SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola Ekonomisk månadsrapport Aktuell kö till förskoleverksamhet Barn- och elevprognos per den 15 oktober s sammanträdestider Anmälningsärenden Informationsärenden Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola

2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande Vänstra kammaren, Habo kommunhus Tisdagen den 21 oktober 2014 kl. 17: Niklas Fungbrandt (M), ordförande Claes Lindell (M) Suzanne Hallberg Karlsson (M) Marie Lindholm (KD) Ewa Wymark (KD) t.o.m. kl Liselotte Heinonen (FP) Nicklas Gustavsson (S) fr.o.m. kl Carina Gröndahl Sjöö (S) Thomas Gustafsson (S) Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef Marie Skarp, sekreterare Mona Ljunggren, ekonom Lennart Karlsson(SD), insynsplats Johnny Nilsson, utvecklingsledare 72 Louise Hoff och Sara Zeipel 79 Utses att justera Suzanne Hallberg Karlsson Paragrafer: Ordförande Justerande Sekreterare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningen Underskrift

3 Dnr BU14/88 72 Mot en giftfri förskola beslutar att ansöka om medel ur miljöpotten enligt följande: Kartläggning av två förskolor i kommunen utifrån aspekterna leka, sova och äta. Kostnad kr Fortbildnings- och seminariedag kring gifters påverkan på människor och i synnerhet små barn. Kostnad kr. - Fortbildning kring barnmiljöronden för pedagoger och lärare. Kostnad kr. Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att använda medel ur miljöpotten till egna åtgärder inom området att arbeta mot en giftfri förskola, och till de delar som hör samman med att leva upp till giftfria förskolor. Habo kommun har antagit en miljöpolicy som till vissa delar stödjer arbetet mot giftfria förskolor. Ett Miljöprogram har tagits fram för Mullsjö och Habo kommuner. Kommunfullmäktige i Habo antog Miljöprogrammet den 22 maj Syftet med Miljöprogrammet är att visa på en viljeinriktning med uppsatta mål för kommunens strategiska miljöarbete. Till Miljöprogrammet hör också en handlingsplan med åtgärder för åren För att öka möjligheterna och incitamenten att genomföra åtgärderna i handlingsplanen har också en särskild miljömålspott inrättats. Inom miljöområdet Miljömedvetenhet har barn- och utbildningsnämnden, barn- och utbildningsförvaltningen samt skolchefen ett särskilt ansvar att genomföra ett antal punkter under delmålen 8 och 9. Utvecklingsledare Johnny Nilsson presenterar delmålen och föreslår nämnden att ansöka om medel ur miljöpotten enligt följande: Kartläggning av två förskolor i kommunen utifrån aspekterna leka, sova och äta. Kostnad kr Fortbildnings- och seminariedag kring gifters påverkan på människor och i synnerhet små barn. Kostnad kr.

4 Fortbildning kring barnmiljöronden för pedagoger och lärare. Kostnad kr. et skickas till: Miljöförvaltningen

5 Dnr BU13/ Ekonomisk månadsrapport Informationen läggs till handlingarna. Ekonom Mona Ljunggren ger en ekonomisk månadsrapport per den 30 september 2014.

6 Dnr BU14/8 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet Informationen läggs till handlingarna. Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz presenterar aktuell kö till förskoleverksamhet.

7 Dnr BU14/9 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014 beslutar att bedriva förskoleverksamhet i kommunal regi i Gullvivans lokaler från och med januari 2015, förutsatt att bygglov beviljas samt att socialförvaltningen beslutar att avstå lokalerna. har tagit fram en ny barn- och elevprognos per den 15 oktober Den tidigare gjordes i mars Sammanfattningsvis ser förvaltningen att befolkningsökningen, främst bland barn 1-5 år, ökat markant från den förra prognosen och platsbehovet inom förskola är därför akut. Inom grundskolan har man säkrat behovet för de närmaste 10 åren. Under hösten 2014 har förvaltningen letat förskolelokaler på grund av den ökande inflyttningen och det uppstod en möjlighet att hyra Gullvivans lokaler vid vårdcentrum. Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz och förvaltningsekonom Mona Ljunggren föreslår i tjänsteskrivelse att förskoleverksamhet ska bedrivas i kommunal regi i Gullvivans lokaler från och med januari et skickas till: Kommunstyrelsen

8 Dnr BU14/ s sammanträdestider 2015 godkänner förvaltningens förslag till sammanträdestider för Ett förslag till sammanträdestider för presidieberedning och barn- och utbildningsnämnd har utarbetats. Följande sammanträdesdagar föreslås för 2015: Presidieberedning Barn- och utbildningsnämnd On 7/1 Ti 20/1 Ti 3/2 Ti 17/2 Ti 3/3 Ti 17/3 Ti 31/3 Ti 14/4 Ti 5/5 Ti 19/5 Ti 2/6 Ti 16/6 Ti 11/8 Ti 25/8 Ti 8/9 Ti 22/9 Ti 6/10 Ti 20/10 Ti 3/11 Ti 17/11 Ti 1/12 Ti 15/12 et skickas till: Kommunstyrelsen

9 Anmälningsärenden Nedanstående anmälningsärenden förklaras anmälda. a) Delegationslistor från Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 16-23, Studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte nr , Intendent Marie Skarp nr 19-24, b) Dnr BU10/160 Nova Software Uppsägning av avtal. Dnr BU14/103 Louise Hoff och Sara Zeipel Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola enligt skollagen 2 kap Dnr BU14/1 KF 70 Sammanträdesplan Dnr BU14/102 SCB Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet bidragsåret 2015, preliminärt utfall. Dnr BU14/36 Skolverket Utbetalning av statsbidrag 2014; Maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet och Uppföljning av statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder Dnr BU14/33 Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola (Magelungen Utveckling AB) avslås. Dnr BU14/39 Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola (Ljud & Bildskolan LBS AB) godkänns. Dnr BU14/34 Skolinspektionen Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola (Praktiska Sverige AB) avslås.

10 Dnr BU12/103 Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet Samverkansorganisation barn/unga förslag på ny organisation. Dnr BU14/100 Miljönämnden Kontrollrapport livsmedel (Kyrkbyns förskola).

11 Informationsärenden Niklas Fungbrandt (M) har besökt eleverna i klass 6 på Kråkerydskolan. Eleverna har inkommit med en skrivelse där de skriver att de är missnöjda och besvikna på skollunchen. Eleverna fick möjlighet att lämna synpunkter och föreslå vilka maträtter som de önskar på menyn. Niklas Fungbrandt och barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz har träffat miljöförvaltningen för en diskussion om Hagabodaskolans lokaler. Niklas Fungbrandt har besökt Fagerhults förskola, där både personal och föräldrar har lämnat skrivelser om lokalerna på Fagerhults förskola.

12 Dnr BU14/ Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola - ställer sig positiv till ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola. - ber sökanden inkomma med ett nytt lokalförslag innan ett beslut om godkännande kan tas. Sara Zeipel och Louise Hoff, Zeipel & Hoff AB, har inkommit med en ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola. Sara och Louise presenterar sig själva, sina visioner och den verksamhet som de vill bedriva i sin förskola. Enligt skollagen (2010:800) får enskild efter ansökan godkännas som huvudman för förskola. Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och den inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller för motsvarande kommunal verksamhet. Zeipel & Hoff AB har i sin ansökan uppgett att de avser att starta fristående förskola i Gullvivans lokaler från den 5 januari Det totala antalet platser i förskolan planeras till 30 barn. I januari 2015 planeras för 10 barn, i februari för 18 barn och därefter planeras en utbyggnad till 30 barn fram till december Om barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ansökan från Zeipel & Hoff att starta förskola i Gullvivans lokaler får detta följande konsekvenser för Habo kommun: - Kommunens möjligheter att starta förskola i tillgängliga lokaler från den 1 januari 2015 begränsas så att ett flertal barn inte kommer att kunna erbjudas plats till våren 2015 inom de lagstadgade fyra månaderna. - En ökad årlig kostnad för kommunen motsvarande 500 tkr. - Vid eventuella framtida etableringar av fristående förskola kommer kommunen inte att kunna begränsa antal kvm per barn, vilket kan leda till betydande ökade kostnader för kommunen. - Vid eventuella framtida etableringar av fristående förskola kommer kommunen inte att kunna begränsa hyreskostnad per barn, vilket kan leda till betydande ökade kostnader för kommunen. Utifrån ovanstående konsekvensbeskrivning och med de påtagliga negativa följderna för den motsvarande kommunala verksamheten föreslår förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden ber sökanden inkomma

13 med ett nytt lokalförslag innan ett beslut om godkännande tas. et skickas till: Sara Zeipel Louise Hoff

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 2013-03-13 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-09 1 (17) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-28 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55 Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.30-16.55 ande Övriga deltagande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Christian Nytorpet, KD Åsa Landberg, C Mikael Lång,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (25) Tid Onsdagen den 29 april 2015 klockan 15:00 Plats Konferensrum, Sjöormen, Johan Kocksgatan 4,4:e vån Ärenden 73 Upprop 74 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista

Läs mer

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 1(20) a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sammanträdesdatum Plats och tid ande Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 Anna-Karin Ullgren (m) ordf Emma Jakobsson (fp) 1: e vice ordf. Marianne Jacobsson, (s) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (2) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-09-18 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-09-18, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-27 1 [13] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.15 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 13.15-16.30. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 13.15-16.30. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 13.15-16.30 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Charlotta Jonson (M), 1:e vice ordförande Tore Holmefalk

Läs mer