Föredragningslista för sektionsmöte 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista för sektionsmöte 1"

Transkript

1 vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte /2012 Sammanträdesdatum: Tid: Plats: E632 Föredragningslista för sektionsmöte 1 Datum: Till: Sektionens medlemmar Tid: 18:30 Plats: E632 Bilagor Bilaga 1 Stadgeändringar Bilaga 2 Fyllnadsval av ledamöter till Teknologkårens fullmäktige Bilaga 3 Inköp av ny bil till sektionen Bilaga 4 Sektionsdriven studentpub Föredragare 1 Inledande Formalia Hanna Gustafsson 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Mötets behörighet 4. Val av protokollsekreterare 5. Val av protokolljusterare 6. Föregående mötesprotokoll Sektionsmöte Adjungeringar 8. Fastställande av föredragningslista 9. Publicering av protokoll på Internet Bilaga 2 Anmälningsärenden 1. Styrelsen 2. Teknologkåren 3. Valberedningen 4. Subgrupper 3 Propositioner 1. Stadgeändringar 1 4 Motioner 5 Beslut 1. Beslut om föreslagen stadgeändring 2. Fyllnadsval av ledamöter till Teknologkårens fullmäktige 2 6 Diskussion 1. Inköp av ny bil till sektionen 3 2. Studentdriven sektionspub 4

2 vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte /2012 Sammanträdesdatum: Tid: Plats: E632 7 Övriga frågor 8 Avslutande formalia 1. Nästa möte 2. Mötets avslutande

3 vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte /2012 Sammanträdesdatum: Tid: Plats: E632 Bilaga 1 Föreslagen stadgeändring

4 Sida 1 av 9 för Maskinteknologsektionen

5 Sida 2 av 9 för Maskinteknologsektionen Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Medlemmar... 3 Kapitel 3: Seniormedlemskap och associerat medlemskap... 4 Kapitel 4: Organisation... 4 Kapitel 5: Verksamhetsår... 4 Kapitel 6: Sektionsmöte... 5 Kapitel 7: Styrelsen... 6 Kapitel 8: Valberedning... 7 Kapitel 9: Projekt... 8 Kapitel 10: Revision... 8 Kapitel 11: Stadgeändring... 8 Kapitel 12: Styrdokument... 9 Kapitel 13: Upplösning av sektionen... 9

6 Sida 3 av 9 Fastslagen av sektionsmöte 20XX-XX-XX Fastslagen av Teknologkårens styrelse vid Luleå tekniska universitet 20XX-XX-XX Kapitel 1: Allmänt 1 är en förening bestående av studerande vid Luleå tekniska universitet med inriktning mot maskinteknik, materialteknik, hållbar energiteknik, produktionsteknik och design. 2 Maskinteknologsektionen är en partipolitiskt, fackförbundspolitiskt och religiöst obunden förening. Förslag på ändring: 2 Maskinteknologsektionen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. 3 Maskinteknologsektionen har till uppgift att: Främja medlemmarnas möjligheter till påverkan av utbildningar och utbildningsmiljö. Främja medlemmarnas kontakter med näringslivet och andra presumtiva arbetsgivare. Verka för god sammanhållning bland medlemmarna. Främja utvecklandet av mötesplatser för medlemmarna. Kapitel 2: Medlemmar 1 Medlem av Maskinteknologsektionen är varje studerande vid Luleå tekniska universitets tekniska fakultet som erlagt den av Teknologkåren, vid Luleå tekniska universitets, fullmäktige fastställda kåravgiften samt studerar ett program under Maskinteknologsektionen. 2 Medlem äger närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid sektionsmöten. 3 Medlem är valbar till förtroendeuppdrag inom Maskinteknologsektionen. 4 Medlem äger rätt att få motion behandlad av sektionsmötet. 5 Medlem äger rätt att ta del av sektionens protokoll och andra handlingar.

7 Sida 4 av 9 Kapitel 3: Seniormedlemskap och associerat medlemskap 1 Efter avlagd examen vid Luleå tekniska universitet kan seniormedlemskap erhållas genom erläggandet av den av sektionsmötet fastställda seniormedlemsavgiften till Maskinteknologsektionen. 2 Studerande vid Luleå tekniska universitet som erlagt kåravgift till en kår vid Luleå tekniska universitet samt anställd vid Luleå tekniska universitet kan bli associerad medlem genom att erlägga den av sektionsmötet fastställda associeradmedlemsavgiften till Maskinteknologsektionen. 3 Seniormedlem och associerad medlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid sektionsmöten. 4 Seniormedlem och associerad medlem har rätt att deltaga i Maskinteknologsektionens aktiviteter och kan bli vald till samtliga uppdrag inom sektionen utom styrelseledamot och kårfullmäktigeledamot. Kapitel 4: Organisation 1 Sektionens verksamhet utövas genom: 1. Sektionsmöte 2. Sektionsstyrelse 3. Projekt 4. Valberedning 5. Revisorer 6. Subgrupper 7. Sektionsutskott Kapitel 5: Verksamhetsår 1 Sektionens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 juli till och med 30 juni följande år.

8 Sida 5 av 9 Kapitel 6: Sektionsmöte 1 Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ. 2 Sektionsmötet utgörs av sektionens medlemmar. 3 Sektionsmöte ska hållas minst fyra gånger per år och bör ej hållas under helgdag, lov eller tentamensperiod. 4 Sektionsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Rätt att hos styrelsen skriftligen begära sammankallande av sektionsmöte tillkommer: 1. Sektionens revisorer 2. Sektionens medlemmar, om minst 25 personer står bakom skrivelsen 5 Om krav enligt kap. 6 4 inkommit till styrelsen ska sektionsmöte hållas inom 21 dygn från kravtillfälle. 6 Kallelse till sektionsmöte anslås på sektionens hemsida samt via e-post till sektionens medlemmar senast 14 dygn före mötet. 7 Föredragslista anslås på sektionens hemsida samt via e-post till sektionens medlemmar senast 7 dygn före mötet. 8 Motioner enligt kap. 2 4 ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 14 dygn före mötet. 9 Vid sektionsmöte ska protokoll föras som anslås på sektionens hemsida senast 14 dygn efter mötet. 10 Mötesprotokoll justeras av två justerare som väljs av sektionsmötet. 11 Sektionsmötet är beslutsmässigt om kap uppfylls och minst 15 medlemmar förutom styrelsen närvarar vid mötet. 12 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst förutom vid personval då ärendet avgörs genom lottning. Undantag gäller enligt kap samt kap I ärenden som behandlas under rubriken övriga frågor kan beslut ej tas. 14 Under sammanträde får ytterligare nominering ske. För nominering till styrelsen ska valberedningens förslag till styrelse anslås samtidigt som föredragslistan. 15 Senast 15 maj åligger det sektionsmötet att för det kommande verksamhetsåret välja styrelse fastslå budgetramar fastslå förslag till medlemsavgift, senioravgift och associerat medlemskap till Teknologkårens fullmäktige välja revisorer

9 Sida 6 av 9 välja ledamöter till Teknologkårens fullmäktige. 16 Senast 31 oktober åligger det sektionsmötet att för föregående verksamhetsår behandla styrelsens verksamhetsberättelse bokslut revisionsberättelse ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse och övriga funktionärer. 17 Senast 16 december åligger det sektionsmötet att välja valberedning med mandatperiod från 1 januari till och med 30 juni kommande år. Kapitel 7: Styrelsen 1 Sektionsstyrelsen består av upp till nio ledamöter, varav tre ska vara Ordförande Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) Kassör Minst två av de övriga posterna ska vara tillsatta. Förslag på ändring: 1 Sektionsstyrelsen består av minst fem ledamöter, där följande poster skall gå Ordförande Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) Kassör 2 Sektionsstyrelsen är sektionsmötets ställföreträdare. 3 Styrelsen ansvarar för sektionens verksamhet, ekonomi och andra förehavanden i enlighet med sektionens styrdokument och sektionsmötets beslut. 4 Det åligger styrelsen att verkställa sektionsmötets beslut om mötet ej beslutar annorlunda. 5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Rätt att begära utlysande av sammanträde med styrelsen tillkommer varje styrelseledamot. Möte ska då hållas inom 10 dygn. 6 Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av de valda ledamöterna är närvarande. 7 Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid styrelsens sammanträden tillkommer styrelsens ledamöter. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer övriga som styrelsen adjungerar in. 8 Sektionens firma tecknas av sektionens ordförande och kassör. Förslag på ändring: 8 Sektionens firma tecknas av sektionens ordförande och kassör, var och en för sig. Sektionens

10 Sida 7 av 9 betalningsmedel disponeras endast av sektionens kassör, men sektionens ordförande skall ha sådan behörighet att denne ska kunna ha översyn över sektionens konton. 9 Vid händelse av ordförandes avgång under pågående mandatperiod, övertar vice ordförande dennes post i styrelsen, tills sektionsmötet beslutat om permanent ersättare. 10 Vid händelse av kassörs eller utbildningsbevakningssamordnares (UBS) avgång under pågående mandatperiod, övertas dennes post i styrelsen av någon i sittande sektionsstyrelse, tills sektionsmötet beslutat om permanent ersättare. Tillfällig ersättare utses av sittande sektionsstyrelse men denne kan ej vara sittande ordförande, kassör eller utbildningsbevakningssamordnare. Kapitel 8: Valberedning 1 Sektionsmötet utser valberedning. 2 Valberedningen ska bestå av minst tre medlemmar som inom sig väljer en ordförande. 3 Varje medlem äger rätt att till valberedningen inkomma med nomineringsförslag 4 Det åligger valberedningen att till sektionsmötet om möjligt avge fullständigt namnförslag avseende val av styrelse, kårfullmäktigeledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

11 Sida 8 av 9 Kapitel 9: Projekt 1 Styrelsen beslutar om inrättandet av projekt. 2 Styrelsen utser projektledare. 3 Styrelsen fastställer projektplan och projektbudget. 4 Projektledare ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet och rapporterar regelbundet till styrelsen. 5 Styrelsen ska inom sig utse kontaktperson mot projektet. Kapitel 10: Revision 1 Till grund för revision av verksamheten ligger sektionens stadgar, styrdokument, budget, verksamhetsplan och protokoll. 2 Revision av sektionens verksamhet och räkenskaper utförs av revisorer, vilka väljs av sektionsmötet. 3 Sektionsmötet ska välja en internrevisor och en externrevisor. Internrevisorn ska vara en sektionsmedlem som ej innehar annat uppdrag inom sektionen. Externrevisorn ska inte vara sektionsmedlem. 4 Revisorerna framlägger till sektionsmötet sin berättelse för föregående verksamhetsår, tillsammans med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för berörda funktionärer. Denna fråga avgörs sedan av mötet. Kapitel 11: Stadgeändring 1 Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande sektionsmöten med minst tio dagars mellanrum. 2 Uppstår en tvist om dessa stadgar gäller styrelsens mening intill dess att sektionsmötet fastställt tolkningen.

12 Sida 9 av 9 Kapitel 12: Styrdokument Till grund för sektionens verksamhet ligger förutom denna stadga en samling reglementen och policys. 1 Reglementen Reglementessamlingen reglerar Maskinteknologsektionens verksamhet. 2.1 För fastställande respektive ändring av innehåll i reglemente krävs enkel majoritet vid ett sektionsmöte. Fråga om fastställande eller ändring av reglemente anslås tillsammans med sektionsmötets föredragslista. 2 Policys Policysamlingen innehåller övergripande riktlinjer för hur Maskinteknologsektionens funktionärer ska agera inom specifika områden. 2.1 För fastställande respektive ändring av policydokument krävs två tredjedels majoritet vid ett styrelsemöte. Kapitel 13: Upplösning av sektionen 1 För upplösning av sektionen krävs beslut av två tredjedels majoritet av två på varandra följande sektionsmöten med minst en månads mellanrum. 2 Sektionens tillgångar förvaltas efter upplösningen av Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet. Sektionsmötet kan dock till Teknologkårens fullmäktige hemställa om en annan användning av medlen som kårfullmäktige då enbart kan avstyrka eller tillstyrka.

13 vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte /2012 Sammanträdesdatum: Tid: Plats: E632 Bilaga 2 Fyllnadsval av ledamöter till Teknologkårens fullmäktige Som ledamot i Teknologkårens kårfullmäktige (KF) sammanträder man ungefär åtta gånger per år. KF är det högst beslutande organet inom Teknologkåren. Inom KF får man lära sig sammanträdesteknik samt ges en inblick i kårstyrelsens arbete. I dagsläget har sektionen 1 vakant plats att tillsätta. Nomineringar: Inga

14 vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte /2012 Sammanträdesdatum: Tid: Plats: E632 Bilaga 3 Inköp av ny bil till sektionen Efter sektionsmöte 1 skapades en enkät som skickades ut till alla studenter som läser ett program under Maskinteknologsektionen. Syftet med enkäten var att undersöka intresset för inköp av en ny bil till sektionen. Efter att enkäten sammanställts framgår tydligt att en majoritet av de svarande anser att en ny bil skall köpas in. Utifrån det underlag som enkäten gav har ett antal förslag på alternativ till bil tagits fram. Styrelsen avser att diskutera dessa förslag med medlemmarna för att gå vidare i processen av inköp av bil. Förslag 1 Volvo V70 98/99 Pris: Kr Fördelar: Bra krocksäkerhet Relativt ny Hög komfort Framhjulsdrivet (minskar risken för buskörning) Stort utbud av beg. reservdelar Nackdelar: Gått långt ( mil) Finns risk för att man måste uppsöka verkstad för att laga vissa problem då det är datorer och elektronik inblandat i mycket. Förslag 2 Volvo Pris: Kr Fördelar: Finns både de som gått långt och relativt kort ( mil) Relativt hög krocksäker Framhjulsdrivet (minskar risken för buskörning) Stort utbud av beg. reservdelar Nackdelar: Har en del elektronik som kan krångla, risk för att man måste kontakta verkstad Känd för att ha en del barnsjukdomar

15 vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte /2012 Sammanträdesdatum: Tid: Plats: E632 Förslag 3 Volvo Pris: Kr Fördelar: Lätt att skruva Inte så mycket elektronik Enkel och driftsäker få saker som kan gå fel Många med mycket kunskap om den Stort utbud av beg. reservdelar Nackdelar: Sämre krocksäkerhet än de tidigare alternativen Bakhjulsdriven Risk för att folk leker med bilen vilket ger upphov till mer slitage Den blir lite osäkrare att köra då risken att få sladd är större med bakhjulsdrivet Förslag 4 Audi A6 96 (olika paket) Pris: Fördelar: Finns både framhjulsdriven och med ganska hållbar fyrhjulsdrift Finns både framhjuls driven och men en fungerande ganska hållbar fyrhjulsdrift Bra stabilt byggda bilar Nackdelar: Kunskapen om bilen för att skruva i den är något lägre än för t.ex. 945 Dyra reservdelar Förslag 5 Skoda Oktavia kombi -00 Pris: Fördelar: Har liten motor (bränslesnål, billigare service) Så lite extrautrustning som möjligt (mindre som kan gå sönder) Är lättskruvad Har billiga reservdelar

16 vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte /2012 Sammanträdesdatum: Tid: Plats: E632 Nackdelar: Något mindre bagage utrymme än t.ex. 945 Förslag 6 Toyota Camry Touring Pris: Fördelar: Har liten motor (bränslesnål, billigare service) Så lite extrautrustning som möjligt (mindre som kan gå sönder) Är lättskruvad Har billiga reservdelar 6 sittplatser Nackdelar Verkar ha relativt svag koppling Förslag 7 WV Sharan Pris: Fördelar 6-7 sittplatser Smidig minibuss Flera olika motorvarianter Nackdelar Bagageutrymmet om man använder alla sittplatser Minibuss

17 vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte /2012 Sammanträdesdatum: Tid: Plats: E632 Bilaga 4 Studentdriven sektionspub Vi i Maskinteknologsektionens styrelse tillsammans med de tre andra sektionsstyrelserna under Teknologkåren har planer på att starta upp en ny pub driven av studenter, för studenter. Lokalen som för tillfället går under namnet Porsö fritidsgård kommer efter sommaren bli tillgänglig för uthyrning. Vi tillsammans med styrelserna för I-sektionen, Datasektionen och Geosektionen vill starta en studentpub där du som medlem kan sätta dig och ta en öl och slappna av efter en dags hårda studier. Hur ställer du dig som medlem i maskinteknologsektionen till att vi driver detta arbete och vill du som medlem se detta som verklighet? Vi kommer att tillsätta en projektgrupp som kommer att arbeta med detta under våren och vi vill få så mycket tankar och åsikter som möjligt innan vi börjar arbetet. Detta för att vi skall kunna driva er åsikt och göra så att ni får det studentliv ni vill ha och förtjänar!

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer