Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Teknologkårens styrelse Bilaga Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 6 Proposition angående styrdokument för medlemspremiering Bakgrund Efter flera år av oklarheter och olika direktiv gällande medlemspremiering har styrelsen tagit fram förslag till hur medlemspremiering skall fungera för medlemmar i Teknologkåren. Detta kan se olika ut beroende på i vilket avseende, exempelvis rabatter, förtur, exklusivitet osv. Det behöver således inte vara en premiering i form av pengar utan grundtanken är att man som kårmedlem alltid premieras på att vara delaktig i Teknologkårens verksamhet oavsett om det gäller ett event eller inköp i kansliet. Följande reglemente är tänkt som riktlinjer vid planering av event och som kontinuitetsfaktor för att undvika att göra samma misstag som redan begåtts. Förslag till beslut Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige: att bifalla Reglemente för medlemspremiering i enlighet med bilaga att under VT -14 öppna upp för möjlighet för komplettering av medlemskap under hela studietiden. att bifalla handlingsplan för implementering enligt bilaga

18 Teknologkårens styrelse Bilaga Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 2 av 6 Reglemente för medlemspremiering Fastställd av KF Bakgrund Teknologkåren bör i alla möjliga sammanhang premiera sina medlemmar. Det är viktigt att poängtera att premiering kan ske på olika sätt; det kan vara förmånligare priser, förtur till event eller kanske helt exklusiva event för medlemmar. Gällande ekonomisk premiering är grundtanken att de som är och har varit medlemmar under hela sin studietid och på så vis trott på och stöttat Teknologkårens arbete skall premieras. Naturligtvis skall de som varit medlemmar under en övervägande del av, men inte hela, sin utbildning också gynnas. Därför finns det en ytterligare nivå av medlemspris som gäller för de som under hela sin utbildningstid varit medlemmar förutom under maximalt ett år. Denna mellannivå skall användas vid ekonomisk premiering av dyrare event eller varor. Hur detta skall hanteras i det dagliga arbetet regleras i Policy för medlemspremiering. Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: PlusGiro: E-post: Luleå Fax:

19 Teknologkårens styrelse Bilaga Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 3 av Medlemspremiering Fastställd av KS Bakgrund Teknologkåren skall i alla möjliga sammanhang premiera sina medlemmar. Det är viktigt att poängtera att premiering kan ske på olika sätt; det kan vara förmånligare priser, förtur till event eller kanske helt exklusiva event för medlemmar. Gällande ekonomisk premiering är grundtanken att de som är och har varit medlemmar under hela sin studietid och på så vis trott på och stöttat Teknologkårens arbete skall premieras. Naturligtvis skall de som varit medlemmar under en övervägande del av, men inte hela, sin utbildning också gynnas. Därför finns det en ytterligare nivå av medlemspris som gäller för de som under hela sin utbildningstid varit medlemmar förutom under maximalt ett år. Denna mellannivå skall användas vid ekonomisk premiering av dyrare event eller varor Ekonomisk premiering vid Teknologkårens varuförsäljning För att beräkna försäljningspriser på dyrare varor, t ex ringar, mössor och overaller skall följande modell användas: Rabatt Pris Kommentar Full Inköpspris + 20 % vinst Medlemspris Halv Inköpspris + 20 % vinst + ytterligare 15 % påslag Mellannivå Ingen Inköpspris + 20 % vinst + ytterligare 30 % påslag Icke medlemspris Vid små summor (mindre än 100 kr vid full rabatt) skall priset för icke medlemmar vara 50 % högre än för medlemmar Event anordnade av Teknologkåren 1 Generellt ska alla event anordnas så att medlemmar premieras. Exakt hur detta sker måste utarbetas för varje enskilt event, men skall hålla sig till något eller flera av nedan följande koncept. 1 Inklusive sektioner samt deras utskott och subgrupper.

20 Teknologkårens styrelse Bilaga Kårfullmäktige 04-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 4 av Samarbete mellan kansli och organisatör Det är att föredra att biljettförsäljning och övrig försäljning sker i kansliet då service och tillgänglighet kan garanteras. Dock ställer detta vissa krav på organisatörerna, t ex att i god tid informera kansliet om kommande event där försäljning skall hanteras via kansliet. Organisatörerna skall i god tid före ett event även diskutera med kanslichef om vilken typ av premiering och/eller kansliets roll vid varje enskilt event. Det är en oerhörd tillgång för organisatören att lyssna på kansliets mångåriga erfarenhet av vad som funkar bra och mindre bra Budgetering Vid budgetering skall budget gå jämt ut om alla besökare är kårmedlemmar samt inräknat en post för övriga utgifter motsvarande 10 % av totala utgifterna, exempel: Intäkter Utgifter Kårbiljetter 100 st á 100 kr kr Kuvertpris á 50 kr kr Biljetter 0st á 130 kr 0 kr Dekoration kr Underhållning kr Ljud och Ljus kr Övrigt -900 kr Totalt kr Totalt kr Resultat 0 kr Detta betyder att i det fall då icke kårmedlemmar går på sittningen genereras ett överskott motsvarande mellanskillnaden i biljettpris Ekonomisk premiering Helt enkelt ett bättre pris för kårmedlemmar. Prisskillnaden skall vara minst 30 % dyrare för icke kårmedlemmar. Vid dyrare event, t ex Av4ningen, används samma modell som för försäljning av dyrare varor Exklusivitet Event som är helt exklusiva för kårmedlemmar Förtur Kårmedlemmar har förtur till event. Antingen genom möjlighet att köpa/boka biljett tidigare än icke medlemmar där sista delen av anmälningstiden är öppen för alla om det finns platser kvar. Alternativt genom att vid överbokat event ge förtur till kårmedlemmar före icke medlemmar. Det kan även vara så att platserna är segregerade till förmån för medlemmar, t ex 70 % till medlemmar och 30 % till icke medlemmar. Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: PlusGiro: E-post: Luleå Fax:

21 Teknologkårens styrelse Bilaga Kårfullmäktige 04-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 5 av Utbildningsbevakning! Är inte så enkelt som det låter. Vidare diskussion måste till innan denna del kan bli aktiv Studentbostadsservice Samrådsgruppen måste ge sitt godkännande innan denna del gäller! För att få teckna bostadskontrakt hos Studentbostadsservice måste studenten vara kårmedlem Möjliga specialfall Praktik o Praktik enligt utbildningsplan: Ses som normala studier och medlemskap skall lösas för att räknas till rabatter. o Praktik utanför studieplan: Ses inte som normala studier så länge som studenten inte är terminsregistrerad. Är studenten terminsregistrerad ses det som Praktik enligt utbildningsplan. Utlandsstudier Ses som normala studier och medlemskap skall lösas för att räknas till rabatter. Exjobb Ses som normala studier och medlemskap skall lösas för att räknas till rabatter. Studieuppehåll Om det går till enligt LTUs regler är det inget problem då studenten i så fall inte är terminsregistrerad. Är studenten terminsregistrerad ses det som normala studier Möjlighet att komplettera medlemskap Medlemskap för föregående läsår kan kompletteras. Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: PlusGiro: E-post: Luleå Fax:

22 Teknologkårens styrelse Bilaga Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 6 av 6 Handlingsplan för implementering av medlemspremiering Centalt Försäljning Kan implementeras till LP3 Event Kan implementeras till LP3 på ej påbörjade event. Pågående event avslutas enligt plan och återkommande event justeras mellan omgångarna. Sektioner Försäljning Implementering till HT-14. Sektionerna får självklart implementera tidigare om det finns förutsättningar för det dock senast terminsstart HT-14 Event Kan implementeras till LP3 på ej påbörjade event. Pågående event avslutas enligt plan och återkommande event justeras mellan omgångarna. Subgrupper Implementering till HT-14. Subgrupperna får självklart implementera tidigare om det finns förutsättningar för det dock senast terminsstart HT-14 Kårföreningar Kårföreningar kan inte styras av Teknologkårens styrdokument, men bör uppmuntras att följa samma mall för medlemspremiering. Policyn bör även ligga till grund för framtida samarbeten med kårföreningarna. Risker

23 Teknologkårens styrelse Bilaga Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 5 Proposition Teknologkårens centralorganisationsstruktur Beskrivning Som ledamot i Teknologkårens styrelse har man i dagsläget ett behov av att se frågor ifrån två synvinklar; den strategiska (i egenskap av styrelseledamot) och den operativa (som del av Teknologkårens ledningsgrupp). Detta är i många fall svårt, då ett nära arbete med ett projekt kan skapa hemblindhet för den långsiktiga planen. Även tidsaspekten blir ett problem, då det operativa arbetet inom Teknologkåren som får verksamheten att gå runt tar en icke oansenlig del av en ledamots arbetstid. Detta lämnar lite tid till såväl de strategiska frågorna som till utveckling av verksamheten. Genom att skilja Kårstyrelsen från Ledningsgruppen ges större möjligheter till att utveckla de båda arbetsområdena. Styrelsen leds som tidigare av Teknologkårens presidium och sammansätts i övrigt av en representant från vardera sektionsstyrelse. Detta bör skapa en starkare koppling mellan kår och sektioner, samt ge sektionerna både mer insyn och större påverkansmöjligheter i verksamheten. Ledningsgruppen fortsätter att se ut som den gör idag, inklusive arvoderingar, för att driva den dagliga verksamheten och genomföra Teknologkårens olika projekt. Kårstyrelse Kårstyrelsen är, precis som idag, det organ som svarar mot fullmäktige. Ledamöterna är inte arvoderade, dock bör det budgeteras för resor så att off-campussektionerna har en rimlig möjlighet att ta sig till varje möte. Sammanträden är tänkt att följa KFs modell med 6-7 möten per år. Sammansättning Presidium Kårordförande Vice kårordförande Ledamöter från följande sektionsstyrelser Bergsskolan studentförening Datasektionen Doktorandsektionen Geosektionen Kirunasektionen Maskinteknologsektionen Sektionen för Industriell ekonomi vid LTU Studentföreningen campus Skellefteå Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: PlusGiro: E-post: Luleå Fax:

24 Teknologkårens styrelse Bilaga Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 2 av 5 Behörighet Kårstyrelsen kommer att vara behörig under i stort sett samma förhållanden som tidigare; Kårstyrelsen är beslutsför om kårordförande eller vice kårordförande samt minst fyra andra ledamöter måste vara närvarande. Kårordförande har utslagsröst. Val Styrelsens presidium valbereds av fullmäktiges valberedning och väljs av fullmäktige precis som det gör idag. Sektionerna nominerar en representant vardera till fullmäktiges valberedning som föreslår en grupp till fullmäktige. Ledningsgrupp Ledningsgruppen sammansätts enligt nedan och för att synliggöra att det är en ledningsgrupp bör vissa poster byta namn för att bättre överensstämma med verkliga arbetsförhållanden. Presidieenheten är inte att förväxla med presidiet. Presidieenheten blir således den enhet som samlar stödfunktionerna (presidiet samt informationsansvarig) inom ledningsgruppen. Sammansättning Presidieenheten Kårordförande Vice kårordförande Informationsansvarig Utbildningsenheten Utbildningsansvarig Vice utbildningsansvarig (icke arvoderad) Sociala enheten Studiesocialt ansvarig Huvudstuderandeskyddombud (icke arvoderad) Phaestmästare (icke arvoderad) Arbetsmarknadsenheter Näringslivsansvarig Projektledare LARV Val Ledningsgruppen valbereds av fullmäktiges valberedning varpå fullmäktige sedan väljer. Kansli Kansliet får en oförändrad roll och svarar mot kårstyrelsen och arbetsleds i daglig verksamhet av presidiet. Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: PlusGiro: E-post: Luleå Fax:

25 Teknologkårens styrelse Bilaga Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 3 av 5 Riskanalys Prioriteringar Det finns en risk att ledamöterna kommer få svårt att skilja på sektionens/ledningsgruppens och kårens intressen i olika frågor. Ledamoten riskerar alltså att agera för sin sektions/ledningsgrupps bästa istället för kårens bästa i kårstyrelsen vilket kan innebära att fel besluts fattas och Teknologkåren i helhet förlorar trots att en enskild delorganisation vinner på beslutet. Det finns även en risk att ledamoten får svårt att prioritera mellan kårstyrelse och sektionsstyrelse/ledningsgrupp. Därmed riskerar ledamoten att vara mindre insatt i frågor än vad som krävs. Åtgärdsförslag På lång sikt ligger det i varje delorganisations intresse att dess representant är tillräckligt insatt i kårstyrelsens arbete för att driva hela organisationen framåt. Detta borde göra det intressant för delorganisationen att organisera sin egen verksamhet på ett sätt som gör det möjligt för representanten att vara fullt insatt i kårstyrelsens frågor och arbete. Det ligger naturligtvis också i KFs intresse som kontrollorgan till kårstyrelsen att de valda ledamöterna alla arbetar för Teknologkårens bästa. Detta gör valen och uppföljningen på styrelsens arbete viktiga för att säkerställa att styrelsen utför det den är tillsatt att göra verka för Teknologkårens bästa. Brådskande ärenden Då kårstyrelsen kommer att ha relativt långt mellan varje sammanträde kan det försvåra vissa beslutsförfaranden och byråkratisera vissa moment. I dagens system fungerar det genom att styrelsen fattar så kallade Per Capsulam-beslut, alltså protokollförda beslut mellan styrelsemöten. Då det kommer vara svårt att samla styrelsen mellan sammanträden kan det bli ett problem att behandla frågor som kräver snabba beslut. Åtgärdsförslag Vid brådskande ärenden föreslås ledningsgruppen lämna yttrande till presidiet, som är styrelsen företrädare mellan sammanträden, som efter det tar ett presidiebeslut i frågan. Presidiebeslutet redovisas på nästkommande styrelsemöte och godkänns alternativt förkastas av styrelsen i det läget. På samma sätt fungerar det i dagsläget, men funktionen används mycket sällan. Operativa frågor Det finns en risk att kårstyrelsen får en del operativa frågor på sitt bord, exempelvis ansökningar till fonder osv. Åtgärdsförslag För att hålla operativa frågor på rätt nivå, alltså ledningsgruppen, bör alla operativa besluts tas på den nivån. Vad gäller ansökningar och liknande ärenden föreslås samma förfaringssätt som för brådskande ärenden, dvs att ledningsgruppen lämnar ett yttrande som ligger till grund för ett presidiebeslut. Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: PlusGiro: E-post: Luleå Fax:

26 Teknologkårens styrelse Bilaga Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 4 av 5 Omvärldsbevakning LinTek i Linköping gjorde under förra verksamhetsåret en stor utredning 1 om sin egen organisation och lämnade förslag på hur den borde utvecklas. I studien gjordes en omfattande omvärldsbevakning inom Reftec där flertalet kårer idag arbetar med en separat styrelse och ledningsgrupp. För att inte lägga onödig tid på en egen utredning har denna utredning varit till stor hjälp i vår analys. LinTek hade en snarlik struktur som vi har i dagsläget och kom fram till följande: 1. Stärk ledningsfunktionen inom LinTek. Styrelsen behöver ges möjlighet att börja arbeta mer som en styrelse med ökat strategiskt arbete, mer fokus på målstyrning, uppföljning och granskning. Det måste skapas en stark grupp med erfarenhet och kompetens för att det ska bli möjligt att driva en samlad organisation med ökad kontinuitet, där kårstyrelsen styr mot de mål som kårfullmäktige satt upp 2. Bygg en organisation som aktivt behåller erfarenhet och kunskap inom organisationen genom ökad kontinuitet och erfarenhet i organisationen, 3. Inför en ny styrmodell som inbegriper mer än budget och ekonomistyrning - med fokus på uppföljning och måluppfyllelse för brukarna (studenterna) och organisationen. 4. Inför en ny delegationsstruktur inom organisationen som skapar förutsättningar för ovan nämnda förändringar. Detta innebar att förslaget till handlingsplan som fullmäktige sedan hade att förhålla sig till var följande: Inför en kårstyrelse med ledamöter utanför kårledningen som skall arbeta strategiskt och granskande. Kopplar till prioriterat område nummer ett och två. Renodla kårledningen till att endast innehålla de heltidsarvoderade. Kopplar till prioriterat område nummer fyra. Inför överlappande mandat för kårledningen. Kopplar till prioriterat område nummer två. Ta fram metoder för ökad, strategiskt, internrekrytering. Kopplar till prioriterat område nummer två. Utveckla fullmäktiges målstyrning. Kopplar till prioriterat område nummer tre och fyra. Inför styrdokument, som ägs av styrelsen, med riktlinjer och regler som olika projekt skall förhålla sig till. Kopplar till prioriterat område nummer tre. Flytta val av kårledningen och övriga projektledare till den nya kårstyrelsen. Kopplar till prioriterat område nummer fyra. Se över vilka av de reglementen som finns i dagsläget som egentligen borde ägas av styrelsen och slå ihop kvarvarande till ett enda reglemente. Kopplar till prioriterat område nummer tre och fyra. 1 Utredningen finns att läsa i sin helhet här. Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: PlusGiro: E-post: Luleå Fax:

27 Teknologkårens styrelse Bilaga Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 5 av 5 Efter det att Teknologkårens styrelse vägt in de förhållanden som just vi står inför har vi valt att lämna detta förslag. Förslag till beslut Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige att att anta organisationsstruktur för Teknologkåren centralt i enlighet med detta förslag, med start verksamhetsåret 2014/2015. uppdra till kårstyrelsen att konsekvensrevidera styrdokument så de överensstämmer med förslaget samt redovisa dessa vid KF-5. Teknologkåren Expedition Organisationsnr: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: PlusGiro: E-post: Luleå Fax:

28 Teknologkårens styrelse Bilaga Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 2 Medlemskapspriser för verksamhetsåret 14/15 Bakgrund Budgeteringsprocessen inför verksamhetsåret 2014/2015 är igång, i och med detta måste medlemsavgifterna för nästa verksamhetsår fastställas. Inför verksamhetsåret 2013/2014 så valdes det inte att göra några förändringar gällande priset för medlemskap. Under året har det uttryckts av KF att se över vår prissättning av medlemskap. Resultatet Detta har gjorts genom att se över både prissänkningar samt alternativa betalperioder. Det som långsiktigt visade sig vara mest effektivt både gällande ekonomiskt samt gällande anslutningsgrad är ett flerårsmedlemskap som är rabatterat mot det vanliga helårsmedlemskapet. I och med detta kommer vi också att avveckla medlemskapet som sträcker sig över en termin. De risker vi kan se med detta införande är ett tapp av intäkter första året och att vi är tvungna att lägga en negativ budget av strategiska skäl, de vi dock kan se är att de långsiktiga fördelarana kommer att överväga de negativa. Det som föreslås är detta, att införa ett medlemskap på 6 terminer á 1000kr, behålla medlemskapet för två terminer á 450kr. Samt att sälja medlemskap till off-campus studenter för 100kr/termin alternativt 180kr/år. Förslag till beslut Linus Persson föreslår Kårstyrelsen att att fastställa medlemsavgiften för Datasektionen, Maskinteknologsektionen, Sektionen för Industriell Ekonomi, Geosektionen och Doktorandsektionens medlemmar till 450 kr/år alternativt 1000kr/3 år. fastställa medlemsavgiften för Kirunasektionen, Bergsskolan studentförening och Studentföreningen Campus Skellefteås medlemmar till 100 kr/termin alternativt 180kr/år. Teknologkåren Kansli Organisationsnummer: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: E-post: Luleå Fax:

29 Teknologkårens styrelse Bilaga Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 2 av 2 Resultatet av uträkningar Antagna&(potentiella&medlemmar) Ansluta&1&term % Utfall&intäckter&medlem 10/11. &&&&& 612&776,72&kr HT& % 11/12. &&&&& 620&822,00&kr HT& % 12/13. &&&&& 684&331,00&kr Snitt& ,5 Snitt& &&&&& 639&309,91&kr Gammalt& Antal& Pris& Medlemsavgift&Luleå&helår 1&800 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 450&kr Snitt&intäkter&sedan&2010 1&år 4&år& 3&år& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 810&000&kr &&&&&&&& 3&240&000&kr &&&&&&&& 2&430&000&kr &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 639&310&kr Nytt Medlemmar&Luleå&4&år& 3204 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1&500&kr Anslutning&100&% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4&806&000&kr Anslutning&80&% Anslutning&60&% Anslutning&40&% 0,8 0,6 0,4 &&&&&&&& 3&844&800&kr &&&&&&&& 2&883&600&kr &&&&&&&& 1&922&400&kr Medlemmar&Luleå&3&år& 3204 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1&000&kr &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3&204&000&kr &&&&&&&& 2&563&200&kr &&&&&&&& 1&922&400&kr &&&&&&&& 1&281&600&kr Medlemmar 4&år 3&år& Utafall&vid&100% 593% 396% Utafall&vid&80&% 475% 316% Utafall&vid&60% 356% 237% Utfall&vid&40% 237% 158% Break&even&810&000kr 4&år 3&år Antal&medlemmar %&mot&snitt 17% 25% Intäcker&mot&tidigare&års&medlemmar 4år& 3år HT&12& &&&&&&&&&&&&& 1&051&500&kr &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 701&000&kr HT&13 &&&&&&&&&&&&& 1&140&000&kr &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 760&000&kr Snitt &&&&&&&&&&&&& 1&095&750&kr &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 730&500&kr 3010 Kåravgifter Medlemsavgift3Luleå3helår kr Medlemsavgift3Luleå3halvår kr Medlemsavgift3Ske>å,3Kiruna,3Filipstad3och3distans3helår kr Medlemsavgift3Ske>å,3Kiruna,3Filipstad3och3distans3halvår kr Summa kr 3010 Kåravgifter Antal År314>15 År315>16 År Antal3medlemmar3campus 1500 Medlemsavgift3Luleå3helår Medlemsavgift3Luleå33år Medlemsavgift Ske-å, Kiruna, Filipstad och distans helår Medlemsavgift Ske-å, Kiruna, Filipstad och distans halvår Summa kr kr $$$$$$$$$$ 918$000$kr Teknologkåren Kansli Organisationsnummer: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: E-post: Luleå Fax:

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-11-22

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-11-22 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-11-22 Bilaga 32.1.1 Kårstyrelsemöte 04-13/14 Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sidan 1 av 4 Teknologkårens styrelse Proposition angående reglemente för medlemspremiering

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2013/2014. 2014-02-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2013/2014. 2014-02-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2013/2014, kl 18.30 i C305 Bilaga 42.1.1 Kårfullmäktige 4 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, vice ordförande Martin

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-04-24 Bilaga 72.1.1 Sidan 1 av 3 Ansökan Sektionsfonden Ansökan av: Maskinteknologsektionen Ansökt summa: Sektionsfonden, 5110 kr Bakgrund Under Maskinteknologsektionen

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknologkårens reglementessamling Teknologkårens reglementessamling... 1 1. Reglementen för ekonomi och administration... 3 1.1. Reglemente för personalsocial verksamhet... 3 1.2. Reglemente för arvodering...

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-09-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-09-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-09-20 2013-09-09 Ansökan till sektionsfonden Sökt av: Sektionen för Industriell ekonomi Sökt summa: 5000-10000 kr Bakgrund Sektionen för industriell ekonomi

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19 Bilaga 82.1.1 Kårstyrelsemöte 9-13/14 Sammanträdesdatum 2014-06-19 Sidan 1 av 9 Verksamhetsplan 2014-2015 Denna verksamhetsplan bygger direkt

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November).

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November). Bilaga 3. Syftet med denna punkt är att medlemmarna och medlemsmötet ska ha en möjlighet att under pågående verksamhetsår granska och kommentera verksamheten, istället för enbart efter detsamma i samband

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 3 2016/2017 2016-12-08, kl 18.30 i C305 Föredragningslista 3-16/17, 21-30 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2016-12-08, kl 18.30 Ärenden: 21-30 Bilaga Föredragare

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Delegationsordning för Konstkåren

Delegationsordning för Konstkåren Delegationsordning för Konstkåren Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 I Konstkårens delegationsordning framgår uppgifter och befogenheter för Konstkårens organ. (Konstkårens stadga 3.2) Bärande tankar Konstkåren

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: 17.30 på Örat Närvarande: Kårordförande Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar Vice Kårordförande med utbildningsansvar

Läs mer

Föredragningslista för sektionsmöte 1

Föredragningslista för sektionsmöte 1 vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte 2 2011/2012 Sammanträdesdatum: 2011-12-07 Tid: 18.30 Plats: E632 Föredragningslista för sektionsmöte 1 Datum: 2011-12-07 Till: Sektionens medlemmar

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-01-23

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-01-23 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-01-23 Ansökan till Teknologkårens Sektionsfond Sökt av: Sökt summa: Phöseriet, Skellefteå Sektionen 5,000 kr Bakgrund Studentföreningen Campus Skellefteås

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 Bilaga 2 Kårstyrelsemöte Sammanträdesdatum Sidan 1 av 1 1. Förslag till kunskapsmentorer för teknologkåren Projektledaren för Kunskapsmentorerna

Läs mer

Maskinteknologsektionens reglementessamling

Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 1 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 2 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Reglemente för Maskinteknologsektionens utbildningsutskott... 4 Syfte... 4 Ansvarighet...

Läs mer

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld.

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld. 1 Inledande formalia Föredragare: Martin Svensson 1.1 Mötet öppnas Martin Svensson förklarar mötet öppnat klockan 17:07 den 20:e maj 2014 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Martin

Läs mer

Maskinteknologsektionens reglementessamling

Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 1 av 12 Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 2 av 12 Maskinteknologsektionens reglementessamling Reglemente för Maskinteknologsektionens utbildningsutskott... 3 Syfte... 3 Ansvarighet...

Läs mer

Teknologkårens styrelse Simon Persson

Teknologkårens styrelse Simon Persson 2016-02-26 Simon Persson Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden LARV-projektledare Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida Valberedningen har valt att nominera Karin Jerner till Kårordförande. Karin är en mycket strukturerad och stabil person som kan föra sig väl i olika sociala situationer och har god retorisk förmåga, något

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 3 13/14

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 3 13/14 2014-10-23 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige,

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, Sida 1/5 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, 2015-03-25 2015-03-25 Typ av kårförening: Kårförening utan annan anknytning Kårförening

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 3 2013/2014. 2013-12-05, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 3 2013/2014. 2013-12-05, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 3 2013/2014 2013-12-05, kl 18.30 i C305 Bilaga 32.1.1 Kårfullmäktige 3 Sammanträdesdatum 2013-12-05 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Bergsskolans studentförening. Stadgar

Bergsskolans studentförening. Stadgar Bergsskolans studentförening Stadgar Reviderad på årsmötet den 25/2-2013 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 1 Ändamål... 4 1.2 2 Organisation... 4 1.3 3 Tillhörighet... 4 1.4 4 Beslutande

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Teknologkårens styrelse Simon Persson

Teknologkårens styrelse Simon Persson 2017-06-16 Simon Persson Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden LARV-projektledare Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01 SNS Sektionsstadga 2 3 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR...4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR...4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION...4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande.

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande. 1 (8) Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen. Men även vissa gemensamma delar eller

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 s styrelse Verksamhetsplan 2013/2014 Inledning Verksamhet s verksamhet bedrivs av funktionärer och personal. Verksamheten skall bedrivas enligt s stadgar, åsiktsdokument, reglementen och policys. bör även

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

REMISS Missiv: Sektionsbidrag och medlemsavgift. Kårhuset Lund, 11 november 2015 Björn Sanders, Kårordförande. I arbetsgruppens tjänst, dag som ovan,

REMISS Missiv: Sektionsbidrag och medlemsavgift. Kårhuset Lund, 11 november 2015 Björn Sanders, Kårordförande. I arbetsgruppens tjänst, dag som ovan, Missiv: Sektionsbidrag och medlemsavgift Missiv till Remiss: Sektionsbidrag och medlemsavgift Mottagare: Sektionsstyrelser, STLTH, Fullmäktigeledamöter och Heltidare. Under hösten har en grupp från styrelsen

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Dagordning & Bilagesamling

Dagordning & Bilagesamling Dagordning & Bilagesamling Sektionsmöte 1 29 September 2016 Sidan 2 Dagordning sektionsmöte 1 Geosektionen torsdag den 29 September i sal E632 kl. 18:30 1 Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande,

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar 2013-09-18. Stadgar. Geosektionen vid Luleå tekniska universitet

Stadgar 2013-09-18. Stadgar. Geosektionen vid Luleå tekniska universitet Stadgar Geosektionen vid Luleå tekniska universitet Innehållsförteckning Kapitel 1 - Allmänt Kapitel 2 - Medlemmar Kapitel 3 - Organisation Kapitel 4 - Sektionsmötet Kapitel 5 - Sektionsstyrelsen Kapitel

Läs mer

Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter

Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter Arbetsbeskrivningar för kårledningens enheter Arbetsbeskrivningarna är jämte verksamhetsplanen enheternas största stöd i verksamheten. Dessa dokument visar vilka arbetsområden som är prioriterade för Chalmers

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 9 13/14

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 9 13/14 2015-05-26 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013 1 (37) 2 (37) Sammanfattning Detta är en utredning kring LinTeks organisation som en del av LinTeks verksamhetsplan under verksamhetsåret. Utredningen tillkom, bland annat, på grund av de stora förändringar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Sidan 1 av 9 Verksamhetsplan 2014-2015 Denna verksamhetsplan bygger direkt på mål och visionsdokumentet, den version som fokusgruppen tagit fram. Det betyder att målen kan komma att förändras något då

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-11-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-11-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-11-20 Victor Bjälke 2014-10-21 Ansökan till sektionsfonden Sidan 1 av 2 Ansökan till sektionsfonden Skaljackor avsedda för BRINNs medlemmar Bakgrund BRINN är,

Läs mer

Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag.

Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag. Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag. FÖREDRAGARE Pontus Ridderström Bakgrund Datasektionen har idag kapital på ett sparkonto som inte utnyttjas. Därmed skall Datasektionen med hjälp av detta

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR UPPSALA STUDENTRADIOFÖRENING

STADGAR FÖR UPPSALA STUDENTRADIOFÖRENING STADGAR FÖR UPPSALA STUDENTRADIOFÖRENING Fastslagna av medlemmarna 2010-02-10 Allmänt 1 Föreningens firma är Uppsala Studentradioförening. 2 Uppsala Studentradioförening, nedan kallad SRF, är en ideell

Läs mer

Sida 1 av 14. Maskinteknologsektionens reglementessamling. Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida:

Sida 1 av 14. Maskinteknologsektionens reglementessamling. Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida: Sida 1 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 2 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Reglemente för Maskinteknologsektionens utbildningsutskott... 4... 4 Ansvarighet... 4 Befogenheter...

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 11/12 2011-12-05 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 11/12 Måndagen den 5 dec 2011 klockan 18.00 Plats, LG-Rummet * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer