Verksamhetsplan 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013/2014"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet Luleå Mail: Tel: /12

2 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet... 4 Hemresande studenter... 4 Campus Piteå... 5 Visionsarbete... 5 Utbildning...6 Studentmentorer... 6 Internationalisering och studentutbyten... 6 ExJobbsdag... 6 Anonyma tentamina... 6 Blockläsning... 7 Näringsliv...8 Arbetsmarknadsdag... 8 Studiesocialt...9 Studiemiljö... 9 Lokaler... 9 Studieplatser... 9 Hälsosatsning... 9 Studiestart Studentbostäder Informationsspridning Luleå Studentkårs styrkeområden Informationssäkerhet Medlemsrekrytering Samarbeten Samverka med sektionerna LLT /12

3 Inledning V erksamhetsplanen bestämmer inriktning för Luleå Studentkårs styrelse och vad som ska göras under verksamhetsåret 2013/2014. Den fungerar som en riktlinje för kårstyrelsen när den under året ska leda studentkårens verksamhet. Planen innehåller, av fullmäktige fastställda, prioriteringar för arbetet inom Luleå Studentkårs olika verksamhetsområden. Kårstyrelsen är bunden att se till att punkterna verkställs och ge en utförlig verksamhetsberättelse i samband med kårfullmäktige våren Verksamhetsplanen för 2013/2014 är uppdelad i såväl löpande text som punkter, vilket också gör det lättare att göra uppföljning i kommande års verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen bör framgå tydligt vilka punkter som infriats och hur man resonerat ifrån kårstyrelsens sida i förhållande till de områden som inte infriats. 3/12

4 Allmänt Organisationsutvärdering Luleå Studentkår genomgick mellan åren relativt stora organisatoriska förändringar. Kårstyrelsesammansättningen och styrelseledamöternas arbetsuppgifter förändrades och kårfullmäktige förändrades mot att ha en mer visionär och strategisk roll. I detta ingick även att fullmäktige numera har ett större sammanträde per år istället för flera möten kontinuerligt under året. Kårstyrelsen 2012/2013 har löpande under året utvärderat styrelsesammansättningen och anser att denna översyn bör fortlöpa även under verksamhetsåret 2013/2014. Kårfullmäktiges nya organisation bör också utvärderas. Kansliet löpande under året utvärdera styrelsesammansättningen med avseende på arbetsbelastning, arbetsdelning och storlek. utvärdera kårfullmäktiges nya organisation och vid behov ge förslag på förbättringsåtgärder. Under Luleå Studentkårs historia har kanslipersonalen varit ungefär densamma. Under året 2012/2013 gjordes en utvärdering av kansliets arbetsuppgifter och arbetsbelastning och en ny organisation av kansliet och det administrativa arbetet infördes eftersom det var dags för vår gamla kanslist att gå i pension. Den nya organisationen, där kårstyrelsen ansvarar för den dagliga kontakten med studenter i kansliet och det administrativa arbetet sköts av en anställd student eller annan lämplig person, behöver utvärderas under året. utvärdera den nya kansliorganisationen i sin helhet. föra ett gott samarbete med den anställda studenten. Hemresande studenter Tidigare har arbetet med administrationen av projektet hemresande studenter legat på kanslipersonalen. Med den nya kansliorganisationen finns ett behov av att kårstyrelsen tar ansvar för de administrativa uppgifterna. ansvara för de administrativa uppgifterna kring projektet hemresande student. 4/12

5 Campus Piteå Föregående verksamhetsår har kårstyrelsen besökt campus Piteå regelbundet och främst genom Vice ordförande. Detta har varit uppskattat från både sektionsstyrelse och kårstyrelse. Då detta fungerat tillfredställande ska det fortsätta. Det åligger kårstyrelsen att... Visionsarbete genom Vice ordförande besöka campus Piteå regelbundet. verka för ett ökat samarbete mellan campus Luleå och campus Piteå. Under verksamhetsåret 2012/2013 har Luleå Studentkårs styrelse påbörjat ett arbete med att utforma en vision för kåren. På KF våren 2013 diskuteras utkastet med fullmäktige och därefter justeras visionsdokumentet efter fullmäktiges åsikter. fortsätta arbetet med visionsdokumentet. verka för att visionen sprids inom hela verksamheten. befästa visionen på kårfullmäktige våren /12

6 Utbildning Studentmentorer Under våren pågår det förhandlingar mellan universitetet och kårstyrelsen om att inrätta ett mentorsskapsprojekt där äldre studenter hjälper nya studenter att överbygga glappet mellan gymnasiestudier eller arbete till akademiska studier och studentlivet i allmänhet. Under förutsättning att mentorsskapsprojektet blir en strategisk satsning åligger det kårstyrelsen att genomföra projektet så studenter under filosofisk fakultet har tillgång till studentmentorer. Internationalisering och studentutbyten I dagsläget finns ett fåtal program under filosofisk fakultet vilka i sina utbildningsplaner har med internationella utbyten. På dagens arbetsmarknad är det meriterande att ha genomfört internationella utbyten under studietiden, tyvärr är det svårt för studenter under filosofisk fakultet att få platser på vissa alliansuniversitet då längre studietid är meriterande. Det åligger kårstyrelsen att... fortsätta arbeta för att jämställa systemet för internationella utbyten mellan studenter under teknisk och filosofisk fakultet. följa upp och granska det arbete som bedrivs av international office. ExJobbsdag Föregående verksamhetsår anordnade en inspirationsdag för examensarbeten tillsammans med ExJobb Luleå och Ltu karriär. Dagen blev lyckad och har en stor potential varför den ska fortsätta anordnas. Det åligger kårstyrelsen att... anordna en Exjobbsdag i samarbete med sektionerna, ExJobb Luleå och Ltu karriär. Anonyma tentamina Nu när alla tentor scannas och det blivit stabilitet i det systemet är det hög tid att alla tentor blir anonyma. verka för att anonyma tentamina införs. 6/12

7 Blockläsning Flera universitet använder sig av blockläsning istället för läsperiodssystemet som LTU använder sig av. Detta system har både fördelar och nackdelar. En av de stora fördelarna är att lärare inte i lika stor grad skulle ha kursstarter när de ska rätta tentor vilken bör göra att fler tentor rättas i tid. Det åligger kårstyrelsen att... ta fram ett underlag om hur blockläsning fungerar på andra universitet och hur det skulle påverka utbildningarna på filosofisk fakultet göra en undersökning bland studenterna för att se om intresse finns för blockläsning 7/12

8 Näringsliv Arbetsmarknadsdag Då avvecklingen av Cesarmässan skedde 2009 var tanken att sektionerna skulle anordna ett arbetsmarknadsevent för sina respektive studenter, vilket har upplevts som svårt att genomföra. Syftet med ett arbetsmarknadsevent är att upprätthålla en god kontakt mellan studenter och arbetsmarknaden. Det finns ett stort behov från studenter samt företag och kommuner att under ett och samma event knyta ovärderliga kontakter. Arbetsmarknadsutskottets ordförande bör arbeta med en projektgrupp, förslagsvis bestående av nuvarande arbetsmarknadsutskottets medlemmar samt övriga intresserade, för att anordna ett tillfredställande arbetsmarknadsevent för Luleå Studentkår och dess studenter. tillsätta en projektgrupp, där kärnan består av arbetsmarknadsutskottets medlemmar, för att genomföra ett arbetsmarknadsevent för studenter under filosofisk fakultet. 8/12

9 Studiesocialt Studiemiljö Arbetet med studiemiljö på universitetet sker kontinuerligt i form av Studiemiljökommittén, Arbetsmiljögruppen och Arbetsmiljökommitén. Sektionerna ska ha varsitt skyddsombud som sitter med i Studiemiljökommitén, i övrigt sitter kårstyrelsen tillsammans med Huvudstuderandeskyddsombud som representant i de olika grupperingarna. Att ha ett kontinuerligt studiemiljöarbete är viktigt för hur bra studenterna trivs på universitetet och är därför viktigt att fortsätta sprida. se till att alla sektioner har ett aktivt studerandeskyddsombud. Lokaler Under våren 2012 påbörjades en utredning av D-husets inomhusmiljö eftersom många, både personal och studenter, upplevt att de blivit sjuka i samband med att de vistats i D-huset. Det upptäcktes fuktskador och beslut om att renovera hela D-huset grundligt togs. Detta innebär att det nu börjat skissas på ritningar för hur D-huset i framtiden ska se ut. verka för att studenternas bästa hamnar i främsta rummet vid planering och byggande av det nya D-huset. verka för att universitetet beställer ytterligare fler paviljonger ifall behov för detta finns för att kunna tillgodose de lokalbehov som studenterna har under sin studietid. Studieplatser Det finns i dagsläget en brist på studieplatser runt omkring på campus. Bristen på studieplatser beräknas dessutom öka under tiden ombyggnationer sker runt om på campus. verka för nya lösningar för studieplatser på LTU under ombyggnationen av bl.a. D-huset. verka för att det skapas fler studieplatser i samband med ombyggnationer. Hälsosatsning I våras drogs det igång en tävling tillsammans med studenthälsan och StiL för att sänka pulsen bland studenter och personal på LTU och locka till ökad fysisk aktivitet. Detta är gärna något 9/12

10 som kan fortsätta även i fortsättningen och man kan då utvärdera ifall det ska ske på samma sätt eller ifall något borde förändras. arbeta för att en liknande hälsosatsning sker även under nästa verksamhetsår. Studiestart Liksom tidigare år välkomnas alla nya studenter med en nolleperiod som anordnas av kårerna och universitetet samt projektgruppen nolleperiodsgruppen. Under året har organisationen kring nolleperioden börjat ändras, särskilt för TKL, och LS kommer följa efter under året som kommer. fundera på hur man kan förbättra organisationen runt studiestarten ytterligare. planera en marknadsföringsstrategi för kåren under nolleperioderna. genomföra ett studentskapspass för att lära phösarna om universitetet och kårerna samt en alkoholdiskussion utifrån kårernas alkoholpolicy under phösarutbildningen. Studentbostäder Under hösterminen 2013 rådde det större bostadsbrist än någonsin tidigare inför en studiestart. Sedan dess har vi legat på kommunen och bostadsbolagen att bygga fler bostäder. I dagsläget kommer bostadsmoduler i Bergsviken ersätta de lägenheter som idag kallas Rödkallen. Och upp till 260 lägenheter på Klintbacken byggs först under 2014/2015, med möjlighet till ytterligare 180 fler bostäder på Porsön. arbeta för att det ska finnas studentbostäder till alla campusstudenter både i Luleå och i Piteå så LTU kan skryta med bostadsgaranti. 10/12

11 Informationsspridning Luleå Studentkårs styrkeområden Luleå Studentkår har en erkänd och etablerat hög kvalitet på sin utbildningsbevakning och studenthjälp. Dessa är även två av de saker som marknadsförs minst gentemot studenterna till fördel för rabatter, studenterbjudanden och dylikt. Som etablerat styrkeområde ska utbildningsbevakning tydligare marknadsföras samt riktas så att alla studenter inom filosofisk fakultet vet vad Luleå Studentkår gör för just dem. genomföra riktad informationsspridning rörande utbildningsbevakning. lokalisera och etablera nya styrkeområden. Informationssäkerhet Med anledning av Teknologkårens förlorade hemsida till följd av utdaterade moduler och därigenom en brist i säkerheten skall Luleå Studentkår sträva efter att hålla mjukvara uppdaterad med senaste säkerhetsuppdateringarna och med minst en gång utvärdera informationsplattformens lämplighet som sådan. hålla Luleå Studentkårs hemsida uppdaterad med senaste uppdateringarna. utvärdera hemsidans lämplighet som mittpunkt för Luleå Studentkårs informationsspridning samt undersöka om det finns bättre alternativ. Medlemsrekrytering Luleå Studentkår gör många bra saker för sina medlemmar och studenter som tyvärr inte alltid uppfattas av berörda parter. En viktig del i att kårens arbete kan fortsätta är att vi har medlemmar som stöttar oss. För att få våra medlemmar att stanna kvar och även rekrytera nya medlemmar behövs ett kontinuerligt och aktivt arbete för att locka studenterna till Luleå Studentkår. sprida information om kårens arbete och varför det är viktigt att vara medlem. kontinuerligt arbeta för att öka medlemsantalet. genom personlig kontakt med studenterna få fler att inse värdet av att vara medlem i Luleå Studentkår. 11/12

12 Samarbeten Samverka med sektionerna De senaste två verksamhetsåren har kårstyrelsen arrangerat en upptaktsdag för de nya sektionsstyrelserna på våren. Intresset för denna dag har ökat och kårstyrelsen ser många fördelar med att fortsätta detta arbete och utveckla det mer. Kårstyrelsen ser också ett behov av att den nya kårstyrelsen diskuterar vilka förväntningar sektionsstyrelserna och kårstyrelsen har på varandra så tidigt som möjligt under hösten. arrangera en upptaktsdag för sektionsstyrelserna på hösten. vidareutveckla och genomföra upptaktsdagen för de nya sektionsstyrelserna på våren. LLT Sedan ett par år tillbaka erbjuds nya studenter på LTU som är folkbokförda i Luleå och betalat en helårsmedlemskapsavgift till någon av respektive kår ett gratis fyra månaders busskort. Det finns önskemål från studenterna att kunna erbjuda även de studenter som läst ett tag på universitetet bättre busspriser. utöka samarbetet med LLT. verka för bättre priser inom kommunaltrafiken för våra medlemmar. 12/12

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Öppet brev till Universitetsledningen

Öppet brev till Universitetsledningen 2014-01-13 Sidan 1 av 4 Detta brev är ett desperat försök att få upp ledningens ögon för vilka LTU finns till för studenterna! LTU har sedan kårobligatoriets avskaffande gett kårerna ett uppdrag att utföra

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Bilaga 1: Styret informerar

Bilaga 1: Styret informerar Bilaga 1: Styret informerar Sedan det förra sektionsmötet har det löpande arbetet flutit på. Ordförande och vice ordförande har deltagit på ORDFRAD tillsammans med öv- riga sektionen samt kåren centralt.

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2013-02-21 Plats: LKAB/A117 Tid: 18.30 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande Carolina

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande.

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande. 1 (8) Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen. Men även vissa gemensamma delar eller

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015. 2015-03-05, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2014/2015, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, Vice ordförande Dennis Forslund Maskinteknologsektionen

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer