekebergs kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 2 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund och

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

HANDLÄGGNING AV VUXNA MISSBRUKARE SAMT VUXNA ANHÖRIGA OCH NÄRSTÅENDE

HANDLÄGGNING AV VUXNA MISSBRUKARE SAMT VUXNA ANHÖRIGA OCH NÄRSTÅENDE Individ- och familjeomsorgen Socialförvaltningen HANDLÄGGNING AV VUXNA MISSBRUKARE SAMT VUXNA ANHÖRIGA OCH NÄRSTÅENDE Handläggare: Befattning Sara Bouacid Socialsekreterare Upprättad: 2014-01-28 Version:

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Lena Brönnert Lars Näsström Grums kommun - En samgranskning av Landstinget i Värmland

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av missbruksvården i Motala kommun

Granskning av missbruksvården i Motala kommun Revisionsrapport Granskning av missbruksvården i Motala kommun Juni 2008 Lena Brönnert Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag och

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Lena Brönnert Lars Näsström Kristinehamns kommun - En samgranskning av Landstinget i

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

LGS Temagrupp Psykiatri

LGS Temagrupp Psykiatri LGS Temagrupp Psykiatri Lokal riktlinje för samverkan mellan Mödra- Barnhälsovårdsteamet i Haga, socialtjänst och Beroendekliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-09 -12 Lagstöd Förvaltningslag

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Individ-

Läs mer

Riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Klippan

Riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Klippan Riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Klippan Antagen i socialnämnden 52 Socialnämnden har valt att erbjuda en vårdkedja som ska präglas av en humanistisk människosyn med respekt och tillit till

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Vikten av att ta fram kunskapsbaserade analyser av gruppen unga vuxna och en strategi för arbetet framåt

Vikten av att ta fram kunskapsbaserade analyser av gruppen unga vuxna och en strategi för arbetet framåt SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-08-08 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 08 508 25 606 Till Socialnämnden Vikten av att ta fram

Läs mer

Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala

Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala Socialförvaltning, Motala kommun Beslutsinstans: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 SOLNA STAD 2015-08-17 Socialförvaltningen SID 1 (6) Christina Enocson SN/2015:164 TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 Sammanfattning Årets öppna jämförelser

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Dnr SN13/38 RIKTLINJER för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Socialnämnden 2013-12-19 Dnr SN13/38 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målgrupper... 3 2.1 Målgrupp för insats enligt

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Missbruksvård Linköpings kommun Lena Brönnert

www.pwc.se Revisionsrapport Missbruksvård Linköpings kommun Lena Brönnert www.pwc.se Revisionsrapport Missbruksvård Linköpings kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning Revisorernas bedömning 1. Inledning 1 1.1. Bakgrund och revisionskriterier 1 1.2. Revisionsfråga 2 1.3. Revisionsmetod

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialnämnden. Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialnämnden. Bakgrund Handlingstyp Överenskommelse 1 (8) Datum 6 november 2014 Missbruks- och beroendevård Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan när det gäller personer som missbrukar alkohol,

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 20 december 2012 Reviderade 25 mars 2014 26 Innehållsförteckning Inledning...3 Målgrupp...3 Lagstiftning...3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Lokal uppföljning med stöd av UIV

Lokal uppföljning med stöd av UIV Lokal uppföljning med stöd av UIV marco.fredin@grkom.se 076-0 77 65 Drivkrafter för uppföljning av insatser Vården kostar 57 mkr Boenden kostar mkr vilken nytta för klienterna? Önskan från verksamheterna

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Länsöverenskommelse Riskbruk - Missbruk - Beroende

Länsöverenskommelse Riskbruk - Missbruk - Beroende Stekenjokk, Annika N Länsöverenskommelse Riskbruk - Missbruk - Beroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten 2014 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Länssamordningsgruppens

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten Nr 3/2012 Februari

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-05-08 Handläggare: Malin Torberger Telefon: 08 508 12 25 416 Till Socialnämnden Socialtjänstens insatser

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Om du har egna problem Har alkohol eller droger blivit ett problem eller hinder

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Granskning av missbruksvården

Granskning av missbruksvården www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Granskning av missbruksvården Motala kommun Innehållsförteckning 1. Revisorerna bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3.

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Beslut IVO - Yttrande angående hjälp och stödinsatser vuxna missbrukare

Beslut IVO - Yttrande angående hjälp och stödinsatser vuxna missbrukare Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 11(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 100 Beslut IVO - Yttrande angående hjälp och stödinsatser vuxna missbrukare Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Extern kvalitetsgranskning

Extern kvalitetsgranskning Extern kvalitetsgranskning 2012 Elizabeth Lindholm Hahne Ewa Ahlström - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för EXKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen... 5

Läs mer

Granskning av missbruksvården i Kalmar kommun

Granskning av missbruksvården i Kalmar kommun Revisionsrapport Granskning av missbruksvården i Kalmar kommun Socialnämnden Februari 2009 Lena Brönnert Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer