Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar"

Transkript

1 Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar KPMG Antal sidor: 12

2 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 1 3. Syfte Avgränsning 2 4. Genomförande 2 5. Externa krav för redovisning av materiella anläggningstillgångar Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde 4 6. Allmänt om investering respektive underhållskostnad Definition av tillkommande utgifter enl RKR Definition av reparationer och underhåll enligt RKR Redovisningsregler inom Söderhamns kommun Upplysningar i kommunens årsredovisning Anläggningsredovisningen inom Söderhamns kommun Stöldbegärlig egendom 7 8. Investeringar i Söderhamns kommun Granskade investeringsprojekt Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden Beräkning och fördelning av kapitalkostnader för investeringar Avskrivningar Internränta 12

3 1. Sammanfattning KPMG har fått i uppdrag av Söderhamns kommuns revisorer att genomföra en granskning av kommunens styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader (underhållskostnader) och investeringar. Projektets syfte och mål beskrivs närmare under avsnitt 3 nedan. Nedan redogörs för våra väsentligaste iakttagelser: Det är viktigt att kommunen förankrar och tydliggör den dokumentation som finns för klassificeringen mellan investering (anläggningstillgångar) och driftskostnad. Samtliga ansvariga för denna redovisning på nämnder och förvaltningar bör få nödvändig utbildning i tillämpningen av detta. Vid granskning av investeringsobjekt inom Kommunstyrelsen har vi noterat att utgifter för olika kostnader för programvaror aktiverats som investering. Enligt de interna riktlinjerna kan utgifter för utbildnings- och utvecklingsarbete av dataprogram aktiveras om de beräknas bli av betydande värde för verksamheten. Vi vill poängtera vikten av att bedömningar motiveras och dokumenteras där det med anledning av beloppens storlek och art gör att utgifterna gränsar till driftskostnad. Kommunen bör upprätta en rutin som säkerställer kontrollen över stöldbegärlig egendom varvid menas tillgångar med väsentligt värde men som ej aktiverats som anläggningstillgång i anläggningsregistret. 2. Bakgrund, risk och väsentlighet Ändamålsenlig styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar är en förutsättning för att externa krav i lagstiftning, god redovisningssed och rekommendationer ska kunna uppfyllas. Det är därför nödvändigt att någon form av vägledning är formaliserad, att ansvariga inom styrelse och nämnder har kännedom om och fått utbildning i vägledningens praktiska tillämpning. Även inbyggda kontroller bör finnas som säkerställer att styrkrav tillämpas på ett korrekt sätt för att få en rättvisande redovisning av fördelningen mellan driftkostnader och investeringar i olika klassificeringar. Brister i styrningen och rutiner kan få som konsekvens att driftkostnader redovisas som investeringar eller tvärtom med risk för fel i underlag för beräkning och fördelning av kapitalkostnader, fel information i årsredovisningen och att externa krav inte uppfylls. Kommunen har varit medveten om riskerna och har därför under 2004 tagit fram skriftlig vägledande styrdokument avseende investeringar. 1 (1)

4 3. Syfte Projektets syfte var att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning av vad som är en investering eller driftkostnad, rutiner för kontering och kontroller av efterlevnad till interna krav så att redovisningen uppfyller externa krav. Projektets olika delmål var att kartlägga och bedöma om: 3.1 Avgränsning Interna riktlinjer finns som tydliggör vad som är en investering och en driftkostnad samt vilka rutiner som styr kontering och avskrivningstider. Transaktioner i redovisningen utförs enligt god redovisningssed med jämförelse mot externa krav i lagstiftning och rekommendationer. Ansvariga för kontering av transaktioner inom styrelsens och nämndernas förvaltning har kännedom om interna krav och tillräcklig kunskap om vad som är en investering och dess klassificering eller driftkostnad. Former/system finns för beräkning och fördelning av kapitalkostnader för investeringar. Former/system finns för systematisk kontroll av transaktioners riktighet i redovisningen och anläggningsregister. Granskningen avser investeringar under Underlaget vid detaljgranskningen har varit anläggningsredovisningen och huvudboken för I samband med granskningen har vi tagit del av de åtgärder som kommunen arbetar med i denna fråga under Någon detaljgranskning av 2006 års investeringar har ej skett. 4. Genomförande Granskningen har genomförts under september 2006 genom studier av tillgängliga dokument samt samtal med personal på kommunens ekonomikontor. Huvudboksanalyser har utförts avseende transaktioner under Granskningen har genomförts av Jan Svensk som projektansvarig. Magnus Larsson har deltagit i projektet genom sin roll som kundansvarig för revisionen i kommunen. Rapporten har saklighetsgranskats av kommunens ekonomiavdelning. 2 (2)

5 5. Externa krav för redovisning av materiella anläggningstillgångar En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, 6 kap 1 Lag om kommunal redovisning. Anläggningstillgångar skall skrivas av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden, 6 kap 4 Lag om kommunal redovisning. Redovisningsrådet för publika företag publicerade under 1999 rekommendation RR 12, Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Rekommendationen som gäller för publika företag från den 1 januari 2001, behandlar grundläggande frågor såsom: Vid vilken tidpunkt utgifter avseende materiella anläggningstillgångar skall redovisas som tillgång i balansräkningen Investeringar av säkerhets- eller miljöskäl Värderingsfrågor i samband med anskaffningen och efter anskaffningstidpunkten Tillkommande utgifter Hur avskrivningar skall beräknas Nedskrivningar på grund av värdenedgång Utrangeringar och avyttringar Klassificering och specifikation i balansräkningen Uppskrivningar I sin rekommendation nr redogör Rådet för kommunal redovisning (RKR) för i vilken utsträckning tillämpningen av Redovisningsrådets rekommendation RR 12 för publika företag är att betrakta som god redovisningssed även för kommuner och landsting. Under överväganden påpekas att kommuner har olika slag av materiella anläggningstillgångar. Tillgångarna kan innehas för användning direkt i den kommunala verksamheten, men kan även vara av publik karaktär som gator, parker och liknande. De publika tillgångarna utgör en kommunal särart och behandlas inte i RR 12. Om RR 12 skall kunna ligga till grund för redovisning av tillgångar av publik karaktär behöver den använda tillgångsdefinitionen utökas till att omfatta även publika tillgångar. Det finns även ett antal punkter i RR 12 som inte är direkt tillämpliga på kommuner och landsting till följd bl a av att redovisningslagstiftningen för publika företag respektive kommuner och landsting i vissa fall avviker från varandra. För publika företag gäller årsredovisningslagen (1995:1554) medan kommuner och landsting skall följa lagen om kommunal redovisning (1997:614). 3 (3)

6 Rådet för kommunal redovisning anser att redovisning av materiella anläggningstillgångar enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 12 utgör god redovisningssed även för kommuner och landsting. Därvid skall följande beaktas Eftersom det primära syftet med kommunal verksamhet inte är att generera ett framtida ekonomiskt betalningsflöde, utan att bistå kommunmedborgare med service, skall även tillgångar av publik karaktär inkluderas i definitionen av materiella anläggningstillgångar. Hänvisning görs i rekommendationen till årsredovisningslagen när det gäller uppställningsform för balansräkningen och klassificering av olika tillgångar. För kommuner och landsting gäller klassificering och specifikation enligt lagen om kommunal redovisning. De avsnitt i rekommendationen som behandlar uppskrivning av materiella anläggningstillgångar är inte tillämpliga på kommuner och landsting eftersom uppskrivning inte är tillåten enligt lagen om kommunal redovisning. Vad gäller upplysningskraven enligt RR 12 bör i årsredovisningen för kommuner och landsting information alltid lämnas i enlighet med RR 12, p. 38, och i tillämpliga delar enligt p. 40. Övriga punkter under upplysningar beaktas i den utsträckning de är relevanta och informationen bedöms vara väsentlig. (se kommentar nedan avseende p 38 och p 40) De delar av rekommendationen som behandlar skattemässiga effekter av redovisningen av materiella anläggningstillgångar är inte relevanta för kommuner och landsting. Hänvisningar till andra rekommendationer utgivna av Redovisningsrådet gäller för kommuner och landsting endast i den mån Rådet för kommunal redovisning behandlat dessa rekommendationer särskilt. 5.1 Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde Rådet för kommunalredovisning har i december 2003 utgett en information om hur ovanstående begrepp skall tolkas. Enligt denna så anser RKR att det finns skäl med hänvisning till väsentlighetsprincipen att inte aktivera korttidsinventarier och inventarier av mindre värde. Det är dock viktigt att kravet på rättvisande bild tillgodoses genom att beloppsgränserna inte sätts för högt eller varaktighetstiden för lång. I kommunala sammanhang har begreppet ringa värde ansetts utgöra en anskaffningskostnad som understiger 1/3 till 1 basbelopp exklusive moms, c:a kronor. Praxis innebär också att inventarier som kan antas ha en ekonomisk livslängd om högst 3 år i allmänhet inte aktiveras utan kostnadsförs i sin helhet i samband med anskaffningen. Tillämpade beloppsgränser bör anges i tilläggsupplysningarna till årsredovisningen. För anskaffningar av inventarier som har ett naturligt samband eller som kan anses ingå som ett led i en större inventarieinvestering bör bedömningen av vad som skall räknas som inventarier av mindre värde göras utifrån inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde. Vidare är det viktigt att samma belopp gäller för samtliga nämnder inom kommunen. 4 (4)

7 Sammanfattningsvis så skall utgiften inte vara av ringa värde samt ha en ekonomisk livslängd överstigande tre år för att kunna aktiveras som en anläggningstillgång. 6. Allmänt om investering respektive underhållskostnad Ett syfte med redovisningen är att förmedla en rättvisande bild. Det är viktigt att redovisningsregler och god redovisningssed efterlevs så att det är möjligt att erhålla en jämförbarhet mellan kommuner. En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar skall skrivas av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Underhållskostnader är enligt god redovisningssed kostnader för sådana åtgärder som vidtas i syfte att bevara eller återställa en anläggningstillgångs tekniska och funktionella status till den som gällde när tillgången anskaffades. Åtgärder som innebär en standardförbättring räknas som en investering. Vid en ombyggnation eller vid mer omfattande renovering kan det vara svårt att bedöma vad som är underhåll respektive investering. En noggrann analys av de åtgärder som vidtas krävs normalt. Många gånger skall en åtgärd fördelas mellan investering och underhåll, t.ex. om en fastighet eller en väg renoveras och när det samtidigt görs vissa standardhöjande åtgärder. Bedömning av hur åtgärderna skall redovisas bör ske redan vid budgetering/projektering av projektets utgift för att få ett rättvisande underlag till investeringsbeslut och budgetändamål. Denna bedömning, varför åtgärden ska redovisas som investering eller underhåll bör motiveras och dokumenteras. För redovisningens del är det utan betydelse hur utgiften hanterats budgetmässigt, dvs om några utgifter av misstag finns upptagna i investeringsbudgeten men ej är av den arten att de kan aktiveras skall de redovisas som en kostnad. Kommentar: I samband med vår granskning har vi konstaterat svårigheterna med att dra en tydlig gräns mellan investering och underhåll främst inom Tekniska nämndens verksamheter. Detta beror på att många åtgärder som utförs både innebär en standardförbättring samt är ett löpande underhåll. Till exempel avser detta gränserna mellan investering och underhåll avseende vägar och VA- området. Under 2005 har dock inga svårbedömda investeringar skett men vi vill ändå uppmärksamma problematiken. Under punkt 6.1 och 6.2 definieras de begrepp som enligt vår bedömning är de mest centrala vid gränsdragningen mellan investering respektive underhåll. 6.1 Definition av tillkommande utgifter enl RKR 11.1 Tillkommande utgifter för materiell anläggningstillgång skall läggas till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda och/eller servicepotential förbättras jämfört med prestandanivån och/eller servicepotentialen vid anskaffningstillfället. Alla andra tillkommande utgifter skall redovisas som kostnader i den period då de uppkommer. 5 (5)

8 Exempel på åtgärder som kan anses medföra en sådan ökning av tillgångens prestanda och/eller servicepotential att utgiften skall läggas till anskaffningsvärdet är: modifiering av tillgången som förlänger den beräknade nyttjandeperioden eller som höjer tillgångens kapacitet och/eller servicepotential förändringar som medför avsevärd förbättring av kvaliteten hos producerade produkter eller tjänster eller förändringar som medför en avsevärd minskning av produktionskostnaderna. Kommentar: Detta begrepp är centralt vid bedömningen av många investeringsobjekt inom Teknisk nämnden, se mer om detta vid punkt Definition av reparationer och underhåll enligt RKR 11.1 Utgifter för reparationer och underhåll av en materiell anläggningstillgång som syftar till att vidmakthålla eller återställa tillgångens egenskaper skall redovisas som en kostnad den period de uppkommer. 7. Redovisningsregler inom Söderhamns kommun Kommunens dokumenterade Riktlinjer för hantering av investeringar i Söderhamns Kommun bedömer vi som ändamålsenliga och väl strukturerade. Förslag på förbättringar i detta reglemente kan vara: Hänvisning till gällande regelverk och rekommendationer. Hur datorinvesteringar skall hanteras, samt i vilka fall skall dessa anses som en sammanhållen investering. Avskrivningstider i externredovisningen. Hantering av stöldbegärlig egendom understigande gränserna för investering. Hantering av försäljningar och utrangeringar - beslut, - prissättning, värdering, - redovisning. Rutin för återkommande kontrollinventeringar. 6 (6)

9 7.1 Upplysningar i kommunens årsredovisning Upplysningskraven i gällande redovisningsrekommendationer ställer krav på att vissa uppgifter redovisas i årsredovisningen. För att kunna uppfylla dessa krav måste kommunens anläggningsredovisning svara upp mot dessa krav. Några av de uppgifter som skall lämnas är anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, nedskrivningar, taxeringsvärden uppdelat på mark och byggnader, samt upplysning om vilka beloppsgränser som tillämpas av vad som skall anses vara inventarier av mindre värde. I kommunens årsredovisning för 2005 sägs under avsnittet för redovisningsprinciper att Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag och i enlighet med rekommendationer från rådet för kommunal redovisning. Kommentar: Enligt vår bedömning är redovisningen av anläggningstillgångar i årsredovisningen i överensstämmelse med upplysningskraven. 7.2 Anläggningsredovisningen inom Söderhamns kommun I vår granskning har vi tittat på utformningen av anläggningsregistret samt rutinerna för överföringen mellan redovisningen och anläggningsregistret och därtill hörande avstämningar och kontroller. Anläggningsregistret är en modul från Tieto Enator, Effect. I detta finns uppgifter om objektnummer, objektbenämning, anskaffningsår, anskaffningsutgift, ackumulerade avskrivningar, årets avskrivning samt utgående bokfört värde. Överföring sker varje månad från redovisningssystemet till anläggningsredovisningen. Vår granskning har ej omfattat att bedöma tillförlitligheten, uppdateringsmöjligheter mm i det använda systemet. Vi bedömer dock att systemet uppfyller gällande lagar och rekommendationer. Våra slutsatser och rekommendationer i samband med granskningen av anläggningsregistret är följande. I samband med överföringen till anläggningsredovisningen bör kontroller ske som säkerställer riktigheten i redovisningen, dvs att säkerställa att definitionen av investering är uppfylld. Inventeringsunderlag skrivs ut och att inventeringar sker med jämna mellanrum för att säkerställa riktigheten i anläggningsregistret. 7.3 Stöldbegärlig egendom För att ha kontroll över kommunens egendom bör ett register föras över all stöldbegärlig egendom även om anskaffningsvärdet understiger det värde som används inom kommunen för aktivering av tillgångar i redovisningen. Enligt vår bedömning sker inte detta för närvarande 7 (7)

10 varför vi förslår att en sådan rutin upprättas. Även en rutin för återkommande kontrollinventering bör upprättas för dessa tillgångar. 8. Investeringar i Söderhamns kommun 2005 Totalt uppgår kommunens investeringar till 54 mkr under Fördelningen mellan nämnderna ser ut så här: Nämnd Investeringar mkr Andel Kommunstyrelsen 3,5 6,5 % Tekniska nämnden 32,3 59,9 % Kultur- och fritidsnämnden 18,0 33,4 % Barn- och utbildningsnämnden 0,1 0,1 % Nämnden för lärande o arbete 0,1 0,1 % Summa 54,0 100 % Av 2005 års investeringar avser c:a 249 tkr eller 0,5 % internt arbetat tid som förs upp på investeringsprojekten. Denna tid förs upp via bokföringsorder månadsvis med tidrapporter som underlag. 9. Granskade investeringsprojekt 2005 Vi har granskat vissa större projekt som utförts under år Metoden vi använt är att utifrån en huvudboksanalys välja ut belopp och faktor som sedan detaljgranskats. 8 (8)

11 9.1 Kommunstyrelsen Objekt Belopp Noteringar från granskningen 30303, Raindance implementering bolagen 33302, Uppgradering Lotus Notes 35022, Virusskydd till datorservrar 53 tkr Avser konsultkostnder för support vid implementering av ekonomisystemet hos bolagen. 38 tkr Avser kostnader från Teknikparken och extern leverantör. Beloppsmässig tangerar kostanden den nivå som enligt interna riktlinjer skall uppnås för att anses som en investering (minst ett prisbasbelopp). 90 tkr Programvaror och tjänster från Teknikparken och extern leverantör. Kommentarer: Både till beloppens storlek och till kostnadens art tycker vi att de gränsar till kostnader som normalt betraktas som driftskostnader. Enligt Bokföringsnämndens uttalande 88:16 får utgifter för bokföringsprogram aktiveras om de är av väsentlig betydelse för företaget (kommunen) i framtiden. Vi betonar vikten av att kommunen beaktar Bokföringsnämndens uttalande om vad som är god redovisningssed vid aktivering av tillkommande utgifter för dataprogram. Gjorda bedömningar i denna fråga bör dokumenteras. 9.2 Tekniska nämnden Tekniska nämnden står för den största delen av kommunens investeringar 2005, 59 %, samt förvaltar den största delen av kommunens anläggningstillgångar. Objekt Belopp Noteringar från granskningen 33002, Orrskär ombyggnad 33033, Bibliotek Stenbergaskolan 34002, Staffanskolan Elprogram tkr Projektet visar nettointäkt eftersom bidrag från Länsstyrelsen tillförts projektet med tkr och har granskats för att kontrollera att bidrag påverkar anläggningens värde korrekt. Projektet började tkr Avser investering som sträcker sig över tre år och detta är de sista kostnaderna som hamnat på tkr. Utökning av lokaler för elprogrammet genom att befintliga lokaler anpassats för denna verksamhet. 9 (9)

12 34002, Staffanskolan Elprogram 34006, Bergviksskolan ombyggnad 34011, Åsgården parkering 271 tkr Anpassning av lokal för utökning till elprogrammet på gymnasiet tkr Ett projekt som löpt över flera år där årets investering uppgår till detta belopp. Ett stort antal fakturor från olika externa leverantörer. Vi har stickprovsvis granskat dessa fakturor. Årets projekt är belastat med personalkostnader med 94 tkr. 134 tkr Nya parkeringsplatser , Långrörshamnen tkr Ett tiotal fakturor från extern leverantör. Kostnaden avser stärkande av kajkanter mm , 36009, Slutbesiktningar 35027, Brandstation etapp , Gång och cykelväg, Brädgårdsgatan 43 tkr Slutbesiktningar får eget projektnummer men belastar de besiktade projekten tkr Ett stort antal externa fakturor och 45 tkr i kostnad för egen personal. 322 tkr Avser totalt kostnader med 853 tkr och tillförda bidrag från Vägverket och X-trafik med totalt 530 tkr. Kommentarer: I samband med större investeringar är det ganska lätt att bedöma de större beloppens riktighet i redovisningen. Det är viktigt att klart definiera vilka kostnader som kan ingå i anskaffningsvärdet, till exempel installationer, konsulttjänster mm. Detta bör framgå av interna riktlinjer samt följas upp genom kontroller i form av stickprov. De bidrag som erhållits för projekten har sänkt anläggningarnas anskaffningsvärde på ett korrekt sätt. Enligt de interna riktlinjerna p 2.6 Verksamhetsanpassningar så skall flyttning av väggar, dörrar och fönster samt övriga anpassningar av lokal för verksamhetsbehov anses som driftskostnad. De anpassningar av Staffanskolans lokaler kanske därför borde ha ansets som driftskostnad. 10 (10)

13 9.3 Kultur- och fritidsnämnden Objekt Belopp Noteringar från granskningen 34008, Simhall Hällåsen 35007, Simhall utbyte vitvaror tkr Ett stort antal fakturor från externa leverantörer. 17 tkr Avser del av total investering som fortsätter Den totala investeringen beräknas till 83 tkr. Kommentarer: Även här är det ganska lätt att bedöma de större beloppens riktighet i redovisningen. Det är viktigt att klart definiera vilka kostnader som kan ingå i anskaffningsvärdet, till exempel installationer, konsulttjänster mm. Detta bör framgå av interna riktlinjer samt följas upp genom kontroller i form av stickprov. 10. Beräkning och fördelning av kapitalkostnader för investeringar Vi har granskat vilka former kommunen har för att beräkna kapitalkostnader för investeringar. Kapitalkostnader är i detta sammanhang en del av kommunens internredovisning som har i syfte att få en rättvisande redovisning för såväl effektivitetsbedömningar som bedömningar av självkostnaden vid avgiftssättning Avskrivningar I internredovisningen beräknas avskrivningar på faktiska anskaffningsvärden och påbörjas månaden efter det att investeringen tagits i bruk och förts över till anläggningsredovisningen. Detta följer god redovisningssed. 11 (11)

14 10.2 Internränta Internränta beräknas på anläggningarnas restvärde. Räntesatsen bestäms av kommunfullmäktige varje år. Den procentsats som används för 2006 uppgår till 5,0 % vilket överensstämmer med den rekommendation som utgetts av Sveriges Kommuner och Landsting. Kommentar. Vi rekommenderar att eventuella avsteg från den av Sveriges Kommuner och Landstings rekommenderade internränta dokumenteras genom kalkyl etc som visar vilka faktorer som påverkat beräkningen. KPMG, som ovan Magnus Larsson Kundansvarig för revision Jan Svensk Projektansvarig 12 (12)

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll i system och rutiner för

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala Viveca Karlsson Bakgrund Från budgetmodell till redovisningsmodell Referensgrupp i redovisning - förslag till uttalande 1992 - Idéskrift

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar Emil Forsling Malin Liljeblad Fredrik Winter Innehåll 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun INLEDNING Reglerna är en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är

Läs mer

Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen

Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen www.pwc.se Revisionsrapport Karin Kärnekull Wallqvist Richard Vahul Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen Ekerö kommun Ekerö kommun Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen

Läs mer

Granskning av investeringar och anläggningsredovisning

Granskning av investeringar och anläggningsredovisning Revisionsrapport Granskning av investeringar och anläggningsredovisning Uppvidinge kommun 12 januari 2010 Elisabeth Rye Andersson Carl-Magnus Stensson 2010-01-12 Pär Sturesson/certifierad kommunal revisor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARS REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter (december 2013) REDU

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. Granskning av anläggningsregister. Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg

Revisionsrapport. Lunds kommun. Granskning av anläggningsregister. Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg Revisionsrapport Granskning av anläggningsregister Lunds kommun Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg Granskning av anläggningsregister Innehåll Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Revisionsfråga 2 1.2 Metod

Läs mer

Revisions-PM Mjölby Kommun

Revisions-PM Mjölby Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av anläggningsregister

Granskning av anläggningsregister Revisionsrapport Granskning av anläggningsregister Eslövs kommun januari 2010 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn 2010-01-27 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Inledning...1

Läs mer

Revisionsrapport. Anläggningsregistret. Botkyrka kommun. 2008-11-10 Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Anläggningsregistret. Botkyrka kommun. 2008-11-10 Viveca Karlsson Revisionsrapport Anläggningsregistret Botkyrka kommun 2008-11-10 Viveca Karlsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och förslag till åtgärder... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Revisionsfråga... 4 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun

Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun Dokumenttyp: Anvisningar Datum: 2014-11-04 Tjänsteställe: Kontoret för verksamhetsstöd Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: tobias.birgersson@malung-salen.se Telefonnr: 0280-18120 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Investeringsregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69

Investeringsregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Delegation på omprövning... 3 2. Anläggningstillgång... 3 3. Anskaffningsvärde... 4 4. Reparation och underhåll...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stensson Cert. kommunal revisor Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar Region Halland Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

2006-12-22 Komponenter och byggnadsinventarier

2006-12-22 Komponenter och byggnadsinventarier Bertil Dersén Ekonomi 046-755 00 08 bertil.dersen@skane.se Styrande dokument för komponentavskrivningar och byggnadsinventarier Gäller fr.o.m. 2007-01-01 Ventilationsaggregat Värmeundercentr al Ställverk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Checklista för särredovisning inom VA-branschen

Checklista för särredovisning inom VA-branschen Checklista för särredovisning inom VA-branschen Denna checklista är upprättad av Mattias Haraldsson vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund på uppdrag av Svenskt Vatten. Senast uppdaterad

Läs mer

Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar

Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar Vaxholms stad 2013-10-14 Linda Yacoub Projektledare Susanna Collijn Uppdragsledare Vaxholms

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Riktlinjer för Investeringsredovisning

Riktlinjer för Investeringsredovisning Riktlinjer för Investeringsredovisning Antagen av KS 2011-04-06 Vänersborgs kommun Riktlinjer för investeringsredovisning Sida 1 (8) Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Redovisningsrutiner...2 3.

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning; SFS 2000:671 Utkom från trycket den 18 juli 2000 utfärdad den 6 juli

Läs mer

Investeringsreglemente

Investeringsreglemente Investeringsreglemente Antagen av Kf 20121218, 99 Dnr 2012/462 04 2012-12-18 Sida 2 (11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Definition av investeringsutgift och anläggningstillgång... 3 3 Investeringar/anläggningstillgångar...

Läs mer

njer för investeringar

njer för investeringar KAT.TXKOMMTlN KALIXKOMMUN njer för investeringar Antagna av kommunfullmäktige den 26-27 november 2012, 183. KAIIX KOMMTTN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 1 INLEDNING 4 1.1 SYFTE 4 1.2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Revisionsrapport Botkyrka kommun

Revisionsrapport Botkyrka kommun Revisionsrapport Granskning av anläggningsredovisning Botkyrka kommun Augusti 2012 Viveca Karlsson Linda Yacoub 2012-08-29 Viveca Karlsson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret 2007. Jönköpings kommun REVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Granskning av anläggningsregistret 2007. Jönköpings kommun REVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna REVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av anläggningsregistret 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 17 juni 2008 Jennifer Fasth Helena Patrikson Ulrika Strånge INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Revisionsrapport. Motala Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson 23 oktober 2012

Revisionsrapport. Motala Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson 23 oktober 2012 Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 23 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Denna information vänder sig till ideella föreningar och registrerade

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång Redovisningsregler Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är enligt bokföringsförordningen 15 tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, d v s tre år eller längre. Förbrukningsinventarier/material

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation Bild 1 Årsredovisningen En sanning med variation Bild 2 Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen

Läs mer

Anskaffningsvärden i elnätsverksamhet. 29 mars 2010 Slutrapport

Anskaffningsvärden i elnätsverksamhet. 29 mars 2010 Slutrapport Anskaffningsvärden i elnätsverksamhet 29 mars 2010 Slutrapport Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. EI:s frågeställning... 2 2. Gällande regelverk kopplat till uppdraget... 3

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar ESV 2002:3 Immateriella anläggningstillgångar En handledning om redovisning av immateriella anläggningstillgångar vid statliga myndigheter Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice

Läs mer

Redovisning av lånekostnader

Redovisning av lånekostnader REKOMMENDATION 15.1 Redovisning av lånekostnader November 2006 RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader Innehåll Denna rekommendation anger hur lånekostnader skall redovisas. Rekommendationen beskriver två

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer