Protokoll för SeKeL:s Vårmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för SeKeL:s Vårmöte"
  • Per Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Närvarande: Therése Svensson, Joakim Barvhed, Kristofer Åberg, Markus Eriksson, Tommy Bergman, Elisabet Drugge, Monica Johansson, Hanna Frank, Camilla Lindbom, Kerstin Björsson, Jonas Ekselius Datum: Kl Plats: Sal D Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Therése Svensson. 2. Justering av röstlängd. Röstlängden justerades. 3. Val av justerare och rösträknare. Till justerare och rösträknare valdes Tommy Bergman och Monica Johansson. 4. Mötets stadgeenliga utlysande. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes. 5. Fastställande av föredragningslista. Föredragningslistan godkändes. 6. Adjungeringar. Inga adjungeringar gjordes. 7. Förslag på tillägg i verksamhetsplanen från styrelsen. Styrelsen har genom sekreterare Kerstin Björsson lagt ett förslag på tillägg i verksamhetsplanen under punkten Arrangemang under verksamhetsåret där styrelsen yrkar på att formuleringen Expeditionstid varje vecka ändras till Expeditionstid varje vecka under pågående termin, med möjlighet för uppehåll under sommaren eller vid annan särskild helgledighet. Mötet beslutar att bifalla yrkandet. (se bilaga 1) 8. Entledigande av poster. Inga entledigande fanns. 9. Tillsättande av vakanta poster. Inga vakanta poster fanns. 10. Verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår. Verksamhetsberättelsen för 2007 lästes upp av Kerstin Björsson. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. (se bilaga 2) 11. Revisionsberättelser för föregående verksamhetsår. a) Ekonomisk revision. Presenterades och lades till handlingarna. (se bilaga 3) b) Sakrevision. Presenterades och lades till handlingarna. (se bilaga 4) 12. Beslut gällande ansvarsfrihet för förtroendevalda under De förtroendevalda styrelsemedlemmarna för 2007 beviljades ansvarsfrihet av mötet. 13. Motioner. Inga motioner fanns. 14. Mötet avslutades. Ordförande Therése Svensson avslutade mötet.

2 Ordförande: Justerare och rösträknare: Therése Svensson Tommy Bergman Sekreterare: Justerare och rösträknare Kerstin Björsson Monica Johansson

3 Bilaga 1. Förslag på tillägg i Verksamhetsplanen 2008 för SeKeL Styrelsen skulle under punkten Arrangemang under verksamhetsåret vilja göra ett tillägg på punkten som rör expeditionstiden. I sin nuvarande formulering gjord av mig (Kerstin Björsson, ordf. 2007), kan punkten läsas som att styrelsen ska sitta på expeditionstid varje vecka under hela året. Denna formulering blir väldigt hård då den i praktiken inte skulle tillåta styrelsen att ta sommarlov, eller ledighet vid andra helgdagar under en pågående termin. Styrelsen yrkar därför på att punkten formuleras om till: Expeditionstid varje vecka under pågående termin, med möjlighet för uppehåll under sommaren eller vid annan särskild helgledighet. Styrelsen genom Sekreterare Kerstin Björsson

4 Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2008 SeKeLs styrelse 2007: Ordförande: Kerstin Björsson Vice ordförande: Rasmus Ekström t.o.m Vice ordförande: Markus Jonsson fr.om Kassör: Elin Persson Sekreterare: Mia Fredriksson (Öhman t.o.m ) Utbildningsbevakare: Martin Janzon Kulturansvarig: Josef Bengtsson Informationsansvarig: Emil Åkerö Nollegeneral: Rebecka Strömsten Festerichef: Telly Gäfvert t.o.m Fetserichef: Pia Lundström fr.o.m Alumniansvarig: Kristofer Åberg Revisorer Ekonomisk revisor: Erik Vestin Sakrevisor: Jonas Ekselius Valberedning: Telly Gäfvert t.o.m Rasmus Ekström t.o.m Jeanette von Walden fr.o.m (sammankallande) Pia Lundström Kerstin Björsson Den 20 januari höll vi det första mötet och den 24 januari satt Elin och Kerstin på den första expeditionstiden. Vi har i största möjliga mån försökt ha ett möte och en expeditionstid varje vecka under terminerna. Vi började även skicka ut Infomail till medlemmarna varje vecka och hemsidan uppdaterades kontinuerligt. Under våren utsåg vi klassrepresentanter i flera klasser vilka skulle hjälpa oss att få ut information i klasserna, något som vi dock ansåg inte behövdes under hösten. Den 24 januari polisanmälde vi Sara Lindåker. Vi anlitade även Kronofogden till att driva in skulden och har haft kontakt med dem under hela verksamhetsåret. Under året fick vi in två betalningar på totalt 8736 kronor. I början av februari var det dags för presentation i klasserna då vi gick runt och berättade för de nya studenterna samt KVB om SeKeL. I februari hölls också det första SEKT-mötet som ordföranden deltog i liksom de andra tre mötena per termin som hölls under året. Den 10 februari träffades vi hemma hos ordföranden för att få en utbildning av Erik Vestin som lärde oss allt han kan. På kvällen träffades det nya och den delen av det gamla styret som fanns kvar i stan hemma hos Mattias Gunnarsson och Jonas Ekselius för att lära känna varandra och det var då vi kom fram till mottot Styret 2007 då länsman kom samt designen på märket. Under våren tog vi hjälp av Tomas Fredriksson som ordnade en flickr-sida åt SeKeL där vi kan publicera bilder som tas på våra evenemang. Vårmötet den 10 april blev ett extrainsatt årsmöte då det behövdes årsmötesbeslut i vissa frågor för att vi skulle kunna återuppta sektionstidnigen Kult. På mötet avgick Telly Gäfvert och Rasmus Ekström från sina poster för att ersättas av Pia Lundström respektive Markus Jonsson. Aktivakvällen inföll den 9 maj samband med ordförandens 25-årsdag. De 13 aktiva som deltog spelade kubb och TP och åt tårta.

5 I mitten av maj började ett antal SeKeL-aktiva bygga SeKeLs bidrag till SOF, Studentorkesterfestivalen. Temat för festivalen var USA och i kulturvetaranda valde vi att gestalta Andy Warhols konst med vagnen The Factory. Efter två veckors byggande och fest i dagarna tre syntes SeKeL på Linköpings gator som Marilyn Monroe, Elvis och Velvet Underground där vi bland annat delade ut bananer. Senare på kvällen kunde man i Vallarondellen skymta en stor banan, misstänkt lik den man tidigare sett i Kårtegen. Den 26 maj lånade vi StuFF-mobilen och åkte till Vadstena på vårutflykt. Vi började med att äta matsäck vid Vättern. Därefter guidades vi av SeKeLs egna Kristofer Åberg som visade oss Slottet, Leksaksmuseet och Klosterkyrkan. Trots att uppslutningen var dålig (bara fyra personer deltog) kändes det som en lyckad dag för oss som var med. Terminen började den augusti med målning i märkesbacken. En tapper skara SeKeL-aktiva trotsade ösregnet och målade märket som nu syns där från början då man asfalterat över det gamla. Under kalasmottagningen på Cloetta center delade vi ut information om SeKeL till alla som ville ha. Dessutom startade vi fluorkampanjen som vi så länge jobbat på. Det gick bra, vi sålde 21 fluorsköljningar redan första dagen. Kampanjen fortsatte sedan under hösten på expeditionstiderna. Den 13 september betalade vi det sista på skulden till Nationernas hus. Vi väntar dock fortfarande på pengar från Sara Lindåker. Under vecka 44 anordnades SeKeLs arbetsmarknadsdagar. Föreläsarna var Evelina Jansson från Moderna Museet, Östsams kulturchef Peter Karlsson samt Lasse Jansson från Gripen International. Föreläsningarna låg på lunchtid och SeKeL bjöd på fika. Inbjudan gick ut både på SeKeLs maillista och på kursernas maillistor. Uppslutningen var god; varje föreläsning lockade runt 20 personer. Som tack fick föreläsarna en blomma och en årsprenumeration av Kult. Den 8 november hölls SeKeLs årsmöte på Campus i sal D32 På årsmötet utsågs nya förtroendevalda och samtliga poster utom sekreterare och nollegeneral fylldes. 20 personer deltog. Den 25 november anordnades Bokens dag i Skrubben. På lördagen tog vi emot böcker. Åtta personer samt Kafé Myran bidrog. På Bokens dag deltog cirka 10 personer. 11 böcker såldes vilket gav SeKeL 55 kronor. De överblivna böckerna skänktes sedan till Kafé Myran. Vi lade Bokens dag under samma tider som Kafé Myran serverade brunch så att vi kunde byta kunder med varandra. Den 13 december kom våra sponsorer DIK till Campus för att hålla en föreläsning för oss vilken drog personer. SeKeL bjöd på fika. Efter årsmötet kom det fram fler personer som ville ha en förtroendepost nästa år. Därför kallade vi till ett förtroendemöte den 14 december där vi valde sekreterare, nollegeneral och en valberedningsledamot. På kvällen efter mötet avslutade vi terminen med en aktivakväll för de som hjälpt oss under året. Vi var på Kafé Myran där vi drack glögg och åt pepparkakor. Cirka tio stycken aktiva och en katt deltog. Kafé Myran bjöd på knäck. Ekonomi När vårt styre tog över i början av året fanns det inga uppgifter för den ekonomiska verksamheten under de två föregående åren, förutom ett saldo på ca kr. Det fanns däremot en större skuld efter en obetalad faktura av SeKeLs jubileumssittning på Nationernas Hus. En tidigare festerichef som använt pengarna för egen räkning och som anmäldes i början av året, både till polis och kronofogdemyndighet i protokollen kallad Lindåker-affären. Vi har därför varit strikta på att endast sektionens postgirokonto använts vid elektroniska in- och utbetalningar. Detta har fungerat bra och sektionen har under året lyckats betala av hela skulden till NH. Avbetalningar på skulden har även börjat betalas av månadsvis genom Sara Lindåkers arbetsgivare. Vi har hållit nere alla kostnader för att kunna betala av skulden, vilket har varit en viktig målsättning för hela styret, där alla utskotten har bidragit. Alla arrangerade evenemang har gått med vinst med undantag för små förluster vid vissa festeriarrangemang. Ett ryck har även gjorts för att skaffa intäkter genom sponsring av olika aktiviteter, och det har lyckats bra. Allt som allt har sektionen gått med stor vinst under 2007, men där en stor del har täckt skulden i Lindåker-affären. Trots det hårda klimatet ekonomiskt har vi försökt att subventionera mycket för våra medlemmar, vilket också har inspirerat många till att köpa medlemskap i sektionen, som för SeKeL är en viktig inkomstskälla. (För bokslut, se bilaga 2A).

6 Utbildningsbevakning Under året har utbildningsbevakaren deltagit i Stuffs utbildningsbevakarmöten. På dessa har framför allt Bolognaprocessens utveckling diskuterats. Han har även deltagit i programrådsmöte tillsammans med ordföranden. Det har varit vissa problem med att få studeranderepresentanter till alla ämnen, något som tagits upp med föreläsarna vid flera tillfällen. Problem med att en föreläsare i filosofi dels inte rättat tentor i tid, dels har vart sjuk och tvingats ställa in föreläsningstimmar som inte fåtts igen har uppkommit under året. Utbildningsbevakaren har haft kontakt med både Dag Lindström och Jan Willner angående detta. De kunde dock inte hjälpa till med att lösa problemet då det rör sig om korta sjukdomsperioder men höll med om att situationen är ohållbar. För att underlätta utvärderingarna infördes LiU ett elektroniskt utvärderingssystem som alla ska använda. Under våren strulade det och för många, bland annat fungerade det inte alls för lärarna inom SeKeLs intresseämnen och program. Det gjorde att de fick fortsätta använda pappersutvärderingar. Nu har Kurt kommit igång men det finns fortfarande vissa problem, som till exempel att lärarna inte har kunnat ställa specifika frågor rörande vissa saker i just sin kurs, så som kurslitteraturen. Kulturutskottet På våren gick SeKeL för att se Bounce uppsättning av Gökboet på Konsert & Kongress den 18 mars. Tio seklerister deltog. Den 2 maj anordnades ett gemensamt besök på Östgötateatern då fyra seklerister såg Trettondagsafton. Höstens aktiviteter inleddes med ett besök på Fredrik Lindströms föreläsning Svenskar är också människor den 11 oktober på Konsert & Kongress där fyra seklerister deltog. Stockholmsresan den 9 november drog totalt 23 medlemmar varav 22 följde med från Linköping i buss. I Stockholm fick vi först en guidad tur i Gamla Linköping och på Söder av kulturansvariges bror Tobias Bengtsson och sedan besöktes Moderna museet där den före detta sekleristen Evelina Jansson tog oss med bakom kulisserna. Vi besökte även ett galleri av och med unga konstnärer. Det hela avslutades med Dramatens uppsättning av Ett drömspel. Under året har kulturansvarige haft ett samarbete med Vega på Studentspex som har kommit med rabatter på olika saker, bland annat Bounce och Fredrik Lindström. Vi har också tipsat om andra rabatterade event på Konsert & Kongress i infomailet även då vi inte ordnat några gemensamma besök. Kulturansvarige har även fått hjälp av DIK med sponsring till Stockholmsresan samt en föreläsning här i Linköping den 13 december. Alumniverksamheten Ytterligare ett antal aktiva inom SeKeL från tidigare år har lagts till på alumnilistan. Alumnilistan användes med stor framgång till att efterlysa föreläsare till SeKeLs arbetsmarknadsdagar. Fyra personer anmälde intresse och två av dessa kunde ges en föreläsningstid. Nolle-P Vårens nolleregering bestod av: Rebecka Strömsten, Brita Preyer, Rasmus Ekström, Emil Haskett och Joakim Axelsson. Höstens nolleregering bestod av: Rebecka Strömsten, Pia Lundström, Martin Janzon, Johan Jadéus (ekonomiskt ansvarig) och Anders Norling. Vårnolle-P hölls under sex dagar, den 22 till 26 januari. Vårens tema var cirkus och varieté och under nollningen anordnades aktiviteterna fadder-mys, nolle-uppdrag, skattjakt, tårtbakartävling, kavajmålning, ost vin och poesi samt en avslutningssittning. Vårnolle-P drog totalt cirka 20 nollor som först var indelade i fyra grupper men som sedan slogs ihop till två. Det var 11 faddrar. Inför vårens nolle-p trycktes nolleböcker samt bokades lokaler. Planeringen påbörjades två veckor innan jul. Höstnolle-P hade temat det var en gång inleddes den 20 augusti och avslutades med sittning den 1 september. Cirka 50 nollor och 15 faddrar deltog i nollningen. Under nollningen anordnade vi själva fadder-mys, lekar vid gamla Skåland, grillning på Myran, rundtur på stan, tårtbakningstävling, kavajmålning, våffeldag, tipspromenad samt Ost vin och poesi på Flamman. Vi tog även med nollorna på de gemensamma aktiviteterna München-Hoben, SOF fortes utedisco, bio på Elsas hus, Filosofiska spelen och Kravallett. Planeringen av höstens nolle-p påbörjades i mars då vi bokade

7 lokaler samt gjorde nolleböcker och beställde märken. På våra egna aktiviteter nyttjade vi samarbetet med Skrubben och Kafé Myran för att få lokaler att vara i samt för att visa nollorna att dessa finns. På våren fick vi betala hyra på 200 kronor till Skrubben som då kunde utnyttjas fritt under hela perioden. Under hösten fick vi låna lokalen utan kostnad. För att få biljetter till München-Hoben och Kravalletten var vi tvungna att ställa upp med folk som kunde jobba. På Kravalletten var det festeriet och på München-Hoben hjälpte en del av Styret till. Båda nollningsperioderna gick med vinst ekonomiskt. skvalp Festeriet har under året bestått av: Telly Gäfvert (festerichef t.o.m , sedan festerist), Pia Lundström (ekonomiskt ansvarig t.o.m , sedan festerichef), Matilda Bengtsson (ekonomiskt ansvarig april-oktober), Carolina Luna (språkrör t.o.m. april), Cecilia Klysing (t.o.m. april), Rasmus Ekström (t.o.m.juni), Jeanette von Walden (fr.o.m. april), Caroline Jönsson (t.o.m. juli), Anna Stockborn (fr.o.m. april), Nina Fransson (fr.o.m. april), Henrik (februari-oktober), Hanna Frank (fr.o.m. september), Monica Johansson (fr.o.m. september ), Karin Bergman (fr.o.m.september). På första mötet den 20 januari meddelade Jonas Ekselius att festeriet får sälja biljetter till fester i Skrubben under dess öppettider så att vi når fler seklerister. Den 30 januari inventerade festeriet förrådet i Nationskällaren och hittade då märken med texten skvalp loves you 2 som började säljas på expeditionstiden. Den första festen, en Drinkfest med temat Skurkar på vita duken, anordnades den 23 februari i Skrubbens och Gotlands lokaler i nationskällaren. På festen serverades drinkar med namn enligt temat. Många av de cirka 40 stycken deltagarna var utklädda. Biljettpriset var 30 kronor för medlemmar och 60 för icke-medlemmar och i det priset ingick en välkomstshot. Under vårterminen jobbade skvalp tillsammans med några andra sekelaktiva på HG och fick därmed gratis inträde. I mitten av april började Pia gå på FF-mötena och deltog under året i en del av dem. Missade möten kompenserades genom att protokoll från dessa lästes. Chilifesten anordnades i Barkmanska valvet i Gamla Linköping den 27 april. Biljettpriset var 90 kr för medlemmar och 130 för icke-medlemmar. För den summan fick man mat i form av chili samt en öl/cider. Då några av festdeltagarna bröt mot regeln om att inte vistas utanför lokalen efter klockan 23 fick vi inte tillbaka depositionen vilket ledde till att festen gick med förlust. Den öl som blev över såldes under SOF samt i Skrubben. Tyvärr blev det inga märken på grund av problem hos Mårtenssons. Vårsittningen på HG den 12 maj kostade 290 kronor för medlemmar och 330 kronor, 24 stycken anmälde sig. Vårens Vinbrännboll anordnades i Vallamassivet den 2 juni. För priset 30 kronor för medlemmar och 50 för icke-medlemmar fick man dricka så mycket vin, äta så mycket chips och spela så mycket brännboll man ville eller i alla fall tills det tog slut. Under Nolle-P hjälpte festeriet till med att anordna Kravalletten. Det är nollans första kravall och den anordnas av alla sektioner som ligger under StuFF. skvalp hjälpte till att jobba på den kravallen dels för att ge faddrar och nollor förköp och dels för att hålla kontakten mellan de olika festerierna. Då intresset för att jobba på HG var svalt både hos festeriet och hos övriga SeKeL-aktiva skippade vi det under höstterminen. Hösten inleddes den 7 september som våren slutade med mer Vinbrännboll i Vallamassivet, samma pris som ovan. Vi bjöd denna gång in Relik och Turistprogrammet att spela. Eventet gick med vinst. Festeriet anordnade frukost och ölförsäljning på Kafé Myran till de som sedan skulle ut och vandra i Vallamassivet. De gick back men fick alkohol över som kunde säljas vid senare tillfällen. Den 13 oktober var det dags för nästa Drinkfest. Denna gång på Tröskaregatan 39 i Lambohov. Temat var Bollywood och utklädsel, drinknamn och dekorationer följde temat. Festen gick med vinst. Priset var 30 kronor för medlemmar och då fick man en välkomstdrink. Terminen avslutades den 1 december med Julsittning på HG. För det reducerade priset för medlemmar, 200 kronor, och priset för icke-medlemmar, 315 kronor, fick man äta julbord. Den stora prisskillnaden ledde till flera nya medlemmar. Runt 40 personer kom på sittningen. För att

8 marknadsföra sina fester har festeriet använt sig av veckomailen och hemsidan samt satt upp affischer på campus, Kafé Myran och i Skrubben. Under året har skvalp sammanlagt gått med en vinst på 1600 kronor. Kult. Redaktionen bestod av: Emil Åkerö (redaktör), Erik Vestin (ekonomiskt ansvarig), Tina Smith Hellström, Jeanette von Walden, Josef Bengtsson, Anders Arhén, Daniel Josefsson, Joakim Barvhed, Tommy Bergman och Gabriel Larsson I maj hade SeKeL ett extrainsatt årsmöte där det beslutades att Kult. skulle startas upp igen och Emil Åkerö valdes till redaktör. Under våren hade redaktionen tre möten där man delade ut uppgifter som skulle göras över sommaren samt bestämde tema för första numret. Bland annat gjordes en intervju med Marcus Birro i Norrköping. Redaktören höll även en kort kurs i journalistik för redaktionen under våren. Det första numret gavs ut i september och hade tema sport. Det kom ut två veckor senare än tänkt på grund av problem med tryckeriet. Då en del av annonserna inte höll den kvalitén som annonsörerna önskade så fick vi inte så mycket pengar från det numret som planerat. I november gavs det andra numret ut med tema Ryssland. Till det numret kom det in mer material än vad som behövdes. Under året har Kult. drivits som styrelseutskott, varför ekonomin har legat på styrelsens bord. Detta eftersom Kult. saknat tillgångar och därmed inte haft den finansiella buffert som är nödvändig för att kunna sköta en tidning. Under höstterminen gjorde Kult. dock ett kraftigt överskott, genom bidrag från kulturvetarprogrammet, StuFF och samt från en kulturfond förvaltad av Stefan Hammerbeck, intendent för konstsamlingen vid Östergötlands länsmuseum. Den sistnämnde utsågs på grund av detta till Årets Kulting. Överskottet kommer under 2008 att överföras till ett eget konto. Under hösten uppstod vissa problem med annonser och layout vilket löstes av Erik Vestin. Det gjorde dock att första numret inte drog in så mycket pengar som vi hade räknat med. Tryckpriset blev dessutom 900 kronor högre än beräknat genom ett gemensamt misstag från redaktören och tryckeriets sida då de hade glömt att räkna med papperskvalitén på omslaget. Genom att vi hade fått 7000 i bidrag från olika håll så finansierade vi utgivningen ändå. Till det andra numret fick vi inte in så mycket annonser som det var tänkt så vi gick back även där. Den enda betalda annonsen var från DIK. Även här löste sig den ekonomiska situationen tack vare de ekonomiska bidragen. Samarbeten DIK. I samband med Stockholmsresan tog vi kontakt med DIK för att söka sponsorpengar. Detta resulterade i ett avtal där vi bland annat gav dem en annons till rabatterat pris i Kult. och bjöd hit dem på en föreläsning den 13 december i utbyte mot 3000 kronor som gick till att subventionera bussresan för våra medlemmar. (För hela avtalet, se bilaga 2B). Kafé Myran Året började med diskussioner kring om SeKeL ska fortsätta att betala hyra till Myran. Vi beslutade oss dock för att göra det och under året har de flesta av våra möten hållits på Myran. Där får vi även förvara pärmar och andra saker som tillhör sektionen. På det extrainsatta årsmötet såg vi över det befintliga samarbetsavtalet mellan SeKeL och Kafé Myran och beslutade att båda parter bättre ska se till att det följs. (För samarbetsavtal, se bilaga 2C). För att hjälpa Myran att marknadsföra sig hos medlemmarna har vi tagit upp en del av kaféets aktiviteter på hemsidan samt i SeKeL infomail. Myran har egen en egen sida på SeKeLs hemsida. Under året har SeKeL samarbetat med Myran kring en del av våra aktiviteter. Under våren anordnade vi en schackturnering tillsammans och på Bokens dag under hösten lät vi Myran sälja sina böcker utan att vi tog ut 5 kronor i avgift i utbyte mot att vi fick ställa eventuella överblivna böcker på kaféet efteråt. Skrubben

9 Då Skrubben bland annat haft problem att hitta personer som kan hjälpa till med inköp har dess vara eller icke-vara diskuterats under höstterminen. Vi har dock kommit fram till att lokalen och förrådet är bra att ha kvar. För att få in pengar även om vi måste minska pubverksamheten skrev vi med i medlemsmailen att man kan hyra puben. Under hösten har SeKeL också tagit över hyresinbetalningarna från Jonas Ekselius då vi står på kontraktet hos Stångåstaden. I början av året fick SeKeL hyra puben mot deposition då städningen efter SeKeL-aktiviteter sköttes dåligt. Efter bytet av festerichef har SeKeL dock fått låna puben gratis och utan att betala deposition till event som fester och Bokens dag. Under Nolle-P hjälpte puben oss att hålla alkoholpolicyn från Stuff genom att inte servera alkoholhaltiga drycker starkare än 4,5 %. På vårnolle-p betalade vi 200 kronor i hyra för hela veckan medan vi på hösten fick låna lokalen utan kostnad. SeKeL, främst festeriet, har även nyttjat förrådet till förvaring samt stått för hyran för detta. Skrubben har även en egen sida på SeKeLs hemsida. VentureZone Under 2007 har VentureZone anordnat två större evenemang där SeKeL deltog. Under våren så anordnade VentureZone Post-it competition. SeKeLs logga fanns med på affischerna till tävlingen. Dessutom erbjöd VentureZone ett särskilt pris till den seklerist som kom först i tävlingen. På hösten anordnade VentureZone Rookiedagarna som bestod av en föreläsning, SeKeL gick ut med information. Ingen seklerist deltog på något av evenemangen. VentureZone har dessutom erbjudit SeKeL hjälp med att hitta föreläsare och SeKeL har gått ut med information om VentureZone till medlemmarna. Vega Vega på Studentspexet har hjälpt oss med rabatter på Konsert & Kongress. Under året utnyttjade vi erbjudanden om rabatterade priser på Bounce och Fredrik Lindströms föreläsning Svenskar är också människor.

10 Bilaga 2A Ingående balans Kassa Postgiro 3006,78 summa tillgångar Inventarier märken/dekaler 8000 skvalp förråd ej angett Summa 8000 Ingående balans Totalt Balans Kassa 13910,5 Postgiro 27991,09 Inkl. Kult.s intäkter och kostnader --> se nedan för spec. Summa 41901,59 Inventarier 8000 fordring Lindåker - planeras komma in under 2008 Skuld 0 Totalt 69595,59 Kult. Intäkter Kostnader 4472,59 Totalt 8227,41 Resultaträkning Rörelsens intäkter medlemsavgifter 6220 SeKeLprodukter 2960 sektionsbidrag administration 0 kulturutskottet 7170 skvalp nolle-p bokens dag 55 distribution av Kult. 0 avser endast halvåret aktivakvällar 0 alumni & arb.markn målning av märkesb. 0 oförutsedda inbet/utg 14707,69 Lindåkerinbetalning Kult Totalt ,7

11 Rörelsens kostnader medlemsavgifter 0 SeKeLprodukter 1980,5 sektionsbidrag 0 administration 5367,5 kulturutskottet 8608 skvalp 34151,5 nolle-p 56219,5 bokens dag 0 distribution av Kult. 977,5 aktivakvällar 694 alumni & arb.markn. 1992,5 målning av märkesb. 1972,5 oförutsedda inbet/utg avbetalad skuld till NH Kult. 4472,59 Totalt ,1 Rörelsens intäkter ,7 Rörelsens kostnader ,1 Totalt 25983,6 Ingående balans Totalt 41901,6 Balansräkning för 2007 Tillgångar Omsättningstillgångar kassa 13910,5 postgiro 27991,1 Tot. Omsättningstillgångar 41901,6 Anläggningstillgångar varulager (märken) 8000 kundfordring - Lindåker Tot. Anläggningstillgångar Totala Tillgångar 69595,6 Skulder & Eget kapital Skulder 0 Eget kapital årets resultat 25983,6 behållning från föregående år likvida medel + varulager) inkommande bet - Lindåker Tot. Eget kapital 69595,6 Totala Skulder & Eget kapital 69595,6

12 Budget 2008 Intäkter Kostnader Medlemsavgifter SeKeL-produkter Sektionsbidrag Admin. & Information Kulturutskottet (inkl. utflykt) skvalp Nolle-p Bokens dag Distribution av Kult Aktivakvällar Alumni & Arbetsmarknad Målning av SeKeL-märket Oförutsedda utgifter Kult * Summa *är baserad på ett schablontal som ska verka som riktlinje inför överföringen av den resterande faktiska summa likvida medel som Kult. Innehar vid årsskiftet 2007/08, då tidningen återgår till till sin organisatoriska självständighet från styrelsens verksamhet.

13 Bilaga 2B

14

15 Bilaga 2C Samarbetsavtal mellan Sektionen för kultur, SeKeL och Diskussionsföreningen Miletos/Kafé Myran. 1. Myran och SeKeL förbinder sig att göra reklam för varandra genom anslagstavlor och dyl. Myran får utnyttja SeKeLs anslagstavla och nolleutskick (förutsett att detta inte ökar SeKeLs portokostnad), SeKeL får utnyttja insidan av Myrans ytterdörr. Myran får dela ut reklam till deltagarna i SeKeLs nollep. 2. Myran kan en gång per termin utnyttja en kvartssida i Kult. På höstterminen gäller detta nollenummret, på vårterminen, i mån av plats, det första numret som kommer ut. 3. Kult. finns tillgänglig i Myrans lokaler. Kult. förbinder sig att distribuera ett ex av varje nr av Kult. som utkommer till Myran. 4. När Myrans lokaler inte används för ordinarie drift får SeKeL utnyttja lokalen. SeKeL kan då genomdriva medlemsexklusivitet på sin aktivitet. När SeKeL använder Myrans lokal ska det finnas en ansvarig för Myrans eventuella försäljning. Samma regler gäller för Kult. 5. Även under Myrans öppettider får SeKeL och Kult. nyttja Myrans lokaler för möten och dylikt, men kan inte ställa krav på medlemsexklusivitet. 6. Myrans möbler kan även de lånas enligt samma regler som lokalen. 7. När SeKel eller Kult. ska låna lokalen eller möbler måste sektionen kontakta personal- och evenemangsmyra för att kontrollera att lokalen är ledig. 8. SeKel får förvara sektionsmaterial (ej alkohol) på för detta ändamål avsedda platser på Myran. För närvarande innebär detta en bokhylla, ett skåp och en del av duschrummet. Hur stort utrymme som SeKeL får använda till materialförvaring kan ändras efter överenskommelse mellan SeKeLs och Myrans styrelser. 9. SeKeLs styrelse får ha tillgång till fyra nycklar till Myrans lokal. Hur dessa fördelas bestäms av SeKeLs styrelse men de fyra personer ur SeKeLs styrelse som tilldelas en nyckel måste skriva på en ansvarsförbindelse som godkänns av Myrans styrelse. De personer i SeKeLs styrelse som har tillgång till Myrannyckel är personligen ansvariga för denna och får ej låna ut den. 10. Då Myran bedriver verksamhet i lokalen är de ansvariga för lokalen samt för sitt och för SeKeLs material. På samma vis är SeKeL ansvariga för lokalen samt för sitt och för Myrans material då SeKeL bedriver verksamhet i lokalen. Vid eventuell skadegörelse, stöld eller dyl. där ingen av parterna vistats i lokalen och då ingen ansvarig kan hittas får Myran och SeKeL separat stå för de eventuella skador etc. som tillkommit på partens egendom.

16 11. SeKeL betalar 250 kronor/månad i hyra till Myran för att få förvara sektionsmaterial i Myrans lokal. När betalningen skall ske bestäms efter överenskommelse mellan SeKeLs och Myrans styrelser, förslagsvis en gång per kvartal. 12. SeKeL förbinder sig att lägga någon aktivitet under nolle-p till området kring Myran. Myran förbinder sig att ha öppet om SeKeL har nolle-aktivitet i närheten. 13. Avtalet gäller från och med underskrift till det sägs upp av någon part. 14. Avtalet kan sägas upp av ena parten med två månaders varsel.

17 Bilaga 3. Göteborg Ekonomisk revisionsberättelse till SeKeL:s vårmöte 2008 Undertecknad har på uppdrag av SeKeL:s årsmöte granskat föreningens styrelse med avseende på den ekonomiska verksamhet som de förtroendevalda företagit med föreningens medel under perioden Efter att ha gått igenom kassaböcker, verifikationer och andra relevanta handlingar har jag kunnat konstatera att räkenskaperna är i god ordning. Styrelsen kan redovisa sin ekonomi på ett bra och överskådligt sätt. I räkenskaperna fattas kvitton till ett belopp av 1174,50 kr, i anslutning till ett skvalpevenemang. Då de utgifter som det hänvisas till är fullt normala i sammanhanget och då evenemanget som helhet drog in pengar till sektionen, ser jag dock ingen som helst anledning till misstanke om förskingring. Jag vill rekommendera mötet att tacka de förtroendevalda för ett gott arbete och bevilja dem ansvarsfrihet för ovan nämnda period. Erik Vestin Ekonomisk revisor 2007

18 Bilaga 4. Revisionsberättelse till SeKeLs vårmöte 2008 Undertecknad har på uppdrag av SeKeLs årsmöte granskat föreningensstyrelses arbete under perioden Protokoll från periodens styrelsemöten och årsmöten har genomgåtts. Några formaliafel upptäcktes - det verkar råda viss oklarhet i hur bordlagda frågor bör behandlas. Felen är dock få och ringa och det går lätt att följa styrelsens arbete. Det saknas dokumentation från något möte i december. En kallelse till förtroendemöte har visserligen gått ut men mötet finns ej dokumenterat. Kerstin Björsson ordförande under perioden har muntligen försäkrat att mötet hölls och protokollfördes. Vårmötet bör dock uppmärksammas på att om inget möte hölls under december månad är detta ett brott mot stadgarna. Även om mötet hölls är det allvarligt att protokollet inte finns tillgängligt. Eftersom förtroendemötet dessutom är ett av föreningens högst beslutande organ och dess beslut ligger till grund för styrelsens arbete är det extra allvarligt. En positiv aspekt att framhäva är de föredömliga styrdokument upprättats för föreningens olika utskott. Jag vill rekommendera vårmötet att bevilja 2007 års styrelse ansvarsfrihet och tacka dem för ett väl utfört arbete. Linköping Jonas Ekselius Sakrevisor SeKeL, 2007

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015 23:e mars 2015 Richard Forsén & föreningens styrelse

LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015 23:e mars 2015 Richard Forsén & föreningens styrelse Verksamhetsberättelse för Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening Verksamhetsåret 2014-2015 1 Kommentar till verksamhetsberättelsens utformning Lunds Universitets Politska och Ekonomiska Förenings

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 Kallelse till vårmötet 2015 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer