Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012"

Transkript

1 Akut internmedicin Behandlingsprogram BTROMBEMBOLISM - VENÖS 2 222B Djup ventrombos i ben eller arm 2 Lungemboli 5 223B Levernära tromboser. Portavenstrombos och Budd-Chiaris syndrom B Tromboflebit B Profylaktisk antikoagulantiabehandling av medicinska patienter 11 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting

2 TROMBEMBOLISM - VENÖS 2(12) 221BTROMBEMBOLISM - VENÖS 222BDjup ventrombos i ben eller arm ICD-koder: DVT i nedre extremiteterna I80.2; DVT i vena femoralis I80.1; Armtrombos I80.8 Bentrombos. Riskfaktorer är bl a tidigare trombos, nyligen genomgången kirurgi, trauma, övervikt, immobilisering (gips). P-piller, östrogenbehandling, graviditet, infektioner, systemsjukdom, malignitet, cytostatikabehandling. Risken ökar med stigande ålder. Armtrombos är relativt sällsynt jämfört med bentrombos, <5 %. I regel sekundära orsaker såsom cancersjukdom eller intravenösa katetrar inklusive pacemakerelektroder. Mindre vanligt är lokal kompression av v subclavia eller mikrotrauma av venen pga överdrivna rörelser. Klinik: Obehag, smärta, parestesi, svaghet, svullnad, missfärgning. Risken för ny trombos, lungemboli eller posttrombotiskt syndrom är lägre än vid bentrombos. D-dimer bör inte användas vid screening. 1053BUtredning Diagnostiska undersökningar: Ultraljud-doppler ( Duplex ) i första hand, i andra hand flebografi. Om kliniken talar för trombos men undersökningsresultaten talar emot detta så kan patienten läggas in eller återkomma för ny bedömning följande dag. Trombosbehandling ges i dessa fall efter klinisk bedömning. Låg D-dimer och låg sannolikhet (Wells score <2 poäng) utesluter med stor sannolikhet behandlingskrävande DVT. Observera att komplicerande sjukdomar (cancer, infektion, trauma, kirugi, ålder >70, graviditet mm) kan ge förhöjd D-dimer. Blodprover: Blod-, elektrolytstatus inkl kreatinin. PK, APTT. D-dimer endast vid låg klinisk sannolikhet på bentrombos. 1407BWells score Poängbaserat diagnostikstöd för att prediktera sannolikhet för DVT före ytterligare test. Wells score vid DVT i benet kliniskt fynd eller symtom Aktiv cancer (med behandling/avslutad <6 mån, palliativ behandling) Paralys, pares, nyligen gipsad (inom 4 veckor) Nyligen sängbunden >3 d eller omfattande kirurgi senaste 4 v Lokaliserad ömhet längs djupa vensystemet Hela benet svullet Vadomfång >3 cm större än på asymtomatiska sidan Pittingödem (mer på symtomgivande sidan) Kollateralflöde i ytliga vener (icke varikösa) Alternativ diagnos lika eller mer sannolik än DVT -2 p 2

3 TROMBEMBOLISM - VENÖS 3(12) Sannolikhet för DVT: Hög 2 poäng, Låg <2 poäng 1054Behandling Vid klinisk misstanke på DVT ges lågmolekylärt heparin (LMH) subkutant i fulldos eller inj Heparin E iv i väntan på duplex eller flebografi. Vid lång väntan på diagnostik, inläggning med behandling eller start av ambulant behandling enligt nedan och undersökning följande dag. Tabl warfarin po påbörjas samtidigt med LMH eller heparin, se nedan. Cancerassocierad trombos bör långtidsbehandlas med enbart LMH, i regel halverad dos efter 2-3 veckor. Trombolys kan övervägas vid uttalade symtom och kort anamnes (<10 dagar). 1408BKompressionsbehandling vid DVT i nedre extremiteten Stödstruma under första veckan. Därefter kompressions-strumpa klass II. Knästrumpa i regel. Behandlingstid 6-12 månader. Sjukgymnast kan hjälpa till med utprovningen. 1409BLågmolekylärt heparin i första hand Ges subkutant i huden nedom naveln utan monitorering av APTT och utan bolusdos. Behandlingen pågår tills PK nått terapeutisk nivå och tills patienten erhållit minst 5 dagars behandling. Injektion ges vanligen på förmiddagen 1 gång per dygn. Ge alltid första injektionen i full dos oberoende av klockslag. Vid måttlig njursvikt med GFR ml/min minskas dosen dalteparin (Fragmin) med 25 %. Vid avancerad njursvikt med GFR ml/min rekommenderas dosminskning 25 % för tinzaparin (Innohep) samt dosminskning 50 % för dalteparin (Fragmin). Vid GFR <20 ml/min rekommenderas heparininfusion med reducerad startdos. Alternativt ytterligare reducerad dos tinzaparin med kontroll anti-xa aktivitet (målvärde 0,5-1,0 E/ml, 3 tim efter injektionen. Även dalvärdet kan ha intresse vid njursvikt). Vid trombocytopeni med TPK rekommenderas 25 % lägre dos av samtliga LMH, vid TPK dosminskning med 50 %. Vid TPK <20 eller osäkerhet diskutera med koagulationsexpert. GFR i ml/min skattas enligt formeln: k x (140-ålder) x vikt(kg)/p-kreatinin där k= 1,0 för kvinnor och 1,2 för män. Armtrombos. Kateter som anses ha orsakat trombosen får i regel sitta kvar (undantag infekterad eller dåligt fungerande kateter och vid kontraindikation för antikoagulantia). Behandling på vanligt sätt med LMH och warfarin. Behandlingstid som regel 3-6 månader. 3

4 TROMBEMBOLISM - VENÖS 4(12) 1462BDosering av tinzaparin (Innohep), E/ml, 175 E/kg och dygn. Vid vikt >110 kg ges två doser per dygn. Dosminskning vid njursvikt och trombocytopeni, se ovan. UVikt (kg) Dos per dygn Endosspruta E/ml E 0,5 ml E 0,7 ml E 0,9 ml E 0,5 ml + 0,5 ml E 0,5 ml + 0,7 ml 1463BDosering av dalteparin (Fragmin), E/ml, 200 E/kg och dygn. Max. dos av Fragmin är 0,72 ml ( E) sc per dygn. Dosminskning vid njursvikt och trombocytopeni, se ovan. UVikt (kg) Dos per dygn Endosspruta E/ml E 0,4 ml E 0,5 ml E 0,6 ml > E 0,72 ml Heparininfusion i stället för LMH ges vid: Massiv venös trombos med hotad cirkulation (flegmasi), kraftigt nedsatt njurfunktion (se ovan), uttalad övervikt (BMI över 32) eller ökad blödningsrisk (t ex blödning de senaste två veckorna eller nedsatt leverfunktion, PK >1,3). Dosering mm: Se under program Lungemboli. 1410BWarfarinbehandling Tabl warfarin (Waran) po påbörjas samtidigt med LMH eller heparin. Terapeutisk nivå är PK 2,0-3,0. Dosering: Se procedurer, Warfarinbehandling. Behandlingslängd. Individuell bedömning. Om orsak till trombosen är snabbt reversibel: Tre månader. Idiopatisk trombos eller kvarstående orsak bör behandlas minst 6 månader. Recidiverande trombos eller underliggande malignitet, minst 12 månader och inte så sällan tills vidare. 1411BTrombolysbehandling (lokal eller generell) eller kirurgisk behandling Sällan indicerad pga tveksamma resultat och ökad risk för allvarlig blödning. Om tecken på flegmasi snabbt beslut i samråd med kärlkirurg och koagulationsexpertis. Vid kontraindikation för trombolys kan kirurgi övervägas i särskilda fall. Warfarin och trombolys ges ej samtidigt. 1055BPoliklinisk behandling Behandling med LMH sköts ofta i öppenvård. Slutenvård kan krävas pga uttalad värk och/eller svullnad, sociala skäl, befarad dålig compliance, 4

5 TROMBEMBOLISM - VENÖS 5(12) påverkat allmäntillstånd eller ökad blödningsrisk. Första injektionen av LMH och första dosen av warfarin ges vanligen på akutmottagningen. Uppföljning och fortsatt behandling enligt lokal rutin. Noggrann patientinformation. Koagulationsutredning: Överväges hos patient <50 år. Ökad indikation vid recidiverande trombos eller positiv hereditet. Remiss till koagulationsmottagning. Malignitetsutredning: Övervägs endast om anamnes, fynd i status eller prover talar för malignitet. LUNGEMBOLI ICD-koder: Med akut cor pulmonale I26.0; utan akut cor pulmonale I BAllmänt Incidens av lungemboli och DVT är ca 0,5 respektive 1,0/1000 invånare/år. DVT och lungemboli är samma sjukdomstillstånd. De hemodynamiska konsekvenserna är direkt relaterade till storlek, antal embolier och tidigare hjärt-lungstatus. Lunginfarkt är relativt sällsynt. Obehandlad lungemboli innebär hög risk för recidiv. Antikoagulantia minskar mortaliteten vid lungemboli med minst 75 %. Mortaliteten vid icke-massiv emboli bestäms av bakomliggande sjukdomar som malignitet och hjärtsjukdom. Diagnosen baseras på en sammanvägning av riskfaktorer, klinisk sannolikhet och undersökningsresultat. Riskfaktorer för venös tromboembolisk sjukdom är bl a tidigare trombos, nyligen genomgånget kirurgiskt ingrepp, trauma, övervikt eller immobilisering (gips). P-piller, östrogenbehandling, graviditet, infektioner, systemsjukdom, malignitet, cytostatikabehandling. Risken ökar med stigande ålder. 1057BKlinisk bild Kliniska tecken på djup ventrombos saknas ofta. Symtom vid lungemboli med hemodynamisk påverkan: Plötslig svår andnöd ofta tillsammans med yrsel eller svimning. Takykardi eller takypné i vila med eller utan hypotension. Ofta hypoxemi och tecken på lätt hyperventilation (PaCOR2R sänkt). Intensivvårdsindikation: Misstanke på emboli med instabil hemodynamik (systoliskt blodtryck <100 mmhg, puls>blodtryck, blodtrycksfall >50 mmhg, stegrat troponin i kombination med svår dyspné). Uttalad andningspåverkan. Snabb utredning och behandling. Inj Heparin E iv ges på akuten före transport till IVA. Symtom vid lungemboli utan hemodynamisk påverkan: Ofta diffusa symtom. Andfåddhet, eventuellt med takykardi, lätt ökad andningsfrekvens och nedsatt fysisk kondition, som uppkommit till synes omotiverat akut eller relativt akut. Pleuritsmärta, obehag i bröstet, feber och blodhosta 5

6 TROMBEMBOLISM - VENÖS 6(12) förekommer men är inte specifikt. 1058BUtredning Lungemboli med hemodynamisk påverkan (massiv lungemboli): Akut DT thorax med kontrast. I urakut situation kan omedelbar ekokardiografi ge vägledning. Övriga undersökningar, se nedan. Lungemboli utan hemodynamisk påverkan: Blodprover: Blod-, elstatus, troponin, PK och APTT. EKG. Vikt. Bilddiagnostik: DT thorax med kontrast är förstahandsmetod. DT har sämre känslighet (sensitivitet) för små och distala embolier. Lungscintigrafi eller ultraljud-duplex av ben (kliniska trombostecken) överväges vid kontraindikation mot intravenösa kontrastmedel. Svag lungembolimisstanke: D-dimer, eventuellt CRP, lungröntgen, EKG. Lågt Wells score (se nedan) och ett normalt D-dimer taget med känslig metod hos opåverkad patient utan tecken på infektion eller annan inflammations-sjukdom utesluter lungemboli med stor sannolikhet om anamnesen är högst 1 vecka. 1412BWells score Poängbaserat diagnostikstöd för att prediktera sannolikhet för lungemboli före ytterligare test. Wells score vid lungemboli kliniskt fynd eller symtom Lungemboli lika eller mer sannolik än andra diagnoser 3 p Tecken på djup ventrombos (svullnad och ömhet) 3 p Immobilisering 3 dagar eller nyligen genomgången kirurgi (<4 veckor) 1,5 p Takykardi (puls >100) 1,5 p Tidigare objektivt verifierad DVT eller lungemboli 1,5 p Hemoptys Malignitet Sannolikhet för lungemboli: Hög >4 poäng, Låg 4 poäng. 1059Behandling Alla patienter med sannolik lungemboli eller skälig misstanke. 1. Alltid inläggning och behandling med lågmolekylärt heparin (LMH) i första hand. 2. Om hypoxemi ge oxygen via näskateter. Eftersträva syremättnad över 90 %. 3. Vid graviditet diskutera med obstetriker. 6

7 TROMBEMBOLISM - VENÖS 7(12) 1413BLungemboli med hemodynamisk påverkan - trombolytisk behandling Indikation. Överväg trombolys vid (alla fyra punkter skall uppfyllas) Anamnes <14 dagar Säkerställd diagnos Allvarlig hemodynamisk påverkan (systoliskt blodtryck <100 mmhg eller blodtrycksfall >50 mmhg), se ovan IVA-indikation Inga kontraindikationer, se nedan. Ekokardiografi visar högerkammarbelastning och/eller pulmonell hypertension. DT thorax visar stor(a) emboli(er). Uppfyller patienten inte alla punkter ovan ges LMH eller ofraktionerat heparin enligt nedan. Om patientens tillstånd försämras under pågående behandling med LMH eller ofraktionerat heparin kan man överväga trombolys. Kontraindikationer för trombolys: Pågående blödning, aktivt ulcus, tidigare stroke eller intrakraniell/intraspinal process, nyligen genomgången kirurgi (<10 dagar), förlossning, större trauma eller blödning. Relativa kontraindikationer är svår hypertension, hemostas-rubbningar, graviditet. Fördelar och risker med behandling får emellertid vägas för varje enskilt fall. Trombolytiskt medel: Inj alteplase (Actilyse) 10 mg iv som bolus, följt av inf Actilyse 90 mg under 2 timmar. Ålder >75 år, låg kroppsvikt, kvinnligt kön motiverar % minskad infusionsdos. Påverkad patient med chockbild: Överväg inf Actilyse 0,6 mg/kg (max 50 mg) iv under 10 min eventuellt följt av inf Actilyse 50 mg under 60 min. Pågående heparininfusion stängs av när trombolysbehandling påbörjas. Heparininfusion utan bolusdos påbörjas 1 timme efter avslutad trombolys. APTT kontrolleras efter 6 timmar och heparindosen regleras så att APTT= s ( APT Automate ). 1414BKirurgisk embolektomi Vid kontraindikation mot trombolys eller fortsatt instabil hemodynamik trots trombolyslysbehandling kan kirurgisk embolektomi vara ett alternativ. Diskutera med bakjour och thorax- eller kärlkirurg. 1415BLungemboli utan hemodynamisk påverkan Lågmolekylärt heparin (LMH) så snart som möjligt efter säkerställd diagnos. Ge inj Heparin E iv som bolus före röntgenundersökning. Behandling: Inj dalteparin (Fragmin) alternativt inj tinzaparin (Innohep), se tabeller nedan. Parallellt med LMH startas warfarinbehandling, i regel först på vårdavdelning, se nedan. Vid måttlig njursvikt med GFR ml/min minskas dosen dalteparin (Fragmin) med 25 %. Vid avancerad njursvikt med GFR ml/min rekommenderas dosminskning 25 % för tinzaparin (Innohep) samt dosminskning 50 % för dalteparin (Fragmin). Vid GFR <20 ml/min rekommenderas heparininfusion med reducerad 7

8 TROMBEMBOLISM - VENÖS 8(12) startdos. Alternativt ytterligare reducerad dos tinzaparin med kontroll anti-xa aktivitet (målvärde 0,5-1,0 E/ml, 3 tim efter injektionen. Även dalvärdet kan ha intresse vid njursvikt). Vid trombocytopeni med TPK rekommenderas 25 % lägre dos av samtliga LMH, vid TPK dosminskning med 50 %. Vid TPK <20 eller osäkerhet diskutera med koagulationsexpert. GFR i ml/min skattas enligt formeln: k x (140-ålder) x vikt(kg)/p-kreatinin där k= 1,0 för kvinnor och 1,2 för män. 1464BDosering av tinzaparin (Innohep), E/ml, 175 E/kg och dygn. Vid vikt >110 kg ges två doser per dygn. Dosminskning vid njursvikt och trombocytopeni, se ovan. UVikt (kg) Dos per dygn Endosspruta E/ml E 0,5 ml E 0,7 ml E 0,9 ml E 0,5 ml + 0,5 ml E 0,5 ml + 0,7 ml 1465BDosering av dalteparin (Fragmin), E/ml, 200 E/kg och dygn. Max. dos av Fragmin är 0,72 ml ( E) sc per dygn. Dosminskning vid njursvikt och trombocytopeni, se ovan. UVikt (kg) Dos per dygn Endosspruta E/ml E 0,4 ml E 0,5 ml E 0,6 ml > E 0,72 ml Heparininfusion i stället för LMH ges vid: Kraftigt nedsatt njurfunktion (se ovan), uttalad övervikt (BMI över 32) eller ökad blödningsrisk (t ex blödning inom sista två veckorna eller nedsatt leverfunktion, PK >1,3). Heparininfusion Bolusdos: Inj Heparin E /ml, 1 ml iv. Ge ny bolusdos före infusionen om injektion skett mer än 3 timmar före start av infusionsbehandling. Infusionslösning: Sätt 5 ml Heparin (5 000 E/ml) till 245 ml Natriumklorid, 9 mg/ml. Lösningens koncentration= 100 E Heparin/ml. UStartdos heparin (maxdos E/dygn) Vid ålder <70 år, 450 E/kg/dygn. Vid ålder 70 år, 350 E/kg/dygn. 8

9 TROMBEMBOLISM - VENÖS 9(12) Vid ålder <70 år och lever-, njursvikt eller TPK <85: 300 E/kg/dygn. Vid ålder 70 år och lever-, njursvikt eller TPK <85: 200 E/kg/dygn. Njursvikt definieras som beräknad GFR <20 ml/min. En frisk person 50 år, vikt 80 kg skall erhålla 80 x 450 E/dygn= E/dygn, eller E/24 tim= 1500 E/tim, vilket motsvarar 1500/100= 15 ml/h av lösningen ovan. Första kontroll av APTT bör göras efter ca 6 timmar, och därefter en gång/dygn (kl 07.00) och 6 timmar efter eventuell dosändring. Heparinbehandlingen pågår ca 5 dygn och tills PK är terapeutiskt. Dosjustering (rekommendationen baseras på APTT-bestämning med APT Automate, andra metoder med andra referensintervall förekommer): APTT <70 s Öka heparindosen med 2 ml/h= 2400 E /12 h APTT s Oförändrad dos APTT s Minska dosen med 2 ml/h= 2400 E /12 h APTT >300 s Stäng av 1 timme och minska sedan infusionshastigheten med 4 ml/h= 4800 E/12 h 1060BWarfarinbehandling vid lungemboli Warfarinbehandling startas när diagnosen är klar, efter eventuell trombolytisk behandling eller när kirurgi inte är aktuell. Eventuellt kan koagulationsutredning bli aktuell innan start av warfarin, diskutera med koagulationsexpertis. LMH eller heparin bör pågå under minst 5 dygn och tills terapeutisk PK-nivå (2,0-3,0) med warfarin erhållits. Graviditet Graviditet och puerperium är riskfaktorer för DVT och lungemboli. D-dimer stiger ofta vid graviditet men kan användas vid svag misstanke för att utesluta lungemboli. Fastställ diagnosen med DT thorax i första hand. Heparin ges före undersökningen vid hög misstanke. Vid säkerställd diagnos ges oftast långtidsbehandling med LMH. Dosering, se ovan. Anti- Xa aktiviteten skall kontrolleras 4-6 timmar efter tredje injektionen (målvärde 1-2 E/ml) och därefter ca 1 gång per månad. Warfarin är kontraindicerat vid graviditet. Heparininfusion ges i stället för LMH vid hypotension eller hög blödningsrisk. Trombolys överväges vid livshotande emboli. LMH stoppas timmar före partus om möjligt. Epiduralanestesi är kontraindicerad under pågående behandling med hepariner. Diskutera med obstetriker efter graviditetsvecka 32 eller vid osäkerhet. 9

10 TROMBEMBOLISM - VENÖS 10(12) 223BLevernära tromboser. Portavenstrombos och Budd-Chiaris syndrom ICD kod: Portavenstrombos I81.9; Budd-Chiaris syndrom I82.0; Mesenterialvenstrombos K BDefinition Begreppet levernära venösa tromboser omfattar dels trombotisering i tillförande levervener (porta-, mjält- och mesenterialvener), dels ocklusion av leverns venösa avflöde (levervener och vena cava inferior) vid Budd- Chiaris syndrom. Det sistnämnda tillståndet kan vara primärt, och orsakas då av intraluminal trombotisering, eller föreligga sekundärt till extern kompression orsakad av tumör, cysta eller abscess. Störningar i leverns venösa avflöde på grund av hjärtfel eller intrahepatisk sinusoidalt ocklusivt syndrom ingår ej i Budd-Chiaris syndrom. 1062BOrsak Budd-Chiaris syndrom är en sällsynt sjukdom med en prevalens av ca en per miljon. Bakomliggande orsak är vanligen någon typ av medfött eller förvärvat protrombotiskt tillstånd (koagulationsrubbning, P- pilleranvändning, myeloproliferativ sjukdom). Ettårsöverlevnaden är >85 % i oselekterade material men prognosen varierar mycket beroende på bakomliggande orsak. Portavenstrombos är vanligare och prevalensen har uppskattats till cirka en procent i obduktionsmaterial. Levercirros samt cancer, infektion eller operativa ingrepp i lever, gallvägar eller pankreas är de vanligaste orsakerna men tillståndet ses även sekundärt till koagulationsrubbning och myeloproliferativa tillstånd. Ofta föreligger mer än en utlösande orsak. Gränsen mellan akut och kronisk portavenstrombos är flytande. Ofta anges symtomdebut inom 60 dagar förenlig med akut trombos. Prognosen vid icke-cirrotisk, icke malign portavenstrombos är god med femårsöverlevnad >90 %. 1063BKlinisk bild Budd-Chiaris syndrom leder ofta till buksmärta, ascites och hepatomegali. Symtombilden är dock höggradigt variabel från ringa symtom till fulminant leversvikt. Akut portavenstrombos kan ge buksmärta, ascites och feber samt symtom relaterade till försämring av underliggande leversjukdom såsom varixblödning och ikterus. Även här är symtombilden heterogen över skalan från symtomfrihet till akut tarmischemi. Blödning från 10

11 TROMBEMBOLISM - VENÖS 11(12) esofagusvaricer och splenomegali är vanliga symtom vid kronisk portavenstrombos som dock kan vara asymtomatisk. 1064BUtredning Blod-, elektrolyt- och leverstatus inklusive albumin. CRP. Koagulationsutredning på vid indikation. Bilddiagnostik: Ultraljud med iv kontrast och doppler eller DT med kontrast är akuta diagnostiska möjligheter. MRI görs ofta i ett något senare skede. Gastroskopi med varixfrågeställning vid portavenstrombos. 1065Behandling Behandlingsbeslut ska föregås av kontakt med gastroenterolog. Budd-Chiaris syndrom och akut portavenstrombos hos patienter utan levercirros behandlas med lågmolekylärt heparin i terapeutisk dos och vanligen övergång till peroral antikoagulantiabehandling i lugnt skede. Trombolysbehandling kan vara aktuell hos yngre patienter utan leversjukdom eller malignitet. Portavenstrombos hos cirrospatienter bör antikoagulantiabehandlas om tillståndet är symtomatiskt. Accidentellt upptäckt asymtomatisk trombos hos cirrhospatient utgör ej indikation för behandling. 224BTromboflebit ICD-kod: Tromboflebit i nedre extremiteterna I80.0 Vid utbredd tromboflebit utan synliga varicer bör djup ventrombos alltid misstänkas. Den ytliga tromboflebiten kan vara ett delfenomen i en mera utbredd trombotisering. 1066Behandling Heparinoidsalvor (Hirudoid) kan ge viss symtomlindring, eventuellt NSAID. LMH i behandlingsdos vid utbredd eller migrerande tromboflebit i benen som går upp mot ljumsken som symtomatisk behandling och tromboemboliprofylax under 5-14 dagar. Vid recidiverande besvär eventuellt följt av warfarin eller halv dos LMH under 1-2 månader. 225BProfylaktisk antikoagulantiabehandling av medicinska patienter 1067Bakgrund Sjukhusvårdade patienter med akuta invärtesmedicinska tillstånd löper stor risk att utveckla venös trombembolisk sjukdom. I kontrollerade 11

12 TROMBEMBOLISM - VENÖS 12(12) undersökningar har visats att profylax med lågmolekylärt heparin minskar risken för venös blodproppsbildning hos dessa. Profylax bör ges till patienter med kraftigt ökad risk för venös tromboembolism och som är tillfälligt immobiliserade på grund av akut sjukdomstillstånd som till exempel hjärtinsufficiens andningsinsufficiens allvarlig infektion eller inflammatorisk systemsjukdom neurologiska sjukdomar med pareser, t ex stroke aktiv cancersjukdom hyperosmolär diabeteskris postoperativt tillstånd individuella riskfaktorer som tidigare venös tromboembolism eller känd trombofili Enbart hög ålder och sängläge på grund av annan akut sjukdom är ej indikation för profylax. 1068Behandling Lågmolekylärt heparin, inj dalteparin (Fragmin) E x 1 sc eller inj tinzaparin (Innohep) E x 1 sc tills patienten är fullt mobiliserad eller högst 14 dagar. Halverad dos rekommenderas till patienter med njursvikt (GFR <30 ml/min) eller vikt <45 kg. 12

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet VÅRDPROGRAM Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2014 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

Vårdprogram för. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling hos vuxna. Venös tromboembolism och graviditet

Vårdprogram för. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling hos vuxna. Venös tromboembolism och graviditet Vårdprogram för Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2011 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR 2 166B Stroke 2 167B Hjärninfarkt ischemisk stroke 2 168B Stroke - malign expansiv infarkt i a cerebri media 7 169B Stroke

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anne Marie Edvardsson Anne Marie Edvardsson

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Kompendiet har utarbetats gemensamt av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoped, kurator, dietist och övrig personal på strokeenheterna

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 AKUT OMHÄNDERTAGANDE Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient... 2 Chock... 3 Medicinsk prioritering av akuta patienter Triage... 4 Redaktion: Johan Hulting Inger

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 ENDOKRINOLOGI - DIABETES 2 22B Diabetesketoacidos (DKA) 2 23B Diabeteskoma - hyperosmolärt 5 24B Diabetesfot 5 25B Hyperglykemi 6 26B Hypoglykemi 8 Redaktion:

Läs mer

Cerebrovaskulära sjukdomar

Cerebrovaskulära sjukdomar 374 Per Wester, Umeå Strokecenter, Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, Umeå Margareta Norberg, Staben för verksamhetsutveckling,

Läs mer

Vårdprogram. Svår sepsis och septisk chock. tidig identifiering och initial handläggning. Reviderat feb 2012. För Svenska Infektionsläkarföreningen

Vårdprogram. Svår sepsis och septisk chock. tidig identifiering och initial handläggning. Reviderat feb 2012. För Svenska Infektionsläkarföreningen Vårdprogram Svår sepsis och septisk chock tidig identifiering och initial handläggning Reviderat feb 2012 För Svenska Infektionsläkarföreningen Pro Sepsis Programgrupp Sepsis Magnus Brink, Göteborg Jonas

Läs mer

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Kapitel Huvudvärk Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Diagnos vid huvudvärkstillstånd vilar tungt på patientens sjukhistoria kompletterad med klinisk undersökning. Följande tillstånd

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt 2005-02-11 Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt Sahlgrenska Universitetssjukhuset Medicin och Kardiologi Vårdprogrammet om hjärtsvikt har utarbetats på uppdrag av specialitetsgrupperna i Medicin och Kardiologi

Läs mer

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH Akutkompendium 2011 Produktion: Infab, Helsingborg Tryck: Edita Västra Aros Förord vårt akutkompendium utkom första gången 1996 och har sedan dess varit en uppskattad hjälp i det dagliga arbetet. Förra

Läs mer

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Akutmedicin 27 Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Christer Nilsson, Karlskrona Håkan Odeberg, Kompetenscentrum, Landstinget Blekinge Michael Freitag, Ellenbogens hälsocentral, Malmö Elisabet

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

Arytmier. vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008

Arytmier. vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Arytmier vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och

Läs mer

NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden

NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden 1 NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden MåndagsUpDate 2013-08-26 Mårten Söderberg VO Internmedicin, Södersjukhuset Informationsläkare, SLL marten.soderberg@sodersjukhuset.se 2 Antikoagulantia

Läs mer

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål INFEKTIONER Riktlinjer i app Terapirekommendationernas infektionskapitel för öppenvården, riktlinjer för sjukhusvården och vid kirurgisk profylax kan läsas i en app som du kan ladda ner gratis till androidtelefon,

Läs mer

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 1 INNEHÅLL Tema sid A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 Svar A Medicin 36 B Pediatrik 40 C Obstetrik & Gynekologi 43 D Psykiatri 46 E Kirurgi 49 2 MEDICIN

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer LÄKEMEDELSBEHANDLING VID CROHNS SJUKDOM 2012-06-15 Kontaktperson: Sven Almer, Magtarmmedicinska

Läs mer

PROPPSKYDDETS ABC Martin Fahlén 2006

PROPPSKYDDETS ABC Martin Fahlén 2006 1 PROPPSKYDDETS ABC Martin Fahlén 2006 2 Innehåll INLEDNING... 3 I BLODPROPP OCH TILLSTÅND MED ÖKAD RISK FÖR DETTA.... 4 Bentrombos och lungemboli... 4 Förmaksflimmer och slaganfall... 5 Hjärtinfarkt och

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 26 februari 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

Bakgrundsmaterial till rekommendationslistan. Klicka på kapitelrubrik nedan. Innehåll

Bakgrundsmaterial till rekommendationslistan. Klicka på kapitelrubrik nedan. Innehåll Klicka på kapitelrubrik nedan Innehåll Mun Mage Tarm... 2 Hjärta kärl... 8 Hudsjukdomar... 24 Sårprodukter... 30 Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge... 30 Gynekologi

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012

Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012 Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012 Skriftlig tentamen 2012-05-09 Skrivningstid 10.00-15.00 Maxpoäng 120 Fråga 1 Scarlett, III-gravida, I-para, och hennes man Rhett, kommer till förlossningsavdelningen

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt Programarbete Regionalt Vårdprogram Stroke Stockholms läns landsting 2004 Regionalt Vårdprogram Stroke Rapporten är framtagen av Nils-Gunnar Wahlgren Lars-Olov Ronnevi ISBN 91-85209-40-6 FORUM

Läs mer

Vårdprogram Bakteriella CNS-infektioner

Vårdprogram Bakteriella CNS-infektioner Vårdprogram Bakteriella CNS-infektioner Avser vuxna patienter med akut bakteriell meningit, tuberkulös meningit, neurokirurgisk infektion och hjärnabscess. Reviderat 2010 Svenska Infektionsläkarföreningen

Läs mer