Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering"

Transkript

1 Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Syfte och inriktning Ramverk för intern styrning och kontroll i Sundbybergs stad Finansiell redovisning Bokslutsprocessen, inklusive budgetprocessen Leverantörsfakturor och utbetalningsrutiner Ledningsnära kostnader Intäkter Process kring redovisning av pågående projekt Löneprocessen...9 1

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av administrativa interna kontroller inom Sundbybergs stad. Granskningen har genomförts enligt den revisionsplan som tidigare fastställts. Vår övergripande bedömning är att staden inom de flesta områden har goda förutsättningar att uppnå en tillfredsställande intern kontroll rörande administrativa processer. Med utgångspunkt från granskningen lämnas dock ett antal rekommendationer i syfte att ytterligare förstärka den interna kontrollen. Det bör noteras att vissa rekommendationer även lämnats i samband med tidigare års granskningar. 2. Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av administrativa interna kontroller inom Sundbybergs stad. De processer som valts ut för granskning är väsentliga för den finansiella rapporteringen och även viktiga ur ett förtroendeskapande perspektiv. I kommunallagen anges att kommunerna ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att betryggande säkerhet kan tillgodoses och att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning. Kommunerna är också skyldiga att upprätta delårsrapporter och årsredovisningar som överensstämmer med god redovisningssed. För att klara dessa krav krävs väl utvecklade system och strukturer för intern kontroll. Med system och strukturer för intern kontroll avses alla de riktlinjer och rutiner som kommunen, via fullmäktige, styrelse och nämnder har infört för att uppnå målet, så långt det är praktiskt möjligt, för att säkra att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Häri ingår bland annat rutiner för att säkerställa att de riktlinjer som lagts fast följs, att fullmäktiges beslut genomförs, att tillgångar skyddas, att oegentligheter och fel förhindras och upptäcks, att redovisningen är riktig och fullständig, samt att tillförlitlig ekonomisk information upprättas i rätt tid. Enligt kommunallagen ska nämnderna tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnderna ska även tillse att verksamheterna bedrivs i enlighet med gällande mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat och vad som i övrigt följer av lagar och föreskrifter. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för den interna kontrollen på ett övergripande plan. Intern kontroll ska utformas och organiseras på ett sådant sätt att den bidrar till att öka effektiviteten. Den ska även säkra stadens tillgångar samt säkerställa en korrekt och ändamålsenlig redovisning och hantering. En god intern kontroll ska minimera risken för att staden drabbas av förluster till följd av att avsiktliga eller oavsiktliga fel begås. Enligt Sundbybergs stads gällande rutiner ska nämnderna genomföra riskanalyser utifrån de riskområden som anges i stadens reglemente och fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Förvaltningschefen svarar för att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 2

4 3. Syfte och inriktning Syftet med granskning av administrativa interna kontroller inom Sundbybergs stad är att bedöma hur väl väsentliga rutiner och processer fungerar och därmed erhålla värdefull information till den finansiella rapporteringen. Genom att identifiera och därefter testa väsentliga kontroller kan en bedömning göras om olika verksamhetsprocesser bedöms innehålla en hög kontrollrisk. Granskningen har genomförts enligt den revisionsplan som tidigare fastställts för 2013, vilka i sin tur bygger på revisionens risk- och väsentlighetsanalys. Granskningen täcker endast områden och aspekter väsentliga för revisionen och är ej av sådan omfattning att den täcker in alla eventuella svagheter i rutiner och intern kontroll. Granskningen är inriktad mot intern kontroll med avseende på den finansiella rapporteringen. De administrativa processer som vi i årets risk- och väsentlighetsanalys har identifierat, med väsentlig påverkan på den finansiella rapporteringen eller i ett förtroendeskadligt perspektiv, utgörs av: Stadens övergripande styrning och uppföljning av intern kontroll Bokslutsprocessen Hantering av leverantörsfakturor samt attestrutiner Ledningsnära kostnader Intäkter och hantering av kundfaktureringar Hantering av löner, sociala avgifter samt källskatt I samband med vår granskning av stadens årsbokslut 2013 kommer kompletterande granskningsinsatser genomföras med avseende på ovanstående områden. 4. Ramverk för intern styrning och kontroll i Sundbybergs stad År 2011 inrättade staden ett nytt ramverk för intern styrning och kontroll. Denna utvecklades under Under 2013 har arbetet med intern styrning och kontroll fortlöpt. Någon förändring i ramverket har inte skett under Enligt Sundbybergs stads tillämpningsföreskrifter för budget- och uppföljningsprocessen ska samtliga nämnder varje år anta en intern kontrollplan. Nämndernas planer för intern kontroll ska omfatta måluppfyllelse för nämndspecifika och kommunövergripande mål. Fastställandet av den interna kontrollplanen ska föregås av en risk- och väsentlighetsanalys. Senast inför upprättandet av årsredovisningen ska en uppföljning ske av nämnderna rörande utfallet av de kontrollmoment som planerna omfattar. Enligt ramverket har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp den interna kontrollen inom nämndens olika verksamheter. Nämnden ska genomföra grundliga risk- och väsentlighetsanalyser för sina verksamheter samt årligen anta en särskild plan för den interna kontrollen. Det är enligt ramverket varje nämnd som ansvarar för att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Det övergripande ansvaret för intern kontroll ligger dock på kommunstyrelsen. Den mall för intern kontrollplan som tillämpas är utformad efter COSO-modellen, men anpassad efter stadens specifika förhållanden. Ramverket är utformat med tydliga riktlinjer för 3

5 vilka risker som bör tas upp vid riskanalys samt exemplifierar kontrollfrågor och kontrollaktiviteter som nämnderna kan tillämpa. Det framgår också övergripande hur ansvaret för arbetet med intern styrning och kontroll är fördelat på de olika rollerna. Exempelvis har nämnden det yttersta ansvaret för den interna kontrollen medan förvaltningschefen bland annat ansvarar för att en risk- och väsentlighetsanalys genomförs och dokumenteras. Övriga förvaltningschefer har ansvar för den löpande interna kontrollen för sin verksamhet och den enskilda medarbetaren ansvarar för att vara medveten om sin roll när det kommer till att uppnå en säker och effektiv verksamhet. På detaljnivå ska utformningen av en intern kontrollplan upprättas av förvaltningschefen eller av person delegerat av förvaltningschefen. Planen godkänns av nämnden som även har uppföljningsansvar. Avsikten är att samtliga nämnder ska rapportera utfallet av arbetet med Intern styrning och kontroll i samband med varje årsbokslut, vilket var en rekommendation från revisionen. Nämndernas interna kontrollplaner rapporterades och utvärderades för första gången i samband med årsbokslut I årsredovisningen beskrivs övergripande Stadens arbete med intern styrning och kontroll och uppföljning av mål. Dock redovisas inte utfallet av den årliga uppföljning varje nämnd har att genomföra, med utgångspunkt från fastställda planer för intern kontroll. Vår bedömning är att detta är en information som bör redovisas i stadens årsredovisning på ett tydligare sätt. I samband med vår granskning har vi gått igenom samtliga nämnders gällande planer för intern kontroll, med undantag för kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden. Vår bedömning är att planerna omfattar väsentliga riskområden samt relevanta kontrollmoment. Dock saknas uppgifter rörande roll- och ansvarfördelning avseende vilka kontrollmoment som ska utföras för vissa nämnder. Vidare saknas i de interna kontrollplanerna information rörande hur genomförda kontroller ska dokumenteras. Detta är av väsentlighet i syfte att skapa förutsättningar för en tydlig spårbarhet av genomförda kontroller. Revisionen har för avsikt att följa upp respektive nämnds återrapportering till kommunstyrelsen av arbetet med interna kontrollplaner i samband med granskning av årsredovisning för Rekommendationer: Staden bör finna ett överskådligt och sammanfattande sätt att redovisa nämndernas årliga uppföljning av de kontrollåtgärder som gäller enligt planerna för intern kontroll. Stadens riktlinjer för planer rörande intern kontroll bör, för samtliga nämnder, omfatta roll- och ansvarsfördelning rörande utförande av kontroller samt hur dokumentation av genomförda kontroller ska ske. 5. Finansiell redovisning 5.1. Bokslutsprocessen, inklusive budgetprocessen Stadens ekonomifunktion har inte omorganiserats under det senaste året. Funktioner för redovisning, bokföring, budgetsamordning samt viss controlling är samlade i en centraliserad enhet under kommunstyrelseförvaltningen, dvs kommunkontoret. I vår granskning har vi tagit del av stadens dokumenterade rutiner och riktlinjer avseende upprättandet av finansiell rapportering, framför allt gällande periodbokslut, prognoser, delårsbokslut, årsbokslut samt 4

6 årsredovisning. Vår bedömning är att det föreligger en tydlig roll- och ansvarsfördelning kring upprättande av bokslutsunderlag och övriga moment i samband med bokslutsarbetet. Rutiner finns också när det gäller finansiell återrapportering till kommunstyrelsen. Vid tidigare granskningar har vi identifierat brister inom vissa nämnder när det gäller prognossäkerhet, då betydande underskott redovisats under räkenskapsåret. Vår bedömning 2012 var att prognossäkerheten blev något bättre gällande driftsredovisningen inom staden trots att staden 2012 ändrade prognosintervallerna. Totalt görs prognoser cirka varannan månad, ca 6 per år. Förhoppningen är att nämnderna genom detta sammantaget ska lägga mer tid och energi på de prognoser som upprättas och på så vis nå ett bättre och mer tillförlitligt resultat än tidigare. Under 2013 har kommunen påbörjat ett arbete där de ska utveckla budget- och prognosprocessen ytterligare. Syftet är att få på pränt hur prognosarbetet ska göras och att göra mer analys kring uppföljningen för att förbättra kvaliteten på prognoserna. I samband med vår granskning av årsbokslutet kommer vi att följa upp prognossäkerheten under år Det noteras även att det inom staden har initierats ett arbete med att utveckla och förstärka budgetprocessen då denna varit behäftad med brister 2011 och Vidare bör det noteras att staden under sista kvartalet 2013 initierat ett åtgärdsprogram i syfte att uppnå en effektivare användning av de finansiella ramar som budget anger. Vår preliminära bedömning är att kommunens rutiner och processer för upprättande av delårs- och årsbokslut håller en tillräcklig kvalitet. Bokslutsprocessen kommer närmare att bedömas i samband med granskningen av årsbokslut och årsredovisning för Rekommendation Staden bör prioritera arbetet med att förstärka och förtydliga budgetprocessen, med avseende på väl underbyggda och tydliga budgetunderlag samt att dessa bygger på realistiska antaganden Leverantörsfakturor och utbetalningsrutiner Rutinerna gällande hantering av leverantörsfakturor och utbetalningar har granskats och intervjuer har genomförts med berörd personal inom den centrala ekonomifunktionen. Inga väsentliga förändringar av tillämpade rutiner har noterats jämfört med föregående år. Huvuddelen av alla leverantörsfakturor scannas och genomgår därefter ett elektroniskt attestförfarande innan utbetalning sker. Enligt gällande rutin är det endast fakturor som innehåller sekretessbelagd information som hanteras manuellt. Detta gäller framför allt fakturor avseende placeringar och insatser rörande socialomsorg, av olika slag. Varje månad sker dokumenterade avstämningar av leverantörsreskontran samt konton för kassa & banktillgodohavanden. Staden har sedan tidigare upprättat en process- och rutinhandbok som beskriver flödet i hanteringen av leverantörsfakturor samt beskrivning av ansvarsfördelning för respektive del i flödet. Dessutom har tillhörande checklistor tagits fram för varje delprocess där dessa beskrivs steg för steg. Rutinhandboken bedöms vara känd och efterföljas i organisationen i tillfredsställande omfattning, vilket är en förutsättning för en god intern kontroll. Vi har tidigare lämnat rekommendation om att staden bör överväga att införa beloppsgränser i attestreglementet samt i den elektroniska fakturaportalen. I samband med årets internkon- 5

7 trollgranskning framgår att beloppsgränser endast förekommer inom Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, rekommendationen bör således kvarstå. Regelbunden kontroll av att behöriga attestanter i den elektroniska fakturaportalen överensstämmer med aktuell attestförteckning ingår som en del i de flesta av nämndernas interna kontrollplaner och ska således rapporteras till kommunstyrelsen varje år. Vi har stickprovsvis granskat attester av fakturor mot attestförteckning och granskningen har inte påvisat några väsentliga oförklarade avvikelser. I samband med internkontrollgranskning 2012 noterades att löpande genomgångar av de anställdas behörigheter inte dokumenterades på ett tydligt sätt, vilket medförde att spårbarheten i de kontrollmoment som kommunen genomför ansågs vara bristfälliga. Med utgångspunkt i ovan lämnades en rekommendation att kommunen regelbundet borde utföra kontroller av att attestbehörigheter enligt ekonomisystemet stämmer överens med gällande attestförteckning. Sundbyberg stad har tagit rekommendationen i beaktande och infört ett kontrollmoment vilket kommer att utföras två gånger per å. Kontrollen syftar till att säkerställa att ej aktuella attester inte ligger kvar i systemet. Vår bedömning är att införandet av detta kontrollmoment utgör en positiv förstärkning av den interna kontrollen inom detta väsentliga område. Vår granskning av leverantörsfakturor har även omfattat kontroll av rörelsetillhörighet och kontering. Granskningen har inte föranlett några väsentliga anmärkningar. Registrering av fasta data i leverantörsregistret sker centralt inom staden och huvudsakligen av endast en person. Föregående år lämnades en rekommendation att staden borde tydliggöra riktlinjer för den regelbundna kontrollen av logglistor över förändringar av data i leverantörsregistret. Staden bedöms ha tagit rekommendation i beaktande då riktlinjer för en sådan kontroll numera finns upprättade. Rekommendation: Staden rekommenderas att överväga elektroniska beloppsgränser för olika befattningar i attestreglementet, direkt i fakturaportalen för samtliga nämnder Ledningsnära kostnader Vår årliga granskning har omfattat substansbaserade och stickprovsvisa kontrollmoment av kostnader hänförliga till följande aktiviteter: Extern och intern representation Resor Kurser Konferenser Övriga konsulttjänster Vår substansgranskning har omfattat bokförda kostnader under perioden januari till och med juli Granskningen har visat att attest av egna kostnader fortfarande förekommer i viss utsträckning, dock i mindre omfattning än tidigare år. Denna notering förelåg även föregående år och avser att person som själv deltagit vid aktuell aktivitet också attesterat kostnaden. 6

8 Granskningen har också visat att fullständiga underlag, med avseende på deltagare, syfte etc., saknas i viss utsträckning men att andelen brister har minskat i jämförelse med tidigare granskningar. Detta kan till viss del bero på att fakturasystemet numer ger automatiska påminnelser om krav på bifogande av underlag. Vår bedömning är att identifierade avvikelser är jämt fördelade mellan de olika nämnderna. Vidare har granskningen visat att representation där alkohol förekommer endast sker i begränsad omfattning. I samband med vår granskning av årsbokslutet 2013 ämnar vi genomföra kompletterande stickprovsvisa granskningsmoment i syfte att täcka transaktioner under hela året Rekommendation Staden bör överväga huruvida implementering av en rutin för säkerställning av att kostnader ej attesteras av den person som kostnaden berör vore möjligt. Detta särskilt i samband med representation, resor, kurser och konferenser Intäkter Av stadens totala intäkter utgör skatter och statliga bidrag drygt 78 procent. Intäkter hänförliga till taxor och avgifter utgör 8 procent av de totala intäkterna. Rutiner kopplade till redovisning av skatter och avgifter granskas huvudsakligen i samband med årsbokslutet då risken kopplat till dessa intäkter bedöms som låg. Vid granskningen har vi med hjälp av stickprov kontrollerat stadens intäkter hänförliga till barnomsorgsavgifter samt intäkter genererade via vatten- och avfallsavgifter. Granskningen har omfattat kontroll av verifierade underlag kopplat till intäktsflödet för barnomsorgsavgifter respektive vatten- och avfallsavgifter, samt säkerställande av att dessa intäkter redovisas på ett tillfredsställande sätt i stadens räkenskaper. Granskningen har inte föranlett några noteringar Inbetalningar och kravrutiner Inbetalningar av avgifter och taxor: Inbetalning från kunder/brukare sker främst genom OCR-sträng och ankommer staden via betalningsfil från banken. Transaktionerna matchas mot referensnummer och transaktionskoder i kundreskontran och/eller verksamhetssystem. Inbetalningar som inte kan matchas följs upp och utreds manuellt. Inbetalningar konteras därefter. Ansvaret för säkerställning av att fakturering sker i enlighet med faktisk produktion ligger på respektive nämnd/förvaltning. Uppföljning av detta sker i den löpande verksamhets- och budgetuppföljningen. Någon central uppföljning av dessa intäktsflöden sker ej. Stadens rutiner för säkerställande av inbetalningar har granskats genom stickprov. Processen bedöms som tillförlitlig och vid stickprovstagningen har inga väsentliga brister noterats. Kravhantering: Obetalda fordringar identifieras och följs upp centralt inom staden. För obetalda fakturor, skickas påminnelse ut 5 dagar efter förfallodatum. Efter ytterligare 10 dagar skickas fordran vidare till externt inkassoföretag. Oreglerade kundfakturor anses vara osäkra efter 90 dagar. 7

9 Beslut från nämnd krävs för att en obetald fordran ska betraktas som definitivt förfallen och därmed kunna skrivas av. Stickprov har tagits vid granskning av processen. Vi bedömer processen som tillförlitlig och har inte noterat några väsentliga brister i samband med granskningen Process kring redovisning av pågående projekt I delårsbokslutet per den 30 juni 2013 uppgick stadens tillgångar i form av byggnader, mark och tekniska anläggningar till MSEK. Värdet utgör därmed 54 procent av stadens balansomslutning. Av tillgångsmassan avser 330,4 MSEK pågående projekt. I delårsrapporten för 30 juni 2013 redovisas en avvikelse mellan budget och prognos vad gäller investeringar för 2013 om -233 MSEK. Av detta hänförs -184 MSEK till stadsbyggnads- och miljönämnden. Mot bakgrund av detta har vi under 2013 gjort en fördjupad granskning av stadens rutiner kring redovisning av pågående projekt för att skapa oss en förståelse för de kontroller som finns inom processen för pågående projekt och en förståelse för de stora budgetavvikelserna som föreligger. Vår granskning har utförts genom intervju med nyckelpersoner inom Staden samt genom stickprov på ett antal utvalda projekt för kontroll avseende kontering, huruvida projekt aktiveras och börjar skrivas av i samband med färdigställande, huruvida attestordningen följs, om rätt kostnader tas upp i resultatet respektive balansen etc. Vi har genom denna granskning analyserat bakgrunden till de stora budgetavvikelser som föreligger samt de rutiner och kontroller som föreligger inom processen för pågående projekt. Vår granskning har inte föranlett några väsentliga anmärkningar. Vi har dock identifierat möjlighet till effektivisering i processen då staden i dagsläget inte aktiverar större projekt etappvis i samband med att investeringsfaser färdigställs. Genom att införa etappaktivering vid större projekt bedömer vi att aktiveringstidpunkten skulle bli mer rättvisande och resultateffekten i form av avskrivningar mer rimligt fördelad. De utgifter som aktiveras avseende de inledande faserna för ett projekt, ofta avseende konsulter, arkitekter etc aktiveras som pågående projekt under de tidigare projektfaserna hos de verksamhetsdrivande nämnderna. I de fall där det politiska beslut som därefter följer medför att projektet inte blir genomfört bör dessa värden skrivas ned och tas som en kostnad i resultaträkningen. Hur detta följs upp och kontrolleras i de olika nämnderna är inte helt formaliserat varför vi bedömer att staden bör införa en rutin för löpande genomgång av upparbetade värden avseende pågående projekt. Det har också förekommit att de utgifter som aktiveras hos de verksamhetsdrivande nämnderna inte flyttas över till stadsbyggnads- och miljönämnden i samband med att denna nämnd tar över ansvaret för projektet. Det beror på att staden i vissa fall använt olika projektnummer vilket medför att utgifter i de tidiga faserna faller utanför budgetuppföljningen för projekten. Staden arbetar med att förbättra rutinen med enhetliga projektnummer genom alla faser. Vi rekommenderar att staden prioriterar detta arbete för att säkerställa en korrekt budgetuppföljning av projekt. 8

10 Rekommendationer Vi rekommenderar att staden aktiverar (balanserar) större projekt etappvis för att på så vis att få en mer rättvisande aktiveringstidpunkt. Vi rekommenderar att staden inför rutin för löpande genomgång av upparbetade värden för pågående projekt för att säkerställa att det inte föreligger värden som bör kostnadsföras. Vi rekommenderar att staden prioriterar sitt arbete för att alla kostnader för ett projekt läggs på en och samma tidkod. 6. Löneprocessen Personalkostnader utgör en väsentlig del av stadens totala kostnadsmassa. Processer och rutiner kopplade till löneutbetalningar är således av väsentlig betydelse. Vi har genomfört en granskning av stadens process för löneberedning och löneutbetalning. Vid granskningen har det noterats att inga väsentliga förändringar avseende stadens rutiner har identifierats jämfört med föregående år. Vår bedömning är att staden på ett övergripande plan har tillförlitliga rutiner för beredning och utbetalning av lön samt inbetalning av sociala avgifter och källskatter till Skatteverket. Alla månadsanställda rapporterar sedan ett antal år tillbaka avvikelser i form av sjukfrånvaro, beviljad frånvaro etc, i lönemodulen Självservice. Utöver vår kartläggning och bedömning av löneprocessen har vi genomfört en databaserad registeranalys av stadens samtliga lönetransaktioner under perioden januari september Antalet transaktioner som analysen omfattat uppgår till stycken och antalet unika individer uppgår till stycken. Vid analysen har vi stickprovsvis granskat följande: Stora enskilda transaktionsbelopp Höga bruttolöner (de 20 högsta inom staden) Avstämning av källskatter och sociala avgifter Kontroll vid förekomst av dubbla transaktionsposter Analyser av användandet av olika lönearter. Förekomst av udda personnummer Kontroll av anställningsnummer mot personnummer (flera anställningar) Oregelbundna utbetalningar per individ Med utgångspunkt från ovanstående har vi stickprovsvis granskat fasta och rörliga data i lönesystemet mot verifierade beslutsunderlag. Granskade underlag utgörs framför allt av anställningsavtal, andra avtal som rör en anställning, lönerevisioner samt godkännande av ledighet och övertid. I ett av stickproven förekom en avvikelse gällande att en anställd blivit beviljad ersättning för ett och samma reseutlägg två gånger. Det finns möjligheter att ur systemet generera logg-listor avseende förändringar av fasta data i lönesystemet på individnivå. Dessa används för att utreda fel som identifierats, men ej som en preventiv kontroll. Enhetscheferna ansvarar för att det i samband med den månatliga lönekörningen ur lönesystemet genereras en analyslista för kontroll av samtliga individers löner inom respektive enhet. Historiskt har detta skett manuellt och listorna har sparats i pappersformat. I och med det manuella förfarandet har det varit svårt att säkerställa att denna kontroll verkligen har efterlevts. Under året har Staden infört elektronisk attest av lönelistor. Staden köpte under 2012 köpt in en modul till lönesystemet som möjliggör elektronisk attest. Cheferna har fått 9

11 utbildning i verktyget för elektronisk attest, dock har det funnits vissa initiala problem med modulen varför den inte har fungerat tillfredsställande under året. Exempelvis har chefer intygat att de har signerat attestlistor elektroniskt men detta har ej sparats i databasen. Vidare har vissa chefer valt att fortsätta signera attestlistorna manuellt trots den nya funktionen. Signering av attestlistorna har tidigare skett som en upptäckande kontroll i och med att attestering har skett i efterhand vilket den även fortsättningsvis kommer att vara. Vi vill dock uppmana staden om att kontrollen är mer effektiv om den sker inför löneutbetalning för att minska risken att felaktiga löner utbetalas. I och med de initiala problem som har varit med elektronisk attest saknas fullständig dokumentation avseende vilka som har attesterat lönelistor elektroniskt respektive manuellt. Kommunen rekommenderas att snarast åtgärda problemet då granskningen visar att det kan förekomma att löner utbetalas utan att de har granskats av överordnad. Rekommendationen från föregående år kvarstår således. Rekommendation Kontroll och attest av lönelistor utgör en nyckelkontroll i processen för löneutbetalning. Staden rekommenderas att säkerställa att gällande rutiner avseende kontroll av rörliga data efterlevs samt tillse att rutiner skapas för insamling av statistik över avvikelser rörande elektroniska attester. Stockholm den 18 januari 2014 Johan Perols Certifierad kommunal revisor Ikon Hedefalk Auktoriserad revisor 10

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2015 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

13 Granskningsrapport administrativa interna kontroller. Bilaga 111.15

13 Granskningsrapport administrativa interna kontroller. Bilaga 111.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 23 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/145 13 Granskningsrapport administrativa interna kontroller. Bilaga 111.15 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Revisionsplan Uppdrag. Öckerö Kommun REVISORERNA

Revisionsplan Uppdrag. Öckerö Kommun REVISORERNA Revisionsplan 2014 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till kommunstyrelsen och nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Enligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014. Nacka kommun. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna

Revisionsrapport 5 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014. Nacka kommun. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna Revisionsrapport 5 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Nacka kommun Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och rekommendationer

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet.

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet. Sara Potter Ekonom 2012-01-09 Sidan 1 av 6 Barn- och ungdomsnämnden Uppföljning internkontrollplan 2011 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Fastställd LERUMS KOMMUN REVISORERNA

Fastställd LERUMS KOMMUN REVISORERNA Fastställd 2016-04-21 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2016 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2016 Förslag till revisionsplan baseras på årets risk- och väsentlighetsanalys, genomförda granskningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan för 2012

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan för 2012 2012-01-16 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan för 2012 Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 16 januari 2012 Sammanfattning I Sundbybergs

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2013 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2013. Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2011

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Sundsvall Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsplan 2015 för Grästorps kommun

Revisionsplan 2015 för Grästorps kommun REVISORERNA Revisionsplan 2015 för Grästorps kommun 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning av styrelser och nämnder.

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer