Granskning av missbruksvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av missbruksvården"

Transkript

1 Revisionsrapport Lena Brönnert Granskning av missbruksvården Motala kommun

2 Innehållsförteckning 1. Revisorerna bedömning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Revisionskriterier Revisionsmetod Organisation Resultat Mål och uppdrag Rättssäker handläggning Anpassad behandling efter behov och problematik Kontinuerlig uppföljning i alla ärenden Rutiner för att säkerställa en god kvalitet inom missbruksvården månad 0000

3 1. Revisorernas bedömning Motala kommuns revisorer har gett Kommunal Sektor inom i uppdrag att granska att socialnämnden säkerställer att missbruksvården är effektiv och ändamålsenlig samt har den kvalitet som lagstiftning och nämndens mål anger. Vid granskningen har framkommit att missbruksvården till stora delar bedöms som effektiv och ändamålsenlig. Behov av att ytterligare utveckla kvalitetsarbetet kvarstår dock liksom att ytterligare forma verktyg för att följa upp verksamhetens styrning. Utifrån granskningen revisionskriterier bedöms verksamhetens uppdrag som tydliggjort utifrån reglemente och inriktnings- respektive resultatmål. Dessa ger en struktur för styrningen tillsammans med nämndens aktiviteter beskrivna i verksamhetsplanen (Mål- och resursplanen). Uppföljningen av hur mål, vision och verksamhetsidé uppnås och efterlevs bör utvecklas vidare för att säkerställa avsedd effekt. Vi bedömer att det finns en tillräcklig vägledning för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning i form av tillämpningsanvisningar för handläggning och former för kontroll av att dessa och övriga regleringar följs. Det har dock framkommit att handläggarna inte hinner dokumentera vid utredning och genomförande av beslut om stödinsatser, vilket ska ske fortlöpande 1. Uppmärksammade brister i dokumentationen bedöms begränsa den enskildes rätt till insyn men även den enskildes skydd mot brister och felaktig myndighetsutövning. Den höga arbetsbelastningen medför negativa konsekvenser för rättssäkerheten och bör åtgärdas. Det bedöms som tillfredsställande att det finns en metod för utredning och bedömning vid behov av missbruksvård. Behov finns dock av att säkerställa att handläggarna ges förutsättningar att följa den, vilket bör ses över. Aktgranskningen visar också att det finns behov av att utveckla arbetet med individuella mål vid beslut om insats. Vi bedömer att det finns tillgång till insatser riktat till olika former av problematik och i olika omfattning. Det är bra att det finns en struktur för samverkan med landstinget för att säkerställa att individen får tillgång till vård, stöd och behandling. Behov finns dock utveckla denna för att nå ett gemensamt synsätt avseende huvudmännens olika ansvar. Det finns rutiner för uppföljning i enskilda ärenden. Granskningen visar att skäl finns att följa upp att den följs, vilket vi rekommenderar sker kontinuerligt. Kritik riktades till socialnämnden i granskning år 2008 gällande avsaknad av rutiner för kvalitetsarbetet. Trots detta har en struktur för systematisk utvärdering och förbättring av verksamheten inte färdigställts. Arbetet bör prioriteras och strukturen bör även innefatta utvärdering av den verksamhet som erbjuds som service. 1 SoL 11 kap 5 1 av 14

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Det skadliga bruket av alkohol har ökat i hela landet liksom narkotikamissbruket hos främst målgruppen under 25 år. Enligt socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att förebygga missbruk och att erbjuda missbrukare vård och behandling. Socialtjänsten har också en uppgift att arbeta uppsökande för att upplysa om verksamheten och erbjuda hjälp. Socialstyrelsens jämförelser inom missbruks- och beroendevården visar på stora brister i kommunernas uppföljning av den egna verksamheten. Bara 38 procent av kommunerna har gjort undersökningar om hur klienterna uppfattar och upplever vården de erbjuds. Kostnaden för missbruksvården 2 var i Motala år kronor per invånare att jämföra med 597 kronor per invånare i jämförbara kommuner 3. Kostnaden avseende boende för vuxna missbrukare var betydligt dyrare (+125 %), institutionsvården något billigare (-3 %) och öppna insatser dyrare i Motala (+ 22 %). Vid revisionens granskning av kommunens missbruksvård år 2008 rekommenderades nämnden att utarbeta rutiner för kvalitetsarbete som en förutsättning för planering och styrning. Nämnden rekommenderades även att utarbeta rutiner för handläggning och dokumentation, för att säkerställa en rättssäker verksamhet. Revisorerna har i sin riks- och väsentlighetsanalys funnit skäl att genomföra granskningen Revisionsfråga Säkerställer socialnämnden att missbruksvården är effektiv och ändamålsenlig samt har den kvalitet som lagstiftning och nämndens mål anger Revisionskriterier Mål och uppdrag Rättssäker handläggning Anpassad behandling efter behov och problematik Kontinuerlig uppföljning i alla ärenden Rutiner för att säkerställa en god kvalitet inom missbruksvården 2.4. Revisionsmetod Enskilda och gruppvisa intervjuer har genomförts med: Myndighetschef Sektionschef vuxengruppen Enhetschef Ulaxvillan och Svarta gatan Socialsekreterare vuxengruppen Behandlare/behandlingssekreterare från Ulaxvillan, Svarta gatan och Nexus Enhetschef Stadsmissionen För uppdraget relevant dokumentation har granskats och analyserats. 2 Enligt kommun- och landstingsdatabasen, Kolada 3 Ett medeltal av sju liknande utifrån förväntad standardkostnad för IFO samt befolkningsstorlek vilka är Tyresö, Trelleborg, Hudiksvall, Strängnäs, Hässleholm, Gislaved, Nyköping. 2 av 14

5 Granskning och analys har skett av ett urval om sju personakter där beslut fattats om missbruksvård i öppna former och vid institution. Fokus vid analysen har varit rättssäker handläggning och uppföljning i ärenden. Granskningen har begränsats till insatser riktade till vuxna missbrukare. Vid sakavstämning har nämndens ordförande samt 2:e vice ordförande getts möjlighet att framföra synpunkter. 3 av 14

6 3. Organisation Socialförvaltningen ansvarar på uppdrag av socialnämnden för stöd och service till enskilda och familjer, personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning samt äldre i kommunen. Detta innebär bl. a. stöd till vuxna med ett riskbruk av alkohol och/eller andra droger. Vuxengruppen består av fyra heltidstjänster som handläggare, en boendesamordnare, två personal som handlägger familjerättsärenden samt sektionschef. Arbetsbelastningen under 2012 beskrivs som mycket hög. Bakgrunden har till viss del varit att det i mars beslutades att bistånd som tidigare erbjudits som service skulle biståndsprövas. Detta innebar en ökning om drygt 100 ärenden. Under året beslutades även att samtliga boendestödsärenden skulle överflyttas till vuxengruppen (ca 85 ärenden). Detta har dock inte hittills varit möjligt men förväntas bli gällande under Enligt verksamhetsberättelsen har personer som blir aktuella inom vuxengruppen en alltmer komplex problematik. Detta kan vara personer som utöver en missbruksproblematik också har en psykisk ohälsa (dubbeldiagnos), äldre personer med grava alkoholproblem m m. Enligt verksamhetsplanen kommer verksamheten att förstärkas med två heltidstjänster som utredare och en halvtidstjänst som boendesamordnare under En möjlighet till specialisering finns inom gruppen. 4 av 14

7 4. Resultat 4.1. Mål och uppdrag Socialnämndens ansvarsområden är, enligt reglementet, verksamhet och myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg, bland annat missbruksvård. Nämnden ansvarar också för tillsyn av försäljning av tobak samt receptfria läkemedel. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Enligt reglementet ska nämnden regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Socialförvaltningens grundsyn är Vi ger anpassat stöd med hög kvalitet som kompletterar individens egna resurser. Förvaltningens verksamhetsidé sätter fokus på öppen som berör bemötande, tillgänglighet, samverkan och delaktighet, stolt som berör kompetens, professionalitet och att värden där människan står i centrum samt nyskapande som berör kreativitet, kvalitet samt anpassning till individuella behov. Vid intervjuerna framkommer att socialförvaltningens ledningsgrupp tagit fram en enkät för att mäta personalens uppfattning om hur verksamheten lever upp till verksamhetsidén. Genom att årligen mätningar ska den hållas levande och utfallet förbättras Inriktningsmål för vuxna är enlig Mål och resursplan att: Stöd till vuxna ska främja individens självständighet och delaktighet 4. Kommunens inriktningsmål 5 för det alkohol- och drogförebyggande arbetet är bland annat: En kommun fri från narkotika. En, bland kommuninnevånarna, utbredd kunskap och medvetenhet om konsekvenser av missbruk av alkohol, droger och tobak. Minskad totalkonsumtion av alkohol. Minskat berusningsdrickande för minimering av sociala och medicinska alkoholskador och andra alkoholrelaterade konsekvenser i form av misshandel, olyckor etc. Målen ska uppnås genom samverkan mellan kommunens skilda verksamheter, andra myndigheter, intresseorganisationer, föreningslivet, idrottsrörelsen och parter på arbetsmarknaden som kan sluta upp bakom de här formulerade målen. I samverkan med andra, såväl myndigheter som intresseorganisationer ska kommunen tillse att det finns en väl utbyggd öppenvård för att tillgodose dessa behov. I övrigt nämns att information och upplysning ses som en del av det förebyggande arbetet. Det ska anpassas för olika målgrupper. Behovet av information om skadeverkningarna av narkotika ska särskilt uppmärksammas. 4 Motala kommun, Socialförvaltningen. Verksamhetsplan Motala kommun: Kommunens inriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete i Motala kommun. Antagen av kommunfullmäktige (KF 104, dnr 04/KS0460) 5 av 14

8 Samarbetet med sjukvården, framförallt primärvården, ska utvecklas i syfte att nå den stora grupp som söker medicinsk vård för missbruksrelaterade sjukdomar. Stödet till människor som befinner sig i missbruk eller med ett begynnande beroende ska vara lättillgängligt och utan krav på registrering. Resultatmål är att; den som fått stödinsatser ska ha uppnått förbättring i sin livssituation/klarat att vidmakthålla en god livssituation. Detta mäts genom upplevd förbättring med hjälp av en enkät vid avslutad insats. Att detta sker bekräftas vid intervjuerna. Verksamhetsmål kopplat till detta inriktningsmål är att göra en individuell kartläggning av behov och att korta väntetider samt att det ska finnas genomförande planer i varje ärende som följs upp minst var sjätte månad och används som ett aktivt verktyg i verksamheten. Ett ytterligare resultatmål för vuxengruppen är; personer som genomgått stödprogram för missbruk aktualiseras ej åter för förnyade stödinsatser inom två år efter avslutad insats. Uppföljningen görs genom att jämföra om HVB 6 -placerade år 2010 varit aktuella för insatser därefter. Uppföljningen visar att av totalt 36 personer som var placerade har tre flyttat till annan kommun, tre personer har avlidit, 23 personer har haft olika former av stöd eller varit föremål för andra åtgärder. Sammanlagt 7 personer har inte aktualiserat för stödinsatser inom kommunen. Aktiviteter kopplade till ovanstående är kompetensutveckling och att implementera en arbetsmodell för stöd. Socialnämnden har antagit riktlinjer 7. Här sägs att inför prövning av bistånd i form av HVB för personer med missbruksproblem ska en samlad vårdplanering tillsammans med den egna stödverksamheten och landstinget alltid ske. Den ska visa en samlad bedömning av tillämpliga möjligheter. Enligt intervjuerna följs denna vilket också bekräftas vid aktgranskningen. Vidare sägs att hänsyn också ska tas till tidigare insatser och resultat av dessa. Vid beslut om vård vid HVB ska den ingå som ett kortvarigt 8 komplement till ett samlat erbjudande om stöd som utgår från närmiljö. Avsteg kan göras om det finns särskilda omständigheter. Förslag till behandlings inom HVB ska alltid föregås av ett samråd med sektionschef. I tillämpningsanvisningarna 9 anger verksamheten ett mål för vuxengruppen om att verksamheten ska verka för insatser på hemmaplan och att nå en rättssäker handläggning. Enligt intervjuerna överskrider verksamheten budgeten avseende placeringar inom HVB. Verksamheten bekräftar att ett stort fokus läggs vid att minska dessa kostnader. Ett initiativ 6 Hem för vård och boende 7 Motala kommun, socialnämnden, dnr 11/SN 0201, Högst åtta veckor. 9 Motala kommun, socialkontoret vuxengrupp. Tillämpningsanvisning. Handläggning av utredning vid placering gällande HVB/Familjehem för vuxna med missbruk. Beslut av 14

9 för detta är den nystartade verksamheten Svarta gatan som ska kunna vara ett öppenvårdsalternativ till placering. Enligt intervjuerna följer nämnden antalet placeringar, antal boenden hos Stadsmissionen och antalet inskrivna vid Ulaxvillan. Bedömning Verksamhetens uppdrag bedöms tydliggjort i reglemente och inriktnings- respektive resultatmål. Dessa ger en struktur för styrning av missbruksvården tillsammans med nämndens aktiviteter kopplade till dessa Uppföljningen av hur mål, vision och verksamhetsidé uppnås och efterlevs bör utvecklas vidare för att säkerställa avsedd effekt 4.2. Rättssäker handläggning Vid socialstyrelsens tillsyn av kommunens missbruksvård i december 2011 gavs kritik angående kommunens tillämpning av stöd som erbjuds utan individuellt biståndsbeslut 10. Bakgrunden till kritiken är ansvaret för att garantera att den enskildes rättsäkerhet. Genom en utredning och ett sakligt beslut om den insats som bäst kan tillgodose den enskildes behov, görs en professionell bedömning kring den enskildes rätt till insats. Socialstyrelsen ser en risk för begränsning av vilka insatser den enskilde utföraren har att erbjuda om enskilda bedömningar inte görs. Enligt intervjuerna ges i dag insatser som ses som allmänt riktade som service och individuellt riktade insatser efter ett biståndsbeslut. Insatserna som erbjuds som service beskrivs som i högre grad strukturerade efter denna anpassning. I tillämpningsanvisning 11 finns ett mål att uppnå en rättssäker handläggning. Här anges att prövningar för den enskildes behov av vård ska vara rättssäker. Den innehåller rutin för handläggning av inkomna anmälningar som visar hur de ska hanteras och att de alltid ska föregås av en individuell bedömning utifrån tidigare kännedom. Rutinen visar också att vid inledande av utredning enligt LVM ska samråd ske med sektionschefen som är den som formellt fattar beslutet. En tillämpningsanvisning finns också för Handläggning av utredning vid placering gällande HVB/Familjehem för vuxna med missbruk 12. Den beskriver hur utredningsprocessen ska gå till. Vid intervjuerna framkommer att handläggarna följer socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 13 rörande handläggning och dokumentation. Tillämpningsanvisningar beskrivs som levande. 10 Enligt Socialstyrelsen bör Individuellt inriktade insatser anpassade för den enskildes behov vilket förutsätter en prövning i varje enskilt fall. Tjänster som kan erbjuds som service ska vara allmänt inriktade och generellt utformade och ska framförallt vara fråga om förebyggande, rådgivande och informerande insatser vilka kan erbjudas utan behovsbedömning. 11 Motala kommun, socialkontorets vuxengrupp: Tillämpningsanvisning. Handläggning av inkomna anmälningar (LOB, narkotika). Beslut vuxentruppen , reviderad Motala kommun, socialkontorets vuxengrupp. Beslut SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS 7 av 14

10 Samtliga ärenden som ställs till utskottet läses av sektionschef och myndighetschef. Vid veckovisa gruppträffar ges möjligheter att diskutera bedömningar och beslut för att säkerställa lika behandling. En ambition finns hos sektionschefen att vid två tillfällen per termin gå igenom samtliga aktuella ärenden hos respektive handläggare. Detta har pga av hög arbetsbelastning inte skett under en tid. Vid intervjuerna framkommer att nämndens ledamöter stickprovsvis går igenom beslut och uppföljningar kopplat till ärendet. Vid intervjuerna bekräftas den höga arbetsbelastningen som beskrivits i vuxengruppens verksamhetsplan. Detta har bland annat medfört att handläggarna inte hunnit dokumentera kontinuerligt i journal. Den höga arbetsbelastningen har också medfört prioriteringar av de ärenden som bedömts vara mest akuta, vilket medfört en lång handläggningstid av ärenden av inte akut karaktär och att förhandsbedömningar inte gjorts inom rimlig tid 14. Bedömning Vi bedömer att det finns en tillräcklig vägledning för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning i form av tillämpningsanvisningar för handläggning och former för kontroll av att dessa och övriga regleringar följs. Det har dock framkommit att handläggarna inte hinner dokumentera vid utredning och genomförande av beslut om stödinsatser, vilket ska ske fortlöpande 15. Bristerna begränsar den enskildes rätt till insyn men även den enskildes skydd mot brister och felaktig myndighetsutövning. Granskningen visar att konsekvenser av den höga arbetsbelastningen är negativ för rättssäkerheten och bör åtgärdas Anpassad behandling efter behov och problematik Vuxengruppen hjälper till att hitta rätt form av hjälp och stöd för vuxna från 18 år. Information ges på kommunens hemsida om hur kontakt kan tas och att en utredning görs utifrån samtal för att komma fram till vilken behandling som kan passa bäst. Behandlingen utförs till största delen på hemmaplan och genom öppenvård. Hemsidan informerar också om möjligheten att direkt kontakta Ulaxvillan för att delta i verksamhetens program som service. Finns behov av mer omfattande psykosocialt stöd som långvariga samtalskontakter eller annat stöd i vardagen hänvisas till socialkontorets mottagning. Här informeras också om att vid allvarliga missbruksproblem där frivilliga vårdinsatser inte bedöms räcka till kan en utredning om tvångsvård göras. Ett förslag har tagits fram som beskriver de olika insatserna som finns inom kommunens missbruksvård, dess syfte, innehåll, omfattning och kriterier för målgruppen. Den visar framförallt vilka av insatser som kräver ett biståndsbeslut och vilka som erbjuds som service. En utveckling av kommunens missbruksvård har lett till att insatserna i högre grad fokuserats till behov av uppsökande och tidiga insatser och till behov i grupperna unga vuxna, barn i missbruksmiljöer och kvinnor som utsatts för våld. Detta genomfördes utifrån en kartlägg- 14 Enligt verksamhetsberättelse 2012 från socialkontorets vuxengrupp. 15 SoL 11 kap 5 8 av 14

11 ning av behov av missbruksvård år Uppföljning visar att antalet vårddygn för vuxna missbrukare sjunkit från dygn år 2010 till dygn för under föregående år 16. I Motala var under 2012 var sammanlagt 27 personer placerade vid HVB-hem 17 om en placeringsperiod som i de flesta fall uppgick till tre månader. Intervjuerna visar att kraft läggs vid att motivera den enskilde till frivillig vård då tvångsvården visat sämre resultat. Detta görs bl a med stöd av MI 18 men även genom att involvera anhöriga och att samarbeta med landstinget. En placering under 2012 genomfördes med stöd av LVM 19. Vid utredning och bedömning av anmälan och ansökan gällande missbruksvård används en utredningsmodell kallad missbruksprofilen 20, enligt intervjuerna. Den beskrivs av utredarna som en frågemall. Aktgranskningen bekräftar dock inte att en enhetlig utredningsmodell används. Vid beslut om bistånd ska en individuell plan upprättas som ska ange mål för vården. Aktgranskningen visar inte en tydlig planering för de insatser som beviljas. I de fall mål upprättas för vården uppfattas de som schablonmässiga, exempelvis att upprätta drogfrihet. Riktlinjernas anvisningar om att göra en samlad vårdplanering följs, men den utmynnar enligt intervjuerna, inte i en gemensam individuell plan. Båda huvudmännen upprättar planering inom respektive verksamhet. Handläggarna beskriver också olika synsätt mellan huvudmännen gällande framförallt behov av avgiftning, vilket kan innebära att vuxengruppen har svårt att verkställa beslut om placering på institution. Enligt intervjuerna uppfattas gränserna mot andra huvudmän som tydliga. Strukturerade träffar mellan sektionschef inom vuxengruppen, chef för Ulaxvillan/Svarta gatan och beroendeenheten har bidragit till detta. Insatser som erbjuds är: Ulaxvillan - en sammanhållen mottagning som erbjuder olika stödprogram för personer med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa i form av samtal eller olika behandlingsprogram, individuellt och/eller i grupp. Inom verksamheten görs kartläggning, arbetar man med förebyggande insatser, motiverande och aktiverande. Detta enligt i många fall beprövande metoder 21. Verksamheten erbjuder också återfallsprevention. Samtal och kontakter planeras till mellan en till tre gånger per vecka. Vid granskningens genomförande fanns totalt 110 inskriva inom verksamheten. 16 En felaktighet finns i denna statistik då sju av sammanlagt 35 placeringar är placering av vuxna av andra skäl än missbruksproblematik, enligt sektionschefen för vuxengruppen. 17 Verksamhetsberättelse 2012 från socialkontorets vuxengrupp. 18 Motiverande samtal (engelska Motivational Interviewing) är en på samarbete grundad, personcentrerad form av vägledning för att framkalla och stärka motivation till förändring. 19 Lag om vård av missbrukare i vissa fall. 20 Modell för kartläggning, bedömning och behandlingsplanering med hänsyn tagen till biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer, utarbetad av Ann-Gerd Melin och Christina Näsholm. Den utgår från olika förhållningssätt, behandlingsmetoder och teorier. 21 Verksamheten kartlägger enligt ASI, stödjande och behandlande insatser ges bl a i form av ART, HAP. Verksamheten ingår i ett samarbete med polisen (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken - Smadit) som är en samverkan mellan flera myndigheter. Den som rapporteras för ratt- eller sjöfylleri kan snabbt få professionell och kostnadsfri hjälp av socialtjänsten. 9 av 14

12 Svarta Gatan - erbjuder miljöterapeutiskt dagstöd för vuxna med beroendeproblematik och ska ses som ett alternativ till behandlingshem, som en utsluss från behandlingshem eller stöd för att undvika utanförskap. Verksamhetens uppdrag är, enligt enhetschefen, att vara behandlingsinriktad utifrån en miljöterapeutisk grund, där fokus ligger på att skapa rutiner, aktiviteter och värden i vardagen. Här arbetar behandlingsassistenter och samordnare. Vid granskningens genomförande fanns åtta inskriva inom verksamheten. Riktlinjer har gemensamt 22 upprättats av socialkontoret, Ulaxvillan och Beroendemottagningen för LAROS 23. Dessa visar när läkemedelsassisteras behandling kan användas, mål med behandlingen, hur remissförfarandet ser ut, hur utredningen går till, hur planering upprättas och respektive huvudmans ansvar. Det finns en överenskommelse mellan Motala och Mjölby kommun samt enheten för beroendemedicin och neuropsykiatri gällande haschavvänjning. Den visar respektive huvudmans ansvar gällande provtagning, akuta bedömningar och upprättande av individuell planering. Verksamhet i form av boendestöd för personer med omfattande och långvarig förankring i missbruk bedrivs enligt avtal sedan maj 2011 genom Stadsmissionen. Verksamheten bedriver boendestöd i tio lägenheter, varav en utredningslägenhet och två akutlägenheter. Utöver det kan boendestöd upp till 22 timmar per vecka erbjuds till personer med eget boende. Alla insatser sker utifrån beställning från Motala kommun och erbjuds båda män och kvinnor. Genom att öka den sociala samvaron, erbjuda aktiviteter, individuellt stöd och motiverande samtal 24, eftersträvas en minskning av konsumtionen av alkohol och droger samt förbättrade livsvillkor. Aktiviteterna kan bestå av dagsutflykter, idrottsevenemang, bio, delaktighet i matlagningen och hjälp i myndighetskontakter. Insatserna kan bli relativt långvariga. Platserna har enligt verksamhetsberättelsen i stort varit fullbelagda under föregående år. En överenskommelse finns mellan Hela Människan RIA Motala Vadstena och socialnämnden att bedriva en öppen verksamhet för utsatta personer i Motala mot ett ekonomiskt stöd om kr. Genom stöd till enskilda vuxna ska verksamheten bidra till en förbättring i sin livssituation som främjar självständighet och delaktighet i samhället. Målgruppen är främst ensamma vuxna med missbruks- och eller psykiatrisk problematik. Verksamheten är öppen under alla vardagar, frukost och lunch serveras och möjligheter ges att delta i aktiviteter, umgänge och samtal. Verksamheten har kontakt med uppskattningsvis ett 50-tal personer. Kommunen har i samverkan med andra kommuner i länet träffat ett ramavtal gällande institutionsvård. Ramavtalet omfattar totalt 54 behandlingshem. Möjligheten finns inom 22 Upprättats av enhetschef Beroendemottagningen, sektionschef socialkontoret och områdeschef Sociala resursverksamheten 23 Läkemedelsassisterad Rehabilitering av Opiatberoende - ett register för behandlingsuppföljning vid opiatberoende. Det övergripande syftet med registret är att skapa en nationell kunskapsbas och ett forum till fortlöpande kunskapsutveckling inom området. 24 Personalen arbetar enligt ASI (Addiction Severity Index en systematisk intervjumetod för klienter med missbruksproblem), MI (Motiverande samtal) och KBT (Kognitiv beteendeterapi). Arbete utförs enligt ett relationellt förhållningssätt genom att ständigt samtala med klienterna kring både kortsiktiga och långsiktiga mål. Genomförandeplaner upprättas utifrån olika livsområden vilken följs upp kontinuerligt. All personal har tidigare erfarenhet av och utbildning för att stödja personer med missbruksproblem. Personal som arbetar dagtid är högskoleutbildade. Kvälls- och nattpersonal samt helgpersonal är bland annat behandlingsassistenter, behandlingspedagoger och skötare. 10 av 14

13 socialkontoret att träffa avtal med andra institutioner om behov konstateras som inte kan tillgodoses inom avtalad vård. Vid intervjuerna framkommer att missbruksvård och stöd som erbjuds ofta följer klientens önskemål. En bra kontakt med beroendemottagningen innebär att stöd ofta tillgodoses om en psykisk problematik också finns. Krav på drogfrihet kan dock innebära att behövlig utredning eller vård inom psykiatrin inte kan genomföras, vilket då innebär ett hinder för att hjälpa klienten vidare ifrån en missbrukssituation. Enligt intervjuerna finns idag en viss kö för öppna insatser. En ökad efterfrågan är bland annat ett resultat av ökad information om verksamheterna. Ambitionen att klienten ska få en första kontakt inom två veckor uppnås inte och uppgår i dag till tre veckor. En svårighet finns i vissa ärenden att ge rätt insatser efter avslutad institutionsvård, vilken inte sällan handlar om aktivering/sysselsättning. Handläggarna uppfattar att det stöd som finns inom Ulaxvillan ibland är för lite, och menar då omfattningen på insatsen. Ulaxvillan erbjuder inte heller insatser under kvällstid och på helger. Detta innebär också att det är svårt att se att hemmaplanslösningarna är alternativ till placering. Svarta gatan ska kompensera de begräsningar avseende omfattning av insatserna, som finns på Ulaxvillan. Verksamheten är öppen sex dagar i veckan till kl och en dag till kl Insatser ges också på andra sociala arenor. De interna resurserna har inte ett uttalat uppdrag att prioritera beslutade bistånd före serviceinsatser. Bedömning Det bedöms som tillfredsställande att det finns en metod för utredning och bedömning vid ansökan/anmälan gällande behov av missbruksvård. Behov finns dock av att säkerställa att handläggarna ges förutsättningar att följa den, vilket bör ses över. Aktgranskningen visar också att det finns behov av att utveckla arbetet med individuella mål vid beslut om insats. Vi bedömer att det finns tillgång till insatser riktat till olika former av problematik och omfattning. Det är bra att det finns en struktur för samverkan med landstinget för att säkerställa att individen får tillgång till vård, stöd och behandling. Behov finns dock att utveckla denna för att nå ett gemensamt synsätt avseende huvudmännens olika ansvar Kontinuerlig uppföljning i alla ärenden Enligt verksamhetens rutiner ska en plan upprättas vid beslut om vård som också anger planering för hur uppföljningen ska ske. Enligt intervjuerna sker uppföljning vid beslutade insatser var tredje månad, var sjätte månad eller vid behov, beroende på typ av och utfall av insatsen. Uppföljningen sker mot den planering som upprättas, enligt intervjuerna. Det databaserade verksamhetssystemet påminner om när uppföljning bör göras. Vid aktgranskningen kunde inte en tydlig struktur för planering och uppföljning återfinnas i journalerna. I många ärenden var dock insatsen beslutad nära i tid varför uppföljning i flertalet ärenden inte var aktuell. Bedömning Det är tillfredsställande att det finns rutiner för uppföljning i enskilda ärenden och att det är en del av den planering som görs vid beslut om insats. Granskningen visar att skäl finns att följa upp att den följs, vilket vi rekommenderar sker kontinuerligt. 11 av 14

