LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION"

Transkript

1

2 LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION SAMMANFATTNING Landstinget Sörmland kommer under ett antal år framöver att genomföra stora investeringar inom fastighetsområdet till betydande belopp. Enligt regelverket 1 kan detta innebära ökade investeringar i konst. Detta är bakgrunden till att revisorerna har beslutat om att granska den interna styrningen och kontrollen i förvaltning och inköp av konst. Enligt revisionsplanen innebär uppdraget granskning av intern styrning och kontroll avseende konsthanteringen i landstinget. Granskningen avgränsas till rutiner för inköp av konst vid nybyggnation utifrån granskningsfrågor som redovisas i rapporten under rubriker. Granskningen visar att det finns ett tydligt regelverk för förvaltning och inköp av konst som omfattar fysisk inventering och försäljning men det saknas reglering för värdering av konst. Ansvarsfördelning är tydlig för förvaltning och inköp av konst. Tillämpning av regelverket för finansiering och budgetprocessen följer inte helt riktlinjerna. Riktlinjerna för fysisk inventering av konst följs och arbetet pågår med att sammanställa inventeringsunderlag till alla verksamheter. Vår bedömning är att den interna styrningen och kontrollen är tillfredsställande för inköp och förvaltning men behöver utvecklas avseende drifts- och investeringsbudget. Vi rekommenderar att: Budget för konst tydliggörs, strukturerade rutiner för värdering av konst bör upprättas ur säkerhets- och försäkringssynpunkt, redovisning av konst i anläggningsregistret behöver korrigeras och det bör tydliggöras vilken konst som ska registreras i registret samt överväga möjligheten att tillämpa komponentredovisning för fast konst. 1 Landstingsstyrelsen 145/2011, Riktlinjer för konsthantering inom Landstinget Sörmland

3 BAKGRUND Landstinget Sörmland har en konstsamling ca konstverk och inköpsvärdet uppgår ca 31 mnkr. FM-enhetens (Facility Management) konstverksamhet har som uppgift att ansvara för landstingets inköp av konst och utsmyckning av lokaler där landstinget och helägda dotterbolag bedriver sin verksamhet. FM-enheten ligger under landstingsstyrelsens verksamheter. Varje år tillförs mellan 200 till nya konstverk till samlingen beroende på anslag för konst. Den lösa konsten består av tavlor, skulpturer, konsthandverk m.m. och är lätt flyttbar. Den fasta konsten sitter oftast fast i väggar, tak, golv, mark eller är på annat sätt en del av byggnaden. Syfte med anskaffning av konst är att utsmycka landstingets offentliga lokaler och tjänsterum. I stort finns Landstinget Sörmlands konst registrerad i ett IT-stöd, Sofie. Det är samma system som Sörmlands museum använder för registrering av museiföremål. Det pågår ett arbete att identifiera, dokumentera och registrera konst som ingår i landstingets byggnader då all konst inte finns registrerad. SYFTE OCH METOD Landstinget Sörmland kommer under ett antal år framöver att genomföra stora investeringar inom fastighetsområdet till betydande belopp. Enligt regelverket kan detta innebära ökade investeringar i konst. Detta är bakgrunden till att revisorerna har beslutat om att granska den interna styrningen och kontrollen i förvaltning och inköp av konst. Vi har granskat genom intervjuer med konsthandläggaren och enhetschefen på FM-enheten. Information har också hämtats från ekonomistaben och Samlad Redovisning om rutiner kring hantering av konst bokföringsmässigt. Tillämpning av rutinerna har verifierats vid Regionssjukhuset Karsuddens nybyggnation. Granskningen har pågått under juni-oktober Granskningsanteckningar har lämnats för faktaavstämning och synpunkter har beaktats i rapporten. AVGRÄNSNING Granskningen avser inte landstingets museisamlingar under nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet och avgränsas till rutiner för inköp av konst vid nybyggnation. SID 2(9)

4 REGELVERK FÖR KONSTHANTERING Finns det tydligt regelverk för förvaltning och inköp av konst där fysisk inventering, värdering och försäljning ingår? FM-enheten Landstingsstyrelsen har beslutat om riktlinjer för konsthantering inom Landstinget Sörmland 2. Av riktlinjerna framgår principer för hanteringen av konsten bland annat avseende inköp, utplacering, registrering, vård och ansvar. Riktlinjerna avser både lös och fast konst. Huvudansvar för nyinköp av konst, den befintliga konstsamlingen och dess hantering ligger hos konsthandläggaren på FM-enheten. Enligt riktlinjerna utplacerar konsthandläggaren lös konst inom landstinget. Detta görs efter ansökan från de olika verksamheterna. Konstverksamheten har en prioriteringsordning för hantering av ansökningarna och regelverket framgår av landstingets intranät, Insidan. På Insidan finns bland annat länk för ansökan om konstutsmyckning, väntelista för beställda uppdrag, regler för hur konsten ska hanteras i verksamheterna samt blanketter för årlig konstinventering. Riktlinjerna anger att utplacering av konst i första hand görs vid större nybyggnationer, därefter större ombyggnader, mindre nybyggnationer och ombyggnader. Ny- och ombyggnationer har alltid förtur. Konsthandläggaren gör prioriteringar och vid behov i samråd med enhetschefen på FM, landstingsledning och/eller berörda enheter. Om behov av prioriteringar uppstår sker samråd med landstingsdirektören eller annan av den utsedd lämplig part. Normalt ingår den fasta konsten i byggnaden enligt riktlinjerna. Underhåll av den fasta konsten åligger FM-enheten/Fastighet i samråd med konsthandläggaren. Vid försäljning av byggnader bör den fasta och lösa konsten stanna inom Landstinget Sörmland och reglering ska framgå av de juridiska handlingarna. Enligt riktlinjerna ska registrering och fotografering av konstverk ske digitalt och följa de för museisamlingarna sedvanliga principerna. Det finns dokumenterade anvisningar. I konsthandläggarens uppgifter ingår att ge verksamheterna den information de behöver för att kunna fullgöra sitt ansvar. Det ingår också i konsthandläggarens uppgifter att kontrollera att verksamheterna följer instruktionerna. Konsthandläggaren ska ha ett system 2 Landstingsstyrelsen 145/2011, Riktlinjer för konsthantering inom Landstinget Sörmland SID 3(9)

5 för översyn av utplacerad konst genom ett rullande schema för kontroll av utplacerad konst. Av riktlinjerna finns inga anvisningar för värdering av landstingets konst. Enligt intervjuerna finns det två tavlor där en stor värdeökning har skett. Dessa tavlor förvaras separat då de inte kan placeras i offentliga lokaler på grund av stöldrisk. Diskussioner förs att sälja dessa konstverk för att kunna köpa konst som kan placeras i offentliga lokaler. Konstverksamheten bedömer att det inte finns stora avvikelser i värderingar för övrig konst. Konstverken är skyddade av landstingets egendomsförsäkring som all annan inredning. Detta innebär att försäkringen gäller mot brand, inbrott och vattenskada men inte vid skador eller stöld av konstverk. Det är inte tillåtet att sälja eller skänka bort konstverk ur landstingets samling enligt riktlinjerna. Personalen har inte rätt att köpa konst ur samlingarna. Enstaka undantag från dessa regler kan ske efter beslut av enhetschefen på FM-enheten (under 6 prisbasbelopp) men väldigt restriktivt och enbart om speciella skäl föreligger. Enligt landstingsstyrelsens delegation 3 beslutar landstingsdirektören om försäljning av lös egendom mer än 6 prisbasbelopp. Landstingsdirektören beslutade om försäljning av två konstverk till inköpspris (3 000 kr/konstverk) i april 2015 enligt landstingsstyrelsens delegationsbeslut 8/15. Verksamheter Av riktlinjerna framgår att varje verksamhetschef ansvarar för utplacerad konst som finns i verksamhetens lokaler. Verksamhetschef undertecknar depositionsavtalet för konsten. Av depositionsavtalet framgår hur konsten ska hanteras och vad som gäller för fast konst i ett ansvarsavtal. Depositionsavtalet registreras och arkiveras av konsthandläggaren samt kopia lämnas till verksamheten. Varje verksamhet ska, i samråd med konsthandläggaren, organisera och i skrift fastslå ett för enheten passande system för lokalt konstansvar. Detta ansvar innebär bland annat att tydliggöra ansvar för konstlånet, se till att konsten förblir kvar på angiven plats, konsten sköts enligt instruktioner, eventuella skador eller stölder rapporteras genast till konsthandläggaren och att konsten inventeras årligen efter anmodan från konsthandläggaren samt att resultatet av fysisk inventering återrapporteras skriftligen till konsthandläggaren. Enligt intervjuerna pågår ett arbete med att få alla verksamheternas inventeringar på plats. Det finns verksamsamheter som har fått inventeringslistor och rutinen fungerar. Arbetet handlar om att 3 Landstingsstyrelsen 3/2015, Landstinsstyrelsens utskott och beredningar samt landstinsstyrelsens delegationsordning SID 4(9)

6 sammanställa alla inventeringslistor och kommunicera verksamhetens ansvar för den placerade konsten. Arbetet beräknas att vara genomfört i början av 2016 för alla verksamheter. Kommentarer Det finns tydligt regelverk för förvaltning och inköp av konst där fysisk inventering och försäljning framgår. Däremot saknas det reglering för värdering av konst. Vi rekommenderar att strukturerade rutiner för värdering av konst bör upprättas ur säkerhets- och försäkringssynpunkt. REGELVERK FÖR BUDGET Finns det tydligt regelverk? Hur tillämpas regelverket? Enligt riktlinjerna ska budgetering och uppföljning av konstverksamheten följa samma principer som övrig verksamhet inom landstinget. Konsthandläggaren har budgetansvar för såväl den fasta som den lösa konsten. Konstverksamheten är anslagsfinansierad. Anslaget består dels av en fast del som ska täcka kostnader för verksamheten samt underhållskostnader, dels av en rörlig del som bygger på 1 % -regeln om offentlig utsmyckning. Denna del används endast för inköp och utplaceringskostnader. Anslagets storlek avgörs årligen i samband med landstingets budget- och uppdragsprocess och beräknas som 1 % av investeringsvärdet för ny- och ombyggnation i aktuellt år enligt riktlinjerna. Enligt budget är investeringsram för fastigheter på FM-enheten 815 mnkr och Regionssjukhuset Karsudden på 150 mnkr. Hur stor del som avser konst framgår inte. Enligt intervjuerna har anslaget varit fast och inte kopplat till landstingets investeringsbudget. Detta innebär att FM-enheten inte fått finansiering enligt riktlinjerna. För 2015 kommer FM-enheten få ett anslag på 873 tkr. Det ska täcka utgifter för konsthandläggare, underhåll samt inköp av konst. Detta innebär att efter personalkostnader har konstenheten anslag till underhåll och för inköp av konstverk på ca 270 tkr. Det finns ingen tydlig konstbudget för ny-, om- eller tillbyggnationer. Årets interna konstbudget har delvis växt fram på FM-enheten utifrån prioriteringar av andra kostnader enligt intervjuerna. FM-enheten har i sin interna redovisning budgeterat för årets lösa konst för tkr och utfall är tkr. Budgeten omfattar underhållskostnader och inköp av lös konst. Regionssjukhuset Karsuddens utsmyckning på kr 4 Landstingsfullmäktige 124/2014, Mål och budget planperioden SID 5(9)

7 ingår i utfallet. Inköpsstopp har införts för årets sista tre månader enligt intervjuerna. Kommentarer Vi bedömer att regelverket är tydligt men inte tillämpningen. Enligt riktlinjerna ska budgetering och uppföljning av konstverksamheten följa samma principer som övrig verksamhet. Av landstingets budget framgår inte specificerad budget för inköp av konst. Vi kan inte finna att landstingsstyrelsen har beslutat om i sin budget om konst. Riktlinjerna gör ingen skillnad för fast eller lös konst, driftskostnader eller investeringar. Riktlinjerna beskriver att konstverksamheten är anslagsfinansierad och att en fast del ska täcka kostnader för verksamheten och underhållskostnader. Dessutom finns en rörlig del som bygger på 1 % - regeln och denna del ska används endast för inköp och utplaceringskostnader. Landstingsstyrelsens beslutade riktlinjer avseende finansiering för konstverksamheten och inköp har inte följts. Vi rekommenderar att tydliggöra budgeteringen och uppföljningen av konst för att få följsamhet mot regelverket. Det är också viktigt att man skiljer på drifts- och investeringsbudgetar därför att dessa hanteras på olika sätt i redovisningen. VERIFIERING AV TILLÄMPNING AV REGELVERK FÖR INKÖP AV KONST VID NYBYGGNATION Hur sker beslut och vem beslutar om inköp av konst vid nybyggnation? Hur tillämpas regelverket? Enligt FM-enhetens interna anvisningar ska, vid byggnationsprojekt, ett gestaltnings- och konstprogram tas fram parallellt med samarbete mellan arkitekt och konsthandläggare. Därefter sker förankring med byggprojektledare och i vissa fall även funktionsplanerare. Konsthandläggare sammanställer underlag till kravspecifikation som lämnas till Inköp. Enheten har stöd från Inköp för inköp- och upphandlingsprocessen. Konsthandläggaren och Inköp går igenom inlämnade anbud och de anbuden som uppfyller kraven lämnas vidare till en konstjury som väljer ut konstnärer som presenteras för en projektjury (representanter från berörd verksamhet, arkitekt, FM-enheten). Projektjuryn utser 3-5 konstnärer som får skissuppdrag och får en presentation av gestaltningsprogrammet av SID 6(9)

8 arkitekterna. Projektjuryn utser vinnaren utifrån de inlämnade skisser och modeller och avtal tecknas med konstnären. Enligt intervjuerna har anvisningarna inte tillämpats på grund av att konsthandläggaren inte fått möjlighet att delta i byggprojekten i tid vid Regionssjukhuset Karsuddens nybyggnation. Fastigheten har utsmyckats enbart med lös konst. Det pågår ett processarbete i enheten Bygg och Teknik som påverkar konstenhetens process. Landstinget har inte köpt fast byggnadsanpassad konst på flera år. Under 2010 flyttades konsthanteringen över från Kultur och utbildningsförvaltningen till FM-enheten. Planering av upphandlings- och inköpsprocessen börjades och handläggare för inköp av konst blev klart i början av En ny-, om-, tillbyggnation innebär inte automatiskt att landstinget upphandlar byggnadsanpassad konst. Bedömningar ska göras vid varje enskilt fall i samråd med arkitekter, byggprojektledare m.m. enligt intervjuerna. Kommentarer Konstenhetens anvisningar har inte tillämpats för inköp av konstverk vid nybyggnationer på grund av att konsthandläggaren inte fått möjlighet att delta i byggprojekten i tid. Det är viktigt att öka förutsättningar för att få igång den planerade processen för att öka möjligheten att upphandla byggnadsanpassad konst samt underlätta planering och upphandling för gestaltnings- och konstprogram. Av riktlinjerna framgår att utplacering av konst vid ny- och ombyggnationer alltid har förtur. LANDSTINGETS REGLER FÖR BOKFÖRING AV KONST Enligt riktlinjerna ska aktivering av konst ske enligt landstingets regelverk för inventarier. Detta innebär att tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav klassificeras som anläggningstillgång när värdet uppgår till minst ett halvt basbelopp 5 och nyttjandeperioden är minst 3 år. Endast den del av konsten som har konstnärligt värde avses. Fundament, fastsättningar m.m. hanteras lika byggnadsinventarier. I landstingets balansräkning för redovisas konst för 6,6 mnkr. Balanspostens saldo är oförändrad från I anläggningsregistret redovisas poster som avser flera konstverk i en klumpsumma. 5 Prisbasbelopp för 2015 = kr 6 Landstingsfullmäktige 40/15, Årsredovisning 2014 för Landstinget Sörmland SID 7(9)

9 De konstverk som redovisas i landstingets anläggningsregister kan inte jämföras med det konstregistret som finns på konstenheten. Det går inte att följa alla konstverk i anläggningsregistret mot konstregistret. Detta bland annat därför att konst redovisas i anläggningsregistret enbart när värdet uppgår till minst ett halvt basbelopp ( kr), konst som är under ett halvt basbelopp redovisas som verksamhetens kostnader och att fast konst hanteras lika som byggnadsinventarier. Landstingets regelverk har också tillämpats på olika sätt inom landstinget. Enligt bestämmelser om löpande bokföring 7 får likartade tillgångar som var och en har ett lågt värde och som anskaffats vid samma tillfälle tas upp som en post i anläggningsregistret. Flera tillgångar får i anläggningsregistret tas upp som en post om de funktionellt sett framstår som en enhet och att nyttjandeperioden är densamma för de olika tillgångarna. Tillgångar som i enlighet med god redovisningssed kostnadsförts direkt behöver inte tas upp i anläggningsregistret. För tillgångar som inte minskar i värde görs ingen avskrivning, exempelvis mark och i de flesta fall konstverk 8. Från år 2014 har införts krav för kommuner och landsting på att tillämpa komponentavskrivningar 9 för materiella anläggningstillgångar. Detta innebär att avskrivningsmetod ska spegla hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt förbrukas och det kan vara lämpligt att sådana komponenter som har en annan nyttjandeperiod och utgör ett väsentligt värde redovisas och skrivs av som separata enheten. Landstinget Sörmland har uppdaterade principer för avskrivningar av materiella anläggningstillgångar enligt rekommendationen. Övergång till komponentavskrivning sker successivt genom att nya och pågående investeringsprojekt vid projektavslut delas upp i komponenter som skrivs av separat. Övergång till komponentavskrivning av befintliga tillgångar begränsas till att omfatta senast färdställda större projekt. För att en materiell anläggningstillgång ska delas upp i komponenter krävs att tillgångens betydande komponenter har en nyttjandetid som skiljer sig åt. Komponenter i byggnader har delats upp i sju komponentgrupper och det finns ingen grupp för konst. 7 Rådet för kommunalredovisning, RKR 23, Bestämmelser om löpande bokföring etc 8 Rådet för kommunal redovisning, RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar 9 Rådet för kommunal redovisning, RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar SID 8(9)

10

Svar till revisorerna "Granskning av Landstingets konst"

Svar till revisorerna Granskning av Landstingets konst TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Johanna Öjert Ekonomistaben +46155245842 2016-01-07 LS-LED15-1664-2 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsen MÖ TES D A TU M Svar till

Läs mer

Riktlinjer för konsthantering inom Landstinget Sörmland

Riktlinjer för konsthantering inom Landstinget Sörmland Landstingets ledningsstab H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R FM-enheten, Helena Söderquist 2011-06-29 LS-LED11-410 LS-FMO11-026 Riktlinjer för konsthantering inom Landstinget Sörmland Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst

Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst Linda Gustavsson Adrian Göransson April 2013 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Revisionsfråga... 5 2.3. Metod och avgränsning... 5 3.1.

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

Hantering av konst. Gotlands kommun. Revisionsrapport 2010-12-16. Ramona Numelin

Hantering av konst. Gotlands kommun. Revisionsrapport 2010-12-16. Ramona Numelin Hantering av konst Gotlands kommun Revisionsrapport 2010-12-16 Ramona Numelin Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och revisionsfråga... 3 Revisionsfråga... 3 3. Metod... 3 4. Kommunfullmäktiges

Läs mer

Granskning av konsthanteringen

Granskning av konsthanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av konsthanteringen Inger Hansén Region Örebro län Innehållsförteckning Sammanfattande revisionell bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdrag

Läs mer

Region Skåne. Granskning av komponentavskrivning Rapport. KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12

Region Skåne. Granskning av komponentavskrivning Rapport. KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12 Granskning av komponentavskrivning KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12 2014 Komponentavskrivning.docx KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Investeringar - materiella anläggningstillgångar

Investeringar - materiella anläggningstillgångar 1 Investeringar - materiella anläggningstillgångar Definition av anläggningstillgångar Enligt lag om kommunal redovisning 6 kap 1 sägs om anläggningstillgång och omsättningstillgång: Med anläggningstillgång

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Rebecca Andersson Carl-Magnus Stenehav Certifierad kommunal revisor. Halmstads kommun

Revisionsrapport. Rebecca Andersson Carl-Magnus Stenehav Certifierad kommunal revisor. Halmstads kommun Revisionsrapport Granskning av kulturnämndens konsthantering Rebecca Andersson Carl-Magnus Stenehav Certifierad kommunal revisor Halmstads kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst Utbrott av Lennart Rodhe Barnavårdscentralens väntrum, Lugnviks HC Riktlinjer och rutiner för Jämtlands läns landsting Bilaga till bildkonstpolicy Riktlinjer och rutiner för 2 (7) Riktlinjer och rutiner

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 2005-10-19 Kultur- och fritidsnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av hur

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon

Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon Sa Uppföljande granskning av landstingets rutiner för utrangering av anläggningstillgångar - Fordon Rapport nr 05/2011 September 2011 Monika Norlin, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

1. Konst inom Älvkarleby kommun 3. 2. Ansvarsfördelning vid konstnärlig gestaltning 4. 3. Beslutsprocess 4. 4. Konstförråd och konstregister 5

1. Konst inom Älvkarleby kommun 3. 2. Ansvarsfördelning vid konstnärlig gestaltning 4. 3. Beslutsprocess 4. 4. Konstförråd och konstregister 5 1 Innehåll sida 1. Konst inom Älvkarleby kommun 3 2. Ansvarsfördelning vid konstnärlig gestaltning 4 3. Beslutsprocess 4 4. Konstförråd och konstregister 5 5. Konst hos extern brukare 5 6. Donation och

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun Granskning av hantering av konst och konstföremål - Räkenskapsår 2013 Datum 2013 Till Kommunrevisionen i Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen har givit EY i uppdrag att biträda i en granskning av

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt. Borgholms kommun

Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt. Borgholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av materiella anläggningstillgångar och exploateringsprojekt Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 5 april 2016 Innehåll Sammanfattande revisionell bedömning...

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

2012-12-11. Till: Kommunstyrelsen

2012-12-11. Till: Kommunstyrelsen KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-12- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revl!Jlonen 2012-12-11 Till: Kommunstyrelsen Diarienr Handl.l'\;~~;~.':~ Kopia... :1\)\'2.0"13\...... För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna KUN 2007-11-08, p 14 1 (8) Konstenheten Handläggare: Göran Rosander Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna 1 Förslag till

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson Revisionsrapport Operationslokaler Landstinget Gävleborg David Boman Leif Karlsson September 2013 Operationslokaler Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Region Skåne. Värdering av balansräkningen Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 4 mars 2014 Antal sidor: 14

Region Skåne. Värdering av balansräkningen Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 4 mars 2014 Antal sidor: 14 KPMG AB Offentlig sektor 4 mars 2014 Antal sidor: 14.docx KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av konsten i kommunen.

Revisionsrapport Granskning av konsten i kommunen. Revisionsrapport Granskning av konsten i kommunen. Östersunds kommun 7 juni 2013 Ante Strängby revisor Marianne Harr certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Regler,

Läs mer

Revisionsrapport Kalmar kommun

Revisionsrapport Kalmar kommun Revisionsrapport Uppföljning - granskning av fastighetsunderhåll Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Metod 1 2 Iakttagelser 2 2.1 Fastigheter

Läs mer

Författningssamling. Konstpolicy Oskarshamns kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-13, 60. Gäller från och med 2015-04-14

Författningssamling. Konstpolicy Oskarshamns kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-13, 60. Gäller från och med 2015-04-14 Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-13, 60 Gäller från och med 2015-04-14 2 (6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målsättning och syfte... 3 Organisation... 3 Definition av konst...

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet AB Ljusdalshem Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

REMISSYTTRANDE. Upprättande av årsredovisning (K3) SABOs synpunkter

REMISSYTTRANDE. Upprättande av årsredovisning (K3) SABOs synpunkter Till: Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm REMISSYTTRANDE Upprättande av årsredovisning (K3) SABOs synpunkter SABO lämnar här synpunkter på utkastet till vägledning om upprättande av årsredovisning.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av landstingets investeringsprocesser

Granskning av landstingets investeringsprocesser KPMG Bohlins AB Antal sidor: 11 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss

Läs mer

Rättvisande resultat- och balansräkning

Rättvisande resultat- och balansräkning Revisionsrapport Rättvisande resultat- och balansräkning Internrevisionen 2011-02-23 TRV 2010/100526A Revisorer Distribution IR, Gunnar Sjölund ce, Caroline Ottosson *) IR, Anders Rainer ct, Björn Östlund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Sofia Nylund Linda Yacoub Hanna Holmberg Susanna Collijn Granskning av årsredovisning 2013 Vaxholms stad Mars 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Brf Floragården. Årsredovisning för 769608-4438. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Floragården. Årsredovisning för 769608-4438. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Floragården Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Konstprogram för ny akutmottagning och entré vid S:t Görans Sjukhus

Konstprogram för ny akutmottagning och entré vid S:t Görans Sjukhus KUN 2012-11-20, p 9 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-11-06 KUN 2011/891 Handläggare: Göran Rosander Konstprogram för ny akutmottagning och entré vid S:t Görans Sjukhus 1 Ärendet Konstprogrammet

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2. En guide för studenter

Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2. En guide för studenter Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2 En guide för studenter K2 K3 Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2 förstudiematerial 1 Redovisning av materiella anläggningar är ett av de områden där K3 och K2 skiljer

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9

Nordmalings kommun. Granskning av hantering av tilläggsbeställningar. Rapport. KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Granskning av hantering av tilläggsbeställningar Rapport KPMG 16 september 2010 Antal sidor 9 Innehåll Sammanfattning ii 1. Uppdrag 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Genomförande 1 5. Finns en rutin för hantering

Läs mer

LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND

LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND Länssjukvårdsnämnden D A T U M D I A R I E N R 2012-10-02 LSN-HSF12-174 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M. 2012-10-02 Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunens säkerställande av effektivt underhåll på kommunens fastigheter 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Iakttagelser:...3 Rekommendation:...3

Läs mer

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Uppgifter TN:s org.nr: 212100-0016 SL:s org. nr: 556013-0683, ägare: Stockholms läns landsting WÅAB:s org.nr:

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av s förtroendevalda revisorer Karlskrona kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.1. Syfte

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Landstingsdirektörens delegering av beslutanderätt till verksamhetsföreträdare

Landstingsdirektörens delegering av beslutanderätt till verksamhetsföreträdare Fastställd av landstingsdirektören 2014-05-28 1(9) Landstingsdirektörens delegering av beslutanderätt till verksamhetsföreträdare Denna delegationsordning reglerar delegering av beslutanderätt mellan landstingsdirektören

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

Deloitte. Revisionsrapport. Rutiner för. förteckning av konst. Härnösands Kommun. 1mars 2013. Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory.

Deloitte. Revisionsrapport. Rutiner för. förteckning av konst. Härnösands Kommun. 1mars 2013. Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory. Deloitte. Revisionsrapport Rutiner för förteckning av konst Härnösands Kommun 1mars 2013 Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory. Innehåll Sanunanfattning... I I. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3.

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av konst Landstinget i Uppsala län

Granskning av landstingets hantering av konst Landstinget i Uppsala län www.pwc.se Revisionsrapport Viveca Karlsson Sandra Feiff November Granskning av landstingets hantering av konst Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll i system och rutiner för

Läs mer

Lägesrapport Nacka konst

Lägesrapport Nacka konst 2013-04-16 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2009/32-869 Kulturnämnden Lägesrapport Nacka konst Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Nacka kulturcentrum har det

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Projektorganisation och metod 4 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning 4 5.1

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/03280 Uppdnr 957 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Svar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Yttrande över revisorernas årsrapport 2009

Yttrande över revisorernas årsrapport 2009 Anita Granlund Administrativa avdelningen 08-508 270 03 anita.granlund@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2010-05-18 Yttrande över revisorernas årsrapport 2009 Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Astronomen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Internkontrollen i Nationalmuseums samlingar

Internkontrollen i Nationalmuseums samlingar 1 Internkontrollen i Nationalmuseums samlingar Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (NMW) granskat den interna kontrollen i samlingarna

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Anvisning av investeringsbudget - Missiv

Anvisning av investeringsbudget - Missiv Kommunstyrelsen 2017-05-09 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:353 Carin Granfors 016-710 95 38 1 (2) Kommunstyrelsen Anvisning av investeringsbudget - Missiv Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Konstprogram för Eastmaninstitutet

Konstprogram för Eastmaninstitutet 1 Konstenheten SKRIVELSE Diarienummer: Projektledare: Susanne Andersson Kopp 2014-02-18 KN 2013/613 Konstkonsult: Susann Brännström Konstprogram för Eastmaninstitutet Programmet är framtaget i syfte att

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar Emil Forsling Malin Liljeblad Fredrik Winter Innehåll 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Stadgar för BRF Staren nr 9

Stadgar för BRF Staren nr 9 Stadgar för BRF Staren nr 9 Innehållsförteckning FIRMA OCH ÄNDAMÅL...2 MEDLEMSKAP...2 INSATS OCH AVGIFTER...2 UPPLÅTELSE OCH ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT...3 RÄTT TILL MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG...4 AVSÄGELSE

Läs mer

Rutiner för inventering av kommunens konst

Rutiner för inventering av kommunens konst Revisionsrapport Rutiner för inventering av kommunens konst Nyköpings kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 2 Revisionsfråga och metod...3 3 Granskningsresultat...3

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Internkontrollplan 2016

Internkontrollplan 2016 Landstingsdirektörens stab Ekonienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-05 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 150708 Internkontrollplan 2016 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner

Läs mer