tentaplugg.nu av studenter för studenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG303 Externredovisning C-nivå Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Kandidatkursen Externredovisning Uppladdad av Hanna Appelfeldt

2 Externredovisning C- kurs Föreställningsramen Syftet med föreställningsramen och dess normsättare: Syftet är att ange de grundläggande principer som IASB ska tillämpa när nya regler tas fram. Den ger även en vägledning vid tolkning av specifika standarder. Normsättarna var FASB (70- talet) och IASC (1989) Dessa två hade likheter och 2011 fastställde IASB att föreställningsramen fortfarande gäller. Syftet med finansiella rapporter enligt föreställningsramen: Att den ska tjäna som underlag för beslutsfattande och de huvudsakliga beslutsfattarna som befintliga och potentiella investerare samt långivare och andra kreditinstitut. Att förse dessa med användbar information. Grundläggande och förstärkande kvalitativa egenskaper som gör redovisningen användbar: i) Grundläggande: Relevans, väsentlighet samt korrekt återgivande. ii) Förstärkande: jämförbarhet, tidsaspekt verifierbarhet samt förståelse. Tillgång: En resurs över vilket företaget har bestämmande inflytande till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden. Denna ska redovisas när det tänkt ekonomiska utfallet är sannolikt samt kan mätas på ett tillförlitligt sätt i monetära termer. Föreställningsramen punkt 44. Skuld: En befintlig förpliktelse för företaget till följd av inträffade händelser, vilken väntas ge upphov till ett utflöde från företaget av resurser som innefattar ekonomiska fördelar. Föreställningsramen punkt 44. Eget Kapital: Skillnaden mellan tillgångar och skulder. 3 värderingmodeller enligt IFRS: i) Anskaffningsvärde: ii) Omvärdering: iii) Verkligt värde Finansiella rapporter som ska ingå i redovisningen enligt IASB 1: i) Rapport över finansiell ställning ii) Rapport över resultat och övrigt totalresultat. iii) Rapport över förändringar i EK iv) Rapport över kassaflöden v) Noter Att följa IFRS innebär att man även följer IAS, IFRIC och SIC samt att inga avsteg får göras. Detta leder till en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. Skillnad emellan svensk redovisning och IFRS: ÅRL är mer regelbaserad då den anger detaljerade mallar för hur balans och resultaträkning ska utformas samt vilka poster som ska redovisas separat. 1

3 Uppskrivningsförbud enligt IFRS, enbart tillåtet i Sverige. Anskaffningsvärde = verkligt värde vid anskaffningstidpunkten. Transaktionsutgifter ska inte ingå i anskaffningsvärde IFRS 3 (förvärv) dock ska alla direkt hänförda utgifter ingå. Återanskaffningsvärde: Värdet av att återvinna tillgången i företaget. Högsta av nettoförsäljningsvärde och nuvärde (nyttjandevärde). Nuvärde innefattar diskontering för att få reda på värdet i dagens penningvärde. Omvärderingsmetod sker löpande. Någon blandning mellan anskaffningsvärde och nuvärde. IFRS 3 Vid förvärv måste en förvärvare identifieras samt förvärvstidpunkten fastställas. Köpeskillingens storlek måste också fastställas. Poolningsmetoden: Har som utgångspunkt att det sker ett samgående snarare än ett förvärv. Ingen omvärdering sker av ena företagets tillgångar eller skulder. FASB valde att inte tillåta denna metod på slutet av 90- talet, Rörelseförvärv: En transaktion i vilken en förvärvare erhåller det bestämmande inflytandet i en rörelse. Förvärvstidpunkten när ett förvärv sker är viktigt att bestämma eftersom tillgångar och skulder i det förvärvade bolaget måste värderas om till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Goodwill: Traditionellt har det varit skillnaden mellan verkligt värde och bokfört värde på den förvärvade rörelsen. Enligt IFRS 3 ska övervärden hänföras till specifika tillgångar och skulder i så stor utsträckning som möjligt. Goodwill blir då residualen. Minoritetsintresse: Vid förvärv av aktier mindre än 100% av aktierna ska 100% av värdet återspeglas och minoritetens andel ska värderas fullt ut till verkligt värde. Partiell Goodwill: 100% av över/undervärden i tillgångar och skulder men endast majoritetens andel av goodwill. Full Goodwill: 100% av över/undervärden i tillgångar och skulder samt all goodwill. Även minoritetsägarnas. Ägarperspektiv: Fokus på moderföretagets ägare. Minoritetsintresset betraktas som en slags skuld till minoriteten. Enhetsperspektiv: (Dominerande efter revideringen 2008) Fokus på koncernen och majoritets samt minoritetsägare ses som likvärdiga ägare så minoritetens andelar av övervärden redovisas. I resultatet på koncernens BR kan man se vad som är hänförligt till majoritetsägaren och minoritetsägaren. Samt EK i RR. Monoritetens goodwill är frivillig. 2

4 Skillnaden mellan kapitalandelsmetoden och förvärvsmetoden är att i den senare tar vi med allt. I kapitalandelmetoden tar vi inte med intresseföretagets tillgångar, skulder, eget kapital och resultat. Skillnad mellan RR 1 och IFRS 3 är att i RR skriver vi av på goodwill. Inom IFRS prövar man för nedskrivning. IFRS 10 Grundprincipen i koncernredovisning är att koncernens finansiella rapporter ska avspegla hur det skulle ha sett ut om koncernen var en enda enhet. Dotterföretag är definierat som ett bolag där modern har bestämmande inflytande. Villkor för att ett moderföretag som är ett dotterbolag ska slippa koncernredovisning: i) Eventuella minoritetsägare har gått med på att koncernredovisningen ej upprättas. ii) Företaget är inte noterat eller på väg att noteras. iii) Det övergripande moderföretaget upprättar koncernredovisning enligt IFRS. Intresseföretag: Företag där det ägande företaget har betydande inflytande men inte bestämmande inflytande. IFRS 13 Talar om hur värdering till verkligt värde ska gå till när verkligt värde krävs enligt en annan standard. Definition på verkligt värde: Det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en transaktion mellan marknadsaktörer under normala förhållanden. Initial värdering: Den värdering som används när en post första gången redovisas i resultat och balansräkning. Ingen skillnad mellan anskaffningsvärde och verkligt värde. Exempel när detta är svårt är vid rörelseförvärv. Efterföljande värdering: Sker efter det att posterna inkluderats i balansräkningen. Värdering sker till anskaffningsvärde men det finns tillfällen då verkligt värde är mer relevant. Utgångspunkten vid värdering till verkligt värde är att värderingen ska avspegla priset vid en tänkt marknadstransaktion. Metoder för värdering till verkligt värde: i) Marknadsmetod ii) Anskaffningsmetod iii) Nuvärdesmetoder. 3

5 Egna skulder ska värderas baserat på det pris de skulle ha vid överlåtelse på en marknad. Finns ingen motsvarighet i svenska regler. Det finns viss vägledning om hur värdering till verkligt värde ska göras där verkligt värde krävs. IAS 2 Varulager Problematiken med redovisning av varulager: i) Bestämma anskaffningsvärde (svårare när man tillverkar själv) ii) Uppskatta nettoförsäljningsvärde när varor ligger kvar i lagret, iii) Antagande om vilka varor som lämnat företaget. LVP: En central princip vid värdering av varulager. Det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Om varulagret består av likartade varor med olika anskaffningsvärden måste det ske antaganden om vilka varor som sålts och vilka som är kvar i varulagret. Metoder som är tillåtna enligt IAS 2 är FIFU och vägda genomsnittpriser. IAS 16 Materiella Anläggningstillgångar De finns tillkommande utgifter som är svårt att bedöma om det ska aktiveras eller kostnadsföras eftersom det ena leder till att företaget får ekonomisk nytta i framtiden. En avskrivning är hur tillgångens värde minskar över en begränsad tid. Syftet är att fördela anskaffningsvärdet, i form av en kostnad, över den tid som tillgången förbrukas och ger företaget ekonomiskt värde. Vid beräkning av avskrivningar tillkommer 2 frågor: Nyttjandeperioden och hur avskrivningen ska ske. Metoder för avskrivning: i) Linjär avskrivning: kostnaden är lika stor varje gång. ii) Degressiv avskrivning: Avskrivningsbeloppet (kostnaden) minskar över tid och är störst i början. iii) Progressiv avskrivning: Avskrivningsbeloppet (kostnaden) ökar över tid och är störst i slutet. iv) Produktionsberoende avskrivning: Baseras på hur många enheter som tillgången kan tillverka under tiden. Restvärde: Det värde som tillgången har när nyttjandeperioden upphör. Anskaffningsvärdemetoden: Tillgången redovisas till anskaffningvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell ackumulerad nedskrivning Anger inte vad tillgången är värd. 4

6 Omvärderingsmetoden: Anger vad en tillgång kan vara värd på balansdagen och ger därmed redovisningen högre relevans. Måste kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt och så ofta att det redovisade beloppet inte väsentligt avviker från ett verkligt värde. Ökar värdet så redovisas det i övrigt totalresultat. Årets resultat påverkas dock inte men balansomlutningen påverkas. Om värdet minskar påverkar det resultatet som en kostnad. Komponentavskrivning: Ett krav när en tillgång har betydande komponenter med olika nyttjandeperiod. IAS 18 Intäkter Tre typer av intäkter: (1) Försäljning av varor (2) Utförande av tjänsteuppdrag (3) Annans utnyttjande av ett företags tillgång som ger upphov till ränta, royalty eller utdelning. En intäkt ska redovisas när de ekonomiska fördelarna sannolikt kommer att tillfalla företaget och att posten kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Sannolikt knyter an till osäkerheten i omvärlden. Tillförlitligheten säger att intäkten måste kunna uppskattas på ett rimligt sätt. Verkligt värde enligt IFRS 13: Transaktionen ska ske under normala omständigheter och man utgår ifrån att det är kunniga parter som fastställer priset samt är väl insatta i den aktuella tillgången eller skulden. Huvudprincipen för när intäkter ska redovisas är när risker och förmåner har övergått från säljare till köpare. Matchningsprincipen: Utgifter som hör ihop med intäkter ska redovisas som en kostnad i samma period som intäkten. Förutsätter att du har linjära kostnader över perioden. Uppdrag som utförs löpande ska redovisas med succesiv vinstavräkning. Vid redovisning av intäkter till fast pris ska också redovisas med succesiv vinstavräkning. Metoder för att fastställa färdigställandegraden: (1) Utfört arbete på basis av gjorda undersökningar (2) Utförda tjänster på balansdagen i proportion till vad som totalt ska utföras. (3) Förhållande mellan nedlagda utgifter på balansdagen och beräknade totala utgifter. 5

7 Princip vid redovisning av ränta: Effektivräntemetoden Princip vid redovisning av royalty: Ska redovisas i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innerbörd. Princip vid redovisning av utdelning: När aktieägarnas rätt att erhålla betalning har fastställts. RFR 2 (juridisk person) tillåter att tjänsteuppdrag till fast pris vinstavräknas först vid färdigställandet i enlighet med skattelag. IAS 37 Avsättningar En avsättning är en skuld som är oviss när det gäller förfallotidpunkt eller belopp. Avsättningar på koncernnivå i samband med företagsförvärv är inte tillåtet. För att en avsättning ska redovisas måste följande kriterier uppfyllas: (1) Företaget har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) till följd av en inträffad händelse. (2) Det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer krävas för att reglera förpliktelsen (3) En tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Skillnad mellan skuld och avsättning är beräkningsmöjligheten. Befintlig förpliktelse utesluter att framtida åtagande redovisas som en avsättning. Legal förpliktelse: Kommer sig av ett avtal, lagstiftning eller annan laglig grund. Informell förpliktelse: Kommer sig av ett företags handlande och därigenom skapat en välgrundad förväntan hos berörda parter. Eventual förpliktelse: Om företaget har en förpliktelse men sannolikheten är lägre än 50%. Skall ej redovisas. Framtida rörelseförluster är inte tillåtna. Vid förlustkontrakt ska avsättning göras motsvarande förlusten. Avsättning för omstrukturering: Först måste övriga krav vara uppfyllda sen ska avsättningen enbart omfatta de direkta kostander som är hänförliga och nödvändiga. 6

8 IAS 38 Immateriella Tillgångar Definieras som en identifierbar icke- monetär tillgång utan fysisk form. Ju fler som använder denna tillgång, desto mer är värdet. Materiella anläggningstillgångar har fysisk form. Finansiella anläggningstillgångar är monetära anläggningstillgångar. Stort sett samma krav som materiella anläggningstillgångar. Kontroll för immateriell tillgång anges som att företaget har möjlighet att se till att det kan få de ekonomiska fördelar som tillgången ger samt begränsa andras möjlighet att ta del av dessa fördelar. Immateriella tillgångar kan anskaffas via separat förvärv,, som en del i ett rörelseförvärv eller upparbetas internt. Tillgångar som inte har en bestämbar nyttjandeperiod får inte skrivas av systematiskt över tid istället ska de testas för nedskrivningsbehov minst en gång per år. Värdeförändringar för immateriella anläggningstillgångar: i) Systematiska värdenedgångar över tid. Hanteras som avskrivning. ii) Osystematiska värdenedgångar som oförutsedda och oväntade händelser. Hanteras via nedskrivning. iii) Tillgångarna kan öka i värde. Forskningsfasen: Betraktas som sökandet efter ny kunskap. I denna fas ingår själva sökandet som dess utvärdering och urvalet av forskningsresultatets tillämpning. Betraktas ej som en tillgång men utgifterna måste kostnadsföras när de uppstår. Utveklingsfasen: Nu ska det redovisas som en tillgång givet att företaget har teknisk möjlighet, ekonomiska och andra resurser för att färdigställa den immateriella tillgången samt avsikten att använda eller sälja den. SIC 32 säger att en webbplats som skapas av företaget ska redovisas som en immateriell tillgång om företgat kan visa att det är sannolikt att webbplatsen kommer att generera framtida ekonomiska fördelar enligt IAS 38. 7

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Komplettering av utkast Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet... 3 Tillämpningsområde... 3 Definitioner...

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer