Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012"

Transkript

1 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012

2 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Granskningsansats Iakttagelser och förslag till förbättringar Bokslutsprocessen / Ekonomihandbok Gjorda iakttagelser Bedömning / förslag till förbättring Inköpsprocessen Gjorda iakttagelser Bedömning / Förslag till förbättringar Löneprocess Gjorda iakttagelser Bedömning / Förslag till förbättringar Anläggningstillgångar Gjorda iakttagelser Bedömning / Förslag till förbättringar Exploateringsredovisning Gjorda iakttagelser Bedömning / Förslag till förbättringar Kontoanalys av förtroendekänsliga konton och verifikationsgranskning Gjorda iakttagelser Bedömning / Förslag till förbättringar Körjournaler Gjorda iakttagelser Bedömning / Förslag till förbättringar Bidrag Gjorda iakttagelser Bedömning / Förslag till förbättringar Systemdokumentation Gjorda iakttagelser Bedömning / Förslag till förbättringar

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund Som ett led i årets redovisningsrevision har våra noteringar från granskning av intern kontroll under hösten 2012 sammanställts. Rapporten omfattar samtliga förvaltningar. Sammanfattningsvis är det vår bedömning att den interna kontrollen kan förstärkas inom vissa områden. Vår granskning täcker endast områden och aspekter väsentliga för revisionen och är ej av sådan omfattning att den täcker in alla svagheter i rutiner och intern kontroll Granskningsansats Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar: Granskning och bedömning av följande väsentliga rutiner och konton enligt upprättad riskanalys: - Bokslutsprocessen - Inköpsprocessen - Löneprocessen - Finansiella instrument - Pensionsredovisning - Anläggningstillgångar - Exploateringsprocessen Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer hela flödet, d v s från det att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i huvudboken och slutligen blir reglerad. Vidare utför vi: Dataregisteranalys av löner. Analys av aktiveringar och avskrivningar på anläggningstillgångar Kontroll av avstämningar på väsentliga konton som kundfordringar, leverantörsskulder, likvida medel etc. Övergripande resultatanalys samt kontoanalyser på väsentliga intäkts- och kostnadskonton. Kontoanalys av förtroendekänsliga kostnader. Stickprovsgranskning av moms, sociala avgifter och källskatt. Uppföljning av motsvarande granskning

4 2. Iakttagelser och förslag till förbättringar 2.1. Bokslutsprocessen / Ekonomihandbok Varje år kartlägger vi kommunens rutin för upprättande av bokslut vid den centrala ekonomifunktionen, Kommunledningskontoret (KLK). Bokslutsprocessen är en av de mest väsentliga och centrala redovisningsprocesserna varför det är av största betydelse att den fungerar tillfredsställande Gjorda iakttagelser Kommunen har en gemensam ekonomihandbok med centrala anvisningar avseende t.ex. investeringsanvisningar, kravrutiner, avstämningar etc. I en decentraliserad organisation, där många beslut fattas ute på enheterna, är det därför av extra vikt att centrala riktlinjer och anvisningar hålls aktuella och uppdaterade. Enligt kommunen kan både tillgängligheten och användarvänligheten i ekonomihandboken förbättras då den i dagsläget är i pdf-format och det kan vara svårt att söka information i ekonomihandboken. Kommunen avser att utveckla ekonomihandboken när det nya intranätet har tagit form. Kommunen har hittills inte prioriterat arbetet med ekonomihandboken då ett nytt intranät är under uppbyggnad. År 2012 ändrades delårsbokslutsdatum från juni till augusti. Bolagen rapporterade sina delårsbokslut senare än kommunen. Historiskt har vi noterat vissa förseningar vid färdigställandet av koncernredovisningen gällande bolagen. Kommunen räknar inte med några liknande förseningar från bolagens sida till årsbokslutet Bedömning / förslag till förbättring Vi har inte noterat några väsentliga brister i bokslutsprocessen. Vi vill dock lyfta fram vikten av att ha en aktuell och lättanvänd ekonomihandbok då organisationen har delegerat viktiga ekonomiska frågor till verksamheten. Vidare rekommenderar vi att ekonomihandboken snarast möjligt görs tillgänglig på nya intranätet och hålls uppdaterad. Vi rekommenderar kommunen att hitta metoder för att tillse och verifiera att verksamheterna utför de analyser och bedömningar som de är ålagda att göra enligt ekonomihandboken. Det delegerade ansvaret fråntar inte kommunens ansvar att säkerställa efterlevnaden av centrala direktiv och riktlinjer. Ett förslag för att tillse att verksamheterna tar sitt ansvar gällande efterlevnaden av ekonomihandboken är att kommunen upprättar en checklista med obligatoriska moment som ansvarig verksamhet skall signera och rapportera till central ekonomi vid de större boksluten såsom årsbokslutet Inköpsprocessen Rutin för inköpsprocessen och hantering av behörigheter, attester mm har granskats. En så kallad walkthrough har genomförts, vilket betyder att en transaktion följs från start till mål. I detta fall innebar det att granska transaktionsflödet från att ramavtal tecknas, beställning till leverantör görs, faktura registreras, bokförs och slutligen betalas. Dessutom har ett särskilt framtaget granskningsprogram uppdaterats rörande väsentliga kontroller för inköpsprocessen från föregående år Gjorda iakttagelser Kommunen har under året jobbat med området inköp och upphandling till följd av revisionsrapporter och kommuninterna enkäter från tidigare år. 3

5 Kommunen har under år 2012 fått en ny upphandlingschef som tillsammans med den nya ekonomichefen har påbörjat ett arbete med att se över inköpsprocessen. Uppföljning av det arbetet sker under nästkommande års granskning. Uppföljning avseende förra årets rapport Granskning av upphandling och inköp sker i särskild rapport. Utöver noteringar i denna rapport har vi noterat följande tre kontroller för inköp som kommunen saknar: - kontroll av registrering av grunddata, - medarbetarbekräftelse på inköpsregler samt - attest av fakturor med högre belopp ska attesteras högre upp i organisationen. Förändring av grunddata attesteras alltså inte av någon annan person än den som utför ändringen, som t.ex. ändring av organisationsnummer, momsregistreringsnummer, bankkonto etc. En sådan kontroll skulle med fördel kunna ske mot logglista. Kommunen utför stickprov på fakturor vilket dock inte enligt oss kompenserar för behovet av en logglista. Det finns inte någon rutin för medarbetarbekräftelser där samtliga medarbetare som upphandlar eller avropar intygar att de är införstådda med vilka regler som gäller. Fakturor med högre belopp attesteras högre upp i organisationen i vissa verksamheter som t.ex. tekniska förvaltningen. De flesta förvaltningarna har dock inte några beloppsgränser i attestförteckningen Bedömning / Förslag till förbättringar Vi anser att ändringar av fasta data skall kontrolleras av någon annan än den som registrerar. Någon form av kontroll och uppföljning mot logglista över förändring av fasta uppgifter bör utföras. Kommunen avsåg att utföra kontroller mot logglistor under 2012 vilket dock inte har skett. Vi rekommenderar att kommunen, förutom de stickprov som faktiskt utförs, även inför kontroller av logglista. Den kontrollen skall utföras av person som själv inte är behörig att göra ändringar av grunddata. Vi rekommenderar kommunen att när de ser över inköpsprocessen även överväga att införa någon form av årlig medarbetarbekräftelse eller utbildning som intygar att samtliga medarbetare som upphandlar eller avropar är införstådda med gällande regler. Kommunen bör även införa uppföljning av att ramavtal är tecknat och att korrekt upphandling har skett. Vi rekommenderar likaså att se över om beloppsgränser i attestförteckningen bör införas i andra förvaltningar. 2.3 Löneprocess Löner och sociala avgifter utgör merparten av personalkostnaderna och är således en betydande del av kommunens kostnadsmassa. De totala personalkostnaderna för Alingsås kommun beräknas på årsbasis uppgå till mellan 60-70% av den totala kostnadsmassan. Hantering av lön är således en av de mest centrala och väsentligaste rutinerna. I samband med årets granskning har vi följt upp den kartläggning som gjordes under föregående år för att kontrollera om några förändringar skett i hanteringen av löner och förra årets framtagna granskningsprogram rörande väsentliga kontroller för personalkostnader har uppdaterats. Vi har vidare utfört en registeranalys av kommunens löner för perioden januari till september. I analysen granskas avvikande belopp och företeelser såsom: 4

6 - Enskilda transaktioner med höga belopp - Höga bruttolöner - Låga skattavdrag - Lönetransaktioner där anställningsnummer, löneart och belopp är identiska Gjorda iakttagelser Personalavdelningen har under flera år jobbat kontinuerligt med utveckling av rutiner och kontroller för att tillse att korrekt lön betalas ut. Ett antal kontroller och rutiner är dock ännu ej tagna i bruk. Kommunen har delegerat ansvar även vad gäller lön och det åligger således chefer i verksamheten att utföra flertalet kontroller. Alla förändringar av lön i systemet kontrolleras av cheferna före utbetalning men det är också respektive budgetansvarig chefs ansvar att kontrollera analyslistan i systemet efter att lönen har betalats ut. Förändring av grunduppgifter loggas men kommunen har ingen rutin för uppföljning mot logglista. Stickprovsmässig granskning av kommunens skattedeklaration avseende sociala avgifter samt källskatteavdrag har genomförts utan anmärkning Bedömning / Förslag till förbättringar Vi ser det positivt att kommunen arbetar med att ta fram olika kontroller och rutiner för att säkerställa en korrekt löneutbetalning och korrekta kostnader. Vi rekommenderar kommunen att ta de utformade kontrollerna/stickprovsgranskningarna i bruk. Vi anser att det är betydelsefullt att införa någon av kontrollerna och se vad de ger för resultat. Efterhand kan kontrollerna sedan bli fler och utvecklas. Vi anser att det är positivt att kommunen har infört att löneadministratörerna inte kan ändra sin egen lön men vi rekommenderar kommunen att utöka kontrollen genom kontroll av logglistan, t.ex. via stickprovskontroll, för ändringar av fast grunddata i lönesystemet. Registrerade uppgifter skall kontrolleras av någon annan än den som registrerar dem. 2.4 Anläggningstillgångar Det är av central betydelse att rutiner avseende hantering av anläggningstillgångar fungerar tillfredsställande och finns dokumenterade med tanke på hur stor del av balansomslutningen dessa utgör. Vi har tillsammans med ansvarig personal gått igenom rutinerna för anläggningstillgångar, särskilt med avseende på investeringar, avskrivningar, utrangeringar, försäljningar etc. Vi har följt en transaktion från avtal och beslut om delegation till inköp, attest och utbetalning. Vidare har vi följt upp föregående års granskning avseende kontroller för hantering av anläggningarna och anläggningsregistret Gjorda iakttagelser Från och med 2012 framgår ackumulerade värden i anläggningsregistret. Det ger möjlighet att på ett enklare sätt skaffa sig en uppfattning av aktuella värden för anläggningarna. Det tydliggör exempelvis behov av utrangeringar och nedskrivningar. 5

7 Enligt kommunens bokslutsanvisningar ligger ett stort ansvar gällande anläggningarna på respektive verksamhet. Enligt det särskilt framtagna granskningsprogrammet för anläggningstillgångar framkommer att flertalet kontroller inte finns på plats men att det i ett antal fall finns kompenserande kontroller. Jämfört med föregående års noteringar har vi noterat att kommunen numera utför dokumenterade analyser av avskrivningstid/nyttjandeperiod. De noteringar vi gjort i samband med vår granskning och där vi anser att kompenserande kontroller inte finns eller inte är tillräckliga är: - Analys av nedskrivningsbehov utförs inte. - Inventering av anläggningstillgångar sker inte. Respektive verksamhet har ett ansvar att meddela ekonomifunktionen centralt om utrangeringar och försäljningar skett. - I vår granskning har vi noterat att kommunen från centralt håll inte har någon samlad bild av om register över stöldbegärlig egendom förs ute i verksamheten. Datorer och IT-utrustning registerförs på den förvaltning som köper in i samband med inköpet men någon uppföljning mot register sker inte löpande. Enligt anvisningarna i ekonomihandboken ( Investeringar och kapitalkostnader ) framgår att samtliga stöldbegärliga inventarier oavsett om de klassas som en investering eller en förbrukningsinventarie skall finnas nedtecknade i en inventarieförteckning. Vidare anges att inventarieförteckningen skall uppdateras åtminstone en gång per år. Kommun kommer under december 2012 påbörja ett arbete med att se över anläggningarna i verksamheten såsom eventuellt nedskrivningsbehov och utrangeringar. Avtalen för leasade bilar finns centralt medan övriga leasingavtal finns ute på förvaltningarna. Det är endast ekonomichefen och förvaltningschefen på tekniska förvaltningen (bilar) som på delegation har rätt att teckna leasingavtal. Ett leasingavtal innebär framtida kostnader och det är därför viktigt att ha kontroll över omfattningen Bedömning / Förslag till förbättringar Vi ser det som positivt att ackumulerade värden nu framgår i anläggningsregistret. Det ger ett bra underlag för stickprovskontroller såsom för behov av utrangering och nedskrivning. Med tanke på hur decentraliserad organisationen är, anser vi att det är viktigt att fastställa en princip för uppföljning från centralt håll. Vi rekommenderar kommunen att åtminstone utföra stickprovsvisa kontroller för att tillse att verksamheten har bedömt eventuellt nedskrivningsbehov, inventering, nyttjandeperiod etc. Enligt ekonomihandboken skall verksamheten utföra olika kontrollmoment för investeringar. Inför årsbokslut rekommenderar vi att kommunen inför en blankett innehållandes de kontroller som verksamheten skriver under när de utfört momenten och returnerar till Kommunledningskontoret i syfte att tydliggöra verksamhetens ansvar för sina investeringar. Under flera år har vi i våra rapporter noterat att kommunen saknar ett komplett inventarieregister. Kommunen har inte från centralt håll jobbat aktivt med frågan under året. Vi rekommenderar att kommunen kartlägger hur inventarier registerförs ute i verksamheterna. För att säkerställa omfattningen av leasingavtalen bör en rutin upprättas kring hantering av leasingavtal. Det bör även göras årliga avstämningar av redovisningen mot avtal och då också kontrollera att avtalen är korrekt redovisade och attesterade. 6

8 2.5 Exploateringsredovisning Exploateringarna är stora investeringar vars hantering får stor effekt på redovisningen. Området är ett väsentligt granskningsområde i flera kommuner och området har diskuterats i Alingsås under de senaste årens löpande granskning. I år har genomgång gjorts med representanter för exploatering avseende rutiner, redovisning och gränsdragningar etc. Vi har även följt en exploateringstransaktion från beslut om exploatering till att en tomt från exploateringen säljs Gjorda iakttagelser Vi har i tidigare granskningsrapporter kommenterat bristande uppföljning avseende exploateringsredovisningen. En av anledningarna har varit organisationsförändringar med tillhörande pensionsavgångar och byte av personal. Kommunen har under 2012 påbörjat ett arbete med att se över rutiner för framtagande av exploateringarnas kalkylberäkningar och rutiner för uppföljningar av utfall mot budget etc. Det vi kunnat konstatera i vår granskning är att kommunen, likt många andra kommuner, väljer att redovisa samtliga utgifter kopplade till exploateringen som omsättningstillgång oavsett om tillgången är avsedd för stadigvarande bruk, vilket strider mot gällande lag och rekommendationer. Oftast skall kommunen fortsätta äga och ansvara för skötsel av t ex gata, gång- och cykelväg, grönområden etc. och då skall utgifter av detta slag direkt särskiljas och redovisas som en anläggningstillgång Bedömning / Förslag till förbättringar Vi ser det som positivt att kommunen påbörjat ett arbete med hanteringen av exploateringar i såväl kalkylskede som uppföljningsskede. Vi rekommenderar att förvaltningen arbetar fram rutiner och bygger upp ett strukturkapital kring redovisning, budget och kalkylering av exploateringsprojekt. Det gör förvaltningen mindre sårbar vid omorganisationer och personalomsättning. I strukturkapitalet bör även framgå att regelbunden översyn avseende eventuella nedskrivningsbehov bör genomföras. Vi vill också uppmuntra kommunen till att fortsätta arbetet för efterlevelse av lagar och rekommendationer även kring andra exploateringsområden framförallt gällande gränsdragning omsättningstillgång / anläggningstillgång. 2.6 Kontoanalys av förtroendekänsliga konton och verifikationsgranskning Vi har i vår granskning av kostnader tagit stickprov på konton som ur förtroendehänseende kan anses vara mer känsliga som t.ex. representation, kurser, konferenser etc. Vidare har vi granskat att fakturorna lever upp till de krav som finns för vad en verifikation skall innehålla enligt BFL (Bokföringslagen) Gjorda iakttagelser Vår granskning har inte resulterat i några väsentliga iakttagelser som skulle kunna ifrågasätta kostnadernas rörelsegiltighet. Vi har noterat att det i ett fall saknats en deltagarförteckning för representation uppgående till 19 tkr (inklusive moms). Deltagarförteckning skall bifogas fakturan när det rör sig pm representation i kommunen. En faktura avseende ett inköp av tjänst för 75 tkr (inklusive moms) saknar momsregistreringsnummer och detsamma gäller två fakturor gällande underhållning på 93 tkr respektive 76 tkr. 7

9 Enligt kommunens ekonomihandbok åligger det attestanten att tillse att det finns uppgifter såsom f-skatt och momsregistreringsnummer. Det skall bifogas fakturan utdrag som styrker att de är registrerade för f-skatt och moms om det inte framgår av fakturan. Kommunen utför enligt uppgift stickprovskontroller avseende representation, innehav av F- skattsedel och momsregistrering. Vi ser det som positivt att kommunen utför stickprovskontroller och att det omnämns i ekonomihandboken vilka moment som attestanten ansvarar för även gällande grunduppgifter om leverantören Bedömning / Förslag till förbättringar Vi vill lyfta fram att det är viktigt av att kommunen tillser att underlagen innehåller tillräckliga uppgifter i form av F-skattsedel, momsregistreringsnummer, deltagarförteckning etc. Vi rekommenderar kommunen att fortsättningsvis göra stickprovskontroller på känsliga konton i syfte att tillse att det finns underlag som styrker kostnaden. 2.7 Körjournaler Brister har tidigare uppmärksammats avseende hanteringen av körjournaler i kommunens fordon, där det inte alltid angavs var bilen hade körts Gjorda iakttagelser Kommunen har särskilda bestämmelser för användande av fordon och bensinkort. Verksamheter där dessa frågor blir väsentliga är vård- och äldreomsorgen samt tekniska kontoret. Enligt uppgift från personal på tekniska förvaltningen kvarstår tidigare uppmärksammade problem för kommunen som helhet. Vi har erhållit information om att en utökad kontroll av underlag sker på vård- och äldreomsorgsförvaltningen innan underlag skickas till tekniska kontoret, vilket är en förändring gentemot föregående år. Några skriftliga rutiner finns ännu inte framtagna men kommer enligt ansvariga på vård- och äldreomsorgsförvaltningen att tas fram. Ansvariga för fordonshantering på Tekniska förvaltningen utför från centralt håll kontroller för att säkerställa normal drivmedelsförbrukning. Däremot sker ingen central uppföljning avseende körjournaler som tillser att dessa hanteras enligt kommunens bestämmelser Bedömning / Förslag till förbättringar Vi rekommenderar kommunen att utföra kontroller för att säkerställa en korrekt hantering av körjournaler, överväga att införa elektroniska körjournaler på kommunens fordon samt att upprätta skriftliga rutiner. 2.8 Bidrag Gjorda iakttagelser Revisorerna har under ett antal år framfört kritik avseende avsaknad av rutin för hur erhållna bidrag skall hanteras. Kommunen hade för avsikt att i tidigare internkontrollplaner närmare granska bl.a. att korrekt redovisning av statsbidrag sker, om ansökan är korrekt vad gäller belopp, om ansökan lämnas i rätt tid och om möjliga statsbidrag verkligen har sökts o.s.v. Kommunen har inte arbetat med frågan under året. 8

10 2.8.2 Bedömning / Förslag till förbättringar Vi rekommenderar att arbetet med att upprätta nämnda beskrivning påbörjas samt att kommunen närmare granskar hantering av bidrag så som det var planerat att göra. 2.9 Systemdokumentation Gjorda iakttagelser Revisorerna noterade under 2006 att det enligt lagen om kommunal redovisning kapitel 2 7 i varje kommun skall finnas en sådan beskrivning över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad som behövs för att ge överblick över systemet (systemdokumentation). Kommunen är medveten om kravet men anser att det hittills inte funnits någon resurs som kan upprätta dokumentationen. Kommunen ansåg föregående år inför uppgraderingen av ekonomisystemet 2011 att det skulle vara lämpligt att se över dokumentationen. Enligt uppgift finns det planer på att genomföra detta tillsammans med en annan kommun. Någon sådan dokumentation finns dock fortfarande inte. Något ytterligare har inte skett under Bedömning / Förslag till förbättringar Vi rekommenderar att arbetet med att upprätta nämnda beskrivning påbörjas snarast när det nu skett en uppgradering av ekonomisystemet. Alingsås den 12 december 2012 Ulrika Berling Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Ernst & Young AB Peter Öfverström Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Ernst & Young AB 9

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

"I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \...

I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \... i "I- ~ O i C\J ~ ~ c:i E C'j i I'-; \... I Revisionens syfte och inriktning Agenda 1. Väsentliga händelser under 2013 samt början av 2014 2. Förväntad utveckling 2014 - information från företaget 3. Revision

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Nacka Energi AB Revision av bolagets interna kontroll kopplat till den finansiella rapporteringen 2014 2014-11-21

Nacka Energi AB Revision av bolagets interna kontroll kopplat till den finansiella rapporteringen 2014 2014-11-21 Nacka Energi AB Revision av bolagets interna kontroll kopplat till den finansiella rapporteringen 2014 2014-11-21 2014-11-20 Styrelse, VD och lekmannarevisorer Revisionen är utformad för att vi ska kunna

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

13 Granskningsrapport administrativa interna kontroller. Bilaga 111.15

13 Granskningsrapport administrativa interna kontroller. Bilaga 111.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 23 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/145 13 Granskningsrapport administrativa interna kontroller. Bilaga 111.15 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Attestreglementet år 2013

Attestreglementet år 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomienheten Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Attestreglementet år 2013 Huvudregeln vid utformning av ansvars- och arbetsfördelning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL För kännedom Nämnden för Habilitering och hjälpmedel T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll. Representation Inköp elektroniska artiklar. Lidköpings kommun. Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Februari 2013

Revisionsrapport. Intern kontroll. Representation Inköp elektroniska artiklar. Lidköpings kommun. Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Februari 2013 Revisionsrapport Intern kontroll Representation Inköp elektroniska artiklar Lidköpings kommun Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Uppdraget Vi har av revisorerna i Lidköpings kommun fått i uppdrag att

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer