Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE / , kl i C305

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2014/2015. 2015-02-05, kl 18.30 i C305"

Transkript

1 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE / , kl i C305

2 Bilaga Kårfullmäktige 4 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Maskinteknologsektionen meddelar att sen senaste KF: Utfört sektionsmöte 3 Gamla styret ansvarsbefriade Inröstad projektledare för M-Jet 2015 Inröstad valberedning Beslut om införskaffande av ny Maskinen Påbörjat förberedelser inför SMART 2015 Haft jullov med tomtar och isbjörnar Rapporterar att till nästa KF Utfört SMART 2015 Köpt ny Maskinen Geosektionen, Ordförande Sofia Skoglund Vad vi har gjort: Geolussebalen 6/12 St Rabrustberov 10/12 fest för alla aktiva inom sektionen. Bytt styre. Det nya styret har klivit på och haft överlämning med både det gamla styret och kåren. Arrangerat sektionsmiddag tillsammans med institutionen under lilla nollep. Vad vi har på gång: Baka och dela ut semlor till våra medlemmar den 17/2. Sektionsmöte i mars. Spånar på ett event för att fira att samtliga programföreningar under SBN nu är sektionsföreningar. Söker sponsorer. Sektionen för Industriell ekonomi, Ordförande Daniel Karlsson rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: I-sektionen har haft Jullov Arbetat med överlämning Arbetat med uppdatering av hemsidan Deltagit i LARV 2015 Säsongens första I-PUB på Old Brodies vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

3 Bilaga Kårfullmäktige 4 Sammanträdesdatum Sidan 2 av 3 rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång: Sektionsmöte 3 Alumniföreläsning Studieresa till Stockholm Profilbildsfotografering Försäljning av profilprodukter Datasektionen Rapport sedan senaste KF Första möten med rymds programföreningar Första möten med Y programföreningar Första möten med Datas programföreningar Fortsättning med planering av GULA Valberedningen har börjat arbetet för att söka nytt styre.dll färdigt och utvärderingen håller på att arbetas med Rapport till nästa KF Fortsättning om Programföreningar Uppdaterad hemsida Bergsskolans studentförening, Ordförande Elias Larsson rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: Läxhjälp för våra studenter Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar fotboll, ishockey och innebandy Pubkvällar Visning av hockeymatcher Ledarskapsutbildning för examensklasserna Luciamiddag Storstädning av kårhuset bergmästargården inför vinterns läsperioder Jam session Spelkväll där man tar med sina instrument och jammar lite eller lyssnar på dom som spelar. Hockeyresa till Karlstad och se Färjestad Innebandy match mot Gammelkroppa skogskola AD-dagarna 3-4 februari Besök av LTU karriär. rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång: Läxhjälp för våra studenter Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar fotboll, ishockey och innebandy Pubkvällar Programråd Ledarskapsutbildning för examensklasserna Årsmöte 18 februari, med styrelsebyte. vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

4 Bilaga Kårfullmäktige 4 Sammanträdesdatum Sidan 3 av 3 Doktorandsektionen Adel Rapporterar på mötet SMK Rapporterar på mötet STUK Rapporterar på mötet Valberedningar Rapporterar på mötet vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

5 Bilaga KS 5 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 2 Reglementesändring Reglemente för fond för pris till bästa lärare Föredragare: Kårstyrelsen Enligt Teknologkårens reglemente 2.6 bör samtliga nominerade lärare underrättas personligen om hen har blivit nominerad. Det kan leda till dubbla budskap från Teknologkårens sida. Förslag är att ändra rödmarkerad text till grönmarkerad text. Förslag till beslut Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige att bifalla reglementesändring i enlighet med bilaga xx 1.1. Reglemente för fond för pris till bästa lärare Senast uppdaterad av KF KF Uppgift Fonden skall varje år dela ut kronor som ett pris till den bästa läraren vid Luleå tekniska universitet. Priset delas ut för berömliga lärargärningar, engagemang för studenterna och pedagogisk skicklighet. Utdelning av priset sker vid Teknologkårens examenshögtid. Ansvar Juryn ansvarar för marknadsföring och utdelning av Teknologkårens pris till bästa lärare. Juryns storlek och sammansättning Juryn består av sektionernas utbildningsbevakningssamordnare (UBS), Utbildningsenhetens ordförande (UO) samt två personer utsedda av kårstyrelsen. Juryn äger rätt att till sig adjungera en eller flera personer som kan underlätta arbetet att utse en pristagare. Regler för juryns arbete Juryn skall till nomineringstidens första dag utforma en enkel specifikation där det tydligt framgår hur en fullständig nominering bör utformas. Jurymedlemmar har inte rätt att nominera kandidater till priset. Juryns arbete utgår från de nomineringar som lämnats in. Engagemang för studenterna och pedagogisk skicklighet skall tillmätas stor vikt. För att säkerställa de nominerade lärarnas tillskrivna meriter kan juryn i viss mån utreda detta genom informella intervjuer med lärarens studenter, resultat från kursutvärderingar samt eventuella egna erfarenheter. vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

6 Bilaga KS 5 Sammanträdesdatum Sidan 2 av 2 Vid beslut om tilldelning av priset har endast ordinarie jurymedlemmar rösträtt. Pristagare skall utses, underrättas och offentliggöras senast tre veckor innan examenshögtiden. Beslut om pristagare är hemligt till dess att denne är underrättad. Nominerade lärare som inte tilldelas priset skall inte offentliggöras, däremot bör de underrättas personligen. Nominerade lärare som inte tilldelas priset skall inte offentliggöras, däremot bör de juryn finner lämplig underrättas personligen. Juryn får inte lämna ut namn på de studenter som lämnat in nomineringar. Juryns beslut går inte att överklaga. Med hänsyn till ovanstående punkter utformar juryn själv sitt arbete för att kunna bedöma vem av de nominerade som skall tilldelas priset. Efter avslutat arbete skall en utvärdering genomföras och överlämnas till nästa års jury. Nomineringstider och nomineringsförfarande Behöriga att nominera är studenter som avslutat sitt andra år och är medlemmar i Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet. All undervisande personal vid Luleå tekniska universitet får nomineras. Nomineringsunderlag skall anslås och marknadsföras innan nomineringstidens första dag. Tiden för att nominera startar nio månader innan priset skall delas ut och avslutas senast två månader innan priset skall delas ut. En nominering skall vara skriftlig och innehålla en tydlig motivering till varför den nominerade bör tilldelas Teknologkårens pris till bästa lärare. För att nomineringen skall äga giltighet måste kontaktuppgifter till minst en kontaktperson framgå. Tidigare års pristagare får nomineras. Avsättning Avsättning beslutas av fullmäktige. vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

7 Bilaga Sidan 1 av 1 Motion Ändring av beräkningsgång vid mandatfördelning Bakgrund För nuvarande används en metod benämnd fördelningstal för att fördela fullmäktiges mandat. Fördelningstal är en proportionell metod av typen högsta kvot, det finns några interna svagheter och problem med högsta kvot metoder och metodens proportionalitet kan ifrågasättas. Utöver detta är det nuvarande reglementet 3.6. reglemente för kårfullmäktige dåligt utformat då medlemmar i teknologkåren men ej medlemmar i någon sektion kan påverka mandatfördelningen trots att endast sektioner är representerade i fullmäktige. Istället för att använda en i slutändan något dysfunktionell metod för att fördela mandat så föreslås Sainte-Laguës metod, även känd som uddatalsmetoden för mandatfördelningen. Uddatalsmetoden används idag för bland annat för att dela ut utjämningsmandaten i Sveriges riksdag. Metoden ger också ett lågt värde i många disproportionalitetsindex relativt högsta kvot metoder. Förslag till beslut Adrian Larsson föreslår kårfullmäktige att Ändra reglemente 3.6. Reglemente för fullmäktige i enlighet med bilaga x.y.z

8 Teknologkårens reglementessamling Fastställd av KF Reglemente för fullmäktige Senast uppdaterad av Uppgifter Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ och har ansvar för TKL:s strategiska frågor. Sammansättning Fullmäktige består av 35 valda ledamöter med mandat att ta ställning till de frågor som behandlas i kårfullmäktige. Mandatfördelning Mandaten fördelas proportionellt efter valkretsarnas storlek. Varje valkrets ska ha minst ett mandat. Mandatfördelningen baseras på antalet inbetalda kåravgifter den 1 november året innan mandattiden börjar. (Se även beräkningsgång för mandatfördelning nedan.) Val av ledamöter x Ledamöter väljs för en mandattid av ett år. Fyllnadsval till fullmäktige kan hållas efter framställan till talman. x Mandaten ska vara tillsatta senast 31 maj, verksamhetsåret innan mandatperiodens början. x x Val av ledamot i fullmäktige ska ske vid valkretsmöte där samtliga medlemmar tillhörande valkretsen ges möjlighet att närvara. Kallelse där val av fullmäktigeledamöter är med på dagordningen ska anslås senast sju dagar innan valkretsmötet. Vid val av ledamöter till fullmäktige ska minst 15 alternativt 50 % av medlemmarna, utöver sektionsstyrelse och nominerade, ur valkretsen närvara samt protokoll föras. Beräkningsgång vid mandatfördelning Fördelningstal används för att fördela mandaten. För samtliga valkretsar beräknas fördelningstalet genom att valkretsens medlemsantal divideras med TKL:s totala medlemsantal och sedan multipliceras med 35. Mandaten fördelas sedan i följande ordning: 1. Den eller de valkretsar som får ett fördelningstal mindre än 1 tilldelas var sitt mandat. 2. Den eller de valkretsar som får ett fördelningstal större eller lika med 1 tilldelas det antal mandat som heltalet i fördelningstalet anger. 3. Återstående mandat fördelas, mellan de valkretsar som faller under punkt 2, utifrån fördelningstalets decimaldel. Valkrets med störst decimaldel tilldelas ett mandat i första hand, valkrets med näst största decimaldel tilldelas ett mandat i andra hand och så vidare tills alla 35 mandat fördelats.

9 Teknologkårens reglementessamling Fastställd av KF Reglemente för fullmäktige Senast uppdaterad av Uppgifter Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ och har ansvar för TKL:s strategiska frågor. Sammansättning Fullmäktige består av 35 valda ledamöter med mandat att ta ställning till de frågor som behandlas i kårfullmäktige. Mandatfördelning Mandaten fördelas proportionellt efter valkretsarnas storlek. Varje valkrets ska ha minst ett mandat. Mandatfördelningen baseras på antalet inbetalda kåravgifter den 1 november året innan mandattiden börjar. (Se även beräkningsgång för mandatfördelning nedan.) Val av ledamöter x Ledamöter väljs för en mandattid av ett år. Fyllnadsval till fullmäktige kan hållas efter framställan till talman. x Mandaten ska vara tillsatta senast 31 maj, verksamhetsåret innan mandatperiodens början. x x Val av ledamot i fullmäktige ska ske vid valkretsmöte där samtliga medlemmar tillhörande valkretsen ges möjlighet att närvara. Kallelse där val av fullmäktigeledamöter är med på dagordningen ska anslås senast sju dagar innan valkretsmötet. Vid val av ledamöter till fullmäktige ska minst 15 alternativt 50 % av medlemmarna, utöver sektionsstyrelse och nominerade, ur valkretsen närvara samt protokoll föras. Beräkningsgång vid mandatfördelning Uddatalsmetoden används för att fördela mandaten. För samtliga valkretsar beräknas en serie om 35 jämförelsetal med R J n =, n = 0,1,2,,34. 2 n + 1 Där J är jämförelsetalen och R är valkretsens antal medlemmar. Mandaten fördelas sedan i följande ordning: 1. En preliminär fördelning görs genom att dela ut i tur och ordning ett mandat till dem 35 största jämförelsetalen över alla valkretsar, om alla valkretsar fått minst ett mandat gäller denna preliminära fördelning om punkt 4 inte uppfylls. 2. Den eller de valkretsar som inte fått något mandat vid den preliminära fördelningen fördelas var sitt mandat. 3. En ny fördelning likt den preliminära fördelningen görs men med antalet mandat utdelade i punkt 2 subtraherade från den tillgängliga mängden mandat. 4. Om det minsta jämförelsetalet som resulterar i ett mandat delas ut delas av en eller flera valkretsar ska detta mandat ges till den valkrets eller de valkretsar som inte har något övrigt mandat. Om alla valkretsar som delar jämförelsetal har minst ett mandat ska detta eller dessa mandat lottas ut mellan berörda valkretsar.

10 Teknologkårens reglementessamling Fastställd av KF

11 Bilaga Sidan 1 av 1 Motion Ändring av mandatfördelning 2015/2016 Bakgrund Föregående kårfullmäktige (KF 3 4 december) beslutades det om mandatfördelning för kommande verksamhetsår enligt bilaga Hur kårfullmäktiges mandatfördelning ska beräknas finns reglerat i 3.6. Reglemente för fullmäktige, dock så fanns det ett fel i excelfilen som användes för att skapa tabellen i bilaga Felet var att excelfilen inte tog hänsyn till teknologkårens totala medlemsantal utan bara medlemmar skrivna under någon av dem åtta sektionerna. Detta påverkar utslaget från mandatfördelningen. Med hänsyn till ovanstående bör kommande års mandatfördelning ändras till en korrekt beräknad mandatfördelning enligt 3.6 Reglemente för kårfullmäktige. Sektion Med. % Med. Mandat Tilldelade Maskin ,19 9, Geo ,37 7, I ,99 4, Data ,52 4, Skellefteå 190 9,24 3, Berg 120 5,84 2, Doktor 96 4,67 1, Kiruna 22 1,07 0, Frist 53 0,63 Övriga 11 2,48 Totalt 2056 Förslag till beslut Adrian Larsson föreslår kårfullmäktige att ändra kommande års mandatfördelning till ovanstående mandatfördelning.

12 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 10 Ledningsgruppens rapport till KF 4 14/15 Axelina Flote Kårordförande Möten inom LTU Deltagit på upptakt med rektorsråd och rektors chefsgrupp där mycket frågor kring forskning och satsningar diskuterades. Har även haft möte med LTU Karriär för att uppdateras om vad som händer hos dem och vad som händer hos oss. Universitetsstyrelsemöte Deltagit på det tredje styrelsemötet för universitetets styrelse där frågor som ny rektorsperiod och riksrevisionens utlåtande kring universitetet togs upp Ordfrad Uppstart med ordfrad efter julledigheten där nyvalda intoducerades. REFTEC i Kiruna Planerat och genomfört konferens tillsammans med LKAB för kårordförande och vice kårordförande på de teknologkårer anslutna till organisationen REFTEC. Besök hos LKAB genomfördes och diskussioner kring budgetarbete, överlämning, kommunikation och ledarskap fördes. Bostadsdialog Jobbar för att tillsammans med Luleå studentkår lyfta frågan om studentbostäder tillsammans med studenter och presumtiva studenter. En dialog mot kommun, LTU och näringslivet planeras.

13 Sammanträdesdatum Sidan 2 av 10 Sanna Dahlberg Vice Kårordförande Ägarstämma Kårhusrestaurangen i Luleå AB 10 december Deltog som ägarrepresentant för Teknologkåren på Kårhusrestaurangens stämma. Där presenterades en föredragning av det gånga året samt årsredovisningen och revisionsberättelse. Det beslutades även om ansvarsfrihet, åt styrelse och ordförande arvode åt styrelse och revisor, val av revisor och fastställande av ägardirektiv. Policy Programföreningar Sammanställning från workshopen som genomfördes den 17 november har skickats ut till sektionsstyrelserna och programföreningarna. Utifrån detta material arbetar jag, UO och AO med att uppdatera policyn gällande programföreningar. Nolleperioden 2014 Genomgång av alla in- och utbetalningar som gjort under nolleperioden 2014, vilket har sammanställts som ett underlag för budgetprocessen som har påbörjats för nolleperioden Avtal Studentbostadsservice Förhandlingar av avtalet för studentbostadsservice är avslutad och avtal har skrivits under för merparten av alla parter, inväntar ett beslut från Luleå kommun för tillfället. Anslaget är något högre för Lindbäcks AB de övriga parterna Luleå kommun och Luleå tekniska universitet är oförändrade. Omförhandling av avtalet skall ske innan de nya bostäderna som är planerade på nuvarande skogsparkeringen tas i bruk, under våren Sektionskontakt Geo Jag och UO arbetar vidare med konceptet sektionskontakt, vilket innebär träffar på regelbunden basis och under v.5 genomfördes även en överlämning. Allt för att ge det nya geostyret få de bästa förutsättningarna att göra ett bra arbete under året. Julledig Efterlängtat julledighet har även hunnits med Geolussebalen 2014 Representerade Ledningsgruppen tillsammans med några kollegor för Teknologkåren på årets upplaga av Geolussebalen, en mycket bra kväll. LARV Deltagit som företagsvärd under LARV 2015 samt mingelkväll och mässdagen. Stödfunktion i avtalsskrivning och ekonomiska frågor.

14 Sammanträdesdatum Sidan 3 av 10. Erika Werner Utbildningsenhetens ordförande Sektionskontakt Jag har fortsatt haft regelbundna träffar med min sektion som jag är sektionskontakt med. För att föra en bättre dialog lg till sektion. Samt haft en överlämning med den. Detta för att kunna ge en bra grund att stå på. Har även deltagit i sektionsmöte för geosektionen. Programföreningar Sen workshopen som gjordes tillsammans med sektionerna och de programföreningarna som fanns har en sammanställning av all material som togs fram under dagen sammanställts. Samt skickats ut till dem som medverkade under dagen. Tanken är att utifrån detta utveckla policyn för programföreningar med detta som underlag. UBSråd Det har kommit en ny hemsida för att föra statistik/logga studentärenden. Denna hemsida kommer UBSarna jobba med. Utbildningsbevakning.se. I och med detta fördes det en diskussion om vad programrådsrepresentanters roll är. Kunskapsmentorerna HT-14 kunskapsmentorer har slutats och ska nu börja en utvärdering för detta. Samtidigt gör LTU en utvärdering för kunskapsmentorerna under de fyra senaste åren som TKL har organiserat det. LTU DB Deltagit i Dekanus beslutsmöten TFN Deltagit i Tekniska fakultetsnämnden RCG, Rektor chefgruppsmöte Deltagit i RCG upptakt där vi diskuterade det kommande året på LTU. Gick igenom de olika institutionerna, hur det låg till i både forskning och utbildning. HUL Deltagit i huvudansvarigutbildningsledare möten. Dem tillsammans med andra aktörer på LTU sitter med i styrgruppen för den nya läroplattformen. Under lp 1 och 2 har det pågått en pilotomgång för en ny läroplattform, som nu ska utvärderas. UU Utbildningsutskottmöte Genomgång av områden och möjliga åtgärder som stödjer målsättningen Sveriges bästa ingenjörsutbildning. Samtliga satsningar och åtgärder som nämnden kommer att arbeta med bör beakta målsättningen. Diskussion om möjlighet att hitta mått/indikatorer som exempelvis

15 Sammanträdesdatum Sidan 4 av 10 några av befintliga styrmått, rankningsresultat, lön efter x år för att mäta utveckling mot Sveriges bästa ingenjörsutbildningar. Projektspecifikationer bör utarbetas för delar som inte ingår i satsningarna Pedagogisk idé, CDIO samt utbildning för utbildningsledare. Peter Parnes redovisar arbete som pågår på SRT för att locka fler kvinnor till Datateknik. Peter skissar på projektförslag som inkluderar D, Di och Y som pilot för åtgärder och aktiviteter med mål att locka fler kvinnor till teknikutbildningar (del av TFNs verksamhetsplan och även del i Sveriges bästa ingenjörsutbildning). Rubrik Reftek, rubik Under februari månad träffades de 7 störta teknologkårerna inom utbildning RUBIK för att diskutera pedagogik och e-lärande.

16 Sammanträdesdatum Sidan 5 av 10 Elin Hansén Utbildningsenhetens vice ordförande International Office Fortsätter diskussionerna kring hur mobilisering ska utökas och förbättras, har diskuterat vilka olika möjligheter som finns (utlandsstudier, praktik etc) och hur vi ska ta reda på vilka som är intressanta för studenterna. UBS-råd Startarde upp onsdag den 28 januari igen efter julledigheter och annat och diskuterade utbildningsbevakning.se och vad programrådsrepresentanters roll är. Välkomstmöte internationella studenter Var med på ett välkomstmöte för de nya internationella studenterna den 20 januari där jag hälsade dem välkomna och berättade vilka kåren är och hur vi kan hjälpa dem.

17 Sammanträdesdatum Sidan 6 av 10 Johan Koskinen Sociala enhetens ordförande Konstråd Håller på att utvärdera vilken konst som skall finnas i A-huset då det färdigställs. Jämnställdhet Har just påbörjat arbete om skolans jämnställdhetsarbete tillsammans med bland annat HR avdelningen. Där utvärderas den policy som nyss godkänts av rektorn och rutiner för universitetets jämnställdhetsarbete. Även de rutiner som finns för diskrimineringsanmälningar skall uppdateras. Förråd Teknologkåren har tagit över ett antal förråd i D-huset, dessa håller på att rensas och skall sedan städas. Därefter kommer de att delas ut till föreningar som ställt sig i kö sedan tidigare. Lilla nolleperioden Anordnade en kårkväll tillsammans med Luleå Studentkår som från Teknologkårens sida var onödig då det inte kom någon teknolog till evenemanget. En välkomstmiddag anordnades också där ansvaret lämnades över till LS projektledare Per Lund då ingen teknolog anmälde sig till den heller. Överlämningshelg med NPG En överlämningshelg har anordnats för den nya nolleperiodsgruppen. Utvärdering Av4ningen Har tillsammans med Luleå Energi Arena utvärderat evenemanget Av4ningen och planerat inför kommande Av4ning så att den skall bli så bra som möjligt. Overaller Overallerna har efter en lång väntan äntligen anlänt och därmed börjat säljas.

18 Sammanträdesdatum Sidan 7 av 10 Karin Burström Phaestmästarinna Sexmästerier Sedan senaste KF har vi haft några möten med sexmästerierna där vi diskuterat overallsinvigning och samarbeten. Vi pratar också om hur vi ska göra Thulens roll större. TKL-kampen TKL-kampens resultat är sammanställt och kommer att presenteras på facebooksidan. Det återstår några tävlingar, så ännu det är inte för sent. LARV Jag var med som företagsvärd under LARV, vilket var jätteroligt och utvecklande. Det var nyttigt att se ett av kårens största projekt från mer än en sida.

19 Sammanträdesdatum Sidan 8 av 10 Markus Wickbom HSSO Studentskyddsrond Jag har sett till att ansvaret för studentskyddsronden lagts över på Lise-Lotte så att den kommer att genmföras och kallas till. Syftet är det detsamma som tidigare, se över allmäna studieytor som annars inte brukar gås igenom på institutionernas skyddsronder med alla SSO:er. Överlämning Pratat med SO om hur arbetet inom studiemiljö skall fortskrida när jag är borta. Även börjat skriva på överämningen inför nästa HSSO. Jag har också informerat berörda folk om att jag kommer att försvinna under våren. Möten Fortsatt mötena med Lise-Lotte Martinsson-Ekman (LTU), SO och Per Lund (LS), saker som diskuterats/genomförts: Mikroland i C-huset är på väg Ett mikroland i B-huset diskuteras Studentskyddsrond Studieytor i allmänhet

20 Sammanträdesdatum Sidan 9 av 10 Cecilia Crampelle Arbetsmarknadsenhetens ordförande PREvent Genomfört personliga samtal, tillsammans med Johan (KOMS), med alla i PREvent för att vidareutveckla gruppen. EventPortfölj Fått hjälp av Johan (KOMS) att lägga ut Teknologkårens eventportfölj på hemsidan. Eventportföljden är ämnad för att företag ska se var vi kan erbjuda dem i form av exempelvis marknadsföring och event. Policy Programföreningar Sammanställning från workshopen som genomfördes den 17 november har skickats ut till sektionsstyrelserna och programföreningarna. Utifrån detta material arbetar jag, UO och VO med att uppdatera policyn gällande programföreningar. Policy En väg in Jobbar tillsammans med ARB och LG fram en ny policy som går till KS 6 för beslut ARG Jätte-ARG i Tänndalen 2-7 januari tillsammans med Akzo Nobel. LARV PrepWeek Anordnade en frukost tillsammans med LARV och Doktoranderna under PrepWeek. Vecka 4 Deltagit som företagsvärd under LARV 2015 samt mingelkväll och mässdagen. Traineetjänster Den 26 januari hölls en lunchföreläsning med Trainee Salten, det är flera traineeföreläsningar på gång i februari-mars. Information kommer på hemsidan så fort datum är spikade. Mycket marknadsföring sker för traineetjänster via affischering i februari. Representation Venture Cups Regionsfinal i Piteå Företagsfrukost med Luleå Näringsliv AB (LNAB) Uniaden Umeås Arbetsmarknadsmässa tillsammans med Josefine (PL)

21 Sammanträdesdatum Sidan 10 av 10 Josefine Pettersson Projektledare för LARV LARV-crew Först och främst vill jag ge en stor eloge till alla LARVs funktionärer. Ni har gjort ett riktigt bra jobb och utan er hade inte LARV varit möjligt. 9/12 genomfördes det första informationsmötet med LARV crew 19/1 var det andra och sista stormötet för alla engagerade under LARV. Här gicks alla detaljer inför mässdagen igenom. Reftec och ARG ARG-möte och Utvecklingskonferens, Stockholm, 3/12 4/12 Utvecklingskonferensen, 3/12, hölls på KTH och är ett forum för utveckling av samarbete mellan ARG och företag för att förbättra kvalitén på de aktiviteter som både företag och kåren genomför. Här träffade jag cirka 8 andra företag och diskuterade blanda annat arbetslivsanknytning och större samarbetsavtal. Under ARGmötet 4/12 besöktes Tieto. Under detta möte var en av de punkter som diskuterades: Gender diversity Hur kan kåren i sin näringslivsanknytning arbeta med detta tillsammans med företagen? Hur arbetar Tieto med Gender diversity idag? JätteARG i Tänndalen 3/1-7/1 Tillsammans med ARbetsmarknadsGruppen (ARG) inom Reftec och Akzo Nobel. ARG diskuterade verksamhetsplan för vt15 samt träffade de nyinvalda ARGarna. Med Akzo Nobel fördes diskussioner employer branding och företaget i sig. Hur håller ett företag en intressant föreläsning? Uniaden, Umeås mässa, 27/1 Deltog på Uniaden tillsammans med AO och minglade med företag. Huvudsamarbetspartner Atlas Copco Under 5/12 åkte jag ner till Örebro för att besöka Atlas Copco. Under mötet fick jag se hur deras verksamhet fungerar samt att vi diskuterade samarbetet under LARV. Prep-Week, vecka 50 Under vecka 50 genomfördes för andra året Prep-Week, ett koncept gjort för att förbereda och inspirera studenter. Aktiviteterna genomfördes med god kvalité och relativt gott deltagande. Veckan gav studenter både tips och trix inför framtiden, ett gott skratt och inspiration. Aktiviteterna som genomfördes under veckan var följande: CV-workshop och fotografering med LTU-karriär Sommarjobbsmässa i samarbete med LTU-karriär Katalogreleese och inspirattionsföreläsning med Atlas Copco. Under detta event deltog cirka 130 studenter (!). Pepparkakshustävling i samarbete med Arktis och SBN.

22 Sammanträdesdatum Sidan 11 av 10 Pubkväll i LARV-anda Ett tillfälle att träffa LARVs projektgrupp och koordinatorer. Frukost med doktorander vid LTU Inspirationsföreläsning med retoriken Kjell Dahlin. En föreläsning om attityd och kommunikation. Föreläsning i kontakt och nätverkande inför LARV med LTU-karriär. LARV, vecka 4 Under vecka 4 genomfördes en vecka full med aktiviteter. Denna vecka aktiverade många studenter vilket alltid är lika roligt att se! Resultatet var lyckat. Genomförda aktiviteter under veckan: Alumnföreläsning med Sara Gidlund som jobbar på European Space Agency. Frukostföreläsning tillsammans med Trafikverket, Tillsammans utvecklar vi samhället Mingelkväll tillsammans med företagsrepresentanter och engagerade i LARV-crew. 2 stycken lunchföreläsningar med Atlas Copco, Produktdesign och individen samt Produktivitet och Effektivitet LARVmässan, bankett och personliga samtal. Frukostmingel med Tieto Föreläsning med Doktoranderna Lunchföreläsning med SKC Utvärderingar Utvärderingen av LARV 2015 har redan påbörjats. Under mässdagen hämtades åsikter från både företag och studenter. Utvärderingar har även skickats ut till LARV CREW. Utvärderingarna från de tre parterna (företag, besökare, engagerad) kommer sedan användas för LARVs framtida utveckling.

23 Sammanträdesdatum Sidan 12 av 10 Johan Pihl Kommunikationsstrateg Informationsskärmar LTU har påbörjat en förstudie om att installera informationsskärmar (digitala skärmar med informationsflöden) på campus Luleå. I denna förstudie sitter Teknologkåren och Luleå Studentkår med för att identifiera behov och arbeta fram den bästa lösningen för projektet. Arbetet kommer fortsätta under VT15. PREvent Genomfört personliga samtal, tillsammans med Cecilia (AO), med alla i PREvent för att vidareutveckla gruppen. Sektionskontakt Deltagit på Maskinteknologsektionens sektionsmöte den 9:e december. EventPortfölj Hjälpt Cecilia (AO) att grafiskt utforma och publicera Teknologkårens eventportfölj, som ska finnas till för företag att enkelt se vad Teknologkåren erbjuder för möjliga samarbeten. Kampanj utbildningsbevakning.se Tillsammans med Luleå Studentkår arbetat fram material till marknadsföringskampanjen för webbplatsen Kampanj för val Teknologkåren 2015/2016 Hjälpt valberedningen med att arbeta fram kampanjmaterial inför den kommande nomineringsperioden för nästa års kårstyrelse, ledningsgrupp, valberedning, talmanspresidium, revisor, etc. Nomineringar kan skickas in via

24 Meddelanden KS meddelar att kr har använts från investeringsfonden till inköp av tillbehör till de nya datorerna, ett ärendehanteringssystem inklusive utbildning samt två kvittoskrivare och kvittorullar till izettle. att I-sektionen har beviljats kr för att anordna I-konferensen från sektionsfonden. att Kårstyrelsen har beviljat 1600kr för lunch till deltagarna av workshopen om ökat engagemang från sektionsfonden. att projektet LARV har beviljats kr för en föreläsning under LARV prepweek med Kjell Dahlin från föreläsningsfonden. att Geosektionen har beviljats kr för att anordna Geolussebalen från sektionsfonden.

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-01-23

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-01-23 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-01-23 Ansökan till Teknologkårens Sektionsfond Sökt av: Sökt summa: Phöseriet, Skellefteå Sektionen 5,000 kr Bakgrund Studentföreningen Campus Skellefteås

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015. 2014-10-09, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015. 2014-10-09, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015, kl 18.30 i C305 Bilaga 12.1.1 Kårfullmäktige 1 Sidan 1 av 2 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Geosektionen Sektionen för Industriell ekonomi,

Läs mer

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14 2014-08-22 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 3 13/14

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 3 13/14 2014-10-23 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, Vice ordförande Dennis Forslund Maskinteknologsektionen

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknologkårens reglementessamling Teknologkårens reglementessamling... 1 1. Reglementen för ekonomi och administration... 3 1.1. Reglemente för personalsocial verksamhet... 3 1.2. Reglemente för arvodering...

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2014/2015. 2014-11-06, kl 18.30 i A109

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2014/2015. 2014-11-06, kl 18.30 i A109 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2014/2015, kl 18.30 i A109 Bilaga 22.1.1 Kårfullmäktige 2 Sidan 1 av 2 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Geosektionen Sektionen för Industriell ekonomi,

Läs mer

Protokoll 9 13/14, Sammanträdesdatum: Tid: 12:54 14:38 Plats: B1309 Hoppesalen. Teknologkårens styrelse. Ledamöter N/L Kommentar

Protokoll 9 13/14, Sammanträdesdatum: Tid: 12:54 14:38 Plats: B1309 Hoppesalen. Teknologkårens styrelse. Ledamöter N/L Kommentar Ledamöter N/L Kommentar Oscar Kööhler KO N Linus Persson VO N Joakim Brahed UO N Maxime Koitsalu UvO L Johan Albihn SO N Tomas Vannucci INFO N t.o.m. 13:56 Therése Sveitz AO N Övriga närvarande Axelina

Läs mer

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 9 13/14

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 9 13/14 2015-05-26 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2012/2013. 2012-10-08, kl 18.30 i A109

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2012/2013. 2012-10-08, kl 18.30 i A109 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2012/2013 2012-10-08, kl 18.30 i A109 Bilaga: 22.1.1 Bergsskolans studentförening, Ordförande Anders Johansson rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: Pubkvällar

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

Dagordning & Bilagesamling

Dagordning & Bilagesamling Dagordning & Bilagesamling Sektionsmöte 1 29 September 2016 Sidan 2 Dagordning sektionsmöte 1 Geosektionen torsdag den 29 September i sal E632 kl. 18:30 1 Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande,

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2013/2014. 2013-11-07, kl 18.30 i E632

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2013/2014. 2013-11-07, kl 18.30 i E632 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2013/2014, kl 18.30 i E632 Bilaga 22.1.1 Kårfullmäktige 2 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, vice ordförande Martin Svensson Geosektionen,

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Protokollförare: Justeras: Närvarande medlemmar: Se bilaga. Övriga närvarande: Se bilaga. /Patrik Valfridsson. /Jennie Eriksson.

Protokollförare: Justeras: Närvarande medlemmar: Se bilaga. Övriga närvarande: Se bilaga. /Patrik Valfridsson. /Jennie Eriksson. Närvarande medlemmar: Se bilaga. Övriga närvarande: Se bilaga. Protokollförare: /Patrik Valfridsson Justeras: /Jennie Eriksson /Mattias Thorwid /Tomas Sahleström 1 Inledande formalia Föredragare: Jennie

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2013/2014. 2013-10-03, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2013/2014. 2013-10-03, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2013/2014, kl 18.30 i C305 Bilaga 12.1.1 Kårfullmäktige 1 Sidan 1 av 4 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, vice ordförande Martin Svensson Maskinteknologsektionens

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117.

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Protokoll sektionsmöte Geosektionen

Protokoll sektionsmöte Geosektionen Protokoll sektionsmöte Geosektionen Plats: Sal A117,. Tid: 10 mars 2016 kl. 18:30 Närvarande: 29 medlemmar. 2 icke medlemmar, se Bilaga 1. 1 Formalia 1.1. Mötets öppnande Oscar Forsberg förklarade mötet

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 3 2016/2017 2016-12-08, kl 18.30 i C305 Föredragningslista 3-16/17, 21-30 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2016-12-08, kl 18.30 Ärenden: 21-30 Bilaga Föredragare

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund.

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:41 den 12 maj 2015 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Mattias

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2015/2016. 2015-11-05, kl 18.30 i E632

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2015/2016. 2015-11-05, kl 18.30 i E632 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2015/2016, kl 18.30 i E632 Bilaga 12.1.1 Kårfullmäktige 2 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Maskinteknologsektionen har sedan förra KF: Genomfört

Läs mer

Teknologkårens styrelse Bilaga 42.1.1 Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sidan 1 av 6 Proposition angående styrdokument för medlemspremiering Bakgrund Efter flera år av oklarheter och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Sidan 1 av 9 Verksamhetsplan 2014-2015 Denna verksamhetsplan bygger direkt på mål och visionsdokumentet, den version som fokusgruppen tagit fram. Det betyder att målen kan komma att förändras något då

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19 Bilaga 82.1.1 Kårstyrelsemöte 9-13/14 Sammanträdesdatum 2014-06-19 Sidan 1 av 9 Verksamhetsplan 2014-2015 Denna verksamhetsplan bygger direkt

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015 2015-03-05, kl 18.30 i C305 Bilaga 62.1.1 Kårfullmäktige 6 Sammanträdesdatum 2015-04-23 Sidan 1 av 4 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, Vice ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Teknologkårens instruktionssamling

Teknologkårens instruktionssamling Fastställd av KS 2012-09-21 Teknologkårens instruktionssamling 1. Utskott & arbetsgrupper 1. Arbetsmarknadsutskottet 2. Informationsutskottet 3. Studieutskottet 4. Utbildningsutskottet 5. Förvaltningsutskottet

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Dagordning styrelsemöte

Dagordning styrelsemöte Dagordning styrelsemöte Styrelsemöte för Datasektionen klockan 16.30 den 20:e februari 2017. 1. Formalia 1. Närvaro David Rutqvist, Elna Warnhag, Carl Bäck, Simon Ranefjärd, Carl-Henrik Hanquist (CH),

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 A117 1(7)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 A117 1(7) Sektionsmöte 2015-04- 21 18:30 A117 1(7) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel Smirat,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011/2012

Verksamhetsberättelse 2011/2012 Allmän verksamhet Styrelsen Då styrelsen tillträdde var nio av tio ledamöter tillsatta. Den tionde, PR-ansvarig, tillsattes under verksamhetsårets första sektionsmöte. Till att börja med fanns tre ledamöter

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-10-23

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-10-23 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-10-23 Victor Bjälke 2014-09-23 Ansökan till sektionsfonden Sidan 1 av 2 Ansökan till sektionsfonden Skaljackor avsedda för BRINNs medlemmar Bakgrund BRINN

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Dagordning & Bilagesamling

Dagordning & Bilagesamling Dagordning & Bilagesamling Sektionsmöte 13 mars 2014 Sidan 2 1 Formalia Dagordning sektionsmöte 1 Geosektionen torsdagen den 13 mars i sal E 632 kl. 18:00 1.1.Mötets öppnande 1.2.Val av mötesordförande,

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2013/2014. 2014-02-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2013/2014. 2014-02-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2013/2014, kl 18.30 i C305 Bilaga 42.1.1 Kårfullmäktige 4 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, vice ordförande Martin

Läs mer

Maskinteknologsektionens styrelsemöte Sammanträdesdatum: Tid: Plats:A3101a

Maskinteknologsektionens styrelsemöte Sammanträdesdatum: Tid: Plats:A3101a Närvarande Arvid Marklund Lucas Asplund Oskar Tengberg Emma Nordekvist Carl Ekberg Philip Skånberg Erika Holmgren Tove Audhav Jonas Dahlgren Ordförande Vice Ordförande Kassör Utbildningsbevakningssamordnare

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE / , kl i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE / , kl i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 7 2016/2017 2017-05-18, kl 18.30 i C305 Bilaga 62.1.1 Kårfullmäktige 7 Sammanträdesdatum 2017-05-18 Sidan 1 av 4 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen rapporterar

Läs mer

Teknologkårens styrelse Simon Persson

Teknologkårens styrelse Simon Persson 2017-06-16 Simon Persson Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden LARV-projektledare Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens

Läs mer

Föredragningslista för sektionsmöte 1

Föredragningslista för sektionsmöte 1 vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte 2 2011/2012 Sammanträdesdatum: 2011-12-07 Tid: 18.30 Plats: E632 Föredragningslista för sektionsmöte 1 Datum: 2011-12-07 Till: Sektionens medlemmar

Läs mer

Styrelsemöte protokoll

Styrelsemöte protokoll Sidan 1 Plats: Geoexpen, Tid: måndag 20141013 kl 12.00 Styrelsemöte protokoll Närvarande: Harald Börestam, Emelie Hedlund Nilsson, Alfred Holgersson, Daniela Backlund, Melinda Winninge, Joel Carlsson,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-04-24 Bilaga 72.1.1 Sidan 1 av 3 Ansökan Sektionsfonden Ansökan av: Maskinteknologsektionen Ansökt summa: Sektionsfonden, 5110 kr Bakgrund Under Maskinteknologsektionen

Läs mer

Maskinteknologsektionens reglementessamling

Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 1 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 2 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Reglemente för Maskinteknologsektionens utbildningsutskott... 4 Syfte... 4 Ansvarighet...

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :00 C305 1(6)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :00 C305 1(6) Sektionsmöte 2 2014-11- 19 18:00 C305 1(6) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklarar mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande väljs Daniel Smirat,

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld.

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld. 1 Inledande formalia Föredragare: Martin Svensson 1.1 Mötet öppnas Martin Svensson förklarar mötet öppnat klockan 17:07 den 20:e maj 2014 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Martin

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Årsmöte :00 A117 1(6)

Art Datum Tid Plats Sida Årsmöte :00 A117 1(6) Årsmöte 2014-09- 29 18:00 A117 1(6) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklaras mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande väljs Daniel Karlsson, till

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

PROGRESSRAPPORT

PROGRESSRAPPORT Projekt: Kunskapsmentorer Preliminär Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Tobias Henriksson 2011-05-23 Ange Dokumentnummer 001 Status: KUNSKAPSMENTORER PROGRESSRAPPORT 2011-05-23 Tobias

Läs mer

Senast reviderad Reglemente. för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Senast reviderad Reglemente. för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Innehållsförteckning 1. Policy... 3 1.1. Alumnlista... 3 1.2. Profilkläder... 3 1.3. Alkohol... 3 2. Styrelsen... 4 2.1 Styrelsens medlemmar...

Läs mer

Maskinteknologsektionens reglementessamling

Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 1 av 12 Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 2 av 12 Maskinteknologsektionens reglementessamling Reglemente för Maskinteknologsektionens utbildningsutskott... 3 Syfte... 3 Ansvarighet...

Läs mer

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November).

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November). Bilaga 3. Syftet med denna punkt är att medlemmarna och medlemsmötet ska ha en möjlighet att under pågående verksamhetsår granska och kommentera verksamheten, istället för enbart efter detsamma i samband

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Sara Kafi.

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Sara Kafi. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:40 den 22 april 2015 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Mattias

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsemöte 140325. Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75

Styrelsemöte 140325. Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75 Styrelsemöte 140325 Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75 Närvarande röstberättigande: Närvarande övriga: Ekonomiansvarig Adjungerande Skåne Nation Amanda Lindborg Jonas Kjällgren Simon Göransson Marta

Läs mer

Ordförande. Vice Ordförande

Ordförande. Vice Ordförande Ordförande Namn: David Rutqvist Program: Civilingenjör Datateknik, 4e året Förbereda möteshandlingar inför styrelsemöten och sektionsmöten. Företräda sektionen vid möten med universitetet, kåren, andra

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 s styrelse Verksamhetsplan 2013/2014 Inledning Verksamhet s verksamhet bedrivs av funktionärer och personal. Verksamheten skall bedrivas enligt s stadgar, åsiktsdokument, reglementen och policys. bör även

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

Luleå Studentkår Vision

Luleå Studentkår Vision Luleå Studentkår Vision Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/7 Innehållsförteckning VISION...3 MÅLBILD...4 Vad vi gör... 4 Utbildningsbevakning... 4

Läs mer

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland 1 Innehåll Undergrupper... 3 Arbetsmarknad... 3 Festkommittén... 3 Praktik... 3 PR-gruppen... 4 Sportkommittén... 4 Webbansvarig... 4 Resegruppen...

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 Bilaga 2 Kårstyrelsemöte Sammanträdesdatum Sidan 1 av 1 1. Förslag till kunskapsmentorer för teknologkåren Projektledaren för Kunskapsmentorerna

Läs mer

Teknologkårens styrelse Simon Persson

Teknologkårens styrelse Simon Persson 2016-02-26 Simon Persson Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden LARV-projektledare Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 E632 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 E632 1(5) Sektionsmöte 2016-09- 28 18:30 E632 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Alexander Bergström förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Alexander

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: 17.30 på Örat Närvarande: Kårordförande Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar Vice Kårordförande med utbildningsansvar

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Senast reviderad 2015-10-11. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Senast reviderad 2015-10-11. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Innehåll 1. Medlemmar... 1 1.1 Aktiva medlemmar... 1 1.1.1 Ansvarig/ordförande... 1 1.1.2 Val av Ansvarig/ordförande... 1 1.1.3 Överlämning... 1

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K STADGAR CHALMERS STUDENTKÅR

CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K STADGAR CHALMERS STUDENTKÅR CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K CHALMERS STUDENTKÅR INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄNDAMÅL... 5 1.1 Ändamål... 5 MEDLEMSKAP... 6 2.1 Medlemskap... 6 2.2 Skyldigheter... 6 2.3 Rättigheter... 6 ORGANISATION... 7 3.1

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #12 som ägde rum 2015 03 02 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Gry Frölich (Kassör)

Läs mer

PROTOKOLL 5-11/12 Doktorandernas styrelse Sammanträdesdatum: 30 jan 2012 Tid: kl. 11:30

PROTOKOLL 5-11/12 Doktorandernas styrelse Sammanträdesdatum: 30 jan 2012 Tid: kl. 11:30 PROTOKOLL 5-11/12 Doktorandernas styrelse Sammanträdesdatum: 30 jan 2012 Tid: kl. 11:30 Närvarande Styrelse: Rickard, Anders, Frida, Illia, Mikaela, Viktor, Mikael, Ulrica, Ylva Adjungerade: Maria Andersson

Läs mer