Redovisningens spelregler i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisningens spelregler i framtiden"

Transkript

1

2 Redovisningens spelregler i framtiden Pernilla Lundqvist Redovisningsspecialist KPMG

3 Tidplan Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd antog ett nytt redovisningsdirektiv i juni 2013 Fas 1 Delbetänkande SOU 2014:22 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv Lagrådsremiss maj 2015, föreslås träda i kraft 1 januari 2016 Särskild lag om rapportering av betalningar till myndigheter från större företag verksamma inom utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog Fas 2 Slutbetänkande SOU 2015:8 En översyn av årsredovisningslagarna Remisstiden går ut 1 december 2015 Föreslås träda i kraft 1 jan 2017

4 Lagrådsremiss (Fas 1) Innehåll Utgångspunkt i direktivet och föreslagna förändringar i ÅRL Små företag (tidigare: behoven hos större företag) Fullharmonisering för mindre företag på vissa områden => medlemsstaterna inte får kräva mer än vad som anges i direktivet Företagen delas även fortsättningsvis upp i: Stora företag 50/40/80 (inklusive företag av allmänt intresse genom definition av noterade företag) Mindre företag Företag som inte är större Motsvarande gränsvärden gäller för större och mindre koncerner möjlighet införs att beräkna gränsvärden utan elimineringar

5 Lagrådsremiss (Fas 1) Definitioner Gemensamt styrda företag Ägarintresse Intresseföretag Närstående Väsentlighet

6 Lagrådsremiss (Fas 1) Fullharmonisering för små företag medlemsstaterna får inte ställa högre krav än direktivet De krav som direktivet ställer måste införas i ÅRL Ytterligare krav får inte ställas i lag eller kompletterande normgivning Grundläggande principer Väsentlighetsprincip innebär att bestämmelser inte behöver följas om effekterna av avsteg i det enskilda fallet är oväsentliga avseende värdering, resultat- och balansräkningarnas utformning, notupplysningar

7 Lagrådsremiss (Fas 1) Värderingsregler Utvecklingsfond införs (aktiverade egenupparbetade utvecklingsutgifter) Det aktiverade beloppet omförs från fritt eget kapital till en bunden fond det år som utgifterna aktiveras Hanteras på liknande sätt som Uppskrivningsfonden => utdelningsbegränsning Avskrivning av immateriella tillgångar förändras Skrivs av över nyttjandeperioden, den allmänna femårsregeln föreslås tas bort från ÅRL Goodwill och utvecklingsutgifter max 5 år (om nyttjandeperioden inte kan bestämmas med rimlig grad av säkerhet) Värdering av avsättningar Den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen (jmfr IFRS) Förbud att återföra tidigare nedskrivningar av goodwill (jmfr IFRS och begränsningar i RR)

8 Lagrådsremiss (Fas 1) Upplysningskrav kapitel 5 får ny struktur, Upplysningskrav för små företag reduceras och begränsas till de krav som direktivet anger Nya regler Nuvarande regler Placering Ska lämnas i not Viss möjlighet att lämna direkt i RR och BR Extraordinära poster Nytt upplysningskrav om intäkter och kostnader av exceptionell storlek och förekomst Viss möjlighet att redovisa extraordinära poster i RR Tas bort ur resultaträkningen Poster inom linjen Ny benämning på ansvarsförbindelser: Eventualförpliktelser Samma definition som i IFRS Lämnas i not (inte inom linjen) Inga pensioner som eventualförpliktelse Redovisning inom linjen Av ÅRLs bilaga framgår att pensioner kan redovisas inom linjen Vinstdisposition I not I förvaltningsberättelsen Händelser efter balansdagen I not I förvaltningsberättelsen Pensioner ska redovisas i balansräkningen, ej som eventualförpliktelse Vinstdisposition anges i not, ej i förvaltningsberättelsen

9 SOU (Fas 2) Frågor som utreds: Mikroföretag Undertecknande och offentliggörande Elektronisk ingivning Indelning av poster i lång- och kortfristiga Tillämpning av kapitalandelsmetoden i juridisk person Värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde Finansiella företag Nya årsredovisningslagar Bokföringsskyldighet för ideella föreningar m.fl. Ändringar föreslås träda i kraft 1 jan 2017

10 Nyheter Bokföringsnämnden Debattartikel om bostadsrättsföreningar (DI juni 2015) Brevsvar om K2 (nov juni 2015) Säkringsredovisning Kassaflödesanalys Planerade underhållsåtgärder i samband med förvärv av byggnad Utgifter i samband med anslutning till kommunalt avloppsnät Tillkommande utgifter som avser byggnader samt avskrivningsenheter Byte av avskrivningsmetod Tillkommande, tidigare aktiverade utgifter avseende byggnader Avskrivningsenheter i samband med övergången till K2 Ändring i K3 punkt 1.3 (nov 2014) Mindre moderföretag i större koncerner ska alltid tillämpa K3

11 På gång Bokföringsnämnden K2 Årsbokslut Alla företagsformer Remiss våren 2015 Beslut hösten 2015, tillämpas på räkenskapsår som avslutas 31 december 2015 eller senare K2 Årsredovisning Alla företagsformer Anpassning till ändringar i ÅRL Remiss hösten 2015 Oklart: Beslut våren 2016, tillämpas på räkenskapsår som avslutas 31 december 2016 eller senare??? Ändringar i ÅRL => Ändringar i K3 och K2

12 Nyheter FARs PGR Redovisning Uppdateringar RedR och RedU Ett antal rekommendationer och uttalanden som arbetats in i RedR1, dragits tillbaka, vissa förtydliganden Modernisering BFL BRF-projektet Nedskrivning i kommunala företag Proaktiva i arbetet med att uppdatera BFNs kategoriregelverk Remissarbete

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

Nytt huvudregelverk om Årsredovisning. och koncernredovisningar

Nytt huvudregelverk om Årsredovisning. och koncernredovisningar NYHETSBREV JUNI 2012 FR NEWS Nytt huvudregelverk om Årsredovisning och koncernredovisning (K3) från Bokföringsnämnden Den 8 juni fattade Bokföringsnämnden (BFN) beslut om K3. I denna artikel redogörs bland

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1)

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 september 2014 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) FAR har beretts

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

INFORMATION 2007-04-11. Skillnader mellan K2 och K3. Generella skillnader. Sida 1(10) Dnr 30/07

INFORMATION 2007-04-11. Skillnader mellan K2 och K3. Generella skillnader. Sida 1(10) Dnr 30/07 INFORMATION 2007-04-11 Sida 1(10) Dnr 30/07 Skillnader mellan K2 och K3 Den 14 februari skickades ett förslag till vägledning om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) på remiss (för mer information se

Läs mer

Övergång till K3 2014-09-29

Övergång till K3 2014-09-29 Övergång till K3 Innehåll Introduktion 2 Det första året med K3 2 Tillämpning 3 Jämförelsetal 3 Upplysningar avseende förvaltningsfastigheter 4 Ingångsbalansräkning 4 Retroaktiv tillämpning 5 Ej tillåten

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1 BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar K - Projekten Bokföringslagen Förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:01

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Bilaga 1 Sammanfattning av Redovisningskommitténs slutbetänkande (SOU 1996:157)...2 Bilaga 2 Författningsförslag i Redovisningskommitténs slutbetänkande Översyn av redovisninglagstiftningen

Läs mer

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 Nedan lämnas en kortfattad beskrivning av K3-regelverket och dess

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar Uppdaterad 2014-04-28 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2009:1)... 12 Avsnitt I Tillämpning och principer...

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2009-12-07 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2009:1)... 12 Avsnitt I Tillämpning och principer...

Läs mer

Financial Reporting News

Financial Reporting News ADVISORY Financial Reporting News Juli 2010 ACCOUNTING ADVISORY SERVICES Bokföringsnämndens vägledning för upprättande av årsredovisning, K3, på remiss Bokföringsnämnden, BFN, har i dagarna, juni 2010,

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF3 Redovisning av leasing + Bilaga FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

Accounting Update #33 Mars 2014

Accounting Update #33 Mars 2014 Kära läsare! Vi befinner oss i upploppet av bokslutsäsongen. Många är vi nog som drar en lättnadens suck över att bokslutet är så gott som i hamn. Men, ingen rast och ingen roårets första delårsrapport

Läs mer

Redovisningsföreskrifterna, FFFS 2006:18

Redovisningsföreskrifterna, FFFS 2006:18 Redovisningsföreskrifterna, 2007-05-31 - en vägledning INNEHÅLL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER, 1 KAP. 3 2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM ÅRSREDOVISNINGEN, 2 KAP. 5 3. BALANSRÄKNING OCH RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer