Protokoll för SeKeL:s Vårmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för SeKeL:s Vårmöte"
  • Per Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Närvarande: Therése Svensson, Joakim Barvhed, Kristofer Åberg, Markus Eriksson, Tommy Bergman, Elisabet Drugge, Monica Johansson, Hanna Frank, Camilla Lindbom, Kerstin Björsson, Jonas Ekselius Datum: Kl Plats: Sal D Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Therése Svensson. 2. Justering av röstlängd. Röstlängden justerades. 3. Val av justerare och rösträknare. Till justerare och rösträknare valdes Tommy Bergman och Monica Johansson. 4. Mötets stadgeenliga utlysande. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes. 5. Fastställande av föredragningslista. Föredragningslistan godkändes. 6. Adjungeringar. Inga adjungeringar gjordes. 7. Förslag på tillägg i verksamhetsplanen från styrelsen. Styrelsen har genom sekreterare Kerstin Björsson lagt ett förslag på tillägg i verksamhetsplanen under punkten Arrangemang under verksamhetsåret där styrelsen yrkar på att formuleringen Expeditionstid varje vecka ändras till Expeditionstid varje vecka under pågående termin, med möjlighet för uppehåll under sommaren eller vid annan särskild helgledighet. Mötet beslutar att bifalla yrkandet. (se bilaga 1) 8. Entledigande av poster. Inga entledigande fanns. 9. Tillsättande av vakanta poster. Inga vakanta poster fanns. 10. Verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår. Verksamhetsberättelsen för 2007 lästes upp av Kerstin Björsson. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. (se bilaga 2) 11. Revisionsberättelser för föregående verksamhetsår. a) Ekonomisk revision. Presenterades och lades till handlingarna. (se bilaga 3) b) Sakrevision. Presenterades och lades till handlingarna. (se bilaga 4) 12. Beslut gällande ansvarsfrihet för förtroendevalda under De förtroendevalda styrelsemedlemmarna för 2007 beviljades ansvarsfrihet av mötet. 13. Motioner. Inga motioner fanns. 14. Mötet avslutades. Ordförande Therése Svensson avslutade mötet.

2 Ordförande: Justerare och rösträknare: Therése Svensson Tommy Bergman Sekreterare: Justerare och rösträknare Kerstin Björsson Monica Johansson

3 Bilaga 1. Förslag på tillägg i Verksamhetsplanen 2008 för SeKeL Styrelsen skulle under punkten Arrangemang under verksamhetsåret vilja göra ett tillägg på punkten som rör expeditionstiden. I sin nuvarande formulering gjord av mig (Kerstin Björsson, ordf. 2007), kan punkten läsas som att styrelsen ska sitta på expeditionstid varje vecka under hela året. Denna formulering blir väldigt hård då den i praktiken inte skulle tillåta styrelsen att ta sommarlov, eller ledighet vid andra helgdagar under en pågående termin. Styrelsen yrkar därför på att punkten formuleras om till: Expeditionstid varje vecka under pågående termin, med möjlighet för uppehåll under sommaren eller vid annan särskild helgledighet. Styrelsen genom Sekreterare Kerstin Björsson

4 Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2008 SeKeLs styrelse 2007: Ordförande: Kerstin Björsson Vice ordförande: Rasmus Ekström t.o.m Vice ordförande: Markus Jonsson fr.om Kassör: Elin Persson Sekreterare: Mia Fredriksson (Öhman t.o.m ) Utbildningsbevakare: Martin Janzon Kulturansvarig: Josef Bengtsson Informationsansvarig: Emil Åkerö Nollegeneral: Rebecka Strömsten Festerichef: Telly Gäfvert t.o.m Fetserichef: Pia Lundström fr.o.m Alumniansvarig: Kristofer Åberg Revisorer Ekonomisk revisor: Erik Vestin Sakrevisor: Jonas Ekselius Valberedning: Telly Gäfvert t.o.m Rasmus Ekström t.o.m Jeanette von Walden fr.o.m (sammankallande) Pia Lundström Kerstin Björsson Den 20 januari höll vi det första mötet och den 24 januari satt Elin och Kerstin på den första expeditionstiden. Vi har i största möjliga mån försökt ha ett möte och en expeditionstid varje vecka under terminerna. Vi började även skicka ut Infomail till medlemmarna varje vecka och hemsidan uppdaterades kontinuerligt. Under våren utsåg vi klassrepresentanter i flera klasser vilka skulle hjälpa oss att få ut information i klasserna, något som vi dock ansåg inte behövdes under hösten. Den 24 januari polisanmälde vi Sara Lindåker. Vi anlitade även Kronofogden till att driva in skulden och har haft kontakt med dem under hela verksamhetsåret. Under året fick vi in två betalningar på totalt 8736 kronor. I början av februari var det dags för presentation i klasserna då vi gick runt och berättade för de nya studenterna samt KVB om SeKeL. I februari hölls också det första SEKT-mötet som ordföranden deltog i liksom de andra tre mötena per termin som hölls under året. Den 10 februari träffades vi hemma hos ordföranden för att få en utbildning av Erik Vestin som lärde oss allt han kan. På kvällen träffades det nya och den delen av det gamla styret som fanns kvar i stan hemma hos Mattias Gunnarsson och Jonas Ekselius för att lära känna varandra och det var då vi kom fram till mottot Styret 2007 då länsman kom samt designen på märket. Under våren tog vi hjälp av Tomas Fredriksson som ordnade en flickr-sida åt SeKeL där vi kan publicera bilder som tas på våra evenemang. Vårmötet den 10 april blev ett extrainsatt årsmöte då det behövdes årsmötesbeslut i vissa frågor för att vi skulle kunna återuppta sektionstidnigen Kult. På mötet avgick Telly Gäfvert och Rasmus Ekström från sina poster för att ersättas av Pia Lundström respektive Markus Jonsson. Aktivakvällen inföll den 9 maj samband med ordförandens 25-årsdag. De 13 aktiva som deltog spelade kubb och TP och åt tårta.

5 I mitten av maj började ett antal SeKeL-aktiva bygga SeKeLs bidrag till SOF, Studentorkesterfestivalen. Temat för festivalen var USA och i kulturvetaranda valde vi att gestalta Andy Warhols konst med vagnen The Factory. Efter två veckors byggande och fest i dagarna tre syntes SeKeL på Linköpings gator som Marilyn Monroe, Elvis och Velvet Underground där vi bland annat delade ut bananer. Senare på kvällen kunde man i Vallarondellen skymta en stor banan, misstänkt lik den man tidigare sett i Kårtegen. Den 26 maj lånade vi StuFF-mobilen och åkte till Vadstena på vårutflykt. Vi började med att äta matsäck vid Vättern. Därefter guidades vi av SeKeLs egna Kristofer Åberg som visade oss Slottet, Leksaksmuseet och Klosterkyrkan. Trots att uppslutningen var dålig (bara fyra personer deltog) kändes det som en lyckad dag för oss som var med. Terminen började den augusti med målning i märkesbacken. En tapper skara SeKeL-aktiva trotsade ösregnet och målade märket som nu syns där från början då man asfalterat över det gamla. Under kalasmottagningen på Cloetta center delade vi ut information om SeKeL till alla som ville ha. Dessutom startade vi fluorkampanjen som vi så länge jobbat på. Det gick bra, vi sålde 21 fluorsköljningar redan första dagen. Kampanjen fortsatte sedan under hösten på expeditionstiderna. Den 13 september betalade vi det sista på skulden till Nationernas hus. Vi väntar dock fortfarande på pengar från Sara Lindåker. Under vecka 44 anordnades SeKeLs arbetsmarknadsdagar. Föreläsarna var Evelina Jansson från Moderna Museet, Östsams kulturchef Peter Karlsson samt Lasse Jansson från Gripen International. Föreläsningarna låg på lunchtid och SeKeL bjöd på fika. Inbjudan gick ut både på SeKeLs maillista och på kursernas maillistor. Uppslutningen var god; varje föreläsning lockade runt 20 personer. Som tack fick föreläsarna en blomma och en årsprenumeration av Kult. Den 8 november hölls SeKeLs årsmöte på Campus i sal D32 På årsmötet utsågs nya förtroendevalda och samtliga poster utom sekreterare och nollegeneral fylldes. 20 personer deltog. Den 25 november anordnades Bokens dag i Skrubben. På lördagen tog vi emot böcker. Åtta personer samt Kafé Myran bidrog. På Bokens dag deltog cirka 10 personer. 11 böcker såldes vilket gav SeKeL 55 kronor. De överblivna böckerna skänktes sedan till Kafé Myran. Vi lade Bokens dag under samma tider som Kafé Myran serverade brunch så att vi kunde byta kunder med varandra. Den 13 december kom våra sponsorer DIK till Campus för att hålla en föreläsning för oss vilken drog personer. SeKeL bjöd på fika. Efter årsmötet kom det fram fler personer som ville ha en förtroendepost nästa år. Därför kallade vi till ett förtroendemöte den 14 december där vi valde sekreterare, nollegeneral och en valberedningsledamot. På kvällen efter mötet avslutade vi terminen med en aktivakväll för de som hjälpt oss under året. Vi var på Kafé Myran där vi drack glögg och åt pepparkakor. Cirka tio stycken aktiva och en katt deltog. Kafé Myran bjöd på knäck. Ekonomi När vårt styre tog över i början av året fanns det inga uppgifter för den ekonomiska verksamheten under de två föregående åren, förutom ett saldo på ca kr. Det fanns däremot en större skuld efter en obetalad faktura av SeKeLs jubileumssittning på Nationernas Hus. En tidigare festerichef som använt pengarna för egen räkning och som anmäldes i början av året, både till polis och kronofogdemyndighet i protokollen kallad Lindåker-affären. Vi har därför varit strikta på att endast sektionens postgirokonto använts vid elektroniska in- och utbetalningar. Detta har fungerat bra och sektionen har under året lyckats betala av hela skulden till NH. Avbetalningar på skulden har även börjat betalas av månadsvis genom Sara Lindåkers arbetsgivare. Vi har hållit nere alla kostnader för att kunna betala av skulden, vilket har varit en viktig målsättning för hela styret, där alla utskotten har bidragit. Alla arrangerade evenemang har gått med vinst med undantag för små förluster vid vissa festeriarrangemang. Ett ryck har även gjorts för att skaffa intäkter genom sponsring av olika aktiviteter, och det har lyckats bra. Allt som allt har sektionen gått med stor vinst under 2007, men där en stor del har täckt skulden i Lindåker-affären. Trots det hårda klimatet ekonomiskt har vi försökt att subventionera mycket för våra medlemmar, vilket också har inspirerat många till att köpa medlemskap i sektionen, som för SeKeL är en viktig inkomstskälla. (För bokslut, se bilaga 2A).

6 Utbildningsbevakning Under året har utbildningsbevakaren deltagit i Stuffs utbildningsbevakarmöten. På dessa har framför allt Bolognaprocessens utveckling diskuterats. Han har även deltagit i programrådsmöte tillsammans med ordföranden. Det har varit vissa problem med att få studeranderepresentanter till alla ämnen, något som tagits upp med föreläsarna vid flera tillfällen. Problem med att en föreläsare i filosofi dels inte rättat tentor i tid, dels har vart sjuk och tvingats ställa in föreläsningstimmar som inte fåtts igen har uppkommit under året. Utbildningsbevakaren har haft kontakt med både Dag Lindström och Jan Willner angående detta. De kunde dock inte hjälpa till med att lösa problemet då det rör sig om korta sjukdomsperioder men höll med om att situationen är ohållbar. För att underlätta utvärderingarna infördes LiU ett elektroniskt utvärderingssystem som alla ska använda. Under våren strulade det och för många, bland annat fungerade det inte alls för lärarna inom SeKeLs intresseämnen och program. Det gjorde att de fick fortsätta använda pappersutvärderingar. Nu har Kurt kommit igång men det finns fortfarande vissa problem, som till exempel att lärarna inte har kunnat ställa specifika frågor rörande vissa saker i just sin kurs, så som kurslitteraturen. Kulturutskottet På våren gick SeKeL för att se Bounce uppsättning av Gökboet på Konsert & Kongress den 18 mars. Tio seklerister deltog. Den 2 maj anordnades ett gemensamt besök på Östgötateatern då fyra seklerister såg Trettondagsafton. Höstens aktiviteter inleddes med ett besök på Fredrik Lindströms föreläsning Svenskar är också människor den 11 oktober på Konsert & Kongress där fyra seklerister deltog. Stockholmsresan den 9 november drog totalt 23 medlemmar varav 22 följde med från Linköping i buss. I Stockholm fick vi först en guidad tur i Gamla Linköping och på Söder av kulturansvariges bror Tobias Bengtsson och sedan besöktes Moderna museet där den före detta sekleristen Evelina Jansson tog oss med bakom kulisserna. Vi besökte även ett galleri av och med unga konstnärer. Det hela avslutades med Dramatens uppsättning av Ett drömspel. Under året har kulturansvarige haft ett samarbete med Vega på Studentspex som har kommit med rabatter på olika saker, bland annat Bounce och Fredrik Lindström. Vi har också tipsat om andra rabatterade event på Konsert & Kongress i infomailet även då vi inte ordnat några gemensamma besök. Kulturansvarige har även fått hjälp av DIK med sponsring till Stockholmsresan samt en föreläsning här i Linköping den 13 december. Alumniverksamheten Ytterligare ett antal aktiva inom SeKeL från tidigare år har lagts till på alumnilistan. Alumnilistan användes med stor framgång till att efterlysa föreläsare till SeKeLs arbetsmarknadsdagar. Fyra personer anmälde intresse och två av dessa kunde ges en föreläsningstid. Nolle-P Vårens nolleregering bestod av: Rebecka Strömsten, Brita Preyer, Rasmus Ekström, Emil Haskett och Joakim Axelsson. Höstens nolleregering bestod av: Rebecka Strömsten, Pia Lundström, Martin Janzon, Johan Jadéus (ekonomiskt ansvarig) och Anders Norling. Vårnolle-P hölls under sex dagar, den 22 till 26 januari. Vårens tema var cirkus och varieté och under nollningen anordnades aktiviteterna fadder-mys, nolle-uppdrag, skattjakt, tårtbakartävling, kavajmålning, ost vin och poesi samt en avslutningssittning. Vårnolle-P drog totalt cirka 20 nollor som först var indelade i fyra grupper men som sedan slogs ihop till två. Det var 11 faddrar. Inför vårens nolle-p trycktes nolleböcker samt bokades lokaler. Planeringen påbörjades två veckor innan jul. Höstnolle-P hade temat det var en gång inleddes den 20 augusti och avslutades med sittning den 1 september. Cirka 50 nollor och 15 faddrar deltog i nollningen. Under nollningen anordnade vi själva fadder-mys, lekar vid gamla Skåland, grillning på Myran, rundtur på stan, tårtbakningstävling, kavajmålning, våffeldag, tipspromenad samt Ost vin och poesi på Flamman. Vi tog även med nollorna på de gemensamma aktiviteterna München-Hoben, SOF fortes utedisco, bio på Elsas hus, Filosofiska spelen och Kravallett. Planeringen av höstens nolle-p påbörjades i mars då vi bokade

7 lokaler samt gjorde nolleböcker och beställde märken. På våra egna aktiviteter nyttjade vi samarbetet med Skrubben och Kafé Myran för att få lokaler att vara i samt för att visa nollorna att dessa finns. På våren fick vi betala hyra på 200 kronor till Skrubben som då kunde utnyttjas fritt under hela perioden. Under hösten fick vi låna lokalen utan kostnad. För att få biljetter till München-Hoben och Kravalletten var vi tvungna att ställa upp med folk som kunde jobba. På Kravalletten var det festeriet och på München-Hoben hjälpte en del av Styret till. Båda nollningsperioderna gick med vinst ekonomiskt. skvalp Festeriet har under året bestått av: Telly Gäfvert (festerichef t.o.m , sedan festerist), Pia Lundström (ekonomiskt ansvarig t.o.m , sedan festerichef), Matilda Bengtsson (ekonomiskt ansvarig april-oktober), Carolina Luna (språkrör t.o.m. april), Cecilia Klysing (t.o.m. april), Rasmus Ekström (t.o.m.juni), Jeanette von Walden (fr.o.m. april), Caroline Jönsson (t.o.m. juli), Anna Stockborn (fr.o.m. april), Nina Fransson (fr.o.m. april), Henrik (februari-oktober), Hanna Frank (fr.o.m. september), Monica Johansson (fr.o.m. september ), Karin Bergman (fr.o.m.september). På första mötet den 20 januari meddelade Jonas Ekselius att festeriet får sälja biljetter till fester i Skrubben under dess öppettider så att vi når fler seklerister. Den 30 januari inventerade festeriet förrådet i Nationskällaren och hittade då märken med texten skvalp loves you 2 som började säljas på expeditionstiden. Den första festen, en Drinkfest med temat Skurkar på vita duken, anordnades den 23 februari i Skrubbens och Gotlands lokaler i nationskällaren. På festen serverades drinkar med namn enligt temat. Många av de cirka 40 stycken deltagarna var utklädda. Biljettpriset var 30 kronor för medlemmar och 60 för icke-medlemmar och i det priset ingick en välkomstshot. Under vårterminen jobbade skvalp tillsammans med några andra sekelaktiva på HG och fick därmed gratis inträde. I mitten av april började Pia gå på FF-mötena och deltog under året i en del av dem. Missade möten kompenserades genom att protokoll från dessa lästes. Chilifesten anordnades i Barkmanska valvet i Gamla Linköping den 27 april. Biljettpriset var 90 kr för medlemmar och 130 för icke-medlemmar. För den summan fick man mat i form av chili samt en öl/cider. Då några av festdeltagarna bröt mot regeln om att inte vistas utanför lokalen efter klockan 23 fick vi inte tillbaka depositionen vilket ledde till att festen gick med förlust. Den öl som blev över såldes under SOF samt i Skrubben. Tyvärr blev det inga märken på grund av problem hos Mårtenssons. Vårsittningen på HG den 12 maj kostade 290 kronor för medlemmar och 330 kronor, 24 stycken anmälde sig. Vårens Vinbrännboll anordnades i Vallamassivet den 2 juni. För priset 30 kronor för medlemmar och 50 för icke-medlemmar fick man dricka så mycket vin, äta så mycket chips och spela så mycket brännboll man ville eller i alla fall tills det tog slut. Under Nolle-P hjälpte festeriet till med att anordna Kravalletten. Det är nollans första kravall och den anordnas av alla sektioner som ligger under StuFF. skvalp hjälpte till att jobba på den kravallen dels för att ge faddrar och nollor förköp och dels för att hålla kontakten mellan de olika festerierna. Då intresset för att jobba på HG var svalt både hos festeriet och hos övriga SeKeL-aktiva skippade vi det under höstterminen. Hösten inleddes den 7 september som våren slutade med mer Vinbrännboll i Vallamassivet, samma pris som ovan. Vi bjöd denna gång in Relik och Turistprogrammet att spela. Eventet gick med vinst. Festeriet anordnade frukost och ölförsäljning på Kafé Myran till de som sedan skulle ut och vandra i Vallamassivet. De gick back men fick alkohol över som kunde säljas vid senare tillfällen. Den 13 oktober var det dags för nästa Drinkfest. Denna gång på Tröskaregatan 39 i Lambohov. Temat var Bollywood och utklädsel, drinknamn och dekorationer följde temat. Festen gick med vinst. Priset var 30 kronor för medlemmar och då fick man en välkomstdrink. Terminen avslutades den 1 december med Julsittning på HG. För det reducerade priset för medlemmar, 200 kronor, och priset för icke-medlemmar, 315 kronor, fick man äta julbord. Den stora prisskillnaden ledde till flera nya medlemmar. Runt 40 personer kom på sittningen. För att

8 marknadsföra sina fester har festeriet använt sig av veckomailen och hemsidan samt satt upp affischer på campus, Kafé Myran och i Skrubben. Under året har skvalp sammanlagt gått med en vinst på 1600 kronor. Kult. Redaktionen bestod av: Emil Åkerö (redaktör), Erik Vestin (ekonomiskt ansvarig), Tina Smith Hellström, Jeanette von Walden, Josef Bengtsson, Anders Arhén, Daniel Josefsson, Joakim Barvhed, Tommy Bergman och Gabriel Larsson I maj hade SeKeL ett extrainsatt årsmöte där det beslutades att Kult. skulle startas upp igen och Emil Åkerö valdes till redaktör. Under våren hade redaktionen tre möten där man delade ut uppgifter som skulle göras över sommaren samt bestämde tema för första numret. Bland annat gjordes en intervju med Marcus Birro i Norrköping. Redaktören höll även en kort kurs i journalistik för redaktionen under våren. Det första numret gavs ut i september och hade tema sport. Det kom ut två veckor senare än tänkt på grund av problem med tryckeriet. Då en del av annonserna inte höll den kvalitén som annonsörerna önskade så fick vi inte så mycket pengar från det numret som planerat. I november gavs det andra numret ut med tema Ryssland. Till det numret kom det in mer material än vad som behövdes. Under året har Kult. drivits som styrelseutskott, varför ekonomin har legat på styrelsens bord. Detta eftersom Kult. saknat tillgångar och därmed inte haft den finansiella buffert som är nödvändig för att kunna sköta en tidning. Under höstterminen gjorde Kult. dock ett kraftigt överskott, genom bidrag från kulturvetarprogrammet, StuFF och samt från en kulturfond förvaltad av Stefan Hammerbeck, intendent för konstsamlingen vid Östergötlands länsmuseum. Den sistnämnde utsågs på grund av detta till Årets Kulting. Överskottet kommer under 2008 att överföras till ett eget konto. Under hösten uppstod vissa problem med annonser och layout vilket löstes av Erik Vestin. Det gjorde dock att första numret inte drog in så mycket pengar som vi hade räknat med. Tryckpriset blev dessutom 900 kronor högre än beräknat genom ett gemensamt misstag från redaktören och tryckeriets sida då de hade glömt att räkna med papperskvalitén på omslaget. Genom att vi hade fått 7000 i bidrag från olika håll så finansierade vi utgivningen ändå. Till det andra numret fick vi inte in så mycket annonser som det var tänkt så vi gick back även där. Den enda betalda annonsen var från DIK. Även här löste sig den ekonomiska situationen tack vare de ekonomiska bidragen. Samarbeten DIK. I samband med Stockholmsresan tog vi kontakt med DIK för att söka sponsorpengar. Detta resulterade i ett avtal där vi bland annat gav dem en annons till rabatterat pris i Kult. och bjöd hit dem på en föreläsning den 13 december i utbyte mot 3000 kronor som gick till att subventionera bussresan för våra medlemmar. (För hela avtalet, se bilaga 2B). Kafé Myran Året började med diskussioner kring om SeKeL ska fortsätta att betala hyra till Myran. Vi beslutade oss dock för att göra det och under året har de flesta av våra möten hållits på Myran. Där får vi även förvara pärmar och andra saker som tillhör sektionen. På det extrainsatta årsmötet såg vi över det befintliga samarbetsavtalet mellan SeKeL och Kafé Myran och beslutade att båda parter bättre ska se till att det följs. (För samarbetsavtal, se bilaga 2C). För att hjälpa Myran att marknadsföra sig hos medlemmarna har vi tagit upp en del av kaféets aktiviteter på hemsidan samt i SeKeL infomail. Myran har egen en egen sida på SeKeLs hemsida. Under året har SeKeL samarbetat med Myran kring en del av våra aktiviteter. Under våren anordnade vi en schackturnering tillsammans och på Bokens dag under hösten lät vi Myran sälja sina böcker utan att vi tog ut 5 kronor i avgift i utbyte mot att vi fick ställa eventuella överblivna böcker på kaféet efteråt. Skrubben

9 Då Skrubben bland annat haft problem att hitta personer som kan hjälpa till med inköp har dess vara eller icke-vara diskuterats under höstterminen. Vi har dock kommit fram till att lokalen och förrådet är bra att ha kvar. För att få in pengar även om vi måste minska pubverksamheten skrev vi med i medlemsmailen att man kan hyra puben. Under hösten har SeKeL också tagit över hyresinbetalningarna från Jonas Ekselius då vi står på kontraktet hos Stångåstaden. I början av året fick SeKeL hyra puben mot deposition då städningen efter SeKeL-aktiviteter sköttes dåligt. Efter bytet av festerichef har SeKeL dock fått låna puben gratis och utan att betala deposition till event som fester och Bokens dag. Under Nolle-P hjälpte puben oss att hålla alkoholpolicyn från Stuff genom att inte servera alkoholhaltiga drycker starkare än 4,5 %. På vårnolle-p betalade vi 200 kronor i hyra för hela veckan medan vi på hösten fick låna lokalen utan kostnad. SeKeL, främst festeriet, har även nyttjat förrådet till förvaring samt stått för hyran för detta. Skrubben har även en egen sida på SeKeLs hemsida. VentureZone Under 2007 har VentureZone anordnat två större evenemang där SeKeL deltog. Under våren så anordnade VentureZone Post-it competition. SeKeLs logga fanns med på affischerna till tävlingen. Dessutom erbjöd VentureZone ett särskilt pris till den seklerist som kom först i tävlingen. På hösten anordnade VentureZone Rookiedagarna som bestod av en föreläsning, SeKeL gick ut med information. Ingen seklerist deltog på något av evenemangen. VentureZone har dessutom erbjudit SeKeL hjälp med att hitta föreläsare och SeKeL har gått ut med information om VentureZone till medlemmarna. Vega Vega på Studentspexet har hjälpt oss med rabatter på Konsert & Kongress. Under året utnyttjade vi erbjudanden om rabatterade priser på Bounce och Fredrik Lindströms föreläsning Svenskar är också människor.

10 Bilaga 2A Ingående balans Kassa Postgiro 3006,78 summa tillgångar Inventarier märken/dekaler 8000 skvalp förråd ej angett Summa 8000 Ingående balans Totalt Balans Kassa 13910,5 Postgiro 27991,09 Inkl. Kult.s intäkter och kostnader --> se nedan för spec. Summa 41901,59 Inventarier 8000 fordring Lindåker - planeras komma in under 2008 Skuld 0 Totalt 69595,59 Kult. Intäkter Kostnader 4472,59 Totalt 8227,41 Resultaträkning Rörelsens intäkter medlemsavgifter 6220 SeKeLprodukter 2960 sektionsbidrag administration 0 kulturutskottet 7170 skvalp nolle-p bokens dag 55 distribution av Kult. 0 avser endast halvåret aktivakvällar 0 alumni & arb.markn målning av märkesb. 0 oförutsedda inbet/utg 14707,69 Lindåkerinbetalning Kult Totalt ,7

11 Rörelsens kostnader medlemsavgifter 0 SeKeLprodukter 1980,5 sektionsbidrag 0 administration 5367,5 kulturutskottet 8608 skvalp 34151,5 nolle-p 56219,5 bokens dag 0 distribution av Kult. 977,5 aktivakvällar 694 alumni & arb.markn. 1992,5 målning av märkesb. 1972,5 oförutsedda inbet/utg avbetalad skuld till NH Kult. 4472,59 Totalt ,1 Rörelsens intäkter ,7 Rörelsens kostnader ,1 Totalt 25983,6 Ingående balans Totalt 41901,6 Balansräkning för 2007 Tillgångar Omsättningstillgångar kassa 13910,5 postgiro 27991,1 Tot. Omsättningstillgångar 41901,6 Anläggningstillgångar varulager (märken) 8000 kundfordring - Lindåker Tot. Anläggningstillgångar Totala Tillgångar 69595,6 Skulder & Eget kapital Skulder 0 Eget kapital årets resultat 25983,6 behållning från föregående år likvida medel + varulager) inkommande bet - Lindåker Tot. Eget kapital 69595,6 Totala Skulder & Eget kapital 69595,6

12 Budget 2008 Intäkter Kostnader Medlemsavgifter SeKeL-produkter Sektionsbidrag Admin. & Information Kulturutskottet (inkl. utflykt) skvalp Nolle-p Bokens dag Distribution av Kult Aktivakvällar Alumni & Arbetsmarknad Målning av SeKeL-märket Oförutsedda utgifter Kult * Summa *är baserad på ett schablontal som ska verka som riktlinje inför överföringen av den resterande faktiska summa likvida medel som Kult. Innehar vid årsskiftet 2007/08, då tidningen återgår till till sin organisatoriska självständighet från styrelsens verksamhet.

13 Bilaga 2B

14

15 Bilaga 2C Samarbetsavtal mellan Sektionen för kultur, SeKeL och Diskussionsföreningen Miletos/Kafé Myran. 1. Myran och SeKeL förbinder sig att göra reklam för varandra genom anslagstavlor och dyl. Myran får utnyttja SeKeLs anslagstavla och nolleutskick (förutsett att detta inte ökar SeKeLs portokostnad), SeKeL får utnyttja insidan av Myrans ytterdörr. Myran får dela ut reklam till deltagarna i SeKeLs nollep. 2. Myran kan en gång per termin utnyttja en kvartssida i Kult. På höstterminen gäller detta nollenummret, på vårterminen, i mån av plats, det första numret som kommer ut. 3. Kult. finns tillgänglig i Myrans lokaler. Kult. förbinder sig att distribuera ett ex av varje nr av Kult. som utkommer till Myran. 4. När Myrans lokaler inte används för ordinarie drift får SeKeL utnyttja lokalen. SeKeL kan då genomdriva medlemsexklusivitet på sin aktivitet. När SeKeL använder Myrans lokal ska det finnas en ansvarig för Myrans eventuella försäljning. Samma regler gäller för Kult. 5. Även under Myrans öppettider får SeKeL och Kult. nyttja Myrans lokaler för möten och dylikt, men kan inte ställa krav på medlemsexklusivitet. 6. Myrans möbler kan även de lånas enligt samma regler som lokalen. 7. När SeKel eller Kult. ska låna lokalen eller möbler måste sektionen kontakta personal- och evenemangsmyra för att kontrollera att lokalen är ledig. 8. SeKel får förvara sektionsmaterial (ej alkohol) på för detta ändamål avsedda platser på Myran. För närvarande innebär detta en bokhylla, ett skåp och en del av duschrummet. Hur stort utrymme som SeKeL får använda till materialförvaring kan ändras efter överenskommelse mellan SeKeLs och Myrans styrelser. 9. SeKeLs styrelse får ha tillgång till fyra nycklar till Myrans lokal. Hur dessa fördelas bestäms av SeKeLs styrelse men de fyra personer ur SeKeLs styrelse som tilldelas en nyckel måste skriva på en ansvarsförbindelse som godkänns av Myrans styrelse. De personer i SeKeLs styrelse som har tillgång till Myrannyckel är personligen ansvariga för denna och får ej låna ut den. 10. Då Myran bedriver verksamhet i lokalen är de ansvariga för lokalen samt för sitt och för SeKeLs material. På samma vis är SeKeL ansvariga för lokalen samt för sitt och för Myrans material då SeKeL bedriver verksamhet i lokalen. Vid eventuell skadegörelse, stöld eller dyl. där ingen av parterna vistats i lokalen och då ingen ansvarig kan hittas får Myran och SeKeL separat stå för de eventuella skador etc. som tillkommit på partens egendom.

16 11. SeKeL betalar 250 kronor/månad i hyra till Myran för att få förvara sektionsmaterial i Myrans lokal. När betalningen skall ske bestäms efter överenskommelse mellan SeKeLs och Myrans styrelser, förslagsvis en gång per kvartal. 12. SeKeL förbinder sig att lägga någon aktivitet under nolle-p till området kring Myran. Myran förbinder sig att ha öppet om SeKeL har nolle-aktivitet i närheten. 13. Avtalet gäller från och med underskrift till det sägs upp av någon part. 14. Avtalet kan sägas upp av ena parten med två månaders varsel.

17 Bilaga 3. Göteborg Ekonomisk revisionsberättelse till SeKeL:s vårmöte 2008 Undertecknad har på uppdrag av SeKeL:s årsmöte granskat föreningens styrelse med avseende på den ekonomiska verksamhet som de förtroendevalda företagit med föreningens medel under perioden Efter att ha gått igenom kassaböcker, verifikationer och andra relevanta handlingar har jag kunnat konstatera att räkenskaperna är i god ordning. Styrelsen kan redovisa sin ekonomi på ett bra och överskådligt sätt. I räkenskaperna fattas kvitton till ett belopp av 1174,50 kr, i anslutning till ett skvalpevenemang. Då de utgifter som det hänvisas till är fullt normala i sammanhanget och då evenemanget som helhet drog in pengar till sektionen, ser jag dock ingen som helst anledning till misstanke om förskingring. Jag vill rekommendera mötet att tacka de förtroendevalda för ett gott arbete och bevilja dem ansvarsfrihet för ovan nämnda period. Erik Vestin Ekonomisk revisor 2007

18 Bilaga 4. Revisionsberättelse till SeKeLs vårmöte 2008 Undertecknad har på uppdrag av SeKeLs årsmöte granskat föreningensstyrelses arbete under perioden Protokoll från periodens styrelsemöten och årsmöten har genomgåtts. Några formaliafel upptäcktes - det verkar råda viss oklarhet i hur bordlagda frågor bör behandlas. Felen är dock få och ringa och det går lätt att följa styrelsens arbete. Det saknas dokumentation från något möte i december. En kallelse till förtroendemöte har visserligen gått ut men mötet finns ej dokumenterat. Kerstin Björsson ordförande under perioden har muntligen försäkrat att mötet hölls och protokollfördes. Vårmötet bör dock uppmärksammas på att om inget möte hölls under december månad är detta ett brott mot stadgarna. Även om mötet hölls är det allvarligt att protokollet inte finns tillgängligt. Eftersom förtroendemötet dessutom är ett av föreningens högst beslutande organ och dess beslut ligger till grund för styrelsens arbete är det extra allvarligt. En positiv aspekt att framhäva är de föredömliga styrdokument upprättats för föreningens olika utskott. Jag vill rekommendera vårmötet att bevilja 2007 års styrelse ansvarsfrihet och tacka dem för ett väl utfört arbete. Linköping Jonas Ekselius Sakrevisor SeKeL, 2007

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 20.05 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS Nina Alfredsson,

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Dagordning Styringheims årsmöte 2013. Högskolan på Gotland, 2 Mars kl 13.00

Dagordning Styringheims årsmöte 2013. Högskolan på Gotland, 2 Mars kl 13.00 Dagordning Styringheims årsmöte 2013 Högskolan på Gotland, 2 Mars kl 13.00 1. Årsmötets öppnas. 2. Val av mötesordförande Susanne de Paulis föreslås och väljs enhälligt. 3. Val av mötessekreterare Isabelle

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2012-11-12 Plats: Parken, Kårallen Närvarande: Thea Almgren, Erik Arvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller,

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20120511 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller, Martin

Läs mer

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande:

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Lövdahl, vice ordförande och rekryteringsansvarig Alice Jensen Kjellberg, vice sekreterare, näringslivs- och

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

1 Mötet öppnas Marie-Louise Henriksson öppnar mötet.

1 Mötet öppnas Marie-Louise Henriksson öppnar mötet. Mötesprotokoll: Logopedstyrelsen, 2012-10-25 Närvaro: Hanna Persson, Rasmus Pettersson, Anna Karlsson, Josefin Berglund, Ronja Nikkanen Johansson, Marie-Louise Henriksson, Frida von Eichwald 1 Mötet öppnas

Läs mer

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13.

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. ÅRSBERÄTTELSE 07-08 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. Medlemmar Under HT07 hade ELSA 79 medlemmar 3 styrelsemedlemmar 4 ledare 72 medlemmar

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Protokoll. Sara Bergqvist, styrelseledamot

Protokoll. Sara Bergqvist, styrelseledamot Consensus styrelsesammanträde Datum: 22 november 2011 Tid: 17.30-21.30 Lokal: Sektionsrum, Kårhus Örat Kallade: Styrelsens ledamöter Handläggare och utvecklare Sektionsordföranden Sakrevisorer Närvarande:

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014 SvHEMAF Svenska HEN'lA forbunclet / Swedish HEn 14 fec,eratrorì Ansuöre I SvHEMAF 214 Agenda ordinarie årsmöte 214-3-9, Uppsala 1. Mötets öppnande, 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av

Läs mer

Styrelsemöte. Studentfiket Campus Norrköping. Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529

Styrelsemöte. Studentfiket Campus Norrköping. Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529 Styrelsemöte Studentfiket Campus Norrköping Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529 Närvarande: Thomas Martinsson, Victor Ivarsson, Dan Helgesson, Niklas Wigertz, Martin Härnwall, Daniel

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Kallelse årsmöte i Föreningen Ekhagen 21 maj 2015 kl 19:00 Ekhagsstugan

Kallelse årsmöte i Föreningen Ekhagen 21 maj 2015 kl 19:00 Ekhagsstugan Kallelse årsmöte i Föreningen Ekhagen 21 maj 2015 kl 19:00 Ekhagsstugan Årsmöteshandlingar 2015 Föreningen Ekhagen 1 av 6 Årsmöte 2015 Förslag till dagordning 1. Årsmötet öppnas 2. Val av a. ordförande

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2014, 18 februari 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Fredrik Ra, Hanna N, Albin T, Melinda P, Julia FE, Hannah E, Fredrik Ro, Ebba D, Julia M, Inspektor Åsa Nilsdotter, Festeriets sexmästare

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet STADGAR Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Antagna på den extra årsstämman i Juridiska Föreningen den 5 mars 2009. Reviderade på den ordinarie årsstämman den 22 oktober 2009, på den ordinarie

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare.

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia söndagen den 27 januari 2013 kl. 20.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer