och ungas hälsa h SANT ELLER FALSKT? "Skolungdomarnas illamående har ökat och deras hälsa h mår r inte bra unga mår m r bra lsotillstånd är god"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och ungas hälsa h SANT ELLER FALSKT? "Skolungdomarnas illamående har ökat och deras hälsa h mår r inte bra unga mår m r bra lsotillstånd är god""

Transkript

1 Barn och ungas hälsah The true measure of a nation s s standing is how well it attends to its children their health and safety their material security their education and socialization and their sens of beeing loved, valued and included in the families and societies into which they are born SANT ELLER FALSKT? En fjärdedel av de finländska ndska barnen mår r inte bra (Bardy, Salmi & Heino: Mikä lapsiamme uhkaa. Stakes rapport 2001) "Skolungdomarnas illamående har ökat och deras hälsa h utsätts tts för f r allt större risker även om största delen av de unga mår m r bra (Doktor i idrottspedagogik Pertti Helin) " De finländska ndska barnens hälsotillsth lsotillstånd är r utmärkt och även de ungas hälsa h är god" (Doktor i hälsovh lsovård, docent i hälsosociologi h Markku Myllykangas 2002) Med traditionella mått m mätt m är r barns och ungas hälsa h synnerligen god (Aromaa m.fl.: Suomalaisten terveys 1997; Karvonen: Elämänkaari ja terveys 1998) 1

2 Child wellbeeing in rich countries OECD rapport 2007 FINLANDS PLACERINGAR (21 länder) l Material wellbeeing 3 Health and safety 3 Educational wellbeeing 4 Behaviours and risks 7 Subjective well-beeing 11 Family and peer relationships 17 Större forskningsprojekt 1. Skolhälsa lsa (Stakes) / kouluterveys start 1998 > elever med år åk 8 o gymnasiet yrkesutbildning Samma skolor med varannat år Södra Finland, Östra Finland samt Lappland jämna år. Västa Finland, Uleåborslän och Åland ojämna år Stig upp och stå 2. WHO:s skolelevsundersökning kning Internationellt projekt (HBSC,HealthBehaviour in Schoolaged children) start 1984 med 5 länder, l görs g vart fjärde år 41 länder l med år r 2006, > barn i Finland åk k 5, 7 och 9 (klassundersökningar) kningar) ansvarig ledare Lasse Kannas i Finland Resultaten dokumenterade bl.a. i Kannas, L. Koululaisten kokema terveys, hyvinvointi ja kouluviihtyvyys.opetushallitus Kannas, L. & Brunell, V. Subjektiv hälsa, h hälsovanor h och skoltrivsel. Jyväskyl skylän n yliopisto Kannas (toim.) Koululaisten terveys ja terveyskäytt yttäytyminen ytyminen muutoksessa. WHO- koululaistutkimus 20 v. Jyväskyl skylän n yliopisto om du tror att över 80 % av eleverna i åk k 8 anser att deras hälsotillsth lsotillstånd är mycket eller ganska bra 87 % av pojkarna 81 % av flickorna Elevers uppfattning om sitt hälsotillstånd Stakes 2008 Pojkar Flickor åk8 åk 2 Yrk åk 8 åk 2 Yrk WHO 2002 Pojkar % Flickor % åk5 åk7 åk9 åk5 åk7 åk9 Mycket bra Ganska bra Medelmåttig Ganska eller mycket dålig Utmärkt God Medelmåttig Dålig

3 Pojkar upplever sitt hälsotillstånd som bättre än flickor. Varför? Yngre elever upplever sin hälsa som bättre än äldre. Varför? Trenden är den samma i de flesta europeiska länder och NordAmerika. (Torsheim 2004) Andelen av de elever som anser sitt hälsotillstånd som mycket bra har ökat något (2008) Hur förklara påståendet att 25 % av de unga inte mår bra? Lyft båda b benen i luften ovanför r bordet Om du tror att trötthet tthet både b i åk k 5 och åk k 9 är r det vanligaste av följande f psykosomatiska symptom SPÄNNING NEDSTÄMDHET TRÖTTHET TTHET NERVOSITET Subjektivt upplevda psykiska symptom (Stakes 2008) Spänning eller nervositet (1g (1gång/vecka eller oftare) Pojkar (%) Flickor (%) Högst Gymn Yrk Högst Gymn Yrk Irritation eller utbrott av ilska (1gång/vecka eller oftare) Pojkar (%) Flickor (%) Högst Gymn Yrk Högst Gymn Yrk Svårighet att somna/ uppvaknande på natten (1gång/vecka eller oftare) Pojkar (%) Flickor (%) Högst Gymn Yrk Högst Gymn Yrk Rulla huvudet främre vägen v från n sida till sida om du tror att över 40 % av eleverna i gymnasiet har ont i nacken och skuldrorna minst 1 gång/veckag 35 % (men det är r också mycket!) 3

4 Subjektivt upplevda fysiska symptom 1gång/vecka eller oftare (Stakes1998 (Stakes ; åk k 8 o 9 samt gymn 1 o 2) Ont i nacke-axlar axlar varje vecka Gr.sk. Gymn. Huvudvärk varje vecka Gr.sk. Gymn. Trötthet/svaghet nästan dagligen Gr.sk. Gymn Smärtor och värk v i nacke, axlar samt huvudvärk är r allmänna problem. 14 % av flickor i åk k 9 har huvudvärk nästan varje dag! Upplevd daglig trötthet tthet ökar i högstadiet. h Uppföljning av åriga ungdomars hälsa Ingen nämnvn mnvärd förändring f av de ungas subjektiva uppfattning om sitt hälsotillståndet i allmänhet De största förändringarnaf * Tidigare biologisk mognad * Ökad medellängd * Ökning av övervikt och fetma * Ökning av astma och allergier * Ökning av barndomstidens diabetes (typ 1) * Ökning av smärtor i rygg, nacke och axlar * Ökat bruk av mediciner mot värk v och förkylningf * Dödligheten i sjukdomar och olycksfall har ytterligare minskat * Största problemen påp det mentala området Knacka med pennan i bordet om du tror att medelålderna lderna för f r första f mensen hos flickor i Finland är över 13 år 13 år r 1 månm Klappa ihop händerna h om du tror att medelålderna lderna för f r pojkars första ejakulation är över 14 år 13 år 6 mån 4

5 Biologisk mognad Medelålder för första mens 13 år 1 mån Medelålder för första ejakulation 13 år 6 mån Små förändringar senaste 20 åren beträffande flickors första mens ( ) Stora individuella variationer! (9-17 år) men 99 % av 15 åriga flickor har fått mens Förr inverkade levnadsförhållandena. (flickor fick tidigare mens i städer, i södra Finland, i högre social grupp, svenskspråkiga) Idag genetiskt arvet viktigaste bestämmande faktorn. Pojkarnas första ejakulation sker tidigare idag än 1981 (från 14 år 5 mån till 13 år 7 mån) 93 % av 15-åringarna uppger att de ejakulerat Puberteten anses vara sen om den börjar senare än hos 97,5 % av kamraterna. Orsaker: - kronisk sjukdom - genetisk orsak - psykisk och fysisk belastning (t.ex idrott hos flickor) Längdtillväxt xt ( ) 1997) Pojkarnas meddellängd i alla åldersgrupper har ökat 2-52 cm Flickors medellängd bland 12- och 14-åringar ökat 2 cm Kroppsvikt Medianvikten har ökat hos ungdomar i alla åldersgrupper Flickors (16 och 18) medellängd hållits h konstant Lägg pannan ner i bordet om du tror att viktökningen kningen är r större bland flickor än n bland pojkar Fetma ett av de största hälsoproblemen h i dagens industrialiseradländer nder och ett växande v problem i U-U länderna 70 % av finländska ndska män m n och 50 % av kvinnorna ( år) r)är överviktiga Ungdomarnas bodymassindex blivit allt högre h i alla åldersgrupper (12-18) 18) både b hos flickor och pojkar 5

6 Tänj armarna framåt Medianvikten ökat i alla åldersgrupper, mera för f r pojkar än för r flickor Överviktiga pojkars andel stigit från n 7% till 17%,flickors från 4% till 10% (Lahti-Koski föredrag f under Kouluterveyspäiv ivät t 2004) 13 % av 7-åringarna 7 överviktiga enl tillväxtkurvorna (Sihvola 2000) om du tror att 4 av 5 feta barn har åtminstone en förälder f som är r fet 12 % av eleverna i grundskolan i Karleby feta (Fogelholm) Viktigt att nån föräldrarna Om fet som 6-åring 6 - med 25 % sannolikhet fet som vuxen Om fet som 12-åring - med 75 % sannolikhet fet som vuxen 4 av 5 feta barn har åtminstone en fet förälderf Vart fjärde båda b föräldrarna f feta Praktiska råd r d om kost och motion, inte krav påp viktminskning Anorexi-sp spöket! Har skolan / lärarenl Skyldighet? Möjlighet? M - att ta i tu med det växande v problemet övervikt - att hjälpa ett överviktigt barn gåg ner i vikt?????????????????????? TANKAR ÅSIKTER LÖSNINGSFÖRSLAG Stig upp och stå och rulla höftenh om du tror att 5 % av barnen i Finland har diagnostiserad astma Astma och allergier 3 % av barnen har diagnostiserad astma Orsaken till ökning av allergier? 6

7 Barndomstidens diabetes (typ 1) Förekomsten större i Finland än n i andra länderl Antalet barn som insjuknar ökat med ca 3% /år/ 0,3 % av 5-95 åringar 0,5 % av åringarna 0,6 % av åringarna Virusinfektioner och komjölk anses vara de främsta orsakerna till att sjukdomen bryter ut Även diabetes typ 2 har upptäckts hos barn Barnes kolesterolvärden rden överskrider rekommendationerna medelvärdet för f r barn är r optimalt 2,85 mmol/l, övre gränsen 4,0 mmol/l. 3-åringars kolesterolmedeltal 4,47 mmol/l. Största delen av finländska ndska barn utanför idealvärdena Smärtor i rygg och axlar Smärtor i nacke och axlar minst 1ggr/vecka 22 % av skoleleverna (1997) 28 % (2001) % (2008-Stakes) Smärtor i ländryggen l 10 % (1997) 14 % (2001) 17 % (hs), 20 % (gy), 24% (yrk) (2008) Vrid övrekroppen från n sida till sida om du tror att över 50 % av flickorna i högstadiet har ätit värkmedicin v under den senaste månadenm Mediciner mot värk v och förkylningf Värkmedicin hade använts nts av 56 % flickor och 28 % pojkar under den senaste månaden m (2001) Tio år r tidigare av 40 % flickor och av 20 % pojkar 7

8 Rulla påp handlederna om du tror att rökning r har ökat i åk k 8 och 9 sedan 1998 rökning varje dag har minskat från n 25 % till 16 % Rulla påp axlarna om du tror att rökning r varje dag är vanligare bland gymnasieflickor än bland gymnasiepojkar. Rökning Unga i Finland börjar röka tidigare än jämnåriga i de flesta andra europeiska länder. Finländska 15-åringar hör till den grupp av skolelever bland vilka rökning är vanligast i Europa. (År 2002,på 5 plats av 35 länder!) Rökningen ser dock enligt alla undersökningar ut att minska bland åringar. Minskningen är större bland pojkar än bland flickor Hos 18-åriga pojkar har rökningen hållits konstant sedan 1977 men ökar fortfarande bland 18 åriga flickor. Orsaker? Även rökning som prova på minskar. Teströkning var år 2003 ovanligare bland åringar än under hela perioden Skillnader mellan pojkars och flickors rökvanor har nästan försvunnit. Snuset? Endast ett få elever i åk 5 (<1%) röker dagligen Av 11-åringar har 8 % av flickorna och 18 % av pojkarna rökt en hel cigarett Rökning varje dag Kouluterveys 2005, 2007 (Västra Finland, Uleåborgslän och Åland) Kouluterveys 2006, 2008 (Södra Finland, Östra Finland och Lappland) åk 8 åk 9 Gy åk 1 Gy åk 2 Yrk 2 p fl p fl p fl p fl p fl Utveckling (röker varje dag) (Västra osv Fin.) åk k 8-98 åk k (gymn) % % Utveckling (röker varje dag) (Södra o Norra F) Gr.sk Gymn Yrk 1-21 % % %

9 Har du snusat? Snus åk 8 åk 9 Gy åk 1 Gy åk 2 Yrk 2 p fl p fl p fl p fl p fl % % % % % Nej > 50 ggr Stampa med fötterna f i golvet om du tror att över 15 % av eleverna i åk k 9 uppger att de dricker alkohol minst 1 gång g i veckan 12 % av pojkarna 10 % av flickorna Alkohol Dricker alkohol minst en gång g i månaden m eller oftare (Stakes) åk k 8 åk k 9 Gy 1 Gy 2 Yrk 1 Yrk 2 % % % % % % Små skillnader i flickors och pojkars alkoholbruk påp alla skolstadier (tidigare vanligare bland pojkar) Ordentligt berusad minst 1 gång/mån (Stakes ) (tosihumala) grundskola gymnasium yrk.utbild. % % % Stig upp och töj t j armarna mot taket Ingen skillnad mellan flickors och pojkars besrusningsdrickande upp till 16 år. I åk k 2 i gymn och yrk är r berusningsdrickande (humalahakuinen juominen) vanligare bland pojkar om du tror att över 90 % av eleverna i åk k 9 aldrig provat hasch eller marihuana 9

10 Narkotika Har aldrig prövat hasch eller marihuana åk k 8 åk k 9 gy I gy 2 yrk 2 % % % % % Har använt hasch eller marihuana oftare än 5 gånger grundskola gymnasium yrk.utbild. 2 % 3 % 6 % Användning av andra droger (extacy, subutex, heroin, kokain, amfetamin, LSD och andra liknande droger) ligger på ca 0-1 % på alla skolstadier Lyft båda b knäna na upp mot bröstet 3 ggr om du tror att en femtedel av 15-åringarna sover mindre än n 7h/natt under skolveckan Sovvanor Under 1900-talet har nattsömnen bland unga förkortats f i medeltal 1-1,51 1,5 h. Trötthetsk tthetskänslan det vanligaste psykosomatiska problemet Tillräckligt med sömn s korrelerar med skolframgång! Redan ett par timmars sömnbrist s per dygn påverkar p ämnesomsättning och immunsystem (ökarar risken för f diabetes, högt h blodtryck, kransartärsjukdom) rsjukdom) Samband mellan för f r litet sömn s och ångest-depression har påvisatsp Små förändringar i sömnms mnmängden ngden men från n 1990 framåt t går g r en allt större del unga till sängs först f efter kl.23. Ca en femte del av 15 åringar sover mindre än n 7 h/nattb Andel unga som lägger l sig eller senare åk k 8 åk k 9 åk k 1 åk k 2 Yrk 2 fl p fl p fl p fl p fl p

11 Ställ dig upp och stå på et ben om du tror att över 30 % av flickorna i åk har haft samlag Sexuell erfarenhet Samlagsdebuten skett vid allt lägre ålder ( ) Debutåldern stabiliserat sig under 1980-talet och har därefter visat små förändringar. Finlandssvenska elever har något större sexuell erfarenhet än finskspråkiga (på alla variabler: Kramats, Kysst på munnen, Smekt ovanpå kläderna, Smekt under eller utan kläder, Samlag) (WHO) Av finl.svenska elever i åk 9 har 32 % av flickorna och 25 % av pojkarna haft samlag (1998) Stakes liknande resultat Mellan % av de högstadieflickor som har haft samlag har haft flere än 5 partners ( ) För högstadiepojkar är motsvarande siffror mellan 13-18% ERFARENHET AV SAMLAG flickor % pojkar % åk8 åk9 gy1 gy2 yrk2 åk8 åk9 gy1 gy 2 yrk Flera än 5 samlagspartners flickor % pojkar % åk8 åk9 åk1 åk2 yrk2 åk8 åk9 gy1 gy2 yrk Obs % av de som har haft samlag! Alltså 22 % av de 15 % pojkar i åk 8 som haft samlag har haft mer än 5 partners Användning av Preventivmedel IMPLIKATIONER FÖR SKOLAN? Tidigarelägga sexualundervisningen! åk 8 för sent! Kondom vanligaste preventivmedlet bland unga (mellan 40 och 65 % använt kondom av de som haft samlag) Ca hälften av flickor i gy åk 2 använde p-piller vid senaste samlag Dagen-efter pillret allt vanligare En femtedel av de 15-åriga flickor som haft samlag har använt dagen-efter piller (enl Liinamo 1996,1997) Enligt Stakes10 % av flickor i åk 9 som haft samlag över 20 % av flickor i gymn åk 2 som haft samlag. Oskyddat samlag mycket vanligare bland finlandssvenska ungdomar än bland finskspråkiga!! (enl WHO -98) Senaste samlaget oskyddat: fisv flickor 32 % (finska 9 %) fisv pojkar 40 % (finska 15%) 11

12 Vifta med händerna h i öronen om du tror att oskyddat samlag är vanligare bland finskspråkiga kiga unga än bland finlandssvenska unga Flickor: 32 % finl.sv, 9 % finska Pojkar: 40 % finl.sv, 15 % finska (WHO 1998) OSKYDDAT SAMLAG (Kouluterveys) flickor % åk8 åk9 åk1 åk2 yrk2 pojkar % åk8 åk9 åk1 åk2 yrk Fysisk aktivitet Idrott eller motion under fritiden minst 30 min flickor % pojkar % åk8 åk9 gy1 gy2 yrk2 åk8 åk9 gy1 gy 2 yrk 2 1 gång/dag el > ggr/v ggr/v gång/v el <

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Hälsa i skolan 2009. Situationen på Åland. fornamn.efternamn @thl.fi

Hälsa i skolan 2009. Situationen på Åland. fornamn.efternamn @thl.fi Situationen på Åland Pauliina Luopa, Suvi Vilkki, Topi Kinnunen, Jukka Jokela, Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Minna Pietikäinen fornamn.efternamn @thl.fi Institutet för hälsa och välfärd (THL) PB 30 00271

Läs mer

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6.

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6. Folkhälsorapport Barn och unga i Eslöv 12 En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 6 Skolår 9 Gymnasiet år 2 Kommunledningskontoret Postadress 241 8 Eslöv Besöksadress

Läs mer

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012 All statistik i punktform Innehåll 1 Mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling... 3 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 3 1.2 Barn och ungas uppväxtvillkor...

Läs mer

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009 arn och ungas hälsa En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun 2009 Piteå kommun Tel: 0911-69 60 00 Besöksadress: Svartuddsvägen 1 www.pitea.se En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun

Läs mer

Fysisk aktivitet, kost och sömn hos skolbarn och deras vårdnadshavare

Fysisk aktivitet, kost och sömn hos skolbarn och deras vårdnadshavare Fysisk aktivitet, kost och sömn hos skolbarn och deras vårdnadshavare December 2008 Annette Forss, Eva Roos, Carola Ray, Agnetha Sundqvist 1 Förord och tack Hälsoverkstaden är ett forsknings- och skolprojekt

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012 Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - en undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa B skolår 9 skolår 6 gymnasiet år 2 1 2 Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 211, R 211:27 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-892- (pdf) ISBN 978-91-7257-893-7

Läs mer

Exempel: Om ditt medeltal är 7,2 svarar du så här på nedanstående fråga: 10. Vilket var ditt medeltal (alla ämnen) på senaste betyg?

Exempel: Om ditt medeltal är 7,2 svarar du så här på nedanstående fråga: 10. Vilket var ditt medeltal (alla ämnen) på senaste betyg? HÄLSA I SKOLAN 2003 Stakes PB 220, 00531 HELSINGFORS Forskningsprofessor Matti Rimpelä Hej! Med hjälp av detta frågeformulär insamlas data om skoltrivsel, skolornas och läroanstalternas arbetsförhållanden

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Hälsan i Sörmland Äldre

Hälsan i Sörmland Äldre Hälsan i Sörmland Äldre Foto: www.fotoakuten.se FoU i Sörmland Statistikrapport 214:1 Hans Eriksson 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund... 4 Material och metoder... 4

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning Ungdomarna har svarat att de mår

Läs mer

Ungdomars hälsa. Ungdomars hälsa. Sammanfattning

Ungdomars hälsa. Ungdomars hälsa. Sammanfattning 3 Ungdomars hälsa Sammanfattning I detta kapitel beskrivs folkhälsans utveckling i åldersgruppen 16 24 år, en ålder då unga människor befinner sig i brytningstiden mellan barndom och vuxenliv. I kapitlet

Läs mer

Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005

Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 Margareta Lindén-Boström Carina Persson Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Gymnasieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning: Ungdomarna har svarat att de

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012 RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Nio kommuner i Kalmar län 12 Monica Keller Agnetha Hammerin Skriftserie 12:3 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer