Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. Anna Carlénius Revisionskonsult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult"

Transkript

1 Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och -kriterier Metod och avgränsning Granskningsiakttagelser God redovisningssed Styrdokument/riktlinjer Bedömningar Aktivering av investeringar och värdehöjande förbättringar Bedömning Underlag för aktiveringar och värdehöjande förbättringar Bedömningar Avyttringar och utrangeringar Bedömningar Inventering av anläggningstillgångar Bedömningar Nytillkomna tillgångar Bedömningar PerÅke Brunström Projektledare Hans Forsström Uppdragsledare Kiruna kommun

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har granskat den ekonomiska redovisningen avseende investeringsverksamheten. Den övergripande revisionsfrågan för denna granskning har varit om räkenskaperna är rättvisande avseende anläggningstillgångarna? Granskningen har resulterat i följande bedömningar och iakttagelser: Vi bedömer att redovisningen av materiella anläggningstillgångar i stort sker enligt god redovisningssed. Det baserar vi på de stickprov som genomförts av investeringar. Vi bedömer vidare att den interna kontrollen vid redovisning av materiella anläggningstillgångar är delvis tillräcklig. - Det finns dokumenterade riktlinjer för anläggningstillgångarna i Kiruna kommun. Investeringsriktlinjerna syftar till att skapa en för kommunen enhetlig ram för handläggning, budgetering, beslutsfattande och redovisning av anläggningstillgångar (investeringar). Dock bör riktlinjerna förtydligas i vissa hänseenden. - För att säkerställa att avyttrade eller utrangerade tillgångar tas bort ur anläggningsregistret har Kiruna kommun inga skriftliga rutiner. Istället måste informationen lämnas från verksamheten antingen muntligt eller skriftligt via exempelvis mail till den systemansvarige. Vi rekommenderar för att stärka den interna kontrollen att säkrare rutiner och anvisningar i detta avseende införs. - Avskrivning påbörjas året efter att investeringen tagits i bruk, vilket bör ändras till RKR:s rekommendation 11.1 att avskrivning skall ske från och med den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. - Bokföringsunderlagen till redovisningen för investeringar är ändamålsenliga men kräver mycket handpåläggning för att sortera in dem i anläggningsregistret. Externa fakturor för en specifik anläggningstillgång kan sökas fram via anläggningsregistret. - Riktlinjerna för hanteringen av investeringar bör kompletteras avseende hur komponentavskrivningar ska tillämpas. Komponentavskrivning ska enligt det nya huvudregelverket för redovisning (K3) ske från och med Kiruna kommun 1 av 8

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Enligt RKR 11.1 Materiella anläggningstillgångar ska kommunen lämna detaljerade upplysningar om varje anläggningstillgång i årsredovisningen. Det är lämpligt att samla denna information i ett anläggningsregister. I samband med granskningen av ekonomiska rutiner 2011 samt vid granskningen av årsredovisningen 2011 framkom att kommunens redovisning av sina anläggningstillgångar kan och bör utvecklas enligt god redovisningssed och gällande redovisningsrekommendationer. Vidare kommer samhällsomvandlingen medföra att gamla tillgångar i anläggningsregistret skall utrangeras och nya skall bokföras in. Detta kan få ekonomiska konsekvenser i den ekonomiska redovisningen. Revisorerna har i samband med granskning av delårsrapport och årsredovisning uppmärksammat kommunstyrelsen på detta. I kommande granskningar avser revisorerna också att fortsatt följa kommunens ställningstaganden och hantering av dessa frågor. Väsentligt är att kommunen har och tillämpar ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för löpande redovisning och bokslutsarbete avseende anläggningstillgångarna. Liksom att korrekt beräknade underlag generaras till den ekonomiska redovisningen Revisionsfråga och -kriterier Är räkenskaperna rättvisande avseende anläggningstillgångarna? Kontrollfrågor Följer kommunen god redovisningssed avseende aktivering av investeringar och värdehöjande förbättringar? Finns tillfredsställande underlag för aktivering av investeringar och värdehöjande förbättringar? Följer kommunen god redovisningssed avseende utrangeringar och avyttringar av materiella anläggningstillgångar? Vilka kontroller görs för att säkerställa att nytillkomna tillgångar tas in i anläggningsregistret på ett korrekt sätt? Revisionskriterier Aktuell lagstiftning och normgivande organs rekommendationer och anvisningar. Se vidare avsnitt 3.1 nedan Metod och avgränsning Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen avseende dess ansvar för anläggningstillgångarna i kommunens anläggningsregister. Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning av styrdokument, stickprov enligt ovan samt intervjuer med berörda tjänstemän. Kiruna kommun 2 av 8

5 3. Granskningsiakttagelser 3.1. God redovisningssed Redovisningen av anläggningstillgångar ska följa etablerade normer dvs. god redovisningssed. Till god sed hör att följa lagar och rekommendationer som ges av normgivande organ. För redovisning på det kommunala området är Rådet för kommunal redovisning, RKR, normgivande organ. Av kommunala redovisningslagen (KRL) framgår i 6:1 att anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande innehav. För att ytterligare precisera begreppet anläggningstillgång brukar avses tillgångar som har en nyttjandeperiod överstigande ett visst antal år och som inte är av ringa värde. Begreppet ringa värde har RKR definierat. Med mindre värde avses skattemässigt att anskaffningsvärdet, exklusive avdragsgill moms, understiger ½ prisbasbelopp ( drygt 20 tkr) enligt lagen om allmän försäkring (1962:381). I kommunala sammanhang har begreppet ringa värde ansetts utgöra en anskaffningskostnad som understiger 1/3 1 basbelopp, exklusive moms. Av de praxisundersökningar som RKR genomfört framgår dock att högre, i vissa fall väsentligt högre, belopp också tillämpas. Kiruna kommun tillämpar 1½ basbelopp för investering. Vidare anges i KRL 6:3 bland annat att anskaffningsvärdet gäller som utgångspunkt för värderingen. I de efterföljande paragraferna framgår att anläggningstillgångar med begränsad livslängd ska skrivas av systematiskt över denna livslängd. I RKR:s rekommendation 11.2 fastställs att tillkommande utgifter för materiella anläggningstillgångar skall läggas till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda och/eller servicepotential förbättras jämfört med anskaffningstillfället. Utgifter för reparationer och underhåll av en materiell anläggningstillgång ska däremot redovisas som en kostnad den period de uppkommer (driftskostnad). Avskrivning ska ske från och med den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. Komponentavskrivning och det nya regelverket K3 (kom under 2012) föreskriver att man ska tillämpa komponentavskrivning. I samband med övergången till K3 kommer man att behöva fördela en del anläggningstillgångars bokförda värden på komponenter. Eftersom avskrivningarna skall avspegla hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt förbrukas kan det vara lämpligt att sådana komponenter som har en annan nyttjandeperiod och utgör ett väsentligt värde redovisas och skrivs av som separata enheter. En materiell anläggningstillgång skall inte längre redovisas som tillgång när den avyttrats eller när den slutgiltigt tagits ur bruk och bedöms sakna värde i samband med en framtida avyttring. Kiruna kommun 3 av 8

6 3.2. Styrdokument/riktlinjer Kiruna kommun har riktlinjer som behandlar kommunens investeringar. Riktlinjerna beskriver bland annat vilka övergripande principer som gäller vid investeringar, hur en anläggningstillgång definieras samt vilka bedömningar som ska göras vid gränsdragningen mot driftskostnader. Kiruna kommun tillämpar ett och ett halvt basbelopp exkl. moms som gräns för anläggningstillgång. Riktlinjerna redogör vidare för vilka redovisningsregler som ska tillämpas. I riktlinjerna beskrivs hur kommunen hanterar avskrivningar, bland annat att avskrivning påbörjas året efter det att investeringen tagits i bruk. Kommunens riktlinjer tar även upp att olika avskrivningstider kan användas för olika delar i en anläggningstillgång om dessa delars ekonomiska livslängd är olika. Maskindelar i en sammansatt maskinanläggning kan ha olika ekonomisk livslängd om fysiskt klart identifierbara delar av anläggningen har väsentligen olika ekonomisk livslängd. Riktlinjerna tar även upp försäljning/avyttring av lös egendom. När en anläggningstillgång är färdigavskriven är det bokförda värdet noll, dvs. värdeminskningen är lika stor som anskaffningsvärdet. Försäljning/avyttring av en tillgång ställs alltid mot tillgångens återstående värde och innebär en reavinst eller förlust för den verksamhet som gör sig av med tillgången. En tillgång som inte längre har något värde kan utrangeras utan förlust eller försäljas med vinst. En tillgång som är värd kr då den utrangeras resulterar i en förlust på kr. Säljs däremot samma tillgång för ett belopp högre än dess värde utgör den överskjutande delen en vinst. Genom respektive förvaltnings försorg och vid behov i samverkan med inköpsavdelningen, får inventarier, materiel och annan lös egendom, som av förvaltningen bedöms sakna värde i verksamheten, försäljas till allmänheten genom anbudsförfarande Bedömningar Vi bedömer att det finns dokumenterade rutiner/riktlinjer för hur kommunen praktiskt hanterar anläggningsregistret. Vi rekommenderar dock att kommunen bör lägga till i riktlinjerna hur komponentavskrivningar ska tillämpas. Kommunen nämner i riktlinjerna att olika avskrivningstider kan användas för olika delar, detta bör dock specificeras ytterligare. I dagsläget används inte komponentavskrivningar av kommunen i någon större omfattning. Vidare beskriver kommunen att avskrivning påbörjas året efter att investeringen tagits i bruk, vilket bör ändras till RKR:s rekommendation 11.1 att avskrivning skall ske från och med den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. När det gäller avyttring och utrangeringar bör kommunen tydliggöra i riktlinjerna hur en utrangering bör gå till när försäljningsvärdet är noll kronor. Kiruna kommun 4 av 8

7 3.3. Aktivering av investeringar och värdehöjande förbättringar I Kiruna kommun ska avskrivningstiden anpassas till tillgångarnas ekonomiska livslängd. När det gäller anläggningstillgångar finns det tre olika livslängder. - Teknisk livslängd; den tid inom vilken en anläggning uppfattas som ändamålsenlig. Ändrade funktionella krav kan motivera ett utbyte av en tillgång innan dess tekniska livslängd är slut. - Funktionell livslängd; den tid inom vilken en anläggning fortfarande är ändamålsenlig. Ändrade funktionella krav kan motivera ett utbyte av en tillgång innan dess tekniska livslängd är slut. - Ekonomisk livslängd; den tid under vilken en anläggning fortfarande är lönsam. Med lönsamhet menas att ett byte eller nytt köp inte är motiverat av ekonomiska skäl. Den funktionella livslängden kan vara kortare eller lika lång som den tekniska livslängden, men aldrig längre. Det betyder att den funktionella livslängden bestämmer, och är lika med den ekonomiska livslängden därav ska avskrivningstiden i Kiruna anpassas till tillgångens ekonomiska livslängd. Avskrivningen i Kiruna räknas på tillgångens nettovärde (nedlagda kostnader minus eventuellt statsbidrag). Avskrivningen påbörjas året efter det att investeringen tagits i bruk. I riktlinjerna beskriver kommunen att olika avskrivningstider kan användas för olika delar i en anläggningstillgång om dessa delars ekonomiska livslängd är olika. Maskindelar i en sammansatt maskinanläggning kan ha olika ekonomiska livslängd om fysiskt klart identifierbara delar av anläggningen har väsentligen olika ekonomiska livslängd. Gränsdragning mellan investering och underhållsåtgärder vilket ger en värdehöjande förbättring är svår. Kiruna kommuns kriterier för investering är: - Klassificeras som anläggningstillgång - Periodiseras/avskrivs - Avsikten med innehavet - Stadigvarande bruk - Varaktighet - Väsentlighetsvärde Kiruna kommun 5 av 8

8 Exempel i Kiruna på åtgärder som höjer allmän standard och alltså är en värdehajande förbättring, men gränsdragningen kan fortfarande vara problematisk. - Installation av toalett - Utbyte av två till treglasfönster I dessa fall skall endast mellanskillnaden mellan vad som betraktas som värdehöjande och normalt underhåll aktiveras. - Nyasfaltering av gata är underhåll, men om gatans utformning ändras ska den betraktas som investering. - Byte av VA-ledningar är investering om man genom bytet höjer ledningens kapacitet, även om VA-ledningarna är avskrivna. Resultatet blir att kostnadsfördelning skall göras mellan underhåll och investering framförallt när det gäller alla större och mer genomgripande åtgärder som påtagligt påverkar anläggningens värde. När det gäller mindre åtgärder skall dessa kostnadsföras direkt. Enligt intervju med tjänsteman följs riktlinjerna i huvudsak. När det gäller aktivering av investering så gör kommunen det i december innan bokslutet. Tjänstemannen som är ansvarig för anläggningsregistret går igenom alla projekt och avslutar de som är färdiga att tas i bruk. Ett projekt kan vara klart i mars men aktiveras först i december. När det gäller aktivering av värdehöjande förbättringar görs detta på en gång när förbättringen är slutförd. Exempelvis vid inköp av fordon görs aktiveringen på en gång, men tjänstemannen som är ansvarig för anläggningsregistret måste hålla koll och få informationen så att aktiveringen görs i samband med investeringen. Enligt intervjun är det tveksamt ibland vad som är drift och vad som är investering, det kan vara lättare att få pengar till investeringar än till drift. Särskilt angående VA, gator samt vägar uppges det vara svårt att alltid veta vad som ska räknas till investering respektive drift Bedömning Vi bedömer att aktivering av investeringar inte sker enligt god redovisningssed. När det gäller tidpunkten av aktiveringen så styrs den till när ansvarig tjänsteman går igenom investeringsprojekten i december och inte till när investeringen är färdig att tas i bruk Underlag för aktiveringar och värdehöjande förbättringar I granskningen har samtliga Kiruna kommuns fordon granskats. Totalt har Kiruna kommun 67 fordon varav 19 är på leasing vilket ligger utanför granskningen. 48 fordon äger kommun själv. Alla fordonen utom tre är upptagna i anläggningsregistret och avskrivna på rätt avskrivningstid. De tre fordon som inte fanns med i anläggningsregistret är finansierade direkt via driften och har därmed inte tagits upp som en investering. Kiruna kommun tillämpar, som nämnts ovan, 1,5 basbelopp som gräns för investering. Kiruna kommun 6 av 8

9 Kommunen har precis bytt ekonomisystem. I det gamla systemet var det mycket manuellt arbete, det krävdes mycket sortering bland investeringsprojekten för att allt ska bli rätt. Genom bytet till det nya systemet Agresso hoppas man att detta ska underlättas och att arbetet med anläggningsregistret ska blir mer automatiserat och inte kräva så mycket manuellt arbete. Än har dock inte ansvarig tjänsteman börjat arbeta med investeringarna i det nya systemet. Generellt är investeringsunderlagen bra men det krävs information från verksamheterna för att ansvarig tjänsteman ska kunna sortera bland investeringsprojekten. Enligt ansvarig tjänsteman finns det inga riktlinjer hur underlagen ska se ut, men enligt intervju är underlagen ändamålsenliga men kräver mycket arbete att sortera in i anläggningsregistret. För att få göra en investering äskar verksamheten efter pengar (budgetstyrt), p g a detta avslutas inte alltid projekten. Även detta medför mycket manuellt arbete för ansvarig tjänsteman för anläggningsregistret Bedömningar Vi bedömer att kopplingen mellan anläggningsregistret och huvudboken medför att det krävs manuellt sorteringsarbete för att underlagen till aktiverade investeringar ska blir tydliga och lättåtkomliga. Vi bedömer i stort att underlagen till transaktioner är tydliga och överskådliga, men kräver relativt omfattande handpåläggning. Positivt är att kommunen precis bytt ekonomisystem och förhoppningen är att detta ska underlätta arbetet med anläggningsregistret Avyttringar och utrangeringar I Kiruna kommuns riktlinjer för anläggningstillgångar står det hur försäljning/ avyttring av lös egendom får ske enligt ett beslut i kommunstyrelsen Genom respektive förvaltnings försorg, och vid behov i samverkan med inköpsavdelningen, får inventarier, materiel och annan lös egendom, som av förvaltningen bedöms sakna värde i verksamheten, försäljas till allmänheten genom anbudsförfarande. Detta gäller ej fordon där nuvarande praxis är att inbyte sker. Om fordon ej köps in försäljs utrangerat fordon via anbudsförfarande. Beslutet fattas av förvaltningschef. Däremot finns det inte upptaget i riktlinjerna hur en eventuell avveckling ska ske när tillgången inte har något värde. Enligt intervju med tjänsteman ger man ibland saker till olika föreningar eller dylikt. Avyttringar och utrangeringar ur anläggningsregistret sköts av en person som har det övergripande ansvaret för anläggningsregistret på kommunen. Ansvarig ekonom får informationen via verksamheterna eller från andra ekonomer på kommunen att en avyttring eller utrangering har skett, och tar därmed bort anläggningstillgången från anläggningsregistret. Kiruna kommun 7 av 8

10 Bedömningar Vi bedömer att god redovisningssed följs avseende avyttringar av materiella anläggningstillgångar. Däremot bör kommunen se över riktlinjerna avseende anläggningstillgångar där försäljning inte är möjlig. Vi anser också att den interna kontrollen behöver förbättras angående informationen att det har skett en avyttring eller utrangering. Idag sker det enbart genom att verksamheten muntligt eller skriftligt meddelar ansvarig person. Det finns inga etablerade rutiner kring informationsöverföringen från verksamhet till tjänsteman som har det övergripande ansvaret för anläggningsregistret centralt på kommunen Inventering av anläggningstillgångar Ingen egentlig kontroll finns som fullt ut säkerställer att alla upptagna fastigheter, fordon och inventarier existerar och tillhör kommunen. Vissa indirekta kontroller finns dock. Även här krävs det mycket handpåläggning av ansvarig tjänsteman som tar mycket resurser och tid i anspråk, i och med bytet av ekonomisystem bör man se över och effektivisera detta Bedömningar Vi bedömer att det saknas rutiner för inventering av tillgångar i anläggningsregistret. Vi rekommenderar att nämnden tar fram en rutin så att det görs kontinuerliga genomgångar att alla upptagna fastigheter och inventarier enligt anläggningsregistret existerar och tillhör kommunen. Vissa av posterna bör verifieras mot en extern källa t.ex. Transportstyrelsens fordonsregister eller Lantmäteriets fastighetsregister Nytillkomna tillgångar När det gäller nytillkomna tillgångar så är det upp till ansvarig tjänsteman att hålla koll och gå igenom varje projekt så att investeringen tas upp i anläggningsregistret. Eftersom Kiruna kommun tillämpar ett äskningsförfarande så finns en lista på vad som är beviljade investeringar. Ansvarig tjänsteman går igenom den listan för varje projekt för att se vad som är slutfört respekitive inte slutfört och tar därmed upp investeringen i anläggningsregistret. Detta system kräver mycket tid av ansvarig tjänsteman och personen måste hela tiden hålla koll på vad som har hänt. Det finns inga riktlinjer eller rutiner hur kommunen ska arbeta med detta förutom att det är ett äskningsförfarande och budgetstyrt Bedömningar Rutinerna för att säkerställa att nya anläggningstillgångar tas med i anläggningsregister bör utarbetas. Eftersom det även här är mycket handpåläggning bör kommunen ta detta i beaktande när det nya ekonomisystemet börjar tillämpas i denna del, för att effektivisera arbetet med anläggningstillgångarna. Kiruna kommun 8 av 8

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar INVESTERINGSPOLICY Dokumentet är uppdelat i tre huvudrubriker. Den första delen, redovisning och värdering av anläggningstillgångar, innehåller principer för värdering och redovisning av de inventarier

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång Redovisningsregler Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är enligt bokföringsförordningen 15 tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, d v s tre år eller längre. Förbrukningsinventarier/material

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner.

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner. Rekommendation nr 2 Redovisning av garantipension, kompletterande delpension och visstidspension. Garantipension och kompletterande delpension grundas inte på något intjänande, och redovisningslagens 5

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET DECEMBER 1999 1 2 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 5 DEFINITIONER 5 NÄR SKALL EN MATERIELL ANLÄGGNINGSTILLGÅNG REDOVISAS SOM TILLGÅNG I BALANSRÄKNINGEN?

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande RAPPORT NR 109 Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande Lund, Våren 2001 Mikael Nilsson Hellström Torbjörn Tagesson Ett samarbetsprojekt mellan MOVIUM RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVENSKA

Läs mer

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARS REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter (december 2013) REDU

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten

Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten Revisionsrapport* Budgetering och fakturering av exploateringsverksamheten Kalmar kommun 23 juni 2009 Elisabeth Rye-Andersson Caroline Liljebjörn *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer