Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE / , kl i C305

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305"

Transkript

1 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE / , kl i C305

2 Bilaga Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, vice ordförande Martin Svensson Geosektionen, Ordförande Harald Börestam Sektionen för Industriell ekonomi, Ordförande Axelina Flote rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: Sektionsmöte 3 Diskussioner om hur sektionen ska medlemspremiera kår/sektionsmedlemmar Valberedningen har börjat arbeta med rekryteringen av styrelsen för 2014/2015 Besök av finska studenter från University of Oulu Diskussionsunderlag för i-konferensen I Göteborg rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång: I-konferens i Göteborg Datasektionen, Ordförande Trolle Geuna rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: Årsmöte rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång: S.No.P.P. D.i.c.k Bergsskolans studentförening, Ordförande Malin Lestander rapporterar att sedan förra KF har följande utförts: Läxhjälp för högstadieelever vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

3 Bilaga Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum Sidan 2 av 2 Teknologkårens fullmäktige Läxhjälp för våra studenter Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar fotboll, ishockey och innebandy Pubkvällar Visning av hockeymatcher Programråd Arbetsmarknadsdagar Sektionsmöte Vänskapsmatch innebandy Bodaborgsresa rapporterar att fram till nästa KF är detta på gång: Läxhjälp för högstadieelever Läxhjälp för våra studenter Idrott måndagar, tisdagar och onsdagar fotboll, ishockey och innebandy Pubkvällar Visning av hockeymatcher Starta nollegrupp för HT 2014 Planera resa till Luleå och teknologkåren Doktorandsektionen, Ordförande Ulrica Lundström Adel Rapporterar på mötet SMK Rapporterar på mötet STUK Rapporterar på mötet Valberedningar Rapporterar på mötet Rapporterar på mötet vid Luleå tekniska universitet Tfn: Postgiro: E-post:

4 Bilaga Kårfullmäktige 05-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 2 Teknologkårens styrelse Proposition angående Mål och Vision Bakgrund En av de största utmaningarna för Teknologkåren är kontinuitet. Det kan handla om hur vi ställer oss i olika frågor mot LTU där vi ena året kan driva en linje hårt för att nästa år svänga om helt. Sådana exempel är tyvärr inte ovanliga, och det gynnar inte direkt vårt förtroendekapital snarare tvärt om. Hur kan vi säga till LTU att detta är vad studenterna vill/tycker när vi som representanter tycker olika år efter år? Det är naturligtvis omöjligt och försämrar våra möjligheter att påverka i den riktning våra medlemmar vill. Det påverkar även vår möjlighet att rekrytera medlemmar. Om vi inte med absolut säkerhet kan säga vad vi tror på och vara konsekventa med hur vi agerar och arbetar kan vi inte få en tilltro av våra medlemmar och icke-medlemmar. Utan tilltro kan vi aldrig komma förbi att vi måste ha de bästa rabatterna för att kunna rekrytera medlemmar. Och inte ens det kommer att räcka till slut. Vi måste kunna visa vad vi tror på och vara konsekventa i hur vi arbetar med vår övertygelse. Om vi lyckas med det kommer de som känner för vår sak att bli medlemmar inte för vilka rabatter man får, utan för att de tror på samma sak som oss. Två saker måste alltså till; Vi måste kunna förmedla vad vi tror på och hur det yttrar sig samtidigt som det vi gör är konsekvent. Naturligtvis kan och ska medlen förändras över tid, men idén och tanken bakom måste vara konsekvent. Kårfullmäktige (KF) tog den 6/3-13 beslut om att satsa på en heltidsarvoderad InfO under 2013/2014 vilket förhoppningsvis kommer resultera i en avsevärd förbättring av hur vi förmedlar vad och varför vi gör det vi gör. För att förbättra konsekvens och kontinuitet tror vi på ett långsiktigt tänk som ligger bortom mitt år. Om vi som organisation är överens om vart vi vill vara på sikt kan vi också förmedla det år efter år. Det handlar alltså om hur vi styr oss själva som organisation och hur det påverkar våra möjligheter till påverkan samt rekrytering. För att komma från tanken och strukturen med mitt år är det således viktigt att vi som styrelse (och naturligtvis resterande organisation) mäts på mer än bara ett år. Det är viktigt att allt man gör skall ha en bäring på ett längre perspektiv. Men för att kunna mäta på något måste det finns ett mål. Något att sätta som måttstock helt enkelt. Vi som organisation måste veta vart vi vill vara en längre bit in i framtiden än nu vi måste ha långsiktiga mål. För att beskriva hur vi tänker vill vi belysa hur uppföljningen av verksamheten kan skilja sig åt i de olika styrsystemen. I dagens system kontrolleras styrelsen utefter om man utfört en viss aktivitet, och det är endast vid ett Nej som det kommer följdfrågor. Tanken med detta nya system är att styrelsen kontrolleras mot en progression. Alltså inte om man utfört en viss aktivitet utan vad man gjort för att förbättra en viss aktivitet för att nå ett mål som ligger längre fram. För att få en struktur på detta har vi tagit fram följande styrmodell: Vision En utopi om hur vi vill att Teknologkåren skall vara i en ideal värld Mål Övergripande mål på ca 10 års sikt Delmål Bygger på Mål men är mer specifika på ca 3 års sikt Verksamhetsplan Konkret plan som bygger på delmålen

5 Bilaga Kårfullmäktige 05-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 2 av 2 Teknologkårens styrelse Verksamhetsplanen blir i detta fall ett internt arbetsdokument för styrelsen som fastställs i slutet av varje verksamhetsår för att gälla under det kommande året. KF beslutar om vision, mål samt delmål och det är progressionen mot dessa som blir rapportering till KF under och efter verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen blir alltså inte en spegling av verksamhetsplanen utan mer av en förteckning av vad som är gjort för att uppfylla varje mål/delmål. Förslag till beslut Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige att införa ett målstyrningssystem och uppdra åt kårstyrelsen, att uppdatera styrdokument därefter, att införa en fokusgrupp som får i uppgift att revidera målförslagen för att tillse mätbarhet samt rapportera på KF7 2013/2014.

6 Bilaga Kårfullmäktige 5-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 4 Mål- och visionsdokument för Teknologkåren Övergripande Vision Vi ska arbeta för en decentraliserad och tydlig organisation, där ett kårmedlemskap är självklart för studenter och ger oss ett medlemsantal på 80 % av studenterna inom vårt verksamhetsområde. Vi ska även arbeta för ett större inflytande gentemot LTU, där vårt arbete är välkänt och uppskattat i alla nivåer och studentens röst blir hörd i hela organisationen. Vårt arbete är verksamhetsstyrt istället för budgetstyrt, och vår ekonomi är stark nog att stödja ett ekonomiskt oberoende från LTU och en engångsavgift för våra medlemmar. Mål Teknologkårens organisation skall vara decentraliserad - Mål o Varje medlem skall vara medveten om sitt ansvar i organisationen - Delmål o Programföreningar inom vår organisation skall finnas på alla program Teknologkåren skall ha stort inflytande mot LTU o Teknologkårens organisation och ansvarsområden skall vara välkända inom LTU o Teknologkåren skall sköta all marknadsföring mot studenter o Teknologkårens verksamhet skall vara det självklara valet för konferenser o dyl Teknologkårens skall vara verksamhetsstyrda och inte budgetstyrda o Teknologkåren skall i sin kärnverksamhet vara ekonomiskt oberoende av LTU o Teknologkåren skall ha en ekonomi som kan stödja en engångsavgift Teknologkåren skall ha minst 80 % medlemskap o Det skall vara självklart att engagera sig i organisationen o Alla studenter skall vara medvetna om vilka fördelar det innebär att vara medlem Integrering mot omgivande element o Luleå skall vara årets studentstad o LTU skall vara lättillgängligt från alla delar av omgivande samhälle o Teknologkåren och dess samarbetsorgans åsikter skall väga tungt för externa parter, såväl LTU som övriga Teknologkåren ska vara studenternas primära informationskanal. o Teknologkåren ska ha ett tydligt nyhetsflöde och information relevant för studenterna ska alltid finnas tillgänglig. o Teknologkåren ska ligga i framkant med informationsspridning till studenter.

7 Bilaga Kårfullmäktige 5-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 2 av 4 Utbildning Vision Vi ska arbeta för att utbildningarna vid LTU håller högsta kvalité och anpassas efter varje students behov samt omgivande faktorer. Vi ska verka för att alla studenter ges möjlighet att utvärdera sin utbildning, för att utvärderingen sker med transparens och att resultatet implementeras. Vi ska arbeta aktivt för att alla studenter skall få det stöd de behöver under sin studietid och för att det ska vara tydligt var hjälp finns att hämta. Detta för att säkra att utbildning sker på lika villkor för alla studenter inom Teknologkårens verksamhetsområde. Mål Teknologkåren skall påverka LTU att ha flexibla utbildningar som anpassar sig efter varje students behov samt omgivande faktorer o 90 % av alla studenter skall vara nöjda med sin kreativa studiemiljö o Alla undervisningslokaler skall, i studenternas ögon, vara i pedagogisk framkant o Studenterna skall ha möjlighet att påverka examinationsform i sina kurser o Alla utbildningar skall vara relevanta för näringslivet, med en stark koppling mellan företag och utbildning o Studenterna skall känna till sina rättigheter och skyldigheter Teknologkåren skall påverka LTU att erbjuda praktiska och internationella inslag i samtliga tekniska utbildningar. o Alla studenter ska erbjudas möjlighet till praktik. o Alla studenter ska erbjudas möjlighet till utlandsstudier. Alla studenter skall ha möjlighet att utvärdera öppet o Studenterna skall känna sig trygga i att deras åsikt tas emot och följs upp o Alla kurser skall bevakas med en central funktion Alla studenter skall få det stöd de behöver o Utbytes/masterstudenter skall ha samma förutsättningar som övriga studenter o Alla studenter skall känna att de fått de stöd de behöver under sin studietid

8 Bilaga Kårfullmäktige 5-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 3 av 4 Arbetsmarknad Vision Vi ska verka för en stark koppling mellan utbildning och näringsliv, samt för att ge våra medlemmar förutsättningar för ett rikt arbetsliv under och efter studierna. Vi ska arbeta för en stark kontakt med våra alumner och för givande och långsiktiga samarbetspartners inom näringslivet. Vi ska aktivt arbeta och utveckla möten mellan studenter och näringsliv, och vår arbetsmarknadsmässa ska vara eftertraktad och givande för såväl företag som våra medlemmar. Mål 80 % av studenterna skall vara nöjda med arbetslivsanknytningen under studietiden. o Teknologkåren skall säkerställa att det finns riktade event till alla program o Alla studenter skall ha möjlighet att besöka företag i grupp eller enskilt o Erbjuda företag möjlighet att möta och identifiera studenter utefter sina behov/önskemål o Det skall finnas en tydlig ansvarsfördelning när det kommer till arbetsmarknadsfrågor Säkra långsiktiga samarbetspartners för att bidra till Teknologkårens utveckling och ekonomiska styrka o Teknologkårens produktportfölj skall vara väl utvecklad och attraktiv för samarbetspartners, såväl kort- som långsiktiga o Befintliga samarbeten skall värnas och utvecklas på alla parters villkor Teknologkåren skall vara en naturlig samarbetspartner för LTU Karriär o Alla utbildningar skall ha skarpa näringslivsanknytningar utefter studenternas önskemål o Alla studenter skall ha möjlighet till personlig karriärcoachning o Arbeta aktivt för att säkerställa fungerande alumnverksamhet Varumärket LARV och dess utbud skall vara välkänt inom teknologisektorn i Sverige 1 o LARV skall aktivt utvärderas och utvecklas i samarbete med studenter, näringsliv och offentlig sektor o Varje student och utställare skall känna att de är nöjda samt fått ut ett mervärde av LARV 1 Välkänt definieras som att vi kan ha ett selektivt urval av utställare

9 Bilaga Kårfullmäktige 5-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 4 av 4 Studentliv Vision Vi ska anordna mottagningsperiod och avslutningsfestligheter som är tillgängliga för alla och håller en hög kvalitet. Vi ska säkra att undervisningslokaler och studieplatser är moderna och öppna för alla, oavsett behov. Vi ska säkra att det finns attraktiva bostäder för studenter med närhet till campus och goda kommunikationer. Vi ska framför allt arbeta för ett aktivt studentliv med bas i sektioner, föreningar och bolag, där alla studenter är välkomna och engagemang utanför studierna blir en självklarhet. Vi ska även verka för att vara en stark aktör inom attraktiv studentikos restaurangverksamhet. Mål Teknologkåren skall vara en stark aktör inom attraktiv studentikos restaurangverksamhet o Teknologkåren skall tillhandahålla alternativ för att uppfylla merparten av studenternas önskemål och behov. Alla studenter har möjlighet till boende i närhet till campus o Förmedla samtliga studentbostäder vid campus Luleå samt övriga fastigheter i Teknologkårens regi o Säkerställa ekonomi med mål att äga fastigheter Teknologkåren skall värna om studentkulturen o Säkerställa aktivitetslokaler för samtliga sektioner o Säkerställa en möjlighet till engagemang för alla inom kår- eller annan studentikos verksamhet o Tillhandahålla alternativ för att uppfylla merparten av behoven hos studenterna o Säkerställa att gemensam examensfestlighet finns tillgänglig för alla o Högkvalitativ mottagningsperiod tillgänglig för alla, med minst 90 % nöjdhetsgrad

10 Bilaga Kårfullmäktige 05-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 2 Teknologkårens styrelse Proposition angående ökat engagemang Bakgrund För att stimulera ett ökat engagemang och ge möjlighet till ökad rekrytering vill Kårstyrelsen föreslå Kårfullmäktige att avsätta medel för att stimulera engagemang inom programmen under den tekniska fakulteten vid Luleå tekniska universitet. Detta är något som kårstyrelsen ser passar bra in på i synnerhet två punkter i den av KF beslutade verksamhetsplanen: Teknologkåren ska arbeta för att förnya, förstärka och upprätthålla studentlivet på LTU. Teknologkåren ska under året tillse att studenttraditioner fortlever och vara öppna för att nya skapas. Under de senaste åren har en tydlig trend visat att så kallade programföreningar som Brinn har fått stort genomslag. Med en stor närvaro på evenemang och ett strakt gemensamt intresse för att utveckla såväl sin utbildning som sin studiesituation ser Kårstyrelsen en möjlighet till ökad kvalitet inom samtliga strategiska enheter. Studenterna vid brandprogrammet får genom Brinn en möjlighet att tydliggöra såväl vilka företag som är intressanta för programmets studenter liksom vilken typ av utbildningsbevakning och arbetslivsanknytning som kvalitativt stärker brandingenjörerna. Samma resultat, tror kårstyrelsen, kan erhållas inom alla program genom uppstart av programföreningar som knyts till Teknologkåren. Genom att införa ett ekonomiskt incitament kan redan bildade och/eller nystartade föreningar knyta sig till Teknologkårens organisation och under vissa villkor erhålla en summa pengar under de två kommande verksamhetsåren. Exakt vad dessa villkor skall vara bör beslutas i en policy som kårstyrelsen tillsammans med sektionsstyrelserna tar fram gemensamt. Tänkbara finansieringsalternativ är användandet av fonderade medel från någon av, eller en kombination av, fonderna nedan. Investeringsfond, innehav : ,76 kr Projektfond, innehav : ,38 kr Sektionsfonden, innehav : kr

11 Bilaga Kårfullmäktige 05-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 2 av 2 Teknologkårens styrelse Förslag till beslut Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige att ge Kårstyrelsen i mandat att under verksamhetsåren 14/15 samt 15/16 totalt använda 300 tkr för stimulans av Programföreningar, att ge Kårstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Sektionsstyrelserna upprätta policy för utbetalning av bidrag samt uppdragsspecifikation för programföreningar samt att presentera dessa på KF 1 verksamhetsåret 14/15, att medlen tas från Investeringsfonden (200 tkr) och Sektionsfonden (100 tkr).

12 Bilaga Kårfullmäktige 05-13/14 Sammanträdesdatum Sidan 1 av 1 Teknologkårens styrelse Proposition angående Arvodering Bakgrund Kårfullmäktige (KF) tog den 6/3-13 beslut om att satsa på en heltidsarvoderad InfO och projektledare för LARV under 2013/2014. Då detta fallit ut väl ser kårstyrelsen att nuvarande arvoderingar fortsätter. Förslag till beslut Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige att fortsätta med nuvarande arvodering och postsammansättning att uppdra åt kårstyrelsen att konsekvensrevidera styrdokument.

13 Bilaga Linus Persson - Vice ordförande 13/ Utredning arvodering Sida 1 av 8 Utredning arvoderingen av Projektledare LARV samt Informationsenhetens Ordförande Bakgrund För att klara av verksamheten samt den planerade organisationsöversynen under det gångna verksamhetsåret behövs viss förstärkning på framförallt Arbetsmarknadsenheten. Det mest logiska är att separera rollen som Arbetsmarknadsenhetens ordförande och Projektledare för LARV. Då kan AO i större utsträckning fokusera på framtiden för både enheten samt att organisera fler företagsevent. Samtidigt kan projektledaren för LARV fokusera på fortsatt dokumentation och utveckling av LARV. Vi såg även ett stort behov av att nå ut med det vi gör till våra medlemmar och våra potentiella medlemmar på ett bättre sätt. Detta görs mycket mer effektivt genom att arvodera Informationsenhetens ordförande som på så vis får möjlighet att utarbeta marknadsföringsstrategier och förstärka närvaron och förståelsen av Teknologkåren. Förlaget som kårstyrelsen föreslog KF /2013 löd: Kårstyrelsen föreslår kårfullmäktige att arvodera Projektledare för LARV samt Informationsenhetens Ordförande, 100% vardera, under verksamhetsåret 2013/2014. att inte tillsätta Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande under verksamhetsåret 2013/2014 Vilket kårfullmäktige valde att bifalla i sin helhet. Presidiet De slutsatser som vi kan dra utav året som har fortlöpt är både positiva och negativa, i denna avrapportering ska vi försöka att belysa alla dessa punkter för att få en riktig helhetsbild. Till att börja med kan man belysa arbetsbelastningen. Ser man till hela ledningsgruppen så har arbetsbelastningen fördelats jämnt över alla enheter till grund av upparvoderingen, detta har lett till att mycket kraft har kunnat läggas på stora strategiska förändringar för att kunna utveckla Teknologkåren till en starkare organisation. Ser man på arbetsmarknadsenheten så har mycket jobb legat på att stärka relationen mellan kåren centralt och sektionerna vilket gett mycket positiva effekter. På Informationsenheten var tanken att ett stort arbete skulle lägga på att ta fram strategier för hur vi i framtiden ska jobba med rekrytering och locka medlemmar samt hur vi skall nå ut till nya medlemmar. Dessa strategiska uppgifter har under året delvis blivit åtsidosatta för att möjliggöra att alla våra informationskanaler fungerar som de ska och att de kommer att göra det en längre tid framöver. Stor vikt har legat på att ta fram ett mailsystem då det gamla var utdaterat och krävde en viss kompetens av webbspråk så som html. Detta är ett problem då vi i framtiden inte kan garantera att denna kompetens kommer finnas inom informationsenheten. Vid rekrytering bör inte heller html och dylikt vara ett krav. Detta problem är nu åtgärdat med ett mailsystem som är lika lätt att använda som till exempel Word. Teknologkåren Kansli Organisationsnummer: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: E-post:

14 Bilaga Linus Persson - Vice ordförande 13/ Utredning arvodering Sida 2 av 8 Den nya hemsidan är det andra stora projektet som har legat på Informationsenheten under året att färdigställa. Detta kan i efterhand ses om en skev fördelning att enbart ha en person som jobbat på projektet då det stundtals har tagit mer tid än en heltid att genomföra. Det gav dock övriga i ledningsgruppen möjligheten att koncentrerar sig på de andra strategiska projekten som behandlas. I framtiden så har Informationsenheten en stabil grund att luta sig tillbaka på för att underlätta arbete och då kunna koncenterar sig på de strategiska frågorna. Vi kan också se att det har funnits ett gemensamt intresse från både Informationsenheten och Arbetsmarknadsenheten med en grupp som kan hjälpa till med marknadsföring och kommunikation. Tillsammans har de kunnat rekrytera och sätta samman en grupp som kan jobba med de operativa frågorna och på så vis frigöra tid för mer strategiska arbetsuppgifter. Andra positiva effekter vi kan se är möjligheten att lägga en större vikt på arbetet med och mot sektionerna som tidigare inte var möjligt då all tid gick åt den interna verksamheten. Denna effekt syns tydligt på Arbetsmarknadsenheten där kontakten med sektionerna har förbättrats i allra högsta grad under året. Även Informationsenheten att har haft ett närmare samarbete med sektionerna i och med hemsideprojektet där arbetet har legat på integration och en gemensam plattform för att visa på att vi är en stor organisation och så mycket mer än centralorganisationen. I övrigt kan vi i och med arvoderingarna se en tydligare uppdelning av arbetsuppgifter mot tidigare år, då det har funnits punkter i verksamhetsplanen som överlappar de olika verksamhetsområdena. Detta har tidigare lett till både högre arbetsbelastning och slitningar inom gruppen. Vad vi kan se det gångna året har inga av dessa slitningar och interna konflikter uppkommit. Om det beror på gruppen som helhet eller arbetsledningen är svårt att säga. Men vi tror att man kan lägga mycket tyngd på de tydligare arbetsuppgifterna och avgränsningar inom de olika verksamhetsområdena för att undvika dessa konfliket. Slutsats Under det gångna året har ledningsgruppen haft en arbetsbelastning som mer lämpar sig till de uppgifter som varje person ska genomföra. Det har legat till grund för att vi ska kunna genomföra de åtagande vi har med ett positivt utfall både på kvalitet och kvantitet. Vi har helt enkelt kunna göra mer och lägga ner mer tid på arbetsuppgifter och på så sätt leverare ett bättre resultat. Om man ser till ekonomin sen, har denna satsning lönat sig? Vi kan säga såhär att ekonomiskt har det inte gjort någon negativ effekt. Enligt halvårsrapporten, se utdrag nedan, som är upprättad så kan man se att utan statsbidraget och det bidrag som nu är färdigförhandlat med LTU så har vi arbetet igen de underskott som vi budgeterade med och prognoser mot ett positivt resultat mot verksamhetsårets slut. I framtiden, om man väljer att fortsätta med att ha dessa poster arvoderade så ser vi positiva effekter med att kunna utarbeta en effektiv markandsförings strategi. Man skulle också i framtiden med två arvoderingar på arbetsmarknadsenheten kunna lägga en större tyngd på arbetslivsanknytning i utbildningen. På så sätt säkra utbildningsbevakningen även ut mot arbetslivet. Detta skulle leda till positiva effekter med kvalitativare och mer relevanta utbildningar samt en bättre kontakt direkt till arbetslivet i slutskedet av sin utbildning. Teknologkåren Kansli Organisationsnummer: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: E-post:

15 Bilaga Linus Persson - Vice ordförande 13/ Utredning arvodering Sida 3 av 8 Arbetsmarkandsenheten Arbetsmarknadsenhetens ordförande, Therese Sveitz, 2013/2014 De senaste åren när LARV:s projektledare och AO varit samma post har det varit en skev arbetsbelastning mellan uppdragen vilket har påverkat det strategiska arbetet. Fokus har legat på LARV då det är ett så pass tidskrävande projekt och andra delar av uppdragen för posten har som följd försummats. Det har varit svårt att balansera rollen som projektledare med rollen som AO. AO:s huvudsyfte är att i form av att skapa kontakt med näringsliv och verka förberedande inför arbetslivet vara ett komplement till studenternas utbildning. i form av att skapa kontakt med näringsliv och verka förberedande inför arbetslivet. Att PL posten upparvoderades och i och med att AO-posten splittrats till två finns nu tid att jobba med utveckling av posten, öka kvalitén på befintliga evenemang, arrangera fler evenemang, fokusera på att behålla kontakt med företag och skapa fler långsiktiga relationer. I och med upparvoderingen kan AO arbeta på att även förbättra kontakten neråt i organisationen. Teknologkåren är en stor organisation och beroende av ett nära samarbete med alla delar för att fungera. Ett stort samarbete med sektionerna har startats i år i form av utbildningar för sektionsaktiva och ett sponsringssamarbete har börjat ta form. Dessa satsningar möjliggör ett närmare samarbete och bättre informationsflöde. Ansvarighet Arbetsmarknadsenhetens ordförande ansvarar för att samordna och leda hela arbetsmarknadsenhetens arbete. Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande avlastar arbetsmarknadsenhetens ordförande i enhetens arbete. Befogenheter Att inom ramen för ovanstående uppgifter representera TKL. Arbetsmarknadsenhetens verksamhet bedrivs genom: Eventgruppen LARV:s projektgrupp Arbetsmarknadsenhetens samordningsgrupp Utdrag ur Teknologkårens reglementessamling Enheten skall enligt reglementessamlingen bedrivas genom tre olika grupper. LARV:s projektgrupp och Arbetsmarknadsenhetens samordningsgrupp har fungerat väl under en längre tid men eventgruppen har aldrig tagit form. Att gruppen inte kommit igång för än i år kan bero på att AvO inte varit arvoderad, att tiden varit knapp för AO att hinna med då alla andra grupper skall fungera och att ingen marknadsföringsplan har gjorts för att aktivt få medlemmar till eventgruppen. I år är en marknadsföringsplan igång, medlemmar i gruppen finns och grunden till att utveckla enheten är därmed lagd då tid frigörs från AO posten. En viktig aspekt som dock inte är enhetens huvudsyfte är en ekonomisk inkomst. Med posterna AO och PL arvoderade kan båda poster lägga fullt fokus på sina respektive roller och därigenom höja både kvalitet och omfattning på sina arrangemang. Därmed ökar värdet på de arrangemang som ordnas och företag/beställare är beredda att betala mer. Detta leder presumtivt till en likvärdig alternativt ökad inkomst jämfört med tidigare år. Teknologkåren Kansli Organisationsnummer: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: E-post:

16 Bilaga Linus Persson - Vice ordförande 13/ Utredning arvodering Sida 4 av 8 Slutsats Min bedömning sett på skillnaden hur Teknologkåren fungerar idag med den upparvoderade posten är att det definitivt är en fördel att ha två arvoderade poster inom arbetsmarknadsenheten. Med två poster finns möjlighet att utveckla enheten mot den riktning som efterfrågas av medlemmarna; nämligen att påverka hur utbildningen ser på kontakt med näringslivet. En risk om Larvs projektledare arvoderas ner är att tiden inte kommer att räcka till för denna vidareutveckling av posten AO. Larvsprojektledare, Sanna Dahlberg, 2013/2014 Projektledarens deltagande i grupper samt hur dessa påverkas av en upp arvodering Deltar i följande grupper: - Ledningsgruppen för TKL - LARV (projektgruppen) - Arbetsmarknads Gruppen inom Reftec(ARG) Ledningsgruppen TKL Projektledaren för LARV är en del av Ledningsgruppen för TKL och arbetar ut efter den fastställda verksamhetsplanen. Utdrag ur planen för verksamhetsåret 2013/2014: Teknologkåren ska arbeta för att skapa långsiktiga samarbeten med externa aktörer. Teknologkåren ska tillvarata de kontakter och projekt som skapas och har skapats. Teknologkåren ska arrangera LARV, som fortsatt ska vara attraktivt för företag och medlemmar att besöka. Teknologkåren ska verka för god kontinuitet genom alla nivåer av arbetsmarknadsenheten. För att uppfylla den fastställda planen för Arbetsmarknadsenheten är det viktigt att chansen att interagera med företagen ges genom en upp arvodering av Projektledaren är detta möjligt i en större utsträckning. Genom att det är två arvoderade på enheten är det lättare att skapa event av högre kvalité som anses vara intressanta för medlemmen. Det omnämns även i verksamhetsplanen att det är viktigt att LARV håller hög kvalité för att skapa goda kontakter mellan näringsliv och medlemmar. Det är uppenbart att den tidigare konstellationen av ledningsgruppen har lett till en för hög arbetsbörda då avhopp har skett. Att dessa ska tillskrivas helt och hållet på en snedfördelad arbetsbörda kan vidare diskuteras men det är uppenbart att situationen inte har varit hållbar. Genom en bättre fördelad arbetsbörda på gruppen har det under detta verksamhetsår upplevts som en genomgående bättre stämning på kontoret. Det finns säkert personer av den åsikt att denna post ej är lämpad som heltidsarvoderad över ett helt verksamhetsår. Dock finns det stora utvecklingsmöjligheter för denna enhet. Punkter i verksamhetsplanen som tyvärr inte hittills är berörda ur verksamhetsplanen, eftersom de konkret är svåra att genomföra. Arbetslivsanknytning ur medlemmens perspektiv efterfrågas såväl inom LTU som i näringslivet. På många håll genomförs utvärderingar i arbetslivsanknytning i utbildningen och vi ombeds ofta ge förslag på möjliga vägar för Teknologkåren Kansli Organisationsnummer: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: E-post:

17 Bilaga Linus Persson - Vice ordförande 13/ Utredning arvodering Sida 5 av 8 att uppnå ökad arbetslivsanknytning i utbildningen. Teknologkåren verkar idag på såväl strategisk som operativ nivå för att göra sitt bidrag. Teknologkåren bör verka för att uppdatera och om möjligt utöka underlag för att klargöra vad medlemmen menar med arbetslivsanknytning i utbildningen Projektledaren som tillsätts för LARV 2015 motiveras som heltidsarvoderad med beaktning av denna punk under verksamhetsplanen. Denna punkt har Teknologkåren mycket att utveckla och ARG är ett bra stöd för att bolla idéer, hur denna strategiska plan bör upprättas. TKLs kansli har under detta verksamhetsår upplevt att faktureringen av LARV har fungerat bättre än den vanligtvis gör. Det är en viktig del av LARV att efterarbetet utförs och med åtanke att det är en viktig del av intäkterna till TKL centralt är detta även en stor del av Projektledarrollen. LARV (Projektgruppen) Projektledaren är i och med denna arvodering ofta tillgänglig för projektgruppen vilket gör att det ges bättre möjligheter till att leda denna grupp. Det är viktigt att projektgruppsmedlemmarna prioriterar sina studier, det är allt för vanligt att man väljer sitt engagemang före sina studier vilket leder till dåliga studieresultat. Därför är det viktigt att finnas tillhands och ge feedback till projektgruppsmedlemmarna något som kan riskeras att prioriteras bort om denne även själv ska ansvara för hela Arbetsmarknadsenheten. Det ger en högre kvalité man har mer tid att utveckla och förbättra projektet som helhet. Det har varit en strävan att LARV, Luleå ARbetsmarknadsVecka ska vara en vecka fylld med attraktiva möten med näringslivet att utveckla detta koncept och göra det ännu mer attraktivt för företagen och studenterna är endast möjlig om det två posterna på Arbetsmarknadsenheten fortsätter att vara heltidsarvoderade. Risken som finns då Projektledaren sitter på heltid med projektet kan vara att denne börjar detaljstyra i allt för stor mån. Det är viktigt att denne leder gruppen och finns tillhands men skall inte vara med och planera och utföra på detaljnivå. Att få chansen att sitta som heltidsarvoderad ger dock möjligheten till en inblick och översikt av projektet som på grund av tidsbrist och hög arbetsbörda annars kan vara svår att erhålla. ARG ARG är en förkortning av Arbetsmarknadsgruppen inom Reftec. Här sitter de Näringslivsansvarig samt mässprojektledaren från de sju största teknologskolorna, Lunds tekniska högskola, Chalmers, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, Kungliga tekniska högskolan, Uppsala universitet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Gruppen träffas regelbundet tillsammans med ett värdföretag för att kunna utveckla dessa företags arbete med studentkontakt och/eller employer branding i olika slags former. Syftet med ARG gruppen är att utbyta erfarenheter, kontakter och att hjälpas åt att utveckla varandras verksamheter. Alla lärosäten inom Reftec har i dagsläget två stycken heltidsarvoderade en näringslivsansvarig och en mässprojektledare(med undantag från Uppsala teknolog- och naturvetarkår) på respektive kår. Teknologkåren Kansli Organisationsnummer: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: E-post:

18 Bilaga Linus Persson - Vice ordförande 13/ Utredning arvodering Sida 6 av 8 Slutsats Orsaken till varför denna post ska vara heltidsarvoderad är för att det ger projektet en högre kvalité och utvecklingsmöjligheter sett från de tidigare åren. Det har uppmärksammats av både studenter och företag genom utvärderingarna som skickats ut i samband med LARV. Det har tidigare år varit klagomål från speciellt företagen att LARV har saknat struktur och tydlighet vilket vi verkligen försökte arbete med att skapa under LARV Det är viktigt att projektet har kontinuitet och en genomarbetat överlämning. Detta underlättas definitivt av två heltidsarvoderade på enheten. Att åka på ARG möten är viktigt för kunskaps- och erfarenhetsutbytet med de andra kårerna. Detta har i år kunnat prioriteras högre beroende på upp arvoderingen av en Projektledare för LARV. Det är av största vikt när man arbetar med att skapa kontaktytor mellan näringslivet och studenter, att båda parter har en förståelse för varandra. Vad som är attraktivt för respektive part, den investering företagen gör för att besöka LARV måste ge avkastning i form av att de får chansen att profilera sig genom väl förberedda studenter. Detta har ARG-mötena bidragit mycket med att vi får chansen till personlig kontakt med företagsrepresentanter som till stor del har studentkontakt som sin arbetsuppgift på de företag där de arbetar. Dessa möten ger en infallsvinkel som hjälper mig som Projektledare hur man optimerar deras vistelse och deras förberedelser inför besöket. Studenter och företag har oftast skilda meningar om saker och ting, det är därför viktigt att i största möjliga mån minimera denna skillnad. Dessa möten fungerar även som bollplank av olika idéer eftersom de ger mig chansen att bolla idéer och problem med personer som sitter i samma sits. Detta har jag upplevt varit extremt värdefullt i mitt dagliga arbete. Samarbete ger även en ökad synlighet för Teknologkåren bland näringslivet i Sverige, då vi besöker varandras mässor och har chansen att mingla med företagsrepresentanter från hela Sverige. Det finns företag som det antigen var väldigt längesedan de besökte LARV eller som aldrig har besökt LARV tidigare som hört om vår mässa och frågat kring denna. Vilket med största sannolikheten är en beroende faktor av att Arbetsmarknadsenheten på Teknologkåren har varit mer synlig i sammanhang där andra universitet även syns. Nackdelen med detta samarbete är att det kan uppstå en viss stress och ett jämförelsekomplex, det som man måste ha i åtanke är att de andra lärosätena inom Reftec har haft två heltidsarvoderade en längre tidsperiod än vi på TKL. Detta har såklart lett till att de har en mer utvecklad Arbetsmarknadsenhet. Det ger dock oss på TKL stora möjligheter att utveckla vår enhet, men det är viktigt att ARG är prioriterat. Vilket är lättare om det är två heltidsarvoderade som dagligen arbetar på arbetsmarknadsenheten på TKL. Teknologkåren Kansli Organisationsnummer: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: E-post:

19 Bilaga Linus Persson - Vice ordförande 13/ Utredning arvodering Sida 7 av 8 Informationsenheten Informationsenhetens ordförande, Tomas Vannucci, 2012/2013 samt 2013/2014. Grundtanke Tidigare år har Informationsenhetens arbetsuppgifter varit till större del operativa. Dessa arbetsuppgifter har varit viktiga att genomföra men givit lite plats för strategiskt/långsiktigt arbete inom enheten. Med en arvodering var tanken att enhetsordförande skulle ha tid att genomföra både de operativa och strategiska arbetsuppgifterna, alternativt konstruera ett utskott för de operativa frågorna. Ett ökat strategiskt arbete inom enheten hade förhoppningarna på att öka medvetenheten om Teknologkårens arbete och även stärka medlemsantalet. Av detta kom argumentet att investeringen skulle kunna återbetala sig själv i med det ökade medlemsantalet. Ökade medlemsintäkter till följd av InfO:ns arbete utdrag ur propositionen om arvoderingar, KF /2013 I praktiken I med att Teknologkårens hemsida gick i graven under verksamhetsåret 2012/2013 blev detta ett högprioriterat projekt som lades på Informationsenheten. Projektet blev mer långdraget än först beräknat när idéen om att implementera sektionerna uppkom. I med att detta projekt förflöt uppdagades det att det fanns en stor brist på fungerande system i allmänt. Detta ledde till att Informationsenhetens ordförande beslöt att fokusera mer på utveckling av både struktur/rutiner och system/verktyg. Som backning till detta interna beslut går det att referera till verksamhetsplanen för Informationsenheten: Teknologkåren ska arbeta med att hitta nya informationskanaler, samt utvärdera och utveckla de befintliga. Teknologkåren ska jobba aktivt för att utveckla Informationsenheten. I med sektionernas integrering i hemsidoprojektet går det även att hänvisa till: Teknologkåren ska verka för att sektionerna marknadsför sig på ett sätt som gör tillhörigheten med Teknologkåren synlig. Teknologkåren ska verka för ett nära samarbete med dess sektioner. Detta var dock till kostnad av att det blev lägre prioritering på strategisk marknadsföring och aktiv exponering. I den interna plan som Informationsenheten utvecklade är tanken att utveckla enheten åt det hållet att alla verktyg för marknadsföring ska vara lättanvända och välfungerande. T.ex. för hemsida och veckomejl har det tidigare krävts åtminstone en grundläggande kunskap inom webspråk och dylikt för att över huvud taget kunna hanteras. Slutsats Ur ett tidsmässigt perspektiv ang. skillnaden mellan en icke-arvoderad och en arvoderad så kan jag ur egen erfarenhet, efter att ha haft förmånen att sitta som båda, dra följande slutsattser. Enhetens utveckling har gynnats av arvoderingen och även om den inte har gett det resultat som man först önskade i form av ökade intäkter/medlemsantal har en stabilare grund för framtiden blivit lagd. Konsekvenser av en ner-arvodering skulle kunna vara att utveklingen av enheten återigen stannar upp och posten återgår till att vara en rent operativt agerande stödfunktion till kåren centralt. Förhoppningen av dessa satsningar är att när man senar väljer denna post ska man kunna förbise kompitenser så som webbutveckling och liknande. Detta för att i stället kunna fokusera på att välja någon som är mer strategiskt lagd, vilket kan tyckas är mer passande för en enhetsordförande Teknologkåren Kansli Organisationsnummer: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: E-post:

20 Bilaga Linus Persson - Vice ordförande 13/ Utredning arvodering Sida 8 av 8 För framtiden, efter detta verksamhetsår, när en stabilare grund för Informationsenheten är lagd kommer det finnas en betydligt större möjlighet att arbeta med mer strategisk marknadsföring, ytterligare utveckling av enhetsstruktur, m.m. Övriga kommentarer Informationsenheten bör ej ses som en vinstdrivande faktor i Teknologkårens organisation i med att dess funktion är att informera om Teknologkårens arbete och öka medvetenheten om vad Teknologkåren jobbar för. Ökat medlemsantal kan definitivt vara en följd av ökad medvetenhet men medlemsrekryteringen i sig ligger i grunden på sektionerna Utdrag från halvårsrapport Teknologkåren Kansli Organisationsnummer: Hemsida: vid Luleå tekniska universitet Tfn: E-post:

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19 Bilaga 82.1.1 Kårstyrelsemöte 9-13/14 Sammanträdesdatum 2014-06-19 Sidan 1 av 9 Verksamhetsplan 2014-2015 Denna verksamhetsplan bygger direkt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Sidan 1 av 9 Verksamhetsplan 2014-2015 Denna verksamhetsplan bygger direkt på mål och visionsdokumentet, den version som fokusgruppen tagit fram. Det betyder att målen kan komma att förändras något då

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Luleå Studentkår Vision

Luleå Studentkår Vision Luleå Studentkår Vision Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/7 Innehållsförteckning VISION...3 MÅLBILD...4 Vad vi gör... 4 Utbildningsbevakning... 4

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Teknologkårens styrelse Bilaga 42.1.1 Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sidan 1 av 6 Proposition angående styrdokument för medlemspremiering Bakgrund Efter flera år av oklarheter och

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Protokoll 9 13/14, Sammanträdesdatum: Tid: 12:54 14:38 Plats: B1309 Hoppesalen. Teknologkårens styrelse. Ledamöter N/L Kommentar

Protokoll 9 13/14, Sammanträdesdatum: Tid: 12:54 14:38 Plats: B1309 Hoppesalen. Teknologkårens styrelse. Ledamöter N/L Kommentar Ledamöter N/L Kommentar Oscar Kööhler KO N Linus Persson VO N Joakim Brahed UO N Maxime Koitsalu UvO L Johan Albihn SO N Tomas Vannucci INFO N t.o.m. 13:56 Therése Sveitz AO N Övriga närvarande Axelina

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, Vice ordförande Dennis Forslund Maskinteknologsektionen

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2013/2014. 2013-10-03, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2013/2014. 2013-10-03, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2013/2014, kl 18.30 i C305 Bilaga 12.1.1 Kårfullmäktige 1 Sidan 1 av 4 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, vice ordförande Martin Svensson Maskinteknologsektionens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 s styrelse Verksamhetsplan 2013/2014 Inledning Verksamhet s verksamhet bedrivs av funktionärer och personal. Verksamheten skall bedrivas enligt s stadgar, åsiktsdokument, reglementen och policys. bör även

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (4) E-post lintek@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se 2 (4) I arbetet med masterprogrammen så kommer det ofta upp diskussioner kring vad LinTek anser vara tillräckligt för att vi ska anse att en

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren vill uppnå. Värdegrunden beskriver vad studentkåren står för. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2013/2014. 2014-02-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2013/2014. 2014-02-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2013/2014, kl 18.30 i C305 Bilaga 42.1.1 Kårfullmäktige 4 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, vice ordförande Martin

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Fastställd av fullmäktige 2014-05-14 Innehåll Bakgrund och Syfte... 3 Målgrupp... 3 Kvalitetshöjande utbildningsstruktur... 4... 4 Delmål 1: Likvärdig rättssäkerhet inom och mellan

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren strävar mot. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren skall arbeta med. De mäts på årsbasis genom indikatorer.

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2013/2014. 2013-11-07, kl 18.30 i E632

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2013/2014. 2013-11-07, kl 18.30 i E632 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2013/2014, kl 18.30 i E632 Bilaga 22.1.1 Kårfullmäktige 2 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, vice ordförande Martin Svensson Geosektionen,

Läs mer

Teknologkårens instruktionssamling

Teknologkårens instruktionssamling Fastställd av KS 2012-09-21 Teknologkårens instruktionssamling 1. Utskott & arbetsgrupper 1. Arbetsmarknadsutskottet 2. Informationsutskottet 3. Studieutskottet 4. Utbildningsutskottet 5. Förvaltningsutskottet

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Framtidsrapporten 2009-02-26 UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Verksamhetsplan 2016/2017

Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplan 2016/2017 Studentsektionen Sesam Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplanen är utarbetad utifrån den verksamhetsplan som Örebro studentkår har gällande hela organisationen i upplägg och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011/2012

Verksamhetsberättelse 2011/2012 Allmän verksamhet Styrelsen Då styrelsen tillträdde var nio av tio ledamöter tillsatta. Den tionde, PR-ansvarig, tillsattes under verksamhetsårets första sektionsmöte. Till att börja med fanns tre ledamöter

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Preliminär Verksamhetsplan 15/16

Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Chalmers Studentkår är en organisation som formas efter dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015. 2014-10-09, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015. 2014-10-09, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015, kl 18.30 i C305 Bilaga 12.1.1 Kårfullmäktige 1 Sidan 1 av 2 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Geosektionen Sektionen för Industriell ekonomi,

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Dagordning & Bilagesamling

Dagordning & Bilagesamling Dagordning & Bilagesamling Sektionsmöte 1 29 September 2016 Sidan 2 Dagordning sektionsmöte 1 Geosektionen torsdag den 29 September i sal E632 kl. 18:30 1 Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande,

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-09-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-09-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-09-20 2013-09-09 Ansökan till sektionsfonden Sökt av: Sektionen för Industriell ekonomi Sökt summa: 5000-10000 kr Bakgrund Sektionen för industriell ekonomi

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

ordförande Ann-Sofie Isaksson

ordförande Ann-Sofie Isaksson ordförande Ann-Sofie Isaksson Allmänt Som ordförande för Ekonomsektionen verksamhetsåret 2012 kommer jag se till att sektionen framstår som en attraktiv arbetsplats, att alla våra studenter kommer i kontakt

Läs mer

Syfte och övergripande långsiktiga mål

Syfte och övergripande långsiktiga mål Syfte och övergripande långsiktiga mål Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Antagna 2014-04-10 Senaste ändringar tagna 2014-04-10 SektionenförIndustriellekonomi

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 INLEDNING... 1 DISPOSITION... 1 FOKUSFRÅGA STRÄVAN MOT DEN GODA UTBILDNINGEN... 2 1. ORGANISATION OCH LEDNING... 3 1.1 INTERNATIONALISERING... 3 1.2

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-10-23

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-10-23 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-10-23 Victor Bjälke 2014-09-23 Ansökan till sektionsfonden Sidan 1 av 2 Ansökan till sektionsfonden Skaljackor avsedda för BRINNs medlemmar Bakgrund BRINN

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Senast reviderad Reglemente. för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Senast reviderad Reglemente. för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Innehållsförteckning 1. Policy... 3 1.1. Alumnlista... 3 1.2. Profilkläder... 3 1.3. Alkohol... 3 2. Styrelsen... 4 2.1 Styrelsens medlemmar...

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

SöderS organisationsplan 11/12

SöderS organisationsplan 11/12 SöderS organisationsplan 11/12 Fastställd av fullmäktige 2011-04-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Proposition 1: Stadgea ndringar

Proposition 1: Stadgea ndringar Proposition 1: Stadgea ndringar P 1-1 Andra dokument Rindi har en hel del andra dokument än bara stadgarna som styr hur Rindi ska arbeta. Dessa dokuments kraft har dock aldrig definierats eller ens tillkännagivits

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-04-24 Bilaga 72.1.1 Sidan 1 av 3 Ansökan Sektionsfonden Ansökan av: Maskinteknologsektionen Ansökt summa: Sektionsfonden, 5110 kr Bakgrund Under Maskinteknologsektionen

Läs mer

Maskinteknologsektionens reglementessamling

Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 1 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 2 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Reglemente för Maskinteknologsektionens utbildningsutskott... 4 Syfte... 4 Ansvarighet...

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN

VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN Sid! 2(! 5) Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1. Allmänt om Sektionsstyrelsens verksamhet... 3 2. Fokusområden... 4 2.1. Ett värdefullt medlemskap...

Läs mer

Ordförande. Vice Ordförande

Ordförande. Vice Ordförande Ordförande Namn: David Rutqvist Program: Civilingenjör Datateknik, 4e året Förbereda möteshandlingar inför styrelsemöten och sektionsmöten. Företräda sektionen vid möten med universitetet, kåren, andra

Läs mer

Delegationsordning för Konstkåren

Delegationsordning för Konstkåren Delegationsordning för Konstkåren Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 I Konstkårens delegationsordning framgår uppgifter och befogenheter för Konstkårens organ. (Konstkårens stadga 3.2) Bärande tankar Konstkåren

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 INTRODUKTION Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge organisationen ledning inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen för 2014/2015

Läs mer

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 9 13/14

Teknologkårens styrelse Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 9 13/14 2015-05-26 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Handlingsplan för 2015/2016

Handlingsplan för 2015/2016 1(7) för 2015/2016 Inledning en för s verksamhetsår 16/17 anger de särskilda satsningar som studentkåren ska genomföra under året. ansvarar för att handlingsplanen genomförs, men det är hela studentkårens

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 .doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 1. Inledning Under verksamhetsåret 12/13 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens struktur men än är arbetet inte klart och Kåren

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Mall för programrådsmöten

Mall för programrådsmöten Sidan 1 av 8 Mall för programrådsmöten Inledning Detta dokument är ett förslag och en rekommendation från studenterna över vi anser att programrådsmöten kan hållas under året. Den mallen och nedanstående

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Protokollförare: Justeras: Närvarande medlemmar: Se bilaga. Övriga närvarande: Se bilaga. /Patrik Valfridsson. /Jennie Eriksson.

Protokollförare: Justeras: Närvarande medlemmar: Se bilaga. Övriga närvarande: Se bilaga. /Patrik Valfridsson. /Jennie Eriksson. Närvarande medlemmar: Se bilaga. Övriga närvarande: Se bilaga. Protokollförare: /Patrik Valfridsson Justeras: /Jennie Eriksson /Mattias Thorwid /Tomas Sahleström 1 Inledande formalia Föredragare: Jennie

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer