Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering"

Transkript

1 Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Syfte och inriktning Ramverk för intern styrning och kontroll i Sundbybergs stad Finansiell redovisning Bokslutsprocessen Leverantörsfakturor och utbetalningsrutiner Ledningsnära kostnader Intäktsredovisning Pågående projekt Löneprocessen...9 1

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av administrativa interna kontroller inom Sundbybergs stad. Granskningen har genomförts enligt den revisionsplan som tidigare fastställts. Vår övergripande bedömning är att staden inom de flesta områden har goda förutsättningar att uppnå en tillfredsställande intern kontroll rörande administrativa processer. Med utgångspunkt från granskningen lämnas dock ett antal rekommendationer i syfte att ytterligare förstärka den administrativa interna kontrollen. Det bör noteras att vissa rekommendationer även lämnats i samband med tidigare års granskningar, men där vår bedömning är att dessa fortfarande har relevans. 2. Inledning EY har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, genomfört en granskning av Sundbybergs stads administrativa interna kontroller. De processer som valts ut för granskning är väsentliga för stadens finansiella rapportering men är också viktiga ur ett förtroendeskapande perspektiv. I kommunallagen anges att kommunerna ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att betryggande säkerhet kan tillgodoses och att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning. Kommunerna är också skyldiga att upprätta delårsrapporter och årsredovisningar som överensstämmer med god redovisningssed. För att klara dessa krav krävs väl utvecklade system och strukturer för intern kontroll med avseende på administrativa interna kontroller. Med system och strukturer för intern kontroll avses alla de riktlinjer och rutiner som kommunen, via fullmäktige, styrelse och nämnder har infört för att uppnå målet, så långt det är praktiskt möjligt, för att säkra att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Häri ingår bland annat rutiner för att säkerställa att de riktlinjer som lagts fast följs, att fullmäktiges beslut genomförs, att tillgångar skyddas, att oegentligheter och fel förhindras och upptäcks, att redovisningen är riktig och fullständig samt att tillförlitlig ekonomisk information upprättas i rätt tid. Enligt kommunallagen ska nämnderna tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnderna ska även tillse att verksamheterna bedrivs i enlighet med gällande mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat och vad som i övrigt följer av lagar och föreskrifter. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för den interna kontrollen, på ett övergripande plan. Intern kontroll ska utformas och organiseras på ett sådant sätt att den bidrar till att öka effektiviteten. Den ska även säkra stadens tillgångar samt säkerställa en korrekt och ändamålsenlig redovisning och hantering. En god intern kontroll ska minimera risken för att staden drabbas av förluster till följd av att avsiktliga eller oavsiktliga fel begås. Enligt Sundbybergs stads gällande rutiner ska nämnderna genomföra riskanalyser utifrån de riskområden som anges i stadens reglemente och fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Förvaltningschefen svarar för att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. 2

4 Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 3. Syfte och inriktning Granskningen av administrativa interna kontroller inom Sundbybergs stad syftar till att göra en bedömning av hur väl väsentliga rutiner och processer fungerar och därmed erhålla värdefull information till den finansiella rapporteringen. Genom att identifiera och därefter testa väsentliga kontroller kan en bedömning göras över huruvida olika verksamhetsprocesser anses innehålla en hög kontrollrisk. Granskningen har genomförts med utgångspunkt i den revisionsplan som tidigare fastställts för 2014, vilken i sin tur bygger på revisionens risk- och väsentlighetsanalys. Granskningen täcker endast områden och aspekter som anses väsentliga för revisionen och är således ej av sådan omfattning att den täcker in alla eventuella svagheter i rutiner och intern kontroll inom staden. Granskningen är inriktad mot intern kontroll med avseende på den finansiella rapporteringen. Utifrån årets risk- och väsentlighetsanalys har vi identifierat ett antal administrativa processer vilka samtliga har en väsentlig påverkan på dels stadens finansiella rapportering, dels i ett förtroendeskadligt perspektiv. Granskningen har omfattat följande administrativa processer inom staden: Stadens övergripande styrning och uppföljning av intern kontroll Stadens bokslutsprocess Hantering av leverantörsfakturor samt attestrutiner Ledningsnära kostnader Intäkter och hantering av kundfaktureringar Hantering av löner, sociala avgifter samt källskatt Hantering och rutiner kring redovisning av pågående projekt 4. Ramverk för intern styrning och kontroll i Sundbybergs stad År 2011 inrättade staden ett nytt ramverk för intern styrning och kontroll, vilket utvecklades under Stadens arbete med intern styrning och kontroll med utgångspunkt i ramverket har sedan dess fortlöpt. Någon förändring i ramverket har inte skett under år Enligt Sundbybergs stads tillämpningsföreskrifter för budget- och uppföljningsprocessen ska samtliga nämnder varje år anta en intern kontrollplan. Nämndernas interna kontrollplaner ska omfatta dels måluppfyllelse för nämndspecifika och kommunövergripande mål, dels ett antal kommungemensamma kontrollområden samt eventuella kontrollområden, vilka är nämndspecifika. Fastställandet av den interna kontrollplanen ska föregås av en risk- och väsentlighetsanalys. Senast inför upprättandet av årsredovisningen ska en uppföljning ske av nämnderna rörande utfallet av de kontrollmoment som planerna omfattar. Varje nämnd har, enligt ramverket, en skyldighet att styra och löpande följa upp den interna kontrollen inom nämndens olika verksamheter. Detta innebär att nämnden ska genomföra grundliga risk- och väsentlighetsanalyser för sina verksamheter samt årligen anta en särskild 3

5 plan för den interna kontrollen. Enligt ramverket ansvarar varje nämnd för att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Det övergripande ansvaret för intern kontroll ligger dock på kommunstyrelsen. Ramverket för internkontroll omfattas av tydliga riktlinjer för vilka risker som ska tas upp vid riskanalys samt exemplifierar kontrollfrågor och kontrollaktiviteter som nämnderna kan tilllämpa. Det framgår också övergripande hur ansvaret för arbetet med intern styrning och kontroll är fördelat på de olika rollerna. Varje nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen medan förvaltningschefen bland annat ansvarar för att en risk- och väsentlighetsanalys genomförs och dokumenteras. Övriga verksamhetsansvariga chefer ansvarar för att den löpande interna kontrollen i form av riktlinjer och anvisningar inom verksamheten följs. Vidare är varje enskild medarbetare ansvarig för att vara medveten om sin roll i avseendet att uppnå en säker och effektiv verksamhet. Nämndernas interna kontrollplaner rapporterades och utvärderades för första gången i samband med årsbokslut I Stadens årsredovisning för 2013 återges en övergripande beskrivning av arbetet med intern styrning och kontroll, samt uppföljning av mål. Vidare finns även ett mer omfattande avsnitt i årsredovisningen avseende arbetet och uppföljningen av Stadens nämndspecifika mål, vilka presenteras i tabellformat. Dock finns det fortfarande förbättringspotential vad gäller att redogöra för varför vissa mål ej uppfyllts samt vilka åtgärder man ämnar vidta för att uppfylla samtliga mål framöver. I samband med vår granskning har vi gått igenom samtliga nämnders gällande planer för intern kontroll, med undantag för kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden samt valnämnden. Vår bedömning är att planerna omfattar väsentliga riskområden samt relevanta kontrollmoment. Dock saknas i viss utstreckning, i likhet med föregående år, uppgifter rörande roll- och ansvarfördelning avseende vilka kontrollmoment som ska utföras. Likaså saknar de interna kontrollplanerna information gällande hur genomförda kontroller ska dokumenteras, vilket vi bedömer vara av väsentlighet för att skapa en tydlig spårbarhet av nämndernas genomförda kontroller. Revisionen har för avsikt att följa upp respektive nämnds återrapportering till kommunstyrelsen av arbetet med interna kontrollplaner i samband med granskning av årsredovisning för Rekommendationer: Staden rekommenderas att, i tillämpliga fall, utveckla sin analys avseende varför vissa mål inte har uppnåtts under året, samt komplettera beskrivningen av vilka åtgärder som planeras att vidtas för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen framöver. Stadens riktlinjer för interna kontrollplaner bör, för samtliga nämnder, omfatta en rolloch ansvarsfördelning rörande utförande av kontroller samt hur genomförda kontroller ska dokumenteras. 5. Finansiell redovisning 5.1. Bokslutsprocessen Stadens ekonomifunktion har samma organisation som föregående år. Funktioner för redovisning, bokföring, budgetsamordning samt viss controlling är samlade i en central enhet inom kommunstyrelseförvaltningen, d.v.s. kommunkontoret. I vår granskning har vi tagit del 4

6 av stadens dokumenterade rutiner och riktlinjer avseende upprättandet av finansiell rapportering, framför allt gällande periodbokslut, prognoser, delårsbokslut, årsbokslut samt årsredovisning. Vår bedömning är att det föreligger en tydlig roll- och ansvarsfördelning kring upprättande av bokslutsunderlag och övriga moment i samband med bokslutsarbetet. Rutiner finns också när det gäller finansiell återrapportering till kommunstyrelsen. Vid tidigare granskningar har vi identifierat brister inom vissa nämnder när det gäller prognossäkerhet, då betydande underskott tidigare redovisats. Under 2013 påbörjade kommunen ett arbete med att utveckla stadens budget- och prognosprocess. I samband med vår granskning av bokslutsprocessen har vi inte gjort någon bedömning av stadens rutiner och processer gällande budgetprocessen. Avrapportering av granskning gällande stadens budgetprocess kommer att ske separat. Vår bedömning är att kommunens rutiner och processer för upprättande av delårs- och årsbokslut håller en tillräcklig kvalitet. Bokslutsprocessen kommer slutligt att bedömas i samband med granskningen av årsbokslut och årsredovisning för I samband med granskningen har vi noterat att staden initierat ett arbete för att implementera komponentavskrivning av sina materiella anläggningstillgångar. Detta för att uppfylla god sed i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation (RKR11.4.) Stadens arbete med detta kommer att ytterligare följas upp i samband med granskningen av årsbokslutet Rekommendation Staden bör prioritera implementering av komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar Leverantörsfakturor och utbetalningsrutiner Rutinerna gällande hantering av leverantörsfakturor och utbetalningar har granskats och intervjuer har genomförts med berörd personal inom den centrala ekonomifunktionen. Inga väsentliga förändringar i processen har skett sedan föregående år. Majoriteten av fakturorna går via det systembaserade flödet och de fakturor som hanteras manuellt avser sekretessbelagd information, såsom placeringar och insatser rörande socialomsorg. Staden har sedan tidigare upprättat en process- och rutinhandbok som beskriver flödet i hanteringen av leverantörsfakturor samt beskrivning av ansvarsfördelning för respektive del i flödet. Staden har vissa kontroller på plats för att säkerställa en korrekt redovisning vilket innefattar att samtliga fakturor attesteras två i förening, regelbunden genomgång av behöriga attestanter i fakturaportalen, regelbunden genomgång av logglistor över förändringar av fasta data i ekonomisystemet samt månatlig avstämning av leverantörsreskontran samt konton för banktillgodohavanden. Vi har stickprovsvis granskat ovanstående genomförda kontroller utan anmärkning. Vi bedömer det som positivt att kommunen har begränsningar avseende vilka som har behörighet att i ekonomisystemet lägga upp nya leverantörer samt att stickprov tas på ändringar av fasta data. Vid granskningen har dock identifierats att en och samma person har möjlighet att lägga upp nya leverantörer, att göra leverantörsutbetalningar samt är den som gör genomgångar av logglistor. Staden bör verka för en striktare roll- och ansvarsfördelning i detta avseende och därför överlåta till någon annan att genomföra löpande genomgång av logglistor. 5

7 Vi har tidigare lämnat rekommendation om att staden bör överväga att införa beloppsgränser i attestreglementet samt i den elektroniska fakturaportalen. Inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen finns beloppsgränser för attester uttalade i en policy, dock innebär detta inte några beloppsbegränsningar i systemet. För att minska risken för fel och oegentligheter är det av vikt att fakturor attesteras av behörig personal. Det finns en ökad risk att fakturor felaktigt godkänns när beloppsgränser för attest saknas i fakturasystemet. För att förstärka den interna kontrollen bör beloppsgränser för attest införas även i fakturaportalen. Rekommendationen från föregående år kvarstår således. Den genomförda granskningen av leverantörsfakturor har omfattat kontroll av rörelsetillhörighet, kontering och attestering. Vid granskningen av attester identifierades att en kostnad avseende konsulter hade sakattesterats av konsulten själv. Rekommendation: Staden rekommenderas att införa elektroniska beloppsgränser, för olika befattningar i attestreglementet, direkt i fakturasystemet för samtliga nämnder. Staden rekommenderas att införa en tydligare roll- och ansvarsfördelning genom att särskilja ansvarsområden för uppläggning av nya leverantörer och kontroll av logglista avseende ändringar i fasta data i leverantörsregistret. Staden rekommenderas att överväga huruvida det är lämpligt att externa konsulter sakattesterar egna fakturor Ledningsnära kostnader Vår återkommande granskning har omfattat substansbaserade och stickprovsvisa kontrollmoment av kostnader hänförliga till följande aktiviteter: Extern och intern representation samt gåvor Resor och logi Kurser Konferenser Övriga konsulttjänster Övriga främmande tjänster Vår substansgranskning har omfattat bokförda kostnader under perioden januari till och med juni Granskningen visar, i likhet med föregående år, att attest av egna kostnader förekommer, dvs. en person som själv har deltagit i aktiviteten har sedan attesterat fakturan. För att uppå god intern kontroll bör den deltagande sakattestera fakturan och överordnad beslutsattestera fakturan. Rekommendationen från föregående år kvarstår således. När en faktura konteras på ett representationskonto eller liknande signalerar fakturasystemet påminnelser om krav att underlag ska bifogas såsom deltagarlistan konferensprogram mm. Den automatiska påminnelsen minskar risken för att erforderliga underlag saknas men vår granskning visar att samtlig dokumentation ej finns bilagd i fakturasystemet. Granskningen visar att brister främst uppkommer inom kommunstyrelsen. 6

8 Rekommendationer Staden bör säkra en rutin för säkerställning av att kostnader ej attesteras av den person som kostnaden själv berör. Detta gäller särskilt i samband med företagen representation, resor, kurser och konferenser. Staden rekommenderas att förstärka rutinen för att säkerställa att erforderliga och verifierande underlag finns i leverantörsfakturasystemet vid kostnader som avser representation Intäktsredovisning Av stadens totala intäkter utgör skatter och statliga bidrag drygt 79 procent. Rutiner kopplade till redovisning av skatter och bidrag granskas huvudsakligen i samband med årsbokslutet då risken kopplat till dessa intäkter bedöms som låg. Årligen väljs ett intäktsflöde ut för en fördjupad granskning och i år har granskningen omfattat externa hyresintäkter. Hyresintäkter utgör cirka 2 procent av Stadens totala intäkter och närmare 10 procent av verksamhetsintäkterna. Granskningen av hyresintäkter har omfattat stickprov mot verifierande underlag för att skapa oss en förståelse för intäktsflödet. För närvarande har staden 24 hyresgäster vilka faktureras på månatlig, kvartals- eller årsbasis. Staden har ett fastighetssystem där samtliga avtal finns registrerade och med information om kunden, hyresbelopp mm. Systemet används även till att beräkna nya hyresnivåer såsom vid årliga hyreshöjningar eller indexuppräkningar. Ansvarig för hyresfakturering har en Excelmall där samtliga hyresgäster, faktureringsintervall och fakturerade belopp registreras. Mallen används som grund för faktureringen och innehåller även uppföljning avseende inbetalningar. Fakturering görs baserat på den uppdaterade Excelmallen och fakturor skapas manuellt i ekonomisystemet. När fakturering är färdig erhålls en kundreskontrajournal över samtliga skapade fakturor. Vid vår granskning identifierades differenser mellan kundreskontrajournalen och den uppdaterade Excelmallen. Detta förklarades av den mänskliga faktorn och fel fakturabelopp hade blivit inmatat. Hyresgästen själv identifierade avvikelsen och lät meddela att hyresbeloppet hade blivit för lågt. För att minska risken för fel av denna karaktär bör en avstämning göras mellan kundreskontrajournalen och Excelmallen. Detta är av relevans för att säkerställa korrekt fakturering vid varje enskilt tillfälle. Rekommendation Vi rekommenderar Staden att införa dokumenterade kontroller där fakturabelopp enligt kundreskontrajournal stäms av mot Excelmall för att säkerställa korrekt fakturering av hyresintäkter Pågående projekt Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till MSEK varav faktiska investeringar uppgår till ca 300 MSEK. Prognosen som gjordes vid juni månads delårsbokslut var att investeringar för helåret ska uppgå till närmare 700 MSEK. Majoriteten av investeringarna är hänförliga till Stadsbyggnads- och miljönämnden varför vi har fokuserat vår granskning till denna nämnd. Granskningen omfattar stickprov av ett antal 7

9 utvalda projekt för kontroll avseende kontering, huruvida projekt aktiveras och börjar skrivas av i samband med färdigställande, om rätt kostnader tas upp i resultatet respektive balansen etc. Vid granskningen har vi identifierat att leverantörsfakturor som avser den löpande verksamheten har redovisats som en del av pågående projekt och därmed blir en del av tillgången. Enligt ansvariga inom staden ansvarar projektledarna för att säkerställa att redovisningen av respektive projekt blir korrekt. Granskade fakturor där avvikelser har identifierats uppgår ej till väsentliga belopp, men staden bör förstärka rutinen för att säkerställa att endast utgifter som är aktiverbara bokförs på projekten. Föregående års rekommendation kvarstår således. Stadens pågående projekt uppgår till närmare 770 MSEK och består av upparbetade utgifter rörande 134 st olika projekt. De tio största projekten utgör dock ca 80 procent av posten pågående projekt. I avvaktan på att komponentavskrivning ska implementeras har kommunen valt att inte aktivera några projekt löpande under året. Vid granskningen har vi identifierat att det även finns vissa projekt som pågår under längre tid och är av större karaktär. Staden saknar en rutin för etappvis aktivering vilket med fördel kan användas vid större projekt för att ge en mer rättvisande effekt i resultaträkningen. De utgifter som aktiveras avseende de inledande faserna för ett projekt, ofta avseende konsultationer, arkitekter etc aktiveras som pågående projekt i samband med de inledande projektfaserna. I de fall där politiska beslut innebär att ett pågående projekt inte genomförs bör dessa värden skrivas ned och tas som en kostnad i resultaträkningen. Inom Stadsbyggnadsoch miljönämnden görs en uppföljning cirka tre gånger per år för att identifiera projekt som ska aktiveras eller kostnadsföras. Det finns dock ingen formaliserad rutin som omfattar hela Staden. Staden bör införa en rutin för löpande genomgång av upparbetade värden avseende pågående projekt. Föregående års rekommendation kvarstår därmed. Föregående år rekommenderades Staden att tillse att samtliga utgifter för ett och samma projekt också bör redovisas på ett och samma projektnummer. Risken är annars att budgetuppföljning försvåras när projekt redovisas på olika projektnummer. Staden har i år beaktat denna rekommendation och infört ett krav att samtliga ansökningar om att erhålla projektnummer ska gå via en särskild investeringsekonom. Rekommendationen bedöms därmed som åtgärdad, vilket är positivt. Rekommendationer Vi rekommenderar att staden aktiverar (balanserar) projekt i den takt faktisk färdigställande sker, får att på så vis uppnå ett mer rättvisande avskrivningsunderlag. Vi rekommenderar att staden inför rutin för löpande genomgång av upparbetade värden för pågående projekt för att säkerställa att det inte föreligger utgifter som ska kostnadsföras. 8

10 6. Löneprocessen Personalkostnader utgör en väsentlig del av stadens totala kostnadsmassa och blir därför ett väsentligt transaktionsflöde att granska. Vi har genomfört en granskning av stadens process för löneberedning och löneutbetalning. Inga väsentliga förändringar har skett i processen sedan föregående år men vissa rutiner har förstärkts vilket vi bedömer vara positivt. En dataanalys av samtliga lönetransaktioner kommer att genomföras för perioden januari till december och avrapporteras i samband med årsboklutet. Det finns möjlighet att ur lönesystemet generera logg-listor avseende förändringar av fasta data på individnivå. Dessa används för att utreda fel som identifierats, men ej som en preventiv kontroll. Chefer har möjlighet att ändra lönenivåer för sina anställda direkt i lönesystemet men enligt uppgift ber cheferna lönekonsulterna om hjälp för den typen av ändringar. Staden bör införa en regelbunden, exempelvis kvartalsvis, kontroll där stickprov tas på gjorda ändringar av månadslöner för att säkerställa att gjorda förändringar är relevanta. Staden implementerade föregående år en modul med elektronisk attest av rörliga data. Kontrollen innebär att samtliga avvikelser från ordinarie lön måste godkännas innan avvikelsen kan bearbetas och utbetalas. Vi ser positivt på att denna kontroll har implementerats. Gamla attester som cheferna har gjort skrivs över om de attesterar en ny månads transaktioner och lönekonsulterna skriver därför ut ett dokument med samtliga attester och sparar i en pärm för att öka spårbarheten, vilket är positivt. Föregående års rekommendation avseende attest av rörlig data bedöms därmed som åtgärdad. Enhetscheferna ansvarar för att det i samband med den månatliga lönekörningen ur lönesystemet genereras en analyslista för kontroll av samtliga individers utgående löner inom respektive enhet. Historiskt har listor skrivits ut i pappersformat, men det har ej funnits en dokumenterad uppföljande kontroll av detta moment. Trots att rörliga data attesteras löpande bedömer vi att en dokumenterad kontroll avseende faktiska utgående löner inom en och samma enhet är nödvändig för att minska risken för felaktigheter. Eftersom det saknas analys av logglistor och flera chefer har möjlighet att göra ändringar avseende fasta data är en sådan kontroll relevant. Rekommendation Staden rekommenderas att införa kontroll av löner på individnivå inför utbetalning vilket innebär en dokumenterad kontroll av att även fasta data attesteras för samtliga medarbetare. En sådan kontroll bör ske på enhetsnivå. Staden rekommenderas att införa stickprovskontroller avseende ändringar av fasta data i lönesystemet samt att dokumentera dessa på ett spårbart sätt. Stockholm den 19 november 2014 Johan Perols Certifierad kommunal revisor Rebecca Ersryd Revisor 9

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2015 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

13 Granskningsrapport administrativa interna kontroller. Bilaga 111.15

13 Granskningsrapport administrativa interna kontroller. Bilaga 111.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 23 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/145 13 Granskningsrapport administrativa interna kontroller. Bilaga 111.15 Sammanfattning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014. Nacka kommun. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna

Revisionsrapport 5 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014. Nacka kommun. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna Revisionsrapport 5 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Nacka kommun Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och rekommendationer

Läs mer

Bilaga 2 Svarsbilaga för Kommunstyrelsen

Bilaga 2 Svarsbilaga för Kommunstyrelsen Bilaga 2 Svarsbilaga för Kommunstyrelsen Nr Område Rekommendation Ansvarig Åtgärder/kommentar 1 intäkter säkra en backup till hanteringen av hyresfakturering då processen idag är sårbar på grund av personberoende.

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Revisionsplan Uppdrag. Öckerö Kommun REVISORERNA

Revisionsplan Uppdrag. Öckerö Kommun REVISORERNA Revisionsplan 2014 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till kommunstyrelsen och nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Enligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan för 2012

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan för 2012 2012-01-16 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan för 2012 Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 16 januari 2012 Sammanfattning I Sundbybergs

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Fastställd LERUMS KOMMUN REVISORERNA

Fastställd LERUMS KOMMUN REVISORERNA Fastställd 2016-04-21 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2016 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2016 Förslag till revisionsplan baseras på årets risk- och väsentlighetsanalys, genomförda granskningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet.

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet. Sara Potter Ekonom 2012-01-09 Sidan 1 av 6 Barn- och ungdomsnämnden Uppföljning internkontrollplan 2011 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Täby kommun December 2007 Åsa Sandgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer