Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson"

Transkript

1 Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala Viveca Karlsson

2 Bakgrund Från budgetmodell till redovisningsmodell Referensgrupp i redovisning - förslag till uttalande Idéskrift Lag om kommunal redovisning 1998 Rådet för kommunal redovisning - praxisundersökning idéskrift hösten

3 Kommunens roller Markägare Myndighet Byggherre Nyttjare/ Köpare Entreprenör 3

4 Redovisningsfrågor - Exploatering Klassificering Anskaffningsvärde Värdering Periodisering Gatukostnader Redovisningsprinciper 4

5 Klassificering AnläggningstillgångarOmsättningstillgångarEventualtillgångar Immateriella Materiella Finansiella Tillgångar Fordringar Lager mm Finansiella Interimsposter Förpliktelser Skulder Avsättningar Ansvarsförbindelser Långa Pensioner Panter Korta Övrigt Pensioner Övrigt 5

6 Rekommendationer från RKR, Rådet för kommunal redovisning Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål 10 Redovisning av avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar (RR16) 11 Redovisning av materiella anläggningstillgångar (RR12) 12 Redovisning av immateriella anläggningstillgångar (RR15) Redovisning av leasing (RR6:99) 14 Byte av redovisningsprincip (RR5) 15 Lånekostnader (RR21) 6

7 Rekommendationer från RKR, forts Materiella anläggningstillgångar 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal 14.1 Byte av redovisningsprincip 15.1 Redovisning av lånekostnader UTKAST Redovisning av immateriella tillgångar 7

8 Rekommendationer från RR, Redovisningsrådet avser publika företag RR 2:02Varulager RR 10 RR 11 RR 24 RR 28 Entreprenader och liknande uppdrag Intäkter Förvaltningsfastigheter Statliga stöd 8

9 Anläggningstillgång/Omsättningstillgång KRL 6:1 Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång. 9

10 Materiella anläggningstillgångar RKR 11 Redovisning av materiella tillgångar Eftersom det primära syftet med kommunal verksamhet inte är att generera ett framtida ekonomiskt betalningsflöde, utan att bistå kommunmedborgare med service, skall även tillgångar av publik karaktär inkluderas i definitionen av materiella tillgångar 10

11 Tidpunkt för redovisningen som materiell anläggningstillgång i BR enligt RKR 11:1 När: Det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna eller den servicepotential som har samband med innehavet kommer kommunen eller landstinget till del och Anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 11

12 Slutsats - materiella anläggningstillgångar Huvudgator Matargator Parker Torg Gatubelysning Tomter för eget bruk Markreserv (RR24) 12

13 Immateriella tillgångar RKR12 Identifierbar Icke monetär tillgång utan fysisk substans Kontroll Framtida ekonomiska fördelar Kan ha fysisk bärare - dominerande del avgör klassificering Detaljplan? 13

14 Omsättningstillgångar Ej stadigvarande bruk eller innehav avsett för försäljning förvaltningsfastigheter som börjat byggas om för försäljning (RR24) tomter för försäljning (RR24, RR2:02) 14

15 När skall markreserv omklassificeras från AT till OT Börja bygga om = upprätta och fastställa detaljplan för ett exploateringsområde Enbart den del som skall försäljas klassificeras om från markreserv till omsättningstillgång! Mark som skall kvarstå i kommunens ägo förs från markreserv till respektive anläggningstyp (exv parker, gator o vägar, barnstugor) --- ingen omväg via OT! 15

16 Anskaffningsvärde Materiella anläggningstillgångar, RKR 11:1 Inköpspris + kostnader för att få tillgången på plats och i skick för att nyttjas för sitt ändamål * Iordningsställande av plats eller område för installation * Leverans och hantering * Installation * Konsulttjänster såsom arkitekt-, ingenjör- och juristtjänster * Lagfart Tillkommande utgifter aktiveras om ökad prestanda och/eller servicepotential (skillnaden aktiveras) 16

17 Anskaffningsvärde Rivning, miljösanering? Byte - prisjustering Brutto!! Markreserv - bokfört värde Interna affärer - ej internvinster Projektering (andel) Räntor under produktion (RKR15) Skälig grund som fördelningsnyckel - om anskaffningsvärde saknas så gäller bästa värde, exv markens andel av hela markreserven 17

18 Anskaffningsvärde - omsättningstillgångar Ej (RR2:02) onormala kostnader (exv miljösanering) Lagring (ej ränta efter byggtidens utgång) administrativa omkostnader som ej bidrar försäljningskostnader 18

19 Värdering Anläggningstillgångar RKR 11.1 Systematisk avskrivning utifrån nyttjandeperiod (ekonomisk livslängd) Avskrivning fr o m den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk Nyttjandeperioden kan behöva omprövas Komponentavskrivning Tillgångar med bestående värde skrivs ej av Nedskrivning vid bestående värdenedgång (KRL 6:5) Immateriella tillgångar 5 år, för anskaffade följs RR 15 (RKR 12) 19

20 Värdering Omsättningstillgångar * Värdering per objekt * Prövning bör ske minst i samband med delårs- och årsbokslut * Lägsta värdets princip anskaffningsvärde försäljningspris försäljningskostnader (nettoförsäljningsvärde) 20

21 Periodisering - Intäkter Fastigheter normalt köpehandlingens undertecknande Anläggningstillgångar realisationsvinsten (dvs netto) Omsättningstillgångar hela försäljningsintäkten (RR2:02) (dvs brutto) 21

22 Periodisering - Kostnader Matchningsprincipen (RR2:02, RR11) tomt - anskaffningsvärde 22

23 Löpande bokföring av exploateringsprojekt Successiv avräkning intäkter och kostnader utifrån matchningsprincipen. Att slutredovisa nettot på balanskontot i resultaträkningen först när projektet är avslutat (allt arbete är klart) är inte förenligt med god redovisningssed. 23

24 Gatukostnadsersättningar Intäkt eller investeringsinkomst? Investeringsinkomst försiktighetsprincipen statliga bidrag (RR28) Faktiska kostnader successiv fordringsbokföring - entreprenaduppdrag (RR10) Schablonmetod fordringsbokföring - fastprisuppdrag (RR10) 24

25 Redovisningsprinciper Avvikelse från normer och skälen för detta Räntekostnader - aktivering? Gatukostnader Tidpunkt för omklassificering Finansiell leasing före 2003 Avskrivningstider 25

26 Byte av redovisningsprincip (RKR14) - exempelvis från AT till OT Byte av redovisningsprincip, eller ändring av uppskattningar och värderingar? Byte av redovisningsprincip mot ingående eget kapital justering av jämförelsetal Ändring av uppskattningar och värderingar över resultaträkningen 26

27 Att följa upp Hur är exploateringsområdena klassificerade? AT eller OT? Hur redovisas de tillgångar som skall finns kvar i kommunen inom ramen för exploateringen? Behöver avtalen ses över för att kunna bruttoredovisa kommunens tillgångar inom ramen för exploateringen? Hur har anskaffningsvärdena beräknats? Sker löpande värdering av exploateringsområdena? Hur periodiseras intäkter och kostnader för områdena? Hur sker matchningen mellan försäljningsintäkter och anskaffningsvärdet? 27

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (33) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 96 KS/2012-0343 Au 146 Regler för exploateringsredovisning i Strömstads kommun Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner.

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner. Rekommendation nr 2 Redovisning av garantipension, kompletterande delpension och visstidspension. Garantipension och kompletterande delpension grundas inte på något intjänande, och redovisningslagens 5

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2 Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) 4 Delårsrapport för Nerikes Brandkår 2013

1 Sammanträdets inledning. 2 Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) 4 Delårsrapport för Nerikes Brandkår 2013 HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 25 november 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 1 3. Syfte 2 3.1 Avgränsning

Läs mer

Rapport Förslag till förordningsändringar

Rapport Förslag till förordningsändringar Rapport Förslag till förordningsändringar Redovisning av regeringsuppdrag rörande förslag till förordningsändringar inom området finansiell redovisning ESV 2014:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET DECEMBER 1999 1 2 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 5 DEFINITIONER 5 NÄR SKALL EN MATERIELL ANLÄGGNINGSTILLGÅNG REDOVISAS SOM TILLGÅNG I BALANSRÄKNINGEN?

Läs mer

Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder

Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder REKOMMENDATION 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder Oktober 2011 Innehåll Denna rekommendation anger hur finansiella skulder och finansiella tillgångar ska redovisas. Rekommendationen

Läs mer

Rekommendation 13.2. Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013

Rekommendation 13.2. Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013 Rekommendation 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av hyres- och leasingavtal. Rekommendationen gäller avtal enligt vilka rätten

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-09-02 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Definition och avgränsning... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Anskaffningsvärde...

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1987-11-23 146 1987-11-24 1987/440-015.942 Kf 1996-03-25 26 1996-03-26 1995/525-000 REDOVISNINGSREGLEMENTE

Läs mer

Anskaffningsvärden i elnätsverksamhet. 29 mars 2010 Slutrapport

Anskaffningsvärden i elnätsverksamhet. 29 mars 2010 Slutrapport Anskaffningsvärden i elnätsverksamhet 29 mars 2010 Slutrapport Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. EI:s frågeställning... 2 2. Gällande regelverk kopplat till uppdraget... 3

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 KIRUNA KOMMUN 1 Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR KIRUNA KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag Innehållsförteckning Förord 4 1. Inledning 5 1.1 Vilken kompletterande normgivning ska tillämpas? 6 1.2 BFN:s K-projekt 6 1.3 Tidsplan för införande av K-regler

Läs mer

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar INVESTERINGSPOLICY Dokumentet är uppdelat i tre huvudrubriker. Den första delen, redovisning och värdering av anläggningstillgångar, innehåller principer för värdering och redovisning av de inventarier

Läs mer

Riktlinjer för Investeringsredovisning

Riktlinjer för Investeringsredovisning Riktlinjer för Investeringsredovisning Antagen av KS 2011-04-06 Vänersborgs kommun Riktlinjer för investeringsredovisning Sida 1 (8) Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Redovisningsrutiner...2 3.

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer

RR 28 STATLIGA STÖD REDOVISNINGSRÅDET

RR 28 STATLIGA STÖD REDOVISNINGSRÅDET RR 28 STATLIGA STÖD REDOVISNINGSRÅDET SEPTEMBER 2002 Innehållsförteckning Sid. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 STATLIGA BIDRAG 4 Icke-monetära bidrag 7 Redovisning av bidrag relaterade till tillgångar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer