INFORMATION Skillnader mellan K2 och K3. Generella skillnader. Sida 1(10) Dnr 30/07

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION 2007-04-11. Skillnader mellan K2 och K3. Generella skillnader. Sida 1(10) Dnr 30/07"

Transkript

1 INFORMATION Sida 1(10) Dnr 30/07 Skillnader mellan K2 och K3 Den 14 februari skickades ett förslag till vägledning om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) på remiss (för mer information se Av remissbrevet framgår att BFN planerade att informera om skillnaderna mellan K2 och K3 under remisstiden. Remissvaren på K2 ska vara BFN tillhanda senast den 14 maj. I denna information framgår de väsentliga skillnaderna mellan det remitterade K2- förslaget och det förslag till vägledning om årsredovisning i större företag (K3) som kansliet nu arbetar med. Kansliet planerar att remittera K3-förslaget under hösten. Avsikten är att skillnadslistan ska vara ett hjälpmedel vid bedömningen av K2- remissen. I princip kommer K3 att bli en samordning av BFNs nuvarande regler för större företag, Redovisningsrådets RR1-RR29 samt IASBs SME-projekt (för mer information se Ambitionen är att åstadkomma ett regelverk som kortfattat och användarvänligt. K2-företag som väljer att tillämpa K3 får följa de förenklingar som finns för mindre företag i årsredovisningslagen, förutom för redovisning av uppskjuten skatt (i de få fall det är aktuellt). Det innebär exempelvis att de inte behöver upprätta kassaflödesanalys eller göra koncernredovisning. Inledningsvis beskrivs generella skillnader. Därefter följer skillnader på kapitelnivå med utgångspunkt i kapitelindelningen i K2. I kapitlet om avsättningar presenteras inga skillnader avseende pensioner då reglerna om redovisning av pensioner i K3 är under utredning. Generella skillnader K2 bygger på försiktighetsprincipen. Värdering till verkligt värde är därmed inte tillåten. I K3 är däremot värdering till verkligt värde möjlig i viss utsträckning. BOKFÖRINGSNÄMNDEN Sveavägen 167 Tel Box 6751 Fax STOCKHOLM

2 K2 är mer regelbaserat (detaljerade regler med få valmöjligheter). K3 är mer principbaserat och kräver därmed fler bedömningar. Exempelvis finns ett kapitel i K2 som behandlar rörelsekostnader medan dessa i K3 hanteras i enlighet med allmänna principer. I K2 är inte säkringsredovisning tillåten. I K3 får säkringsredovisning tillämpas om vissa angivna förutsättningar är för handen. I K2 ska ingen nuvärdeberäkning göras (med undantag för pensionsåtaganden). I K3 ska nuvärdeberäkning normalt ske. I K2 finns beloppsregler för vad som är väsentligt. I K3 saknas dessa konkretiseringar. I K2 finns ett antal förenklingsregler. Exempelvis får nyttjandeperioden för maskiner och inventarier fastställas schablonmässigt till fem år. I K3 saknas denna typ av förenklingar. I K2 krävs i princip bara lagstadgade upplysningar. Reglerna finns i ett särskilt kapitel om tilläggsupplysningar. I K3 finns betydligt fler upplysningskrav och de är placerade i respektive kapitel. Upplysningskraven är dock färre än i RR1-RR29 och IASBs SME-projekt. I K2 presenteras kapitlen i samma ordningsföljd som i en årsredovisning. I K3 är kapitlen ämnesorienterade, dvs. likt RR1-RR29 eller IFRS. Det innebär exempelvis att det i K3 finns ett kapitel om nedskrivningar medan nedskrivningsreglerna i K2 finns i kapitlet om materiella och immateriella anläggningstillgångar. I K2 kommer först A (Lagregler och Allmänt råd) för samtliga kapitel, sedan B (Kommentarer) och sist C (Exempel). I K3 återges inte lagregler. Allmänt råd med åtföljande kommentarer står tillsammans kapitelvis och kommentarerna är mer kortfattade. Skillnader i respektive K2-kapitel Kapitel 1 - Tillämpning Det allmänna rådet (AR) får tillämpas av privata aktiebolag som är mindre företag. AR får inte tillämpas av mindre företag som är moderbolag i större koncerner. AR ska tillämpas av större ickenoterade företag som inte valt att upprätta koncernredovisningen i enlighet med IAS/IFRS. Mindre företag får tillämpa AR AR ska tillämpas av moderbolag i

3 AR ska tillämpas i sin helhet. Är en fråga inte reglerad i AR ska företaget söka vägledning i de principer som rådet ger uttryck för. Framåtriktad tillämpning. Kapitel 2 Grundläggande principer I AR finns ett antal alternativ för värdering. Byte av redovisningsprincip får endast ske mellan dessa alternativ. Värdering enligt det nya alternativet tillämpas framåt i tiden. Då AR ska följas i sin helhet ska ingen upplysning lämnas om avvikelser från principer och normer. Regler i K2 får tillämpas även om informationen inte blir till helt rättvisande, exempelvis fem års avskrivningstid på maskiner och inventarier. Transaktioner redovisas huvudsakligen utifrån sin juridiska form. större koncerner vars koncernredovisning inte är upprättad enligt 7 kap. 33 (IAS/IFRS). Större företag ska tillämpa AR i sin helhet. Mindre företag behöver dock inte upprätta kassaflödesanalys, göra koncernredovisning eller lämna de upplysningar som endast stora företag ska lämna enligt ÅRL. Är en fråga inte reglerad i AR ska företaget i första hand söka vägledning i de principer som rådet ger uttryck för. I andra hand får ledning sökas i IFRS/IAS. Om övergången till AR innebär ändrade redovisningsprinciper ska den ingående balansen räknas om (i överensstämmelse med principerna i RR 9). Byte av redovisningsprincip får ske. Omräkning ska ske retroaktivt (i överensstämmelse med principerna i RR 9). Om en tillämpning av AR leder till att de finansiella rapporterna ger en uppenbart missvisande bild (i ytterst sällsynta fall) kan företaget avvika från det allmänna rådet. Upplysningar ska då lämnas. Regler som kräver att man gör bedömningar som medför att en rättvisande översikt av verksamheten presenteras. Regler om att transaktioner ska återges på ett sätt som speglar deras ekonomiska innebörd och inte deras juridiska form. Grundläggande begrepp definieras. Kapitel 3 Årsredovisningens utformning och hantering Årsredovisningens olika delar ska komma i För större företag omfattar ordningen förvaltningsberättelse, årsredovisningen även finansieringsanalys resultaträkning, balansräkning och noter. (kassaflödesanalys), vilken placeras mellan balansräkning och noter.

4 Förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen ska ställas upp enligt de uppställningsformer och med de rubriker, underrubriker och poster som anges i kapitel 4. Andra rubriker, underrubriker eller poster får inte användas. Endast kostnadsslagsindelad resultaträkning får användas. Endast de upplysningar (noter) som framgår av schemat och av kapitel 19 behöver lämnas. Rapporterna ställs upp enligt scheman i bilaga till ÅRL (dvs. även funktionsindelad resultaträkning får förekomma). Regel att resultaträkningen ska innehålla minst resultatposterna rörelseresultat, resultat efter finansiella poster och resultat före skatt. Fler krav på upplysningar i respektive kapitel. Kapitel 4 Uppställningsformer för årsredovisningen I AR ingår scheman för Scheman för uppställning saknas. Däremot förvaltningsberättelse, resultaträkning och finns exempel på hur rapporterna kan balansräkning. ställas upp. Företag ska anpassa uppställning och postbeteckning för att kunna redovisa en rättvisande översikt av verksamheten, jfr ÅRL. Kapitel 5 Förvaltningsberättelsen Namn på juridiska och fysiska personer som kan utöva ett bestämmande inflytande över företaget behöver inte anges. Ej relevant i K2. Namn på juridiska eller fysiska personer som kan utöva ett bestämmande inflytande över företaget ska anges, Information om transaktioner av väsentlig betydelse för företagets resultat mellan företaget och delägare eller andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 aktiebolagslagen (2005:551) ska lämnas. För större företag: Upplysningar ska lämnas om företagets förväntade utveckling samt om risker och osäkerhetsfaktorer, om filialer i utlandet samt om icke-finansiella förhållanden.

5 Upplysning om forskning och utveckling (översiktlig beskrivning av vad verksamheten omfattar) behöver bara lämnas om kostnaderna uppgår till mer än 30 procent av rörelsekostnaderna. För att visa en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet ska nettoomsättning, rörelsemarginal och soliditet beräknas. Om nettoomsättningen varierar med mer än 30% respektive om rörelsemarginal och soliditet varierar med mer än 5 procentenheter ska variationen kommenteras. Kapitel 6 - Rörelseintäkter Alla rörelseintäkter ligger i ett kapitel. Innehåller en försäljning såväl en försäljning av en vara som en tjänst måste det bedömas om företaget säljer en vara eller utför en tjänst. Detaljerade beskrivningar i regelform om var transaktioner ska redovisas (t.ex. pkt ). Upplysning om forskning och utveckling (översiktlig beskrivning av verksamhetens syfte, inriktning och resursinsatser) ska alltid lämnas. Dessutom ska uppgift lämnas om dess andel av rörelsekostnaderna (med jämförelsetal). Samma nyckeltal ska beräknas men förändringar ska kommenteras om de är väsentliga. Tjänste- och entreprenaduppdrag, statliga stöd och intäkter från varuförsäljning ligger i olika kapitel. Vissa intäkter finns inte med i något kapitel utan får tolkas utifrån den allmänna definitionen av intäkt, t.ex. försäkringsersättningar, provisioner, skadestånd m.m. Huvudregeln är att de olika prestationerna ska separeras om företaget normalt kan sälja delarna var för sig. De olika delarna ska sedan redovisas enligt olika kapitel. Egen bedömning krävs om var transaktionerna ska redovisas (rättvisande bild). Kapitel 7 Rörelsekostnader En återkommande utgift behöver under vissa omständigheter inte periodiseras. Kapitel 8 - Finansiella poster m.m Det finns en förenklingsregel som anger att räntor under kr inte behöver periodiseras. Ingen förenklingsregel finns. Ingen förenklingsregel finns.

6 Kapitel 9 Tillgångar Leasetagare får inte redovisa en leasad tillgång som tillgång i balansräkningen. Ingen hänsyn tas till onormala betalningsvillkor vid beräkning av anskaffningsvärdet. Regel för offentligt stöd av icke-monetära tillgångar saknas i K2. Eftersom värdering till verkligt värde inte tillåts blir värdet noll. Finansiella leasingavtal får kapitaliseras i juridisk person och ska kapitaliseras i koncern. Förekommer betalningsvillkor som avviker från det normala ska anskaffningsvärdet vara det som skulle överenskommits om köpeskillingen erlagts kontant. Skillnaden mellan det beloppet och summan av betalningarna ska periodiseras och redovisas som räntekostnad under kreditens löptid, eller inräknas i anskaffningsvärdet beroende på vilken princip företaget tillämpar. Ett offentligt stöd kan lämnas i form av en överföring av en icke-monetär tillgång såsom utsläppsrätter, mark eller i form av fria företagstjänster, räntefrihet eller subventionerad ränta på lån. I sådana fall får företaget redovisa både stödet och tillgången till ett uppskattat verkligt värde. Kapitel 10 Immateriella och materiella tillgångar Ingen uppdelning på komponenter får ske. En uppdelning på komponenter uppmuntras. Skälig andel av indirekta kostnader ska tas med, men vissa uppräknade kostnader får aldrig tas med oavsett om de är indirekta eller direkta, t.ex. ränta. Endast byggnad och mark får skrivas upp och då högst till taxeringsvärdet. Schablonmässigt bestämmande av nyttjandeperioden är alltid tillåten i K2. Avskrivning får göras med lika stort belopp varje år även om tillgången endast innehafts del av år. Avskrivning får göras antingen ned till noll, eller till ett fastställt restvärde (byggnader och schablonavskrivna inventarier borträknat). Skälig andel av indirekt kostnader ska tas med. Inga undantag finns. Särskilt angivet att t.ex. ränta får tas med i vissa fall. Lagens möjligheter till uppskrivning gäller fullt ut. Inga schabloner tillåtna. Nyttjandeperioden gäller, dvs. korrekt planmässig avskrivning ska göras. Restvärde ska tillämpas. Om värdet kan antas vara oväsentligt får det bestämmas till noll.

7 Schablonmässiga nedskrivningsregler. T.ex.: ingen nedskrivning på tillgångar som skrivs av på 5 år, ingen nedskrivning om återställning inom 2 år, avsevärd minskning av nyttan för att nedskrivning ska ske. Nedskrivning ska ske till följande värden: Maskiner, inventarier och immateriella tillgångar Till det värde tillgången skulle ha redovisats till om den från anskaffningen skrivits av med 20 % årligen, eller till det verkliga värdet om det uppenbarligen är lägre Byggnader, markanläggningar och mark Till ett uppskattat återstående ekonomiskt värde i företaget. Nedskrivning skall göras per tillgång. Internt upparbetade immateriella tillgångar får inte aktiveras. Nedskrivningsprövning ska göras på alla tillgångar om det på balansdagen finns en indikation på att tillgången har minskat i värde. Årlig nedskrivningsprövning ska göras på vissa tillgångar (exempelvis goodwill). Nedskrivning ska ske till återvinningsvärdet, dvs det högsta av ett beräknat nyttjandevärde och tillgångens nettoförsäljningsvärde. En tillgångs nyttjandevärde är nuvärdet av framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till inklusive restvärdet vid nyttjandeperiodens slut. Nedskrivning ska göras per tillgång. Är det inte möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång ska nedskrivning istället göras på en kassagenerande enhet, vilket definieras som den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar. Vissa internt upparbetade immateriella tillgångar får aktiveras (i överensstämmelse med principerna i RR 15). Kapitel 11 Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar får inte Enligt huvudregeln värderas finansiella värderas till verkligt värde. tillgångar enligt anskaffningsvärdeprincipen. Enligt alternativregeln får finansiella tillgångar värderas till verkligt värde.

8 Är värdet på en finansiell anläggningstillgång noll kronor ska den alltid skrivas ned till noll kronor. Överstiger värdet på en finansiell anläggningstillgång noll kronor behöver ingen nedskrivning ske om dess värde understiger det redovisade värdet med mindre än det lägsta av kronor eller tio procent av det egna kapitalet vid årets ingång. Vid anskaffningsvärdeprincipen: nedskrivningsprövning (i överensstämmelse med principerna i RR 17). Nedskrivning ska dock göras om det sammanlagda värdet på företagets finansiella anläggningstillgångar understiger deras sammanlagda redovisade värde med mer än det lägsta av kronor eller tio procent av det egna kapitalet vid årets ingång. Finansiella anläggningstillgångar får inte skrivas upp. Värdet på en finansiell anläggningstillgång som inte värderas till verkligt värde och som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överskrider redovisat värde får skrivas upp till högst det högre värdet om uppskrivningen används för ökning av aktiekapitalet eller sätts av till en uppskrivningsfond. Kapitel 12 - Varulager 97 % -regeln tillämplig. Bara reell inkurans. Kapitel 13 Kortfristiga fordringar Kapitel 14 Kortfristiga placeringar (inklusive kassa och bank) Kortfristiga placeringar får inte värderas till Enligt huvudregeln värderas kortfristiga verkligt värde. placeringar enligt lägsta värdets princip. Enligt alternativregeln värderas kortfristiga placeringar till verkligt värde.

9 Kapitel 15 Eget kapital och obeskattade reserver Ej behandlat. Avskrivning utöver den planmässiga på byggnad får redovisas som obeskattad reserv. Se även kapitel 16 nedan. Kapitel 16 Avsättningar Omfattar endast legala åtaganden. Endast åtaganden som med största sannolikhet kommer att inträffa inom 10 år får redovisas som avsättning. Gäller ej pensionsåtaganden och därtill hörande särskild löneskatt. En avsättning ska göras med det belopp som motsvarar en välgrundad uppskattning om företagets utgift för att reglera åtagandet. Exempel ges i tabell på vad som normalt uppfyller detta villkor vad avser: Åtaganden av löpande karaktär (t.ex. öppet köp, garantier - tidigare års faktiska kostnad Förlustkontrakt - lägsta av företagets utgifter för att inte fullfölja kontraktet och nettot av kontrakterat pris och tillgångens nettoförsäljningvärde Tvist med myndighet eller i domstol - det belopp som beslutats av senaste instans Övriga avsättningar - med ledning av innehållet i avtal eller regler Avsättningar behöver inte redovisas om summan av oredovisade avsättningar kan antas understiga kronor eller tio procent av det egna kapitalet vid årets ingång. Gäller ej pensionsförpliktelser och därtill hörande särskild löneskatt. Uppskjuten skatt får inte redovisas. Omfattar både legala och informella åtaganden. Alla avsättningar ska redovisas oavsett tidpunkt för infriande. En avsättning ska redovisas med det belopp som utgör den bästa uppskattningen av vad som krävs för att reglera åtagandet på balansdagen. Avsättning som avser en stor mängd transaktioner: - alla tänkbara utfall vägs samman med deras sannolikheter Ett enstaka åtagande: - beräknas på motsvarande sätt men för dessa kan även det enskilt mest sannolika utfallet utgöra den bästa uppskattningen. Alla avsättningar ska redovisas. Uppskjuten skatt ska redovisas. Avskrivning utöver den planmässiga på byggnad får redovisas som obeskattad reserv.

10 Förpliktelser som inte får redovisas som avsättning på grund av att de bedöms infrias senare än 10 år efter balansdagen ska redovisas som ansvarsförbindelse. Kapitel 17 Skulder Ingen redovisning till verkligt värde. Alla avsättningar ska redovisas. Vissa finansiella skulder får redovisas till verkligt värde. Kapitel 18 Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser Förpliktelser som inte får redovisas som Ej relevant i K3 eftersom alla avsättningar avsättning på grund av att de bedöms ska redovisas. infrias senare än 10 år efter balansdagen ska redovisas som ansvarsförbindelse. Kapitel 19 Tilläggsupplysningar Endast lagstadgade upplysningar och upplysningar om gjorda val (ett fåtal). I K3 finns betydligt fler upplysningskrav och de är placerade i respektive kapitel. Upplysningskraven är dock färre än i RR1- RR29 och IASBs SME-projekt. Kapitel 20 Speciellt för företag som ingår i en koncern eller äger andelar i intresseföretag Lämnade koncernbidrag kostnadsförs som Lämnade koncernbidrag ska alltid bokslutsdisposition. redovisas som en minskning av fritt eget kapital. Erhållna koncernbidrag intäktsförs som bokslutsdisposition. Skatteeffekt av koncernbidrag i resultaträkningen. Erhållna koncernbidrag ska redovisas som en ökning av fritt eget kapital. Den skatteeffekt som koncernbidraget ger upphov till ska redovisas på ett sätt som är konsistent med bidraget, dvs. mot eget kapital.

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag Innehållsförteckning Förord 4 1. Inledning 5 1.1 Vilken kompletterande normgivning ska tillämpas? 6 1.2 BFN:s K-projekt 6 1.3 Tidsplan för införande av K-regler

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 5. Fördjupning 6. Sökordsregister Svensk Redovisning BOKSLUTSBOKEN 2014 Innehåll 1. Om boken 9 Bokens

Läs mer

Övergång till K3 2014-09-29

Övergång till K3 2014-09-29 Övergång till K3 Innehåll Introduktion 2 Det första året med K3 2 Tillämpning 3 Jämförelsetal 3 Upplysningar avseende förvaltningsfastigheter 4 Ingångsbalansräkning 4 Retroaktiv tillämpning 5 Ej tillåten

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation Bild 1 Årsredovisningen En sanning med variation Bild 2 Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

Redovisning av leasingavtal

Redovisning av leasingavtal 1 (13) Redovisning av leasingavtal Tillämpning och inriktning Introduktion Bokföringsnämnden (BFN) har i sina allmänna råd om redovisning av leasingavtal (BFNAR 2000:4) angett hur Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner.

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner. Rekommendation nr 2 Redovisning av garantipension, kompletterande delpension och visstidspension. Garantipension och kompletterande delpension grundas inte på något intjänande, och redovisningslagens 5

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Rapport Förslag till förordningsändringar

Rapport Förslag till förordningsändringar Rapport Förslag till förordningsändringar Redovisning av regeringsuppdrag rörande förslag till förordningsändringar inom området finansiell redovisning ESV 2014:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer