Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE / , kl i C305

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2014/2015. 2015-02-05, kl 18.30 i C305"

Transkript

1 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE / , kl i C305

2 Bilaga Kårfullmäktige 4 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Maskinteknologsektionen meddelar att sen senaste KF: Utfört sektionsmöte 3 Gamla styret ansvarsbefriade Inröstad projektledare för M-Jet 2015 Inröstad valberedning Beslut om införskaffande av ny Maskinen Påbörjat förberedelser inför SMART 2015 Haft jullov med tomtar och isbjörnar Rapporterar att till nästa KF Utfört SMART 2015 Köpt ny Maskinen Geosektionen, Ordförande Sofia Skoglund Vad vi har gjort: Geolussebalen 6/12 St Rabrustberov 10/12 fest för alla aktiva inom sektionen. Bytt styre. Det nya styret har klivit på och haft överlämning med både det gamla styret och kåren. Arrangerat sektionsmiddag tillsammans med institutionen under lilla nollep. Vad vi har på gång: Baka och dela ut semlor till våra medlemmar den 17/2. Sektionsmöte i mars. Spånar på ett event för att fira att samtliga programföreningar under SBN nu är sektionsföreningar. Söker sponsorer. Sektionen för Industriell ekonomi, Ordförande Daniel Karlsson rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: I-sektionen har haft Jullov Arbetat med överlämning Arbetat med uppdatering av hemsidan Deltagit i LARV 2015 Säsongens första I-PUB på Old Brodies vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

3 Bilaga Kårfullmäktige 4 Sammanträdesdatum Sidan 2 av 3 rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång: Sektionsmöte 3 Alumniföreläsning Studieresa till Stockholm Profilbildsfotografering Försäljning av profilprodukter Datasektionen Rapport sedan senaste KF Första möten med rymds programföreningar Första möten med Y programföreningar Första möten med Datas programföreningar Fortsättning med planering av GULA Valberedningen har börjat arbetet för att söka nytt styre.dll färdigt och utvärderingen håller på att arbetas med Rapport till nästa KF Fortsättning om Programföreningar Uppdaterad hemsida Bergsskolans studentförening, Ordförande Elias Larsson rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: Läxhjälp för våra studenter Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar fotboll, ishockey och innebandy Pubkvällar Visning av hockeymatcher Ledarskapsutbildning för examensklasserna Luciamiddag Storstädning av kårhuset bergmästargården inför vinterns läsperioder Jam session Spelkväll där man tar med sina instrument och jammar lite eller lyssnar på dom som spelar. Hockeyresa till Karlstad och se Färjestad Innebandy match mot Gammelkroppa skogskola AD-dagarna 3-4 februari Besök av LTU karriär. rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång: Läxhjälp för våra studenter Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar fotboll, ishockey och innebandy Pubkvällar Programråd Ledarskapsutbildning för examensklasserna Årsmöte 18 februari, med styrelsebyte. vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

4 Bilaga Kårfullmäktige 4 Sammanträdesdatum Sidan 3 av 3 Doktorandsektionen Adel Rapporterar på mötet SMK Rapporterar på mötet STUK Rapporterar på mötet Valberedningar Rapporterar på mötet vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

5 Bilaga KS 5 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 2 Reglementesändring Reglemente för fond för pris till bästa lärare Föredragare: Kårstyrelsen Enligt Teknologkårens reglemente 2.6 bör samtliga nominerade lärare underrättas personligen om hen har blivit nominerad. Det kan leda till dubbla budskap från Teknologkårens sida. Förslag är att ändra rödmarkerad text till grönmarkerad text. Förslag till beslut Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige att bifalla reglementesändring i enlighet med bilaga xx 1.1. Reglemente för fond för pris till bästa lärare Senast uppdaterad av KF KF Uppgift Fonden skall varje år dela ut kronor som ett pris till den bästa läraren vid Luleå tekniska universitet. Priset delas ut för berömliga lärargärningar, engagemang för studenterna och pedagogisk skicklighet. Utdelning av priset sker vid Teknologkårens examenshögtid. Ansvar Juryn ansvarar för marknadsföring och utdelning av Teknologkårens pris till bästa lärare. Juryns storlek och sammansättning Juryn består av sektionernas utbildningsbevakningssamordnare (UBS), Utbildningsenhetens ordförande (UO) samt två personer utsedda av kårstyrelsen. Juryn äger rätt att till sig adjungera en eller flera personer som kan underlätta arbetet att utse en pristagare. Regler för juryns arbete Juryn skall till nomineringstidens första dag utforma en enkel specifikation där det tydligt framgår hur en fullständig nominering bör utformas. Jurymedlemmar har inte rätt att nominera kandidater till priset. Juryns arbete utgår från de nomineringar som lämnats in. Engagemang för studenterna och pedagogisk skicklighet skall tillmätas stor vikt. För att säkerställa de nominerade lärarnas tillskrivna meriter kan juryn i viss mån utreda detta genom informella intervjuer med lärarens studenter, resultat från kursutvärderingar samt eventuella egna erfarenheter. vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

6 Bilaga KS 5 Sammanträdesdatum Sidan 2 av 2 Vid beslut om tilldelning av priset har endast ordinarie jurymedlemmar rösträtt. Pristagare skall utses, underrättas och offentliggöras senast tre veckor innan examenshögtiden. Beslut om pristagare är hemligt till dess att denne är underrättad. Nominerade lärare som inte tilldelas priset skall inte offentliggöras, däremot bör de underrättas personligen. Nominerade lärare som inte tilldelas priset skall inte offentliggöras, däremot bör de juryn finner lämplig underrättas personligen. Juryn får inte lämna ut namn på de studenter som lämnat in nomineringar. Juryns beslut går inte att överklaga. Med hänsyn till ovanstående punkter utformar juryn själv sitt arbete för att kunna bedöma vem av de nominerade som skall tilldelas priset. Efter avslutat arbete skall en utvärdering genomföras och överlämnas till nästa års jury. Nomineringstider och nomineringsförfarande Behöriga att nominera är studenter som avslutat sitt andra år och är medlemmar i Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet. All undervisande personal vid Luleå tekniska universitet får nomineras. Nomineringsunderlag skall anslås och marknadsföras innan nomineringstidens första dag. Tiden för att nominera startar nio månader innan priset skall delas ut och avslutas senast två månader innan priset skall delas ut. En nominering skall vara skriftlig och innehålla en tydlig motivering till varför den nominerade bör tilldelas Teknologkårens pris till bästa lärare. För att nomineringen skall äga giltighet måste kontaktuppgifter till minst en kontaktperson framgå. Tidigare års pristagare får nomineras. Avsättning Avsättning beslutas av fullmäktige. vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

7 Bilaga Sidan 1 av 1 Motion Ändring av beräkningsgång vid mandatfördelning Bakgrund För nuvarande används en metod benämnd fördelningstal för att fördela fullmäktiges mandat. Fördelningstal är en proportionell metod av typen högsta kvot, det finns några interna svagheter och problem med högsta kvot metoder och metodens proportionalitet kan ifrågasättas. Utöver detta är det nuvarande reglementet 3.6. reglemente för kårfullmäktige dåligt utformat då medlemmar i teknologkåren men ej medlemmar i någon sektion kan påverka mandatfördelningen trots att endast sektioner är representerade i fullmäktige. Istället för att använda en i slutändan något dysfunktionell metod för att fördela mandat så föreslås Sainte-Laguës metod, även känd som uddatalsmetoden för mandatfördelningen. Uddatalsmetoden används idag för bland annat för att dela ut utjämningsmandaten i Sveriges riksdag. Metoden ger också ett lågt värde i många disproportionalitetsindex relativt högsta kvot metoder. Förslag till beslut Adrian Larsson föreslår kårfullmäktige att Ändra reglemente 3.6. Reglemente för fullmäktige i enlighet med bilaga x.y.z

8 Teknologkårens reglementessamling Fastställd av KF Reglemente för fullmäktige Senast uppdaterad av Uppgifter Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ och har ansvar för TKL:s strategiska frågor. Sammansättning Fullmäktige består av 35 valda ledamöter med mandat att ta ställning till de frågor som behandlas i kårfullmäktige. Mandatfördelning Mandaten fördelas proportionellt efter valkretsarnas storlek. Varje valkrets ska ha minst ett mandat. Mandatfördelningen baseras på antalet inbetalda kåravgifter den 1 november året innan mandattiden börjar. (Se även beräkningsgång för mandatfördelning nedan.) Val av ledamöter x Ledamöter väljs för en mandattid av ett år. Fyllnadsval till fullmäktige kan hållas efter framställan till talman. x Mandaten ska vara tillsatta senast 31 maj, verksamhetsåret innan mandatperiodens början. x x Val av ledamot i fullmäktige ska ske vid valkretsmöte där samtliga medlemmar tillhörande valkretsen ges möjlighet att närvara. Kallelse där val av fullmäktigeledamöter är med på dagordningen ska anslås senast sju dagar innan valkretsmötet. Vid val av ledamöter till fullmäktige ska minst 15 alternativt 50 % av medlemmarna, utöver sektionsstyrelse och nominerade, ur valkretsen närvara samt protokoll föras. Beräkningsgång vid mandatfördelning Fördelningstal används för att fördela mandaten. För samtliga valkretsar beräknas fördelningstalet genom att valkretsens medlemsantal divideras med TKL:s totala medlemsantal och sedan multipliceras med 35. Mandaten fördelas sedan i följande ordning: 1. Den eller de valkretsar som får ett fördelningstal mindre än 1 tilldelas var sitt mandat. 2. Den eller de valkretsar som får ett fördelningstal större eller lika med 1 tilldelas det antal mandat som heltalet i fördelningstalet anger. 3. Återstående mandat fördelas, mellan de valkretsar som faller under punkt 2, utifrån fördelningstalets decimaldel. Valkrets med störst decimaldel tilldelas ett mandat i första hand, valkrets med näst största decimaldel tilldelas ett mandat i andra hand och så vidare tills alla 35 mandat fördelats.

9 Teknologkårens reglementessamling Fastställd av KF Reglemente för fullmäktige Senast uppdaterad av Uppgifter Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ och har ansvar för TKL:s strategiska frågor. Sammansättning Fullmäktige består av 35 valda ledamöter med mandat att ta ställning till de frågor som behandlas i kårfullmäktige. Mandatfördelning Mandaten fördelas proportionellt efter valkretsarnas storlek. Varje valkrets ska ha minst ett mandat. Mandatfördelningen baseras på antalet inbetalda kåravgifter den 1 november året innan mandattiden börjar. (Se även beräkningsgång för mandatfördelning nedan.) Val av ledamöter x Ledamöter väljs för en mandattid av ett år. Fyllnadsval till fullmäktige kan hållas efter framställan till talman. x Mandaten ska vara tillsatta senast 31 maj, verksamhetsåret innan mandatperiodens början. x x Val av ledamot i fullmäktige ska ske vid valkretsmöte där samtliga medlemmar tillhörande valkretsen ges möjlighet att närvara. Kallelse där val av fullmäktigeledamöter är med på dagordningen ska anslås senast sju dagar innan valkretsmötet. Vid val av ledamöter till fullmäktige ska minst 15 alternativt 50 % av medlemmarna, utöver sektionsstyrelse och nominerade, ur valkretsen närvara samt protokoll föras. Beräkningsgång vid mandatfördelning Uddatalsmetoden används för att fördela mandaten. För samtliga valkretsar beräknas en serie om 35 jämförelsetal med R J n =, n = 0,1,2,,34. 2 n + 1 Där J är jämförelsetalen och R är valkretsens antal medlemmar. Mandaten fördelas sedan i följande ordning: 1. En preliminär fördelning görs genom att dela ut i tur och ordning ett mandat till dem 35 största jämförelsetalen över alla valkretsar, om alla valkretsar fått minst ett mandat gäller denna preliminära fördelning om punkt 4 inte uppfylls. 2. Den eller de valkretsar som inte fått något mandat vid den preliminära fördelningen fördelas var sitt mandat. 3. En ny fördelning likt den preliminära fördelningen görs men med antalet mandat utdelade i punkt 2 subtraherade från den tillgängliga mängden mandat. 4. Om det minsta jämförelsetalet som resulterar i ett mandat delas ut delas av en eller flera valkretsar ska detta mandat ges till den valkrets eller de valkretsar som inte har något övrigt mandat. Om alla valkretsar som delar jämförelsetal har minst ett mandat ska detta eller dessa mandat lottas ut mellan berörda valkretsar.

10 Teknologkårens reglementessamling Fastställd av KF

11 Bilaga Sidan 1 av 1 Motion Ändring av mandatfördelning 2015/2016 Bakgrund Föregående kårfullmäktige (KF 3 4 december) beslutades det om mandatfördelning för kommande verksamhetsår enligt bilaga Hur kårfullmäktiges mandatfördelning ska beräknas finns reglerat i 3.6. Reglemente för fullmäktige, dock så fanns det ett fel i excelfilen som användes för att skapa tabellen i bilaga Felet var att excelfilen inte tog hänsyn till teknologkårens totala medlemsantal utan bara medlemmar skrivna under någon av dem åtta sektionerna. Detta påverkar utslaget från mandatfördelningen. Med hänsyn till ovanstående bör kommande års mandatfördelning ändras till en korrekt beräknad mandatfördelning enligt 3.6 Reglemente för kårfullmäktige. Sektion Med. % Med. Mandat Tilldelade Maskin ,19 9, Geo ,37 7, I ,99 4, Data ,52 4, Skellefteå 190 9,24 3, Berg 120 5,84 2, Doktor 96 4,67 1, Kiruna 22 1,07 0, Frist 53 0,63 Övriga 11 2,48 Totalt 2056 Förslag till beslut Adrian Larsson föreslår kårfullmäktige att ändra kommande års mandatfördelning till ovanstående mandatfördelning.

12 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 10 Ledningsgruppens rapport till KF 4 14/15 Axelina Flote Kårordförande Möten inom LTU Deltagit på upptakt med rektorsråd och rektors chefsgrupp där mycket frågor kring forskning och satsningar diskuterades. Har även haft möte med LTU Karriär för att uppdateras om vad som händer hos dem och vad som händer hos oss. Universitetsstyrelsemöte Deltagit på det tredje styrelsemötet för universitetets styrelse där frågor som ny rektorsperiod och riksrevisionens utlåtande kring universitetet togs upp Ordfrad Uppstart med ordfrad efter julledigheten där nyvalda intoducerades. REFTEC i Kiruna Planerat och genomfört konferens tillsammans med LKAB för kårordförande och vice kårordförande på de teknologkårer anslutna till organisationen REFTEC. Besök hos LKAB genomfördes och diskussioner kring budgetarbete, överlämning, kommunikation och ledarskap fördes. Bostadsdialog Jobbar för att tillsammans med Luleå studentkår lyfta frågan om studentbostäder tillsammans med studenter och presumtiva studenter. En dialog mot kommun, LTU och näringslivet planeras.

13 Sammanträdesdatum Sidan 2 av 10 Sanna Dahlberg Vice Kårordförande Ägarstämma Kårhusrestaurangen i Luleå AB 10 december Deltog som ägarrepresentant för Teknologkåren på Kårhusrestaurangens stämma. Där presenterades en föredragning av det gånga året samt årsredovisningen och revisionsberättelse. Det beslutades även om ansvarsfrihet, åt styrelse och ordförande arvode åt styrelse och revisor, val av revisor och fastställande av ägardirektiv. Policy Programföreningar Sammanställning från workshopen som genomfördes den 17 november har skickats ut till sektionsstyrelserna och programföreningarna. Utifrån detta material arbetar jag, UO och AO med att uppdatera policyn gällande programföreningar. Nolleperioden 2014 Genomgång av alla in- och utbetalningar som gjort under nolleperioden 2014, vilket har sammanställts som ett underlag för budgetprocessen som har påbörjats för nolleperioden Avtal Studentbostadsservice Förhandlingar av avtalet för studentbostadsservice är avslutad och avtal har skrivits under för merparten av alla parter, inväntar ett beslut från Luleå kommun för tillfället. Anslaget är något högre för Lindbäcks AB de övriga parterna Luleå kommun och Luleå tekniska universitet är oförändrade. Omförhandling av avtalet skall ske innan de nya bostäderna som är planerade på nuvarande skogsparkeringen tas i bruk, under våren Sektionskontakt Geo Jag och UO arbetar vidare med konceptet sektionskontakt, vilket innebär träffar på regelbunden basis och under v.5 genomfördes även en överlämning. Allt för att ge det nya geostyret få de bästa förutsättningarna att göra ett bra arbete under året. Julledig Efterlängtat julledighet har även hunnits med Geolussebalen 2014 Representerade Ledningsgruppen tillsammans med några kollegor för Teknologkåren på årets upplaga av Geolussebalen, en mycket bra kväll. LARV Deltagit som företagsvärd under LARV 2015 samt mingelkväll och mässdagen. Stödfunktion i avtalsskrivning och ekonomiska frågor.

14 Sammanträdesdatum Sidan 3 av 10. Erika Werner Utbildningsenhetens ordförande Sektionskontakt Jag har fortsatt haft regelbundna träffar med min sektion som jag är sektionskontakt med. För att föra en bättre dialog lg till sektion. Samt haft en överlämning med den. Detta för att kunna ge en bra grund att stå på. Har även deltagit i sektionsmöte för geosektionen. Programföreningar Sen workshopen som gjordes tillsammans med sektionerna och de programföreningarna som fanns har en sammanställning av all material som togs fram under dagen sammanställts. Samt skickats ut till dem som medverkade under dagen. Tanken är att utifrån detta utveckla policyn för programföreningar med detta som underlag. UBSråd Det har kommit en ny hemsida för att föra statistik/logga studentärenden. Denna hemsida kommer UBSarna jobba med. Utbildningsbevakning.se. I och med detta fördes det en diskussion om vad programrådsrepresentanters roll är. Kunskapsmentorerna HT-14 kunskapsmentorer har slutats och ska nu börja en utvärdering för detta. Samtidigt gör LTU en utvärdering för kunskapsmentorerna under de fyra senaste åren som TKL har organiserat det. LTU DB Deltagit i Dekanus beslutsmöten TFN Deltagit i Tekniska fakultetsnämnden RCG, Rektor chefgruppsmöte Deltagit i RCG upptakt där vi diskuterade det kommande året på LTU. Gick igenom de olika institutionerna, hur det låg till i både forskning och utbildning. HUL Deltagit i huvudansvarigutbildningsledare möten. Dem tillsammans med andra aktörer på LTU sitter med i styrgruppen för den nya läroplattformen. Under lp 1 och 2 har det pågått en pilotomgång för en ny läroplattform, som nu ska utvärderas. UU Utbildningsutskottmöte Genomgång av områden och möjliga åtgärder som stödjer målsättningen Sveriges bästa ingenjörsutbildning. Samtliga satsningar och åtgärder som nämnden kommer att arbeta med bör beakta målsättningen. Diskussion om möjlighet att hitta mått/indikatorer som exempelvis

15 Sammanträdesdatum Sidan 4 av 10 några av befintliga styrmått, rankningsresultat, lön efter x år för att mäta utveckling mot Sveriges bästa ingenjörsutbildningar. Projektspecifikationer bör utarbetas för delar som inte ingår i satsningarna Pedagogisk idé, CDIO samt utbildning för utbildningsledare. Peter Parnes redovisar arbete som pågår på SRT för att locka fler kvinnor till Datateknik. Peter skissar på projektförslag som inkluderar D, Di och Y som pilot för åtgärder och aktiviteter med mål att locka fler kvinnor till teknikutbildningar (del av TFNs verksamhetsplan och även del i Sveriges bästa ingenjörsutbildning). Rubrik Reftek, rubik Under februari månad träffades de 7 störta teknologkårerna inom utbildning RUBIK för att diskutera pedagogik och e-lärande.

16 Sammanträdesdatum Sidan 5 av 10 Elin Hansén Utbildningsenhetens vice ordförande International Office Fortsätter diskussionerna kring hur mobilisering ska utökas och förbättras, har diskuterat vilka olika möjligheter som finns (utlandsstudier, praktik etc) och hur vi ska ta reda på vilka som är intressanta för studenterna. UBS-råd Startarde upp onsdag den 28 januari igen efter julledigheter och annat och diskuterade utbildningsbevakning.se och vad programrådsrepresentanters roll är. Välkomstmöte internationella studenter Var med på ett välkomstmöte för de nya internationella studenterna den 20 januari där jag hälsade dem välkomna och berättade vilka kåren är och hur vi kan hjälpa dem.

17 Sammanträdesdatum Sidan 6 av 10 Johan Koskinen Sociala enhetens ordförande Konstråd Håller på att utvärdera vilken konst som skall finnas i A-huset då det färdigställs. Jämnställdhet Har just påbörjat arbete om skolans jämnställdhetsarbete tillsammans med bland annat HR avdelningen. Där utvärderas den policy som nyss godkänts av rektorn och rutiner för universitetets jämnställdhetsarbete. Även de rutiner som finns för diskrimineringsanmälningar skall uppdateras. Förråd Teknologkåren har tagit över ett antal förråd i D-huset, dessa håller på att rensas och skall sedan städas. Därefter kommer de att delas ut till föreningar som ställt sig i kö sedan tidigare. Lilla nolleperioden Anordnade en kårkväll tillsammans med Luleå Studentkår som från Teknologkårens sida var onödig då det inte kom någon teknolog till evenemanget. En välkomstmiddag anordnades också där ansvaret lämnades över till LS projektledare Per Lund då ingen teknolog anmälde sig till den heller. Överlämningshelg med NPG En överlämningshelg har anordnats för den nya nolleperiodsgruppen. Utvärdering Av4ningen Har tillsammans med Luleå Energi Arena utvärderat evenemanget Av4ningen och planerat inför kommande Av4ning så att den skall bli så bra som möjligt. Overaller Overallerna har efter en lång väntan äntligen anlänt och därmed börjat säljas.

18 Sammanträdesdatum Sidan 7 av 10 Karin Burström Phaestmästarinna Sexmästerier Sedan senaste KF har vi haft några möten med sexmästerierna där vi diskuterat overallsinvigning och samarbeten. Vi pratar också om hur vi ska göra Thulens roll större. TKL-kampen TKL-kampens resultat är sammanställt och kommer att presenteras på facebooksidan. Det återstår några tävlingar, så ännu det är inte för sent. LARV Jag var med som företagsvärd under LARV, vilket var jätteroligt och utvecklande. Det var nyttigt att se ett av kårens största projekt från mer än en sida.

19 Sammanträdesdatum Sidan 8 av 10 Markus Wickbom HSSO Studentskyddsrond Jag har sett till att ansvaret för studentskyddsronden lagts över på Lise-Lotte så att den kommer att genmföras och kallas till. Syftet är det detsamma som tidigare, se över allmäna studieytor som annars inte brukar gås igenom på institutionernas skyddsronder med alla SSO:er. Överlämning Pratat med SO om hur arbetet inom studiemiljö skall fortskrida när jag är borta. Även börjat skriva på överämningen inför nästa HSSO. Jag har också informerat berörda folk om att jag kommer att försvinna under våren. Möten Fortsatt mötena med Lise-Lotte Martinsson-Ekman (LTU), SO och Per Lund (LS), saker som diskuterats/genomförts: Mikroland i C-huset är på väg Ett mikroland i B-huset diskuteras Studentskyddsrond Studieytor i allmänhet

20 Sammanträdesdatum Sidan 9 av 10 Cecilia Crampelle Arbetsmarknadsenhetens ordförande PREvent Genomfört personliga samtal, tillsammans med Johan (KOMS), med alla i PREvent för att vidareutveckla gruppen. EventPortfölj Fått hjälp av Johan (KOMS) att lägga ut Teknologkårens eventportfölj på hemsidan. Eventportföljden är ämnad för att företag ska se var vi kan erbjuda dem i form av exempelvis marknadsföring och event. Policy Programföreningar Sammanställning från workshopen som genomfördes den 17 november har skickats ut till sektionsstyrelserna och programföreningarna. Utifrån detta material arbetar jag, UO och VO med att uppdatera policyn gällande programföreningar. Policy En väg in Jobbar tillsammans med ARB och LG fram en ny policy som går till KS 6 för beslut ARG Jätte-ARG i Tänndalen 2-7 januari tillsammans med Akzo Nobel. LARV PrepWeek Anordnade en frukost tillsammans med LARV och Doktoranderna under PrepWeek. Vecka 4 Deltagit som företagsvärd under LARV 2015 samt mingelkväll och mässdagen. Traineetjänster Den 26 januari hölls en lunchföreläsning med Trainee Salten, det är flera traineeföreläsningar på gång i februari-mars. Information kommer på hemsidan så fort datum är spikade. Mycket marknadsföring sker för traineetjänster via affischering i februari. Representation Venture Cups Regionsfinal i Piteå Företagsfrukost med Luleå Näringsliv AB (LNAB) Uniaden Umeås Arbetsmarknadsmässa tillsammans med Josefine (PL)

21 Sammanträdesdatum Sidan 10 av 10 Josefine Pettersson Projektledare för LARV LARV-crew Först och främst vill jag ge en stor eloge till alla LARVs funktionärer. Ni har gjort ett riktigt bra jobb och utan er hade inte LARV varit möjligt. 9/12 genomfördes det första informationsmötet med LARV crew 19/1 var det andra och sista stormötet för alla engagerade under LARV. Här gicks alla detaljer inför mässdagen igenom. Reftec och ARG ARG-möte och Utvecklingskonferens, Stockholm, 3/12 4/12 Utvecklingskonferensen, 3/12, hölls på KTH och är ett forum för utveckling av samarbete mellan ARG och företag för att förbättra kvalitén på de aktiviteter som både företag och kåren genomför. Här träffade jag cirka 8 andra företag och diskuterade blanda annat arbetslivsanknytning och större samarbetsavtal. Under ARGmötet 4/12 besöktes Tieto. Under detta möte var en av de punkter som diskuterades: Gender diversity Hur kan kåren i sin näringslivsanknytning arbeta med detta tillsammans med företagen? Hur arbetar Tieto med Gender diversity idag? JätteARG i Tänndalen 3/1-7/1 Tillsammans med ARbetsmarknadsGruppen (ARG) inom Reftec och Akzo Nobel. ARG diskuterade verksamhetsplan för vt15 samt träffade de nyinvalda ARGarna. Med Akzo Nobel fördes diskussioner employer branding och företaget i sig. Hur håller ett företag en intressant föreläsning? Uniaden, Umeås mässa, 27/1 Deltog på Uniaden tillsammans med AO och minglade med företag. Huvudsamarbetspartner Atlas Copco Under 5/12 åkte jag ner till Örebro för att besöka Atlas Copco. Under mötet fick jag se hur deras verksamhet fungerar samt att vi diskuterade samarbetet under LARV. Prep-Week, vecka 50 Under vecka 50 genomfördes för andra året Prep-Week, ett koncept gjort för att förbereda och inspirera studenter. Aktiviteterna genomfördes med god kvalité och relativt gott deltagande. Veckan gav studenter både tips och trix inför framtiden, ett gott skratt och inspiration. Aktiviteterna som genomfördes under veckan var följande: CV-workshop och fotografering med LTU-karriär Sommarjobbsmässa i samarbete med LTU-karriär Katalogreleese och inspirattionsföreläsning med Atlas Copco. Under detta event deltog cirka 130 studenter (!). Pepparkakshustävling i samarbete med Arktis och SBN.

22 Sammanträdesdatum Sidan 11 av 10 Pubkväll i LARV-anda Ett tillfälle att träffa LARVs projektgrupp och koordinatorer. Frukost med doktorander vid LTU Inspirationsföreläsning med retoriken Kjell Dahlin. En föreläsning om attityd och kommunikation. Föreläsning i kontakt och nätverkande inför LARV med LTU-karriär. LARV, vecka 4 Under vecka 4 genomfördes en vecka full med aktiviteter. Denna vecka aktiverade många studenter vilket alltid är lika roligt att se! Resultatet var lyckat. Genomförda aktiviteter under veckan: Alumnföreläsning med Sara Gidlund som jobbar på European Space Agency. Frukostföreläsning tillsammans med Trafikverket, Tillsammans utvecklar vi samhället Mingelkväll tillsammans med företagsrepresentanter och engagerade i LARV-crew. 2 stycken lunchföreläsningar med Atlas Copco, Produktdesign och individen samt Produktivitet och Effektivitet LARVmässan, bankett och personliga samtal. Frukostmingel med Tieto Föreläsning med Doktoranderna Lunchföreläsning med SKC Utvärderingar Utvärderingen av LARV 2015 har redan påbörjats. Under mässdagen hämtades åsikter från både företag och studenter. Utvärderingar har även skickats ut till LARV CREW. Utvärderingarna från de tre parterna (företag, besökare, engagerad) kommer sedan användas för LARVs framtida utveckling.

23 Sammanträdesdatum Sidan 12 av 10 Johan Pihl Kommunikationsstrateg Informationsskärmar LTU har påbörjat en förstudie om att installera informationsskärmar (digitala skärmar med informationsflöden) på campus Luleå. I denna förstudie sitter Teknologkåren och Luleå Studentkår med för att identifiera behov och arbeta fram den bästa lösningen för projektet. Arbetet kommer fortsätta under VT15. PREvent Genomfört personliga samtal, tillsammans med Cecilia (AO), med alla i PREvent för att vidareutveckla gruppen. Sektionskontakt Deltagit på Maskinteknologsektionens sektionsmöte den 9:e december. EventPortfölj Hjälpt Cecilia (AO) att grafiskt utforma och publicera Teknologkårens eventportfölj, som ska finnas till för företag att enkelt se vad Teknologkåren erbjuder för möjliga samarbeten. Kampanj utbildningsbevakning.se Tillsammans med Luleå Studentkår arbetat fram material till marknadsföringskampanjen för webbplatsen Kampanj för val Teknologkåren 2015/2016 Hjälpt valberedningen med att arbeta fram kampanjmaterial inför den kommande nomineringsperioden för nästa års kårstyrelse, ledningsgrupp, valberedning, talmanspresidium, revisor, etc. Nomineringar kan skickas in via

24 Meddelanden KS meddelar att kr har använts från investeringsfonden till inköp av tillbehör till de nya datorerna, ett ärendehanteringssystem inklusive utbildning samt två kvittoskrivare och kvittorullar till izettle. att I-sektionen har beviljats kr för att anordna I-konferensen från sektionsfonden. att Kårstyrelsen har beviljat 1600kr för lunch till deltagarna av workshopen om ökat engagemang från sektionsfonden. att projektet LARV har beviljats kr för en föreläsning under LARV prepweek med Kjell Dahlin från föreläsningsfonden. att Geosektionen har beviljats kr för att anordna Geolussebalen från sektionsfonden.

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, Vice ordförande Dennis Forslund Maskinteknologsektionen

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015. 2014-10-09, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015. 2014-10-09, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015, kl 18.30 i C305 Bilaga 12.1.1 Kårfullmäktige 1 Sidan 1 av 2 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Geosektionen Sektionen för Industriell ekonomi,

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Sidan 2 Bilaga 1 Styret informerar Ordförande Kristin Jonsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följandegjorts: Styrelsemöte Närvarat och varit mötesordförande

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1 PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Ordförande Måns Östberg Vice

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 Kallelse till vårmötet 2015 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor HöstFUM II 2012-11-27 Bilagor Innehållsförteckning Bilaga 1: Periodrapport HöstFUM I 2013 HöstFUM II 2013 s. 3 Bilaga 2: Proposition Periodplan HöstFUM II 2013 - VårFUM I 2014 s. 4 Bilaga 3: Proposition

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer