Revisions-PM Mjölby Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisions-PM Mjölby Kommun"

Transkript

1 Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning Bakgrund Revisionsfrågor Avgränsning och metod 2 3 Granskningsresultat 3 02 januari 2012 Mjölby Kommun

3 1 Sammanfattning Efter genomförd granskning så ges följande svar på revisionsfrågorna Har kommunstyrelsen samt service- och entreprenadstyrelsen fungerande och redovisningsmässigt korrekta rutiner gällande ekonomisk redovisning och kontroll av anläggningstillgångar? Vår bedömning är att Kommunstyrelsen samt Service- och entreprenadstyrelsen har välfungerande rutiner i den ekonomiska redovisningen av anläggningstillgångar. Har berörda nämnder aktuella rutiner för hantering av stöldbegärliga tillgångar inklusive konst? Vi har konstaterat att det finns ett stöldskyddsregister för stöldbegärliga tillgångar. Vår stickprovskontroll av ett antal stöldbegärliga tillgångar i kommunhuset visar att samtliga dessa tillgångar är märkta och ingår i kommunens stöldskyddsregister. Kontrollen kan förbättras exempelvis genom att årlig nyregistrering och inventering sker av stöldbegärlig utrustning. Till följd av granskningen drar vi följande slutsatser: Kommunens tillgångar är i huvudsak korrekt klassificerade. Ett fåtal gamla objekt har ej utrangerats ur anläggningsregistret vid försäljning. Detta har inte medfört någon ekonomisk effekt. Tillgångarnas avskrivningstider förefaller i allt väsenligt vara rimliga. En inventering och registrering av stöldbegärlig utrustning har genomförts av kommunen. Det är oklart om förändringar i stöldbegärligt innehav har hanterats på ett enhetligt vis efter den initiala inventeringen. Det är viktigt att inventarieregistret med stöldbegärliga tillgångar inventeras med ett visst tidsintervall på ett enhetlig vis inom kommunens förvaltningar. Det måste finnas en fungerande rutin för hur noterade avvikelser vid inventering ska hanteras och åtgärdas. Mjölby Kommun 1 av 4

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund Kommunen har en mängd maskiner och inventarier i sin verksamhet. Det är viktigt att ägda maskiner och inventarier redovisas ekonomiskt korrekt och registerförs på ett sådant vis att kommunen har en kontroll över ägda tillgångar. Redovisningsmässig hantering av anläggningstillgångar är fastställd i RKR:s rekommendation 11.2 som gäller från och med år Revisionsfrågor Har kommunstyrelsen samt service- och entreprenadstyrelsen fungerande och redovisningsmässigt korrekta rutiner gällande ekonomisk redovisning och kontroll av anläggningstillgångar? Har berörda nämnder aktuella rutiner för hantering av stöldbegärliga tillgångar inklusive konst? Revisionsfrågorna ska besvaras utifrån följande granskningsmål: Är anläggningstillgångarna korrekt klassificerade? Är stöldbegärliga tillgångar förtecknade och/eller märkta så att dessa är spårbara? Sker löpande inventering av inventarier och maskiner? Sker avskrivningar i enlighet med god redovisningssed? Sker utrangering av objekt på ett välstrukturerat och redovisningsmässigt korrekt vis? Finns aktuella rutiner för hantering av stöldbegärliga tillgångar inklusive konst inom förskole- och skolnämnden, omsorgs- och socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden? 2.3 Avgränsning och metod Granskningen avgränsas till bokförda maskiner och inventarier per den 30 november Granskningen har genomförts genom: Jämförelse av huvudbok mot anläggningsregister. Mjölby Kommun 2 av 4

5 Granskning av anläggningsregistret avseende klassificering, avskrivning och utrangering. Stickprov i form av fysisk inventering av i anläggningsregistret upptagna maskiner och inventarier. Intervjuer/kontakter med ekonomer centralt samt inom service- och entreprenadstyrelsen, förskole- och skolnämnden, omsorgs- och socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 3 Granskningsresultat Den redovisningsmässiga hanteringen avseende de delar som granskningen ska besvara regleras till viss del i dokumentet Riktlinjer för redovisning av investeringar, avskrivningar mm. Dessa är antagna i slutet av år Riktlinjerna bedöms som väl genomarbetade. Är anläggningstillgångarna korrekt klassificerade? Med klassificering menar vi att en viss typ av tillgång redovisningsmässigt ska sorteras in under rätt tillgångsslag. Om en kontorsmaskin skulle sorteras in tillsammans med fastigheterna så skulle det göra att den ekonomiska livslängden blir felaktig i redovisningen. Vid vår granskning av anläggningsregistret har vi inte identifierat några felaktiga klassificeringar. Vi bedömer till följd av detta att anläggningstillgångarna är korrekt klassificerade. Är stöldbegärliga tillgångar förtecknade och/eller märkta så att dessa är spårbara? I dokumentet riktlinjer för redovisning av investeringar och avskrivningar framgår att stöldbegärliga inventarier ska märkas och föras in i ett register som varje förvaltning ansvarar för. Det finns ett register för konst och ett för IT-utrustning (exempelvis skrivare och datorer). Vid vår fysiska stickprovsinventering av anläggningstillgångar i kommunhuset samt biblioteket har vi sett att datorer, skrivare och konstföremål är märkta och överensstämmer med erhållen förteckning. Vi bedömer att stödbegärliga tillgångar överlag är förtecknade på ett vis som ger spårbarhet. Sker löpande inventering av inventarier och maskiner? Av riktlinjerna framgår att förvaltningarna ska fastställa intervall för inventering av stöldbegärliga inventarier. Mjölby Kommun 3 av 4

6 Löpande inventeringar sker inom delar av kommunens verksamheter. Rutinerna kan förbättras såtillvida att inventeringar behöver ske årligen inom de olika verksamheter som ansvarar för betydande tillgångsvärden. Om avvikelser noteras i samband med inventeringar ska också åtgärder vidtagas. Sker avskrivningar i enlighet med god redovisningssed? I riktlinjer har kommunen fastställt att de av Sveriges kommuner och landsting föreslagna avskrivningstider gäller som maximala avskrivningstider. Avskrivningstiden ska stämma överens med den ekonomiska livslängden. Vid gränsfall i tillämpningen ska redovisningschef besluta i samråd med berörd förvaltningschef. Vid vår verifiering av avskrivningstider i anläggningsregistret har vi inte identifierat några avskrivningstider som frångår riktlinjerna. Vi bedömer att avskrivningar sker i enlighet med god redovisningssed. Sker utrangering av objekt på ett välstrukturerat och redovisningsmässigt korrekt vis? Enligt riktlinjer ska förvaltningarna årligen, som ett led i underlag för kapitalkostnad, ta ställning till huruvida objekt finns kvar eller inte. Initiativ kan också tas från ekonomienheten. Den redovisningsmässiga rättelsen vid utrangering hanteras av ekonomienheten när uppgift om utrangering inkommer från förvaltningarna. Vid vår granskning av anläggningsregistret har vi identifierat ett fåtal objekt som inte är i kommunens ägo. Dessa objekt är gamla och ekonomiskt avskrivna. Vi bedömer att utrangeringar i huvudsak sker på ett välstrukturerat och redovisningsmässigt korrekt vis. Finns aktuella rutiner för hantering av stöldbegärliga tillgångar inklusive konst inom service- och entreprenad, förskole- och skolnämnden, omsorgs- och socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden? Aktuella rutiner finns fastställda i beslutade riktlinjer. Inom Service- och Entreprenadkontoret som har en mängd maskiner och inventarier inom verksamheterna bedöms inventeringsrutinerna fungera väl. Tillämpningen av rutinerna bedöms som varierande inom kommunen i övrigt. Generellt sett kan följsamheten förbättras till denna del. Rutinerna gällande inventering och hantering av avvikelser till följd av inventering behöver förbättras. Mjölby Kommun 4 av 4

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation...3

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARS REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter (december 2013) REDU

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

REKOMMENDATION 14.1. Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel

REKOMMENDATION 14.1. Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel REKOMMENDATION 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel December 2006 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisning av byten av redovisningsprinciper,

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Lars Edgren Stefan Knutsson Stadsrevisionen i Örebro kommun 2011-12-13 Lars Edgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner Revisionsrapport Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 9 september 2009 Eva Gustafsson Silja Savela 2009-09-09 Pär Sturesson Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 1(9) Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 Förelägganden 1. Ing 2 ska, i enlighet med 3 kap. 1 Riksarkivets

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer