Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014-2015"

Transkript

1 Sidan 1 av 9 Verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger direkt på mål och visionsdokumentet, den version som fokusgruppen tagit fram. Det betyder att målen kan komma att förändras något då den skall på remiss till sektionerna samt beslutas av KF. I stort tror vi att den är komplett i form av aktiviteter vi tror behöver utföras, den kan dock behöva en justering om det blir förändringar utifrån denna version av måldokumentet. Planen är baserad på målen så under varje mål kommer det att specificeras en eller flera aktiviteter som syftar till att uppfylla målet. 1. Övergripande 1.1. Teknologkårens organisation skall vara decentraliserad Varje medlem skall vara medveten om sitt ansvar i organisationen - Sprida information som informerar medlemens åtaganden och plats i organisationen Varje utskott/gruppering inom Teknologkåren skall nominera minst en kandidat till närmast övergripande ledningsgrupp/styrelse. - Via Ordfrad eller den egna organisationen nominera minst en kandidat till posten som Kårordförande. - Via Kassörsrådet eller den egna organisationen nominera minst en kandidat till posten som Vice Kårordförande Programföreningar inom organisationen skall finnas på alla fleråriga program - Verkställa det beslutade stimulanspaketet till programföreningar. - Starta upp en grupp som med representanter från Programföreningarna kunna hjälpa och understödja dem i sitt arbete Sektionerna skall ha en fungerande rutin för hur fullmäktiges beslut hanteras på sektionsnivå - Ta fram en rutin tillsammans med sektionerna genom exempelvis Ordfrad. - Följa upp hur den framtagna rutinen fungerar i praktiken genom separata uppföljningsmöten med respektive sektionsstyrelse Teknologkåren skall ha en tydlig ansvarsfördelning inom organisationen - Teknologkåren skall säkerställa att sektionsstyrelserna får en utbildning om hur Teknologkåren i stort bedriver sin verksamhet och vad som är tanken bakom den nuvarande ansvarsfördelningen. - Teknologkåren skall säkerställa att projektledare och utskottsledare får en utbildning i projektledning samt teknologkårens organisation. - Teknologkåren skall säkerställa så att kårfullmäktigeledamötena är väl införstådda i sitt uppdrag, gärna med hjälp av sektionsstyrelserna.

2 Sidan 2 av Teknologkåren skall vara verksamhetsstyrda och inte budgetstyrda Teknologkåren skall i sin kärnverksamhet vara ekonomiskt oberoende av LTU - Teknologkåren skall fortsätta sina förhandlingar med LTU för att säkerställa ett verksamhetsuppdrag som speglar behovet samt säkerställer en skälig ersättning. - Teknologkåren skall förhandla med Luleå Kommun om ersättning för studentrepresentation så att beroende av LTU och LARV minskar Teknologkåren skall ha en ekonomi som kan stödja en engångsmedlemsavgift - Se över möjligheten till alternativa intäktskällor alternativt minska kostnader för att täcka upp minskade medlemsavgifter. - Fortsätta arbetet att förändra sektionstillskottet Säkerställa ekonomi med mål att äga fastigheter - Se över SLS som stiftelse och dess arbete. - Starta ett långsiktigt projektarbete kring ett eget kårhus med start i en behovsanalys Teknologkåren skall ha stort inflytande mot LTU Teknologkårens organisation och ansvarsfördelning skall vara välkända inom LTU - Kontinuerlig och bra kontakt med berörd LTU-personal LTU bör vända sig till Teknologkåren för att få ut information till teknologer - Genom aktiviteter för mål 1.6 säkra att LTU ser Teknologkåren som det mest effektiva sättet att nå teknologer när det gäller generell information Teknologkårens verksamhet skall vara det självklara valet för konferenser o dyl - Utöva förbättringsarbete genom ägande i Kårhusrestaurangen i Luleå AB för att säkra att LTU och andra externa aktörer väljer Teknologkårens verksamhet för konferenser Teknologkåren skall ha minst 80 % medlemskap Det skall vara självklart att engagera sig i organisationen - Teknologkåren skall motivera teknologer till engagemang i organisationen genom att påvisa mängden av olika uppdrag samt den organisatoriska samt personliga vinningen i ett engagemang Alla teknologer skall vara medvetna om vilka fördelar det innebär att vara medlem - Genom aktiviteter för mål 1.6 säkerställa att teknologerna känner till inte bara lokala och nationella rabatter ett medlemskap medför utan även resultat av vår verksamhet i stort Teknologkåren skall verka för att lokalt förbättra situationen för teknologer Luleå skall vara årets studentstad - Stärka samarbetet med Luleå kommun för att förbättra livsmiljön för teknologer. - Se över studentstadsgruppen för att säkerställa att det som beslutas där effektueras LTU skall vara lättillgängligt från alla delar av omgivande samhälle - Skapa alternativt medverka i ett forum som hanterar likabehandlingsfrågor på både LTU och Luleånivå. - Stärka samarbetet med LLT och LTN för att skapa förutsättningar för förbättrade kollektivkommunikationer. - Stärka samarbetet med Luleå kommun för att skapa förutsättningar för cykelvägar till LTU från omgivande samhälle Teknologkåren och dess samarbetsorgans åsikter skall väga tungt för externa parter - Genom ett seriöst agerande på alla plan verka för att teknologernas åsikter tas till vara på hos externa parter.

3 Sidan 3 av Teknologkåren ska vara teknologernas primära informationskanal Teknologkåren ska ha ett tydligt nyhetsflöde och information relevant för teknologerna ska alltid finnas tillgänglig. - Integrera Phaest.se i Teknologkaren.se för bättre samordning av event, och se till att den blir uppdaterade. - Genomför TV-skärms projektet. - Håll god kontakt med informationsansvariga i sektionerna för att lättare kunna samla in information som är relevant för alla teknologer och sprid sedan detta via de centrala kanalerna. - Bygg ett system för att lättare samla in information till veckomejlet från sektioner, sub-grupper, utskott, föreningar och liknande Teknologkåren ska ligga i framkant inom informationsspridning till teknologer. - Genomför regelbundna undersökningar för att undersöka relevansen och populariteten hos de olika informationskanalerna för att vidare kunna förbättra dem. - Sök efter nya innovativa informationskanaler och prova dem. - Styr upp affischeringstavlorna och sätt hårda regler med riktlinjer för hur affischeringen ska skötas. Upprätthåll sedan dessa regler. - Gör något med affischeringstavlorna på toaletterna. 2. Utbildning Varje utskott/gruppering inom Teknologkåren skall nominera minst en kandidat till närmast övergripande ledningsgrupp/styrelse. - Teknologkåren ska motivera UBSrådet att diskutera kandidater till ledningsgrupp/styrelse inom deras område Teknologkåren skall ha en tydlig ansvarsfördelning inom organisationen - Teknologkåren ska säkerställa att UBS och Programråd är väl insatta i vad deras arbete innebär och inom vilka ramar deras uppdrag utförs. - Teknologkåren ska styra sektionernas arbete med hjälp av sektionstillskottet. Inom sektionstillskottet ska det tas fram en definition inom hur sektionerna ska arbeta med utbildningsbevakning Teknologkåren skall ha minst 80 % medlemskap Det skall vara självklart att engagera sig i organisationen - Teknologkåren ska arbeta för att motivera studenter att bli engagerade att påverka sin utbildning genom kårengagemang Alla teknologer skall vara medvetna om vilka fördelar det innebär att vara medlem - Teknologkåren ska marknadsföra sitt lobbyarbete samt hur utbildningsbevakning bidrar till förändring Teknologkåren ska ha ett tydligt nyhetsflöde och information relevant för teknologerna ska alltid finnas tillgänglig. - UO har ansvar för de texter som ska marknadsföras gällande utbildningsbevakning både vad gäller planerande och skrivande Teknologkåren skall påverka LTU att ha flexibla utbildningar som anpassar sig efter varje teknologs behov samt omgivande faktorer % av alla teknologer skall vara nöjda med sin studiemiljö - Teknologkåren ska ta fram rutiner för ett uppföljningssystem för studentärenden. - Teknologkåren ska stötta studenter som inte är nöjda med sin utbildningssituation. - Teknologkåren ska arbeta med påverkansarbete i LTUs organ som hanterar utbildning och studenternas situation.

4 Sidan 4 av 9 - Teknologkåren ska verka för att NSI utvecklas och ger en tydlig bild av universitetets studenters åsikter Teknologerna skall ha möjlighet att påverka examinationsform i sina kurser - Teknologkåren ska stärka studenternas roll i programråden och uppmuntra studenter att fylla i kursvärderingar med syfte att påverka och utveckla examinationsformerna. - Teknologkåren ska driva frågan om anonyma tentamen gentemot LTU så den blir prioriterad. För att visa att den är viktig för studenter ska Teknologkåren ta fram underlag på hur anonyma examinationsformer bör fungera samt vid vilka tillfällen anonymitet är en viktig faktor och delge dessa till LTU Alla utbildningar skall vara relevanta för näringslivet och akademin, med en stark koppling mellan företag och utbildning - Arbetsmakrnadsenheten ska samarbeta med utbildningsenheten och se över vilka former som arbetsmarknadsenheten kan ta ett större ansvar i att påverka LTUs kontakt med näringslivet kopplat till utbildning. - Teknologkåren ska se över möjligheten att arbeta fram en modell för att knyta arbetsmarknadsenheten till LTUs utbildning och kursutbud Teknologerna skall känna till sina rättigheter och skyldigheter - Teknologkåren ska marknadsföra dokumentet studentens skyldigheter och rättigheter. Bör även göra en plan för hur denna marknadsföring ska ske under året och i framtiden Teknologkåren skall påverka LTU att erbjuda praktiska och internationella inslag i samtliga tekniska utbildningar Alla teknologer ska erbjudas möjlighet till praktik, gärna poänggivande. - -eknologkåren i dialog med institutionerna se över hur möjligheten ser ut för praktik och VFU Alla teknologer ska erbjudas möjlighet till utlandsstudier. - Teknologkåren ska vara med i samarbetet med Internationella dagen och se över hur det går att ökad marknadsföring för utbytesstudier. Vi ska även påverka LTU att satsa på utbytesstudier och att partneruniversitet som är attraktiva för LTU studenter. - Teknologkåren ska verka för att 30hp valfritt ges sammanhängande för att underlätta för utbytesstudier och praktik Alla teknologer skall ha möjlighet att utvärdera anonymt med tillgängliga resultat Teknologerna skall känna att deras åsikter tas emot och följs upp - Teknologkåren ska stärka programråden så de även fokuserar på uppföljning. - Teknologkåren ska med LTU arbeta för att kursvärderingar och förbättringsförslag i kurs gås igenom i början av varje nytt kurstillfälle. - Teknologkåren ska vid behov säkra anonymitet vid studentärenden och hantering av dessa Alla kurser och utbildningar skall bevakas med en central funktion - Teknologkårens kurswiki ska utvärderas och utvecklas för att passa studenternas behov Alla teknologer skall få det stöd de behöver för att genomföra sina studier Utbytes/masterstudenter skall ha samma förutsättningar som övriga teknologer - Teknogkåren ska ta fram rutiner för hur masterstudenter ska integreras i Teknologkårens verksamhet och utbildningsbevakning Funktionsnedsatta teknologer skall få stöd utifrån individens behov - Teknologkåren ska säkra att LTU fortsätter erbjuda behovsanpassat stöd till studenter med funktionsnedsättningar Teknologkåren skall värna om genomströmningen för nya teknologer - Teknologkåren ska fortsätta driva och utveckla verksamheten Kunskapsmentorer.

5 Sidan 5 av 9 - Teknologkåren ska säkra att LTU fortsätter göra satsningar för nya studenter. - Teknologkåren arbeta för att räknestugornas verksamhet finns kvar och förbättras Befintliga samarbeten skall värnas och utvecklas på berörda parters villkor - Teknologkåren ska driva Kunskapsmentorerna och säkerställa att arbetet sker integrerat med LTU Teknologkårens restaurangverksamhet skall vara det självklara valet för organisationens aktiviteter. - Vid egna evenemang ska STUK prioriteras så länge de lever upp till de krav och kvalitetsmål som ställs på evenemanget Säkerställa en möjlighet till engagemang för alla inom kår- eller annan studentikos verksamhet. - Teknologkåren ska kommunicera inom organisationen på vilka sätt det går att engagera sig inom utbildningsbevakning. 3. Arbetsmarknad % av teknologerna skall vara nöjda med arbetslivsanknytningen under studietiden Teknologkåren skall säkerställa att det finns riktade event till alla program - Ta fram instruktioner till programföreningar angående näringslivsevent - Se till att policyn angående En väg in efterföljs - Ordna ett loggsystem som fungerar för alla parter inom Teknologkårens organisation - Alla teknologer skall ha möjlighet att besöka företag i grupp eller enskilt - Koordinera näringslivanknytningen i utbildningen tillsammans med utbildningsenhetens ordförande - Se till att alla sektioner anordnar ett företagsbesök per verksamhetsår Teknologkåren skall erbjuda företag möjlighet att identifiera och möta teknologer utefter företagens behov/önskemål - Teknologkåren skall vara representerad på flertalet nätverksträffar både lokalt och nationellt - till exempel LNABs företagsfrukostar och näringslivetspris - Arbetsmarknadsenheten bör hålla en presentation på LNABs företagarfrukost i början av verksamhetsåret - Arbetsmarknadsenheten skall prioritera ARG möten och delta på JätteARG och utvecklingskonferensen Teknologkåren skall påverka LTU att säkerställa fungerande alumnverksamhet - Arbetsmarknadsenheten skall kontinuerligt under året möta LTU-karriär för att idka och utöka samarbetet och delta på samtliga styrelsemöten Alla teknologer skall ha möjlighet till personlig karriärcoachning - Detta skall möjliggöras genom att påverka LTU karriär samt i egen regi erbjuda våra medlemmar möjligheten till detta

6 Sidan 6 av Teknologkåren skall säkra långsiktiga samarbetspartners för att bidra till Teknologkårens utveckling och ekonomiska styrka Teknologkårens produktportfölj skall vara väl utvecklad och attraktiv för samarbetspartners, såväl kort- som långsiktiga - Sammanställa Teknologkårens olika erbjudande - Paketera Teknologkårens erbjudande så att dessa presenteras som attraktiva för våra befintliga och potentiella samarbetspartners - Kontinuerlig uppdatering av portföljen - Marknadsföra och sälja denna portfölj Befintliga samarbeten skall värnas och utvecklas på berörda parters villkor - Koordinera behoven inom Teknologkåren centralt för att skapa bättre långsiktiga samarbetspartners - Kontakta tidigare verksamhetsårs samarbestpartners för att främja goda relationer 3.3. Varumärket LARV och dess utbud skall vara välkänt inom teknologisektorn i Sverige LARV skall aktivt utvärderas och utvecklas i samarbete med teknologer, näringsliv och offentlig sektor - En styrgrupp för LARV skall återinrättas får att säkerhetsställa att projektet erhåller kontinuitet samt att det utvecklas i linje med Teknologkårens avsikt - Det ska vara allmänt känt bland våra medlemmar och samarbetspartner att LARV står för Luleå ARbetsmarknadsVecka och erbjuder attraktiva möten mellan studenter och företag under årets vecka fyra - En modell för att utvärdera besökare och engagerades åsikt av arbetsmarknadsveckan - Erbjuda företagsspecifik utvärdering till utvalda utställare för att kunna säkerhetsställa kvalité på denna produkt - LARV skall vara en del av Teknologkårens attraktiva produktportfölj - En modell som möjliggör en uppskattning av antal besökare bör tas fram - LARV skall uppvisa en bredd på utbudet så att olika karriärsvägar uppvisas Varje teknolog och utställare skall känna att de är nöjda samt fått ut ett mervärde av LARV LARV skall erbjuda utställare som tilltalar teknologer från samtliga program - En specifik post inom projektet bör vara ansvarig för kontakten med sektionerna så att varje sektion känner att det finns utställare och event som passar alla program - En plan bör tas fram för att inkludera de sektioner som inte finns på campus Luleå så att dessa har möjlighet att delta på de arrangemang som de känner är tilltalande för deras utbildningar

7 Sidan 7 av 9 4. Studentliv Varje utskott/gruppering inom Teknologkåren skall nominera minst en kandidat till närmast övergripande ledningsgrupp/styrelse. - Via Sociala enhetens ledningsgrupp nominera minst en kandidat till posten som Sociala enhetens ordförande. - Via Studiemiljökommittén nominera minst en kandidat till posten som Huvudstuderandeskyddsombud. - Via Studiesociala samrådsgruppen nominera minst en kandidat till posten som Phaestmästaren Teknologkåren skall ha en tydlig ansvarsfördelning inom organisationen. - Kartlägga och presentera ansvarsfördelningen mellan sexmästerier, sektionslokaler, phaestmästaren samt TKL centralt när det kommer till sociala event. - Kartlägga och presentera ansvarsfördelningen mellan studerandeskyddsombud, huvudstuderandeskyddsombudet samt TKL centralt när det kommer till studiemiljö Teknologkårens verksamhet skall vara det självklara valet för konferenser och dyl. - Om möjligt förlägga sittningar och andra aktiviteter på STUK, samt uppmuntra sektioner och föreningar att göra detsamma Det skall vara självklart att engagera sig i organisationen. - Utvärdera befintliga förmåner för engagerade, samt undersöka nya. - Skapa en förteckning över engagemang inom organisationen, samt hur man engagerar sig i dessa. - Sammanställa och marknadsföra fördelarna med att engagera sig Alla teknologer skall vara medvetna om vilka fördelar det innebär att vara medlem eller förening inom organisationen. - Utveckla ett fungerande system för medlemspremiering inom sektionslokalernas verksamhet. - Verka för att Teknologkårens logotyp syns i allt marknadsföringsmaterial relaterat till events inom Teknologkårens organisation Teknologkåren ska ha ett tydligt nyhetsflöde och information relevant för teknologerna ska alltid finnas tillgängligt. - Utvärdera behovet och funktionaliteten hos phaest.se - Om möjligt inkludera phaest.se i ramverket för teknologkaren.se - Utveckla ett system för att få in information om sociala aktivteter arrangerade inom Luleå Studentkår på phaest.se. - Verka för att TV-skärmsprojektet genomförs, samt att Teknologkåren får ansvaret för visat material % av alla teknologer skall vara nöjda med sin studiemiljö - Utvärdera och implementera resultatet av senaste NSI - Utvärdera och implementera resultatet av Hur mår Teknologen? - Säkerställa att Studentskåpsprojektet genomförs.

8 Sidan 8 av Teknologerna skall känna till sina rättigheter och skyldigheter. - Vid behov säkerställa att LTU uppdaterar Studenters rättigheter och skyldigheter. - Synliggöra Studenters rättigheter och skyldigheter genom hela organisationen. - Verka för implementering och synliggörande av LTUs likabehandlingspolicy Teknologerna skall känna att deras åsikter tas emot och följs upp. - Marknadsföra Studiemiljökommitténs arbete och ansvar - Tydliggöra arbetsgång samt resultat kring inkomna studiemiljöfrågor Funktionsnedsatta teknologer skall få stöd utifrån individens behov. - Skapa ett tydligare samarbete med LTUs samordnare för studenter med funktionshinder - Tydliggöra de möjligheter som finns för funktionsnedsatta teknologer Befintliga samarbeten skall värnas och utvecklas på berörda parters villkor. - Säkerställa fortsatt samarbete med sponsorer av Nolleperioden - Säkerställa fortsatt samarbete med sponsorer av Av4ningen - Säkerställa fortsatt samarbete med sponsorer av overaller - Undersöka möjligheten till långsiktiga samarbeten inom Sociala enhetens projekt 4.1. Teknologkåren skall vara en stark aktör inom attraktiv studentikos restaurangverksamhet Teknologkårens skall verka för ett varierat kostutbud prissatt för teknologer - Fortsätta att föra teknologernas talan i Amicas restaurangråd - Undersöka, och om möjligt implementera, möjligheten till liknande restaurangråd med STUK och övriga intressenter på campus Alla teknologer skall ha möjlighet att utvärdera och påverka Teknologkårens restaurangverksamhet. - Tillsammans med STUKs styrelse ta fram och sprida en enkät för STUKs gäster med fokus på utvärdering av befintlig verksamhet, samt kartläggning av framtida behov Teknologkårens restaurangverksamhet skall vara det självklara valet för organisationens aktiviteter. - Om möjligt förlägga sittningar och andra aktiviteter på STUK, samt uppmuntra sektioner och föreningar att göra detsamma Alla teknologer har möjlighet till boende i närhet till campus Förmedla samtliga studentbostäder vid campus Luleå samt övriga fastigheter i Teknologkårens regi - Sammanställa tidigare arbete gjort av Studentbostadsutvecklaren. - Undersöka möjligheten att förmedla Lulebos studentbostäder via Studentbostadsservice. - Undersöka möjligheten till 10-månaders hyra inom Lindbäcks studentbostäder.

9 Sidan 9 av Teknologkåren skall värna om studentkulturen Säkerställa aktivitetslokaler för samtliga sektioner - Sammanställa behovet av lokaler för Teknologkårens sektioner, subgrupper och kårföreningar. - Sammanställa tillgängligheten av lokaler vid LTU, inklusive outnyttjade hos institutionerna - Säkerställa att nybyggnationer i D-huset fokuserar på Teknologkårens sektioner, subgrupper och kårföreningar Säkerställa en möjlighet till engagemang för alla inom kår- eller annan studentikos verksamhet - Sammanställa engagemang inom Teknologkåren, samt tydliggöra hur man går tillväga för att engagera sig. - Undersöka möjligheten för en sökbar engagemangsportal på teknologkaren.se - Sprida underlaget för att starta ny förening, samt stötta upp nystart av föreningar som inte konkurrerar med befintlig verksamhet Tillhandahålla alternativ för att uppfylla merparten av önskemålen hos teknologerna - Genomföra en undersökning av vilka behov teknologerna har inom studiesocial verksamhet. - Använda undersökningens resultat till att utvärdera befintlig verksamhet samt specificera framtida behov. - Genomföra, utveckla och utvärdera TKL-kampen Säkerställa att gemensam examensfestlighet finns tillgänglig för alla - Genomföra Av4ningen Utvärdera Av4ningen 2014 med fokus på lokal, pris och tillgänglighet. - Planera Av4ningen 2015 med grund i tidigare års utvärderingar Högkvalitativ mottagningsperiod tillgänglig för alla nya teknologer, med minst 90 % nöjdhetsgrad - Utvärdera resultatet av omorganisationen av Nolleperiodsgruppen - Planera och genomföra Tältprojektet - Skapa grunden för att knyta sponsorer centralt på lång sikt inom projektet Nolleperioden istället för på årsbasis Säkerställa att aktiviteter som inte kan genomföras inom organisationen genomförs av externa parter. - Kartlägga externa parter viktiga för studentlivet vid LTU - Lägga grunden för långsiktiga samarbeten med ovan nämnda parter.