Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012"

Transkript

1 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012

2 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Granskningsansats Iakttagelser och förslag till förbättringar Bokslutsprocessen / Ekonomihandbok Gjorda iakttagelser Bedömning / förslag till förbättring Inköpsprocessen Gjorda iakttagelser Bedömning / Förslag till förbättringar Löneprocess Gjorda iakttagelser Bedömning / Förslag till förbättringar Anläggningstillgångar Gjorda iakttagelser Bedömning / Förslag till förbättringar Exploateringsredovisning Gjorda iakttagelser Bedömning / Förslag till förbättringar Kontoanalys av förtroendekänsliga konton och verifikationsgranskning Gjorda iakttagelser Bedömning / Förslag till förbättringar Körjournaler Gjorda iakttagelser Bedömning / Förslag till förbättringar Bidrag Gjorda iakttagelser Bedömning / Förslag till förbättringar Systemdokumentation Gjorda iakttagelser Bedömning / Förslag till förbättringar

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund Som ett led i årets redovisningsrevision har våra noteringar från granskning av intern kontroll under hösten 2012 sammanställts. Rapporten omfattar samtliga förvaltningar. Sammanfattningsvis är det vår bedömning att den interna kontrollen kan förstärkas inom vissa områden. Vår granskning täcker endast områden och aspekter väsentliga för revisionen och är ej av sådan omfattning att den täcker in alla svagheter i rutiner och intern kontroll Granskningsansats Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar: Granskning och bedömning av följande väsentliga rutiner och konton enligt upprättad riskanalys: - Bokslutsprocessen - Inköpsprocessen - Löneprocessen - Finansiella instrument - Pensionsredovisning - Anläggningstillgångar - Exploateringsprocessen Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer hela flödet, d v s från det att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i huvudboken och slutligen blir reglerad. Vidare utför vi: Dataregisteranalys av löner. Analys av aktiveringar och avskrivningar på anläggningstillgångar Kontroll av avstämningar på väsentliga konton som kundfordringar, leverantörsskulder, likvida medel etc. Övergripande resultatanalys samt kontoanalyser på väsentliga intäkts- och kostnadskonton. Kontoanalys av förtroendekänsliga kostnader. Stickprovsgranskning av moms, sociala avgifter och källskatt. Uppföljning av motsvarande granskning

4 2. Iakttagelser och förslag till förbättringar 2.1. Bokslutsprocessen / Ekonomihandbok Varje år kartlägger vi kommunens rutin för upprättande av bokslut vid den centrala ekonomifunktionen, Kommunledningskontoret (KLK). Bokslutsprocessen är en av de mest väsentliga och centrala redovisningsprocesserna varför det är av största betydelse att den fungerar tillfredsställande Gjorda iakttagelser Kommunen har en gemensam ekonomihandbok med centrala anvisningar avseende t.ex. investeringsanvisningar, kravrutiner, avstämningar etc. I en decentraliserad organisation, där många beslut fattas ute på enheterna, är det därför av extra vikt att centrala riktlinjer och anvisningar hålls aktuella och uppdaterade. Enligt kommunen kan både tillgängligheten och användarvänligheten i ekonomihandboken förbättras då den i dagsläget är i pdf-format och det kan vara svårt att söka information i ekonomihandboken. Kommunen avser att utveckla ekonomihandboken när det nya intranätet har tagit form. Kommunen har hittills inte prioriterat arbetet med ekonomihandboken då ett nytt intranät är under uppbyggnad. År 2012 ändrades delårsbokslutsdatum från juni till augusti. Bolagen rapporterade sina delårsbokslut senare än kommunen. Historiskt har vi noterat vissa förseningar vid färdigställandet av koncernredovisningen gällande bolagen. Kommunen räknar inte med några liknande förseningar från bolagens sida till årsbokslutet Bedömning / förslag till förbättring Vi har inte noterat några väsentliga brister i bokslutsprocessen. Vi vill dock lyfta fram vikten av att ha en aktuell och lättanvänd ekonomihandbok då organisationen har delegerat viktiga ekonomiska frågor till verksamheten. Vidare rekommenderar vi att ekonomihandboken snarast möjligt görs tillgänglig på nya intranätet och hålls uppdaterad. Vi rekommenderar kommunen att hitta metoder för att tillse och verifiera att verksamheterna utför de analyser och bedömningar som de är ålagda att göra enligt ekonomihandboken. Det delegerade ansvaret fråntar inte kommunens ansvar att säkerställa efterlevnaden av centrala direktiv och riktlinjer. Ett förslag för att tillse att verksamheterna tar sitt ansvar gällande efterlevnaden av ekonomihandboken är att kommunen upprättar en checklista med obligatoriska moment som ansvarig verksamhet skall signera och rapportera till central ekonomi vid de större boksluten såsom årsbokslutet Inköpsprocessen Rutin för inköpsprocessen och hantering av behörigheter, attester mm har granskats. En så kallad walkthrough har genomförts, vilket betyder att en transaktion följs från start till mål. I detta fall innebar det att granska transaktionsflödet från att ramavtal tecknas, beställning till leverantör görs, faktura registreras, bokförs och slutligen betalas. Dessutom har ett särskilt framtaget granskningsprogram uppdaterats rörande väsentliga kontroller för inköpsprocessen från föregående år Gjorda iakttagelser Kommunen har under året jobbat med området inköp och upphandling till följd av revisionsrapporter och kommuninterna enkäter från tidigare år. 3

5 Kommunen har under år 2012 fått en ny upphandlingschef som tillsammans med den nya ekonomichefen har påbörjat ett arbete med att se över inköpsprocessen. Uppföljning av det arbetet sker under nästkommande års granskning. Uppföljning avseende förra årets rapport Granskning av upphandling och inköp sker i särskild rapport. Utöver noteringar i denna rapport har vi noterat följande tre kontroller för inköp som kommunen saknar: - kontroll av registrering av grunddata, - medarbetarbekräftelse på inköpsregler samt - attest av fakturor med högre belopp ska attesteras högre upp i organisationen. Förändring av grunddata attesteras alltså inte av någon annan person än den som utför ändringen, som t.ex. ändring av organisationsnummer, momsregistreringsnummer, bankkonto etc. En sådan kontroll skulle med fördel kunna ske mot logglista. Kommunen utför stickprov på fakturor vilket dock inte enligt oss kompenserar för behovet av en logglista. Det finns inte någon rutin för medarbetarbekräftelser där samtliga medarbetare som upphandlar eller avropar intygar att de är införstådda med vilka regler som gäller. Fakturor med högre belopp attesteras högre upp i organisationen i vissa verksamheter som t.ex. tekniska förvaltningen. De flesta förvaltningarna har dock inte några beloppsgränser i attestförteckningen Bedömning / Förslag till förbättringar Vi anser att ändringar av fasta data skall kontrolleras av någon annan än den som registrerar. Någon form av kontroll och uppföljning mot logglista över förändring av fasta uppgifter bör utföras. Kommunen avsåg att utföra kontroller mot logglistor under 2012 vilket dock inte har skett. Vi rekommenderar att kommunen, förutom de stickprov som faktiskt utförs, även inför kontroller av logglista. Den kontrollen skall utföras av person som själv inte är behörig att göra ändringar av grunddata. Vi rekommenderar kommunen att när de ser över inköpsprocessen även överväga att införa någon form av årlig medarbetarbekräftelse eller utbildning som intygar att samtliga medarbetare som upphandlar eller avropar är införstådda med gällande regler. Kommunen bör även införa uppföljning av att ramavtal är tecknat och att korrekt upphandling har skett. Vi rekommenderar likaså att se över om beloppsgränser i attestförteckningen bör införas i andra förvaltningar. 2.3 Löneprocess Löner och sociala avgifter utgör merparten av personalkostnaderna och är således en betydande del av kommunens kostnadsmassa. De totala personalkostnaderna för Alingsås kommun beräknas på årsbasis uppgå till mellan 60-70% av den totala kostnadsmassan. Hantering av lön är således en av de mest centrala och väsentligaste rutinerna. I samband med årets granskning har vi följt upp den kartläggning som gjordes under föregående år för att kontrollera om några förändringar skett i hanteringen av löner och förra årets framtagna granskningsprogram rörande väsentliga kontroller för personalkostnader har uppdaterats. Vi har vidare utfört en registeranalys av kommunens löner för perioden januari till september. I analysen granskas avvikande belopp och företeelser såsom: 4

6 - Enskilda transaktioner med höga belopp - Höga bruttolöner - Låga skattavdrag - Lönetransaktioner där anställningsnummer, löneart och belopp är identiska Gjorda iakttagelser Personalavdelningen har under flera år jobbat kontinuerligt med utveckling av rutiner och kontroller för att tillse att korrekt lön betalas ut. Ett antal kontroller och rutiner är dock ännu ej tagna i bruk. Kommunen har delegerat ansvar även vad gäller lön och det åligger således chefer i verksamheten att utföra flertalet kontroller. Alla förändringar av lön i systemet kontrolleras av cheferna före utbetalning men det är också respektive budgetansvarig chefs ansvar att kontrollera analyslistan i systemet efter att lönen har betalats ut. Förändring av grunduppgifter loggas men kommunen har ingen rutin för uppföljning mot logglista. Stickprovsmässig granskning av kommunens skattedeklaration avseende sociala avgifter samt källskatteavdrag har genomförts utan anmärkning Bedömning / Förslag till förbättringar Vi ser det positivt att kommunen arbetar med att ta fram olika kontroller och rutiner för att säkerställa en korrekt löneutbetalning och korrekta kostnader. Vi rekommenderar kommunen att ta de utformade kontrollerna/stickprovsgranskningarna i bruk. Vi anser att det är betydelsefullt att införa någon av kontrollerna och se vad de ger för resultat. Efterhand kan kontrollerna sedan bli fler och utvecklas. Vi anser att det är positivt att kommunen har infört att löneadministratörerna inte kan ändra sin egen lön men vi rekommenderar kommunen att utöka kontrollen genom kontroll av logglistan, t.ex. via stickprovskontroll, för ändringar av fast grunddata i lönesystemet. Registrerade uppgifter skall kontrolleras av någon annan än den som registrerar dem. 2.4 Anläggningstillgångar Det är av central betydelse att rutiner avseende hantering av anläggningstillgångar fungerar tillfredsställande och finns dokumenterade med tanke på hur stor del av balansomslutningen dessa utgör. Vi har tillsammans med ansvarig personal gått igenom rutinerna för anläggningstillgångar, särskilt med avseende på investeringar, avskrivningar, utrangeringar, försäljningar etc. Vi har följt en transaktion från avtal och beslut om delegation till inköp, attest och utbetalning. Vidare har vi följt upp föregående års granskning avseende kontroller för hantering av anläggningarna och anläggningsregistret Gjorda iakttagelser Från och med 2012 framgår ackumulerade värden i anläggningsregistret. Det ger möjlighet att på ett enklare sätt skaffa sig en uppfattning av aktuella värden för anläggningarna. Det tydliggör exempelvis behov av utrangeringar och nedskrivningar. 5

7 Enligt kommunens bokslutsanvisningar ligger ett stort ansvar gällande anläggningarna på respektive verksamhet. Enligt det särskilt framtagna granskningsprogrammet för anläggningstillgångar framkommer att flertalet kontroller inte finns på plats men att det i ett antal fall finns kompenserande kontroller. Jämfört med föregående års noteringar har vi noterat att kommunen numera utför dokumenterade analyser av avskrivningstid/nyttjandeperiod. De noteringar vi gjort i samband med vår granskning och där vi anser att kompenserande kontroller inte finns eller inte är tillräckliga är: - Analys av nedskrivningsbehov utförs inte. - Inventering av anläggningstillgångar sker inte. Respektive verksamhet har ett ansvar att meddela ekonomifunktionen centralt om utrangeringar och försäljningar skett. - I vår granskning har vi noterat att kommunen från centralt håll inte har någon samlad bild av om register över stöldbegärlig egendom förs ute i verksamheten. Datorer och IT-utrustning registerförs på den förvaltning som köper in i samband med inköpet men någon uppföljning mot register sker inte löpande. Enligt anvisningarna i ekonomihandboken ( Investeringar och kapitalkostnader ) framgår att samtliga stöldbegärliga inventarier oavsett om de klassas som en investering eller en förbrukningsinventarie skall finnas nedtecknade i en inventarieförteckning. Vidare anges att inventarieförteckningen skall uppdateras åtminstone en gång per år. Kommun kommer under december 2012 påbörja ett arbete med att se över anläggningarna i verksamheten såsom eventuellt nedskrivningsbehov och utrangeringar. Avtalen för leasade bilar finns centralt medan övriga leasingavtal finns ute på förvaltningarna. Det är endast ekonomichefen och förvaltningschefen på tekniska förvaltningen (bilar) som på delegation har rätt att teckna leasingavtal. Ett leasingavtal innebär framtida kostnader och det är därför viktigt att ha kontroll över omfattningen Bedömning / Förslag till förbättringar Vi ser det som positivt att ackumulerade värden nu framgår i anläggningsregistret. Det ger ett bra underlag för stickprovskontroller såsom för behov av utrangering och nedskrivning. Med tanke på hur decentraliserad organisationen är, anser vi att det är viktigt att fastställa en princip för uppföljning från centralt håll. Vi rekommenderar kommunen att åtminstone utföra stickprovsvisa kontroller för att tillse att verksamheten har bedömt eventuellt nedskrivningsbehov, inventering, nyttjandeperiod etc. Enligt ekonomihandboken skall verksamheten utföra olika kontrollmoment för investeringar. Inför årsbokslut rekommenderar vi att kommunen inför en blankett innehållandes de kontroller som verksamheten skriver under när de utfört momenten och returnerar till Kommunledningskontoret i syfte att tydliggöra verksamhetens ansvar för sina investeringar. Under flera år har vi i våra rapporter noterat att kommunen saknar ett komplett inventarieregister. Kommunen har inte från centralt håll jobbat aktivt med frågan under året. Vi rekommenderar att kommunen kartlägger hur inventarier registerförs ute i verksamheterna. För att säkerställa omfattningen av leasingavtalen bör en rutin upprättas kring hantering av leasingavtal. Det bör även göras årliga avstämningar av redovisningen mot avtal och då också kontrollera att avtalen är korrekt redovisade och attesterade. 6

8 2.5 Exploateringsredovisning Exploateringarna är stora investeringar vars hantering får stor effekt på redovisningen. Området är ett väsentligt granskningsområde i flera kommuner och området har diskuterats i Alingsås under de senaste årens löpande granskning. I år har genomgång gjorts med representanter för exploatering avseende rutiner, redovisning och gränsdragningar etc. Vi har även följt en exploateringstransaktion från beslut om exploatering till att en tomt från exploateringen säljs Gjorda iakttagelser Vi har i tidigare granskningsrapporter kommenterat bristande uppföljning avseende exploateringsredovisningen. En av anledningarna har varit organisationsförändringar med tillhörande pensionsavgångar och byte av personal. Kommunen har under 2012 påbörjat ett arbete med att se över rutiner för framtagande av exploateringarnas kalkylberäkningar och rutiner för uppföljningar av utfall mot budget etc. Det vi kunnat konstatera i vår granskning är att kommunen, likt många andra kommuner, väljer att redovisa samtliga utgifter kopplade till exploateringen som omsättningstillgång oavsett om tillgången är avsedd för stadigvarande bruk, vilket strider mot gällande lag och rekommendationer. Oftast skall kommunen fortsätta äga och ansvara för skötsel av t ex gata, gång- och cykelväg, grönområden etc. och då skall utgifter av detta slag direkt särskiljas och redovisas som en anläggningstillgång Bedömning / Förslag till förbättringar Vi ser det som positivt att kommunen påbörjat ett arbete med hanteringen av exploateringar i såväl kalkylskede som uppföljningsskede. Vi rekommenderar att förvaltningen arbetar fram rutiner och bygger upp ett strukturkapital kring redovisning, budget och kalkylering av exploateringsprojekt. Det gör förvaltningen mindre sårbar vid omorganisationer och personalomsättning. I strukturkapitalet bör även framgå att regelbunden översyn avseende eventuella nedskrivningsbehov bör genomföras. Vi vill också uppmuntra kommunen till att fortsätta arbetet för efterlevelse av lagar och rekommendationer även kring andra exploateringsområden framförallt gällande gränsdragning omsättningstillgång / anläggningstillgång. 2.6 Kontoanalys av förtroendekänsliga konton och verifikationsgranskning Vi har i vår granskning av kostnader tagit stickprov på konton som ur förtroendehänseende kan anses vara mer känsliga som t.ex. representation, kurser, konferenser etc. Vidare har vi granskat att fakturorna lever upp till de krav som finns för vad en verifikation skall innehålla enligt BFL (Bokföringslagen) Gjorda iakttagelser Vår granskning har inte resulterat i några väsentliga iakttagelser som skulle kunna ifrågasätta kostnadernas rörelsegiltighet. Vi har noterat att det i ett fall saknats en deltagarförteckning för representation uppgående till 19 tkr (inklusive moms). Deltagarförteckning skall bifogas fakturan när det rör sig pm representation i kommunen. En faktura avseende ett inköp av tjänst för 75 tkr (inklusive moms) saknar momsregistreringsnummer och detsamma gäller två fakturor gällande underhållning på 93 tkr respektive 76 tkr. 7

9 Enligt kommunens ekonomihandbok åligger det attestanten att tillse att det finns uppgifter såsom f-skatt och momsregistreringsnummer. Det skall bifogas fakturan utdrag som styrker att de är registrerade för f-skatt och moms om det inte framgår av fakturan. Kommunen utför enligt uppgift stickprovskontroller avseende representation, innehav av F- skattsedel och momsregistrering. Vi ser det som positivt att kommunen utför stickprovskontroller och att det omnämns i ekonomihandboken vilka moment som attestanten ansvarar för även gällande grunduppgifter om leverantören Bedömning / Förslag till förbättringar Vi vill lyfta fram att det är viktigt av att kommunen tillser att underlagen innehåller tillräckliga uppgifter i form av F-skattsedel, momsregistreringsnummer, deltagarförteckning etc. Vi rekommenderar kommunen att fortsättningsvis göra stickprovskontroller på känsliga konton i syfte att tillse att det finns underlag som styrker kostnaden. 2.7 Körjournaler Brister har tidigare uppmärksammats avseende hanteringen av körjournaler i kommunens fordon, där det inte alltid angavs var bilen hade körts Gjorda iakttagelser Kommunen har särskilda bestämmelser för användande av fordon och bensinkort. Verksamheter där dessa frågor blir väsentliga är vård- och äldreomsorgen samt tekniska kontoret. Enligt uppgift från personal på tekniska förvaltningen kvarstår tidigare uppmärksammade problem för kommunen som helhet. Vi har erhållit information om att en utökad kontroll av underlag sker på vård- och äldreomsorgsförvaltningen innan underlag skickas till tekniska kontoret, vilket är en förändring gentemot föregående år. Några skriftliga rutiner finns ännu inte framtagna men kommer enligt ansvariga på vård- och äldreomsorgsförvaltningen att tas fram. Ansvariga för fordonshantering på Tekniska förvaltningen utför från centralt håll kontroller för att säkerställa normal drivmedelsförbrukning. Däremot sker ingen central uppföljning avseende körjournaler som tillser att dessa hanteras enligt kommunens bestämmelser Bedömning / Förslag till förbättringar Vi rekommenderar kommunen att utföra kontroller för att säkerställa en korrekt hantering av körjournaler, överväga att införa elektroniska körjournaler på kommunens fordon samt att upprätta skriftliga rutiner. 2.8 Bidrag Gjorda iakttagelser Revisorerna har under ett antal år framfört kritik avseende avsaknad av rutin för hur erhållna bidrag skall hanteras. Kommunen hade för avsikt att i tidigare internkontrollplaner närmare granska bl.a. att korrekt redovisning av statsbidrag sker, om ansökan är korrekt vad gäller belopp, om ansökan lämnas i rätt tid och om möjliga statsbidrag verkligen har sökts o.s.v. Kommunen har inte arbetat med frågan under året. 8

10 2.8.2 Bedömning / Förslag till förbättringar Vi rekommenderar att arbetet med att upprätta nämnda beskrivning påbörjas samt att kommunen närmare granskar hantering av bidrag så som det var planerat att göra. 2.9 Systemdokumentation Gjorda iakttagelser Revisorerna noterade under 2006 att det enligt lagen om kommunal redovisning kapitel 2 7 i varje kommun skall finnas en sådan beskrivning över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad som behövs för att ge överblick över systemet (systemdokumentation). Kommunen är medveten om kravet men anser att det hittills inte funnits någon resurs som kan upprätta dokumentationen. Kommunen ansåg föregående år inför uppgraderingen av ekonomisystemet 2011 att det skulle vara lämpligt att se över dokumentationen. Enligt uppgift finns det planer på att genomföra detta tillsammans med en annan kommun. Någon sådan dokumentation finns dock fortfarande inte. Något ytterligare har inte skett under Bedömning / Förslag till förbättringar Vi rekommenderar att arbetet med att upprätta nämnda beskrivning påbörjas snarast när det nu skett en uppgradering av ekonomisystemet. Alingsås den 12 december 2012 Ulrika Berling Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Ernst & Young AB Peter Öfverström Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Ernst & Young AB 9

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Grästorps Kommun. Löpande granskning 2012. El ERNST & YOUNG. Quality In Everything We Do

Grästorps Kommun. Löpande granskning 2012. El ERNST & YOUNG. Quality In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 21 november 2012 Grästorps Kommun Löpande granskning 2012 El ERNST & YOUNG Quality In Everything We Do 1 11111 l =/ JERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015. Löpande granskning 2015. Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world

Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015. Löpande granskning 2015. Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015 Löpande granskning 2015 Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world Aui ldi'lq il hpttpr 1'\'o. k l fl Q world Innehåll 1. lnledning... 2 1.1. Bakgrund..........................................................

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014. Nacka kommun. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna

Revisionsrapport 5 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014. Nacka kommun. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna Revisionsrapport 5 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Nacka kommun Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och rekommendationer

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Bilaga 2 Svarsbilaga för Kommunstyrelsen

Bilaga 2 Svarsbilaga för Kommunstyrelsen Bilaga 2 Svarsbilaga för Kommunstyrelsen Nr Område Rekommendation Ansvarig Åtgärder/kommentar 1 intäkter säkra en backup till hanteringen av hyresfakturering då processen idag är sårbar på grund av personberoende.

Läs mer

Mölndals Stad. Granskning av rutiner och processer för kontroll och redovisning av materiella anläggningstillgångar

Mölndals Stad. Granskning av rutiner och processer för kontroll och redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2014 Mölndals Stad Granskning av rutiner och processer för kontroll och redovisning av materiella anläggningstillgångar Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016

Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016 2016-12-06 Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna lägesrapport från Ernst & Young AB 2016 avseende granskning

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer 1(5) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer Inledning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll i landstinget.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

"I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \...

I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \... i "I- ~ O i C\J ~ ~ c:i E C'j i I'-; \... I Revisionens syfte och inriktning Agenda 1. Väsentliga händelser under 2013 samt början av 2014 2. Förväntad utveckling 2014 - information från företaget 3. Revision

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan i samband med bokslut 2011

Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan i samband med bokslut 2011 2012-02-08 1 (5) Förskolenämnden Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan i samband med bokslut 2011 Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens rapport den 8 februari 2012. Barn- och

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer

Åstorps kommuns revisorer ABCD Nr. 2015-04 Åstorps kommuns revisorer av 2013 års granskningar: Granskning av inköpskort och drivmedelskort Granskning av förrådsrutiner Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Nr.2015-04 Granskningsrapporten

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Samverkan mellan revisorer Delvis gemensam revision Kan begära upplysningar Kommunens revisorer Lekmannarevisor Bolagets yrkesrevisor Samordnad

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller December 2014 Granskning av administrativa interna kontroller Vid genomförd risk- och väsentlighetsanalys har följande

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius Revisionsrapport Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi December 2009 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 2. Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

Rapport Dnr: BN2016/6 1 (6) 2016-11-22 Byggnadsnämnden Rapport intern kontroll 2016 Beslutsförslag Byggnadsnämnden beslutar: Att godkänna av förvaltningen upprättad skrivelse, daterad 2016-11-22, avseende

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Stadsrevisionen Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda goteborg.se/stadsrevisionen 2 September 2016 En bilaga

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer