Verksamhetsplan för. förskola skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för. förskola skola"

Transkript

1 Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret

2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna 1 till 5 år, förskoleklass, skola från åk 1 till åk 3 och fritidshem. Antistilla bedriver också evenemang, utbildning och hyr ut gymnastikhallen Lagnövallen. Antistillas vision är en kropp och knopp i balans. Antistillas mål är att när eleverna lämnar åk 3 ska de förutom att ha uppnått de nationella målen för åk 3 (Lgr 11) ha en automatiserad motorik, nyfikenhet och lust till fysiska och mentala utmaningar utifrån var och ens förutsättningar. Förskolan består av två enheter, Vallen och Ängen och skolan består av förskoleklass, åk 1 t.o.m. 3 i integrerad form samt fritidsverksamhet. Nyckeltal Förskolan läsåret Under höstterminen var 17 barn i ålder 1 2 år inskrivna på Gnetabo, och 46 barn i ålder 3-5 år på Vallen. From jan t.o.m. apr 2014, ökade antalet barn till 24 på Ängen (f.d. Gnetabo) och till 50 barn på Vallen. 1 förskollärare och 3 barnskötare har arbetat på Gnetabo-Ängen. Totalt 4 helårsarbetare. 2,875 förskollärare och 3,5 barnskötare har arbetat på Vallen, Totalt 6,375 helårsarbetare Förskolan har som mest haft 74 barn inskrivna i verksamheten. Nyckeltal Skolan läsåret Höstterminen var det 22 elever inskrivna i förskoleklass och på våren 23 elever. I åk 1-3 var det 43 elever inskrivna under hösten och 41 på våren Fritidsverksamheten hade under hösten 65 barn inskrivna och under våren 63, elever. 2 lärare, 0,8 % speciallärare, 1 resursperson,1 barnskötare, 1 fritidspedagog, 1 förskollärare och 1 barnskötare/idrottslärare har arbetat i skolan, förskoleklassen och på fritidshemmet. Totalt 7,8 helårsarbetare. Öppethållande och tider. Förskolan och Fritidsverksamheten har haft öppet mellan Skoldagen har börjat för åk 1 till 3 och slutat mellan och

3 Förskoleklassens dag har startat och avslutats mellan och Organisation och Ledning Förskolan och skolan har letts av förskolechef, rektor, Ann-Christine Häggström. För skolan har Josefin von Walden arbetat som enhetsledare, För förskolan Gnetabo/Ängen, Malin Mejdevi och Vallen, Birgitta sköld. Huvudmannens representant har varit vd, Ancie Lind. Antistillas styrelse har bestått av, Elvy Ljungberg ordförande och ledamöterna Raoul Lindqvist, Rickard Gustafsson, Sven Jonsson och Ancie Lind Resumé av året, ht 2013 och vt 2014 Ny förskolelokal Fokus har under året som gått legat på att uppföra en ny förskolelokal och försäljning av vår fastighet Gnetabo samt inflyttning i den nya lokalen. Den 3 februari 2014 flyttade barn och pedagoger in i lokalen och den invigdes den 19 mars och bär namnet, Ängen. Lokalen har en byggyta av 275 kvm och är uppförd i ett plan. Lokalen är anpassad för en barngrupp om ca 25 till 35 barn. Kvalitetsarbete Vi har uppmärksammat att vårt kvalitetsarbete behöver utvecklas, tydliggöras och förankras hos såväl ledning som samtliga medarbetare. En struktur för det löpande kvalitetsarbetet har arbetats fram i ledningsgruppen och i styrelsen. Antistillas enhetsledare har tagit del i processen och vi har under våren 2014 påbörjat arbeta utifrån den framtagna strukturen med en intention om ökad delaktighet, tydlighet och ett verktyg som leder till utvecklig. 4

4 Skolinspektionen En anmälan om kränkning av eleven inkom till skolinspektionen nov 12. Detta ärende har i mars 2014 avslutats och skolinspektionen anser att huvudmannen vidtagit de åtgärder som behövts. Antistilla har till berörd elev utbetalt skadestånd då elevombudsmannen såg det allvarligt då eleven upplevde sig kränkt av en lärare. Tilläggas bör att berörd lärare hade en mycket god intention med den övning som låg till grund i den aktuella händelsen. Lagen säger dock att det är elevens upplevelse som avgör och därav betalade Antistilla ut skadestånd utan erinran. Sammantaget har anmälningarna till skolinspektionen bidragit till ett förtydligande och aktualiserande av skolans arbete med likabehandling. 100 år I Antistilla skola finns det ett fotografi som är taget Fotografiet föreställer de elever som då gick i skolan. För att uppmärksamma denna bild togs det ett nytt fotografi med alla förskolebarn och skolbarn samt Anistillas personal

5 Övergripande mål i förskola skola under 2013/2014 var att skapa tillit till Antistillas verksamhet. Utvecklingsområden som har arbetats med under läsåret för att uppnå tillit till vår verksamhet har varit att Tydlig- och synliggöra hur vi arbetar i vår verksamhet, medvetandegöra oss själva, barn och föräldrar kring lärande och utveckling. Resultat Vi har i förskolan med hjälp av det digitala verktyget Unikum skapat möjligheten att visa varje barns lärande och utveckling. I skolan har Unikum använts redan tidigare och under året har aktivt arbetet skett med att utveckla det ytterligare. Ett arbete som kommer att överföras även till nästa läsår. Kvalitetsarbete är navet för att kunna följa och utveckla en verksamhet. Huvudmannen har därför utfört genomlysning av det kvalitetsarbetet som bedrivs i förskola och skola och hur läroplanen efterlevs. Analysen visade på låg förståelse för syftet med kvalitetsarbete, otydlig struktur och målformulering, låg delaktighet, brister i uppföljning och utvärdering. Vidare framkom att delar av förskolans läroplan inte efterlevs och då framför allt gällande förskollärarens uppdrag. Konsekvens Struktur för hur det systematiska kvalitétsaretet ska bedrivas har framtagits och kommer att gälla i sin helhet from läsåret Diskussion och reflektionstillfällen har genomförts med all personal och en metod har framtagit att använda vid planering av verksamheten. Skalbaggen som innehåller målformulering intention, genomförande, resurser, tid, uppföljning, utvärdering och vem som ansvarar. Plan är lagd för att förändra förskolans struktur och tydliggöra förskollärarens uppdrag och implementering av detta har skett under våren 2014 och kommer att iscensättas fullt ut from läsåret Arbeta fram och implementera Vi på Antistilla som ett sätt att befästa de grundläggande värden, kunskaper och den erfarenhet som finns inom Antistilla. Resultat Både höst och vårtermin har inletts med fokus på Vi på Antistilla för både personal, elever och barn. Elever och barn se arbetsplanerna. Ledningen och samtliga medarbetare har tillsammans arbetat fram lönekriterier och utfört en genomlysning och uppdatering av Antistillas lönepolicy. 6

6 Två personer ur ledningsgruppen har fått ansvar att utbilda och uppdatera Anistillas personal så att de har möjlighet att arbeta i riktning som leder till Antistillas vision, En kropp och knopp i balans. Utbildning har skett i mindre grupper och vid personalkonferenser. Konsekvens Arbetet med Vi på Antistilla ska permanentas och inleda både höst och vår för personal, elever och barn. Utbildning av ledning och medarbetare skall ske kontinuerligt varje år och två ur ledningsgruppen ska årligen utses att ansvara för detta. Nyckeltal Förskolan läsåret Planerat är att Ängen ska from ht 2014 ha 30 inskrivna barn och 6 medarbetare med en anställning om 5,45 helårsarbetare. From jan är antalet barn planerat till förskollärare och 4 barnskötare kommer att arbeta på Ängen På Vallen kommer 38 barn att vara placerade och 5 medarbetare med en anställning om 4,53 helårsarbetare. 2 förskollärare och 3 barnskötare kommer att arbeta på Vallen samt att en person från skolan kommer att arbeta två eftermiddagar per vecka. Planerat antal barn i förskolan är 70 from jan Nyckeltal Skolan läsåret Planerat antal elever i förskoleklass är 16, åk 1, 23, åk 2, 16 och åk 3, 7. Samtliga elever kommer också att inneha en fritidshemsplacering 2 lärare, 0,8 % speciallärare, 1 barnskötare, en fritidspedagog, en förskollärare och en barnskötare/idrottslärare kommer att arbeta runt hela barnens vistelsetid i skola och på fritidshemmet. Totalt 6,7 helårsarbetare. Öppethållande och tider. Förskolan och Fritidsverksamheten kommer att hålla öppet mellan Skoldagen börjar för åk 1 till 3 och slutat mellan el Skoldagen börjar för Förskoleklassen och slutar mellan

7 Organisation och Ledning Förskolan och skolan kommer att ledas av förskolechef, rektor, Ann-Christine Häggström. Annika Edin kommer under läsåret på delegation att ansvara för förskolan. I skolan är Josefin von Walden enhetsledare, förskolan Gnetbo/Ängen, Malin Mejdevi och Vallen, Karin Birke. Huvudmannens representant är vd, Ancie Lind. Antistillas styrelse består av, Elvy Ljungberg ordförande och ledamöterna Raoul Lindqvist, Rickard Gustafsson, Sven Jonsson och Ancie Lind Utvecklingsområden för Övergripande mål för förskola och skola under läsåret är att implementera Antistillas kvalitetsarbete och få det till ett verktyg i vardagen som bidrar till ökad delaktighet och hög kvalitet i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Efter analys av Antistillas egen enkät, (v ) Värmdö kommuns kundundersökning (Pilen, februari 2014) och skolverkets självscanningsmaterial, (BRUK, mars 2014) har Antistillas ledningsgrupp i samråd med förskolans medarbetare uppmärksammat att följande områden behöver utvecklas. Utvecklingsområden Antistilla förskola Barns lärande, lärmiljön, dokumentation av lärprocessen, tekniker, matematik, språk och genusperspektiv. Barnens inflytande och delaktighet Annat modersmål än svenska Efter analys av Antistillas egen enkät, (v ) och skolverkets självscanningsmaterial, (BRUK, mars 2014) har Antistillas ledningsgrupp i samråd med skolans medarbetare uppmärksammat att följande områden behöver utvecklas. 8

8 Utvecklingsområden Antistilla skola Elevernas delaktighet, ansvar och förståelse kring sitt eget lärande, information till vårdnadshavaren gällande kunskapskraven Elevernas kunskaper om demokratiska rättigheter och skyldigheter Arbetsro i skolan Annat modersmål än svenska Hur arbetar vi vidare för att utveckla vår verksamhet? Efter den övergripande analysen formulerar enhetsledarna tillsammans med sina arbetslag mål och beskriver hur de ska arbeta för att uppnå målen. Arbetet dokumenteras, följs kontinuerligt upp och utvärderas för att säkerställa att den önskade utvecklingen uppnås. I arbetsplanen som implementeras i augusti står det att läsa hur förskolans medarbetare kommer att arbeta utifrån förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 2010) samt hur de kommer att arbeta med och följa upp aktuella utvecklingsområden. Ancie Lind, Vd. 9

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för förskolan lå 2012/2013 Redovisningen avser arbetet med de nationella målen enligt skollagen (SFS 2010:800) 4 kap 3 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet:

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer