Doseringsanvisningar för Fragmin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Doseringsanvisningar för Fragmin"

Transkript

1 Doseringsanvisningar för Fragmin

2

3 Introduktion till Doseringsanvisningar för Fragmin Du håller i en folder med doseringsanvisningar för Fragmin. Under varje flik/uppslag anges doseringsanvisningar för varje indikation för Fragmin. Information om kontraindikationer, doser och förpackningar anges också i denna folder. Hoppas att du/ni får nytta av informationen. Vad är Fragmin? Fragmin är ett lågmolekylärt heparin med antitrombotiska egenskaper. Fragmin består av dalteparinnatrium som är natriumsaltet av lågmolekylärt heparin och tillverkas genom kontrollerad depolymerisering av heparin. Dalteparinnatrium består av starkt sura sulfaterade polysackaridkedjor med en medelmolekylvikt av Fragmin absorberas snabbt efter subkutan administration och verkar genom att hämma faktor Xa i ett dosberoende spann. För mer information se eller kontakta Pfizer AB tel eller besök Inom vilka indikationsområden används Fragmin? Fragmin används inom områdena profylax och behandling av DVT och LE, cancer, kirurgi/ ortopedi, immobiliserade patienter, instabil kranskärlssjukdom och hemodialys och hemofiltration. Doseringsanvisningarna har tagits fram i samarbete med Professor David Bergqvist.

4 Indikationsområden * 6. Hemodialys och hemofiltration 5. INSTABIL KRANS- KÄRLSSJUKDOM 4. IMMOBILISERADE PATIENTER * Fragmin (dalteparinnatrium). Rx. Ingår i läkemedelsförmånen. Godkända indikationer: 1. Behand tuell. 2. Cancerpatienter: Behandling och sekundär-prevention av djup ventrombos och lungemboli embolism och som är tillfälligt immobiliserade p.g.a. akut sjukdomstillstånd som t.ex. hjärtin na och icke Q-vågsinfarkt). 6. Trombosprofylax-antikoagulation vid extrakorporeal cirkulation un lågmolekylära hepariner och/eller heparin t.ex. tidigare konstaterad eller misstänkt immunologiskt eller annan aktiv blödning. Svår koagulationsrubbning. Septisk endokardit. Skador och operatione höga doser Fragmin (såsom vid behandling av akut djup venös trombos, lungemboli och instabil se fass.se. För gällande priser på sjukhusartiklar på rekvisition, se regionala upphandlingsavtal.

5 Innehåll: Behandling av DVT och LE Cancer Kirurgi och ortopedi Immobiliserade patienter Instabil kranskärlssjukdom Hemodialys och hemofiltration Övrigt Dosering vid njurinsufficiens Kontraindikationer Doser och förpackningar 1. BEHANDLING AV DVT OCH LE 2. CANCER 3. KIRURGI OCH ORTOPEDI ling av akut djup ventrombos och lungemboli när trombolytisk behandling eller kirurgi inte är ak-. 3. Trombosprofylax vid kirurgi. 4. Profylax till patienter med kraftigt ökad risk för venös trombosufficiens, andningsinsufficiens, allvarlig infektion. 5. Instabil kranskärlssjukdom (instabil angider hemodialys och hemofiltration. Kontraindikationer: Överkänslighet för Fragmin eller andra medierad heparininducerad trombocytopeni (typ II). Akut gastroduodenalt ulcus och hjärnblödning r i centrala nervsystemet, öga och öra. Punktion av spinalkanalen och samtidig behandling med kranskärlssjukdom). Styrkor: 2500 IE/ml, IE/ml, IE/ml. Förpackningar och priser: Datum för senaste översyn av produktresumén För mer information se

6

7 Behandling av DVT och LE behandling av dvt och le Behandling av akut djup ventrombos och lungemboli när trombolytisk behandling eller kirurgi inte är aktuell Administrering en gång dagligen 200 IE/kg kroppsvikt givet 1 gång dagligen subkutant (s.c.). Kontroll av plasmaaktivitet av Fragmin (anti-xa) behöver ej utföras. Den maximala engångsdosen bör ej överstiga IE vilket bör observeras för patienter med kroppsvikt >90 kg. Doseringen kan anpassas till de förfyllda endossprutorna enligt nedanstående tabell: Vikt (kg) Dos s.c. Förfylld endosspruta ( IE/ml) Gng/dag IE 0,4 ml I gng/dag IE 0,5 ml " IE 0,6 ml " 83 eller mer IE 0,72 ml " Administrering två gånger dagligen För patienter med komplicerad trombossjukdom eller ökad blödningsrisk kan Fragmin administreras 2 gånger dagligen i doserna 100 IE/kg vid djup ventrombos eller IE/kg vid lungemboli. Dos DVT:100 IE/kg LE: IE/kg Dosering s.c. 2 ggr/dagligen 2 ggr/dagligen

8 behandling av dvt och le Kontroll av plasmaaktiviteten är vanligen inte nödvändig men vid behov kan aktiviteten av Fragmin följas med funktionell metod för anti- Xa. Efter subkutan injektion uppnås maximala plasmanivåer efter 3-4 timmar då prov bör tas. Rekommenderade plasmanivåer vid administrering två gånger dagligen ligger mellan 0,5 och 1,0 anti-xa/ml. Som regel insätts omedelbart samtidig behandling med vitamin-k antagonister. Behandlingen med Fragmin bör fortsätta till dess nivåerna av protrombinkomplexets faktorer (faktor II, VII, IX och X) har sjunkit till terapeutisk nivå. Åtminstone fem dagars kombinerad behandling är vanligen nödvändigt.

9 Cancer Behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli 1:a månaden 200 IE/kg kroppsvikt administreras subkutant (s.c.) en gång dagligen under de första 30 behandlingsdagarna. Den totala dagliga dosen bör ej överskrida IE. Doseringen anpassas till endossprutor enligt nedanstående tabell: CANCER Vikt (kg) Dos s.c. Endosspruta Tidpunkt IE 0,4 ml Dagligen månad IE 0,5 ml " IE 0,6 ml " IE 0,72 ml " Månad 2-6 En dos på ungefär 150 IE/kg administreras subkutant en gång dagligen. Doseringen anpassas till endossprutor enligt nedanstående tabell: Vikt (kg) Dos s.c. Endosspruta Tidpunkt IE 0,3 ml Dagligen månad IE 0,4 ml " IE 0,5 ml " IE 0,6 ml " IE 0,72 ml " Dosreduktion vid kemoterapi-inducerad trombocytopeni I samband med kemoterapi-inducerad trombocytopeni med antal trombocyter <50 000/mikroliter avbryts behandlingen tills antalet stiger till över /mikroliter.

10 Då antal trombocyter ligger mellan och /mikroliter minskas dosen med % av initial dos beroende på patientens vikt (se tabell 1). Då antalet har stigit till / mikroliter återinsätts full dos. cancer Dosreduktion av Fragmin vid trombocytopeni / mikroliter med användande av förfyllda endossprutor Kroppsvikt (kg) Initial Fragmin dos Reducerad Fragmin dos IE IE 33 % IE IE 25 % IE IE 20 % IE IE 17 % IE IE 17 % IE= Internationell Enhet Dosreduktion i medeltal

11 Kirurgi och ortopedi Trombosprofylax Allmän kirurgi med risk för tromboemboliska komplikationer: IE subkutant (s.c.) 1-2 timmar före operation och därefter IE s.c. varje morgon. Behandlingen pågår i allmänhet 5-7 dygn eller längre. Dos s.c. Tidpunkt TP IE 1-2 timmar Efter operation 1gång 5-7 dygn före operation varje morgon Allmän kirurgi med ytterligare riskfaktorer: IE s.c. kvällen före operation och därefter IE s.c. varje kväll. Behandlingen pågår i allmänhet 5-7 dygn eller längre. Alternativt ges IE s.c. 1-2 timmar före operation, samt IE s.c timmar senare. Under de följande dagarna av behandlingen ges IE s.c. varje morgon. KIRURGI OCH ORTOPEDI Dos s.c. Tidpunkt TP Förlängd tp IE Kvällen före Därefter varje 5-7 dygn 4 veckor operation kväll Alternativt IE 1-2 timmar före operation Därefter 8-12 timmar senare och de påföljande dagarna IE s.c. 5-7 dygn 4 veckor

12 Trombosprofylax forts. Elektiv höftledskirurgi: Det finns tre möjligheter för start av behandling (se tabell). Behandlingen pågår tills patienten är mobiliserad, i allmänhet 5-7 dagar eller längre. kirurgi och ortopedi Start av behandling 1. Preoperativ start kvällen före operation 2. Preoperativ start - operationsdagen 3. Postoperativ start Dosering s.c timmar före operation Inom 2 timmar före operation 4-8 timmar efter operation 1 Postoperativ period IE IE IE varje dag IE IE IE varje dag IE IE varje dag 3 1. Eller senare, om hemostas ej uppnåtts. 2. Injektionerna ges med cirka 24 timmars mellanrum. 3. För injektionen den första postoperativa dagen gäller att det bör gå minst 6 timmar sedan föregående dos. Trombosprofylax Förlängd trombosprofylax 5-7 dagar el längre upp till 35 dagar

13 Immobiliserade patienter Trombosprofylax till patienter med kraftigt ökad risk för venös tromboembolism och som är tillfälligt immobiliserade p.g.a akut sjukdomstillstånd Fragmin ges som subkutan injektion en gång dagligen med dosen IE upp till 14 dagar. Dos s.c. Dosering s.c. Trombosprofylax IE Varje dag upp till 14 dagar IMMOBILISERADE PATIENTER

14

15 Instabil kranskärlssjukdom Instabil angina och icke Q-vågsinfarkt Akut behandling 120 IE/kg kroppsvikt administreras subkutant två gånger dagligen. Maxdos är IE/12 timmar. Behandlingen ska fortgå minst 6 dagar eller längre om behandlande läkare anser det gynnsamt. Samtidig behandling med låga doser acetylsalicyra rekommenderas. Kroppsvikt IE/ml Dosering kg 0,50 ml IE kg 0,55 ml IE kg 0,60 ml IE kg 0,65 ml IE kg 0,70 ml IE kg 0,75 ml IE kg 0,80 ml IE kg 0,85 ml IE kg 0,90 ml IE kg 0,95 ml IE 82 kg 1,00 ml IE Förlängd behandling För patienter som inväntar revaskularisering rekommenderas Fragmin fram till dagen för invasiv åtgärd (PTCA eller CABG). Efter initial stabilisering med dosen 120 IE/kg kroppsvikt två gånger dagligen ges följande underhållsdos: Kvinna <80 kg och man <70 kg: IE s.c. två gånger dagligen. INSTABIL KRANS- KÄRLSSJUKDOM Kvinna >80 kg och man >70 kg: IE s.c. två gånger dagligen.

16 Den totala behandlingstiden bör ej överstiga 45 dagar. Samtidig behandling med låga doser acetylsalicylsyra rekommenderas.

17 Hemodialys och hemofiltration Antikoagulation vid hemodialys och hemofiltration (vid extrakorporeal cirkulation under hemodialys och hemofiltration) Vid kronisk njursvikt, patienter utan känd blödningsrisk: Hemodialys och hemofiltration under högst 4 timmar: Dosering såsom nedan eller enbart intravenös bolusinjektion av IE. Hemodialys och hemofiltration under mer än 4 timmar: Intravenös bolusinjektion av IE/kg kroppsvikt, följd av intravenös infusion av IE/ kg kroppsvikt och timme. Denna dos ger vanligtvis plasmanivåer av anti-xa i intervallet 0,5-1,0 IE anti- Xa/ml. Vid akut njursvikt, patienter med hög blödningsrisk: Intravenös bolusinjektion av 5-10 IE/kg kroppsvikt, följd av intravenös infusion av 4-5 IE/ kg kroppsvikt och timme. Plasmanivån bör ligga i intervallet 0,2-0,4 IE anti-xa/ml. HEMODIALYS OCH HEMOFILTRATION

18

19 Dosering vid njurinsufficiens Vid kraftigt nedsatt njurfunktion, kreatinin nivå >3xULN, ska dosen justeras så att en anti-xa nivå på 1 IE/ml (i intervallet IE/ml) upprätthålls vid mätning 4-6 timmar efter Fragmininjektionen. Om anti-xa nivån är under eller över det terapeutiska intervallet, bör Fragmindosen ökas respektive minskas. Anti-Xa mätning bör upprepas efter 3-4 nya doser. Dosjusteringen upprepas tills man erhåller en anti-xa nivå inom terapeutiska området. ÖVRIGT: NJURINSUFFICIENS

20

21 Kontraindikationer Överkänslighet för Fragmin eller andra lågmolekylära hepariner och/eller heparin t.ex. tidigare konstaterad eller misstänkt immunologiskt medierad heparininducerad trombocytopeni (typ II). Akut gastroduodenalt ulcus och hjärnblödning eller annan aktiv blödning. Svår koagulationsrubbning. Septisk endokardit. Skador och operationer i centrala nervsystemet, öga och öra. Punktion av spinalkanalen och samtidig behandling med höga doser Fragmin (såsom vid behandling av akut djup venös trombos, lungemboli och instabil kranskärlssjukdom). Fragmin IE/ml och Fragmin IE/ ml, injektionsvätska, lösning, innehåller bensylalkohol som konserveringsmedel. Dessa får ej ges till spädbarn, eftersom bensylalkohol kan ge förgiftning eller anafylaktiska reaktioner hos barn under 3 år. Varningar och försiktighetsmått Se fass.se. ÖVRIGT: KONTRAINDIKATIONER

22

23 Doser och förpackningar Endossprutor IE 2 pack 5 pack 10 pack 25 pack 30 pack 100 pack TP TP TP/Beh Beh Beh Beh Beh Injektionsflaskor och ampuller IE/ml ml 10 st Injektionsflaskor utan konserveringsmedel ml 10 st Ampuller utan konserveringsmedel ml 1 st Multidosflaska med konserveringsmedel ml 1 st Multidosflaska med konserveringsmedel Delar av sortimentet för Fragmin ÖVRIGT: DOSER OCH FÖRPACKNINGAR

24 Pfizer AB Sollentuna Tel Pfizer

Doseringsanvisningar för Fragmin

Doseringsanvisningar för Fragmin Doseringsanvisningar för Fragmin Omarbetad efter uppdaterad produktresumé för Fragmin 2014-11-19 Introduktion till Doseringsanvisningar för Fragmin Du håller i en folder med doseringsanvisningar för Fragmin.

Läs mer

Nytt hjälpmedel för patienter om cancerassocierad

Nytt hjälpmedel för patienter om cancerassocierad Nytt hjälpmedel för patienter om cancerassocierad trombos En webbplats för att öka medvetenheten om venös tromboembolism, hos patienter med cancer och appen FragminPatient för att underlätta följsamheten

Läs mer

Doseringsanvisningar för Fragmin

Doseringsanvisningar för Fragmin Doseringsanvisningar för Fragmin Omarbetad efter uppdaterad produktresumé för Fragmin 2013-10-22 Introduktion till Doseringsanvisningar för Fragmin Du håller i en folder med doseringsanvisningar för Fragmin.

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Behandling Farmakologisk...2

Innehållsförteckning 1 Behandling Farmakologisk...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Medicinska riktlinjer och rutiner Giltig fr.o.m: 2016-05-01 Faktaägare: Göran Carlstedt, överläkare, onkologkliniken Fastställd av: Katarina Hörberg, verksamhetschef,

Läs mer

En förfylld spruta innehåller 2 500, 5000, 7500, 10000, , respektive IE anti-xa.

En förfylld spruta innehåller 2 500, 5000, 7500, 10000, , respektive IE anti-xa. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Fragmin 2500 IE/ml, injektionsvätska, lösning Fragmin 10000 IE/ml, injektionsvätska, lösning Fragmin 10000 IE/ml, injektionsvätska, lösning (med konserveringsmedel) Fragmin

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN Klexane 100 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Klexane (med konserveringsmedel) 100 mg/ml injektionsvätska, lösning

1 LÄKEMEDLETS NAMN Klexane 100 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Klexane (med konserveringsmedel) 100 mg/ml injektionsvätska, lösning PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Klexane 100 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Klexane (med konserveringsmedel) 100 mg/ml injektionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Fragmin IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Bipacksedeln: Information till användaren. Fragmin IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Bipacksedeln: Information till användaren Fragmin 2500 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Fragmin 5000 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Fragmin 7500 IE, injektionsvätska, lösning,

Läs mer

Övrig information Betolvex injektionsvätska innehåller aluminium och ska inte användas.

Övrig information Betolvex injektionsvätska innehåller aluminium och ska inte användas. Generiskt namn: cyanokobalamin Handelsnamn: ATC-kod: B03BA01 Företag: Perniciös anemi, idiopatisk eller efter gastrektomi. Atrofisk gastrit, sprue, celiaki andra tillstånd med vitamin B12-brist beroende

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel Stockholms läns läkemedelskommitté Hälsosamma levnadsvanor Övervikt är en riskfaktor för insjuknande i venös tromboembolism

Läs mer

Koagulation. Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska

Koagulation. Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska Koagulation Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska Behandling av venös trombos Han kan få en blodpropp profylax? Mekanisk klaffprotes

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN

PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Innohep 20.000 anti-xa IE/ml injektionsvätska, lösning Innohep 8.000 anti-xa IE injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Innohep 10.000 anti-xa IE injektionsvätska,

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. En ml innehåller anti-xa IE tinzaparinnatrium (motsvarande 120 mg tinzaparin). Hjälpämne: Natrium.

PRODUKTRESUMÉ. En ml innehåller anti-xa IE tinzaparinnatrium (motsvarande 120 mg tinzaparin). Hjälpämne: Natrium. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Innohep 10.000 anti-xa IE/ml injektionsvätska, lösning Innohep 2.500 anti-xa IE injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Innohep 3.500 anti-xa IE injektionsvätska, lösning,

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. dalteparinnatrium

Bipacksedeln: Information till användaren. dalteparinnatrium Bipacksedeln: Information till användaren Fragmin 5000 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta dalteparinnatrium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml lösning innehåller 150 mg enoxaparinnatrium vilket motsvarar IE (anti-xa).

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml lösning innehåller 150 mg enoxaparinnatrium vilket motsvarar IE (anti-xa). PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Klexane 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml lösning innehåller 150 mg enoxaparinnatrium vilket motsvarar

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation.

ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation. 1 (7) ANELÄK Antikoagulantia, antitrombotika och operation. För detaljer se: Waranhandboken på SSTH s hemsida www.ssth.se Ansvarsfördelning i samband med elektiv kirurgi Operationsanmälande läkare Skickar

Läs mer

KLOKA LISTAN. Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN. Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2018 Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel Stockholms läns läkemedelskommitté Plasma och Antitrombotiska läkemedel Hälsosamma levnadsvanor Övervikt är en riskfaktor

Läs mer

AV-block II och III, samt sjuksinusknutesyndrom utan pacemaker. Patienter indikation. som behandlas med dipyridamol (Persantin). Svår obstruktivitet.

AV-block II och III, samt sjuksinusknutesyndrom utan pacemaker. Patienter indikation. som behandlas med dipyridamol (Persantin). Svår obstruktivitet. J. HJÄRTLÄKEMEDEL FÖR INTRAVENÖST BRUK ADENOSIN Styrka 5 mg/ml Indikation Paroxysmal supraventrikulär takykardi Kontra- AV-block II och III, samt sjuksinusknutesyndrom utan pacemaker. Patienter indikation

Läs mer

En förfylld spruta (1 ml) innehåller IE anti-xa aktivitet (motsvarande 100 mg) enoxaparinnatrium i 1 ml vatten för injektionsvätskor.

En förfylld spruta (1 ml) innehåller IE anti-xa aktivitet (motsvarande 100 mg) enoxaparinnatrium i 1 ml vatten för injektionsvätskor. 1. LÄKEMEDLETS NAMN Klexane 2000 IE (20 mg)/0,2 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Klexane 4000 IE (40 mg)/0,4 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Klexane 6000 IE (60 mg)/0,6 ml injektionsvätska,

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Heparin LEO 5000 IE/ ml injektionsvätska, lösning. heparin

Bipacksedel: Information till patienten. Heparin LEO 5000 IE/ ml injektionsvätska, lösning. heparin Bipacksedel: Information till patienten Heparin LEO 5000 IE/ ml injektionsvätska, lösning heparin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. dalteparinnatrium

Bipacksedeln: Information till användaren. dalteparinnatrium Bipacksedeln: Information till användaren Fragmin 7500 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta dalteparinnatrium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Läs mer om avregistrerade läkemedel Klexane, Klexane (med konserveringsmedel) 100 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta samt injektionsvätska, lösning Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

Hjälpämne med känd effekt: Natriumsulfit 1,5 mg/ml. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

Hjälpämne med känd effekt: Natriumsulfit 1,5 mg/ml. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Orgaran 1250 anti-xa E/ml injektionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje ml injektionsvätska innehåller: Danaparoidnatrium 1250 anti-xa enheter

Läs mer

Rutin. Trombosprofylax under graviditet. Revideringar i denna version. Bakgrund, syfte och mål. Arbetsbeskrivning

Rutin. Trombosprofylax under graviditet. Revideringar i denna version. Bakgrund, syfte och mål. Arbetsbeskrivning Innehållsansvarig: Gerald Wallstersson ( gerwa2 ) (Läkare Kvinnosjukvård/Övergripande/K3/Skaraborgs Sjukhus) Granskad av: Gerald Wallstersson ( gerwa2 ) (Läkare Kvinnosjukvård/Övergripande/K3/Skaraborgs

Läs mer

Anti-vitaminK-behandling (Waran/Warfarin) inför och efter operationer och diagnostiska ingrepp

Anti-vitaminK-behandling (Waran/Warfarin) inför och efter operationer och diagnostiska ingrepp Dok-nr 12402 Författare Version Yvonne Thornberg, Biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi 3 Godkänd av Giltigt fr o m Tomas Lindahl, professor/överläkare, Klinisk kemi 2018-11-16 Anti-vitaminK-behandling

Läs mer

Eliquis (apixaban) FÖRSKRIVARGUIDE

Eliquis (apixaban) FÖRSKRIVARGUIDE (apixaban) FÖRSKRIVARGUIDE Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet. Innehållsförteckning

Läs mer

En förfylld spruta (1 ml) innehåller IE anti-xa aktivitet (motsvarande 150 mg) enoxaparinnatrium i 1 ml vatten för injektionsvätskor.

En förfylld spruta (1 ml) innehåller IE anti-xa aktivitet (motsvarande 150 mg) enoxaparinnatrium i 1 ml vatten för injektionsvätskor. 1. LÄKEMEDLETS NAMN Klexane 12000 IE (120 mg) / 0,8 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Klexane 15000 IE (150 mg) / 1 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV

Läs mer

LATHUND FÖR INSÄTTNING OCH BEHANDLING

LATHUND FÖR INSÄTTNING OCH BEHANDLING LATHUND FÖR INSÄTTNING OCH BEHANDLING INDIKATIONER OCH DOSERING Pradaxa är ett antikoagulantium med indikationerna prevention av stroke och systemisk embolism hos patienter med förmaksflimmer samt behandling

Läs mer

Trombosprofylax under graviditet,förlossning och puerperium

Trombosprofylax under graviditet,förlossning och puerperium Rutin Process: 3.2.2 RGK Bedriva mödravård Område: Mödravård Giltig fr.o.m: 2018-10-08 Faktaägare: Kira Kersting, Överläkare Mödravård Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 4 Trombosprofylax

Läs mer

Trombosprofylax under graviditet,förlossning och puerperium

Trombosprofylax under graviditet,förlossning och puerperium Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Förlossning Giltig fr.o.m: 2016-11-27 Faktaägare: Maud Carlfalk, Överläkare Förlossningen Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 1 Trombosprofylax

Läs mer

Koagulation och Antikoagulantia

Koagulation och Antikoagulantia Koagulation och Antikoagulantia Apotekarprogrammet ht 2015 Michael Winder Sektionen för farmakologi Göteborgs universitet Definitioner Koagulation: Antikoagulantia: Blodproppar Trombos = Embolus = Hemostas

Läs mer

BIPACKSEDEL. Klexane 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Enoxaparin

BIPACKSEDEL. Klexane 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Enoxaparin BIPACKSEDEL Klexane 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Enoxaparin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa

Läs mer

Doskort. Xarelto (rivaroxaban)

Doskort. Xarelto (rivaroxaban) Doskort Xarelto (rivaroxaban) Indikation Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. DVT/LE Rekommenderad dos för initial behandling

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Koagulation och Antikoagulantia

Koagulation och Antikoagulantia Koagulation och Antikoagulantia Apotekarprogrammet ht 2013 Michael Winder Sektionen för farmakologi Göteborgs universitet Definitioner Koagulation: Antikoagulantia: Hemostas - blodstillning Hemostas sker

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort måste ges till alla patienter som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Antikoagulantiabehandling i samband med operation, punktion och endoskopi - Medicinkliniken Ljungby

Antikoagulantiabehandling i samband med operation, punktion och endoskopi - Medicinkliniken Ljungby Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Antikoagulantiabehandling Giltig fr.o.m: Faktaägare: Per-Åke Johansson, överläkare medicinkliniken Fastställd av: Karl Ljungström, verksamhetschef medicinkliniken

Läs mer

Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå

Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå Antikoagulantia pre- och postoperativ rekommendation från Thorax Umeå Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus Bakgrund Allt fler av patienter som opereras inom thorax behandlas preoperativt

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-04-08 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-04-08 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Doskort. Xarelto (rivaroxaban)

Doskort. Xarelto (rivaroxaban) Doskort Xarelto (rivaroxaban) Indikation Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. DVT/LE Rekommenderad dos för initial behandling

Läs mer

Eliquis (apixaban) FÖRSKRIVARGUIDE

Eliquis (apixaban) FÖRSKRIVARGUIDE Eliquis (apixaban) FÖRSKRIVARGUIDE Denna förskrivarguide ersätter inte Eliquis produktresumé (SPC). För fullständig förskrivarinformation hänvisas till SPCn. Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 2,5 mg, 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Bilaga III Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Observera: De relevant avsnitten av produktresumé och bipacksedel är resultatet av referral-proceduren. Produktinformationen

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?...

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Binocrit 1000 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning, i en förfylld spruta 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje ml av lösningen innehåller 2000 IE

Läs mer

Appendix V. Sammanställning av effekten av olika metoder för profylax och behandling av VTE

Appendix V. Sammanställning av effekten av olika metoder för profylax och behandling av VTE Appendix V. Sammanställning av effekten av olika metoder för profylax och behandling av VTE För att ge en överblick över kunskapsläget presenteras i tabellform de viktigaste slutsatserna från den systematiska

Läs mer

Eliquis (apixaban) FÖRSKRIVARGUIDE

Eliquis (apixaban) FÖRSKRIVARGUIDE Eliquis (apixaban) FÖRSKRIVARGUIDE Denna förskrivarguide ersätter inte Eliquis produktresumé (SPC). För fullständig förskrivarinformation hänvisas till SPCn på www.ema.europa.eu eller www.fass.se Detta

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: Tidpunkt för inlämning: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-06-03 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej

Läs mer

EN SAMMANSTÄLLNING FRÅN LILLY. INSULINBEHANDLING en fickguide

EN SAMMANSTÄLLNING FRÅN LILLY. INSULINBEHANDLING en fickguide EN SAMMANSTÄLLNING FRÅN LILLY INSULINBEHANDLING en fickguide INSULINER INSULINER KWIKPEN FÖRFYLLD PENNA INSULIN AMPULL 3 ML (5 ST) FLASKA 10 ML DIREKTVERKANDE INSULIN 15 65 06 43 30 86 03 10 88 MIXINSULIN

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Innohep anti-xa IU/ml injektionsvätska, lösning. tinzaparinnatrium

Bipacksedel: Information till användaren. Innohep anti-xa IU/ml injektionsvätska, lösning. tinzaparinnatrium Bipacksedel: Information till användaren Innohep 10000 anti-xa IU/ml injektionsvätska, lösning tinzaparinnatrium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

NYA PERORALA ANTIKOAGULANTIA

NYA PERORALA ANTIKOAGULANTIA NYA PERORALA ANTIKOAGULANTIA NOAK Stellan Bandh,Västerås 130411 NOAK Dabigatran-etexilat Pradaxa Rivaroxaban Xarelto Apixaban Eliquis Indikationer för NOAK Profylax mot venös trombos/lungemboli efter

Läs mer

Innohep injektionsvätska, lösning i förfylld spruta anti-xa IE;

Innohep injektionsvätska, lösning i förfylld spruta anti-xa IE; Innohep LEO Pharma Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 18000 anti-xa IE (Färglös/svagt gulaktig lösning) Antikoagulantia Aktiv substans: Tinzaparin ATC-kod: B01AB10 Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Protaminsulfat LEO Pharma 1400 anti-heparin IE/ml (motsvarande 10 mg/ml) injektions- och infusionsvätska, lösning protaminsulfat Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

Hur du ger behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Hur du ger behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Hur du ger behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Längre liv för patienter med mhrpc JEVTANA är en behandling för patienter med metastatisk hormonrefraktär prostatacancer (mhrpc) som tidigare fått behandling

Läs mer

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 INDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA... 2 KONTRAINDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA...

Läs mer

Antikoagulantia och trombocythämmare, tillfällig utsättning inför elektiv operation

Antikoagulantia och trombocythämmare, tillfällig utsättning inför elektiv operation 2018-11-22 25337 1 (5) Antikoagulantia och trombocythämmare, tillfällig utsättning inför elektiv operation Sammanfattning Riktlinjen beskriver handläggning vid tillfällig utsättning av antikoagulantia

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera

Läs mer

Behandling av Lungemboli IVA. 1 Allmänt. 2 Diagnos. 3 Riskfaktorer. 4 Klinisk bild. Gäller för: Anestesikliniken. Utförs på: Anestesikliniken Växjö

Behandling av Lungemboli IVA. 1 Allmänt. 2 Diagnos. 3 Riskfaktorer. 4 Klinisk bild. Gäller för: Anestesikliniken. Utförs på: Anestesikliniken Växjö Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Cirkulation Giltig fr.o.m: Faktaägare: Pär Lindgren, Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef Anestesikliniken Revisions nr: 1 Gäller för: Anestesikliniken

Läs mer

Behandling av Lungemboli IVA

Behandling av Lungemboli IVA Riktlinje Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Cirkulation Giltig fr.o.m: 2018-03-08 Faktaägare: Pär Lindgren, chefläkare Fastställd av: Annica Grimsdal, verksamhetschef anestesikliniken Revisions

Läs mer

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antikoagulantia som trombosprofylax vid förmaksflimmer Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 10 mars 2016 Gäller: t.o.m. 10 mars 2018 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet

Läs mer

Direktkommunikation med sjukvårdspersonal

Direktkommunikation med sjukvårdspersonal Direktkommunikation med sjukvårdspersonal 03 augusti 2017 Fondaparinuxnatrium, Arixtra förfyllda sprutor - lagerbrist efter inställd produktion på grund av mindre defekt i nålskyddet Bästa sjukvårdspersonal,

Läs mer

En förfylld spruta innehåller enoxaparinnatrium IE anti-xa (motsvarande 100 mg) i 1,0 ml vatten för

En förfylld spruta innehåller enoxaparinnatrium IE anti-xa (motsvarande 100 mg) i 1,0 ml vatten för PRODUKTRESUMÉ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-12-08

BESLUT. Datum 2011-12-08 BESLUT 1 (6) Datum 2011-12-08 Vår beteckning SÖKANDE Bristol-Myers Squibb Box 15200 167 15 Bromma SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Arixtra 1,5 mg/0,3 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En förfylld spruta (0,3 ml) innehåller 1,5 mg

Läs mer

Heparininfusion vuxna US Linköping

Heparininfusion vuxna US Linköping Heparininfusion vuxna US Linköping Riktlinjen beskriver användning av heparininfusion vid behandling av vuxna patienter med venös tromboembolism där behandling med lågmolekylärt heparin (LMH: Innohep,

Läs mer

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Erfarenheter av NOAK. Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Erfarenheter av NOAK Gulanmöte 10/18 december 2013 Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Antal patienter på AK-mottagningen 1995-2013 4500 4000 3500 3000 2500 2000 Serie1 1500 1000 500 0 1995 2000

Läs mer

OBS! Tentamensinstruktion, läs igenom! OBS!

OBS! Tentamensinstruktion, läs igenom! OBS! Hälsa och samhälle Enheten för omvårdnad ORDINARIE TENTAMEN Läkemedelsberäkning Kurs OM161A Datum: 14 0 07 Tid: 08.00-10.30 Hjälpmedel: Miniräknare Maxpoäng: 10 p (1 p per uppgift) Godkänt (100 %): 10

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Poliovirus typ 1 (Brunhilde), typ 2 (MEF-1) och typ 3 (Saukett), förökat i Vero-celler, är renat och inaktiverat.

PRODUKTRESUMÉ. Poliovirus typ 1 (Brunhilde), typ 2 (MEF-1) och typ 3 (Saukett), förökat i Vero-celler, är renat och inaktiverat. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN VeroPol, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Per dos = 0,5 ml: Poliovirus typ 1, inaktiverat Poliovirus typ 2, inaktiverat

Läs mer

Zaltrap (aflibercept)

Zaltrap (aflibercept) Hur du ger behandling med Zaltrap (aflibercept) Fångar olika angiogena faktorer 1 Förlänger överlevnaden 1 ZALTRAP i kombination med irinotekan/5fluorouracil/folinsyra (FOLFIRI) kemoterapi är indicerat

Läs mer

Lokala rekommendationer för hantering av antikoagulantia vid endoskopiska undersökningar S:t Görans Sjukhus

Lokala rekommendationer för hantering av antikoagulantia vid endoskopiska undersökningar S:t Görans Sjukhus Lokala rekommendationer för hantering av antikoagulantia vid endoskopiska undersökningar S:t Görans Sjukhus Akuta ingrepp: I det akuta skedet vid blödning hos patienter som behandlas med antikoagulantia

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 TROMBOEMBOLISM VENÖS Lungemboli...2 Portavenstrombos akut...5 Tromboflebit...6 Profylaktisk antikoagulantiabehandling av medicinska patieter...7 Djup ventrombos i ben eller

Läs mer

Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-k (AVK)-läkemedel Behandlingsrekommendation

Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-k (AVK)-läkemedel Behandlingsrekommendation Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-k (AVK)-läkemedel Behandlingsrekommendation Inledning Behandling med AVK-läkemedel ställer höga krav på förskrivaren på grund av läkemedlens

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

Hur du ger behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Hur du ger behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Hur du ger behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Längre liv för patienter med mhrpc Premedicinering minskar risken för överkänslighetsreaktioner1 JEVTANA är en ny behandling för patienter med metastatisk

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Sanofi-Synthelabo AB Attn. Per Boström Box BROMMA

Sanofi-Synthelabo AB Attn. Per Boström Box BROMMA BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-05-11 Vår beteckning 1033/2003 SÖKANDE Sanofi-Synthelabo AB Attn. Per Boström Box 14142 167 14 BROMMA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst BIPACKSEDEL Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 dos (=0,5 ml) innehåller: Aluminiumhydroxidhydrat motsvarande aluminium

PRODUKTRESUMÉ. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 dos (=0,5 ml) innehåller: Aluminiumhydroxidhydrat motsvarande aluminium PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN ditebooster injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. Difteri och tetanusvaccin (adsorberad, reducerat innehåll av antigen). 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Venös Tromboembolism. Karl Jägervall, ST-läkare Medicinkliniken Växjö

Venös Tromboembolism. Karl Jägervall, ST-läkare Medicinkliniken Växjö Venös Tromboembolism Karl Jägervall, ST-läkare Medicinkliniken Växjö Venös tromboembolism Blodproppsbildning i vener DVT och LE står för >90 % av alla venösa tromboser DVT dubbelt så vanligt som LE Tredje

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Ökad fibrinolys eller fibrinogenolys med blödning eller blödningsrisk. Hereditärt angioneurotiskt ödem.

4.1 Terapeutiska indikationer Ökad fibrinolys eller fibrinogenolys med blödning eller blödningsrisk. Hereditärt angioneurotiskt ödem. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Cyklokapron 1g, brustabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 brustablett innehåller: Tranexamsyra 1g. Beträffande hjälpämnen, se avsnitt 6.1. 3 LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

TILL DIG SOM SKA ANVÄNDA FÖRFYLLDA. KwikPen

TILL DIG SOM SKA ANVÄNDA FÖRFYLLDA. KwikPen TILL DIG SOM SKA ANVÄNDA FÖRFYLLDA KwikPen KwikPen KwikPen Med tydlig färgmarkering Förbered din KwikPen för användning 1 3 Tvätta händerna noga. 2 Avlägsna pennans skyddshatt genom att dra av den. Om

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Abseamed 1000 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning, i en förfylld spruta 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje ml av lösningen innehåller 2000 IE

Läs mer

B Blod och blodbildande organ

B Blod och blodbildande organ B Blod och blodbildande organ B01 Antikoagulantia Behandling av venös tromboembolism (VTE) Faktor Xa-hämmare Apixaban Eliquis tabl 2,5; 5 mg Lågmolekylärt heparin (LMH) Dalteparin Fragmin inj fl 2.500;

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Koagulationshämmande medel till sköljning och deponering i venkanyl.

PRODUKTRESUMÉ. Koagulationshämmande medel till sköljning och deponering i venkanyl. 1. LÄKEMEDLETS NAMN Heparin LEO 100 IE/ ml injektionsvätska, lösning PRODUKTRESUMÉ 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller heparinnatrium motsvarande heparin 100 IE. För fullständig

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Addaven koncentrat till infusionsvätska, lösning

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Addaven koncentrat till infusionsvätska, lösning PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Addaven koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Addaven innehåller: 1 ml 1 ampull (10 ml) Ferrikloridhexahydrat 0,54 mg 5,40

Läs mer

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet LUNGEMBOLI Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet EPIDEMIOLOGI DVT 150-200/100 000/år LE 20-60/100 000/år Mortalitet: 10-15/100 000 Yngre kvinnor +80år, 1/100/år

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN. Metomotyl 5 mg/ml injektionsvätska, lösning, för katt och hund

PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN. Metomotyl 5 mg/ml injektionsvätska, lösning, för katt och hund PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Metomotyl 2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning, för katt och hund Metomotyl 5 mg/ml injektionsvätska, lösning, för katt och hund 2. KVALITATIV OCH

Läs mer

5.5 Heparininducerad trombocytopeni (HIT)

5.5 Heparininducerad trombocytopeni (HIT) 5.5 Heparininducerad trombocytopeni (HIT) I detta kapitel diskuteras behandling eller profylax med antikoagulantia i en speciell situation, nämligen det sällsynta tillståndet med heparininducerad trombocytopeni

Läs mer

Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK

Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Inga Waraner i arken om NOAK får bestämma! Anne Marie Edvardsson AK-mottagningen CSK Men först detta Förr hade vi blå Waran till alla och alla visste att Waran var livsfarligt Vi hade rigorös kontroll

Läs mer

DJUP VENTROMBOS (DVT) LUCÍA FRANZINI

DJUP VENTROMBOS (DVT) LUCÍA FRANZINI DJUP VENTROMBOS (DVT) LUCÍA FRANZINI DVT Diagnostiseras hos 15.000-20.000 patienter årligen i Sverige (lungemboli ca 4.000 patienter). Båda tillstånden underdiagnostiseras. Fördelningen mellan könen är

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Version 5.1 14 september 2015 Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 2,5 mg, 15 mg och/eller 20 mg

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN NeoRecormon Multidos 50 000 IE Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, lösning (5000 IE/ml) 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska

Läs mer

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Kort om lunginflammation Du har fått den här broschyren av din läkare eller

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Avsett som tilläggsbehandling för hund och katt vid tillstånd då anabol behandling anses vara fördelaktig.

PRODUKTRESUMÉ. Avsett som tilläggsbehandling för hund och katt vid tillstånd då anabol behandling anses vara fördelaktig. PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Myodine vet. 25 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje ml innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

Laboration hemostas Termin 3, läkarprogrammet

Laboration hemostas Termin 3, läkarprogrammet Laboration hemostas Termin 3, läkarprogrammet Syfte Patienter med ökad benägenhet för blödning kan vara drabbade av olika former av hemofili, och vid behandlingskontroll vid antikoagulantia används två

Läs mer

Hjälpämne: Natrium (som klorid och hydroxid); 0,8 1,6 mg/ml (35 70 mmol/l)

Hjälpämne: Natrium (som klorid och hydroxid); 0,8 1,6 mg/ml (35 70 mmol/l) PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vivaglobin, 160 mg/ml injektionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: humant normalt immunglobulin 160 mg* * motsvarar totalt proteininnehåll

Läs mer

TILL DIG SOM HAR FÅTT

TILL DIG SOM HAR FÅTT INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT Humalog 200 E/ml KwikPenTM (insulin lispro) Du har fått Humalog 200 enheter/ml KwikPen TM som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver

Läs mer