Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella anläggningstillgångar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella anläggningstillgångar"

Transkript

1 NORA KOMMUN Revisorerna Till: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat rutiner avseende materiella. Kommunens bokförda värde avseende materiella uppgick per till 127,9 mkr vilket motsvarar 43 % av kommunens tillgångar, dvs. ett betydande värde. Mot bakgrund av det är det viktigt att kommunen har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att materiella blir rätt redovisade. Utifrån vad som framkommit i denna granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen: Att uppdatera kommunens investeringsregler med den lagstiftning och de rekommendationer som tillkommit efter att nuvarande reglemente fastställdes. Vi rekommenderar även att fullmäktige fastställer kommunens investeringsregler/investeringspolicy. Att komplettera investeringsreglerna med rutiner för utrangeringar och avyttringar samt rutiner för inventering/förteckning eller dylikt för att säkerställa nas existens. Att tillse att kommunens investeringsregler efterlevs. I nuläget är det fullmäktiges investeringsbudget som styr huruvida en anskaffning bokförs som anläggningstillgång eller kostnadsförs. Detta kan leda till att investeringar felaktigt kostnadsförs eller att felaktigt bokförs som investeringar. Att uppdatera anläggningsregistret löpande under året. Att se över sitt anläggningsregister och framöver redovisa sina framtida investeringar i enlighet med Bokföringsnämndens krav och RKRs rekommendationer avseende anläggningsregister. Vi rekommenderar också samtliga nämnder: Att tillse att kommunens investeringsregler efterlevs. Vi önskar att kommunstyrelsen och samtliga nämnder senast den 28 februari 2013 lämnar svar på ovanstående synpunkter. För kommunrevisionen Björn Hagberg Vice ordförande

2 Granskning av rutiner avseende materiella Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd och styrelse 3 7. Metod 3 8. Projektorganisation 3 9. Lagstiftning och god redovisningssed Investeringsregler Rutiner för materiella Kommunens redovisning av materiella Anläggningstillgångarnas existens Anläggningsregister Avyttring och utrangering Värdering Avskrivningar Nedskrivningar Stöldbegärlig egendom Investering eller driftskostnad Kriterier för aktivering respektive kostnadsföring Genomförd granskning Kontroll redovisade förbrukningsinventarier Kontroll redovisade investeringar KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

4 1. Sammanfattning Vi har av Nora kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner avseende materiella. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Kommunens bokförda värde avseende materiella uppgick per till 127,9 mkr vilket motsvarar 43 % av kommunens tillgångar, dvs. ett betydande värde. Nora kommuns revisorer bedömer att det kan finnas en risk för att kommunen inte har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att materiella blir rätt redovisade. Sammanfattning av våra iakttagelser och rekommendationer: Vi bedömer i stort att kommunens investeringsregler är ändamålsenligt. Reglerna behöver dock uppdateras med den lagstiftning och de rekommendationer som tillkommit efter att reglementet fastställdes. Dessutom rekommenderar vi att investeringsreglerna kompletteras med rutiner för utrangeringar och avyttringar samt rutiner för inventering/ förteckning el. dyl. för att säkerställa nas existens. Vi rekommenderar även att fullmäktige fastställer kommunens investeringsregler/investeringspolicy Vi bedömer att kommunen har utarbetade rutiner och riktlinjer för att säkerställa att gränsdragningen mellan investering och driftskostnad bokförs på ett riktigt sätt. Riktlinjerna i kommunen avseende detta skiljer sig inte åt mellan förvaltningarna då samtliga fakturor konteras på ekonomiavdelningen. Däremot har vi noterat att kommunens investeringsregler inte alltid efterlevs då det är den investeringsbudget som kommunfullmäktige fastställer som blir styrande huruvida en anskaffning bokförs som anläggningstillgång eller kostnadsföras. Detta kan innebära att investeringar felaktigt kostnadsförs eller vice versa och att avsteg från gällande lag och rekommendationer sker. Det är således viktigt att de underlag dvs. investeringsbudgeten som går till fullmäktige följer gällande rekommendationer och lag på området. I Nora kommuns anläggningsregister redovisas årets investeringar i en klumpsumma per investeringsprojekt. Uppgift saknas således om den enskilda tillgångens anskaffningsvärde, avskrivningsmetod, ackumulerade avskrivningar etc. Upplägget som kommunen har i sitt anläggningsregister innebär svårigheter i att identifiera en enskild tillgång och därmed svårigheter att redovisa utrangeringar och avyttringar på ett riktigt sätt. Detta kan innebära en risk för att bokförda tillgångar inte existerar. Anläggningsregistret bör uppdateras löpande under året. Vi rekommenderar att kommunen ser över sitt anläggningsregister och redovisar sina framtida investeringar i enlighet med Bokföringsnämndens krav och RKRs rekommendationer avseende anläggningsregister. 1

5 2. Bakgrund Vi har av Nora kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner avseende materiella. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Kommunens bokförda värde avseende materiella uppgick per till 127,9 mkr vilket motsvarar 43 % av kommunens tillgångar, dvs. ett betydande värde. Nora kommuns revisorer bedömer att det kan finnas en risk för att kommunen inte har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att materiella blir rätt redovisade. 3. Syfte Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att bokförda materiella redovisas korrekt. Vi har därför granskat om om om om om om kommunen har dokumenterade rutiner och riktlinjer som styr vad som aktiveras som en anläggningstillgång respektive kostnadsförs i kommunens redovisning rutinerna ovan skiljer sig mellan förvaltningarna riktlinjerna efterlevs och vilka egna kontroller kommunens ekonomikontor utför rutiner finns som styr kontering och avskrivningstider kommunen har riktlinjer som säkerställer att anläggningsregistret uppdateras löpande med nyanskaffningar, avyttringar och utrangeringar kommunen har rutiner som säkerställer att bokförda tillgångar är rätt värderade dvs. att ev. nedskrivningsbehov beaktas 4. Avgränsning Granskningen omfattar transaktioner under perioden januari juli Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna uppfyller Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) 2

6 Rådet för kommunal redovisning rekommendation 11.3 Kommunens investeringsregler 6. Ansvarig nämnd och styrelse Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Rapporten är saklighetsgranskad av redovisningschef Thomas Johansson och ekonomichef Lars- Göran Gawelin. 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument Intervjuer med berörda tjänstemän Stickprov av redovisningen 8. Projektorganisation Granskningen har utförts av Charlotta Ekman, auktoriserad revisor och Sofia Mårtensson, revisor. 9. Lagstiftning och god redovisningssed Regelverket beträffande materiella utgörs främst av lagen (1997:614) om kommunal redovisning (KRL) och rekommendation nr 11.3 från Rådet för kommunal redovisning (RKR). En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, 6 kap 1 KRL. Anläggningstillgångarna ska enligt 4 6 kap KRL skrivas av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. RKR som är normgivande organ för redovisning på det kommunala området har publicerat rekommendation 11.3 gällande materiella. RKR har även givit ut en idéskrift (från december 2009) för att tydliggöra gällande normering och reglering vad gäller aktivering, värdering samt uppskattningar och bedömningar av avskrivningstider. Av idéskriften fram- 3

7 går att avskrivningen ska spegla den faktiska resursförbrukningen. I september 2011 har RKR även givit ut en rekommendation för nedskrivningar. I RKRs information om gränsdragning för aktivering och kostnadsföring anges en beloppsgräns på ½ prisbasbelopp exkl. moms som gräns för aktivering av en investering. Kommuner ska i första hand följa ovanstående lagar och rekommendationer men i de fall normgivning saknas från RKR kan vägledning hämtas från annan normgivning t.ex. årsredovisningslagen och uttalanden från Bokföringsnämnden. 10. Investeringsregler Investeringsreglerna som kommunen arbetar efter idag utarbetades inför budgetberedningen Det är ekonomiavdelningen som har utarbetat dessa investeringsregler. Investeringsreglerna i har inte fastställts av fullmäktige. Av investeringsreglerna framgår bl. a. följande: - vad som avses med en anskaffning (beloppsgräns och livslängd). I reglerna anges att en anskaffning skall redovisas om livslängden är tre år eller mer och om utgiften uppgår till ett basbelopp eller mer. Denna utgiftsgräns skall löpande följa förändringen av basbeloppet. - att inköp av utrustning och inventarier i samband med ny- eller ombyggnad skall redovisas som en investering (förutsatt att kraven för aktivering med avseende på livslängd och beloppsgräns uppfylls). - hur periodiskt underhåll skall redovisas (inkl. gränsdragning underhåll och standardförbättrande åtgärder). I reglerna anges att periodiskt underhåll i regel skall redovisas som driftskostnad. Av investeringsreglerna framgår även att ovanstående kriterier inte gäller: - aktier, andelar och bostadsrätter - mark - konstverk, museiföremål - andra likartade investeringar Inköp av ovanstående skall enligt kommunens investeringsregler alltid redovisas som investering oberoende av anskaffningsutgift. Av kommunens investeringsregler framgår dessutom vad som gäller och vilka åtgärder som skall vidtas innan ett projekt eller inköp vidtas. Innan ett projekt eller inköp sker skall en investeringskalkyl upprättas och godkännas av kommunstyrelsen. 4

8 På kommunens intranät finns även skrifter avseende ekonomisk gränsdragning mellan Norabostäder och med avseende på vem av parterna som står för kostnaden på vilken fastighet samt en skrift som redogör för gränsdragning avseende vem av de nämnda parterna som gör vad i verksamhetslokaler. Vi bedömer i stort att kommunens investeringsregler är ändamålsenliga. Reglerna behöver dock uppdateras med den lagstiftning och de rekommendationer som tillkommit efter att reglementet fastställdes bl. a. vad gäller avskrivningstider. Dessutom rekommenderar vi att investeringsreglerna kompletteras med rutiner för utrangeringar och avyttringar. Kommunen bör även utarbeta rutiner för inventering/förteckning el. dyl. för att säkerställa nas existens. Styrande dokument bör enligt vår bedömning omprövas årligen. Vi rekommenderar även att fullmäktige fastställer kommunens investeringsregler/investeringspolicy. 11. Rutiner för materiella 11.1 Kommunens redovisning av materiella har dokumenterat sina investeringsregler avseende materiella, enligt ovan. I samband med att årets investeringsbudget tas av kommunfullmäktige läggs projektnummer upp för samtliga budgeterade investeringar under aktuellt år. Investeringsbudgeten fastställs för en treårsperiod. Innan något investeringsprojekt får påbörjas och innan någon kontering på projektet kan ske i redovisningen måste projektets investeringskalkyl godkännas av kommunstyrelsens ordförande. Kommunens ekonomikontor har utarbetat en blankett för detta. Av investeringskalkylen framgår vilken förvaltning investeringen avser, dess benämning, förkalkyl med motivering, efterkalkyl samt en textruta för att ange ev. besparingseffekt. Blanketten signeras av ekonomiavdelningen och kommunstyrelsens ordförande. Investeringskalkylen diarieförs. Även eventuella kompletteringsinvesteringar skall enligt kommunens regler godkännas av kommunfullmäktige. Det är fyra personer på ekonomiavdelningen som konterar samtliga kommunens fakturor. Det är således dessa personer som bokför investeringarna. Attestansvarig har dock möjlighet att ändra konteringen om den blivit felaktig. Fakturor som rör investeringar skall normalt vara märkta med ett projektnummer. Detta projektnummer är kopplat till konton i redovisningen där investeringen bokförs under löpande år. 5

9 Ekonomerna på ekonomiavdelningen kan inte bokföra en investering om inte investeringsobjektet har öppnats dvs. investeringskalkylen godkänts. Om en investering felaktigt skulle bokföras på driften är det upp till den attestansvarige att ändra konteringen. Vid osäkerhet om fakturan avser en investering tar ekonomiavdelningen kontakt med fakturareferensen för att utreda vad fakturan avser. Normalt uppmärksammas felkonteringar av väsentliga belopp i samband med uppföljning av nämndernas resultat. Vi bedömer att kommunen har utarbetade rutiner och riktlinjer för att säkerställa att en investering bokförs på ett riktigt sätt i redovisningen. Kopplingen mellan investeringens projektnummer och konto i redovisningen innebär att en investering inte kan redovisas som ett nytt investeringsprojekt innan kommunfullmäktige godkänt investeringen. Riktlinjerna i kommunen avseende vad som aktiveras som en anläggningstillgång respektive kostnadsförs i kommunens redovisning skiljer sig inte åt mellan förvaltningarna då samtliga fakturor konteras på ekonomiavdelningen. När kommunfullmäktige i Nora kommun fastställer årets investeringsbudget styr denna huruvida en anskaffning ska aktiveras som anläggningstillgång eller kostnadsföras. Detta kan innebära att aktiveringar felaktigt sker av sådana kostnader som skall kostnadsföras och vice versa och att avsteg från gällande lag och rekommendationer sker. Det är således viktigt att de underlag dvs. investeringsbudgeten som går till fullmäktige följer gällande rekommendationer och lag på området Anläggningstillgångarnas existens Anläggningsregister Enligt RKR ska kommuner ha god överblick och kontroll över sina. En lämplig form för detta är att upprätta ett anläggningsregister som bör innehålla uppgift om identifikation, anskaffningsvärde, anskaffningstidpunkt, avskrivningsmetod, avskrivningstid och ackumulerade avskrivningar. Tillgångar som är helt avskrivna men fortfarande innehas av kommunen ska finnas med i registret. Däremot skall anläggningsregistret inte innehålla de tillgångar som har avyttrats eller utrangerats. I Nora kommun uppdateras anläggningsregistret med nyinvesteringar, avyttringar och försäljningar en gång per år i samband med årsbokslutet. I Nora kommuns anläggningsregister redovisas årets investeringar i en klumpsumma per investeringsprojekt. Uppgift saknas således om den enskilda tillgångens anskaffningsvärde, avskrivningsmetod, ackumulerade avskrivningar etc. 6

10 Upplägget som kommunen har i sitt anläggningsregister innebär svårigheter i att identifiera en enskild tillgång och därmed svårigheter att redovisa utrangeringar och avyttringar på ett riktigt sätt. Detta kan innebära en risk för att bokförda tillgångar inte existerar. Enligt RKR och Bokföringsnämnden bör ett anläggningsregister vara specificerat per tillgång. Anläggningsregistret bör uppdateras löpande under året. Vi rekommenderar att kommunen ser över sitt anläggningsregister och redovisar sina framtida investeringar i enlighet med Bokföringsnämndens krav och RKRs rekommendationer avseende anläggningsregister. Vi rekommenderar även kommunen att stärka upp den interna kontrollen vad gäller nas existens t.ex. ser över rutiner för en ev. årlig inventering. Förteckningar el. dyl. bör stämmas av årligen mot anläggningsregistret. Om det inte är möjligt att historiskt stämma av tillgångarna mot anläggningsregistret bör detta säkerställas med de anskaffningar som görs framöver Avyttring och utrangering Vid avyttring eller utrangering av en anläggningstillgång ska anskaffningsvärdet och den ackumulerade avskrivningen hänförlig till tillgången bokas bort dvs. tas bort ur kommunens redovisning och anläggningsregister. Vinst eller förlust vid utrangering skall redovisas i rörelseresultatet liksom skillnaden mellan försäljningsintäkt och bokfört värde vid avyttring. Enligt uppgift från ekonomiavdelningen fångar man upp utrangeringar genom en löpande kommunikation inom kommunen. T.ex. har man löpande kontakt med IT-chefen för att ha kontroll på vilka utrangeringar som är erforderliga när nyinvesteringar på IT-området görs. Ekonomiavdelningen menar att kommunen endast har ett fåtal försäljningar av materiella vilket innebär att dessa är lätta att fånga upp och ha kontroll på. Som nämnts ovan redovisas investeringarna i klump per investeringsprojekt i kommunens anläggningsregister. Detta innebär att framförallt redovisning av utrangeringar försvåras. Kommunen saknar styrdokument med riktlinjer för avyttring och utrangering av. Vi kan inte utesluta att kommunens anläggningsregister innehåller ett antal utrangerade. Vi rekommenderar att kommunens rutiner och riktlinjer vid avyttring och utrangering ses över. Tillägg bör göras i investeringsreglerna gällande rutiner för utrangering och en genomgång med respektive förvaltning rekommenderas för att få ett aktuellt anläggningsregister. Vi rekommenderar även att kommunen utformar riktlinjer för rapportering till ekonomiavdelningen av materiella som inte längre används eller finns kvar så att man säkerställer att utrangeringar sker löpande. Ekonomiavdelningen kan då rensa bort utrangeringar i anläggningsregistret och balansräkningen löpande. 7

11 11.3 Värdering Avskrivningar Normalt ska redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar. Avskrivningstakten bestäms av den ekonomiska livslängden för anläggningstillgången. KRLs sjätte kapitel tar upp frågan om avskrivning av. Avskrivning skall ske för tillgångar med begränsad livslängd, men vilken metod som skall användas är inte reglerat i lag. Enligt RKRs rekommendation skall avskrivningen avspegla hur tillgångens värde successivt förbrukas. Inom den kommunala sektorn är linjär den dominerade metoden. Denna avskrivning innebär att tillgångsvärdet skrivs av systematiskt med lika stora belopp varje år över tillgångens nyttjandeperiod. Idag använder Nora kommun linjär avskrivning i enlighet med de avskrivningstider som framgår i den skrift som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) publicerat. SKLs föreslagna avskrivningstider befinner sig i stort inom RKRs föreslagna intervall. Som nämnts tidigare uppdateras anläggningsregistret en gång per år i samband med årsbokslutet. Den årliga uppdateringen innebär att man lägger in årets anskaffningar och beslutar om investeringens avskrivningstid. Oavsett när under året en investering skett sker avskrivningar under anskaffningsåret med 50 % av beräknad årlig avskrivning. Denna avskrivning sker först i samband med årsbokslutet. I samband med att årets investeringar läggs in i anläggningsregistret uppdateras även anläggningsregistret med de försäljningar och de kända utrangeringar som varit under året. Under löpande år gör kommunen avskrivningar utifrån årets budgeterade avskrivningar. De avskrivningstider som kommunen använder sig av i enlighet med SKLs riktlinjer från 2001 överensstämmer i stort sett med de som anges i RKRs idéskrift. Sedan 1997 ansvarar RKR genom sina rekommendationer för normering inom redovisningsområdet. Kommunens investeringsregler bör därför uppdateras utifrån RKRs idéskrift (2009). Då anskaffningarna i Nora kommun redovisas i en klumpsumma(per investeringsprojekt) i anläggningsregistret medför detta svårigheter i att göra en individuell bedömning av varje enskild anläggningstillgångs ekonomiska livslängd. Avskrivningar ska påbörjas vid den tidpunkt då en investering tas i bruk dvs. när en anläggningstillgång anskaffats eller i allt väsentligt är färdigställd. Aktivering i redovisningen av under året gjorda investeringar sker en gång per år i samband med bokslutsarbetet. Detta innebär att aktivering inte sker vid rätt tillfälle och att resultatet under löpande år ej belastas med de faktiska avskrivningarna. Vi rekommenderar kommunen att se över ovanstående iakttagelser i enlighet med RKRs idéskrift. 8

12 Nedskrivningar Enligt 6 kap 5 KRL ska värdet på en anläggningstillgång skrivas ner om det verkliga värdet är lägre än det bokförda värdet. Om värdenedgången inte bedöms vara bestående behöver dock ingen nedskrivning göras. En nedskrivning ska återföras om det inte längre finns skäl för den. RKR har i september 2011 givit ut en rekommendation angående nedskrivningar. Av denna framgår att om det på balansdagen föreligger en indikation på att en tillgång minskat i värde ska tillgångens återvinningsvärde beräknas. Återvinningsvärdet som ska jämföras med det bokförda värdet kan bl. a. beräknas som nettoförsäljningsvärde eller anpassat användningsvärde. Det redovisade värdet ska skrivas ned till återvinningsvärdet om återvinningsvärdet för en tillgång är lägre än redovisat värde. Ekonomiavdelningen bedömer inte att Nora kommun har några nedskrivningsbehov av betydelse. Några dokumenterade riktlinjer för bedömning av ev. nedskrivningsbehov finns inte. Vi rekommenderar att kommunen regelbundet går igenom och bedömer det bokförda värdet på na Stöldbegärlig egendom saknar riktlinjer för stöldbegärlig egendom. För att ha kontroll över kommunens ev. stöldbegärliga egendom rekommenderar vi att ett register förs över all sådan egendom även om anskaffningsvärdet understiger kommunens gräns för aktivering. Även rutin för återkommande kontrollinventering bör finnas för dessa tillgångar. 12. Investering eller driftskostnad 12.1 Kriterier för aktivering respektive kostnadsföring Av 6 kap. 1 KRL framgår att tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav ska bokföras som. Stadigvarande brukar definieras i dessa sammanhang som en nyttjandeperiod på mer än tre år. I praktiken tillämpas även en beloppsgräns som innebär att tillgångar av mindre värden kostnadsförs direkt i samband med att dem anskaffas. 9

13 RKR har i sin idéskrift om avskrivningar angett ½ prisbasbelopp 1 exklusive mervärdesskatt som en rimlig beloppsgräns. RKR redogör i sin information om korttidsinventarier och inventarier av mindre värde att kommuner i praktiken tillämpar beloppsgränser mellan 1/3 1 prisbasbelopp. Enligt Nora kommuns investeringsregler ska beloppsgränsen ett prisbasbelopp tillämpas för aktiveringar. Ett område där gränsdragning mellan aktivering och kostnadsföring kan vara ett problem är vid renovering eller ombyggnation. Ny- och tillbyggnader ska aktiveras som en investeringstillgång medan renovering och ombyggnationer endast ska aktiveras om åtgärden är standardhöjande. I Nora kommuns investeringsreglemente anges att inköp av utrustning och inventarier vid ny- eller ombyggnad ska redovisas som investering, medan periodiskt underhåll som inte är standardhöjande ska redovisas mot kommunens driftsresultat Genomförd granskning För att kontrollera kommunens gränsdragning mellan redovisade investeringar respektive redovisade driftskostnader har vi stickprovsvis utfört granskning avseende kontona 6410 (förbrukningsinventarier) och 6411 (maskiner och aggregat mm) och årets bokförda investeringsprojekt Kontroll redovisade förbrukningsinventarier Vi har analyserat större kostnader bokförda som förbrukningsinventarier och maskiner och aggregat med mera. En granskning har gjorts mot fakturaunderlag på ett tiotal leverantörsfakturor vilka uppgår till större belopp. Granskning har gjorts med avseende på vad fakturorna avser och kostnadsföringen av dessa inköp Kontroll redovisade investeringar Nora kommuns investeringsbudget för 2012 uppgår till 23,1 Mkr. Per den 31 juli 2012 uppgick årets investeringar till 4,4 Mkr. Vi har analyserat aktiverade investeringar genom stickprov på ett tiotal leverantörsfakturor från årets investeringsprojekt. Leverantörsfakturorna har granskats med avseende på vad inköpen avsåg och om inköpen skall aktiveras som anläggningstillgång. Därtill har förekomsten av projektnummer på leverantörsfakturorna granskats. Vi ser positivt på att kommunen i sitt investeringsreglemente har en beskrivning av gränsdragningen mellan investerings- och driftskostnader. Skillnaden mellan ny- och ombyggnation respektive ej standardhöjande renoveringar kan dock tydliggöras. Definitionen av en materiell anläggningstillgång är en fysik tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav (KRL 6 kap 1 ). Tillgångar som inte uppfyller detta kriterium är följaktligen omsättningstillgångar. Praxis innebär att inventarier som kan antas ha en ekonomisk 1 För 2012 uppgår 1 prisbasbelopp till kr, vilket gör att ½ prisbasbelopp motsvarar kr. 10

14 livslängd om högst tre år i allmänhet inte aktiveras och därmed inte blir föremål för avskrivningar utan kostnadsförs i sin helhet i samband med anskaffningen. Detsamma gäller inventarier av mindre värde. Vid vår stickprovsvis utförda granskning enligt ovan har vi inte noterat några avvikelser av betydelse. Vi har dock noterat att projektnummer (se 11.1) saknas på flertalet granskade leverantörsfakturor bokförda som investeringar. Ekonomipersonal har därmed svårighet att veta vad inköpen avser och hur dem ska konteras. Risk för felaktig kontering med avseende på aktivering respektive kostnadsföring finns därmed. Vi rekommenderar att Nora kommun stärker upp sina rutiner i detta avseende. KPMG, dag som ovan Charlotta Ekman Auktoriserad revisor Sofia Mårtensson Revisor 11

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

Uttalande om anläggningsregister.

Uttalande om anläggningsregister. Uttalande om anläggningsregister. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2003:1) 1. Detta allmänna råd ska tillämpas av de företag som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078). Enskilda

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 1 3. Syfte 2 3.1 Avgränsning

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll i system och rutiner för

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Revisions-PM Mjölby Kommun

Revisions-PM Mjölby Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Region Skåne. Granskning av komponentavskrivning Rapport. KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12

Region Skåne. Granskning av komponentavskrivning Rapport. KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12 Granskning av komponentavskrivning KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12 2014 Komponentavskrivning.docx KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Utrangering - förstudie

Utrangering - förstudie Utrangering - förstudie Per Stomberg, Deloitte AB Augusti 2015 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier... 5 2.3 Metod och genomförande...

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar

Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar Rebecca Lindström Cert. Kommunal revisor Örkelljunga kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion.

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. SKRIVELSE 2016-06-07 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. Vi har genomfört en

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Övergång till komponentavskrivning

Övergång till komponentavskrivning INFORMATION Övergång till komponent Bakgrund I RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, uttrycks ett explicit krav på tillämpning av komponent. Även om tidigare versioner av rekommendationen inte har

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Anvisningar för redovisning av investeringar

Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisningar för redovisning av investeringar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisning, instruktion 2016-06-01 Kommunchef Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon

Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon Sa Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon Rapport nr 05/2011 September 2011 Monika Norlin, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt. Borgholms kommun

Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt. Borgholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 5 april 2016 Innehåll Sammanfattande revisionell bedömning...

Läs mer

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 162/2016 INVESTERINGSPOLICY Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 52. Uppdateras före 2020-12-31 1/6 Policy för investeringsutgifter

Läs mer

Revisionsrapport. Anläggningsregistret. Botkyrka kommun. 2008-11-10 Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Anläggningsregistret. Botkyrka kommun. 2008-11-10 Viveca Karlsson Revisionsrapport Anläggningsregistret Botkyrka kommun 2008-11-10 Viveca Karlsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och förslag till åtgärder... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Revisionsfråga... 4 2.2

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen vad gäller klassificeringar inte är helt tillräcklig.

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen vad gäller klassificeringar inte är helt tillräcklig. Kommunrevisionen Järfälla kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Granskningsrapp ort På vårt uppdrag har KPMG granskat kommunens klassificering av utgifter som driftskostnad

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

Camilla Engström Sandra Volter

Camilla Engström Sandra Volter www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Volter Granskning av internn kontroll avseende anläggningsredovisning Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. Granskning av anläggningsregister. Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg

Revisionsrapport. Lunds kommun. Granskning av anläggningsregister. Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg Revisionsrapport Granskning av anläggningsregister Lunds kommun Bengt-Åke Hägg Fredrik Anderberg Granskning av anläggningsregister Innehåll Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Revisionsfråga 2 1.2 Metod

Läs mer

Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige w

Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige w Investeringspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18 w www.upplands-bro.se Innehåll 1 Investeringspolicy... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Budgetarbetet i Upplands-Bro Kommun... 2 2 Kriterier för investering...

Läs mer

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar Emil Forsling Malin Liljeblad Fredrik Winter Innehåll 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Nedskrivningar, m m SKLs bokslutsdagar 2016

Nedskrivningar, m m SKLs bokslutsdagar 2016 Nedskrivningar, m m SKLs bokslutsdagar 2016 Mikael Sjölander Sida 2 1 Sida 3 Titel Sida 4 2 Regelverken Kommuner självkostnad Kommuner Kommunala bolag ej självkostnad Kommunal redovisningslag RKR 19 Nedskrivningar

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport KPMG AB 0-- Antal sidor: 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson

VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson 2017-11-14 Dagens disposition: Teori Vad är en anläggningstillgång? Två konton för anläggningstillgångar Inventarier stöldbegärliga

Läs mer

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION SAMMANFATTNING Landstinget Sörmland kommer under ett antal år framöver att genomföra stora investeringar inom

Läs mer

Exploateringsverksamheten-

Exploateringsverksamheten- Revisionsrapport Exploateringsverksamheten- kontroll, uppföljning och redovisning Kinda kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor december 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen

Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen www.pwc.se Revisionsrapport Karin Kärnekull Wallqvist Richard Vahul Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen Ekerö kommun Ekerö kommun Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Granskning av hantering av leasing

Granskning av hantering av leasing www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Nyholm Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Granskning av hantering av leasing Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Redovisning av projekt och immateriella tillgångar. Granskningsrapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9

Landstinget i Uppsala län. Redovisning av projekt och immateriella tillgångar. Granskningsrapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9 KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3 5. Oberoende och

Läs mer

Investeringar - materiella anläggningstillgångar

Investeringar - materiella anläggningstillgångar 1 Investeringar - materiella anläggningstillgångar Definition av anläggningstillgångar Enligt lag om kommunal redovisning 6 kap 1 sägs om anläggningstillgång och omsättningstillgång: Med anläggningstillgång

Läs mer

Mölndals Stad. Granskning av rutiner och processer för kontroll och redovisning av materiella anläggningstillgångar

Mölndals Stad. Granskning av rutiner och processer för kontroll och redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2014 Mölndals Stad Granskning av rutiner och processer för kontroll och redovisning av materiella anläggningstillgångar Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Revisionsrapport. Motala Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson 23 oktober 2012

Revisionsrapport. Motala Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson 23 oktober 2012 Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 23 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Författningssamling. Investeringspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige , 20. Gäller från och med

Författningssamling. Investeringspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige , 20. Gäller från och med Författningssamling Investeringspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-10, 20 Gäller från och med 2014-02-24 1 (8) Investeringspolicy Gäller fr o m 2014-03-01 Denna investeringspolicy ersätter:

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Umeå kommun. Granskning av komponentavskrivning Granskningsrapport. KPMG AB 15 december 2015 Antal sidor: 11

Umeå kommun. Granskning av komponentavskrivning Granskningsrapport. KPMG AB 15 december 2015 Antal sidor: 11 Granskning av komponentavskrivning Granskningsrapport KPMG AB 15 december 2015 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och revisionsfrågor 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning Innehåll Kontakter vid KPMG för denna rapport är Per-Olof Andersson Tel: 070-562 58 62 perolof.andersson@kpmg.se Ulrika Bergström Tel: 035-15 43 35 ulrika.bergstrom@kpmg.se Innehåll Inledning Granskning

Läs mer

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun www.pwc.com/se Revisionsrapport Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten Nynäshamns kommun Bakgrund I samband med granskning av årsredovisningen

Läs mer

Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar

Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar Vaxholms stad 2013-10-14 Linda Yacoub Projektledare Susanna Collijn Uppdragsledare Vaxholms

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

REKOMMENDATION 19. Nedskrivningar. September 2011

REKOMMENDATION 19. Nedskrivningar. September 2011 REKOMMENDATION 19 Nedskrivningar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar hur en nedskrivning av värdet på en materiell eller immateriell anläggningstillgång, som används i kommunala verksamheter

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisorernas granskning av regionstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar

Revisorernas granskning av regionstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2014-02-20 RS130077 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Revisorernas granskning av regionstyrelsens

Läs mer

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång Redovisningsregler Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är enligt bokföringsförordningen 15 tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, d v s tre år eller längre. Förbrukningsinventarier/material

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor Styrning och kontroll av anställdas bisysslor KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6 Anställdas bisysslor 2010 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of

Läs mer

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stensson Cert. kommunal revisor Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar Region Halland Innehållsförteckning

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

Granskning av leasingavtal

Granskning av leasingavtal www.pwc.se Revisionsrapport Sonja Moré Granskning av leasingavtal Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Deloitte. Revisionsrapport. Rutiner för. förteckning av konst. Härnösands Kommun. 1mars 2013. Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory.

Deloitte. Revisionsrapport. Rutiner för. förteckning av konst. Härnösands Kommun. 1mars 2013. Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory. Deloitte. Revisionsrapport Rutiner för förteckning av konst Härnösands Kommun 1mars 2013 Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory. Innehåll Sanunanfattning... I I. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3.

Läs mer

(Komponent-)avskrivningar inom VA. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund

(Komponent-)avskrivningar inom VA. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund (Komponent-)avskrivningar inom VA Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-04-23 1 Kommuners investeringsverksamhet Sveriges kommuner är för närvarande inne i

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Ragunda Kommun Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer