Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13"

Transkript

1 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande Föregående mötesprotokoll... 3 Årsbokslut 2012, barn- och ungdomssektorn... 4 Budgetuppföljning 2013, barn- och ungdomssektorn... 5 Placering inom förskola i östra kommundelen, information... 6 Bidrag till fristående gymnasieskolor utifrån budget Ansökan från Magelungen Utveckling AB om godkännande som huvudman för en grundskola i Eksjö kommun... 8 Ansökan från Eksjö Fordonsutbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Eksjö kommun Anmälan till huvudman Vikarieanskaffning barn- och ungdomssektorn, information Diskussionstid med skolledarna, grundskolan Verksamhetsbesök, information Vårens storbrukarråd, ändrade datum Brukarråd, information Lokaler, information Aktuella motioner och medborgarförslag, information Anmälningsärenden, information Övriga ärenden (ej beredda) Statsbidrag för utökad elevhälsa Delegationsbeslut... 21

2 Barn- och ungdomsutskottet (21) Sammanträde med Barn- och ungdomsutskottet Plats och tid Familjecentralen, Prästängsvägen 4, Eksjö, konferensrum 1, kl ande Göran Persson (M) ordf Ingbritt Martinsson (C) Ulla Hägg (S) Nils-Gunnar Karlsson (KD), tjg ersättare för Bernhard Issal (C) Peter Lindholm (S), tjg ersättare för Jonas Nilsson (S) Övriga deltagande Åsa Fredriksson, sekreterare, 38-45, 47-48, 56 Kenneth Mattelin, barn- och ungdomschef 38-45, 47-48, sekreterare 46, Leif Vedefors, sektorekonom, Anders Nermo, personalchef, 45 Bibi Håkansson, chef för Rekryterings- och bemanningsenheten, 45 Rektorer; Yvonne Hagle, (Ingatorp och Hult), Anette Lindblom (Furulundsskolan), Stellan Johnsson (Prästängsskolan), Jan Ekelund (Grevhagsskolan), Lise-Lott Andersson (Linnéskolan) och Ankie Palm (Norrtullskolan), 46 Utses att justera Ulla Hägg Justeringens plats Familjecentralen, Eksjö , kl Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare Åsa Fredriksson Kenneth Mattelin Ordförande... Göran Persson Justerande.. Ulla Hägg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- och ungdomsutskottet Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Underskrift Kenneth Mattelin

3 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 38 Föregående mötesprotokoll att lägga protokollet till handlingarna. Barn- och ungdomsutskottet går igenom föregående mötes protokoll. Inga synpunkter framförs.

4 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 39 Dnr Årsbokslut 2012, barn- och ungdomssektorn att ge barn- och ungdomssektorn i uppdrag att se över Lust att lära -enkäten. Sektorekonom Leif Vedefors redovisar barn- och ungdomssektorns årsbokslut för Resultatet blev ett underskott på 1,3 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget kan förklaras med i merkostnader för skolskjutsar samt kronor för inköp till förskolan med AFA-medel. sunderlag Barn- och ungdomssektorns årsredovisning för 2012,

5 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 40 Dnr Budgetuppföljning 2013, barn- och ungdomssektorn att anmäla till kommunstyrelsen att barn- och ungdomssektorn på grund av brister i ekonomisystemet inte kunnat göra någon budgetuppföljning för januari och februari. Sektorekonom Leif Vedefors rapporterar att barn- och ungdomssektorn inte kan lämna information om budgetuppföljningen vid dagens sammanträde. Anledningen till detta är brister i ekonomisystemet. Budget har ännu inte kunnat läggas in. Det finns heller inget system för rektorer och förskolechefer att följa upp sin budget. Leif Vedefors informerar att han befarar att sektorn kommer att överskrida budgeten för 2013 på följande poster: Skolskjutskostnader förväntas överstiga budgeten med cirka kronor. Besparingen som skulle uppnås genom samordning av barnomsorgen i östra kommundelen blir mindre än beräknat då flytten av verksamheten i Bellö och Bruzaholm inte kunde genomföras vid årsskiftet. Elevantalet på Eksjö Gymnasium beräknas bli lägre höstterminen Utdrag: Kommunstyrelsen

6 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 41 Dnr Placering inom förskola i östra kommundelen, information att bordlägga ärendet. Barn- och ungdomsutskottet diskuterar en skrivelse som förskolechef Sara Wahlgren ställt till barn- och ungdomsutskottet angående behovet av barnomsorgsplatser i östra kommundelen. Ärendet bordläggs till nästa möte för informationsinhämtning. sunderlag Placering inom förskola i östra kommundelen,

7 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 42 Dnr Bidrag till fristående gymnasieskolor utifrån budget 2013 Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bidragsbeloppen utifrån budgeten 2013 till friskolorna Aspero Friskola AB, Eksjö Fordonsutbildning AB, Hushållningssällskapet, Impus Utveckling AB, Information & Kompetens i Sv. JB Gymnasiet Mitt AB, Kungsgymnasiet, Ljud & Bildskolan LBS AB, Lunds Dans och Musikalgymnasium, Plusgymnasiet AB, Praktiska Sverige AB, ProCivitas Privata Gymnasium AB, RyssbyGymnasiet AB och Wetterbygdens Gymnasium AB för 2013, enligt bestämmelserna i cirkulär 09:75. Bidrag som betalas till fristående gymnasieskolor där Eksjö kommun har elever omfattar kostnader för undervisning, läroverktyg, lokaler, elevhälsa, måltider, administration och mervärdesskatt. I cirkulär 09:75 står att fullmäktige eller nämnd ska fastställa bidragsbelopp utifrån budgeten. Kommunen ska fatta särskilda beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken kommunen har elever. Ekonom Nina Delavaux Hultgren har sammanställt ett underlag med förslag på belopp för Barn- och ungdomsutskottet godkänner de nya beloppen. sunderlag Bidrag till fristående gymnasieskolor utifrån budget 2013, Utdrag: Kommunstyrelsen

8 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 43 Dnr Ansökan från Magelungen Utveckling AB om godkännande som huvudman för en grundskola i Eksjö kommun. Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar: att i yttrande till Skolinspektionen yrka på att ansökan från Magelungen Utveckling AB om godkännande som huvudman för en grundskola i Eksjö kommun avslås. Eksjö kommun har tagit emot remiss från Skolinspektionen gällande godkännande som huvudman för en grundskola i Eksjö kommun. Remissen avser Magelungen Utveckling AB som önskar starta en grundskola årskurs 7-9 för barn som bor på behandlingshem. Diskussion förs kring ansökan från Magelungen Utveckling AB. De invändningar som framförs är att Eksjö kommun driver resursskolan för denna elevgrupp. Behovet av antal platser är svårbedömt eftersom huvuddelen av kommunens elever så långt som möjligt ska inkluderas i den normala skolverksamheten. Eksjö kommun har idag samarbete med HVB-hem kring placerade barn och ungdomars skolgång. Om Magelungens ansökan beviljas får det negativa ekonomiska konsekvenser för Eksjö kommun eftersom elevantalet kan minska på kommunens egen resursskola. Barn- och ungdomsutskottet anser därför att ansökan bör avslås. sunderlag Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Magelungen Utveckling AB om godkännande som huvudman för en grundskola i Eksjö kommun, Förslag till beslut Magelungen Utveckling AB, tjänsteutlåtande Utdrag: Kommunstyrelsen

9 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 56 Dnr Ansökan från Eksjö Fordonsutbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Eksjö kommun. Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar: att i yttrande till Skolinspektionen inte ha något att invända mot ansökan från Eksjö Fordonsutbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Eksjö kommun. Ingbritt Martinsson (C) och Ulla Hägg (S) deltar på grund av jäv inte i beslutet. Barn- och ungdomsutskottet har inget att invända mot ansökan från Eksjö Fordonsutbildning AB. sunderlag Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Eksjö Fordonsutbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Eksjö kommun, Förslag till beslut Eksjö Fordonsutbildning AB, tjänsteutlåtande Utdrag: Kommunstyrelsen

10 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 44 Anmälan till huvudman att notera informationen i protokollet Sektorchef Kenneth Mattelin informerar om hur den administrativa hanteringen av anmälan till huvudman ska ske.

11 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 45 Vikarieanskaffning barn- och ungdomssektorn, information att notera informationen i protokollet. Anders Nermo, personalchef, och Bibi Håkansson, chef för rekryterings- & och bemanningsenheten, informerar om rekryterings- och bemanningsenhetens arbete och det system som infördes för vikarieanskaffning inom barn- och ungdomssektorn från och med 1 januari Vid övertagandet 1 januari 2013 fanns 70 vikarier att tillgå för barn- och ungdomssektorn. Idag finns ytterligare 50 stycken. Förskolorna och skolorna i Eksjö kommun använder cirka 60 vikarier varje dag. Verksamheten har pågått cirka 6 veckor och håller fortfarande på att utvecklas.

12 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 46 Dnr Diskussionstid med skolledarna, grundskolan att notera informationen i protokollet. Yvonne Hagle, Anette Lindblom, Stellan Johnsson, Lise-Lott Andersson, Ankie Palm och Jan Ekelund, några av rektorerna för kommunens grundskolor, redogör för arbetet med mål och bedömning. Bakgrunden till arbetet inom detta område är behov som Skolinspektionen uppmärksammade i Eksjö kommun Rektorerna redogör för hur en lokal pedagogisk planering (LPP) skrivs och vad den innehåller. Vidare beskriver rektorerna detaljerat om de omdömen som skrivs i skolan. Syftet med bedömningen eleverna får är att visa dem var de befinner sig i förhållande till målet och att hjälpa eleverna att utvecklas vidare. Omdömen är även en sammanfattande bedömning inför betygssättning. De frågor som rektorerna framförde till politikerna var följande: Bristen på möjlighet att göra ekonomisk uppföljning oroar. Gruppen vill ha större möjlighet att påverka i budgetprocessen.

13 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 47 Verksamhetsbesök, information att notera informationen i protokollet. Sektorchef Kenneth Mattelin informerar om att han och utvecklingsledare Katarina Norén har besökt samtliga enheter. På dessa besök har man tillsammans med ansvarig rektor eller förskolechef reflekterat över enhetens kvalitetsredovisning. Katarina Norén sammanställer informationen och redovisar i utskottet under våren. Utdrag: Utvecklingsledare Katarina Norén

14 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 48 Dnr Vårens storbrukarråd, ändrade datum att ändra datum som beslutades av Barn- och ungdomsutskottet Storbrukarråd våren 2013 ska äga rum enligt följande: - Tisdag 19 mars i Eksjö - Torsdag 21 mars i Mariannelund Barn- och ungdomsutskottet beslutade , att vårens möten skulle äga rum tisdag 19 mars klockan på Furulundsskolan i Mariannelund och torsdag 21 mars klockan på Grevhagsskolan i Eksjö. På grund av att tiden för storbrukarrådet i Eksjö krockar med annan större föräldraaktivitet föreslås att storbrukarrådet i Eksjö istället hålls tisdag 19 mars och storbrukarrådet i Mariannelund hålls torsdag 21 mars.

15 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 49 Brukarråd, information att notera informationen i protokollet. De brukarrådsprotokoll som kommit in till barn- och ungdomssektorn sedan förra sammanträdet presenteras. sunderlag Brukarrådsprotokoll Prästängsskolan, Brukarrådsprotokoll Hultskolan, Brukarrådsprotokoll Ingatorpsskolan,

16 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 50 Lokaler, information att notera informationen i protokollet. Sektorchef Kenneth Mattelin informerar om att det finns behov av att renovera en paviljong i Hult. Behov finns även av ytterligare ett klassrum på Hjältevads förskola.

17 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 51 Aktuella motioner och medborgarförslag, information att notera informationen i protokollet. Det finns för närvarande inga motioner eller medborgarförslag vid barn- och ungdomssektorn.

18 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 52 Anmälningsärenden, information Barn- och ungdomsutskottet noterar att inga ärenden finns att rapportera. Sektorchef Kenneth Mattelin har inga anmälningsärenden att rapportera.

19 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 53 Övriga ärenden (ej beredda) att notera informationen i protokollet. Kontaktpolitikerlista Listan över kontaktpolitiker kompletteras. Samordnare Therése Freijd skickar ut aktuell lista till berörda chefer. Skolriksdagens seminarier Ordförande Göran Persson uppmanar dem som ska delta i skolriksdagen att snarast anmäla vilka seminarier man vill delta i. Göran Persson sammanställer lista.

20 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 54 Dnr Statsbidrag för utökad elevhälsa 2013 Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att bevilja barn- och ungdomssektorn ett tilläggsanslag om för 2013 avseende överskjutande kostnader för utökning av tjänster inom elevhälsan. Eksjö kommun ansökte, enligt BUU , 181, om statsbidrag för utökning av tjänster inom Elevhälsan. Ansökan gällde kr och Eksjö kommun beviljades hela beloppet. Fördelningen kommun och för Nifsarpsskolan. Den överskjutande kostnaden för kommunens tjänster blir ca kr. De många inlägg vid kommunfullmäktiges politiska debatt i januari om behovet av åtgärder bland barn och ungdomar resulterade i att de nya direktiven för fick en ny punkt: Att insatser sätts in tidigt för att förhindra att barn och unga hamnar i utanförskap. Med hänsyn till detta anser barn- och ungdomsutskottet att ett tilläggsanslag bör beviljas till barn- och ungdomssektorn för de överskjutande kostnaderna. sunderlag Statsbidrag för utökad elevhälsa 2013, dnr , Utdrag: Kommunstyrelsen

21 Barn- och ungdomsutskottet (21) BUu 55 Delegationsbeslut Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen noterar att det vid dagens sammanträde inte finns några delegationsbeslut att rapportera. Sedan föregående sammanträde har inga delegationsbeslut inkommit till barn- och ungdomssektorn. Utdrag: Kommunstyrelsen

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (52) 2011-02-01 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-01 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20. Utses att justera Greger Knutsson (M), Sävar kommundelskontor, 2011-05-20, kl 08.

Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20. Utses att justera Greger Knutsson (M), Sävar kommundelskontor, 2011-05-20, kl 08. PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20 Beslutande Bengt Holm (S) Greger Knutsson (M) Christina Wallström (S) Kenneth Olofsson (S), tjg ers för Donald Rosendal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (34) 2010-08-26 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2010-08-26 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) 2012-05-24 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-24 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer