Verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014-2015"

Transkript

1 Sidan 1 av 9 Verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger direkt på mål och visionsdokumentet, den version som fokusgruppen tagit fram. Det betyder att målen kan komma att förändras något då den skall på remiss till sektionerna samt beslutas av KF. I stort tror vi att den är komplett i form av aktiviteter vi tror behöver utföras, den kan dock behöva en justering om det blir förändringar utifrån denna version av måldokumentet. Planen är baserad på målen så under varje mål kommer det att specificeras en eller flera aktiviteter som syftar till att uppfylla målet. 1. Övergripande 1.1. Teknologkårens organisation skall vara decentraliserad Varje medlem skall vara medveten om sitt ansvar i organisationen - Sprida information som informerar medlemens åtaganden och plats i organisationen Varje utskott/gruppering inom Teknologkåren skall nominera minst en kandidat till närmast övergripande ledningsgrupp/styrelse. - Via Ordfrad eller den egna organisationen nominera minst en kandidat till posten som Kårordförande. - Via Kassörsrådet eller den egna organisationen nominera minst en kandidat till posten som Vice Kårordförande Programföreningar inom organisationen skall finnas på alla fleråriga program - Verkställa det beslutade stimulanspaketet till programföreningar. - Starta upp en grupp som med representanter från Programföreningarna kunna hjälpa och understödja dem i sitt arbete Sektionerna skall ha en fungerande rutin för hur fullmäktiges beslut hanteras på sektionsnivå - Ta fram en rutin tillsammans med sektionerna genom exempelvis Ordfrad. - Följa upp hur den framtagna rutinen fungerar i praktiken genom separata uppföljningsmöten med respektive sektionsstyrelse Teknologkåren skall ha en tydlig ansvarsfördelning inom organisationen - Teknologkåren skall säkerställa att sektionsstyrelserna får en utbildning om hur Teknologkåren i stort bedriver sin verksamhet och vad som är tanken bakom den nuvarande ansvarsfördelningen. - Teknologkåren skall säkerställa att projektledare och utskottsledare får en utbildning i projektledning samt teknologkårens organisation. - Teknologkåren skall säkerställa så att kårfullmäktigeledamötena är väl införstådda i sitt uppdrag, gärna med hjälp av sektionsstyrelserna.

2 Sidan 2 av Teknologkåren skall vara verksamhetsstyrda och inte budgetstyrda Teknologkåren skall i sin kärnverksamhet vara ekonomiskt oberoende av LTU - Teknologkåren skall fortsätta sina förhandlingar med LTU för att säkerställa ett verksamhetsuppdrag som speglar behovet samt säkerställer en skälig ersättning. - Teknologkåren skall förhandla med Luleå Kommun om ersättning för studentrepresentation så att beroende av LTU och LARV minskar Teknologkåren skall ha en ekonomi som kan stödja en engångsmedlemsavgift - Se över möjligheten till alternativa intäktskällor alternativt minska kostnader för att täcka upp minskade medlemsavgifter. - Fortsätta arbetet att förändra sektionstillskottet Säkerställa ekonomi med mål att äga fastigheter - Se över SLS som stiftelse och dess arbete. - Starta ett långsiktigt projektarbete kring ett eget kårhus med start i en behovsanalys Teknologkåren skall ha stort inflytande mot LTU Teknologkårens organisation och ansvarsfördelning skall vara välkända inom LTU - Kontinuerlig och bra kontakt med berörd LTU-personal LTU bör vända sig till Teknologkåren för att få ut information till teknologer - Genom aktiviteter för mål 1.6 säkra att LTU ser Teknologkåren som det mest effektiva sättet att nå teknologer när det gäller generell information Teknologkårens verksamhet skall vara det självklara valet för konferenser o dyl - Utöva förbättringsarbete genom ägande i Kårhusrestaurangen i Luleå AB för att säkra att LTU och andra externa aktörer väljer Teknologkårens verksamhet för konferenser Teknologkåren skall ha minst 80 % medlemskap Det skall vara självklart att engagera sig i organisationen - Teknologkåren skall motivera teknologer till engagemang i organisationen genom att påvisa mängden av olika uppdrag samt den organisatoriska samt personliga vinningen i ett engagemang Alla teknologer skall vara medvetna om vilka fördelar det innebär att vara medlem - Genom aktiviteter för mål 1.6 säkerställa att teknologerna känner till inte bara lokala och nationella rabatter ett medlemskap medför utan även resultat av vår verksamhet i stort Teknologkåren skall verka för att lokalt förbättra situationen för teknologer Luleå skall vara årets studentstad - Stärka samarbetet med Luleå kommun för att förbättra livsmiljön för teknologer. - Se över studentstadsgruppen för att säkerställa att det som beslutas där effektueras LTU skall vara lättillgängligt från alla delar av omgivande samhälle - Skapa alternativt medverka i ett forum som hanterar likabehandlingsfrågor på både LTU och Luleånivå. - Stärka samarbetet med LLT och LTN för att skapa förutsättningar för förbättrade kollektivkommunikationer. - Stärka samarbetet med Luleå kommun för att skapa förutsättningar för cykelvägar till LTU från omgivande samhälle Teknologkåren och dess samarbetsorgans åsikter skall väga tungt för externa parter - Genom ett seriöst agerande på alla plan verka för att teknologernas åsikter tas till vara på hos externa parter.

3 Sidan 3 av Teknologkåren ska vara teknologernas primära informationskanal Teknologkåren ska ha ett tydligt nyhetsflöde och information relevant för teknologerna ska alltid finnas tillgänglig. - Integrera Phaest.se i Teknologkaren.se för bättre samordning av event, och se till att den blir uppdaterade. - Genomför TV-skärms projektet. - Håll god kontakt med informationsansvariga i sektionerna för att lättare kunna samla in information som är relevant för alla teknologer och sprid sedan detta via de centrala kanalerna. - Bygg ett system för att lättare samla in information till veckomejlet från sektioner, sub-grupper, utskott, föreningar och liknande Teknologkåren ska ligga i framkant inom informationsspridning till teknologer. - Genomför regelbundna undersökningar för att undersöka relevansen och populariteten hos de olika informationskanalerna för att vidare kunna förbättra dem. - Sök efter nya innovativa informationskanaler och prova dem. - Styr upp affischeringstavlorna och sätt hårda regler med riktlinjer för hur affischeringen ska skötas. Upprätthåll sedan dessa regler. - Gör något med affischeringstavlorna på toaletterna. 2. Utbildning Varje utskott/gruppering inom Teknologkåren skall nominera minst en kandidat till närmast övergripande ledningsgrupp/styrelse. - Teknologkåren ska motivera UBSrådet att diskutera kandidater till ledningsgrupp/styrelse inom deras område Teknologkåren skall ha en tydlig ansvarsfördelning inom organisationen - Teknologkåren ska säkerställa att UBS och Programråd är väl insatta i vad deras arbete innebär och inom vilka ramar deras uppdrag utförs. - Teknologkåren ska styra sektionernas arbete med hjälp av sektionstillskottet. Inom sektionstillskottet ska det tas fram en definition inom hur sektionerna ska arbeta med utbildningsbevakning Teknologkåren skall ha minst 80 % medlemskap Det skall vara självklart att engagera sig i organisationen - Teknologkåren ska arbeta för att motivera studenter att bli engagerade att påverka sin utbildning genom kårengagemang Alla teknologer skall vara medvetna om vilka fördelar det innebär att vara medlem - Teknologkåren ska marknadsföra sitt lobbyarbete samt hur utbildningsbevakning bidrar till förändring Teknologkåren ska ha ett tydligt nyhetsflöde och information relevant för teknologerna ska alltid finnas tillgänglig. - UO har ansvar för de texter som ska marknadsföras gällande utbildningsbevakning både vad gäller planerande och skrivande Teknologkåren skall påverka LTU att ha flexibla utbildningar som anpassar sig efter varje teknologs behov samt omgivande faktorer % av alla teknologer skall vara nöjda med sin studiemiljö - Teknologkåren ska ta fram rutiner för ett uppföljningssystem för studentärenden. - Teknologkåren ska stötta studenter som inte är nöjda med sin utbildningssituation. - Teknologkåren ska arbeta med påverkansarbete i LTUs organ som hanterar utbildning och studenternas situation.

4 Sidan 4 av 9 - Teknologkåren ska verka för att NSI utvecklas och ger en tydlig bild av universitetets studenters åsikter Teknologerna skall ha möjlighet att påverka examinationsform i sina kurser - Teknologkåren ska stärka studenternas roll i programråden och uppmuntra studenter att fylla i kursvärderingar med syfte att påverka och utveckla examinationsformerna. - Teknologkåren ska driva frågan om anonyma tentamen gentemot LTU så den blir prioriterad. För att visa att den är viktig för studenter ska Teknologkåren ta fram underlag på hur anonyma examinationsformer bör fungera samt vid vilka tillfällen anonymitet är en viktig faktor och delge dessa till LTU Alla utbildningar skall vara relevanta för näringslivet och akademin, med en stark koppling mellan företag och utbildning - Arbetsmakrnadsenheten ska samarbeta med utbildningsenheten och se över vilka former som arbetsmarknadsenheten kan ta ett större ansvar i att påverka LTUs kontakt med näringslivet kopplat till utbildning. - Teknologkåren ska se över möjligheten att arbeta fram en modell för att knyta arbetsmarknadsenheten till LTUs utbildning och kursutbud Teknologerna skall känna till sina rättigheter och skyldigheter - Teknologkåren ska marknadsföra dokumentet studentens skyldigheter och rättigheter. Bör även göra en plan för hur denna marknadsföring ska ske under året och i framtiden Teknologkåren skall påverka LTU att erbjuda praktiska och internationella inslag i samtliga tekniska utbildningar Alla teknologer ska erbjudas möjlighet till praktik, gärna poänggivande. - -eknologkåren i dialog med institutionerna se över hur möjligheten ser ut för praktik och VFU Alla teknologer ska erbjudas möjlighet till utlandsstudier. - Teknologkåren ska vara med i samarbetet med Internationella dagen och se över hur det går att ökad marknadsföring för utbytesstudier. Vi ska även påverka LTU att satsa på utbytesstudier och att partneruniversitet som är attraktiva för LTU studenter. - Teknologkåren ska verka för att 30hp valfritt ges sammanhängande för att underlätta för utbytesstudier och praktik Alla teknologer skall ha möjlighet att utvärdera anonymt med tillgängliga resultat Teknologerna skall känna att deras åsikter tas emot och följs upp - Teknologkåren ska stärka programråden så de även fokuserar på uppföljning. - Teknologkåren ska med LTU arbeta för att kursvärderingar och förbättringsförslag i kurs gås igenom i början av varje nytt kurstillfälle. - Teknologkåren ska vid behov säkra anonymitet vid studentärenden och hantering av dessa Alla kurser och utbildningar skall bevakas med en central funktion - Teknologkårens kurswiki ska utvärderas och utvecklas för att passa studenternas behov Alla teknologer skall få det stöd de behöver för att genomföra sina studier Utbytes/masterstudenter skall ha samma förutsättningar som övriga teknologer - Teknogkåren ska ta fram rutiner för hur masterstudenter ska integreras i Teknologkårens verksamhet och utbildningsbevakning Funktionsnedsatta teknologer skall få stöd utifrån individens behov - Teknologkåren ska säkra att LTU fortsätter erbjuda behovsanpassat stöd till studenter med funktionsnedsättningar Teknologkåren skall värna om genomströmningen för nya teknologer - Teknologkåren ska fortsätta driva och utveckla verksamheten Kunskapsmentorer.

5 Sidan 5 av 9 - Teknologkåren ska säkra att LTU fortsätter göra satsningar för nya studenter. - Teknologkåren arbeta för att räknestugornas verksamhet finns kvar och förbättras Befintliga samarbeten skall värnas och utvecklas på berörda parters villkor - Teknologkåren ska driva Kunskapsmentorerna och säkerställa att arbetet sker integrerat med LTU Teknologkårens restaurangverksamhet skall vara det självklara valet för organisationens aktiviteter. - Vid egna evenemang ska STUK prioriteras så länge de lever upp till de krav och kvalitetsmål som ställs på evenemanget Säkerställa en möjlighet till engagemang för alla inom kår- eller annan studentikos verksamhet. - Teknologkåren ska kommunicera inom organisationen på vilka sätt det går att engagera sig inom utbildningsbevakning. 3. Arbetsmarknad % av teknologerna skall vara nöjda med arbetslivsanknytningen under studietiden Teknologkåren skall säkerställa att det finns riktade event till alla program - Ta fram instruktioner till programföreningar angående näringslivsevent - Se till att policyn angående En väg in efterföljs - Ordna ett loggsystem som fungerar för alla parter inom Teknologkårens organisation - Alla teknologer skall ha möjlighet att besöka företag i grupp eller enskilt - Koordinera näringslivanknytningen i utbildningen tillsammans med utbildningsenhetens ordförande - Se till att alla sektioner anordnar ett företagsbesök per verksamhetsår Teknologkåren skall erbjuda företag möjlighet att identifiera och möta teknologer utefter företagens behov/önskemål - Teknologkåren skall vara representerad på flertalet nätverksträffar både lokalt och nationellt - till exempel LNABs företagsfrukostar och näringslivetspris - Arbetsmarknadsenheten bör hålla en presentation på LNABs företagarfrukost i början av verksamhetsåret - Arbetsmarknadsenheten skall prioritera ARG möten och delta på JätteARG och utvecklingskonferensen Teknologkåren skall påverka LTU att säkerställa fungerande alumnverksamhet - Arbetsmarknadsenheten skall kontinuerligt under året möta LTU-karriär för att idka och utöka samarbetet och delta på samtliga styrelsemöten Alla teknologer skall ha möjlighet till personlig karriärcoachning - Detta skall möjliggöras genom att påverka LTU karriär samt i egen regi erbjuda våra medlemmar möjligheten till detta

6 Sidan 6 av Teknologkåren skall säkra långsiktiga samarbetspartners för att bidra till Teknologkårens utveckling och ekonomiska styrka Teknologkårens produktportfölj skall vara väl utvecklad och attraktiv för samarbetspartners, såväl kort- som långsiktiga - Sammanställa Teknologkårens olika erbjudande - Paketera Teknologkårens erbjudande så att dessa presenteras som attraktiva för våra befintliga och potentiella samarbetspartners - Kontinuerlig uppdatering av portföljen - Marknadsföra och sälja denna portfölj Befintliga samarbeten skall värnas och utvecklas på berörda parters villkor - Koordinera behoven inom Teknologkåren centralt för att skapa bättre långsiktiga samarbetspartners - Kontakta tidigare verksamhetsårs samarbestpartners för att främja goda relationer 3.3. Varumärket LARV och dess utbud skall vara välkänt inom teknologisektorn i Sverige LARV skall aktivt utvärderas och utvecklas i samarbete med teknologer, näringsliv och offentlig sektor - En styrgrupp för LARV skall återinrättas får att säkerhetsställa att projektet erhåller kontinuitet samt att det utvecklas i linje med Teknologkårens avsikt - Det ska vara allmänt känt bland våra medlemmar och samarbetspartner att LARV står för Luleå ARbetsmarknadsVecka och erbjuder attraktiva möten mellan studenter och företag under årets vecka fyra - En modell för att utvärdera besökare och engagerades åsikt av arbetsmarknadsveckan - Erbjuda företagsspecifik utvärdering till utvalda utställare för att kunna säkerhetsställa kvalité på denna produkt - LARV skall vara en del av Teknologkårens attraktiva produktportfölj - En modell som möjliggör en uppskattning av antal besökare bör tas fram - LARV skall uppvisa en bredd på utbudet så att olika karriärsvägar uppvisas Varje teknolog och utställare skall känna att de är nöjda samt fått ut ett mervärde av LARV LARV skall erbjuda utställare som tilltalar teknologer från samtliga program - En specifik post inom projektet bör vara ansvarig för kontakten med sektionerna så att varje sektion känner att det finns utställare och event som passar alla program - En plan bör tas fram för att inkludera de sektioner som inte finns på campus Luleå så att dessa har möjlighet att delta på de arrangemang som de känner är tilltalande för deras utbildningar

7 Sidan 7 av 9 4. Studentliv Varje utskott/gruppering inom Teknologkåren skall nominera minst en kandidat till närmast övergripande ledningsgrupp/styrelse. - Via Sociala enhetens ledningsgrupp nominera minst en kandidat till posten som Sociala enhetens ordförande. - Via Studiemiljökommittén nominera minst en kandidat till posten som Huvudstuderandeskyddsombud. - Via Studiesociala samrådsgruppen nominera minst en kandidat till posten som Phaestmästaren Teknologkåren skall ha en tydlig ansvarsfördelning inom organisationen. - Kartlägga och presentera ansvarsfördelningen mellan sexmästerier, sektionslokaler, phaestmästaren samt TKL centralt när det kommer till sociala event. - Kartlägga och presentera ansvarsfördelningen mellan studerandeskyddsombud, huvudstuderandeskyddsombudet samt TKL centralt när det kommer till studiemiljö Teknologkårens verksamhet skall vara det självklara valet för konferenser och dyl. - Om möjligt förlägga sittningar och andra aktiviteter på STUK, samt uppmuntra sektioner och föreningar att göra detsamma Det skall vara självklart att engagera sig i organisationen. - Utvärdera befintliga förmåner för engagerade, samt undersöka nya. - Skapa en förteckning över engagemang inom organisationen, samt hur man engagerar sig i dessa. - Sammanställa och marknadsföra fördelarna med att engagera sig Alla teknologer skall vara medvetna om vilka fördelar det innebär att vara medlem eller förening inom organisationen. - Utveckla ett fungerande system för medlemspremiering inom sektionslokalernas verksamhet. - Verka för att Teknologkårens logotyp syns i allt marknadsföringsmaterial relaterat till events inom Teknologkårens organisation Teknologkåren ska ha ett tydligt nyhetsflöde och information relevant för teknologerna ska alltid finnas tillgängligt. - Utvärdera behovet och funktionaliteten hos phaest.se - Om möjligt inkludera phaest.se i ramverket för teknologkaren.se - Utveckla ett system för att få in information om sociala aktivteter arrangerade inom Luleå Studentkår på phaest.se. - Verka för att TV-skärmsprojektet genomförs, samt att Teknologkåren får ansvaret för visat material % av alla teknologer skall vara nöjda med sin studiemiljö - Utvärdera och implementera resultatet av senaste NSI - Utvärdera och implementera resultatet av Hur mår Teknologen? - Säkerställa att Studentskåpsprojektet genomförs.

8 Sidan 8 av Teknologerna skall känna till sina rättigheter och skyldigheter. - Vid behov säkerställa att LTU uppdaterar Studenters rättigheter och skyldigheter. - Synliggöra Studenters rättigheter och skyldigheter genom hela organisationen. - Verka för implementering och synliggörande av LTUs likabehandlingspolicy Teknologerna skall känna att deras åsikter tas emot och följs upp. - Marknadsföra Studiemiljökommitténs arbete och ansvar - Tydliggöra arbetsgång samt resultat kring inkomna studiemiljöfrågor Funktionsnedsatta teknologer skall få stöd utifrån individens behov. - Skapa ett tydligare samarbete med LTUs samordnare för studenter med funktionshinder - Tydliggöra de möjligheter som finns för funktionsnedsatta teknologer Befintliga samarbeten skall värnas och utvecklas på berörda parters villkor. - Säkerställa fortsatt samarbete med sponsorer av Nolleperioden - Säkerställa fortsatt samarbete med sponsorer av Av4ningen - Säkerställa fortsatt samarbete med sponsorer av overaller - Undersöka möjligheten till långsiktiga samarbeten inom Sociala enhetens projekt 4.1. Teknologkåren skall vara en stark aktör inom attraktiv studentikos restaurangverksamhet Teknologkårens skall verka för ett varierat kostutbud prissatt för teknologer - Fortsätta att föra teknologernas talan i Amicas restaurangråd - Undersöka, och om möjligt implementera, möjligheten till liknande restaurangråd med STUK och övriga intressenter på campus Alla teknologer skall ha möjlighet att utvärdera och påverka Teknologkårens restaurangverksamhet. - Tillsammans med STUKs styrelse ta fram och sprida en enkät för STUKs gäster med fokus på utvärdering av befintlig verksamhet, samt kartläggning av framtida behov Teknologkårens restaurangverksamhet skall vara det självklara valet för organisationens aktiviteter. - Om möjligt förlägga sittningar och andra aktiviteter på STUK, samt uppmuntra sektioner och föreningar att göra detsamma Alla teknologer har möjlighet till boende i närhet till campus Förmedla samtliga studentbostäder vid campus Luleå samt övriga fastigheter i Teknologkårens regi - Sammanställa tidigare arbete gjort av Studentbostadsutvecklaren. - Undersöka möjligheten att förmedla Lulebos studentbostäder via Studentbostadsservice. - Undersöka möjligheten till 10-månaders hyra inom Lindbäcks studentbostäder.

9 Sidan 9 av Teknologkåren skall värna om studentkulturen Säkerställa aktivitetslokaler för samtliga sektioner - Sammanställa behovet av lokaler för Teknologkårens sektioner, subgrupper och kårföreningar. - Sammanställa tillgängligheten av lokaler vid LTU, inklusive outnyttjade hos institutionerna - Säkerställa att nybyggnationer i D-huset fokuserar på Teknologkårens sektioner, subgrupper och kårföreningar Säkerställa en möjlighet till engagemang för alla inom kår- eller annan studentikos verksamhet - Sammanställa engagemang inom Teknologkåren, samt tydliggöra hur man går tillväga för att engagera sig. - Undersöka möjligheten för en sökbar engagemangsportal på teknologkaren.se - Sprida underlaget för att starta ny förening, samt stötta upp nystart av föreningar som inte konkurrerar med befintlig verksamhet Tillhandahålla alternativ för att uppfylla merparten av önskemålen hos teknologerna - Genomföra en undersökning av vilka behov teknologerna har inom studiesocial verksamhet. - Använda undersökningens resultat till att utvärdera befintlig verksamhet samt specificera framtida behov. - Genomföra, utveckla och utvärdera TKL-kampen Säkerställa att gemensam examensfestlighet finns tillgänglig för alla - Genomföra Av4ningen Utvärdera Av4ningen 2014 med fokus på lokal, pris och tillgänglighet. - Planera Av4ningen 2015 med grund i tidigare års utvärderingar Högkvalitativ mottagningsperiod tillgänglig för alla nya teknologer, med minst 90 % nöjdhetsgrad - Utvärdera resultatet av omorganisationen av Nolleperiodsgruppen - Planera och genomföra Tältprojektet - Skapa grunden för att knyta sponsorer centralt på lång sikt inom projektet Nolleperioden istället för på årsbasis Säkerställa att aktiviteter som inte kan genomföras inom organisationen genomförs av externa parter. - Kartlägga externa parter viktiga för studentlivet vid LTU - Lägga grunden för långsiktiga samarbeten med ovan nämnda parter.

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-06-19 Bilaga 82.1.1 Kårstyrelsemöte 9-13/14 Sammanträdesdatum 2014-06-19 Sidan 1 av 9 Verksamhetsplan 2014-2015 Denna verksamhetsplan bygger direkt

Läs mer

Luleå Studentkår Vision

Luleå Studentkår Vision Luleå Studentkår Vision Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/7 Innehållsförteckning VISION...3 MÅLBILD...4 Vad vi gör... 4 Utbildningsbevakning... 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 s styrelse Verksamhetsplan 2013/2014 Inledning Verksamhet s verksamhet bedrivs av funktionärer och personal. Verksamheten skall bedrivas enligt s stadgar, åsiktsdokument, reglementen och policys. bör även

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Verksamhetsplan 2016/2017

Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplan 2016/2017 Studentsektionen Sesam Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplanen är utarbetad utifrån den verksamhetsplan som Örebro studentkår har gällande hela organisationen i upplägg och

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Fastställd av fullmäktige 2014-05-14 Innehåll Bakgrund och Syfte... 3 Målgrupp... 3 Kvalitetshöjande utbildningsstruktur... 4... 4 Delmål 1: Likvärdig rättssäkerhet inom och mellan

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 INTRODUKTION Kungliga Maskinsektionen, THS verksamhetsplan fastställs av Sektionsmötet för att ge organisationen ledning inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen för 2014/2015

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Teknologkårens styrelse Bilaga 42.1.1 Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sidan 1 av 6 Proposition angående styrdokument för medlemspremiering Bakgrund Efter flera år av oklarheter och

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 INLEDNING... 1 DISPOSITION... 1 FOKUSFRÅGA STRÄVAN MOT DEN GODA UTBILDNINGEN... 2 1. ORGANISATION OCH LEDNING... 3 1.1 INTERNATIONALISERING... 3 1.2

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Syfte och övergripande långsiktiga mål

Syfte och övergripande långsiktiga mål Syfte och övergripande långsiktiga mål Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Antagna 2014-04-10 Senaste ändringar tagna 2014-04-10 SektionenförIndustriellekonomi

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Teknologkårens instruktionssamling

Teknologkårens instruktionssamling Fastställd av KS 2012-09-21 Teknologkårens instruktionssamling 1. Utskott & arbetsgrupper 1. Arbetsmarknadsutskottet 2. Informationsutskottet 3. Studieutskottet 4. Utbildningsutskottet 5. Förvaltningsutskottet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av årsmötet 0 Verksamhetsplan 0/0 Fastställd av årsmötet 0 0 0 0 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter upp fokusområden för kommande verksamhetsår. Det

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren strävar mot. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren skall arbeta med. De mäts på årsbasis genom indikatorer.

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

Corax. Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11

Corax. Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11 Corax Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11 Verksamhetsplan 2010/2011 Corax ska arbeta för att hjälpa alla studenter som läser under HumUS- akademin vid Örebro universitet med olika ärenden. Vi verkar

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Preliminär Verksamhetsplan 15/16

Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Chalmers Studentkår är en organisation som formas efter dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsen Kårstyrelsen är s operativa organ och har ansvar främst för att verkställa verksamhetsplanen. Kårstyrelsen: har det operativa ansvaret för organisationen representerar

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren vill uppnå. Värdegrunden beskriver vad studentkåren står för. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Maskinteknologsektionens reglementessamling

Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 1 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 2 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Reglemente för Maskinteknologsektionens utbildningsutskott... 4 Syfte... 4 Ansvarighet...

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 .doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 1. Inledning Under verksamhetsåret 12/13 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens struktur men än är arbetet inte klart och Kåren

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2015 2016 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 2015-03-31 Inledning Verksamhetsplanens innehåll är en kombination av de frågor som styrelsen 14/15 anser bör

Läs mer

Strategi för Corax medlemsrekrytering

Strategi för Corax medlemsrekrytering Strategi för Corax medlemsrekrytering Verksamhetsåret 2014-2015 Fastställt av Corax styrelse den 19 november 2014. 1 Strategi för Corax medlemsrekrytering Bakgrund S edan dess att kårobligatoriet avskaffades

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige,

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, Sida 1/5 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, 2015-03-25 2015-03-25 Typ av kårförening: Kårförening utan annan anknytning Kårförening

Läs mer

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Versionsdatum: 2013-12-02 Inledning Enligt Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitets stadgar skall

Läs mer

ordförande Ann-Sofie Isaksson

ordförande Ann-Sofie Isaksson ordförande Ann-Sofie Isaksson Allmänt Som ordförande för Ekonomsektionen verksamhetsåret 2012 kommer jag se till att sektionen framstår som en attraktiv arbetsplats, att alla våra studenter kommer i kontakt

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Senast reviderad Reglemente. för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Senast reviderad Reglemente. för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Innehållsförteckning 1. Policy... 3 1.1. Alumnlista... 3 1.2. Profilkläder... 3 1.3. Alkohol... 3 2. Styrelsen... 4 2.1 Styrelsens medlemmar...

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (4) E-post lintek@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se 2 (4) I arbetet med masterprogrammen så kommer det ofta upp diskussioner kring vad LinTek anser vara tillräckligt för att vi ska anse att en

Läs mer

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Övergripande Det kommande verksamhetsåret är fyllt med utmaningar för Umeå studentkår. Under

Läs mer

Sida 1 av 14. Maskinteknologsektionens reglementessamling. Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida:

Sida 1 av 14. Maskinteknologsektionens reglementessamling. Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida: Sida 1 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 2 av 14 Maskinteknologsektionens reglementessamling Reglemente för Maskinteknologsektionens utbildningsutskott... 4... 4 Ansvarighet... 4 Befogenheter...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN

VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN VERKSAMHETSPLAN SEKTIONSSTYRELSEN 2015/2016 THS KEMISEKTIONEN Sid! 2(! 5) Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1. Allmänt om Sektionsstyrelsens verksamhet... 3 2. Fokusområden... 4 2.1. Ett värdefullt medlemskap...

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Anonyma tentamina. Vad tycker studenter vid LTU? En undersökning utförd av studentkårerna vid Luleå tekniska universitet

Anonyma tentamina. Vad tycker studenter vid LTU? En undersökning utförd av studentkårerna vid Luleå tekniska universitet Anonyma tentamina Vad tycker studenter vid LTU? En undersökning utförd av studentkårerna vid Luleå tekniska universitet Luleå Studentkår Teknologkåren Luleå tekniska universitet Luleå 2016-03-11 Sammanfattning

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Maskinteknologsektionens reglementessamling

Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 1 av 12 Maskinteknologsektionens reglementessamling Sida 2 av 12 Maskinteknologsektionens reglementessamling Reglemente för Maskinteknologsektionens utbildningsutskott... 3 Syfte... 3 Ansvarighet...

Läs mer

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli juni Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2016 - juni 2017 Sektionen för Energi och miljö 1 Inledning Syfte En verksamhetsplan är en beskrivning av vad sektionen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Den ger alltså ett

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015. 2014-10-09, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015. 2014-10-09, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 1 2014/2015, kl 18.30 i C305 Bilaga 12.1.1 Kårfullmäktige 1 Sidan 1 av 2 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Geosektionen Sektionen för Industriell ekonomi,

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 ! Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 Bakgrund Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Verksamhetsplan för

Verksamhetsplan för 1(13) Inledning Tanken med en treårig verksamhetsplan s verksamhetsplan är ett dokument som sätter kårens riktning för den kommande treårsperioden. Dokumentet är en vägledning för organisationen och ett

Läs mer

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Innehållsförteckning Verksamhetsplan för Uppsala Datavetare, 2016 3 Inledning 3 Syfte 3 Omfattning 3 Användning 3 Organisationsmål 3 Mål gällande organisationen

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer