Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 2013 Verksamhetsberättelse

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 SYFTE... 1 AKTUELLA HÄNDELSER... 2 FÖRVALTNINGENS MÅL... 5 MÅLOMRÅDE: KUND... 5 MÅLOMRÅDE: PERSONAL OCH KOMPETENS... 7 MÅLOMRÅDE: MILJÖ OCH HÅLLBARHET MÅLOMRÅDE: INFORMATION OCH KOMMUNIKATION MÅLOMRÅDE: ORGANISATION OCH EKONOMI MÅLOMRÅDE: REGIONAL UTVECKLING MÅLOMRÅDE: GOD OCH PATIENTSÄKER VÅRD MÅLOMRÅDE: KULTUR OCH BILDNING EKONOMI SAMMANFATTNING RESULTATRAPPORT ÅRETS RESULTAT INVESTERINGAR PRODUKTIONSTAL PERSONALEKONOMI KOSTNADSANALYS ANTAL ANSTÄLLDA ÅRSARBETARE, LOVS TOTALT SJUKFRÅNVARO FRAMTIDA UTMANINGAR BILAGOR: A. MATRIS, FULLMÄKTIGES MÅL B. MATRIS, FULLMÄKTIGES UPPDRAG C. MATRIS, ÖVERENSKOMMELSE NÄMNDEN FÖR TRAFIK, MILJÖ OCH SERVICE D. UPPHANDLINGSRAPPORT SAMMANSTÄLLNING

3 Inledning Uppföljningen i förvaltningens verksamhetsberättelse utgår från verksamhetsplanen för 2013, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i fullmäktiges verksamhetsplan och överenskommelsen med nämnden för Trafik, miljö och service. Uppföljning sker också av LoVS egna mål med aktiviteter. Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS, är landstingets serviceorganisation inom administration, kost, transport, städ, kundtjänst, fastigheter, IT och medicinsk teknik. Förvaltningens uppgift är att stödja och ge service till landstingets ledning, förvaltningarna samt genomföra de mål och uppdrag som ges av politikerna. LoVS präglas av ett stort engagemang för service, samverkan, kostnadseffektivitet och utveckling av våra arbetsmetoder. Vår vision och övergripande målbild är att: LoVS ska bli Sveriges bästa serviceorganisation en hållbar, effektiv och personlig organisation i ett gemensamt uppdrag för kundens bästa där alla LoVS områden är lika viktiga. Våra ca 750 medarbetare är vår främsta tillgång och för att bli uppskattade och framgångsrika ska vi fokusera på: Kundens fokus Helhetssyn Engagerade medarbetare Kostnadseffektivitet Syfte LoVS ska ge personlig och effektiv service genom att erbjuda hållbara och tillförlitliga tjänster och produkter till våra kunder för att stödja och bidra till utvecklingen av landstingets verksamheter. Sid 1

4 Aktuella händelser Nedan redovisas inre och yttre händelser som påverkat LoVS verksamhet under året och även händelser som våra kunder, invånare och patienter berörs av då vår verksamhet bedrivs för att ge stöd och service till landstingets ledning och övriga förvaltningar. LoVS kundenkät genomfördes i september och besvarades av drygt 600 kunder som har tyckt till om LoVS service och tjänster. Nöjd-kund-index (NKI) har ökat från 63 år 2012 till NKI 66 år Resultatet visar på genomgående bra omdömen med särskilt beröm till tryckeriet, televäxeln och medicinsk teknik. Vi ser också att genomförd utveckling har gett resultat inom bland andra IT-support, personaladministration och kundtjänst. Det framgår också i resultatet att vi har saker att arbeta vidare med avseende tillgänglighet, bemötande och kvalité. Under hösten 2013 har vi påbörjat att arbeta enligt leanfilosofin i några av våra flöden, ett arbete som kommer fortsätta under kommande år. En koordinator har anställts och det huvudsakliga arbetet består av att hålla samman de insatser som behövs i samband med flyttar samt att hjälpa till med paketering av tjänster där flera områden inom LoVS är inblandade. Telefonväxeln har vunnit högsta pris i telefoni-sm som Sveriges bästa televäxel i kategorin över anknytningar för fjärde året i rad och i januari 2014 blev det klart med vinst för femte gången! Ett stort arbete med utbyte av telefoniplattformen har skett under året och bl. a. har trådlösa telefoner bytts ut. Under året har en ny telemötestjänst införts och under de ca åtta månader den varit i bruk har ca 400 telefonkonferenser skett. Etapp 1, Campus USÖ, som läkarutbildningens hus benämns har färdigställts och tagits i bruk i november av Örebro universitet som hyresgäst. Etapp 2, USÖ, arbetet fortsätter med bl. a. en ersättningsbyggnad för A-huset, utökad akutmottagning och stor operationssal inom O-huset. Arkitekttävling har pågått under året och avslutats i december avseende kommande byggnation av Högspecialitetshuset vid USÖ. Inom Karlskoga lasarett har arbete med nya lokaler för akutmottagning pågått och är klara i januari Nästa etapp omfattar nya utökade och ombyggda lokaler för operationsavdelning. Inom Lindesbergs lasarett pågår projektering för ny akutmottagning samt omflyttning av verksamheter för att tomställa yta till ombyggnation av dialysavdelning. Sid 2

5 Inom energiområdet har Landstingsfastigheter gjort insatser och planerar för nya projekt enligt landstingets miljö- och hållbarhetsprogram för För att nå landstingets mål att minska utsläppen av koldioxid, har utredningar och kostnadsberäkningar utförts för energisparprojekt. Vid USÖ har bl.a. en förstudie gjorts för mediaförsörjning VVS genom energibrunnar/ borrhålslager och vid Lindesbergs lasarett har man genomfört en grundlig analys på hela lasarettet för att identifiera möjliga energibesparingar. Projektet med att utreda spårbarhet på medicinteknisk utrustning är nu klart. Arbete med att märka och registrera utpekad utrustning startar Under året har en ny datalagringslösning upphandlats och installerats som baserad på prognosticerade datamängder de närmaste åren beräknas ge en sänkning av datalagringskostnaderna med fyra miljoner kronor per år. Ett omfattande arbete har bedrivits för att införa Windows 7 och standardiserade versioner av Microsoft Office, allt från planering och förberedelser till genomförande i samtliga verksamheter utom på de tre sjukhusen, som hanteras under våren I slutet av året hade mer än 50 % av landstingets ca datorer uppgraderats. Arbetet med Mina vårdkontakter (MVK) har fortskridit under året. Under 2013 har fokus främst varit uppstart och vidareutveckling av webbtidbokning. Över 180 mottagningar inom landstinget finns nu i MVK och drygt länsinvånare har ett eget konto i MVK, mer än var 5:e länsinvånare. Kostavdelningen har tillsammans med dietister på USÖ tagit fram en önskekostbroschyr som presenterar maträtter från gammal och ny tid, andra kulturer och världsdelar. Under december har transportavdelningen tillsammans med upphandlingsavdelningen genomfört förändring av landstingets beställningar och inköp av kuvert. Antalet loggor på kuvert är nu minimerat och ger kostnadsbesparing vid inköp av kuvert med 30-60%. Utvecklingen i Skvader, systemet för köpt vård, är klar. Detta medför förbättringar vad det gäller att säkra och förbättra uppföljningen av köpt vård till USÖ och Psykiatrin samt en effektivisering av faktura- och statistikhanteringen. Från årsskiftet 2013 förändrades uppdraget för projektet CASPER, Centralarkivets skanning av patientjournaler, genom att även restjournal ingår och projektet omfattar alla verksamheter (förutom Tandvården) inom hälsooch sjukvården i landstinget. Ett 40-tal upphandlingar har genomförts. Se även bilaga Upphandlingsrapport sammanställning Sid 3

6 En gemensam servicepolicy med ledord som också är LoVS framgångsfaktorer har tagits fram för LoVS och som ska implementeras i LoVS områden under Kommunikationsinsatser som varit utmärkande under året har varit arbetet med införandet av Microsoft Office 2010/Windows 7 på alla datorer i landstinget samt utbytet av telefoner och telefoniplattform. Bägge har krävt stora kommunikativa insatser, inte minst i planeringsfasen och i de kontinuerliga revideringarna utifrån vad som fungerade bra, och mindre bra. En annan stor kommunikationsinsats var producerandet och utgivningen av en 24-sidig tidning, den så kallade "LoVS-tidningen", som distribuerades i mitten av maj till alla brevlådor inom landstinget. Målet var att bättre nå ut med LoVS planerade insatser till alla verksamheter. I tidningen beskrevs också mer ingående saker och omständigheter som LoVS supportkanaler ofta får frågor om. Sid 4

7 Förvaltningens mål Symbolförklaringar Färgindikatorer, måluppfyllelse 2013 = uppnått eller överträffat målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, resultat 2013 jämfört med 2012 = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats Målområde: Kund LoVS mål LoVS mål 1: Kunden upplever LoVS tjänster och produkter som lättillgängliga, kostnadseffektiva och väl avstämda utifrån verksamheternas behov. Kriterium: NKI, nöjdkundindex, 2013 års värde ska vara högre än LoVS kundenkät genomfördes i september där drygt 600 kunder har tyckt till om service och tjänster från LoVS. Nöjd-kund-index (NKI) har ökat från 63 år 2012, till NKI 66, år Resultatet visar på genomgående bra omdömen med särskilt beröm till tryckeriet, televäxeln och medicinsk teknik. Vi ser också att genomförd utveckling har givit resultat inom bland andra IT-support, personaladministration och kundtjänst. Kundmöten på olika nivåer har utvecklats och sker i högre grad än tidigare inom samtliga områden. Samverkan med olika avdelningar inom LoVS finns för att förenkla för kunden. Arbete pågår med att minska antalet vägar in i LoVS för beställning och felanmälan efter önskemål från våra kunder. Ett exempel är en utökning av antalet tjänster som går genom LoVS Kundtjänst. Tjänstekatalogen har uppdaterats gällande tjänster från löne- och personaladministrativa avdelningen vilket betyder att vi kan erbjuda bättre service till chefer. Arbete pågår kontinuerligt med att förbättra återkopplingen efter de behov och önskemål som framkommer i kundenkäter och möten med kunder. Det innebär inom vissa enheter en utveckling av befintliga rutiner alternativt att utvärdera följsamheten till rutin. Utfall Trend Sid 5

8 Inom samtliga områden sker ett systematiskt arbete med rapporterade avvikelser. Statistik och trender följs och analyseras. Antal rapporterade avvikande händelser: 119 st (121 st helår 2012) Andel påbörjade inom 7 dagar: 53 % (51 % helår 2012) Andel med åtgärder vidtagna inom 90 dagar: 54 % tertial 1-2 (56 % helår 2012) Andel inkomna utredningsärenden: 374 st (270 st helår 2012) Ett aktivt arbete med risk- och händelseanalyser genomförs i samarbete med övriga förvaltningar: Antal genomförda riskanalyser: 12 st (11 st 2012) Antal genomförda händelseanalyser: 5 st (2 st 2012) LoVS mål 2: Det finns helhetslösningar mellan och inom LoVS områden som underlättar för kunden. Kriterium: Antalet helhets/paketlösningar har ökat i LoVS. En koordinator finns från 1 september inom Kundtjänst med uppgift att koordinera mellan LoVS områden och hålla samman service och tjänster till våra kunder. LoVS-koordinatorn arbetar också med att standardisera och paketera de vanligast förekommande tjänsterna. Inom varje område finns nu kvalitetssamordnare som gemensamt arbetar med helhetssyn och kvalitetsfrågor inom LoVS. Utfall Trend Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Överenskommelse 23: Årligen redovisa antal förbättringsförslag samt andel som realiseras. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Idéer och förändringsförslag från kunder som medarbetare handläggs genom en fastställd rutin i LoVS. Antal inkomna förslag: 31 st (68 st 2012) Andel som realiserats: 39 % Andel som eventuellt kommer att realiseras: 19 % Andel som är under handläggning: 13 % Överenskommelse 25: Årligen redovisa kundnöjdheten. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend I LoVS kundenkät i september besvarade 608 kunder frågor om tillgänglighet, bemötande och kvalitet i service och tjänster från LoVS. Resultatet visar Nöjd-kund-index (NKI) 66, (63 år 2012). Sid 6

9 Målområde: Personal och kompetens LoVS mål LoVS mål 3: Medarbetarna har kunskap om LoVS verksamhet för att underlätta samarbetet och därigenom ge kunden ett bättre stöd. Aktiviteter för att uppnå målet: Utfall Trend LoVS har numera en introduktionsdag för alla nya medarbetare där även icke-nyanställda har möjlighet att delta för att få en bild av landstinget och LoVS verksamheter. Vi har även genomfört diverse kommunikationsinsatser som t.ex. LoVS tidning och regelbundna nyhetsbrev. LoVS mål 4: Ett gemensamt förhållningssätt vid mötet med kund och vid mötet med varandra inom LoVS. Aktiviteter för att uppnå målet: Utfall Trend En arbetsgrupp med medarbetare från varje område (varje avdelning från Försörjningen) har under ledning av LoVS stab tagit fram förslag på en gemensam servicepolicy för LoVS med utgångspunkt från de servicepolicies som redan finns inom LoVS och LoVS framgångsfaktorer. Servicepolicyn är beslutad i LoVS ledningsgrupp i december och kommer att implementeras inom LoVS under Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Mål 40: Landstinget är en attraktiv arbetsplats för utvecklingsinriktade ledare och medarbetare. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Under året har ett antal frukostmöten/temamöten för LoVS chefer genomförts. De har belyst många olika områden såsom Region 2015, löneöversyn, arbetsmiljöansvar, att sysselsätta/anställa personer med funktionsnedsättning, jämställdhetsstrategi- och plan, rekrytering samt kommunikation i vardagen. Den breda yrkeskompetensen inom LoVS har bevarats och vidareutvecklats genom fortsatt kompetensutveckling inom våra olika yrkesområden. Inspirationsföreläsning för LoVS medarbetare har inte genomförts med extern föreläsare pga det ekonomiska läget, eventuellt genomförs det med intern/interna föreläsare under Mål 41: Örebro läns landsting erbjuder en hållbar och hälsofrämjande arbetsplats. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend En LoVS-gemensam aktivitet har, liksom tidigare år, genomförts. Drygt 170 (!) medarbetare från LoVS deltog i Blodomloppet den 22 augusti. Efter loppet samlades LoVS-deltagarna för en gemensam picknick. Sid 7

10 Föreläsningsserien "Öka orken" genomfördes i våras. Den var initierad av Landstingshälsan utifrån resultatet i medarbetarenkäten där det visade sig att många upplever att de inte har tillräcklig ork för att klara av vardagen. Från LoVS deltog mellan medarbetare vid varje föreläsningstillfälle. Alla medarbetare erbjuds en hälsoprofil vart tredje år och resultatet på arbetsplatsnivå är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet på respektive arbetsplats. Mål 42: Frisktalet skall öka. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Uppföljning och analys av korttidsfrånvaron (0-14 dagar); Ett arbete tillsammans med Landstingshälsan inom LandstingsIT servicedesk och Kundtjänst ser ut att ha bidragit till att bryta den uppåtgående trenden av korttidsfrånvaro. Inom städavdelningen har en handlingsplan tagits fram med utgångspunkt från hälsoprofilerna. Mål 43: Samtliga medarbetare som vill ha heltid ska erbjudas detta, under de förutsättningar som preciseras under personalavsnittet. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Arbete sker kontinuerligt med att minska antalet oönskade deltider och andelen har minskat sedan LoVS bildades. Det är för närvarande endast sju medarbetare som har anmält intresse att öka sysselsättningsgraden utifrån givna förutsättningar om/när möjlighet ges. Uppdrag 3: Verksamheterna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera jämställdhetsstrategins mål och intentioner. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Se LoVS överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service, överenskommelse nr (nedan). Uppdrag 66: Ledningskansliet ska, under 2013, påbörja arbete med att tillskapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning i samarbete med andra aktörer på arbetsmarknaden. Aktiviteter för att uppnå uppdraget: Utfall Trend I augusti genomfördes ett frukostmöte för LoVS chefer med utgångspunkt från uppdraget; att tillskapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Anna Jönsson, fd parkchef, berättade om sina erfarenheter från parken och om samarbetet med Activa. Frukostmötet resulterade i att ytterligare några arbetsplatser kommer att se över sina behov/möjligheter att tillskapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Kontakt har tagits med Activa, Örebro kommun samt Arbetsförmedlingen och arbete pågår med att hitta lämpliga kandidater till minst två arbetsplatser. Sid 8

11 Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Överenskommelse 20: Årligen redovisa könsfördelningen bland olika yrkesgrupper inom LoVS. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Sammanställning finns framtagen och togs upp i samband med de frukostmöten för LoVS chefer som handlat om ÖLLs jämställdhetsplan och strategi. Se även kapitel Personalekonomi, tabellerna Antal anställda årsarbetare LoVS totalt och Sjukfrånvaro. Överenskommelse 21: Tillse att all statistik, där det så är möjligt och relevant, redovisas könsuppdelat. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Sker kontinuerligt när det är tillämpligt. Överenskommelse 22: Uppmuntra till att föräldraledighet bland personalen så långt det är möjligt tas ut på ett mellan könen jämställt sätt. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Pågår - inom t.ex. område Fastighet där respektive chef kontinuerligt uppmuntrar sina medarbetare och inom LandstingsIT och Medicinsk Teknik där vi för närvarande har ett flertal pågående pappaledigheter. Sid 9

12 Målområde: Miljö och hållbarhet Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Mål 32: Landstingets verksamheter ska aktivt och systematiskt arbeta med att genomföra Miljöoch hållbarhetsprogrammet (MHP) samt säkerställa att medarbetare har kunskap och engagemang kring miljöfrågor som berör de egna arbetsuppgifterna. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Pågår fortlöpande genom de mål, aktiviteter och uppdrag LoVS har inom målområde miljö och hållbarhet. Nyanställda i LoVS fick miljöinformation under introduktionsdag i november. Mål 33: Miljökrav ska ställas i samtliga upphandlingar hos samtliga upphandlande enheter inom landstinget. Avseende IT-stöd ska utökade miljökrav ställas på energiförbrukning och ingående material. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Upphandlingsavdelningen: Miljökrav ställs vid samtliga upphandlingar där det är möjligt och relevant. Under året har miljökrav ställts i 25 upphandlingar och krav på uppförandekoden i 4 upphandlingar. Uppföljning av miljökrav inom fyra avtalsområden är genomfört (livsmedel, tryck av landstingskatalogen, möbler och turbilar). Se bilaga: Upphandlingsrapport, sammanställning Det har tydliggjorts och klarlagts att en resurs på upphandlingsavdelningen ska arbeta ca 70 % av sin tid med att vara de andra upphandlarna behjälpliga med att utforma miljökrav i upphandlingar samt hålla sig ajour inom miljöområdet. För att öka kunskapen inom hela landstinget anordnade upphandlingsavdelningen en gemensam utbildningsdag med fokus på hållbara upphandlingar under hösten. Över 40 personer deltog från både IT, upphandlingsavdelningen, Medicinsk Teknik, Läkemedelskommittén såväl som kommuner i länet. Landstingsfastigheter: Ställer krav på energi. I ny- och ombyggnadsprojekt tillämpas krav i enlighet med Byggvarubedömningen för hållbart och miljövänligt byggande. Vid samtliga upphandlingar av byggentreprenader ska krav på källsortering och dokumentation ställas. Krav på källsortering inkluderas i ramavtalsupphandling. Medicinsk Teknik: Fortsatt bevakning av miljökrav i upphandlingar. Miljökriterier finns med i samtliga upphandlingar av MT-utrustningar. Dock med relativt låg vikt, då funktion, prestanda och patientsäkerhet är av avgörande betydelse. Medicinsk Teknik har tagit del av de nya förslagen på miljöanpassad upphandling för att se om det i förekommande fall kan tillföra positiva effekter utan oproportionerlig arbetsinsats samt införa energiförbrukning som en del i LCC-beräkningen. Sid 10

13 LandstingsIT: Ställer en hel del miljökrav i upphandlingar. Fortsatt arbete med både kravställande och uppföljning ingår i Handlingsplan för Grön IT. Mål 34: Alla medarbetare har tillgång till teknik för resfria möten (till exempel webbkameror, videokonferensrum) samt företagskort för kollektivt resande i tjänsten. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Telefonmöte som kostnadsfri tjänst i telefonväxeln har införts. I samband med utrullningen av Windows 7 och Office 2010 installeras videokonferensprogrammet Lync på samtliga datorer inom ÖLL, i dagsläget finns denna programvara på hälften av landstingets datorer, resterande kommer att installeras våren Viss extra utrustning måste anskaffas i verksamheterna i form av web-kameror på stationära datorer och headset för både stationära och laptops. Hela produktionsmiljön finns uppsatt och produktionssatt och ca 200 personer har deltagit i en pilotdrift under hösten, med gott resultat. Eftersom Windows 7 projektet löper in i 2014 kommer vi inte att kunna installera Lync hos samtliga användare förrän dess. Det finns en väl utbyggd infrastruktur för resfria möten i konferensrum och ytterligare konferensrum har utrustats med videokonferensutrustning, i dagsläget finns 34 konferensrum som har professionell utrustning. Arbete pågår med att koppla samman Lync som används på enskilda klientdatorer med den Cisco-Tandberg-utrustning som finns i konferensrummen (utrustningar använder olika format och behöver bryggas). Infrastrukturen är i princip klar och ett breddinförande av användning kan genomföras under Information om telefonkonferens och Lync har spridits i bland annat LoVStidningen som utkom i maj samt via lathundar på intranätet. Företagskort för buss och tåg finns inom LoVS alla områden. En ny tjänst på transportavdelningen är tillsatt för att bl.a. stärka arbetet kring resvanor och alternativa mötesformer. I uppdraget ingår inrapportering av data till Miljöfordon Syd, framtagande av data till miljörapportering, bilpool och övriga leasingbilar samt information och dialog kring resvanor. Arbete med att ta fram en resehierarki för LoVS baserad på ÖLL:s reseriktlinjer har påbörjats. Beslutas och implementeras under Mål 35: Alla förvaltningar har påbörjat arbetet med att minska användningen av engångsmaterial. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Vi arbetar kontinuerligt för att användning av engångsmaterial minskas till den nivå där vi fortfarande har en säker verksamhet ur såväl patient- som medarbetarperspektiv. Utöver detta har LoVS i möjligaste mån gått över till porslin, glas och flergångsbestick i lunchrum. Sid 11

14 Mål 37: Landstinget har som mål att 45 procent av den mat som upphandlas ska vara ekologiskt odlad och 10 procent av livsmedlen producerade enligt etiska kriterier år Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Vid inköp av livsmedel avropar vi i första hand upphandlade råvaror av ekologisk och etisk härkomst som uppfyller uppställda livsmedelskrav. Vi ska fortsätta att aktivt söka efter nya ekologiska och etiska livsmedel för att öka procentmålet. Kriterier för ekologiska- och etiska livsmedel sker i upphandlingsunderlag. Leverantörer levererar efter avrop, men kan inte alltid fylla de volymer vi avropar. Det är ständig dialog med leverantörer att erbjuda nya artiklar som uppfyller våra krav på ekologiska- och etiska livsmedel. Kostavdelningens strävan är att ständigt uppnå högre andel ekologiska varor i produktionen. Komponenter i recepten byts löpande ut till att innehålla fler ekologiska och klimatsmarta alternativ. Menyerna kompletteras framför allt med fler fiskrätter. Målet för ekologiska livsmedel är 45 % till år Resultatet för 2013 är 36,9 %, motsvarande siffra för årsskiftet 2012/13 var 35,4%. Uppföljningsmöte med leverantörer har gett bättre resultat för ekologiska livsmedel. Den ekologiska procenten hos leverantörerna har också förändrats, vilket återspeglas i våra inköp. Mål 38: Andelen överbliven mat ska följas upp och minska. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Vi har arbetat fram en redovisningsmodell för hur överbliven mat ska redovisas. Verksamheterna registrerar och dokumenterar överbliven mat som sammanställs för redovisning. Test har utförts med att mäta matsvinnet från köken i portioner. Denna mätmodell gav ett osäkert utfall. Ny modell för att mäta matsvinnet i kg är nu införd på alla tre sjukhusen och efter tester och utvärdering ska ny uppgraderad svinnmodell introduceras januari Ett förslag till plan över fler mätningar har tagits fram, där det slutligen även ska framgå åtgärdsförslag för att minska svinn. Mål 39: Användningen av skadliga kemiska produkter som finns på landstingets avvecklingseller minskningslista för farliga kemikalier ska minska. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Inom Fastighetsdriften sker en samordning vid val av produkter och arbete pågår med avveckling enligt framtagen lista. Även övriga berörda verksamheter inom LoVS har arbetat med avvecklings- och minskningslistan så att inte produkter med allergiframkallande parfymämnen, lim eller sådana ämnen som bidrar till negativa miljöeffekter används. Upphandlingsavdelningen arbetar också aktivt utifrån försiktighetsprincipen för att förhindra att vi köper in varor och produkter med innehåll av vissa kemikalier. Uppdrag 4: Verksamheterna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera miljö- och hållbarhetsprogrammets mål och intentioner. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Pågår fortlöpande genom de mål, aktiviteter och uppdrag LoVS har inom målområde miljö och hållbarhet. Nyanställda i LoVS fick miljöinformation under introduktionsdag i november. Sid 12

15 Uppdrag 54: Samtliga verksamheter får i uppdrag att verka för ökad köptrohet i förhållande till upphandlade ramavtal. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Arbetet med inköpsanalys är förbättrat och förenklat genom koppling av avtalsdatabasen till Diver. Rapporter är framtagna där alla förvaltningar fått redovisning om inköp över 300 tkr där det inte är kopplat till ett avtal. Uppdrag 55: Samtliga verksamheter får i uppdrag att, där så är möjligt, minska användningen av engångsmaterial. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Se redovisning mål 35. Uppdrag 57: Samtliga berörda verksamheter får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska andelen mat som kasseras. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Se redovisning mål 38. Uppdrag 58: Samtliga berörda verksamheter får i uppdrag att arbeta för att byta ut eller sluta använda de produkter som finns på landstingets avvecklings- och minskningslista för kemiska produkter. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Se redovisning mål 39. Uppdrag 59: LoVS får i uppdrag att säkerställa tillgång till en väl utbyggd infrastruktur för resfria möten samt att öka kunskapen hos anställda om hur dessa hjälpmedel. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Se redovisning mål 34. Uppdrag 60: LoVS får i uppdrag att öka uppföljningen av hur väl upphandlade leverantörer uppfyller miljökrav och etiska krav. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Se redovisning mål 33. Uppdrag 61: LoVS får i uppdrag att under 2013 fortsätta att öka andelen ekologisk kost och kost producerad enligt etiska principer. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Se redovisning mål 37. Uppdrag 64: LoVS får i uppdrag att utreda hur attraktiva och tillgängliga grönytor för rehabilitering och välmående i anslutning till samtliga sjukhus och övriga verksamheter kan tillskapas. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Diskussion har pågått under året om att specificera LoVS ansvar som inte är tydligt i uppdraget. Under 2014 kommer Landstingsfastigheter istället ta fram olika åtgärder för att förenkla och underlätta tillgången till grönytor som redan finns i anslutning till våra tre sjukhus. Sid 13

16 Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Område Landstingsfastigheter: Överenskommelse 1: Stödja Ledningskansliet (LK) i planeringen för att använda lokalt producerad förnybar el i form av vindkraft. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Utredningsarbete pågår för att titta på möjligheterna till egen vindkraftsproduktion. Överenskommelse 2: I samverkan med Länsgården ta fram en energi- och klimatanpassad teknisk standard för landstingets fastighetsbestånd (befintliga fastigheter såväl som nya). Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Start Q Överenskommelse 3: Till nämnden för Trafik, Miljö och Service årligen lägga fram underlag för lämpliga energieffektiviseringsprojekt och presentera en sammanställning av genomförda, pågående och planerade energieffektiviseringsprojekt. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Handlingsplan för Energiprojekt är uppdaterad. Överenskommelse 4: Påbörja insamling och destruktion av lustgas vid Karlskoga lasarett. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Arbete med förfrågningsunderlag har skett under året och upphandling sker under Överenskommelse 5: Påbörja en kartläggning av destruktionsmöjligheter för andra medicinska gaser. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Arbetet ej uppstartat. Leverantörssidan avseende destruktionsapparater är för tillfället instabil. Vi bevakar rätt tillfälle. Överenskommelse 6: Öka tillgängligheten till gröna miljöer i anslutning till länets sjukhus. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Diskussion har pågått under året om att specificera LoVS ansvar som inte är tydligt i uppdraget. Under 2014 kommer Landstingsfastigheter ta fram olika åtgärder för att förenkla och underlätta tillgången till grönytor som redan finns i anslutning till våra tre sjukhus. Område Försörjning, Transportavdelningen: Överenskommelse 7: I dialog med LK/Miljö presentera nuläget för avfallshanteringen inklusive avtal, logistik och sluthantering. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Avfallsutredning ska synliggöra nuläget för avfallshanteringen inklusive avtal, logistik och sluthantering. Avfallsutredningen är klar och kommer att utgöra ett viktigt underlag för den upphandling som nu pågår av entreprenörer som ska ta hand om avfallet som uppstår i våra olika verksamheter. Sid 14

17 Överenskommelse 8: Årligen mäta och följa upp de volymmässigt största avfallsfraktionerna från verksamheterna. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Vi initierar upphandling av avfallsentreprenörer där krav ställs om redovisning av volym per avfallsfraktion. Upphandlingen är uppstartad. Osäkert hur lång tid den kommer att ta då den är av oerhört komplicerad art. Överenskommelse 9: Fortsätta samordningen av landstingets fordonsflotta. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend I samarbete med de verksamhetsområden som har verksamhetsbilar utreder vi möjligheten att låta transportavdelningen ta över ansvaret för gällande bilar. Vi samordnar redan alla bilar inom våra befintliga bilpooler. Överenskommelse 10: Säkerställa att nya fordon så långt det är möjligt klarar den nationella miljöbilsdefinitionen (2013 års definition) och går att köra på förnybara bränslen. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend I samarbete med nuvarande leverantör ta fram lämpliga lösningar inom ramen för gällande avtal. Vid kommande upphandling använda oss av aktuella, gränsvärden för miljöbildefinitionen. Vår nuvarande leverantör levererar bilar utifrån 2013 års miljöbilsdefinition fr.o.m. juni månad. Överenskommelse 11: Förbättra och utveckla alternativen till bilen vid tjänsteresor. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Vi ska tillsammans med Länstrafiken utreda hur man kan underlätta för personalen att resa kollektivt i en större utsträckning än vad man gör idag. Vi har anställt en "verksamhetsutvecklare inom miljö och logistik" som började sin anställning 1 oktober. Detta är en av frågeställningarna som den funktionen kommer att arbeta med framöver. Arbetet kräver ett stort mått av samarbete med andra funktioner inom ÖLL såsom Länstrafiken, landstingets personalfunktioner etc. Område Försörjning, Kostavdelningen: Överenskommelse 12: Redovisa klimatpåverkan för de volymmässigt största livsmedlen. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Med hjälp av leverantörsstatistik redovisa de största livsmedelvolymerna och redovisa hur dessa påverkar klimatet. Med hjälp av LK/Miljö ska vi sammanställa dokument som visar hur de största livsmedelsgrupperna påverkar klimatet. Med hjälp av LK/Miljö ska vi sammanställa ett dokument som visar hur de största livsmedelsgrupperna påverkar klimatet. Eventuellt ska ett nytt nyckeltal där vi kan mäta CO2/portion tas fram. CO2 för 2012 är framtaget. Undersöker möjligheter till att införskaffa ett koststödsystem för att få fram mer tillförlitliga underlag. Försök att från livsmedelsstatistiken 2013 få fram ett nyckeltal som mäter CO2-halt per kilo livsmedel. Sid 15

18 Överenskommelse 13: Utveckla menyer för att minimera klimatpåverkan. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Genom att byta ut ingredienser i recept mot mer klimatanpassade produkter/råvaror blir maträtterna mer klimatanpassade. Nya maträtter kompletteras i befintlig meny. Framför allt är det fisk (MSC-märkt) som kompletteras för att få mer klimatanpassade menyer. Vi byter succesivt ut prefabricerade produkter. Till exempel hemlagade biffar och fiskrätter, mm. Överenskommelse 14: Införa ett åtgärdsprogram för att minska överbliven mat. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Ny modell för att mäta matsvinnet i kg är nu införd på alla tre sjukhusen och efter tester och utvärdering ska ny uppgraderad svinnmodell introduceras i januari Ett förslag till plan för mätningar av överbliven mat har tagits fram, där det slutligen även ska framgå åtgärdsförslag för att minska svinn. Område Administrativ utveckling och service, Upphandlingsavdelning: Överenskommelse 15: Årligen redovisa hur hållbarhetsperspektivet beaktas i upphandlingar. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Miljökrav ställs vid samtliga upphandlingar där det är möjligt och relevant. Under året har miljökrav ställts i 25 upphandlingar och krav på uppförandekoden i fyra upphandlingar. Uppföljning av miljökrav inom fyra avtalsområden är genomfört; livsmedel, tryck av landstingskatalogen, möbler och turbilar. Överenskommelse 16: I dialog med LK/Miljö och vårdförvaltningarna arbeta för att stärka miljökraven i varuförsörjningens upphandlingar. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Varuförsörjningen (VF) har anställt en person med miljöprofil som ska stötta upphandlarna med miljökompetens. Område LandstingsIT: Överenskommelse 17: Ta fram och genomföra en handlingsplan för Grön IT. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Handlingsplan för Grön IT har tagits fram i samarbete med Logica (numera CGI). Diskussion har förts kring slutrapporten och ett ytterligare arbete har gjorts för att göra den mer begriplig. I samband med detta har också en inventering gjorts av vad som redan är gjort kring Grön IT. Under hösten har samarbete startats med LoVS nye LRM (Ledningens representant för miljöfrågor). Förslag till printstrategi, handlingsplan för hantering av skrivare/säkra utskrifter i framtiden, har arbetats fram under hösten och skall förankras/implementeras under 2014, och ingår som en del handlingsplanen ovan. Överenskommelse 18: Säkerställa att nya datorarbetsplatser i så stor utsträckning som möjligt är förberedda för att kunna nyttjas för resfria möten. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Se redovisning mål 34. Sid 16

19 Målområde: Information och kommunikation LoVS mål LoVS mål 5: LoVS information och kommunikation ska vara planerad, aktuell, tillgänglig, målgruppsanpassad och tydlig för medarbetare och kunder. Aktiviteter för att uppnå målet: Utfall Trend En aktivitet är att vid alla större planerade verksamhetsinsatser ska alltid en plan för aktuella kommunikationsinsatser göras. Exempel är kommunikationsplaner för införandet av Microsoft Office 2010/Windows 7 på alla datorer i landstinget och planen för utbyte av telefoner och telefoniplattform. Dessa revideras några gånger utifrån erfarenheter vad som fungerade bra, och mindre bra. Ett annat exempel är att många av LoVS planerade verksamhetsinsatser och förändringar beskrevs i en 24-sidig tidning, den så kallade "LoVS-tidningen", som distribuerades med två exemplar till alla postlådor inom Örebro läns landsting i mitten av maj. I tidningen beskrevs också mer ingående saker och omständigheter som LoVS supportkanaler ofta får frågor om. Tidningen fick positiv respons från landstingets verksamheter. En annan aktivitet är att Information om händelser med stor påverkan på en/flera verksamheter ska förmedlas snabbt, tydligt och lättförståeligt till rätt målgrupp/er : Den här aktiviteten är särskilt viktigt för LoVS, då det är våra verksamheter som i första hand larmar och informerar först när det blir driftstörningar. En sida har publicerats på intranätet, främst avsett för TiB, med datum för planerade driftarbeten under året. En översikt har också gjorts över vårdsystems kommunikationsvägar då en stor del av informationen sker direkt till berörda målgrupper, som till exempel tidpunkter och konsekvenser vid uppdateringar i olika IT-system. Rutinen för allvarliga driftstörningar i telefoni, om hur informationsspridningen ska fungera, har reviderats i samråd med ansvariga personer inom förvaltningarna. Flera krismeddelande lades ut i maj där spridningen och budskap fungerade riktigt bra. Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Mål 45: Örebro läns landsting ska uppfattas som en organisation med hög trovärdighet för patienter, anhöriga, brukare och medborgare. Landstinget ska förknippas med de värden som är formulerad i visionen, Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Örebro läns landsting ska också uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Riktlinjerna för telefoni innehåller bland annat hur man ska hantera sin telefon och hur man på bästa sätt ska bemöta människan vid ett inkommande samtal. Riktlinjerna delas ut i samband med att en ny telefon eller mobiltelefon ges till kund, som är den primära målgruppen. Internt inom LoVS har de gjorts kända genom publicering i nyhetsbrev och genom område kundtjänst som haft föreläsningar. De finns även på intranätet. Sid 17

20 I slutet av året blev LoVS servicepolicy klar. Den arbetades fram av en gemensam medarbetargrupp och ska gälla för alla våra verksamheter. Den kommer att implementeras internt under Mål 46: Landstingets externa information och kommunikation ska nå kontakt med länsinvånarna så att de som medborgare blir delaktiga i den demokratiska processen. Informationen ska stimulera till interaktivitet, delaktighet och engagemang. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Fortsatt aktuell och relevant information på www på de fåtal sidor som berör LoVS verksamheter. Mål 47: Landstingets information och kommunikation till patienter, anhöriga och brukare ska vara anpassad för målgruppen. Informationen ska stimulera till interaktivitet, delaktighet och engagemang. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Fortsatt aktuell och målgruppsanpassad information på www på de fåtal sidor som berör LoVS verksamheter. Mål 48: Landstingets medarbetare ska vara medvetna om kommunikationens roll och betydelse i organisationen. De ska ha en god förmåga att kommunicera, så att patienter och andra upplever delaktighet och är nöjda med information och delaktighet. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Stöd och utbildning i kommunikationsverktygen erbjuds och används löpande av chefer och projektledare. Ett frukostmöte med temat Kommunikation i vardagen för chefer har arrangerats där ett 20-tal chefer deltog. Uppdrag 69: Utifrån behovet av målgruppsanpassad information ska utformningen av anpassad information ses över, med särskilt beaktande av information för döva och hörselskadade. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Då medarbetarna som hade detta som sin arbetsuppgift organisatoriskt gått över till ledningskansliet, övergår måluppfyllelsen av detta mål till ledningskansliet. För medarbetare inom LoVS med synnedsättning fungerar talsyntes bra och nästan alla intranätsidor med tabeller är anpassade för att kunna läsas upp av talsyntes. Sid 18

21 Målområde: Organisation och Ekonomi LoVS mål LoVS mål 6: Medverka till kostnadseffektiva lösningar för våra kunder och att kommunicera detta. Aktiviteter för att uppnå målet: Utfall Trend Genomförda upphandlingar har resulterat i ca 34 mnkr besparingar för ÖLL. Ny telefonilösning ger en besparing för verksamheterna med ca 2 mnkr årligen. Genomförd upphandling ny IT lagringslösning innebär ca 4 mnkr i årlig besparing för ÖLL. Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Mål 50: Verksamheternas resultat ska vara minst noll. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Uppföljning och analys av budget och utfall sker varje månad. Verksamhet med underskott upprättar handlingsplan som vi stämmer av regelbundet. Mål 51: Investeringar för landstingets egen verksamhet ska finansieras med egna medel. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Vid varje investering ska en kalkyl om framtida kostnader göras för att säkerställa att det ryms inom budget. Investeringar som ej täcks av budget lyfts till ledningskansliet för beslut. Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Överenskommelse 24: Göra en översyn av prissättningen av interna tjänster. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Arbete pågår med att beskriva och förklara prissättningen av LoVS tjänster och produkter på intranätet. Publicering på intranätet för dessa områden har skett succesivt under året. Överenskommelse 26: Tillsammans med Länstrafiken göra en översyn av möjliga samordningsvinster mellan LoVS och kollektivtrafikförvaltningen (länstrafikförvaltningen). Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Samordning har skett gällande ekonomi- och löneadministration där två personer idag har sin anställning i LoVS. Telefonväxeln har tagit över sjukresebeställningar nattetid. Upphandlingar kommer att utformas med gemensam expertis från Länstrafiken och LoVS, där LoVS står för upphandlingskompetensen och Länstrafiken för verksamhetskompetensen. En upphandlare med inriktning på kollektivtrafikupphandlingar kommer att anställas på upphandlingsavdelningen för att ge bättre stöd till Länstrafikens verksamhet Sid 19

22 Målområde: Regional utveckling LoVS mål LoVS mål 7: I en framtida regionbildning ska LoVS vara en drivande och framgångsrik serviceorganisation. LoVS ska vara den naturliga partnern. Aktiviteter för att uppnå målet: Utfall Trend Projektet Region 2015 har påbörjats och LoVS deltar i olika delprojekt. När det gäller samarbete mellan olika landsting i regionen och nationellt så pågår aktiviteter inom många av LoVS områden. Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Mål 15. Landstinget är en av huvudaktörerna i den regionala utvecklingsstrategin och har ett stort ansvar för att jobba för hela länets utveckling. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Förutom existerande nätverk och samarbetsforum har inte några ytterligare större initiativ tagits inom detta område. Medicinsk teknik har deltagit i arbetet med innovationsslussen. Målområde: God och patientsäker vård Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Överenskommelse 19: Påbörja arbetet med reservvattenförsörjning till landstingets sjukhus Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Fortsatt utredning om reservvattenförsörjning till landstingets sjukhus pågår. Lindesbergs lasarett: Lösning funnen, ej färdigställt. Karlskoga lasarett: Lösning diskuteras med Degerfors och Karlskoga kommuner. Universitetssjukhuset Örebro: Samtal förs, inget tydligt förslag till lösning finns framarbetat. Målområde: Kultur och bildning Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Uppdrag 48. Ledningskansliet får i uppdrag att, tillsammans med LoVS, fortsätta arbetet med att tillgängliggöra landstingets konst. Aktiviteter för att uppnå uppdraget: Utfall Trend För att tillgängliggöra landstingets konst Landstingskonstigt, har en serie kortfilmer som lyfter fram landstingets byggnadsanknutna konst producerats och som finns på intranätet. De har även visats på Örebro läns museum. Sid 20

23 Ekonomi Sammanfattning Utfall 2013 Utfall 2012 Förändring % Resultat 19,2 mnkr 12,8 mnkr 50 % Löneökningstakt 3,65 % 4,9 % Lönekostnad (40-41) 252,2 mnkr 243,3 mnkr 3,65 % Telefonväxeln: antal telefonsamtal medelsvarstid telefonist Producerade måltider: patientmåltider personalmåltider sek sek Andel ekologiska livsmedel 36,9 % 35,4 % IT-kostnad - som del av nettokostnad (ÖLL) 3,6 % 3,4 % Andel e-fakturor av samtliga fakturor 50 % 43 % Total mediakostnad kr/m 2 BRA (värme-, el-, vattenkostnad) 7,3 % 6,2 % -2,2 % 1,5 % 151kr 156kr -3,2 % LoVS redovisar ett positivt årsresultat med ett överskott på 19,2 mnkr för verksamhetsåret 2013 att jämföra med ett överskott på 12,8 mnkr Återbetalningar från område Landstingsfastigheter har skett med 14,0 mnkr samt från område Medicinsk Teknik med 1,4 mnkr. LoVS redovisar ett resultat med ekonomi i balans Sid 21

24 Resultatrapport mnkr Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Budgetavvikelse kr Utfallsavvikelse kr Avgifter och såld vård 0,0 0,0 0,0 0 0 Övriga intäkter 1 366, , , Summa intäkter 1 366, , , Personalkostnader -364,7-384,6-352, Övriga kostnader -744,9-733,0-715, Avskrivningar inventarier -12,7-12,5-12,5 0 0 Avskrivningar fastighet -131,2-131,1-128,9 0-2 Summa kostnader , , , Finansnetto -58,1-56,1-88, Landstingsbidrag/-ersättning -36,0-38,6-30,7 3-5 Resultat 19,2 0,0 12, LoVS resultatförbättring härrör dels till område Fastigheter som fick ett besparingskrav på 3 mnkr under våren samt inom område Försörjningen där kostverksamheten minskar sitt underskott med 1,7 mnkr. mnkr Resultatutveckling ,2 12, Sid 22

25 Årets resultat LoVS personalkostnader ökar med 3,49 % (4,8 % 2012). Personalkostnaderna stannar 20 mnkr lägre än budget (löner 10,7 mnkr, sociala avgifter inklusive krediteringar för yngre och äldre 7,2 mnkr samt övriga personalkostnader 2,1 mnkr) och bidrar med stor del till LoVS resultat med överskott 19,2 mnkr. Återbetalningar har skett från område Landstingsfastigheter med 14 mnkr och område Medicinsk Teknik 1,4 mnkr, sammanlagt 15,4 mnkr (13,4 mnkr 2012). Intäkter LoVS intäkter ökar med 1,9 % jämfört med Utöver indexuppräkning finns bland annat nya intäkter för scanningsprojektet Casper som driftsatts under året. Personalkostnader Personalkostnaderna ökar med 12 mnkr (3,49 %) jämfört med 2012 vilket är klart lägre än budgeterat. LoVS har under året utökat med tjänster bland annat från Länstrafiken, för scanningsprojektet Casper samt för IT stöd. Övriga kostnader Övriga kostnader ökar med 30 mnkr. Nytt licensavtal har tecknats med Microsoft. Årskostnaden för avtalet är cirka 14 mnkr och ger landstinget en helt ny licensplattform till alla PC användare. Ny billigare datalagringslösning, förlängd livstid datorer från 4,25 år till 4,75 år, sänkta inköpspriser på datorer samt besparingar har möjliggjort finansiering av merkostnaden för det nya avtalet. Inom IT Stödsystem systemförvaltning har fler system tillkommit, bland annat Rakel. Fastighetsunderhållet har ökat med 3,6 mnkr. Hyresåterbetalning har skett med 14 mnkr jämfört med 7,8 mnkr Energikostnaderna minskar med 4,6 mnkr. Livsmedelskostnaderna minskar med 2,7 mnkr, där livsmedelsupphandlingen från hösten 2012 ger rejäla besparingar. En viss del relateras till minskad försäljning av patientmåltider. Sid 23

26 Investeringar Utfallet 2013 visar att vissa större projekt har en fördröjning gentemot antagen tidplan. Detta medför att byggprocessen som motsvarar ca 90 % av kostnaden flyttas fram tidsmässigt. Orsaken är ofta att planeringsdelen för projektet fördröjs. Detta kan ha sin grund i att nya förutsättningar synliggörs i planeringsfasen, projekt kan tillfälligt stoppas (t.ex. arkivlokaler) och i vissa fall en ansträngd personalsituation på fastighetssidan. Vid komplicerade projekt kan även tidplaner utökas för att klara av etappindelningar och evakueringslokaler. Sammanställning uppföljning av investeringar, mnkr (nettoinvesteringar) Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Byggnadsinvesteringar innevarande års budget 296,5 422,6 253,1 Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget 294,5 Medicinteknisk utrustning innevarande års budget Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget IT-utrustning innevarande års budget 12,7 14,8 9,5 IT-utrustning överfört från tidigare års budget Övrig utrustning innevarande års budet 1,1 2,8 0,6 Övrig utrustning överfört från tidigare års budget 0,3 8,8 3,6 Summa 310,6 743,5 266,8 Övrig utrustning, hyllsystem och möbler till nytt arkiv 8 mnkr, beviljat att upphandlas år 2012, köp verkställs år MT investeringar bokförs på respektive vårdförvaltning. Produktionstal Telefonväxeln antal telefonsamtal och medelsvarstid Telefonisterna får mer och mer komplicerande samtal. Det är svårare att komma fram till mottagningar och patienter är osäkra vart de ska. Växeln är också backup för kundsupporten och handhar spärr av E-tjänstekort samt förmedlar språktolkar. Producerade måltider patient- och personalmåltider Antalet patientmåltider har minskat med 2,2 %. Kombinationen av dagkirurgi och kortare vårdtider medför minskat antal patientmåltider. Det är en trend som syns i hela landet. Ökningen av antalet personalmåltider med 1,5 % har främst skett i Matkällaren på USÖ. Gästkort har nu införts i våra lunchrestauranger, en förhoppning är att det leder till ytterligare ökat antal lunchgäster. Andel ekologiska livsmedel Målet för ekologiska livsmedel är 45 % till år Per 31 december var resultatet 36,9 %, motsvarande siffra för årsskiftet 2012/13 var 35,4%. Uppföljningsmöte med leverantörer har gett bättre resultat för ekologiska livsmedel. Den ekologiska procenten hos leverantörerna har också förändrats, vilket återspeglas i våra inköp. Sid 24

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning INLEDNING... 2 SYFTE... 2 AKTUELLA HÄNDELSER... 3 FÖRVALTNINGENS MÅL... 6 MÅLOMRÅDE: KUND... 6 MÅLOMRÅDE: GOD OCH PATIENTSÄKER VÅRD... 9 MÅLOMRÅDE: PERSONAL

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Landstingsservice

Verksamhetsberättelse 2014. Landstingsservice Verksamhetsberättelse 2014 Landstingsservice Januari 2015 1 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 5 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 7 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2015-02-09

Servicenämnden handlingar 2015-02-09 Servicenämnden handlingar 2015-02-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2015-02-09 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattande resultat...3 Aktuella händelser...5 Fullmäktiges mål...12 Hållbar utveckling...12 Hälso- och sjukvård...15 Tandvård...25 Regional tillväxt...30 Samhällsbyggnad...37

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Sida 1(35) Västfastigheter Datum 2015-02-05 Diarienummer Fast 18-2015. Västfastigheter. Beslutad årsredovisning 2014

Sida 1(35) Västfastigheter Datum 2015-02-05 Diarienummer Fast 18-2015. Västfastigheter. Beslutad årsredovisning 2014 Sida 1(35) Beslutad årsredovisning 2014 Sida 2(35) 1. Sammanfattning och slutsats har under 2014 utvecklat sitt arbete för att tillgodose kundernas behov av ändamålsenliga och funktionella lokaler. Det

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisning 2014 Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisningens målgrupp Landstinget Dalarnas årsredovisning lämnas av

Läs mer

Årsredovisning med bokslut för 2014

Årsredovisning med bokslut för 2014 Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(5) Datum 2015-03-10 Diarienummer 150091 Landstingsfullmäktige Årsredovisning med bokslut för 2014 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål:

I målområdet Trygghet och lärande för solnabornas bästa har nämnden två inriktningsmål: SOLNA STAD Kompetensförvaltningen 2014-02- SID 1 (1) KN/2014- TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning 2013 Sammanfattning Måluppfyllelse Nämnden har fyra inriktningsmål, sex effektmål och sex nämndmål inom målområdena

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden Verksamhetsplan 2014- Servicenämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Genom att fortsätta leverera hållbara kostnadseffektiva servicetjänster till kommunens verksamheter vill servicenämnden bidra till

Läs mer

MA-Skåne Staben 1 (35)

MA-Skåne Staben 1 (35) Staben 1 (35) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 MA-Skånes uppdrag och verksamhet 3 Verksamhetens mål en rationell upphandling är en känslig fråga med ett delat ansvar 3 Årets viktigaste händelser 4

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Delå rsråpport 2013-08-31

Delå rsråpport 2013-08-31 Delå rsråpport 2013-08-31 3 (82) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 Viktiga händelser... 7 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Landstingsfullmäktige 22 23 november 2011 Grundläggande värderingar Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa

Läs mer

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbar upphandling 2014 GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Målet: En hållbar stad - öppen för världen Upphandlingsbolagets vision är att vara en ledande aktör inom offentlig upphandling.

Läs mer

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013)

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Planerings- och beställarstaben 2014-09-26 Ingela Jönsson Tfn: 063-147762 E-post: ingela.jonsson@jll.se Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning

Läs mer