14 4.5. Rutiner för att säkerställa en god kvalitet inom missbruksvården Enligt Socialstyrelsens föreskrifter 25 ansvarar verksamheten för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens processer samt att utarbeta rutiner för detta. Rutinerna ska omfatta riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser och förbättringsåtgärder. Enligt intervju med ansvariga chefer har ett arbete påbörjats för att utveckla kvalitetsarbetet och former för en kontinuerlig uppföljning. Den höga arbetsbelastningen uppges dock ha medfört att arbete med metodutveckling inte kunnat ske. En utveckling av missbruksvården som påbörjades 2009 har medfört en omfördelning av resurser till kunskapsbaserade insatser/metoder 26. En översiktlig uppföljning görs en gång per år med fokus på hur många som inte bedömts vara i behov av ytterligare insatser efter avslutad placering. Detta mått ifrågasätts i verksamheten då man ser att enskildas initiativ till att söka ytterligare stöd efter en placering också bör ses som gott för att klara av en situation utan missbruk och inte alltid som ett misslyckande (se under Mål och uppdrag, sidan 6). Vid behov av HVB-vård ansvarar familjehemssekreterarna för att föreslå lämplig vårdgivare. En rutin finns för att säkerställa att denna håller en god kvalitet vilket omfattar att ta del av Socialstyrelsens tillsynrapportering. Inför placering görs ett besök av familjehemssekreterare som i ett samtal samlar information om företagets verksamhet i stort 27 men även personalens kompetens, samarbete med socialtjänsten, dokumentation, arbetet med kvalitetssäkring och utvärdering. Minst två referenser kontaktas vilket kan vara kommuner som tidigare anlitat hemmet. Reflexioner gällande HVB vården vid uppföljning av aktuella placeringar lämnas till familjehemssekreterarna. Ulaxvillan/Svarta gatan lämnar enkäter till samtliga som avslutar sin behandling för att fånga upp synpunkter på och utfall av insatserna utifrån de individuella mål som satts. Enkäterna sammanställs var tredje månad och rapporteras till nämnd i samband med verksamhetsuppföljning en gång om året. Dessa visar en hög grad av nöjdhet gällande bemötande, tillgänglighet och upplevd behandlingskvalitet. Ings enkäter har dock kommit från de som avbrutit placeringen oplanerat. För de klienter som finns vid Stadsmissionens verksamheter upprättas genomförandeplan där man tillsammans ställer upp personliga mål utifrån behov, förmågor och intressen. Genomförandeplanen följs upp kontinuerligt vilket också tillvaratas för att utvärderande av verksamheten, enligt verksamhetsberättelsen 28. En årlig verksamhetsplan delges nämnden som visar verksamhetens tillgänglighet, utförda prestationer mätt i antalet insatser men också dess planering, målgruppen, personalens kompetens och hur synpunkter och klagomål hanteras. 25 SOSFS 20011:9 26 Beslut om åtgärder ska grunda sig på ett så bra och tillförlitligt underlag som möjligt. Evidens kommer från vetenskapliga studier om insatsers effekter. Eftersom det inte finns vetenskaplig kunskap om alla insatser som används i socialt arbete får man i vissa fall stödja sig på andra källor som säger något om nyttan med insatserna. Det viktiga är att vara öppen med vilken kunskap som finns om insatserna och att följa upp resultatet för de enskilda individerna.(socialstyrelsen) 27 Målgrupp, tillstånd, huvudman och företagsform, avgifter, lokaler och arbetsmetoder/vårdinnehåll 28 Linköpings stadsmission. Stadsmissionens boendestöd i Motala. Verksamhetsrapport. År av 14

15 De insatser som erbjuds via service utvärderas inte. Bedömning Kritik riktades till socialnämnden i granskning år 2008 gällande avsaknad av rutiner för kvalitetsarbetet. Trots detta har en struktur för systematisk utvärdering och förbättring av verksamheten inte färdigställts. Arbetet bör prioriteras och strukturen bör även innefatta utvärdering av den verksamhet som erbjuds som service. 13 av 14

16 Lena Brönnert, projektledare Håkan Lindahl, uppdragsledare 14 av 14

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA.

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. PROJEKTPLAN 1(5) 2010-07-01 INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. Bakgrund: Arbetet med missbruk- och beroendeproblematik

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Mjölby kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag, revisonsfråga och revisionsmetod...

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ ALL-TEAMET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-05-29 Handläggare: Gunnel Öhrming Telefon: 08-50803203 Gudrun Johansson Telefon: 08-508

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Revisionsrapport. Missbruksvård. Kinda kommun. Lena Brönnert. November 2011

Revisionsrapport. Missbruksvård. Kinda kommun. Lena Brönnert. November 2011 Revisionsrapport Missbruksvård Kinda kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag, revisonsfråga och revisionsmetod 3 3.1 Revisionsfråga

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Revisionsrapport Motala kommun

Revisionsrapport Motala kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskningar från 2011 Motala kommun Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning 1 Kommunstyrelsen 2 Granskning av IT-verksamheten 2 Socialnämnden 4 Granskning av uppföljning

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Granskning av missbruksvården i Motala kommun

Granskning av missbruksvården i Motala kommun Revisionsrapport Granskning av missbruksvården i Motala kommun Juni 2008 Lena Brönnert Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag och

Läs mer

HANDLÄGGNING AV VUXNA MISSBRUKARE SAMT VUXNA ANHÖRIGA OCH NÄRSTÅENDE

HANDLÄGGNING AV VUXNA MISSBRUKARE SAMT VUXNA ANHÖRIGA OCH NÄRSTÅENDE Individ- och familjeomsorgen Socialförvaltningen HANDLÄGGNING AV VUXNA MISSBRUKARE SAMT VUXNA ANHÖRIGA OCH NÄRSTÅENDE Handläggare: Befattning Sara Bouacid Socialsekreterare Upprättad: 2014-01-28 Version:

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Lena Brönnert Lars Näsström Hammarö kommun - En samgranskning av Landstinget i Värmland

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Lena Brönnert Lars Näsström Grums kommun - En samgranskning av Landstinget i Värmland

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialnämnden. Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialnämnden. Bakgrund Handlingstyp Överenskommelse 1 (8) Datum 6 november 2014 Missbruks- och beroendevård Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan när det gäller personer som missbrukar alkohol,

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 20 december 2012 Reviderade 25 mars 2014 26 Innehållsförteckning Inledning...3 Målgrupp...3 Lagstiftning...3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011 Revisionsrapport Familjehem Lekebergs kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Socialtjänstens insatser för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-05-08 Handläggare: Malin Torberger Telefon: 08 508 12 25 416 Till Socialnämnden Socialtjänstens insatser

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-01-13 Dnr 8.5-24146/2014-8 1(13) Avdelning sydöst Lena Uddemar, Lena.Uddemar@ivo.se Socialnämnden Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna ENHETEN FÖR VUXNA Sid 1 (5) Giltig 2016 - Inom enheten för vuxna utreder och föreslår vi insatser för dig som ansöker om ekonomiskt bistånd, socialpsykiatriska insatser, söker stöd för våld i nära relationer

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten Nr 3/2012 Februari

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala

Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala Socialförvaltning, Motala kommun Beslutsinstans: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Om du har egna problem Har alkohol eller droger blivit ett problem eller hinder

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Beslut IVO - Yttrande angående hjälp och stödinsatser vuxna missbrukare

Beslut IVO - Yttrande angående hjälp och stödinsatser vuxna missbrukare Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 11(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 100 Beslut IVO - Yttrande angående hjälp och stödinsatser vuxna missbrukare Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE Gäller från 1 januari 2010 Allmänt Innehåll Kommunens Övergripande Avgränsning Missbruksvård riktlinjer vision mål i dokument utveckling Socialnämndens

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Granskning av individoch familjeomsorgen för barn och unga

Granskning av individoch familjeomsorgen för barn och unga Revisionsrapport Granskning av individoch familjeomsorgen för barn och unga Lekebergs kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 2 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund och

Läs mer

Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende

Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende Sammanfattning De flesta äldre anser att omsorgspersonalen har tillräcklig kompetens för att utföra insatserna och är i stort sett nöjda

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

Avvikelsehantering inom socialtjänsten Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Missbruksvård Linköpings kommun Lena Brönnert

www.pwc.se Revisionsrapport Missbruksvård Linköpings kommun Lena Brönnert www.pwc.se Revisionsrapport Missbruksvård Linköpings kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning Revisorernas bedömning 1. Inledning 1 1.1. Bakgrund och revisionskriterier 1 1.2. Revisionsfråga 2 1.3. Revisionsmetod

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer