Nedskrivningar, m m SKLs bokslutsdagar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nedskrivningar, m m SKLs bokslutsdagar 2016"

Transkript

1 Nedskrivningar, m m SKLs bokslutsdagar 2016 Mikael Sjölander Sida 2 1

2 Sida 3 Titel Sida 4 2

3 Regelverken Kommuner självkostnad Kommuner Kommunala bolag ej självkostnad Kommunal redovisningslag RKR 19 Nedskrivningar RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar Kommunal redovisningslag RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar (IAS 36)/K3 Årsredovisningslagen Normalt K3 kap 27 (i vissa fall K2) OBS att sammanställd redovisning ska tillämpa kommunens regelverk Sida5 Vad får redovisas som anskaffningsutgift i balansräkningen? Kommuner självkostnad Kommuner ej självkostnad Kommunala bolag 6 kap KRL Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar 3 Anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet). En materiell anläggningstillgång ska redovisas som tillgång i balansräkningen när - det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna eller den servicepotential som har samband med innehavet kommer kommunen eller landstinget till del och - anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Sida6 6 kap KRL Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar 3 Anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet). En materiell anläggningstillgång ska redovisas som tillgång i balansräkningen när - det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna eller den servicepotential som har samband med innehavet kommer kommunen eller landstinget till del och - anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 4 kap ÅRL 3 Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4, 5, 6, 12, 13 a, 14 a eller 14 e. K3 en tillgång ska redovisas endast om: - de ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget i framtiden, och - tillgångens anskaffningsvärde eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 3

4 Nedskrivningar - Kommuner 6 kap KRL. 5 Har en anläggningstillgång vid räkenskapsårets utgång ett lägre värde än vad som följer av 3 och 4, skall tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan antas vara bestående. 3-4 avhandlar anskaffningsvärde och avskrivningar. Sida7 Nedskrivning - ingen normering före 2011 Bakgrund RKR 19 Nedskrivningar Anläggningstillgångar i kommuner och landsting är emellertid ofta av sådan karaktär att de är svåra att värdera. Samtidigt representerar anläggningstillgångarna ett väsentligt värde i kommuners och landstings balansräkning, varför värderingen av dessa i hög grad påverkar såväl redovisat resultat som ställning. Anledningen till att det kan vara svårt att värdera anläggningstillgångar som används i kommuner och landsting är att de oftast saknas avkastningsvärde och ibland även marknadsvärde. Nedskrivningsprövning i enlighet med exempelvis IAS 36 (K3) är därför normalt inte möjlig. Om det finns skäl att överväga riktigheten av det värde som finns upptaget i balansräkning måste därför andra värderingsgrunder tillämpas. Sida8 4

5 Nedskrivningar RKR 19- Kommuner självkostnadsfinansierad verksamhet RKR 19 För att nedskrivning, eller återföring av nedskrivning, ska vara aktuell görs en prövning i två steg. Denna prövning sker vid varje rapporttillfälle, dvs. vid upprättande av delårsrapport och årsredovisning. Först bedöms om det finns indikationer som ger anledning till en prövning av tillgångens värde. Om så är fallet görs därefter en värdering som jämförs med redovisat värde. Sida9 Nedskrivningar - Kommuner självkostnadsfinansierad verksamhet RKR 19 Om det på balansdagen föreligger en indikation på att en tillgång minskat i värde ska tillgångens återvinningsvärde beräknas. Vid bedömning av om det föreligger ett nedskrivningsbehov ska minst en av följande indikationer vara uppfylld: a. Tillgången används inte och beslut har fattats om att avveckla tillgången. b. Tekniska eller legala förändringar har gjort att tillgången inte längre kan användas [eller används] för sitt ursprungliga ändamål. c. Tillgången har åsamkats fysiska skador som sänker dess värde och årliga servicepotential. Sida 10 5

6 Nedskrivningar - Kommuner självkostnadsfinansierad verksamhet RKR 19 Överkapacitet som uppstått på grund av att tillgången inte nyttjas i den utsträckning som förväntats, är inte skäl för nedskrivning, då servicepotentialen inte påverkas av låg nyttjandegrad. *Återvinningsvärde - är det lägsta av redovisat värde och anpassat användningsvärde alternativt nettoförsäljningsvärde. Sida 11 Nedskrivningar - Kommuner självkostnadsfinansierad verksamhet RKR 19 a. För tillgångar som inte används och där beslut fattats om att avveckla eller avyttra tillgången, ska återvinningsvärdet fastställas till det lägsta av redovisat värde och nettoförsäljningsvärdet. b. För tillgångar som inte längre kan användas för sitt ursprungliga ändamål ska återvinningsvärdet fastställas till det lägsta av redovisat värde och anpassat användningsvärde. Anpassat användningsvärde - beräknas som om man idag anskaffat en tillgång för det syfte och den användning, som tillgången nu tjänar, med motsvarande servicepotential och kvarvarande nyttjandeperiod. Sida 12 6

7 Nedskrivningar kommunala bolag ÅRL 4 kap 5 Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 3 och 4 första stycket, ska tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. En nedskrivning enligt första eller andra stycket ska återföras, om det inte längre finns skäl för den. Nedskrivningar som avser goodwill får dock inte återföras. Nedskrivningar och återföringar som avses i förstatredje styckena ska redovisas i resultaträkningen. Lag (2015:813). Sida 13 Nedskrivningar kommunala bolag K Ett företag ska skriva ned en tillgång endast om återvinningsvärdet är lägre än tillgångens redovisade värde. I det fallet ska det redovisade värdet skrivas ned till återvinningsvärdet. Sida 14 7

8 Kapitel 27 Nedskrivningar Återvinningsvärdet är för en tillgång eller en kassagenererande enhet det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som ett företag beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga parter, som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen Nyttjandevärdet är nuvärdet av framtida kassaflöden som en tillgång eller en kassagenererande enhet väntas ge upphov till Vid fastställandet av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet genom att a) uppskatta de framtida kassaflöden som tillgången eller den kassagenererande enheten ger upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras, och b) diskontera de framtida kassaflödena. Sida 15 Kapitel 27 Nedskrivningar Vid beräkningen av nuvärdet enligt punkt 27.8 b ska den diskonteringsfaktor eller de diskonteringsfaktorer som används vara före skatt och återspegla aktuella marknadsmässiga bedömningar av a) pengars tidsvärde, och b) de risker som särskilt avser den tillgång eller den kassagenererande enhet för vilken uppskattningen av de framtidakassaflödena inte har justerats. Sida 16 8

9 Diskussionsområden WACC/diskonteringsränta vad är marknadsmässig bedömning? Kassaflöden brutto/netto? Kassaflöden kopplade till tillgången eller alla kassaflöden (garantier, tillskott, koncernbidrag, etc)? Alternativ användning av tillgångar, ex mark kan det beaktas? K3 kap 37? Sida 17 Kapitel 37 Särskilda regler för ideella föreningar, registrerade trossamfund och liknande sammanslutningar Materiella och immateriella anläggningstillgångar som en förening innehar för det ideella ändamålet ska skrivas av enligt kapitel 17 och Vid prövning av nedskrivningsbehov av materiella och immateriella anläggningstillgångar som innehas för föreningens ideella ändamål ska punkterna tillämpas i stället för kapitel En förening ska per varje balansdag bedöma om det finns någon indikation på att en anläggningstillgång kan ha minskat i värde. Finns det en sådan indikation, ska föreningen beräkna tillgångens förlustvärde. Förlustvärdet för en tillgång är det lägsta av återanskaffningsvärdet och återvinningsvärdet. Sida 18 9

10 Kapitel 37 Särskilda regler för ideella föreningar, registrerade trossamfund och liknande sammanslutningar Förlustvärdet för en tillgång får bestämmas till tillgångens försäkringsvärde. Tillgångens försäkringsvärde är det högsta värde en försäkringsgivare skulle ersätta tillgången med, oberoende av vilket värde tillgången faktiskt försäkrats för. Sida 19 Saneringsutgifter Skillnad mellan sanering av förvärvad och egen mark! Skillnad i slutsatser mellan vinstsyftande bolag och kommuner, bl.a. pga. olika nedskrivningsregler. Huvudregel: kostnadsför utgifter för sanering av kommunal mark Exploatering och iordningställande av mark för försäljning, i de fall det inte förelegat någon förpliktelse för kommunen att sanera mark innan upprättande och fastställande av detaljplan för ett exploateringsområde skett Sida 20 10

11 Avser saneringsutgifterna förvärvad mark från extern part? Nej Har kommunen haft ett redovisningsmässigt åtagande att utföra sanering. Nej Avser saneringsutgifterna mark som ska vara kvar i kommunal ägo? Ja Ja Ja Så länge saneringsutgifterna motsvarar en rabatt på köpeskillingen för sanering, kan utgifterna aktiveras i balansräkningen. Dvs så länge bokfört värde understiger marknadsvärde. Om avsättning inte redan är gjort, ska rättelse av fel göras genom omräkning av jämförelsetal. Avsättning och eget kapital. (RKR 14.1) Kostnadsför utgifterna för sanering. Nej Saneringsutgifter hänförbara till exploateringsverksamhet redovisas som utgift för anskaffning och iordningställande av tomt. Saneringsutgifter hänförbara till anläggningstillgångar kostnadsförs.* *För det första ska kommunenha en detaljerad plan för att avyttra den mark som saneras. Vidare får kommunenstotala utgifter för att exploatera området inte överstiga kalkylerade intäkter som skeri sambandmed exploateringen. Denna prövning behöver ske löpandeoch om förutsättningarna inte uppfylls så ska utgifterna kostnadsföras. Sida 21 EY Assurance Tax Transactions Advisory Om EY EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person Ernst & Young AB. All Rights Reserved. ey.com/se 11

REKOMMENDATION R6. Nedskrivningar. November 2018

REKOMMENDATION R6. Nedskrivningar. November 2018 REKOMMENDATION R6 Nedskrivningar November 2018 1 Innehåll Denna rekommendation ska tillämpas vid nedskrivning av värdet på en materiell eller immateriell anläggningstillgång som används i sådan kommunal

Läs mer

Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip

Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip 1. Inledning 1.1 K3s regler i kapitel 27 för nedskrivningar av anläggningstillgångar

Läs mer

Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund Rapportering av revision per den 31 december 2018

Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund Rapportering av revision per den 31 december 2018 Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund Rapportering av revision per den 31 december 2018 27 februari 2019 2019-02-27 Förbundets revisorer Cc: Förbundets direktion och ledning Vi har i denna rapport sammanfattat

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller December 2014 Granskning av administrativa interna kontroller Vid genomförd risk- och väsentlighetsanalys har följande

Läs mer

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala Viveca Karlsson Bakgrund Från budgetmodell till redovisningsmodell Referensgrupp i redovisning - förslag till uttalande 1992 - Idéskrift

Läs mer

Stockholms Stadshus AB. Rapportering av revision per den 31 cecember 2017 Den 19 mars 2018

Stockholms Stadshus AB. Rapportering av revision per den 31 cecember 2017 Den 19 mars 2018 Stockholms Stadshus AB Rapportering av revision per den 31 cecember 2017 Den 19 mars 2018 Status och kvarstående åtgärder Genomförda och återstående aktiviteter Vi har genomfört merparten av vår granskning

Läs mer

REKOMMENDATION 19. Nedskrivningar. September 2011

REKOMMENDATION 19. Nedskrivningar. September 2011 REKOMMENDATION 19 Nedskrivningar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar hur en nedskrivning av värdet på en materiell eller immateriell anläggningstillgång, som används i kommunala verksamheter

Läs mer

S:t Erik Markutveckling AB

S:t Erik Markutveckling AB S:t Erik Markutveckling AB Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut T2 2017 September 2017 29 september 2017 VD/Företagsledningen/styrelsen/lekmannarevisorer S:t Erik Markutveckling AB Revisionen

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

Stockholms Stadshus AB - koncernen

Stockholms Stadshus AB - koncernen Stockholms Stadshus AB - koncernen Lägesrapportering till koncernstyrelsen Intern kontroll och delårsbokslut Oktober 2015 Mikael Sjölander, EY Väsentlighet Riskbedömning och fokusområden koncernen Högre

Läs mer

Rådet för kommunal redovisning Aktuella frågor

Rådet för kommunal redovisning Aktuella frågor Rådet för kommunal redovisning Aktuella frågor Torbjörn Tagesson Vad har RKR ägnat sig åt under 2017? Nya informationer: Redovisning av rivnings- och saneringsutgifter Redovisning av kapitalförsäkringar

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB Org nr 556528-3248 10 (26) KASSAFLÖDESANALYS tkr Not Koncernen 2015 2014 Moderföretaget 2015 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Avrapportering av revisionen 2017

Avrapportering av revisionen 2017 2018-05-21 1 (1) Styrelseärende Diarienummer NVAAB 2018/30 Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB Avrapportering av revisionen 2017 Förslag till beslut Styrelsen har tagit del av informationen. Mats

Läs mer

Stockholms Stadsteater AB

Stockholms Stadsteater AB Stockholms Stadsteater AB Årsbokslut 2016 Februari 2017 2 februari 2017 VD/Företagsledningen/styrelsen/lekmannarevisorer Stockholms Stadsteater AB Vi har i denna rapport sammanfattat de mer väsentliga

Läs mer

INFORMATION. Mars Bakgrund

INFORMATION. Mars Bakgrund INFORMATION Fastställande av ingångsbalansräkning och andra jämförelsetal 2019 i samband med över gång till rapportering enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning vägledning och exempel

Läs mer

Stockholms Stadshus AB Årsbokslut 2015

Stockholms Stadshus AB Årsbokslut 2015 Stockholms Stadshus AB Årsbokslut 2015 21 mars 2016 Status och kvarstående åtgärder Genomförda och återstående aktiviteter Vi har genomfört merparten av vår granskning i enlighet med tidigare kommunicerad

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

REKOMMENDATION R3. Immateriella anläggningstillgångar

REKOMMENDATION R3. Immateriella anläggningstillgångar REKOMMENDATION R3 Immateriella anläggningstillgångar November 2018 1 Innehåll Denna rekommendation ska tillämpas vid redovisning av immateriella anläggningstillgångar. Rekommendationen gäller för redovisningsskyldiga

Läs mer

Stockholms Stadshus AB - koncernen

Stockholms Stadshus AB - koncernen Stockholms Stadshus AB - koncernen Lägesrapportering till koncernstyrelsen Intern kontroll, delårsbokslut och K3 Oktober 2014 Riskbedömning och fokusområden koncernen Väsentlighet Högre Lagstiftning begränsning

Läs mer

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (33) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 96 KS/2012-0343 Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Övergång till komponentavskrivning

Övergång till komponentavskrivning INFORMATION Övergång till komponent Bakgrund I RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, uttrycks ett explicit krav på tillämpning av komponent. Även om tidigare versioner av rekommendationen inte har

Läs mer

Årsredovisning. XTZ Group AB

Årsredovisning. XTZ Group AB Årsredovisning för XTZ Group AB 556504-4947 Räkenskapsåret 2016 1 (10) Styrelsen för XTZ Group AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Stockholms Stadsteater AB

Stockholms Stadsteater AB Stockholms Stadsteater AB Årsbokslut 2017 Februari 2018 6 februari 2018 VD/Företagsledningen/styrelsen/lekmannarevisorer Stockholm Stadsteater Vi har i denna rapport sammanfattat de mer väsentliga iakttagelserna

Läs mer

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och

Läs mer

Nyheter från Rådet för kommunal redovisning

Nyheter från Rådet för kommunal redovisning Nyheter från Rådet för kommunal redovisning Torbjörn Tagesson RKR:s arbete 20 rekommendationer blir 17 Flera av informationerna inarbetas i rekommendationer 15 rekommendationer klara 2018 2 rekommendationer

Läs mer

Karlshamns kommun Kartläggning av avslutade chefstjänster

Karlshamns kommun Kartläggning av avslutade chefstjänster Karlshamns kommun Kartläggning av avslutade chefstjänster 17 november 2017 Lars Eriksson Negin Nazari Bakgrund Under 2016 har Karlshamns kommun figurerat i dagspressen för att flera toppchefer har avslutat

Läs mer

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 Nedan lämnas en kortfattad beskrivning av K3-regelverket och dess

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

INFORMATION 2007-04-11. Skillnader mellan K2 och K3. Generella skillnader. Sida 1(10) Dnr 30/07

INFORMATION 2007-04-11. Skillnader mellan K2 och K3. Generella skillnader. Sida 1(10) Dnr 30/07 INFORMATION 2007-04-11 Sida 1(10) Dnr 30/07 Skillnader mellan K2 och K3 Den 14 februari skickades ett förslag till vägledning om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) på remiss (för mer information se

Läs mer

Stockholm Business Region (koncernen) Årsbokslut 2015

Stockholm Business Region (koncernen) Årsbokslut 2015 Stockholm Business Region (koncernen) Årsbokslut 2015 4 Februari 2016 1 februari 2016 VD/Företagsledningen/styrelsen/ Stockholm Business Region (SBR) koncernen Vi har i denna rapport sammanfattat de mer

Läs mer

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 Innehållsförteckning Sid. SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 REDOVISNING OCH VÄRDERING 4 Händelser efter balansdagen som skall beaktas

Läs mer

Bokföringsnämndens UTTALANDE

Bokföringsnämndens UTTALANDE Bokföringsnämndens UTTALANDE Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund Uppdaterat 2010-11-18 2(13) Innehållsförteckning ALLMÄNNA RÅD BFNAR 2002:10... 3 MOTIVERING... 4 Frågan...

Läs mer

- förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

- förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 1(10) WilLak AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARS UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar (december 2013) Bakgrund REDU 14 REDOVISNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2015 1 Styrelse Styrelsen från vänster: Birger Andersson, Claes Wetterström, Jan Henriksson, Kenneth Karlsson, Stig Jaensson, Ola Gustafsson 2 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG303 Externredovisning C-nivå Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Kandidatkursen Externredovisning

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21EK1B Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2016 Kod: Tentamensdatum: 2017-11-02 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (10) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016 05 01 2017 04 30. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Singöaffären har under 2015/2016

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Fördjupning i K2/K3 Kunskapsdagen Helsingborg 22 november 2017

Fördjupning i K2/K3 Kunskapsdagen Helsingborg 22 november 2017 www.pwc.se Fördjupning i K2/K3 Kunskapsdagen Helsingborg Innehåll Nyheter och förtydliganden i K3 och K2 Vanliga frågor under våren 2017 2 Nyheter 2017 3 Nyheter 2017 BFNAR 2007:1 (Frivillig delårsrapportering)

Läs mer

14. Fördjupning i K2/K3

14. Fördjupning i K2/K3 www.pwc.se 14. Fördjupning i K2/K3 Kunskapsdagen Malmö Innehåll Nyheter och förtydliganden i K3 och K2 Vanliga frågor under våren 2017 2 Nyheter 2017 3 Nyheter 2017 BFNAR 2007:1 (Frivillig delårsrapportering)

Läs mer

SenzaGen AB. Årsredovisning för 556821-9207. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

SenzaGen AB. Årsredovisning för 556821-9207. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för SenzaGen AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington Årsbokslut Tillgångar Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington mea culpa Fel i texten till duggafråga 2, punkt 4 ska stå "Betald frakt och försäkring" inte "Betald frakt och försäljning!

Läs mer

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun www.pwc.com/se Revisionsrapport Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten Nynäshamns kommun Bakgrund I samband med granskning av årsredovisningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Stockholmshem Årsbokslut 2016

Stockholmshem Årsbokslut 2016 Stockholmshem Årsbokslut 2016 Februari 2017 VD/Företagsledningen/styrelsen AB Stockholmshem Vi har i denna rapport sammanfattat de mer väsentliga iakttagelserna från vår revision på AB Stockholmshem. Vår

Läs mer

Lagtexter. Innehållsförteckning 1 kap. Inledande bestämmelser... 134

Lagtexter. Innehållsförteckning 1 kap. Inledande bestämmelser... 134 Lagtexter Innehållsförteckning 1 kap. Inledande bestämmelser... 134 1-2 Lagens tillämpningsområde 3 God redovisningssed 4 Räkenskapsår 2 kap. Bokföring... 134 1-3 Allmänna bestämmelser om bokföring 4-6

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REKOMMENDATION R9. Avsättningar och ansvarsförbindelser

REKOMMENDATION R9. Avsättningar och ansvarsförbindelser REKOMMENDATION R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser November 2018 1 Innehåll Denna rekommendation ska tillämpas vid redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser. Rekommendationen gäller för redovisningsskyldiga

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005

Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005 Biotage AB (publ) 556539-3138 Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005 Övergång till IFRS. Biotage AB tillämpar från och med

Läs mer

BRF DOMHERREN 3 Org nr Årsredovisning

BRF DOMHERREN 3 Org nr Årsredovisning Styrelsen för BRF DOMHERREN 3 får härmed avge följande Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2015 31 december 2015 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Ändringar i årsredovisningslagen, m.m.

Ändringar i årsredovisningslagen, m.m. Lagutskottets betänkande 2003/04:LU14 Ändringar i årsredovisningslagen, m.m. Utskottets förslag till riksdagsbeslut 1. Årsredovisningslagen Riksdagen antar av utskottet i bilagan framlagda förslag till

Läs mer

6.2. Stockholms hamn AB. Årsbokslut januari 2018

6.2. Stockholms hamn AB. Årsbokslut januari 2018 6.2 Stockholms hamn AB Årsbokslut 2017 29 januari 2018 29 januari 2018 VD/Företagsledningen/styrelsen/lekmannarevisorer Stockholms hamn inklusive dotterbolag Vi har i denna rapport sammanfattat de mer

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första sex månader omsatte koncernen 320,3 Mkr (270,2), vilket är en ökning med ca 19 procent

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2003:774 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2004:1173 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETER UNDER AVVECKLING REDOVISNINGSRÅDET

VERKSAMHETER UNDER AVVECKLING REDOVISNINGSRÅDET RR 19 VERKSAMHETER UNDER AVVECKLING REDOVISNINGSRÅDET SEPTEMBER 2000 VERKSAMHETER UNDER AVVECKLING SAMMANFATTNING Denna rekommendation behandlar redovisning av verksamheter under avveckling. Rekommendationen

Läs mer

S:t Erik Markutveckling

S:t Erik Markutveckling S:t Erik Markutveckling Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 September 2014 2014-09-26 VD, Företagsledningen och Styrelsen Marie Wallhammar Revisionen är utformad för att vi ska kunna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

Tillämpningsfrågor K2/K november 2017

Tillämpningsfrågor K2/K november 2017 www.pwc.se Tillämpningsfrågor K2/K3 2017 Välkommen! Sune Edvardsson Auktoriserad revisor/director Dagens agenda Nyheter och förtydligande i K2 och K3 Vanliga frågor under våren 2017 2 Nyheter 2017 3 #kunskapsdagar

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Kapitel 1 Tillämpning

Kapitel 1 Tillämpning Kapitel 1 Tillämpning Allmänt råd 1.6 Om reglerna i kapitel 2 16 eller 18 i detta allmänna råd innebär begränsningar för företaget vid tillämpningen av bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554)

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Denna information vänder sig till ideella föreningar och registrerade

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Riktlinjer för anläggningsredovisning

Riktlinjer för anläggningsredovisning Dokumentansvarig Åsa Bejvall asa.bejvall@morbylanga.se POLICY Beslutande Kommunstyrelsen 269 2018-12-04 1(10) Beteckning Handbok Giltighetstid 2018-12-04 Aktualitetsprövning/revidering senast 2022 Dokumentkategori

Läs mer

KRED 2014:3 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ENLIGT K3

KRED 2014:3 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ENLIGT K3 KRED 2014:3 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ENLIGT K3 Svenska Kyrkans Redovisningskommitté Innehåll 1 Materiella anläggningstillgångar enligt K3... 3 1.1 Tillämpning och ikraftträdande... 3 1.2 Om rekommendationen...

Läs mer

Röda Korset Storsjökretsen

Röda Korset Storsjökretsen Årsbokslut för Röda Korset Storsjökretsen Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2016 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Ställningstagande/svar

Ställningstagande/svar Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om nedskrivningar. Den vänstra kolumnen innehåller synpunkter från remissinstanserna

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2007

Bokslutskommuniké januari - december 2007 Bokslutskommuniké januari - december 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 526,6 Mkr (504,4) - Resultatet före skatt 108,3 Mkr (116,7) - Resultatet efter skatt 78,5 Mkr (83,2) - Vinst per aktie 3,71

Läs mer

Jojka Communications AB (publ)

Jojka Communications AB (publ) Årsredovisning för Jojka Communications AB (publ) Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Kassaflödesanalys 6 Noter

Läs mer

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 September 2014 214-09-26 AB Stockholmshem Revisionen är utformad för att vi ska kunna avge revisionsberättelse avseende årsredovisningen

Läs mer

Skinnskattebergs Vägförening

Skinnskattebergs Vägförening Årsredovisning för Skinnskattebergs Vägförening Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

Ändrade skattesatser

Ändrade skattesatser Ändrade skattesatser påverkar redo visningen av uppskjuten skatt Nya skatteregler för företagssektorn innebär bland annat sänkt bolagsskatt. Skattesatsen sänks successivt i två steg, med start för beskattningsår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Redovisning av kommunal markexploatering. En praktisk vägledning

Redovisning av kommunal markexploatering. En praktisk vägledning Redovisning av kommunal markexploatering En praktisk vägledning Redovisning av kommunal markexploatering En praktisk vägledning Redovisning av kommunal markexploatering,en praktisk vägledning Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Orasolv AB (publ.) PRESSMEDDELANDE 18 februari 2016

Orasolv AB (publ.) PRESSMEDDELANDE 18 februari 2016 Not 7 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent

Läs mer

L-Bas 19 Finansiella tillgångar

L-Bas 19 Finansiella tillgångar 2018-12-18 L-Bas 19 Finansiella tillgångar Nyheter Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska finansiella instrument som innehas för att ge avkastning eller värdestegring värderas

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Poolia fortsätter att växa och förbättrar lönsamheten i kärnverksamheten

Poolia fortsätter att växa och förbättrar lönsamheten i kärnverksamheten Pressinformation den 17 februari 2006 Poolia fortsätter att växa och förbättrar lönsamheten i kärnverksamheten Pooliakoncernens omsättning för fjärde kvartalet uppgår till 270,0 miljoner kronor och för

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

ÄNDRINGSMEDDELANDE AVSEENDE RFR 2 REDOVISNING FÖR NOTERADE JURIDISKA PERSONER

ÄNDRINGSMEDDELANDE AVSEENDE RFR 2 REDOVISNING FÖR NOTERADE JURIDISKA PERSONER RFR-äm 2008:2 ÄNDRINGSMEDDELANDE AVSEENDE RFR 2 REDOVISNING FÖR NOTERADE JURIDISKA PERSONER I enlighet med vad som anges i RFR 2 uppdaterar Rådet kontinuerligt rekommendationen på basis av utgivandet av

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2010:1 Konsoliderad version Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer