Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc"

Transkript

1 Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

2 f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfråga och avgränsning Revisionskriterier Metod Resultat av granskningen i. Anläggningsregister Planer för investeringar och underhåll Budget för att klara behoven Kommunstyrelsens kontroll...6

3 1. Sammanfattning Haparanda Stads revisorer har uppdragit till att granska kommunens VAverksamhet vad avser vården av verksamhetens anläggningstillgångar. Syftet med granskningen har varit att bedöma om staden bedriver VA-verksamhet på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt vad avser vården av verksamhetens tillgångar. Sammantaget visar granskningen att Staden saknar ett ändamålsenligt anläggningsregister samt planer och budget som säkerställer att VA-tillgångarna vårdas på ett ändamålsenligt sätt. Vidare är vår bedömning att kommunstyrelsens kontroll över eventuellt eftersatt underhåll och investeringsbehov inte är tillräckligt. Vi har noterat att det i förvaltningen, sedan en tid pågår ett utvecklingsarbete för att åtgärda flera av de brister vi konstaterat. Exempel på detta utvecklingsarbete är: framtagande av ett bättre anläggningsregister och beräkningar av hur höga investeringar som kan bäras av nuvarande VA-taxa. Utöver dessa åtgärder rekommenderar vi att Staden utvecklar sin redovisning och budgetering i verksamheten så att VA-lagens själkostnadsprincip kan efterlevas med ett jämnt avgiftsuttag över tiden. 1 av 6

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Svensk vatten- och avloppsverksamhet är ett kommunalt självkostnadsreglerat avgiftsmonopol. Kommunerna har en möjlighet att ta ut avgifter från brukarna motsvarande verksamhetens faktiska kostandsnivå. Haparanda stad har som mål att VA-verksamheten ska finansieras med avgifter från brukarna och därmed inte finansieras med skatt. En inte oväsentlig kostnad i verksamheten utgörs av de underhålls- kapitalkostander som följer av de investeringar som görs i verksamheten. Att vårda bl. a. dessa tillgångar utgör enligt kommunallagens förarbeten en del av att leva upp till begreppet "god ekonomisk hushållning". Det gör man genom att löpande underhålla och reinvestera i befintliga tillgångar samt nyinvestera i kapacitet som motsvarar förändrade behov. I och med införandet av den nya VA-lagen som gäller från 200 ställs krav på att huvudmannen för VA-verksamheten ska särredovisa verksamhetens utfall och ställning. Motivet till kravet är att säkerställa en kontroll av att avgiftsuttaget är rimligt i förhållande till kostnaderna. De skäl som legat till grund för valet av granskningsområde är: Nylagstiftning på området, att driften av VA-verksamheten nyligen har överförts från ett kommunalt bolag till-kommunen, relativt höga avgifter jämfört med andra kommuner samt att verksamhetens resultat inte varit av en sådan storlek att avsättningar till en investeringsfond kunnat ske. Sammantaget har kommunens revisorer bedömt att det finns risker för att VA-verksamhetens anläggningstillgångar inte vårdas på ett ändamålsenligt sätt Sie, revisionsfråga och avgränsning Syftet med granskningen är att bedöma om staden bedriver VA-verksamhet på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt vad avser vården av verksamhetens tillgångar. Granskning riktar sig till kommunstyrelsen som är ansvarig för verksamheten. Inom ramen för huvudsyftet ska granskningen besvara följande revisionsfrågor: 3 Finns det ett aktuellt anläggningsregister där verksamhetens tillgångar (objekt och komponenter) har förtecknats på ett ändamålsenligt sätt? 3 Har staden planer med åtgärder (underhåll, renvesteringar och nyinvesteringar) för att bevara VA-tillgångarnas värde? 3 Täcker kommunens investeringsbudget behoven av re- och nyinvesteringar i verksamheten? 2av6

5 3 Har kommunstyrelsen kontroll över ev. eftersatt underhåll och investeringsbehov? Granskningen avgränsas till att göra bedömningar om underhåll och investeringar i verksamheten samt att ge rekommendationer till åtgärder. 2.,^. IZevlaåon lcriterie'9 Utgångspunkter för bedömning utgörs av kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning, lag om kommunal redovisning samt VA-lagens bestämmelser Metod Revisionsfrågorna har besvarats med dokumentanalyser av planer, budgetar och redovisning samt räkenskapsmaterial. Intervjuer har gjort med ansvarig tjänsteman och stadens ekonomichef. 3av6

6 3 Resultat av granskningen 3.1 Nyckeltalför VA-verksamheten Nyckeltal, tkr 2oi Intäkter lg2 lg 487 Varav: överuttag (-)/underuttag (+) Kostnader Varav underhåll Avskrivningar u Investeringar 3 bio Anskaffningsvärden lol Bokförda värden Anläggningsregister En viktig förutsättning för att Staden ska kunna vårda sina anläggningstillgångar på ett effektivt är att det ajourhålls ett register med information som underlättar planering och genomförande av åtgärder för att vidmakthålla/öka tillgångarnas värde. Kommunen har i sitt ekonomisystem ett anläggningsregister där ekonomisk information (anskaffningsvärden och avskrivningar) om tillgångarna finns förtecknade. Totalt innehåller registret 66 olika objekt: 12 st VA-verk, 32 pumpstationer, 12 vatten- och avloppsnät samt lo övriga objekt. En del av posterna är inte förtecknade så att de i anläggningsregistret kan hänföras till ett identifierbart objekt. Till exempel finns det ett objekt med beteckningen "Diverse VA-verk" vars anskaffningsvärde uppgår till 1,4 mkr. Vidare finns det två poster med beteckningarna : "Ej spec vattenledning " och "Ej spec avloppsledning". Deras sammalagda anskaffningsvärde uppgår ti1136,5 mkr. För att klara kraven på att i bokföringen redovisa underhållskostander, avskrivningar, utrangeringar och investeringsutgifter på ett korrekt sätt är inte anläggningsregisteret idetta avseende tillräckligt. Avskrivningarna ska spegla hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt förbrukas över tiden. Därför måste komponenter i ett objekt som har olika nyttjandeperioder och utgör ett väsentligt värde redovisas och skrivas av som separata enheter. De olika objekten i anläggningsregistret är inte indelade i komponenter vilket innebär att Haparanda ännu inte kan övergå till sk. komponentavskrivning. 4av6

7 Förutom ett anläggningsregister för den ekonomiska redovisingen är ett register med teknisk information under framtagande. Detta register som är långt ifrån färdigställt innehåller bl a information objektens ålder, funktion och behov av åtgärder men ingen ekonomisk information. Någon koppling mellan objekten i det ekonomiska registret och det tekniska finns ej. Iakttagelser och bedömning-: Kommunen bedöms inte ha en registerhållning av VAverksamhetens anläggningstillgångar som underlättar de åtgärder som måste genomföras för att vidmakthålla/öka tillgånganas värde. Vidare har kommunen inte övergått till komponentavskrivning vilket är ett kravidet kommunala regelverket för redovisning. En utveckling av registerhållningen pågår dock i kommunen. Vi rekomederar att kommunen i detta utvecklingsarbete beaktar både behoven av teknisk och ekonomisk information samt att om möjligt använda samma objektsindelning i debåda registren. 3.3 Planer för investeringar och underhåll För att vidmakthålla tillgångarnas kapacitet och funktion fordras underhåll och reinvesteringar. För att klara nya/förändrade behov krävs nyinvesteringar. Granskningen visar att de ramanslag som fullmäktige beslutar om för investeringar i VA-verksamheten bryts ner till specifika åtgärder som anslaget ska användas till. Åtgärderna för kommande perioder bedöms i huvudsak bestå av reinvesteringar och ombyggnationer. Det går dock inom ramen för granskningen inte bedöma om de planerade åtgärderna vidmakthåller tillgångarnas värde eller om de ökar kapaciteten/servicepotentialen. Intrycket är dock att åtgärderna till delar kan betraktas som underhåll som finansieras med investeringsmedel. Planerna omfattar bara det investeringsanslagen räcker till. Det innebär att det i dagsläget saknas information om eftersatt underhåll/behov av reinvesteringar. Iakttagelser och bedömning; Det finns planer för investeringar och underhåll av tillgångarna men de är otillräckliga i den mening att de inte visar behoven utan endast vad resurserna räcker till. Staden rekommenderas ta fram information om hela behovet, inte enbart det som finansieras med anslag från fullmäktige. 3.4 Budget för att klara behoven VA-verksamheten har de senaste åren investerat något mindre värden än vad som avskrivs planenligt och betydligt mindre än de årliga underhållskostnaderna. Under de kommande åren planeras investeringsvolymerna ökas kraftigt, från ca i,5 mkr till ca. 4 - ^ mkr. Om de planerade utökade investeringsvolymerna ärtillräckligt för att täcka behoven av reinvesteringar och nyinvesteringar går inte besvara inom ramen för denna granskning. För att bedöma detta krävs ett mer utvecklat anläggningsregister som ger information om tillgångarnas skick och verksamhetens behov. 5av6

8 De framtida investeringarna kommer att leda till ökade avskrivningskostnader. De bör också leda till minskade underhållskostnader. Vad effekten blir på verksamhetens nettokostnader och om det kommer att leda till krav på ökade intäkter och taxehöjningar kan ej besvaras inom ramen för granskningen. Beräkningar för att bedöma vilka investeringar man klarar med nuvarande taxa är under framtagande vilket är positivt. Enligt nya VA-lagen kan VA-huvudmannen, inom ramen för självkostnadsprincipen göra överuttag av avgifter under en tid för att klara framtida nyinvesteringar. Dessa överuttag ska redovisas i en investeringsfond. Att göra överuttag som läggs i en fond kräver dock att dock att det sker planenligt och att man skiljer på nyinvesteringar och reinvesteringar iplaner och redovisningen. Haparanda har ingen investeringsfond. Iakttagelser och bedömning_ Om kommunens budget är tillräcklig för att möta framtida behov är inte möjligt att bedöma. Vi tidpunkten för granskningen var det heller inte möjligt att bedöma om investeringarna kan klaras med nuvarande VAtaxor. Vi rekommenderar kommunen att färdigställa sina beräkningar för nödvändiga nyinvesteringar och reinvesteringarsarnt utveckla redovisningen med över- och underuttag av avgifter så att enjämn taxeutveckling ka erhållas. 3.5 Kommunstyrelsens kontroll Kommunstyrelsens kontroll över VA-verksamhetens ekonomi erhålls av budgetoch redovisningsinformation i fullmäktigedokumenteten: Budget- och strategiplan, Årsredovisning och Delårsrapport. En kortare muntlig information har också lämnats till kommunstyrelsen av verksamhetsansvarig under ett sammanträde i januari. Iakttagelser och bedömning: Vår Bedömning och är att den informationen som kommunstyrelsen erhållit inte varit tillräcklig för att den ge kontroll över eventuellt eftersatt underhåll och investeringsbehov. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att efterfråga information som ger kontroll och förslag för att vårda VA-tillgångarna på ett ändamålsenligt sätt. PerÅke Brunström Uppdragsledare 6av6

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stensson Cert. kommunal revisor Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar Region Halland Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013

www.pwc.se Revisionsrapport Medelshantering Haparanda Stad PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Cert. kommunal revisor November månad 2013 Medelshantering Haparanda Stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 3. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av Fastighetsunderhåll

Granskning av Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Granskning av Fastighetsunderhåll Vetlanda kommun Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

njer för investeringar

njer för investeringar KAT.TXKOMMTlN KALIXKOMMUN njer för investeringar Antagna av kommunfullmäktige den 26-27 november 2012, 183. KAIIX KOMMTTN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 1 INLEDNING 4 1.1 SYFTE 4 1.2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Lysekils kommun 2013-04-02 Håkan Olsson, certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer