Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 2013 Verksamhetsberättelse

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 SYFTE... 1 AKTUELLA HÄNDELSER... 2 FÖRVALTNINGENS MÅL... 5 MÅLOMRÅDE: KUND... 5 MÅLOMRÅDE: PERSONAL OCH KOMPETENS... 7 MÅLOMRÅDE: MILJÖ OCH HÅLLBARHET MÅLOMRÅDE: INFORMATION OCH KOMMUNIKATION MÅLOMRÅDE: ORGANISATION OCH EKONOMI MÅLOMRÅDE: REGIONAL UTVECKLING MÅLOMRÅDE: GOD OCH PATIENTSÄKER VÅRD MÅLOMRÅDE: KULTUR OCH BILDNING EKONOMI SAMMANFATTNING RESULTATRAPPORT ÅRETS RESULTAT INVESTERINGAR PRODUKTIONSTAL PERSONALEKONOMI KOSTNADSANALYS ANTAL ANSTÄLLDA ÅRSARBETARE, LOVS TOTALT SJUKFRÅNVARO FRAMTIDA UTMANINGAR BILAGOR: A. MATRIS, FULLMÄKTIGES MÅL B. MATRIS, FULLMÄKTIGES UPPDRAG C. MATRIS, ÖVERENSKOMMELSE NÄMNDEN FÖR TRAFIK, MILJÖ OCH SERVICE D. UPPHANDLINGSRAPPORT SAMMANSTÄLLNING

3 Inledning Uppföljningen i förvaltningens verksamhetsberättelse utgår från verksamhetsplanen för 2013, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i fullmäktiges verksamhetsplan och överenskommelsen med nämnden för Trafik, miljö och service. Uppföljning sker också av LoVS egna mål med aktiviteter. Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS, är landstingets serviceorganisation inom administration, kost, transport, städ, kundtjänst, fastigheter, IT och medicinsk teknik. Förvaltningens uppgift är att stödja och ge service till landstingets ledning, förvaltningarna samt genomföra de mål och uppdrag som ges av politikerna. LoVS präglas av ett stort engagemang för service, samverkan, kostnadseffektivitet och utveckling av våra arbetsmetoder. Vår vision och övergripande målbild är att: LoVS ska bli Sveriges bästa serviceorganisation en hållbar, effektiv och personlig organisation i ett gemensamt uppdrag för kundens bästa där alla LoVS områden är lika viktiga. Våra ca 750 medarbetare är vår främsta tillgång och för att bli uppskattade och framgångsrika ska vi fokusera på: Kundens fokus Helhetssyn Engagerade medarbetare Kostnadseffektivitet Syfte LoVS ska ge personlig och effektiv service genom att erbjuda hållbara och tillförlitliga tjänster och produkter till våra kunder för att stödja och bidra till utvecklingen av landstingets verksamheter. Sid 1

4 Aktuella händelser Nedan redovisas inre och yttre händelser som påverkat LoVS verksamhet under året och även händelser som våra kunder, invånare och patienter berörs av då vår verksamhet bedrivs för att ge stöd och service till landstingets ledning och övriga förvaltningar. LoVS kundenkät genomfördes i september och besvarades av drygt 600 kunder som har tyckt till om LoVS service och tjänster. Nöjd-kund-index (NKI) har ökat från 63 år 2012 till NKI 66 år Resultatet visar på genomgående bra omdömen med särskilt beröm till tryckeriet, televäxeln och medicinsk teknik. Vi ser också att genomförd utveckling har gett resultat inom bland andra IT-support, personaladministration och kundtjänst. Det framgår också i resultatet att vi har saker att arbeta vidare med avseende tillgänglighet, bemötande och kvalité. Under hösten 2013 har vi påbörjat att arbeta enligt leanfilosofin i några av våra flöden, ett arbete som kommer fortsätta under kommande år. En koordinator har anställts och det huvudsakliga arbetet består av att hålla samman de insatser som behövs i samband med flyttar samt att hjälpa till med paketering av tjänster där flera områden inom LoVS är inblandade. Telefonväxeln har vunnit högsta pris i telefoni-sm som Sveriges bästa televäxel i kategorin över anknytningar för fjärde året i rad och i januari 2014 blev det klart med vinst för femte gången! Ett stort arbete med utbyte av telefoniplattformen har skett under året och bl. a. har trådlösa telefoner bytts ut. Under året har en ny telemötestjänst införts och under de ca åtta månader den varit i bruk har ca 400 telefonkonferenser skett. Etapp 1, Campus USÖ, som läkarutbildningens hus benämns har färdigställts och tagits i bruk i november av Örebro universitet som hyresgäst. Etapp 2, USÖ, arbetet fortsätter med bl. a. en ersättningsbyggnad för A-huset, utökad akutmottagning och stor operationssal inom O-huset. Arkitekttävling har pågått under året och avslutats i december avseende kommande byggnation av Högspecialitetshuset vid USÖ. Inom Karlskoga lasarett har arbete med nya lokaler för akutmottagning pågått och är klara i januari Nästa etapp omfattar nya utökade och ombyggda lokaler för operationsavdelning. Inom Lindesbergs lasarett pågår projektering för ny akutmottagning samt omflyttning av verksamheter för att tomställa yta till ombyggnation av dialysavdelning. Sid 2

5 Inom energiområdet har Landstingsfastigheter gjort insatser och planerar för nya projekt enligt landstingets miljö- och hållbarhetsprogram för För att nå landstingets mål att minska utsläppen av koldioxid, har utredningar och kostnadsberäkningar utförts för energisparprojekt. Vid USÖ har bl.a. en förstudie gjorts för mediaförsörjning VVS genom energibrunnar/ borrhålslager och vid Lindesbergs lasarett har man genomfört en grundlig analys på hela lasarettet för att identifiera möjliga energibesparingar. Projektet med att utreda spårbarhet på medicinteknisk utrustning är nu klart. Arbete med att märka och registrera utpekad utrustning startar Under året har en ny datalagringslösning upphandlats och installerats som baserad på prognosticerade datamängder de närmaste åren beräknas ge en sänkning av datalagringskostnaderna med fyra miljoner kronor per år. Ett omfattande arbete har bedrivits för att införa Windows 7 och standardiserade versioner av Microsoft Office, allt från planering och förberedelser till genomförande i samtliga verksamheter utom på de tre sjukhusen, som hanteras under våren I slutet av året hade mer än 50 % av landstingets ca datorer uppgraderats. Arbetet med Mina vårdkontakter (MVK) har fortskridit under året. Under 2013 har fokus främst varit uppstart och vidareutveckling av webbtidbokning. Över 180 mottagningar inom landstinget finns nu i MVK och drygt länsinvånare har ett eget konto i MVK, mer än var 5:e länsinvånare. Kostavdelningen har tillsammans med dietister på USÖ tagit fram en önskekostbroschyr som presenterar maträtter från gammal och ny tid, andra kulturer och världsdelar. Under december har transportavdelningen tillsammans med upphandlingsavdelningen genomfört förändring av landstingets beställningar och inköp av kuvert. Antalet loggor på kuvert är nu minimerat och ger kostnadsbesparing vid inköp av kuvert med 30-60%. Utvecklingen i Skvader, systemet för köpt vård, är klar. Detta medför förbättringar vad det gäller att säkra och förbättra uppföljningen av köpt vård till USÖ och Psykiatrin samt en effektivisering av faktura- och statistikhanteringen. Från årsskiftet 2013 förändrades uppdraget för projektet CASPER, Centralarkivets skanning av patientjournaler, genom att även restjournal ingår och projektet omfattar alla verksamheter (förutom Tandvården) inom hälsooch sjukvården i landstinget. Ett 40-tal upphandlingar har genomförts. Se även bilaga Upphandlingsrapport sammanställning Sid 3

6 En gemensam servicepolicy med ledord som också är LoVS framgångsfaktorer har tagits fram för LoVS och som ska implementeras i LoVS områden under Kommunikationsinsatser som varit utmärkande under året har varit arbetet med införandet av Microsoft Office 2010/Windows 7 på alla datorer i landstinget samt utbytet av telefoner och telefoniplattform. Bägge har krävt stora kommunikativa insatser, inte minst i planeringsfasen och i de kontinuerliga revideringarna utifrån vad som fungerade bra, och mindre bra. En annan stor kommunikationsinsats var producerandet och utgivningen av en 24-sidig tidning, den så kallade "LoVS-tidningen", som distribuerades i mitten av maj till alla brevlådor inom landstinget. Målet var att bättre nå ut med LoVS planerade insatser till alla verksamheter. I tidningen beskrevs också mer ingående saker och omständigheter som LoVS supportkanaler ofta får frågor om. Sid 4

7 Förvaltningens mål Symbolförklaringar Färgindikatorer, måluppfyllelse 2013 = uppnått eller överträffat målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, resultat 2013 jämfört med 2012 = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats Målområde: Kund LoVS mål LoVS mål 1: Kunden upplever LoVS tjänster och produkter som lättillgängliga, kostnadseffektiva och väl avstämda utifrån verksamheternas behov. Kriterium: NKI, nöjdkundindex, 2013 års värde ska vara högre än LoVS kundenkät genomfördes i september där drygt 600 kunder har tyckt till om service och tjänster från LoVS. Nöjd-kund-index (NKI) har ökat från 63 år 2012, till NKI 66, år Resultatet visar på genomgående bra omdömen med särskilt beröm till tryckeriet, televäxeln och medicinsk teknik. Vi ser också att genomförd utveckling har givit resultat inom bland andra IT-support, personaladministration och kundtjänst. Kundmöten på olika nivåer har utvecklats och sker i högre grad än tidigare inom samtliga områden. Samverkan med olika avdelningar inom LoVS finns för att förenkla för kunden. Arbete pågår med att minska antalet vägar in i LoVS för beställning och felanmälan efter önskemål från våra kunder. Ett exempel är en utökning av antalet tjänster som går genom LoVS Kundtjänst. Tjänstekatalogen har uppdaterats gällande tjänster från löne- och personaladministrativa avdelningen vilket betyder att vi kan erbjuda bättre service till chefer. Arbete pågår kontinuerligt med att förbättra återkopplingen efter de behov och önskemål som framkommer i kundenkäter och möten med kunder. Det innebär inom vissa enheter en utveckling av befintliga rutiner alternativt att utvärdera följsamheten till rutin. Utfall Trend Sid 5

8 Inom samtliga områden sker ett systematiskt arbete med rapporterade avvikelser. Statistik och trender följs och analyseras. Antal rapporterade avvikande händelser: 119 st (121 st helår 2012) Andel påbörjade inom 7 dagar: 53 % (51 % helår 2012) Andel med åtgärder vidtagna inom 90 dagar: 54 % tertial 1-2 (56 % helår 2012) Andel inkomna utredningsärenden: 374 st (270 st helår 2012) Ett aktivt arbete med risk- och händelseanalyser genomförs i samarbete med övriga förvaltningar: Antal genomförda riskanalyser: 12 st (11 st 2012) Antal genomförda händelseanalyser: 5 st (2 st 2012) LoVS mål 2: Det finns helhetslösningar mellan och inom LoVS områden som underlättar för kunden. Kriterium: Antalet helhets/paketlösningar har ökat i LoVS. En koordinator finns från 1 september inom Kundtjänst med uppgift att koordinera mellan LoVS områden och hålla samman service och tjänster till våra kunder. LoVS-koordinatorn arbetar också med att standardisera och paketera de vanligast förekommande tjänsterna. Inom varje område finns nu kvalitetssamordnare som gemensamt arbetar med helhetssyn och kvalitetsfrågor inom LoVS. Utfall Trend Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Överenskommelse 23: Årligen redovisa antal förbättringsförslag samt andel som realiseras. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Idéer och förändringsförslag från kunder som medarbetare handläggs genom en fastställd rutin i LoVS. Antal inkomna förslag: 31 st (68 st 2012) Andel som realiserats: 39 % Andel som eventuellt kommer att realiseras: 19 % Andel som är under handläggning: 13 % Överenskommelse 25: Årligen redovisa kundnöjdheten. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend I LoVS kundenkät i september besvarade 608 kunder frågor om tillgänglighet, bemötande och kvalitet i service och tjänster från LoVS. Resultatet visar Nöjd-kund-index (NKI) 66, (63 år 2012). Sid 6

9 Målområde: Personal och kompetens LoVS mål LoVS mål 3: Medarbetarna har kunskap om LoVS verksamhet för att underlätta samarbetet och därigenom ge kunden ett bättre stöd. Aktiviteter för att uppnå målet: Utfall Trend LoVS har numera en introduktionsdag för alla nya medarbetare där även icke-nyanställda har möjlighet att delta för att få en bild av landstinget och LoVS verksamheter. Vi har även genomfört diverse kommunikationsinsatser som t.ex. LoVS tidning och regelbundna nyhetsbrev. LoVS mål 4: Ett gemensamt förhållningssätt vid mötet med kund och vid mötet med varandra inom LoVS. Aktiviteter för att uppnå målet: Utfall Trend En arbetsgrupp med medarbetare från varje område (varje avdelning från Försörjningen) har under ledning av LoVS stab tagit fram förslag på en gemensam servicepolicy för LoVS med utgångspunkt från de servicepolicies som redan finns inom LoVS och LoVS framgångsfaktorer. Servicepolicyn är beslutad i LoVS ledningsgrupp i december och kommer att implementeras inom LoVS under Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Mål 40: Landstinget är en attraktiv arbetsplats för utvecklingsinriktade ledare och medarbetare. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Under året har ett antal frukostmöten/temamöten för LoVS chefer genomförts. De har belyst många olika områden såsom Region 2015, löneöversyn, arbetsmiljöansvar, att sysselsätta/anställa personer med funktionsnedsättning, jämställdhetsstrategi- och plan, rekrytering samt kommunikation i vardagen. Den breda yrkeskompetensen inom LoVS har bevarats och vidareutvecklats genom fortsatt kompetensutveckling inom våra olika yrkesområden. Inspirationsföreläsning för LoVS medarbetare har inte genomförts med extern föreläsare pga det ekonomiska läget, eventuellt genomförs det med intern/interna föreläsare under Mål 41: Örebro läns landsting erbjuder en hållbar och hälsofrämjande arbetsplats. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend En LoVS-gemensam aktivitet har, liksom tidigare år, genomförts. Drygt 170 (!) medarbetare från LoVS deltog i Blodomloppet den 22 augusti. Efter loppet samlades LoVS-deltagarna för en gemensam picknick. Sid 7

10 Föreläsningsserien "Öka orken" genomfördes i våras. Den var initierad av Landstingshälsan utifrån resultatet i medarbetarenkäten där det visade sig att många upplever att de inte har tillräcklig ork för att klara av vardagen. Från LoVS deltog mellan medarbetare vid varje föreläsningstillfälle. Alla medarbetare erbjuds en hälsoprofil vart tredje år och resultatet på arbetsplatsnivå är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet på respektive arbetsplats. Mål 42: Frisktalet skall öka. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Uppföljning och analys av korttidsfrånvaron (0-14 dagar); Ett arbete tillsammans med Landstingshälsan inom LandstingsIT servicedesk och Kundtjänst ser ut att ha bidragit till att bryta den uppåtgående trenden av korttidsfrånvaro. Inom städavdelningen har en handlingsplan tagits fram med utgångspunkt från hälsoprofilerna. Mål 43: Samtliga medarbetare som vill ha heltid ska erbjudas detta, under de förutsättningar som preciseras under personalavsnittet. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Arbete sker kontinuerligt med att minska antalet oönskade deltider och andelen har minskat sedan LoVS bildades. Det är för närvarande endast sju medarbetare som har anmält intresse att öka sysselsättningsgraden utifrån givna förutsättningar om/när möjlighet ges. Uppdrag 3: Verksamheterna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera jämställdhetsstrategins mål och intentioner. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Se LoVS överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service, överenskommelse nr (nedan). Uppdrag 66: Ledningskansliet ska, under 2013, påbörja arbete med att tillskapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning i samarbete med andra aktörer på arbetsmarknaden. Aktiviteter för att uppnå uppdraget: Utfall Trend I augusti genomfördes ett frukostmöte för LoVS chefer med utgångspunkt från uppdraget; att tillskapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Anna Jönsson, fd parkchef, berättade om sina erfarenheter från parken och om samarbetet med Activa. Frukostmötet resulterade i att ytterligare några arbetsplatser kommer att se över sina behov/möjligheter att tillskapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Kontakt har tagits med Activa, Örebro kommun samt Arbetsförmedlingen och arbete pågår med att hitta lämpliga kandidater till minst två arbetsplatser. Sid 8

11 Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Överenskommelse 20: Årligen redovisa könsfördelningen bland olika yrkesgrupper inom LoVS. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Sammanställning finns framtagen och togs upp i samband med de frukostmöten för LoVS chefer som handlat om ÖLLs jämställdhetsplan och strategi. Se även kapitel Personalekonomi, tabellerna Antal anställda årsarbetare LoVS totalt och Sjukfrånvaro. Överenskommelse 21: Tillse att all statistik, där det så är möjligt och relevant, redovisas könsuppdelat. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Sker kontinuerligt när det är tillämpligt. Överenskommelse 22: Uppmuntra till att föräldraledighet bland personalen så långt det är möjligt tas ut på ett mellan könen jämställt sätt. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Pågår - inom t.ex. område Fastighet där respektive chef kontinuerligt uppmuntrar sina medarbetare och inom LandstingsIT och Medicinsk Teknik där vi för närvarande har ett flertal pågående pappaledigheter. Sid 9

12 Målområde: Miljö och hållbarhet Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Mål 32: Landstingets verksamheter ska aktivt och systematiskt arbeta med att genomföra Miljöoch hållbarhetsprogrammet (MHP) samt säkerställa att medarbetare har kunskap och engagemang kring miljöfrågor som berör de egna arbetsuppgifterna. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Pågår fortlöpande genom de mål, aktiviteter och uppdrag LoVS har inom målområde miljö och hållbarhet. Nyanställda i LoVS fick miljöinformation under introduktionsdag i november. Mål 33: Miljökrav ska ställas i samtliga upphandlingar hos samtliga upphandlande enheter inom landstinget. Avseende IT-stöd ska utökade miljökrav ställas på energiförbrukning och ingående material. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Upphandlingsavdelningen: Miljökrav ställs vid samtliga upphandlingar där det är möjligt och relevant. Under året har miljökrav ställts i 25 upphandlingar och krav på uppförandekoden i 4 upphandlingar. Uppföljning av miljökrav inom fyra avtalsområden är genomfört (livsmedel, tryck av landstingskatalogen, möbler och turbilar). Se bilaga: Upphandlingsrapport, sammanställning Det har tydliggjorts och klarlagts att en resurs på upphandlingsavdelningen ska arbeta ca 70 % av sin tid med att vara de andra upphandlarna behjälpliga med att utforma miljökrav i upphandlingar samt hålla sig ajour inom miljöområdet. För att öka kunskapen inom hela landstinget anordnade upphandlingsavdelningen en gemensam utbildningsdag med fokus på hållbara upphandlingar under hösten. Över 40 personer deltog från både IT, upphandlingsavdelningen, Medicinsk Teknik, Läkemedelskommittén såväl som kommuner i länet. Landstingsfastigheter: Ställer krav på energi. I ny- och ombyggnadsprojekt tillämpas krav i enlighet med Byggvarubedömningen för hållbart och miljövänligt byggande. Vid samtliga upphandlingar av byggentreprenader ska krav på källsortering och dokumentation ställas. Krav på källsortering inkluderas i ramavtalsupphandling. Medicinsk Teknik: Fortsatt bevakning av miljökrav i upphandlingar. Miljökriterier finns med i samtliga upphandlingar av MT-utrustningar. Dock med relativt låg vikt, då funktion, prestanda och patientsäkerhet är av avgörande betydelse. Medicinsk Teknik har tagit del av de nya förslagen på miljöanpassad upphandling för att se om det i förekommande fall kan tillföra positiva effekter utan oproportionerlig arbetsinsats samt införa energiförbrukning som en del i LCC-beräkningen. Sid 10

13 LandstingsIT: Ställer en hel del miljökrav i upphandlingar. Fortsatt arbete med både kravställande och uppföljning ingår i Handlingsplan för Grön IT. Mål 34: Alla medarbetare har tillgång till teknik för resfria möten (till exempel webbkameror, videokonferensrum) samt företagskort för kollektivt resande i tjänsten. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Telefonmöte som kostnadsfri tjänst i telefonväxeln har införts. I samband med utrullningen av Windows 7 och Office 2010 installeras videokonferensprogrammet Lync på samtliga datorer inom ÖLL, i dagsläget finns denna programvara på hälften av landstingets datorer, resterande kommer att installeras våren Viss extra utrustning måste anskaffas i verksamheterna i form av web-kameror på stationära datorer och headset för både stationära och laptops. Hela produktionsmiljön finns uppsatt och produktionssatt och ca 200 personer har deltagit i en pilotdrift under hösten, med gott resultat. Eftersom Windows 7 projektet löper in i 2014 kommer vi inte att kunna installera Lync hos samtliga användare förrän dess. Det finns en väl utbyggd infrastruktur för resfria möten i konferensrum och ytterligare konferensrum har utrustats med videokonferensutrustning, i dagsläget finns 34 konferensrum som har professionell utrustning. Arbete pågår med att koppla samman Lync som används på enskilda klientdatorer med den Cisco-Tandberg-utrustning som finns i konferensrummen (utrustningar använder olika format och behöver bryggas). Infrastrukturen är i princip klar och ett breddinförande av användning kan genomföras under Information om telefonkonferens och Lync har spridits i bland annat LoVStidningen som utkom i maj samt via lathundar på intranätet. Företagskort för buss och tåg finns inom LoVS alla områden. En ny tjänst på transportavdelningen är tillsatt för att bl.a. stärka arbetet kring resvanor och alternativa mötesformer. I uppdraget ingår inrapportering av data till Miljöfordon Syd, framtagande av data till miljörapportering, bilpool och övriga leasingbilar samt information och dialog kring resvanor. Arbete med att ta fram en resehierarki för LoVS baserad på ÖLL:s reseriktlinjer har påbörjats. Beslutas och implementeras under Mål 35: Alla förvaltningar har påbörjat arbetet med att minska användningen av engångsmaterial. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Vi arbetar kontinuerligt för att användning av engångsmaterial minskas till den nivå där vi fortfarande har en säker verksamhet ur såväl patient- som medarbetarperspektiv. Utöver detta har LoVS i möjligaste mån gått över till porslin, glas och flergångsbestick i lunchrum. Sid 11

14 Mål 37: Landstinget har som mål att 45 procent av den mat som upphandlas ska vara ekologiskt odlad och 10 procent av livsmedlen producerade enligt etiska kriterier år Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Vid inköp av livsmedel avropar vi i första hand upphandlade råvaror av ekologisk och etisk härkomst som uppfyller uppställda livsmedelskrav. Vi ska fortsätta att aktivt söka efter nya ekologiska och etiska livsmedel för att öka procentmålet. Kriterier för ekologiska- och etiska livsmedel sker i upphandlingsunderlag. Leverantörer levererar efter avrop, men kan inte alltid fylla de volymer vi avropar. Det är ständig dialog med leverantörer att erbjuda nya artiklar som uppfyller våra krav på ekologiska- och etiska livsmedel. Kostavdelningens strävan är att ständigt uppnå högre andel ekologiska varor i produktionen. Komponenter i recepten byts löpande ut till att innehålla fler ekologiska och klimatsmarta alternativ. Menyerna kompletteras framför allt med fler fiskrätter. Målet för ekologiska livsmedel är 45 % till år Resultatet för 2013 är 36,9 %, motsvarande siffra för årsskiftet 2012/13 var 35,4%. Uppföljningsmöte med leverantörer har gett bättre resultat för ekologiska livsmedel. Den ekologiska procenten hos leverantörerna har också förändrats, vilket återspeglas i våra inköp. Mål 38: Andelen överbliven mat ska följas upp och minska. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Vi har arbetat fram en redovisningsmodell för hur överbliven mat ska redovisas. Verksamheterna registrerar och dokumenterar överbliven mat som sammanställs för redovisning. Test har utförts med att mäta matsvinnet från köken i portioner. Denna mätmodell gav ett osäkert utfall. Ny modell för att mäta matsvinnet i kg är nu införd på alla tre sjukhusen och efter tester och utvärdering ska ny uppgraderad svinnmodell introduceras januari Ett förslag till plan över fler mätningar har tagits fram, där det slutligen även ska framgå åtgärdsförslag för att minska svinn. Mål 39: Användningen av skadliga kemiska produkter som finns på landstingets avvecklingseller minskningslista för farliga kemikalier ska minska. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Inom Fastighetsdriften sker en samordning vid val av produkter och arbete pågår med avveckling enligt framtagen lista. Även övriga berörda verksamheter inom LoVS har arbetat med avvecklings- och minskningslistan så att inte produkter med allergiframkallande parfymämnen, lim eller sådana ämnen som bidrar till negativa miljöeffekter används. Upphandlingsavdelningen arbetar också aktivt utifrån försiktighetsprincipen för att förhindra att vi köper in varor och produkter med innehåll av vissa kemikalier. Uppdrag 4: Verksamheterna ges i uppdrag att, i tillämpliga delar, implementera miljö- och hållbarhetsprogrammets mål och intentioner. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Pågår fortlöpande genom de mål, aktiviteter och uppdrag LoVS har inom målområde miljö och hållbarhet. Nyanställda i LoVS fick miljöinformation under introduktionsdag i november. Sid 12

15 Uppdrag 54: Samtliga verksamheter får i uppdrag att verka för ökad köptrohet i förhållande till upphandlade ramavtal. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Arbetet med inköpsanalys är förbättrat och förenklat genom koppling av avtalsdatabasen till Diver. Rapporter är framtagna där alla förvaltningar fått redovisning om inköp över 300 tkr där det inte är kopplat till ett avtal. Uppdrag 55: Samtliga verksamheter får i uppdrag att, där så är möjligt, minska användningen av engångsmaterial. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Se redovisning mål 35. Uppdrag 57: Samtliga berörda verksamheter får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska andelen mat som kasseras. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Se redovisning mål 38. Uppdrag 58: Samtliga berörda verksamheter får i uppdrag att arbeta för att byta ut eller sluta använda de produkter som finns på landstingets avvecklings- och minskningslista för kemiska produkter. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Se redovisning mål 39. Uppdrag 59: LoVS får i uppdrag att säkerställa tillgång till en väl utbyggd infrastruktur för resfria möten samt att öka kunskapen hos anställda om hur dessa hjälpmedel. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Se redovisning mål 34. Uppdrag 60: LoVS får i uppdrag att öka uppföljningen av hur väl upphandlade leverantörer uppfyller miljökrav och etiska krav. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Se redovisning mål 33. Uppdrag 61: LoVS får i uppdrag att under 2013 fortsätta att öka andelen ekologisk kost och kost producerad enligt etiska principer. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Se redovisning mål 37. Uppdrag 64: LoVS får i uppdrag att utreda hur attraktiva och tillgängliga grönytor för rehabilitering och välmående i anslutning till samtliga sjukhus och övriga verksamheter kan tillskapas. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Diskussion har pågått under året om att specificera LoVS ansvar som inte är tydligt i uppdraget. Under 2014 kommer Landstingsfastigheter istället ta fram olika åtgärder för att förenkla och underlätta tillgången till grönytor som redan finns i anslutning till våra tre sjukhus. Sid 13

16 Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Område Landstingsfastigheter: Överenskommelse 1: Stödja Ledningskansliet (LK) i planeringen för att använda lokalt producerad förnybar el i form av vindkraft. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Utredningsarbete pågår för att titta på möjligheterna till egen vindkraftsproduktion. Överenskommelse 2: I samverkan med Länsgården ta fram en energi- och klimatanpassad teknisk standard för landstingets fastighetsbestånd (befintliga fastigheter såväl som nya). Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Start Q Överenskommelse 3: Till nämnden för Trafik, Miljö och Service årligen lägga fram underlag för lämpliga energieffektiviseringsprojekt och presentera en sammanställning av genomförda, pågående och planerade energieffektiviseringsprojekt. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Handlingsplan för Energiprojekt är uppdaterad. Överenskommelse 4: Påbörja insamling och destruktion av lustgas vid Karlskoga lasarett. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Arbete med förfrågningsunderlag har skett under året och upphandling sker under Överenskommelse 5: Påbörja en kartläggning av destruktionsmöjligheter för andra medicinska gaser. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Arbetet ej uppstartat. Leverantörssidan avseende destruktionsapparater är för tillfället instabil. Vi bevakar rätt tillfälle. Överenskommelse 6: Öka tillgängligheten till gröna miljöer i anslutning till länets sjukhus. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Diskussion har pågått under året om att specificera LoVS ansvar som inte är tydligt i uppdraget. Under 2014 kommer Landstingsfastigheter ta fram olika åtgärder för att förenkla och underlätta tillgången till grönytor som redan finns i anslutning till våra tre sjukhus. Område Försörjning, Transportavdelningen: Överenskommelse 7: I dialog med LK/Miljö presentera nuläget för avfallshanteringen inklusive avtal, logistik och sluthantering. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Avfallsutredning ska synliggöra nuläget för avfallshanteringen inklusive avtal, logistik och sluthantering. Avfallsutredningen är klar och kommer att utgöra ett viktigt underlag för den upphandling som nu pågår av entreprenörer som ska ta hand om avfallet som uppstår i våra olika verksamheter. Sid 14

17 Överenskommelse 8: Årligen mäta och följa upp de volymmässigt största avfallsfraktionerna från verksamheterna. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Vi initierar upphandling av avfallsentreprenörer där krav ställs om redovisning av volym per avfallsfraktion. Upphandlingen är uppstartad. Osäkert hur lång tid den kommer att ta då den är av oerhört komplicerad art. Överenskommelse 9: Fortsätta samordningen av landstingets fordonsflotta. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend I samarbete med de verksamhetsområden som har verksamhetsbilar utreder vi möjligheten att låta transportavdelningen ta över ansvaret för gällande bilar. Vi samordnar redan alla bilar inom våra befintliga bilpooler. Överenskommelse 10: Säkerställa att nya fordon så långt det är möjligt klarar den nationella miljöbilsdefinitionen (2013 års definition) och går att köra på förnybara bränslen. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend I samarbete med nuvarande leverantör ta fram lämpliga lösningar inom ramen för gällande avtal. Vid kommande upphandling använda oss av aktuella, gränsvärden för miljöbildefinitionen. Vår nuvarande leverantör levererar bilar utifrån 2013 års miljöbilsdefinition fr.o.m. juni månad. Överenskommelse 11: Förbättra och utveckla alternativen till bilen vid tjänsteresor. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Vi ska tillsammans med Länstrafiken utreda hur man kan underlätta för personalen att resa kollektivt i en större utsträckning än vad man gör idag. Vi har anställt en "verksamhetsutvecklare inom miljö och logistik" som började sin anställning 1 oktober. Detta är en av frågeställningarna som den funktionen kommer att arbeta med framöver. Arbetet kräver ett stort mått av samarbete med andra funktioner inom ÖLL såsom Länstrafiken, landstingets personalfunktioner etc. Område Försörjning, Kostavdelningen: Överenskommelse 12: Redovisa klimatpåverkan för de volymmässigt största livsmedlen. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Med hjälp av leverantörsstatistik redovisa de största livsmedelvolymerna och redovisa hur dessa påverkar klimatet. Med hjälp av LK/Miljö ska vi sammanställa dokument som visar hur de största livsmedelsgrupperna påverkar klimatet. Med hjälp av LK/Miljö ska vi sammanställa ett dokument som visar hur de största livsmedelsgrupperna påverkar klimatet. Eventuellt ska ett nytt nyckeltal där vi kan mäta CO2/portion tas fram. CO2 för 2012 är framtaget. Undersöker möjligheter till att införskaffa ett koststödsystem för att få fram mer tillförlitliga underlag. Försök att från livsmedelsstatistiken 2013 få fram ett nyckeltal som mäter CO2-halt per kilo livsmedel. Sid 15

18 Överenskommelse 13: Utveckla menyer för att minimera klimatpåverkan. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Genom att byta ut ingredienser i recept mot mer klimatanpassade produkter/råvaror blir maträtterna mer klimatanpassade. Nya maträtter kompletteras i befintlig meny. Framför allt är det fisk (MSC-märkt) som kompletteras för att få mer klimatanpassade menyer. Vi byter succesivt ut prefabricerade produkter. Till exempel hemlagade biffar och fiskrätter, mm. Överenskommelse 14: Införa ett åtgärdsprogram för att minska överbliven mat. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Ny modell för att mäta matsvinnet i kg är nu införd på alla tre sjukhusen och efter tester och utvärdering ska ny uppgraderad svinnmodell introduceras i januari Ett förslag till plan för mätningar av överbliven mat har tagits fram, där det slutligen även ska framgå åtgärdsförslag för att minska svinn. Område Administrativ utveckling och service, Upphandlingsavdelning: Överenskommelse 15: Årligen redovisa hur hållbarhetsperspektivet beaktas i upphandlingar. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Miljökrav ställs vid samtliga upphandlingar där det är möjligt och relevant. Under året har miljökrav ställts i 25 upphandlingar och krav på uppförandekoden i fyra upphandlingar. Uppföljning av miljökrav inom fyra avtalsområden är genomfört; livsmedel, tryck av landstingskatalogen, möbler och turbilar. Överenskommelse 16: I dialog med LK/Miljö och vårdförvaltningarna arbeta för att stärka miljökraven i varuförsörjningens upphandlingar. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Varuförsörjningen (VF) har anställt en person med miljöprofil som ska stötta upphandlarna med miljökompetens. Område LandstingsIT: Överenskommelse 17: Ta fram och genomföra en handlingsplan för Grön IT. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Handlingsplan för Grön IT har tagits fram i samarbete med Logica (numera CGI). Diskussion har förts kring slutrapporten och ett ytterligare arbete har gjorts för att göra den mer begriplig. I samband med detta har också en inventering gjorts av vad som redan är gjort kring Grön IT. Under hösten har samarbete startats med LoVS nye LRM (Ledningens representant för miljöfrågor). Förslag till printstrategi, handlingsplan för hantering av skrivare/säkra utskrifter i framtiden, har arbetats fram under hösten och skall förankras/implementeras under 2014, och ingår som en del handlingsplanen ovan. Överenskommelse 18: Säkerställa att nya datorarbetsplatser i så stor utsträckning som möjligt är förberedda för att kunna nyttjas för resfria möten. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Se redovisning mål 34. Sid 16

19 Målområde: Information och kommunikation LoVS mål LoVS mål 5: LoVS information och kommunikation ska vara planerad, aktuell, tillgänglig, målgruppsanpassad och tydlig för medarbetare och kunder. Aktiviteter för att uppnå målet: Utfall Trend En aktivitet är att vid alla större planerade verksamhetsinsatser ska alltid en plan för aktuella kommunikationsinsatser göras. Exempel är kommunikationsplaner för införandet av Microsoft Office 2010/Windows 7 på alla datorer i landstinget och planen för utbyte av telefoner och telefoniplattform. Dessa revideras några gånger utifrån erfarenheter vad som fungerade bra, och mindre bra. Ett annat exempel är att många av LoVS planerade verksamhetsinsatser och förändringar beskrevs i en 24-sidig tidning, den så kallade "LoVS-tidningen", som distribuerades med två exemplar till alla postlådor inom Örebro läns landsting i mitten av maj. I tidningen beskrevs också mer ingående saker och omständigheter som LoVS supportkanaler ofta får frågor om. Tidningen fick positiv respons från landstingets verksamheter. En annan aktivitet är att Information om händelser med stor påverkan på en/flera verksamheter ska förmedlas snabbt, tydligt och lättförståeligt till rätt målgrupp/er : Den här aktiviteten är särskilt viktigt för LoVS, då det är våra verksamheter som i första hand larmar och informerar först när det blir driftstörningar. En sida har publicerats på intranätet, främst avsett för TiB, med datum för planerade driftarbeten under året. En översikt har också gjorts över vårdsystems kommunikationsvägar då en stor del av informationen sker direkt till berörda målgrupper, som till exempel tidpunkter och konsekvenser vid uppdateringar i olika IT-system. Rutinen för allvarliga driftstörningar i telefoni, om hur informationsspridningen ska fungera, har reviderats i samråd med ansvariga personer inom förvaltningarna. Flera krismeddelande lades ut i maj där spridningen och budskap fungerade riktigt bra. Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Mål 45: Örebro läns landsting ska uppfattas som en organisation med hög trovärdighet för patienter, anhöriga, brukare och medborgare. Landstinget ska förknippas med de värden som är formulerad i visionen, Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Örebro läns landsting ska också uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Riktlinjerna för telefoni innehåller bland annat hur man ska hantera sin telefon och hur man på bästa sätt ska bemöta människan vid ett inkommande samtal. Riktlinjerna delas ut i samband med att en ny telefon eller mobiltelefon ges till kund, som är den primära målgruppen. Internt inom LoVS har de gjorts kända genom publicering i nyhetsbrev och genom område kundtjänst som haft föreläsningar. De finns även på intranätet. Sid 17

20 I slutet av året blev LoVS servicepolicy klar. Den arbetades fram av en gemensam medarbetargrupp och ska gälla för alla våra verksamheter. Den kommer att implementeras internt under Mål 46: Landstingets externa information och kommunikation ska nå kontakt med länsinvånarna så att de som medborgare blir delaktiga i den demokratiska processen. Informationen ska stimulera till interaktivitet, delaktighet och engagemang. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Fortsatt aktuell och relevant information på www på de fåtal sidor som berör LoVS verksamheter. Mål 47: Landstingets information och kommunikation till patienter, anhöriga och brukare ska vara anpassad för målgruppen. Informationen ska stimulera till interaktivitet, delaktighet och engagemang. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Fortsatt aktuell och målgruppsanpassad information på www på de fåtal sidor som berör LoVS verksamheter. Mål 48: Landstingets medarbetare ska vara medvetna om kommunikationens roll och betydelse i organisationen. De ska ha en god förmåga att kommunicera, så att patienter och andra upplever delaktighet och är nöjda med information och delaktighet. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Stöd och utbildning i kommunikationsverktygen erbjuds och används löpande av chefer och projektledare. Ett frukostmöte med temat Kommunikation i vardagen för chefer har arrangerats där ett 20-tal chefer deltog. Uppdrag 69: Utifrån behovet av målgruppsanpassad information ska utformningen av anpassad information ses över, med särskilt beaktande av information för döva och hörselskadade. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå uppdraget: Utfall Trend Då medarbetarna som hade detta som sin arbetsuppgift organisatoriskt gått över till ledningskansliet, övergår måluppfyllelsen av detta mål till ledningskansliet. För medarbetare inom LoVS med synnedsättning fungerar talsyntes bra och nästan alla intranätsidor med tabeller är anpassade för att kunna läsas upp av talsyntes. Sid 18

21 Målområde: Organisation och Ekonomi LoVS mål LoVS mål 6: Medverka till kostnadseffektiva lösningar för våra kunder och att kommunicera detta. Aktiviteter för att uppnå målet: Utfall Trend Genomförda upphandlingar har resulterat i ca 34 mnkr besparingar för ÖLL. Ny telefonilösning ger en besparing för verksamheterna med ca 2 mnkr årligen. Genomförd upphandling ny IT lagringslösning innebär ca 4 mnkr i årlig besparing för ÖLL. Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Mål 50: Verksamheternas resultat ska vara minst noll. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Uppföljning och analys av budget och utfall sker varje månad. Verksamhet med underskott upprättar handlingsplan som vi stämmer av regelbundet. Mål 51: Investeringar för landstingets egen verksamhet ska finansieras med egna medel. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Vid varje investering ska en kalkyl om framtida kostnader göras för att säkerställa att det ryms inom budget. Investeringar som ej täcks av budget lyfts till ledningskansliet för beslut. Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Överenskommelse 24: Göra en översyn av prissättningen av interna tjänster. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Arbete pågår med att beskriva och förklara prissättningen av LoVS tjänster och produkter på intranätet. Publicering på intranätet för dessa områden har skett succesivt under året. Överenskommelse 26: Tillsammans med Länstrafiken göra en översyn av möjliga samordningsvinster mellan LoVS och kollektivtrafikförvaltningen (länstrafikförvaltningen). Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Samordning har skett gällande ekonomi- och löneadministration där två personer idag har sin anställning i LoVS. Telefonväxeln har tagit över sjukresebeställningar nattetid. Upphandlingar kommer att utformas med gemensam expertis från Länstrafiken och LoVS, där LoVS står för upphandlingskompetensen och Länstrafiken för verksamhetskompetensen. En upphandlare med inriktning på kollektivtrafikupphandlingar kommer att anställas på upphandlingsavdelningen för att ge bättre stöd till Länstrafikens verksamhet Sid 19

22 Målområde: Regional utveckling LoVS mål LoVS mål 7: I en framtida regionbildning ska LoVS vara en drivande och framgångsrik serviceorganisation. LoVS ska vara den naturliga partnern. Aktiviteter för att uppnå målet: Utfall Trend Projektet Region 2015 har påbörjats och LoVS deltar i olika delprojekt. När det gäller samarbete mellan olika landsting i regionen och nationellt så pågår aktiviteter inom många av LoVS områden. Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Mål 15. Landstinget är en av huvudaktörerna i den regionala utvecklingsstrategin och har ett stort ansvar för att jobba för hela länets utveckling. Aktiviteter inom LoVS för att uppnå målet: Utfall Trend Förutom existerande nätverk och samarbetsforum har inte några ytterligare större initiativ tagits inom detta område. Medicinsk teknik har deltagit i arbetet med innovationsslussen. Målområde: God och patientsäker vård Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Överenskommelse 19: Påbörja arbetet med reservvattenförsörjning till landstingets sjukhus Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utfall Trend Fortsatt utredning om reservvattenförsörjning till landstingets sjukhus pågår. Lindesbergs lasarett: Lösning funnen, ej färdigställt. Karlskoga lasarett: Lösning diskuteras med Degerfors och Karlskoga kommuner. Universitetssjukhuset Örebro: Samtal förs, inget tydligt förslag till lösning finns framarbetat. Målområde: Kultur och bildning Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Uppdrag 48. Ledningskansliet får i uppdrag att, tillsammans med LoVS, fortsätta arbetet med att tillgängliggöra landstingets konst. Aktiviteter för att uppnå uppdraget: Utfall Trend För att tillgängliggöra landstingets konst Landstingskonstigt, har en serie kortfilmer som lyfter fram landstingets byggnadsanknutna konst producerats och som finns på intranätet. De har även visats på Örebro läns museum. Sid 20

23 Ekonomi Sammanfattning Utfall 2013 Utfall 2012 Förändring % Resultat 19,2 mnkr 12,8 mnkr 50 % Löneökningstakt 3,65 % 4,9 % Lönekostnad (40-41) 252,2 mnkr 243,3 mnkr 3,65 % Telefonväxeln: antal telefonsamtal medelsvarstid telefonist Producerade måltider: patientmåltider personalmåltider sek sek Andel ekologiska livsmedel 36,9 % 35,4 % IT-kostnad - som del av nettokostnad (ÖLL) 3,6 % 3,4 % Andel e-fakturor av samtliga fakturor 50 % 43 % Total mediakostnad kr/m 2 BRA (värme-, el-, vattenkostnad) 7,3 % 6,2 % -2,2 % 1,5 % 151kr 156kr -3,2 % LoVS redovisar ett positivt årsresultat med ett överskott på 19,2 mnkr för verksamhetsåret 2013 att jämföra med ett överskott på 12,8 mnkr Återbetalningar från område Landstingsfastigheter har skett med 14,0 mnkr samt från område Medicinsk Teknik med 1,4 mnkr. LoVS redovisar ett resultat med ekonomi i balans Sid 21

24 Resultatrapport mnkr Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Budgetavvikelse kr Utfallsavvikelse kr Avgifter och såld vård 0,0 0,0 0,0 0 0 Övriga intäkter 1 366, , , Summa intäkter 1 366, , , Personalkostnader -364,7-384,6-352, Övriga kostnader -744,9-733,0-715, Avskrivningar inventarier -12,7-12,5-12,5 0 0 Avskrivningar fastighet -131,2-131,1-128,9 0-2 Summa kostnader , , , Finansnetto -58,1-56,1-88, Landstingsbidrag/-ersättning -36,0-38,6-30,7 3-5 Resultat 19,2 0,0 12, LoVS resultatförbättring härrör dels till område Fastigheter som fick ett besparingskrav på 3 mnkr under våren samt inom område Försörjningen där kostverksamheten minskar sitt underskott med 1,7 mnkr. mnkr Resultatutveckling ,2 12, Sid 22

25 Årets resultat LoVS personalkostnader ökar med 3,49 % (4,8 % 2012). Personalkostnaderna stannar 20 mnkr lägre än budget (löner 10,7 mnkr, sociala avgifter inklusive krediteringar för yngre och äldre 7,2 mnkr samt övriga personalkostnader 2,1 mnkr) och bidrar med stor del till LoVS resultat med överskott 19,2 mnkr. Återbetalningar har skett från område Landstingsfastigheter med 14 mnkr och område Medicinsk Teknik 1,4 mnkr, sammanlagt 15,4 mnkr (13,4 mnkr 2012). Intäkter LoVS intäkter ökar med 1,9 % jämfört med Utöver indexuppräkning finns bland annat nya intäkter för scanningsprojektet Casper som driftsatts under året. Personalkostnader Personalkostnaderna ökar med 12 mnkr (3,49 %) jämfört med 2012 vilket är klart lägre än budgeterat. LoVS har under året utökat med tjänster bland annat från Länstrafiken, för scanningsprojektet Casper samt för IT stöd. Övriga kostnader Övriga kostnader ökar med 30 mnkr. Nytt licensavtal har tecknats med Microsoft. Årskostnaden för avtalet är cirka 14 mnkr och ger landstinget en helt ny licensplattform till alla PC användare. Ny billigare datalagringslösning, förlängd livstid datorer från 4,25 år till 4,75 år, sänkta inköpspriser på datorer samt besparingar har möjliggjort finansiering av merkostnaden för det nya avtalet. Inom IT Stödsystem systemförvaltning har fler system tillkommit, bland annat Rakel. Fastighetsunderhållet har ökat med 3,6 mnkr. Hyresåterbetalning har skett med 14 mnkr jämfört med 7,8 mnkr Energikostnaderna minskar med 4,6 mnkr. Livsmedelskostnaderna minskar med 2,7 mnkr, där livsmedelsupphandlingen från hösten 2012 ger rejäla besparingar. En viss del relateras till minskad försäljning av patientmåltider. Sid 23

26 Investeringar Utfallet 2013 visar att vissa större projekt har en fördröjning gentemot antagen tidplan. Detta medför att byggprocessen som motsvarar ca 90 % av kostnaden flyttas fram tidsmässigt. Orsaken är ofta att planeringsdelen för projektet fördröjs. Detta kan ha sin grund i att nya förutsättningar synliggörs i planeringsfasen, projekt kan tillfälligt stoppas (t.ex. arkivlokaler) och i vissa fall en ansträngd personalsituation på fastighetssidan. Vid komplicerade projekt kan även tidplaner utökas för att klara av etappindelningar och evakueringslokaler. Sammanställning uppföljning av investeringar, mnkr (nettoinvesteringar) Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Byggnadsinvesteringar innevarande års budget 296,5 422,6 253,1 Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget 294,5 Medicinteknisk utrustning innevarande års budget Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget IT-utrustning innevarande års budget 12,7 14,8 9,5 IT-utrustning överfört från tidigare års budget Övrig utrustning innevarande års budet 1,1 2,8 0,6 Övrig utrustning överfört från tidigare års budget 0,3 8,8 3,6 Summa 310,6 743,5 266,8 Övrig utrustning, hyllsystem och möbler till nytt arkiv 8 mnkr, beviljat att upphandlas år 2012, köp verkställs år MT investeringar bokförs på respektive vårdförvaltning. Produktionstal Telefonväxeln antal telefonsamtal och medelsvarstid Telefonisterna får mer och mer komplicerande samtal. Det är svårare att komma fram till mottagningar och patienter är osäkra vart de ska. Växeln är också backup för kundsupporten och handhar spärr av E-tjänstekort samt förmedlar språktolkar. Producerade måltider patient- och personalmåltider Antalet patientmåltider har minskat med 2,2 %. Kombinationen av dagkirurgi och kortare vårdtider medför minskat antal patientmåltider. Det är en trend som syns i hela landet. Ökningen av antalet personalmåltider med 1,5 % har främst skett i Matkällaren på USÖ. Gästkort har nu införts i våra lunchrestauranger, en förhoppning är att det leder till ytterligare ökat antal lunchgäster. Andel ekologiska livsmedel Målet för ekologiska livsmedel är 45 % till år Per 31 december var resultatet 36,9 %, motsvarande siffra för årsskiftet 2012/13 var 35,4%. Uppföljningsmöte med leverantörer har gett bättre resultat för ekologiska livsmedel. Den ekologiska procenten hos leverantörerna har också förändrats, vilket återspeglas i våra inköp. Sid 24

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan med budget 2014 Verksamhetsplan med budget LoVS verksamhetsplan år 2014 och planering för 2015-2016 1 Vision och värdegrund... 2 2 Nuvarande situation... 3 3 Syfte... 4 4 Framgångsfaktorer... 4 5 Rollen som serviceförvaltning...

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR Diarienummer: 13OLL4013 Yttrande över motion från Hanne Alvner (M) Tanka bussen på banken Hanne Alvner (M) har ställt en motion till landstingsfullmäktige. Hon framför

Läs mer

Fredrik Eliasson Diarienummer: 13OLL2134 Delårsrapport Länstrafiken aprilaugusti 2013 Länstrafiken avlämnar här sin delårsrapport för perioden 2013-04-01 tom 2013 08-31. Rapporten redovisar de för landstinget

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

delårsrapp1 läntr.doc Länstrafiken (10) Länstrafiken, Fredrik Eliasson DATUM BETECKNING 2013-05-0 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 AKTUELLA HÄNDELSER... 3 LÄNSPENDELN... 3 INVESTERINGAR INOM RAMEN

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231

Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231 Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231 Inledning För ett antal år sedan startade ett nära samarbete mellan Lycksele och Storumans kommun och bland annat så har man sedan 2008 gemensam

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning INLEDNING... 2 SYFTE... 2 AKTUELLA HÄNDELSER... 3 FÖRVALTNINGENS MÅL... 6 MÅLOMRÅDE: KUND... 6 MÅLOMRÅDE: GOD OCH PATIENTSÄKER VÅRD... 9 MÅLOMRÅDE: PERSONAL

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

1 (8) Datum 2012-05-10 Delårsrapport 2012-04-30 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 120430 Årsbudget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 135 013 443 180 443 180 0 varav - bidrag 515 871

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad sysselsättningsgrad för ungdomar Version februari 2009 23 Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Inriktningsmål: Senast 2011 ska Söderhamns

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge fff Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge Policy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi samt socialt ansvarstagande. Gäller för åren 2014-2024 Innehåll Landstingets aktiva arbete

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april)

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Jane Edström, tf avdelningschef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

Inledning 2. Vision och värdegrund 4. Syfte 5. Framgångsfaktorer 5. Rollen som serviceförvaltning 6. Mål 7. Hållbar utveckling 7.

Inledning 2. Vision och värdegrund 4. Syfte 5. Framgångsfaktorer 5. Rollen som serviceförvaltning 6. Mål 7. Hållbar utveckling 7. Verksamhetsplan med budget Innehåll Inledning 2 Vision och värdegrund 4 Syfte 5 Framgångsfaktorer 5 Rollen som serviceförvaltning 6 Mål 7 Hållbar utveckling 7 Kund 9 Hälso- och sjukvård ehälsa 11 Attraktiv

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 - Landstingets kansli

Verksamhetsberättelse 2012 - Landstingets kansli Landstingets kansli Avsändare Verksamhetsberättelse 2012 - Landstingets kansli 1. Sammanfattning Landstingets kansli har flera roller. Dels att bereda och lägga förslag till landstingsstyrelsen, dels att

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2 från - Nulägesbild - Analys - Förslag till fortsatt arbete Åsa Lindskog Tyréns AB Beställare: Region Skåne Uppdragsnummer: 921051, 221213B från Inledning och sammanfattning Utvecklingsprojektet är ett

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer