Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande Föregående mötes protokoll... 3 Alternativ till fläskkött i skolmaten, medborgarförslag... 4 Kartläggning av barn i behov av särskilt stöd, information... 5 Resursskolan, information... 6 Budgetuppföljning 2012, barn- och ungdomssektorn... 7 Budget , barn- och ungdomssektorn... 8 Internkontroll 2012, barn och ungdomssektorn... 9 Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning Sommarskola Mer idrott i årskurs Lön, arbetsbelastning och rekrytering, information Huvudmannens ansvar, information Brukarråd, information Aktuella motioner och medborgarförslag Övriga ärenden fattade med stöd av delegation... 18

2 Sammanträdesdatum 2 (18) Sammanträde med Barn- och ungdomsutskottet Plats och tid Konferensrum 1, Familjecentralen, Prästängsvägen 4, Eksjö, kl ande Göran Persson (M), ordförande Ingbritt Martinsson (C) Ulla Hägg (S) Bernhard Issal (C) Jonas Nilsson (S) Övriga deltagande Nils-Gunnar Karlsson (KD), ej tjg ersättare 54-65, Peter Lindholm (S), ej tjg ersättare Kenneth Mattelin, sektorchef Therése Freijd, sekreterare Leif Vedefors, sektorsekonom, Katrina Larsson, chef för elevhälsan, Marianne Ljunggren, Lärarförbundet 64 Stig Axelsson, Lärarförbundet 64 Petra Petersson, Lärarförbundet 64 Mats Nyström, Lärarförbundet 64 Utses att justera Bernhard Issal Justeringens plats BUS, , klockan Paragrafer och tid Under- Skrifter Sekreterare.. Therése Freijd Ordförande. Göran Persson. Bernhard Issal ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- och ungdomsutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Barn- och ungdomssektorn, administrativa enheten.. Therése Freijd

3 Sammanträdesdatum 3 (18) BUu 54 Föregående mötes protokoll Barn- och ungdomsutskottet går igenom föregående protokoll. Efter kort diskussion läggs protokollet till handlingarna.

4 Sammanträdesdatum 4 (18) BUu 55 Dnr Alternativ till fläskkött i skolmaten, medborgarförslag Barn- och ungdomsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Ulla Hägg (S) och Jonas Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet. Kostchef Malin Johansson har undersökt möjligheterna att erbjuda ett köttalternativ för elever som inte äter fläskkött. Hon poängterar i sitt tjänsteutlåtande att det de flesta dagar skulle vara möjligt att erbjuda ett sådant alternativ, men att det skulle medföra en ökad kostnad vilket inte ryms inom tilldelad budget. Kostenheten föreslår därför att medborgarförslaget avslås. Yrkande Under BUu överläggningar yrkar: Göran Persson (M), Bernhard Issal (C) och Ingbritt Martinsson (C), bifall till att Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Ulla Hägg (S) och Jonas Nilsson (S) yrkar på bifall av medborgarförslaget med start 2013 och föreslår även att ärendet ska behandlas i budgetarbetet inför Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition om avslag till medborgarförslaget mot bifall, varvid BUu beslutar att föreslå ks att kf avslår medborgarförslaget. Ulla Hägg (S) och Jonas Nilsson (S) reserverar sig mot barn- och ungdomsutskottets beslut. sunderlag Yttrande från kostenheten, Utdrag: Kommunstyrelsen Förslagslämnarna Kostenheten

5 Sammanträdesdatum 5 (18) BUu 56 Kartläggning av barn i behov av särskilt stöd, information Katrina Larsson, chef för elevhälsan, presenterar den årliga kartläggning av barn i behov av särskilt stöd, som genomförts för sjätte året i rad. Kartläggningen visar att allt fler barn i är i behov av särskilt stöd och det krävs stora insatser från elevhälsan att sätta in nödvändiga åtgärder. Cirka 15% av barnen inom barnomsorgen har idag behov av särskilt stöd. I förskoleklassen handlar det om 23% av barnen och i grundskola ca 30% av eleverna. Koncentration, kommunikation, utåtagerande och inåtvänt beteende är de områden där barn i förskolan har störst behov av stöd. I grundskolan handlar det också om behov av pedagogiskt eller socialt stöd. Då utvecklingen går mot att allt fler barn är i behov av särskilt stöd framför sektorchef synpunkten att chef för elevhälsan bör få presentera materialet i Kommunstyrelsen. sunderlag Barn i behov enligt den årliga kartläggningen för Eksjö kommun. Information från årlig kartläggning Barn i behov av särskilt stöd, Grundskolan från

6 Sammanträdesdatum 6 (18) BUu 57 Resursskolan, information Katrina Larsson, chef för elevhälsan, informerar om hur resursskolan i Eksjö kommun fungerar. På Resursskolan är man restriktiv med intaget av nya elever. De som får börja på resursskolan har en diagnos och ska ha genomgått en grundläggande kartläggning utförd av psykolog. Det går för närvarande åtta elever på skolan, men tre av dem går vidare till andra skolor efter vårterminens slut. Inför höstterminen har det kommit in fyra ansökningar. Katrina Larsson avslutar med att meddela att Hanna Pansell Edvardsson, ansvarig för resursskolan, hälsar att utskottets ledamöter är välkomna att göra studiebesök.

7 Sammanträdesdatum 7 (18) BUu 58 Dnr Budgetuppföljning 2012, barn- och ungdomssektorn Ekonom Leif Vedefors redovisar barn- och ungdomssektorns budgetuppföljning per Riktpunkten för mars är 25% och barn- och ungdomssektorn har ett utfall på 24%. Prognosen för 2012 är just nu att sektorn kommer att göra ett överdrag på cirka 1,1 miljon kronor. Följande enheter ser ut att överskrida sin tilldelade budget: Gymnasiet har stränga besparingar att göra. Stora nedskärningar genomförs, men det är en process som tar tid. För våren ger IKE ett positivt överskott, men det är ännu oklart hur det kommer att se ut inför hösten. Den ekonomiska situationen på Grevhagsskolan analyseras av sektorn. Sektorchef anser att Furulundsskolan behöver vidare förstärkning då problemen där ännu inte är åtgärdade. Barn- och ungdomsutskottet noterar informationen och fastställer att budgeten ska hållas och manar till budgetdisciplin. sunderlag Månatlig budgetuppföljning per Utdrag: Ekonom, Barn och ungdomssektorn Rektorer och förskolechefer, Eksjö kommun

8 Sammanträdesdatum 8 (18) BUu 59 Budget , barn- och ungdomssektorn Ekonom Leif Vedefors delar ut och går igenom textförslag för barn- och ungdomssektorns budget , som färdigställdes och skickades till ekonomiavdelningen Häfte med samtliga budgetblanketter delas ut och förklaras av Leif Vedefors. sunderlag Budget , Barn- och ungdomssektorn, Bus budgetblanketter Utdrag: Ekonom, Barn och ungdomssektorn

9 Sammanträdesdatum 9 (18) BUu 60 Dnr: Internkontroll 2012, barn och ungdomssektorn att ärendet hänskjuts till sammanträde Barn- och ungdomschef Kenneth Mattelin informerar om att sektorn arbetar med internkontroll 2012, men förslaget är ännu inte klart. Ärendet återkommer vid nästa sammanträde.

10 Sammanträdesdatum 10 (18) BUu 61 Dnr Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning att sektorn hanterar ärenden kring särskilda samverkansavtal för nationell idrottsutbildning enligt delegationsordningen. Sektorchef Kenneth Mattelin presenterar utsänt tjänsteutlåtande angående särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning och redogör för diskussioner som förts med rektorerna vid Eksjö Gymnasium. sunderlag Tjänsteutlåtande från barn- och ungdomschef: Nationell idrottsutbildning (NIU), Cirkulär 11:22 från SKL: Möjlighet att träffa samverkansavtal kring nationell godkänd idrottsutbildning (NIU), Utdrag: Rektorer, Eksjö Gymnasium

11 Sammanträdesdatum 11 (18) BUu 62 Dnr Sommarskola 2012 Vid barn- och ungdomsutskottet sammanträde framfördes önskan från utskottets ledamöter att sommarskola, om möjligt, ska genomföras i Eksjö kommun Barn- och ungdomssektorn fick då i uppdrag att fortsätta undersöka möjligheterna att genomföra sommarskola Sektorchef Kenneth Mattelin informerar på dagens sammanträde att sektorns ledningsgrupp efter ingående diskussioner föreslår att istället fokusera på att under terminen göra allt för att få eleverna att uppnå målen. sunderlag Tjänsteutlåtande från barn- och ungdomschef: Information angående sommarskola 2012, Utdrag: Rektorer, grundskola och gymnasium Eksjö kommun

12 Sammanträdesdatum 12 (18) BUu 63 Dnr Mer idrott i årskurs 7-9 att sektorn får i uppdrag att ta fram underlaget från rörelseprojekt i Bunkeflo och redovisa för utskottet Enligt samtliga partiprogram ses ökad rörlighet bland barn och ungdomar som en viktig fråga. Barn- och ungdomssektorn fick därför vid utskottets sammanträde i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka idrottsämnet med en timme i veckan för årskurs 7-9. Sektorchef Kenneth Mattelin lägger under dagens sammanträde fram det som, förutom de ekonomiska hindren, finns för att kunna genomföra detta, bland annat ramscheman och antal idrottslärare. Bernhard Issal informerar om projekt som genomförts i Bunkeflo där vissa elever har daglig schemalagd fysisk rörelse som visar att högre andel elever når målen jämfört med elever som har enbart två timmar rörelse per vecka. sunderlag Tjänsteutlåtande från Barn- och ungdomschefen: Mer idrott i årskurs 7-9,

13 Sammanträdesdatum 13 (18) BUu 64 Lön, arbetsbelastning och rekrytering, information Representanter från Lärarförbundet, Stig Axelsson, Petra Petersson, Mats Nyström och Marianne Ljunggren, deltar för att informera om lärarnas löner och arbetssituation. Stig Axelsson upplyser om att en person som läser till systemvetare, vilket är en lika lång utbildning som lärarnas, tjänar cirka :- mer per månad, vilket under ett yrkesliv blir fem miljoner kronor. Många av lärarna och förskollärarna i Eksjö kommun är över 55 år, vilket gör att det finns ett stort behov av rekrytering inom de närmsta åren. Med tanke på löneläget och den höga arbetsbelastning som råder inom läraryrket befarar Lärarförbundet att det kommer att bli svårt att rekrytera lärare i framtiden. Genom bättre villkor, bland annat högre ingångslöner och bättre löneutveckling, skulle statusen för läraryrket höjas. Detta skulle göra att fler sökte sig till lärarutbildningarna, vilket i sin tur skulle borga för att eleverna får bra lärare. Lärarförbundet vädjar till barn- och ungdomsutskottet om hjälp att höja statusen genom att satsa på högre löner. sunderlag Testa dina lönekunskaper. Problem inom skolan: Lön, arbetsbelastning och rekrytering. Utdrag: Lärarförbundet

14 Sammanträdesdatum 14 (18) BUu 65 Huvudmannens ansvar, information Ingbritt Martinsson går med hjälp av Skollagens kapitel 2 och 4 igenom vad som är huvudmannens (Kommunstyrelsens) ansvar inom skolväsendets uppdrag. Ingbritt Martinsson visar exempel på det systematiska kvalitetsarbete som genomförs i Vetlanda kommun. sunderlag Skollagen kapitel 2 och 4.

15 Sammanträdesdatum 15 (18) BUu 66 Brukarråd, information Storbrukarråd har genomförts i Eksjö och Mariannelund, men protokoll har ännu inte inkommit till sektorn.

16 Sammanträdesdatum 16 (18) BUu 67 Aktuella motioner och medborgarförslag Det finns för närvarande inga aktuella motioner eller medborgarförslag vid barnoch ungdomssektorn.

17 Sammanträdesdatum 17 (18) BUu 68 Övriga ärenden att kalla Anita Sjöberg, EksjöVux, till sammanträde , att i övrigt notera informationen i protokollet. a) Tillsättning av tjänst, förskolechef Sektorchef Kenneth Mattelin informerar om att Petra Sand, vikarierande rektor i Hultsfred kommun, har anställts på den tjänst som Linda Carlsson lämnar. Petra Sand tillträder tjänsten b) Information om EksjöVux verksamhet Ulla Hägg (S) önskar information från EksjöVux om arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år och eventuellt samarbete med gymnasieskolan. c) Information om byggnation Getingen Möte hölls igår kväll med föräldrar i Ingatorp, sektorchef och utskottets presidie om nya lokaler för förskolan i form av paviljonger. d) Mentorskap för nyutbildade pedagoger Arbetsgrupp har tillsatts för att utreda hur mentorskapet för nyutbildade pedagoger ska se ut i Eksjö kommun. De fackliga önskar lönepåslag för dem som får uppdraget som mentorer. Arbetsgivaren hävdar att det ska ingå i arbetsuppgifterna, men att andra uppgifter plockas bort. Utdrag: EksjöVux

18 Sammanträdesdatum 18 (18) BUu 69 fattade med stöd av delegation Barn- och ungdomsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning av beslut fattade med stöd av delegation. Följande delegationsbeslut redovisas: Ref nr 2012:8 Delegat: Barnomsorgshandläggare Åsa Fredriksson Obetald förskoleavgift/avstängning av plats (utskick, ej verkställt) Ref nr 2012:9 Delegat: Rektor Linnéskolan om anpassad studiegång, mars Ref nr 2012:10 Delegat: Rektorer Prästängsskolan om anpassad studiegång ( ) om placering i särskild undervisningsgrupp ( ) Ref nr 2012:11 Delegat: Rektorer Eksjö Gymnasium angående sökande till gymnasieskolan i Eksjö kommun, 6 st Ref nr 2012:12 Delegat: Rektorer Eksjö Gymnasium angående sökande till gymnasieskolor i annan kommun, 13 st Utdrag: Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (34) 2010-08-26 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2010-08-26 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer