INFORMATION Skillnader mellan K2 och K3. Generella skillnader. Sida 1(10) Dnr 30/07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION 2007-04-11. Skillnader mellan K2 och K3. Generella skillnader. Sida 1(10) Dnr 30/07"

Transkript

1 INFORMATION Sida 1(10) Dnr 30/07 Skillnader mellan K2 och K3 Den 14 februari skickades ett förslag till vägledning om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) på remiss (för mer information se Av remissbrevet framgår att BFN planerade att informera om skillnaderna mellan K2 och K3 under remisstiden. Remissvaren på K2 ska vara BFN tillhanda senast den 14 maj. I denna information framgår de väsentliga skillnaderna mellan det remitterade K2- förslaget och det förslag till vägledning om årsredovisning i större företag (K3) som kansliet nu arbetar med. Kansliet planerar att remittera K3-förslaget under hösten. Avsikten är att skillnadslistan ska vara ett hjälpmedel vid bedömningen av K2- remissen. I princip kommer K3 att bli en samordning av BFNs nuvarande regler för större företag, Redovisningsrådets RR1-RR29 samt IASBs SME-projekt (för mer information se Ambitionen är att åstadkomma ett regelverk som kortfattat och användarvänligt. K2-företag som väljer att tillämpa K3 får följa de förenklingar som finns för mindre företag i årsredovisningslagen, förutom för redovisning av uppskjuten skatt (i de få fall det är aktuellt). Det innebär exempelvis att de inte behöver upprätta kassaflödesanalys eller göra koncernredovisning. Inledningsvis beskrivs generella skillnader. Därefter följer skillnader på kapitelnivå med utgångspunkt i kapitelindelningen i K2. I kapitlet om avsättningar presenteras inga skillnader avseende pensioner då reglerna om redovisning av pensioner i K3 är under utredning. Generella skillnader K2 bygger på försiktighetsprincipen. Värdering till verkligt värde är därmed inte tillåten. I K3 är däremot värdering till verkligt värde möjlig i viss utsträckning. BOKFÖRINGSNÄMNDEN Sveavägen 167 Tel Box 6751 Fax STOCKHOLM

2 K2 är mer regelbaserat (detaljerade regler med få valmöjligheter). K3 är mer principbaserat och kräver därmed fler bedömningar. Exempelvis finns ett kapitel i K2 som behandlar rörelsekostnader medan dessa i K3 hanteras i enlighet med allmänna principer. I K2 är inte säkringsredovisning tillåten. I K3 får säkringsredovisning tillämpas om vissa angivna förutsättningar är för handen. I K2 ska ingen nuvärdeberäkning göras (med undantag för pensionsåtaganden). I K3 ska nuvärdeberäkning normalt ske. I K2 finns beloppsregler för vad som är väsentligt. I K3 saknas dessa konkretiseringar. I K2 finns ett antal förenklingsregler. Exempelvis får nyttjandeperioden för maskiner och inventarier fastställas schablonmässigt till fem år. I K3 saknas denna typ av förenklingar. I K2 krävs i princip bara lagstadgade upplysningar. Reglerna finns i ett särskilt kapitel om tilläggsupplysningar. I K3 finns betydligt fler upplysningskrav och de är placerade i respektive kapitel. Upplysningskraven är dock färre än i RR1-RR29 och IASBs SME-projekt. I K2 presenteras kapitlen i samma ordningsföljd som i en årsredovisning. I K3 är kapitlen ämnesorienterade, dvs. likt RR1-RR29 eller IFRS. Det innebär exempelvis att det i K3 finns ett kapitel om nedskrivningar medan nedskrivningsreglerna i K2 finns i kapitlet om materiella och immateriella anläggningstillgångar. I K2 kommer först A (Lagregler och Allmänt råd) för samtliga kapitel, sedan B (Kommentarer) och sist C (Exempel). I K3 återges inte lagregler. Allmänt råd med åtföljande kommentarer står tillsammans kapitelvis och kommentarerna är mer kortfattade. Skillnader i respektive K2-kapitel Kapitel 1 - Tillämpning Det allmänna rådet (AR) får tillämpas av privata aktiebolag som är mindre företag. AR får inte tillämpas av mindre företag som är moderbolag i större koncerner. AR ska tillämpas av större ickenoterade företag som inte valt att upprätta koncernredovisningen i enlighet med IAS/IFRS. Mindre företag får tillämpa AR AR ska tillämpas av moderbolag i

3 AR ska tillämpas i sin helhet. Är en fråga inte reglerad i AR ska företaget söka vägledning i de principer som rådet ger uttryck för. Framåtriktad tillämpning. Kapitel 2 Grundläggande principer I AR finns ett antal alternativ för värdering. Byte av redovisningsprincip får endast ske mellan dessa alternativ. Värdering enligt det nya alternativet tillämpas framåt i tiden. Då AR ska följas i sin helhet ska ingen upplysning lämnas om avvikelser från principer och normer. Regler i K2 får tillämpas även om informationen inte blir till helt rättvisande, exempelvis fem års avskrivningstid på maskiner och inventarier. Transaktioner redovisas huvudsakligen utifrån sin juridiska form. större koncerner vars koncernredovisning inte är upprättad enligt 7 kap. 33 (IAS/IFRS). Större företag ska tillämpa AR i sin helhet. Mindre företag behöver dock inte upprätta kassaflödesanalys, göra koncernredovisning eller lämna de upplysningar som endast stora företag ska lämna enligt ÅRL. Är en fråga inte reglerad i AR ska företaget i första hand söka vägledning i de principer som rådet ger uttryck för. I andra hand får ledning sökas i IFRS/IAS. Om övergången till AR innebär ändrade redovisningsprinciper ska den ingående balansen räknas om (i överensstämmelse med principerna i RR 9). Byte av redovisningsprincip får ske. Omräkning ska ske retroaktivt (i överensstämmelse med principerna i RR 9). Om en tillämpning av AR leder till att de finansiella rapporterna ger en uppenbart missvisande bild (i ytterst sällsynta fall) kan företaget avvika från det allmänna rådet. Upplysningar ska då lämnas. Regler som kräver att man gör bedömningar som medför att en rättvisande översikt av verksamheten presenteras. Regler om att transaktioner ska återges på ett sätt som speglar deras ekonomiska innebörd och inte deras juridiska form. Grundläggande begrepp definieras. Kapitel 3 Årsredovisningens utformning och hantering Årsredovisningens olika delar ska komma i För större företag omfattar ordningen förvaltningsberättelse, årsredovisningen även finansieringsanalys resultaträkning, balansräkning och noter. (kassaflödesanalys), vilken placeras mellan balansräkning och noter.

4 Förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen ska ställas upp enligt de uppställningsformer och med de rubriker, underrubriker och poster som anges i kapitel 4. Andra rubriker, underrubriker eller poster får inte användas. Endast kostnadsslagsindelad resultaträkning får användas. Endast de upplysningar (noter) som framgår av schemat och av kapitel 19 behöver lämnas. Rapporterna ställs upp enligt scheman i bilaga till ÅRL (dvs. även funktionsindelad resultaträkning får förekomma). Regel att resultaträkningen ska innehålla minst resultatposterna rörelseresultat, resultat efter finansiella poster och resultat före skatt. Fler krav på upplysningar i respektive kapitel. Kapitel 4 Uppställningsformer för årsredovisningen I AR ingår scheman för Scheman för uppställning saknas. Däremot förvaltningsberättelse, resultaträkning och finns exempel på hur rapporterna kan balansräkning. ställas upp. Företag ska anpassa uppställning och postbeteckning för att kunna redovisa en rättvisande översikt av verksamheten, jfr ÅRL. Kapitel 5 Förvaltningsberättelsen Namn på juridiska och fysiska personer som kan utöva ett bestämmande inflytande över företaget behöver inte anges. Ej relevant i K2. Namn på juridiska eller fysiska personer som kan utöva ett bestämmande inflytande över företaget ska anges, Information om transaktioner av väsentlig betydelse för företagets resultat mellan företaget och delägare eller andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 aktiebolagslagen (2005:551) ska lämnas. För större företag: Upplysningar ska lämnas om företagets förväntade utveckling samt om risker och osäkerhetsfaktorer, om filialer i utlandet samt om icke-finansiella förhållanden.

5 Upplysning om forskning och utveckling (översiktlig beskrivning av vad verksamheten omfattar) behöver bara lämnas om kostnaderna uppgår till mer än 30 procent av rörelsekostnaderna. För att visa en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet ska nettoomsättning, rörelsemarginal och soliditet beräknas. Om nettoomsättningen varierar med mer än 30% respektive om rörelsemarginal och soliditet varierar med mer än 5 procentenheter ska variationen kommenteras. Kapitel 6 - Rörelseintäkter Alla rörelseintäkter ligger i ett kapitel. Innehåller en försäljning såväl en försäljning av en vara som en tjänst måste det bedömas om företaget säljer en vara eller utför en tjänst. Detaljerade beskrivningar i regelform om var transaktioner ska redovisas (t.ex. pkt ). Upplysning om forskning och utveckling (översiktlig beskrivning av verksamhetens syfte, inriktning och resursinsatser) ska alltid lämnas. Dessutom ska uppgift lämnas om dess andel av rörelsekostnaderna (med jämförelsetal). Samma nyckeltal ska beräknas men förändringar ska kommenteras om de är väsentliga. Tjänste- och entreprenaduppdrag, statliga stöd och intäkter från varuförsäljning ligger i olika kapitel. Vissa intäkter finns inte med i något kapitel utan får tolkas utifrån den allmänna definitionen av intäkt, t.ex. försäkringsersättningar, provisioner, skadestånd m.m. Huvudregeln är att de olika prestationerna ska separeras om företaget normalt kan sälja delarna var för sig. De olika delarna ska sedan redovisas enligt olika kapitel. Egen bedömning krävs om var transaktionerna ska redovisas (rättvisande bild). Kapitel 7 Rörelsekostnader En återkommande utgift behöver under vissa omständigheter inte periodiseras. Kapitel 8 - Finansiella poster m.m Det finns en förenklingsregel som anger att räntor under kr inte behöver periodiseras. Ingen förenklingsregel finns. Ingen förenklingsregel finns.

6 Kapitel 9 Tillgångar Leasetagare får inte redovisa en leasad tillgång som tillgång i balansräkningen. Ingen hänsyn tas till onormala betalningsvillkor vid beräkning av anskaffningsvärdet. Regel för offentligt stöd av icke-monetära tillgångar saknas i K2. Eftersom värdering till verkligt värde inte tillåts blir värdet noll. Finansiella leasingavtal får kapitaliseras i juridisk person och ska kapitaliseras i koncern. Förekommer betalningsvillkor som avviker från det normala ska anskaffningsvärdet vara det som skulle överenskommits om köpeskillingen erlagts kontant. Skillnaden mellan det beloppet och summan av betalningarna ska periodiseras och redovisas som räntekostnad under kreditens löptid, eller inräknas i anskaffningsvärdet beroende på vilken princip företaget tillämpar. Ett offentligt stöd kan lämnas i form av en överföring av en icke-monetär tillgång såsom utsläppsrätter, mark eller i form av fria företagstjänster, räntefrihet eller subventionerad ränta på lån. I sådana fall får företaget redovisa både stödet och tillgången till ett uppskattat verkligt värde. Kapitel 10 Immateriella och materiella tillgångar Ingen uppdelning på komponenter får ske. En uppdelning på komponenter uppmuntras. Skälig andel av indirekta kostnader ska tas med, men vissa uppräknade kostnader får aldrig tas med oavsett om de är indirekta eller direkta, t.ex. ränta. Endast byggnad och mark får skrivas upp och då högst till taxeringsvärdet. Schablonmässigt bestämmande av nyttjandeperioden är alltid tillåten i K2. Avskrivning får göras med lika stort belopp varje år även om tillgången endast innehafts del av år. Avskrivning får göras antingen ned till noll, eller till ett fastställt restvärde (byggnader och schablonavskrivna inventarier borträknat). Skälig andel av indirekt kostnader ska tas med. Inga undantag finns. Särskilt angivet att t.ex. ränta får tas med i vissa fall. Lagens möjligheter till uppskrivning gäller fullt ut. Inga schabloner tillåtna. Nyttjandeperioden gäller, dvs. korrekt planmässig avskrivning ska göras. Restvärde ska tillämpas. Om värdet kan antas vara oväsentligt får det bestämmas till noll.

7 Schablonmässiga nedskrivningsregler. T.ex.: ingen nedskrivning på tillgångar som skrivs av på 5 år, ingen nedskrivning om återställning inom 2 år, avsevärd minskning av nyttan för att nedskrivning ska ske. Nedskrivning ska ske till följande värden: Maskiner, inventarier och immateriella tillgångar Till det värde tillgången skulle ha redovisats till om den från anskaffningen skrivits av med 20 % årligen, eller till det verkliga värdet om det uppenbarligen är lägre Byggnader, markanläggningar och mark Till ett uppskattat återstående ekonomiskt värde i företaget. Nedskrivning skall göras per tillgång. Internt upparbetade immateriella tillgångar får inte aktiveras. Nedskrivningsprövning ska göras på alla tillgångar om det på balansdagen finns en indikation på att tillgången har minskat i värde. Årlig nedskrivningsprövning ska göras på vissa tillgångar (exempelvis goodwill). Nedskrivning ska ske till återvinningsvärdet, dvs det högsta av ett beräknat nyttjandevärde och tillgångens nettoförsäljningsvärde. En tillgångs nyttjandevärde är nuvärdet av framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till inklusive restvärdet vid nyttjandeperiodens slut. Nedskrivning ska göras per tillgång. Är det inte möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång ska nedskrivning istället göras på en kassagenerande enhet, vilket definieras som den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar. Vissa internt upparbetade immateriella tillgångar får aktiveras (i överensstämmelse med principerna i RR 15). Kapitel 11 Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar får inte Enligt huvudregeln värderas finansiella värderas till verkligt värde. tillgångar enligt anskaffningsvärdeprincipen. Enligt alternativregeln får finansiella tillgångar värderas till verkligt värde.

8 Är värdet på en finansiell anläggningstillgång noll kronor ska den alltid skrivas ned till noll kronor. Överstiger värdet på en finansiell anläggningstillgång noll kronor behöver ingen nedskrivning ske om dess värde understiger det redovisade värdet med mindre än det lägsta av kronor eller tio procent av det egna kapitalet vid årets ingång. Vid anskaffningsvärdeprincipen: nedskrivningsprövning (i överensstämmelse med principerna i RR 17). Nedskrivning ska dock göras om det sammanlagda värdet på företagets finansiella anläggningstillgångar understiger deras sammanlagda redovisade värde med mer än det lägsta av kronor eller tio procent av det egna kapitalet vid årets ingång. Finansiella anläggningstillgångar får inte skrivas upp. Värdet på en finansiell anläggningstillgång som inte värderas till verkligt värde och som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överskrider redovisat värde får skrivas upp till högst det högre värdet om uppskrivningen används för ökning av aktiekapitalet eller sätts av till en uppskrivningsfond. Kapitel 12 - Varulager 97 % -regeln tillämplig. Bara reell inkurans. Kapitel 13 Kortfristiga fordringar Kapitel 14 Kortfristiga placeringar (inklusive kassa och bank) Kortfristiga placeringar får inte värderas till Enligt huvudregeln värderas kortfristiga verkligt värde. placeringar enligt lägsta värdets princip. Enligt alternativregeln värderas kortfristiga placeringar till verkligt värde.

9 Kapitel 15 Eget kapital och obeskattade reserver Ej behandlat. Avskrivning utöver den planmässiga på byggnad får redovisas som obeskattad reserv. Se även kapitel 16 nedan. Kapitel 16 Avsättningar Omfattar endast legala åtaganden. Endast åtaganden som med största sannolikhet kommer att inträffa inom 10 år får redovisas som avsättning. Gäller ej pensionsåtaganden och därtill hörande särskild löneskatt. En avsättning ska göras med det belopp som motsvarar en välgrundad uppskattning om företagets utgift för att reglera åtagandet. Exempel ges i tabell på vad som normalt uppfyller detta villkor vad avser: Åtaganden av löpande karaktär (t.ex. öppet köp, garantier - tidigare års faktiska kostnad Förlustkontrakt - lägsta av företagets utgifter för att inte fullfölja kontraktet och nettot av kontrakterat pris och tillgångens nettoförsäljningvärde Tvist med myndighet eller i domstol - det belopp som beslutats av senaste instans Övriga avsättningar - med ledning av innehållet i avtal eller regler Avsättningar behöver inte redovisas om summan av oredovisade avsättningar kan antas understiga kronor eller tio procent av det egna kapitalet vid årets ingång. Gäller ej pensionsförpliktelser och därtill hörande särskild löneskatt. Uppskjuten skatt får inte redovisas. Omfattar både legala och informella åtaganden. Alla avsättningar ska redovisas oavsett tidpunkt för infriande. En avsättning ska redovisas med det belopp som utgör den bästa uppskattningen av vad som krävs för att reglera åtagandet på balansdagen. Avsättning som avser en stor mängd transaktioner: - alla tänkbara utfall vägs samman med deras sannolikheter Ett enstaka åtagande: - beräknas på motsvarande sätt men för dessa kan även det enskilt mest sannolika utfallet utgöra den bästa uppskattningen. Alla avsättningar ska redovisas. Uppskjuten skatt ska redovisas. Avskrivning utöver den planmässiga på byggnad får redovisas som obeskattad reserv.

10 Förpliktelser som inte får redovisas som avsättning på grund av att de bedöms infrias senare än 10 år efter balansdagen ska redovisas som ansvarsförbindelse. Kapitel 17 Skulder Ingen redovisning till verkligt värde. Alla avsättningar ska redovisas. Vissa finansiella skulder får redovisas till verkligt värde. Kapitel 18 Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser Förpliktelser som inte får redovisas som Ej relevant i K3 eftersom alla avsättningar avsättning på grund av att de bedöms ska redovisas. infrias senare än 10 år efter balansdagen ska redovisas som ansvarsförbindelse. Kapitel 19 Tilläggsupplysningar Endast lagstadgade upplysningar och upplysningar om gjorda val (ett fåtal). I K3 finns betydligt fler upplysningskrav och de är placerade i respektive kapitel. Upplysningskraven är dock färre än i RR1- RR29 och IASBs SME-projekt. Kapitel 20 Speciellt för företag som ingår i en koncern eller äger andelar i intresseföretag Lämnade koncernbidrag kostnadsförs som Lämnade koncernbidrag ska alltid bokslutsdisposition. redovisas som en minskning av fritt eget kapital. Erhållna koncernbidrag intäktsförs som bokslutsdisposition. Skatteeffekt av koncernbidrag i resultaträkningen. Erhållna koncernbidrag ska redovisas som en ökning av fritt eget kapital. Den skatteeffekt som koncernbidraget ger upphov till ska redovisas på ett sätt som är konsistent med bidraget, dvs. mot eget kapital.

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33)

Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 18 augusti 2016 Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33) FAR har beretts

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017 Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter 2017 K2 K3 Hur K3 1 och K2 2 förhåller sig till varandra Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokföringsnämnden Box STOCKHOLM

Bokföringsnämnden Box STOCKHOLM Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM 2016-08-18 Remissvar på förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning i mindre företag, Dnr 15-32 (RF), som är en paraplyorganisation

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017 K2/ för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund Nyheter 2017 2 Nyheter K2 gäller nu för samtliga associationsformer Hållbarhetsrapport krävs för vissa stora företag I övrigt Inga andra ändringar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1 BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar K - Projekten Bokföringslagen Förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:01

Läs mer

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation Bild 1 Årsredovisningen En sanning med variation Bild 2 Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Redovisningens spelregler i framtiden

Redovisningens spelregler i framtiden Redovisningens spelregler i framtiden Pernilla Lundqvist Redovisningsspecialist KPMG Tidplan Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd antog ett nytt redovisningsdirektiv i juni 2013 Fas 1 Delbetänkande

Läs mer

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23 Redovisning Indek gk Håkan Kullvén Kapitel 22-23 1 Årsredovisningens innehåll Förvaltningsberättelse (FB): Väsentliga upplysningar Balansräkning (BR): Finansiell ställning vid periodens slut Resultaträkning

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 Nedan lämnas en kortfattad beskrivning av K3-regelverket och dess

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3)

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Utkast Inledning... 12 Kapitel 1 Tillämpning... 13 Definitioner... 13 Vilka företag ska tillämpa detta allmänna råd?... 13 Tillämpning av

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2009-12-07 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning?

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? 2015-05-12 Jonas Mårtensson Maria Björkman 0 Vilka är vi och vad jobbar vi med? Jonas Mårtensson, auktoriserad revisor Maria Björkman, auktoriserad

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2009:1)... 12 Avsnitt I Tillämpning och principer...

Läs mer

Årsredovisning. XTZ Group AB

Årsredovisning. XTZ Group AB Årsredovisning för XTZ Group AB 556504-4947 Räkenskapsåret 2016 1 (10) Styrelsen för XTZ Group AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär att man jämför regelverken

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Nytt huvudregelverk om Årsredovisning. och koncernredovisningar

Nytt huvudregelverk om Årsredovisning. och koncernredovisningar NYHETSBREV JUNI 2012 FR NEWS Nytt huvudregelverk om Årsredovisning och koncernredovisning (K3) från Bokföringsnämnden Den 8 juni fattade Bokföringsnämnden (BFN) beslut om K3. I denna artikel redogörs bland

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer