Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern kontroll redovisning, anläggningsregister"

Transkript

1 Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson

2 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod/avgränsning Lagar, regler och riktlinjer Immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Anläggningsregister Resultat av granskningen Rutiner och riktlinjer för investeringar Redovisning av anläggningstillgångar Anläggningsregister Uppdatering av anläggningsregistret Iakttagelser och bedömning Exploateringar Iakttagelser och bedömning

3 Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag Komrev in Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har av de förtroendevalda revisorerna i Nyköpings kommun genomfört en granskning av den interna kontrollen avseende anläggningsregistret med inriktning mot exploateringsinvesteringar. Revisionsfrågorna är: Uppfyller anläggningsregistret kraven från Bokföringsnämndens allmänna råd? Är värdena i anläggningsregistret rättvisande? Finns det dokumenterade rutiner för hur man praktiskt hanterar anläggningsregistret (systemdokumentation)? Finns det dokumenterade rutiner för inventering (existens) av tillgångar i anläggningsregistret? Finns det dokumenterade rutiner för avyttring och utlåning av tillgångar (främst inventarier och maskiner) och hur följs dessa upp? Uppföljningen av efterlevnaden av Nyköpings kommuns riktlinjer och rutiner för investeringar? Vår bedömning är att anläggningsregistret uppfyller kraven i Bokföringsnämndens allmänna råd, men att värdena inte alltid är rättvisande. Vi har dock svårt att bedöma hur stor avvikelsen är. Systemdokumentation saknas. En översyn av rutiner för inventering av tillgångarna samt efterlevnaden av de regler som finns behöver göras. Redovisningen, dokumentation och rapporteringen av exploateringstillgångar behöver också ses över, bland annat avseende bokföringen av mark och försäljningskostnader. En översyn av de generella reglerna och rutinerna för investeringar har nyligen gjorts och kommer att träda i kraft under 2009, men beslut är ännu inte fattat, varför dessa inte har ingått i granskningen. Vi föreslår: Att avskrivning av större investeringar görs i samband med att dessa tas i drift, även om garantitiden fortfarande löper. Rutiner för detta tas fram. Att systemdokumentation tas fram Att rutiner för inventering av inventarier tas fram och upprätthålls. Ett inventarieregister kan i detta sammanhang också behövas. Att kommunen ser över efterlevnaden av reglerna kring vad som bokförs som investering, så att inte rena driftskostnader ingår och att bruttoredovisning sker. Att i de fall administrativa påslag läggs på investeringar, beräkningen utgår från vad som är möjligt att direkt hänföra till den aktuella anskaffningen. Att bokföring av försäljning av mark ska ske löpande. 3

4 Att försäljningskostnader bokförs som driftskostnader och inte som omsättningstillgång bland exploateringar. Att även uppföljning av exploateringar lämnas i samband med ordinarie uppföljning av investering samt att redovisningen utökas så att större exploateringsprojekt särredovisas. Att en översyn av vilket värde kommunens anläggningstillgångar har görs. 4

5 1 Inledning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har av de förtroendevalda revisorerna i Nyköpings kommun fått i uppdrag att granska den interna kontrollen avseende anläggningsregistret med inriktning mot exploateringsinvesteringar. 1.1 Bakgrund Av kommunallagen (KL) framgår att kommunens styrelse och nämnder skall ha kontroll över sin verksamhet. Styrelsen och nämnderna ansvarar själva för att ha ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, att det finns säkra rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer att redovisningen är rättvisande. Revisorerna skall enlig KL 9 kap 9 pröva om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 1.2 Revisionsfråga Enligt Lag om kommunal redovisning 2 kap, 9 (även BFL 5 kap, 4 ) skall bokföring över kontona tillgångar, avsättningar och skulder specificeras i en sidoordnad bokföring (ex. anläggningsreskontra) i den utsträckning det behövs för att ge en tillfredställande kontroll och överblick. Bokföringsnämndens allmänna råd (2003:1), som även kan appliceras på kommuner, anger vad anläggningsregistret skall innehålla för varje enskild tillgång. Anläggningsregistret skall uppdateras senast i samband med bokslutet. Bokföringsnämndens anvisningar gäller i tillämpliga delar även den kommunala redovisningen. Revisionsfrågorna är: Uppfyller anläggningsregistret kraven från Bokföringsnämndens allmänna råd? Är värdena i anläggningsregistret rättvisande? Finns det dokumenterade rutiner för hur man praktiskt hanterar anläggningsregistret (systemdokumentation)? Finns det dokumenterade rutiner för inventering (existens) av tillgångar i anläggningsregistret? Finns det dokumenterade rutiner för avyttring och utlåning av tillgångar (främst inventarier och maskiner) och hur följs dessa upp? 5

6 Uppföljningen av efterlevnaden av Nyköpings kommuns riktlinjer och rutiner för investeringar? 1.3 Metod/avgränsning För att genomföra den här granskningen har inventering av uppgifter i anläggningsregistret gjorts, analys och dokument/underlag har gjorts, stickprovsvis har informationen i anläggningsregistret granskats och även stämts av mot Lantmäteriets register avseende ägandeförhållande. Intervjuer har genomförts med berörda tjänstemän på Ekonomikontoret, Samhällsbyggnadskontoret, Kommunfastigheter, Tekniska Divisionen och Division Barn, Utbildning och Kultur. 2 Lagar, regler och riktlinjer Regler för hur investeringar ska redovisas finns bland annat i den kommunala redovisningslagen (KRL, 1997:614), Rådet för kommunal redovisning rekommendation 11.1 och skrift utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting. Investeringar redovisas som en tillgång under rubriken anläggningstillgångar. En anläggningstillgång definieras enligt den kommunala redovisningslagen (kap 6) som en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Det finns tre typer av anläggningstillgångar: Immateriella Materiella Finansiella Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång utgörs av inköpspris och kostnader för att få tillgången på plats och i skick att utnyttjas för sitt ändamål. 2.1 Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar avser utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för verksamheten under kommande år. Nyköpings kommun redovisar för närvarande inte några immateriella anläggningstillgångar, varför denna typ av tillgång inte tas upp i fortsättningen i rapporten. 2.2 Finansiella anläggningstillgångar Avgörande för om en finansiell tillgång ska klassificeras som en anläggningstillgång eller omsättningstillgång avgörs av om tillgången är avsedd för stadigvarande bruk eller 6

7 innehav. Investeringen tas upp till lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 2.3 Materiella anläggningstillgångar Enligt Rådet för Kommunal Redovisning rekommendation nr 11.1 definieras en materiell anläggningstillgång som en fysisk tillgång avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Den ska redovisas som en tillgång i balansräkningen när Det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna eller den servicepotential som har samband med innehavet kommer kommunen till del och Anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 2.4 Anläggningsregister I Bokföringsnämndens allmänna råd om anläggningsregister (2003:1, uppdaterad 2006:2) finns angivet vilka uppgifter som anläggningsregistret ska innehålla. Enligt dessa ska anläggningsregistret innehålla följande för varje enskild tillgång: a) anskaffningsvärde b) anskaffningstidpunkt c) tillämpad avskrivningsmetod eller uppgift om att tillgången inte skrivs av, d) nyttjandeperiod e) ackumulerade avskrivningar f) ackumulerade nedskrivningar g) uppgift som gör det möjligt att utläsa det avskrivningsbara beloppet, om detta för en tillgång avviker från ett belopp som motsvara tillgångens anskaffningsvärde och eventuellt uppskrivningsbelopp, och h) uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången. Dessutom ska det finnas följande uppgifter i förekommande fall: a) ackumulerade uppskrivningar b) eventuella korrigeringar av tidigare års av-, ned- eller uppskrivningar, c) omklassificeringar och d) tidpunkt för uppskrivningar 7

8 3 Resultat av granskningen 3.1 Rutiner och riktlinjer för investeringar Kommunstyrelsen fastställde riktlinjer och rutiner för investeringar. Dessa har gällt sedan Det finns ett förslag att ändra rutinerna fr om 2009 så att riktlinjer för investeringar ska anges i respektive års budget och att ekonomiavdelningen ska ansvara för utarbetande av rutiner för investeringar. Beslut om ändring och nya regler har ännu inte fattats. Kommunen har satt den ekonomiska miniminivån för investeringar till kr, exkl moms och den ekonomiska livslängden ska vara minst tre år. Investeringsbudgeten fördelas både på klumpbelopp per division för mindre investeringar, medan större investeringar beslutas om separat. Större exploateringar fattar kommunstyrelsen beslut om separat. De nuvarande rutinerna innebär att i samband med att en investering påbörjas ska projektbudget beviljas av kommunstyrelsen för det enskilda objektet/projektet. I samband med detta utses en ansvarig för investeringen. Det ska lämnas en slutredovisning av projektet till kommunstyrelsen och en anmälan ska göras till kommunfullmäktige. Detta ska ske senast sex månader efter att investeringen har slutförts eller tagits i drift. Av anvisningarna framgår inte om detta gäller alla projekt eller endast större projekt. 3.2 Redovisning av anläggningstillgångar Nyköpings kommun redovisar i delårsrapporten för 2008 som anläggningstillgångar till ett värde av 1 652,1 mnkr. Av dessa redovisas 1 044,7 mnkr materiella anläggningstillgångar och 607,4 mnkr som finansiella anläggningstillgångar. Dessutom redovisas 38,4 mnkr som mark under exploatering. I anläggningsregistret redovisas de materiella anläggningstillgångarna utom huvuddelen av styr- och övervakningsanläggningen för energibesparing samt mark under exploatering. De finansiella anläggningstillgångarna redovisas i separata specifikationer och inte i anläggningsregistret förutom bostadsrätter. Dessa uppgick till 65,6 tkr. 3.3 Anläggningsregister Det anläggningsregister som Nyköpings kommun använder sedan 2004 innebär att de uppgifter som ska finnas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd om anläggningsregister (2003:1 uppdaterad 2006:2) framgår, med den reservationen att när det gäller ackumulerade ned- och uppskrivningar ser man endast detaljerna och får summera själv. 8

9 Systemdokumentation saknas Kommunen har bytt anläggningsregister ett flertal gånger sedan det första datorbaserade registret anskaffades. Uppgifterna i registret har konverterats och det har funnits problem med vissa uppgivna värden, där det har funnits differenser mot huvudboken. Nu återstår endast en post där det finns differens. Denna post uppgick i samband med delårsbokslutet till 517 tkr och man har för avsikt att reglera denna post i samband med årsbokslutet. Redovisning av anläggningstillgångar sker per investeringsobjekt. Detta innebär att redovisning sker i klump och saknar specificerade förteckningar över inventarier. För konst finns ett separat register se avsnitt Uppdatering av anläggningsregistret Överföring från redovisningen för de investeringar som sker under året ska göras månadsvis. När anmälan om slutredovisning lämnas noteras projektet som avslutat i anläggningsregistret och avskrivning påbörjas. 3.5 Iakttagelser och bedömning Överföring från redovisningen till anläggningsregistret ska ske månadsvis. Under 2008 har detta dock skett varannan månad. Anmälan om slutredovisning kommer in löpande från produktionen och då förs detta in i anläggningsregistret och avskrivning påbörjas. Enligt reglerna ska större projekt slutredovisas till Kommunstyrelsen, men detta har inte skett på senare år. Uppföljning av investeringar lämnas i samband med uppföljningarna 30 april, 31 juli, 31 augusti (delår), 31 oktober och 31/12. För stora anläggningar avvaktar verksamheterna med att anmäla projekten tills garantitid har gått ut. Detta innebär att investeringarna tas i anspråk utan att avskrivningarna påbörjas vid samma tidpunkt. Enligt Ekonomikontoret påbörjas avskrivning tidigare i de fall de har konstaterat att inflyttning har skett även om slutredovisning inte har skett. Det har dock inte funnits någon löpande rutin för detta utan det har skett med manuell inventering. Enligt de nya rutinerna ska datum för driftsstart anmälas i samband med att investeringsanmälan görs. Detta datum kommer då att innebära att avskrivningarna automatiskt påbörjas. Det blir då verksamhetens ansvar att återkomma med justerat datum om ianspråktagande sker vid en annan tidpunkt. Avstämning har gjorts mellan anläggningsregistret och huvudboken per 31 oktober. Uppgifterna stämmer överens mellan registren. Vid granskningen har avstämning har gjorts mot slumpvis utvalda fakturor på 11 investeringsprojekt som har skett under året. Vid två fall där fordon har köpts och annat 9

10 befintligt fordon har lämnats som dellikvid har detta inte noterats i redovisningen. Redovisning har gjorts netto och det har därmed inte heller skett korrekt hantering i anläggningsregistret. Korrigering ska ske i samband med bokslutet. Ett fordon är också bokfört som inventarie och inte som fordon. Bland inventarierna som är inköpta till förskolor finns rena driftkostnader bokförda som krukväxter, doftljus och värmeljus. Det handlar inte om några större belopp, men vi har vid tidigare granskningar funnit motsvarande fel. Några regler för inventeringar av inventarier finns ännu inte. Försäljning av inventarier får göras endast efter godkännande av ekonomikontoret. Det är sällan frågan kommer upp. Vid granskningen har dock två försäljningar framkommit och det finns enligt ekonomikontoret ytterligare någon, där försäljning skett genom att befintlig utrustning lämnats som dellikvid, utan att detta har redovisats som försäljning. Värdet på de bokförda inventarierna är till viss del osäkert, då inga inventeringar görs och det förekommer driftskostnader som bokförs som inventarier. Det är dock svårt att ha någon uppfattning om storleksordningen på avvikelsen. Avstämning mellan kommunens anläggningsregister och mot Lantmäteriets register som redovisar vem som är lagfaren ägare av en fastighet på13 slumpvis utvalda fastigheter i anläggningsregistret. Olika typer av fastigheter valdes ut. I de fall kommunen inte stod som ägare var det tomträtter som var sålda under oktober månad Detta gällde fastigheter som var bokförda under övrig markreserv eller tomträttsmark för bostad, industri eller fritid. Stickprovskontroller har också gjorts av en tidigare avstämning som kommunen gjort mellan anläggningsregistret och fastighetsregistret och där det funnits differenser. De poster som tidigare hade avslutats i anläggningsregistret, men fanns kvar i fastighetsregistret var sålda enligt kommunen, men har ännu inte registrerats av köparen hos inskrivningsmyndigheten. Stickprov har gjorts på om det bokas några fördelade administrativa kostnader på investeringar. Några sådana har inte hittats under Vid intervju har det framkommit att kommunfastigheter brukar lägga på 2 % som en schablon, men att detta ännu inte har skett under Inom Tekniska divisionen har något påslag inte gjorts under senare år. Enligt Rådet för kommunal redovisning anvisning nr 11.1 materiella anläggningstillgångar, får administrationskostnader och andra allmänna omkostnader inte ingå i anskaffningsvärdet om de inte är direkt hänförbara till anskaffningen. Om påslag ska göras ska det alltså vara direkt hänförbart till den aktuella anskaffningen. Sammantaget visa granskningen på att kommunens regler inte alltid efterlevs. 10

11 Vi föreslår: Att avskrivning av större investeringar görs i samband med att dessa tas i drift, även om garantitiden fortfarande löper. Rutiner för detta tas fram. Att systemdokumentation tas fram Att rutiner för inventering av inventarier tas fram och upprätthålls. Ett inventarieregister kan i detta sammanhang också behövas. Att kommunen ser över efterlevnaden av reglerna kring vad som bokförs som investering, så att inte rena driftskostnader ingår och att bruttoredovisning sker. Att i de fall administrativa påslag läggs på investeringar, beräkningen utgår från vad som är möjligt att direkt hänföra till den aktuella anskaffningen. 3.6 Exploateringar Exploateringarna hanteras av Samhällsbyggnadskontoret. Budget för exploateringar redovisas separat. Enligt kommunens regler ska exploateringarna vara självbärande genom markförsäljning. Separat beslut fattas av kommunstyrelsen vid start. Det ska finnas en bakomliggande kalkyl för varje exploatering, men denna redovisas ej till Kommunstyrelsen. Exploateringarna redovisas separat som investeringar och förs över till anläggningsregistret vid samma tidpunkter som övriga investeringar. Uppgifter om kostnader och intäkter sammanställs månadsvis inom Samhällsbyggnadskontoret, men redovisas ej vidare. Genomgång av vilka exploateringar som ska avslutas görs i samband med delårsbokslut och årsbokslut tillsammans med ekonomikontoret. Under senare år är det endast mindre exploateringar som har avslutats. Övriga redovisas som pågående antingen på grund av att all mark inom exploateringen inte är såld, att det fortfarande finns garantier för delar i projektet eller tidsbrist hos divisionen. Dokumentationen av på vilka grunder ett projekt avslutas sker nu endast genom noteringar i samband med genomgång inför bokslutet med Ekonomikontoret och Samhällsbyggnad. I och med att någon slutredovisning av exploateringsprojekten inte har gjorts har inte värdet på den mark som ingår i projekten förts om från anläggningstillgångar och dess värde är därmed inte rättvisande. Det är dock svårt att avgöra hur stort felet är. Marken är ofta bokförd till ett lågt värde i anläggningsregistret. Sedan år 2005 bokförs inte någon kostnad för ränta under byggtid vilket stämmer med reglerna. Om kommunen behöver låna medel för en särskild investering är det dock tillåtet att belasta investeringen med motsvarande räntekostnad. Administrativa kostnader som motsvarar den tid som lagts ner av exploateringsingenjör och motsvarande på respektive projekt. Bokföring sker kvartalsvis. Detta avser även tid för försäljning. 11

12 Vid försäljning av tomter och tomträtter upprättas köpehandlingar och när köpeskilling har kommit till kommunen upprättas köpebrev. Bokföring sker och uppgifterna justeras i anläggningsregistret på samma sätt som för kostnaderna Iakttagelser och bedömning Redovisning till Kommunstyrelsen av exploateringar har de senaste åren endast skett i klump vid bokslut och delårsredovisning. Bedömningen och beräkningen av vilka projekt som har avslutats har inte redovisats och dokumenterats ordentligt utan endast som summariska anteckningar. Detta behöver förbättras. Exploateringsprojekt som är färdiga ska slutredovisas enligt kommunens anvisningar. Då många exploateringsprojekt omsätter stora belopp bör redovisning över större projekt lämnas till Kommunstyrelsen och inte endast som sammanfattning över samtliga. Detta bör ske i samband med att investeringarna redovisas. Bokföring av mark som sålts i samband med exploatering ska ske löpande. Detta innebär att en större översyn av vilket värde kommunens anläggningstillgångar faktiskt har behöver göras. Stickprov har tagits på bokförda kostnader avseende exploateringar under 2008 utan anmärkning. Enligt Kommunala Redovisningslagen kap 6 7 anges att omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Med det verkliga värdet avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Detta innebär att försäljningskostnader inte får bokföras bland exploateringskostnaderna, utan ska bokföras direkt på resultaträkningen. Vi föreslår Att bokföring av försäljning av mark ska ske löpande. Att försäljningskostnader bokförs som driftskostnader och inte som omsättningstillgång bland exploateringar. Att även uppföljning av exploateringar lämnas i samband med ordinarie uppföljning av investering samt att redovisningen utökas så att större exploateringsprojekt särredovisas. Att en översyn av vilket värde kommunens anläggningstillgångar har görs. 12

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Uttalande om anläggningsregister.

Uttalande om anläggningsregister. Uttalande om anläggningsregister. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2003:1) 1. Detta allmänna råd ska tillämpas av de företag som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078). Enskilda

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun www.pwc.com/se Revisionsrapport Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten Nynäshamns kommun Bakgrund I samband med granskning av årsredovisningen

Läs mer

Exploateringsverksamheten-

Exploateringsverksamheten- Revisionsrapport Exploateringsverksamheten- kontroll, uppföljning och redovisning Kinda kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor december 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala Viveca Karlsson Bakgrund Från budgetmodell till redovisningsmodell Referensgrupp i redovisning - förslag till uttalande 1992 - Idéskrift

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Alingsås kommuns exploateringsriktlinjer

Alingsås kommuns exploateringsriktlinjer Alingsås kommuns exploateringsriktlinjer 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att beskriva hur Alingsås kommun skall hantera nya utbyggnadsområden utifrån ett redovisningsmässigt och ekonomiskt perspektiv

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar

Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar Rebecca Lindström Cert. Kommunal revisor Örkelljunga kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av investeringar och anläggningsredovisning

Granskning av investeringar och anläggningsredovisning Revisionsrapport Granskning av investeringar och anläggningsredovisning Uppvidinge kommun 12 januari 2010 Elisabeth Rye Andersson Carl-Magnus Stensson 2010-01-12 Pär Sturesson/certifierad kommunal revisor

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington Årsbokslut Tillgångar Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington mea culpa Fel i texten till duggafråga 2, punkt 4 ska stå "Betald frakt och försäkring" inte "Betald frakt och försäljning!

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Anläggningsregistret. Botkyrka kommun. 2008-11-10 Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Anläggningsregistret. Botkyrka kommun. 2008-11-10 Viveca Karlsson Revisionsrapport Anläggningsregistret Botkyrka kommun 2008-11-10 Viveca Karlsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och förslag till åtgärder... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Revisionsfråga... 4 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. Granskning av anläggningsregister. Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg

Revisionsrapport. Lunds kommun. Granskning av anläggningsregister. Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg Revisionsrapport Granskning av anläggningsregister Lunds kommun Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg Granskning av anläggningsregister Innehåll Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Revisionsfråga 2 1.2 Metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll i system och rutiner för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella anläggningstillgångar

Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella anläggningstillgångar NORA KOMMUN 2012-12-21 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 162/2016 INVESTERINGSPOLICY Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 52. Uppdateras före 2020-12-31 1/6 Policy för investeringsutgifter

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Redovisning av projekt och immateriella tillgångar. Granskningsrapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9

Landstinget i Uppsala län. Redovisning av projekt och immateriella tillgångar. Granskningsrapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9 KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3 5. Oberoende och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar

Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar Vaxholms stad 2013-10-14 Linda Yacoub Projektledare Susanna Collijn Uppdragsledare Vaxholms

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Anvisningar för redovisning av investeringar

Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisningar för redovisning av investeringar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisning, instruktion 2016-06-01 Kommunchef Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 1 3. Syfte 2 3.1 Avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt. Borgholms kommun

Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt. Borgholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 5 april 2016 Innehåll Sammanfattande revisionell bedömning...

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 KIRUNA KOMMUN 1 Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR KIRUNA KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER

Läs mer

Övergång till komponentavskrivning

Övergång till komponentavskrivning INFORMATION Övergång till komponent Bakgrund I RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, uttrycks ett explicit krav på tillämpning av komponent. Även om tidigare versioner av rekommendationen inte har

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (33) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 96 KS/2012-0343 Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Årsredovisning 2003. April 2004. Rolf Hammar Ove Lindholm

REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Årsredovisning 2003. April 2004. Rolf Hammar Ove Lindholm REVISIONSRAPPORT Söderhamns kommun Granskning av Årsredovisning 2003 April 2004 Rolf Hammar Ove Lindholm www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun INLEDNING Reglerna är en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Granskning av anläggningsregister

Granskning av anläggningsregister Revisionsrapport Granskning av anläggningsregister Eslövs kommun januari 2010 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn 2010-01-27 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Inledning...1

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Malmö högskolas årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. Vissa ekonomiadministrativa regler följs inte

Revisionsrapport. Malmö högskolas årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. Vissa ekonomiadministrativa regler följs inte Revisionsrapport Malmö högskola 205 06 MALMÖ Datum Dnr 2004-04-07 32-2003-0285 Malmö högskolas årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Malmö högskolas (högskolans) årsredovisning, daterad 2004-02-19.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisions-PM Mjölby Kommun

Revisions-PM Mjölby Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Utrangering - förstudie

Utrangering - förstudie Utrangering - förstudie Per Stomberg, Deloitte AB Augusti 2015 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier... 5 2.3 Metod och genomförande...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1987-11-23 146 1987-11-24 1987/440-015.942 Kf 1996-03-25 26 1996-03-26 1995/525-000 REDOVISNINGSREGLEMENTE

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar Emil Forsling Malin Liljeblad Fredrik Winter Innehåll 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 HSB BRF FRIHETEN I MALMÖ 746000-5817 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Friheten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Camilla Engström Sandra Volter

Camilla Engström Sandra Volter www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Volter Granskning av internn kontroll avseende anläggningsredovisning Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer