UTKAST PM Miljögeoteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTKAST PM Miljögeoteknik"

Transkript

1 1(20) Samhällsbyggnadskontoret UTKAST PM Miljögeoteknik Geoteknik och miljögeoteknik för planområde Nya Kiruna Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Matti, Örjan Handläggare Markus Hedlund Annika Zachrisson

2 2(20) Sammanfattning På uppdrag av Kiruna kommun har Tyréns AB utfört en miljögeoteknisk undersökning av området mellan Kurravaaravägen och Tuollavaara i Kiruna. Undersökningen har utförts i samband med detaljplanearbetet inför byggandet av Nya Kiruna. Syftet har varit att få en bild av föroreningssituationen på området samt att avgöra om saneringsåtgärder krävs inför planändring. Den miljögeotekniska undersökningen har utgått ifrån de verksamheter som funnits på området och provtagning har utförts som riktad provtagning vid de områden där föroreningar kunnat misstänkas. Undersökningen har omfattat ett stort område som delats in i flera delområden: Tuollavaara gamla gruvområde där gruvbrytning skett sedan 1903 och fram till talet. Slamdammen, ett stort område där slam från gruvverksamheten lagts. Asfaltverk där tillverkning av asfalt skett sedan 1965 Betongfabrik och krossanläggning Måleri, blästeri på fastigheten Linbanan 1 Vägstation och metallåtervinning på fastigheten Industrin 9:11 Bensinstation på fastigheten Harven 1 Åkeri på fastigheten Krattan 1 Eventuell spridning av föroreningar från kyrkogården Markprovtagningen utfördes med borrbandvagn GeoMachine 75GTT med jordskruv ø70 mm. Den utförda undersökningen har omfattat skruvprovtagning i 58 punkter och installation av 14st grundvattenrör. På TGA-området har ett antal mindre oljeföroreningar som kan grävas bort vid demontering av cisterner m.m. påträffats. Förutom dessa har en oljeförorening vid en större cistern där ytterligare undersökning eller sanering rekommenderas. Föroreningar har också påträffats vid ett ställverk där ytjorden bör tas bort vid rivning av ställverket. Från slamdammen har inte alla analyser erhållits men inga höga föroreningshalter har hittills påträffats. Vid asfaltverket har föroreningar av petroleumämnen påträffats i ett antal punkter. Ytterligare undersökningar krävs för att bedöma om det är en större förorening eller flera småfläckar. På betongfabriken, måleriet och vägstationen/metallåtervinningen är endast något förhöjda föroreningshalter påträffade, alla analysresultat är dock inte erhållna än. Den gamla bensinstationen är undersökt och sanerad för några år sedan. Saneringsresultaten uppfyller i stort sett dagens krav för känslig markanvändning.

3 3(20) Förhöjda halter av oljeämnen har påträffats på fastigheten med åkeri. Utbredningen är inte fastställd. På grund av djupt grundvatten och svårborrad jord har inga grundvattenrör varit möjliga att provta intill kyrkogården. Analysresultat från närliggande punkter inväntas för beslut om ytterligare provtagning. Generellt bör ytjorden bytas ut vid ändring till känslig markanvändning på industriområdena. Vid rivnings- och schaktarbeten i samband med ändring av markanvändning på industriområdena bör kontrollprogram upprättas.

4 4(20) Innehållsförteckning 1 Uppdrag och syfte Områdesbeskrivning Historik för området TGA-området Slamdammen Asfaltverket Betongfabriken Linbanan 1, Metso måleri Industrin 9:11, vägstation/metallåtervinning Harven Krattan Kyrkogården Tidigare undersökningar Förhållanden i omgivningen Riksintressen m.m Markens nuvarande och framtida användning Mark och vatten Markförhållanden Grundvatten Ytvatten Utförda undersökningar Tid och fältingenjörer Jordprovtagning Grundvattenrör Dokumentation Positionering Analyser Riktvärden för föroreningshalter i jord och grundvatten Analysresultat Jordprover Grundvattenprover Osäkerheter Föroreningssituation TGA-området Slamdammen Asfaltverket Betongfabriken Linbanan 1, Metso måleri Industrin 9:11, vägstation/metallåtervinning Harven Krattan

5 5(20) 5.9 Kyrkogården Utvärdering/Riskbedömning TGA-området Slamdammen Asfaltverket Betongfabriken Linbanan 1, Metso måleri Industrin 9:11, vägstation/metallåtervinning Harven Krattan Kyrkogården Rekommendationer TGA-området Slamdammen Asfaltverket Betongfabriken Linbanan 1, Metso måleri Industrin 9:11, vägstation/metallåtervinning Harven Krattan Kyrkogården Referenser Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Provtagningsprotokoll och analyssammanställning jord Analyssammanställning grundvatten Analysrapporter Ritningar Översiktsritning med områden MG Planritning TGA-området MG Planritning A, B och M-områden MG Planritning S- och K-områden MG Planritning D-områden

6 6(20) 1 Uppdrag och syfte På uppdrag av Kiruna kommun har Tyréns AB utfört en miljögeoteknisk undersökning av området mellan Kurravaaravägen och Tuollavaara i Kiruna. Undersökningen har utförts i samband med detaljplanearbetet inför byggandet av Nya Kiruna. Syftet har varit att få en bild av föroreningssituationen på området samt att avgöra om saneringsåtgärder krävs inför planändring. Tyréns uppdrag har omfattat både en miljögeoteknisk och en geoteknisk undersökning. Undersökningarna har utförts parallellt. Resultaten från de geotekniska underökningarna redovisas i Rgeo och PM geoteknik. Beställarens kontaktperson har varit Mary Rosenfors. Tyréns miljögeotekniker har varit Markus Hedlund och Annika Zachrisson och Tyréns uppdragsledare Örjan Matti. 2 Områdesbeskrivning Undersökningen har omfattat ett stort område som delats in i flera delområden. Området visas på bilagd översiktsritning. Under rubrikerna Historik för området beskrivs de olika delområdena. Den miljögeotekniska undersökningen har utgått ifrån de verksamheter som funnits på området och miljöprovtagning har endast utförts som riktad provtagning vid de områden där föroreningar kunnat misstänkas. I de delar av området där endast geotekniska undersökningar har utförts har borrledaren fått instruktioner att kontakta miljögeotekniker vid misstanke om markförorening, t ex bränslelukt. 2.1 Historik för området En viktig del i en miljögeoteknisk undersökning är att ta fram områdets historik. En väl kartlagd historik för den aktuella platsen gör bl.a. att provtagningspunkter kan placeras rätt och att rätt sorts analyser kan väljas. Historikundersökningen har omfattat arkivsökning i arkiv hos Kiruna kommun, LKAB, Bergstaten och Länsstyrelsen. Arkivsökningen har kompletterats med intervjuer och kontakter med fastighetsägare och nuvarande och tidigare verksamhetsutövare. Arbetet har också omfattat en genomgång av hela området i fält för att okulärt bedöma både äldre och nyare föroreningskällor. I ett separat dokument Arkivstudie planområde Kiruna redovisas källorna till historiken nedan TGA-området På Tuollavaara gamla gruvområde, TGA-området, har gruvbrytning skett sedan 1903 och fram till 1980-talet. Området omfattar gruvan med tillhörande gruvindustriområde. På området finns

7 7(20) gruvlav, verkstäder, cistern m.m.. Det har även gått en järnväg till området. Järnvägen är idag borttagen. Förutom lämningar från gruvverksamheten finns även lämningar från verksamhet som bedrivits på området de senaste 30 åren, efter gruvans nedläggning. Det finns dels mindre bränslecisterner samt skrot på några platser på området. Följande byggnader mm från gruvtiden är möjliga föroreningskällor: Större oljecistern Mekverkstad och laboratorium (för undersökning av fosfor och järn), eventuellt har oljeavskiljare och smörjgropar funnits. Elverkstad. Mekanisk verkstad under gruvtiden. Lokgarage. Tågpålastning. Lastning intill gruvlav. Förutom ovanstående verksamheter från gruvtiden finns ett antal lämningar från verksamheten efter gruvan som lades ned på 1980-talet. De senare lämningarna är främst mindre cisterner samt diverse skrot som syns på området Slamdammen Intill gruvan finns ett område dit slam från gruvverksamheten lagts. Dammområdet omfattar ca 30 ha och omges av vallar. Idag är det fast mark på hela området, förutom några mindre gropar ca 10 x 10 m med öppet vatten, och golfbanan ligger på delar av området. Gamla flygbilder visar att det tidigare varit vatten på större delen av området. I slamdammen har slam från gruvprocesserna hamnat men eventuellt även avlopp och dagvatten från gruvområdet. Provtagningspunkter från slamdammen benämns med D Asfaltverket På området har ett asfaltverk funnits sedan 1965 men uppgifter talar om asfalttillverkning redan Vid asfaltstillverkningen används: Grus och sten Oljor Bitumen Diesel Även asfaltlim och släppmedel för lastbilsflak används i verksamheten.

8 8(20) Stora mängder oljeämnen hanteras och har hanterats i verksamheten och det finns många cisterner, fat och tankar uppställda på området. En stor mängd gammal asfalt som väntar på att återvinnas finns också på området. Läckage och spill av framför allt bitumen verkar förekomma. Bitumen stelnar dock så fort den svalnar och ligger därmed kvar på markytan. Provtagningspunkter från området vid asfaltsverket benämns med A Betongfabriken På området har en krossanläggning varit i drift från 60-talet till 80-talet. Gråberg från Tuollagruvan krossades. Betongstationen har använts till 2009, då verksamheten flyttades till LKAB. Vid betongtillverkningen används: Cement Vatten Vattenglas (till sprutbetong som anv till bergförstärkning) Flytmedel Tillsatsmedel Smörjolja i maskinen Krom, även sexvärt krom förekommer framför allt i äldre cement. Förutom själva fabriksområdet finns en yta på södra sidan av Linbanevägen som använts i betongfabriksverksamheten, troligen som avställningsyta för diverse material, fordon m.m. Provtagningspunkter från området vid betongfabriken benämns med B Linbanan 1, Metso måleri Verksamhet med måleri, blästeri, maskinbearbetning och fordonshall har pågått sedan 1979 på fastigheten. Enligt uppgift har den mesta verksamheten pågått inomhus men vid portarna till byggnaden kan viss verksamhet ha pågått utomhus. Det finns även en stor yta där diverse material och skrot idag står uppställt. En ovanjordscistern står vid byggnadens västra sida. Cisternen har inte använts i den nuvarande verksamheten men den har innehållit diesel. Ett stort antal ämnen kan förekomma i färg, lösningsmedel, blästerrester m.m. som kan misstänkas ha hanterats i verksamheten. Till stor del är det petroleumbaserade ämnen och metaller som kan förväntas.

9 9(20) Provtagningspunkter från området vid Metso måleri benämns med M Industrin 9:11, vägstation/metallåtervinning På fastigheten har det funnits en vägstation med serviceverkstad, oljeförråd, gummiförråd, cisterner, tvätthall och smörjhall sedan Vägverket har avvecklat sin vägstationsverksamhet och undersökte området och gjorde en sanering Saneringen utfördes till MKM. Idag driver Stena Stål och Stena Recycling verksamhet på området. Verksamheten omfattar bl.a. hantering av metallskrot och spillolja. På utgående avloppsledning från området finns en oljeavskiljare. Oljeavskiljaren har på senare år bytts ut. Provtagningspunkter från området benämns med S Harven 1 På fastigheten har en Uno-X bensinstation funnits från slutet av 1960-talet fram till 1980-talet. Fastigheten undersöktes i SPIMFABs regi 2004 och sanerades Vid saneringen togs de gamla cisternerna bort och ca 150 m 3 förorenad jord grävdes bort. Saneringsmålet var de dåvarande riktvärdena för mindre känslig markanvändning Krattan 1 På fastigheten bedrivs åkeri och enligt nuvarande fastighetsägare har även den tidigare ägaren haft åkeri på tomten. Det har funnits oljefat bakom och vid sidan av garaget men det finns inga uppgifter om några cisterner. Provtagningspunkter som tagits på fastigheten är M10 och M Kyrkogården Kyrkogården ligger inte inom undersökningsområdet men undersökning av eventuell spridning av föroreningar från kyrkogården till undersökningsområdet har ingått i uppdraget. Grundvattenströmningen från kyrkogården går troligen österut, mot två planerade områden. Förorenande ämnen som kan misstänkas från kyrkogårdar är främst växtbekämpningsmedel. Eventuellt kan även kvicksilver finnas. Enligt uppgifter från vaktmästare på kyrkogården har inga bekämpningsmedel använts på kyrkogården de senaste åren däremot var det mycket möjligt att bekämpningsmedel användes tidigare.

10 10(20) Spontant kan sjukdomar misstänkas spridas från kyrkogårdar men det är inte så många sjukdomar som kan finnas kvar någon längre tid i marken. För att någon sjukdomsalstrande bakterie, virus eller liknande ska kunna spridas från kyrkogården måste den vara mycket långlivad i jord samt kunna spridas med grundvatten. Inga analyser med avseende på sjukdomar är därför gjorda. Provtagningspunkter nedströms kyrkogården benämns K. 2.2 Tidigare undersökningar På två platser inom undersökningsområdet har tidigare miljögeotekniska underökningar utförts: på den gamla bensinstationen på Harven 1 och på det gamla vägstationsområdet på fastigheten Industrin 9:11. Undersökningen på Harven 1 utfördes i SPIMFABs regi Underjordscisterner och bränsleförorening i mark påträffades och området sanerades Industrin 9:11 undersöktes och sanerades på petroleumföroreningar 2003 i samband med att Vägverket avvecklade sin vägstation på fastigheten. 2.3 Förhållanden i omgivningen Området ligger utanför centrala Kiruna, mellan Kurravaaravägen och Tuolluvaara. Öster om området finns Tuolluvaara bostadsområde, söder om området ligger kyrkogården och ett industriområde. Norr om området finns naturmark med främst fjällbjörkskog och våtmarker. Närmast väster om Kurravaaravägen ligger det tidigare jägarskoleområdet. 2.4 Riksintressen m.m. Hela Kiruna, inklusive undersökningsområdet, ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Hela området ligger också inom Kirunagruvans riksintresse för järnmalm. Undersökningsområdet ligger inte inom riksintresse för rennäring men alldeles norr om området ligger ett rastbetesområde som är av riksintresse för Gabna sameby. E10 tillhör det nationella stamvägnätet och är en väg av riksintresse. Enligt riksantikvarieämbetet 1 finns inga fornlämningar inom det undersökta området. Norr om området finns fornlämningar i form av bleckningar och barktäkt. 2.5 Markens nuvarande och framtida användning De områden som undersökts med avseende på föroreningar planeras att bebyggas med centrumbebyggelse, idrotts- och kulturanläggningar samt turism och friluftsområden. 1 Riksantikvarieämbetets hemsida

11 11(20) Alla dessa markanvändningar kan i stort klassas som mindre känslig markanvändning (MKM). I centrumbebyggelse kan även bostäder förekomma men exponeringssituationen i de bostäder som normalt finns i centrumbebyggelse liknar mer MKM än KM. Skillnaden mellan de båda markanvändningarna är bl.a. odling av växter samt exponeringstid för övriga exponeringsvägar. 3 Mark och vatten 3.1 Markförhållanden De geotekniska förhållandena inom området kännetecknas av ytlig morän och stora utfyllda områden. Moränen är företrädelsevis sandig och siltig. Det största utfyllda området är den tidigare slamdammen som består av siltigt och sandigt material ovan torv och morän. Kring asfaltverket, betongfabriken och måleriet finns utfyllda ytor som ligger på ett lager på ca 0,5m torv underlagrat av morän. Jordarter i provtagningspunkterna framgår av bilaga 1. De geotekniska förhållandena beskrivs mer utförligt i PM Geoteknik. 3.2 Grundvatten Grundvattenytan kommer att mätas i alla grundvattenrör. Uppmätta grundvattennivåer redovisas i bilaga Ytvatten Närmaste ytvattenrecipient är Luossajoki som ligger ca 600m söder om området, som närmast. På ungefär samma avstånd finns en mindre bäck som rinner till Tuollujärvi norr om området. 4 Utförda undersökningar 4.1 Tid och fältingenjörer Fältundersökningarna genomfördes under perioden till Grundvattenprovtagning har utförts senare. Borrledare har varit Mikael Wiström, Mattias Lundberg och Tore Sandberg. Handläggande miljögeotekniker och provtagare har varit Markus Hedlund och Annika Zachrisson. 4.2 Jordprovtagning Markprovtagningen utfördes med borrbandvagn GeoMachine 75GTT med jordskruv ø70 mm. Den utförda undersökningen har omfattat störd provtagning i 58 punkter. Provtagning av jorden utfördes som samlingsprov för varje halvmeter eller mindre och provtagaren rengjordes mellan varje provtagning. I enstaka provpunkter där jorden var väldigt

12 12(20) stenig har samlingsprover från 1 m tagits för att det var svårt att få med tillräckligt med material upp med skruven. Jordproverna togs i diffusionstäta plastpåsar. Upptagna jordprover har okulärbedömts i fält. 4.3 Grundvattenrör Fjorton grundvattenrör för miljöprovtagning har installerats. Rören är så kallade miljörör av HDPE. Där så är möjligt har 63 mm rör installerats men p.g.a. svårborrad jord har även 50 mm och 40 mm rör använts. Grundvattenprov har tagits eller kommer att tas i alla dessa rör. Inga analysresultat från grundvattenproverna är ännu erhållna. 4.4 Dokumentation Jordarter och lagerföljd samt iakttagelser av synliga föroreningar och/eller lukt noterades för varje punkt. Uppgifterna finns sammanställda i bilaga Positionering Inmätning har utförts av Mats Wahlberg Tyréns AB i mätklass B enligt Geoteknisk Fälthandbok. Inmätning har skett i koordinatsystem RT90 2,5 gon väst och höjdsystem RH Analyser Laboratorieanalyser har utförts av Eurofins environment AB som är ackrediterade för aktuella analyser. I bilaga 1 framgår vilka analyser som är utförda på de olika proverna. Hittills har 74 st jordprov analyserats på laboratorium. Laboratorieanalyserna har till största delen omfattat oljeämnen och tungmetaller. I stort sett alla jordprover har analyserats med PID-instrument och XRF instrument. PIDinstrumentet mäter lättflyktiga kolväten och XRF-instrumentet mäter metaller. XRF-analyserna har utförts utan föregående provberedning. Analysresultaten redovisas i bilaga 1. För XRFanalyserna redovisas resultatet för bly, arsenik och zink. Instrumentet analyserar även ett stort antal andra metaller men med större osäkerhet. Resultaten från fältanalyserna har främst använts för att välja prover för laboratorieanalys, då har resultatet för alla metaller beaktats. 4.7 Riktvärden för föroreningshalter i jord och grundvatten I bilaga 1 jämförs analysvärdena med Naturvårdsverkets generella riktvärden 2 för förorenad mark. Naturvårdsverkets generella riktvärden finns för två olika markanvändningar: känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Enligt Naturvårdsverket är känslig markanvändning där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning, t.ex. vid bostäder där personer kan vistas permanent under en livstid. Mindre känslig markanvändning är 2 Naturvårdsverket 2009, Rapport 5976, riktvärden förorenad mark

13 13(20) t.ex. kontor, industrier, vägar mm där de exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Grundvattenvärdena jämförs, när det gäller metaller, mot Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 3 samt livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten 4. När det gäller organiska ämnen görs jämförelse mot Kemaktas rapport 5 för riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer, både mot miljöeffekter i ytvatten och mot ångor i byggnader. 4.8 Analysresultat Jordprover Resultat av analyser på jordprov visas i bilaga 1. I bilagan framgår analysresultat från laboratorieanalyser och fältanalyser tillsammans med jordarter och noteringar från fältarbetet. Analysresultaten är jämförda med Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark 2. I tabellen i bilaga 1 är analyserna färgade efter Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning Grundvattenprover Resultaten från grundvattenproverna visas i bilaga 2. I bilagan framgår analysresultat samt grundvattennivåer. Analysresultaten är jämförda med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 3, livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten 4 och Kemaktas rapport 5 för riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer. 4.9 Osäkerheter På grund av områdets karaktär och storlek m.m. finns en viss osäkerhet inbakad i alla resultat. Området som undersökningen omfattat är stort, ytan är ca 60ha och ett stort antal olika verksamheter har bedrivits på området. Trots att alla kända föroreningskällor provtagits kan föroreningar ha missats. Den naturliga jorden i området består till största delen av morän med stort innehåll av sten vilket gör att det i vissa punkter varit svårt att nå önskat djup med provtagaren. Hård jord gör också att mer kraft måste användas för att komma ner i jorden vilket innebär att jordprov kan värmas upp och flyktiga ämnen kan avgå samt att nivåer lättare blandas. 3 Naturvårdsverket rapport Bedömningsgrunder för grundvatten 4 SLV FS 2001:30 5 Kemakta AR

14 14(20) 5 Föroreningssituation 5.1 TGA-området TGA-området omfattar ett stort antal potentiella föroreningskällor och totalt är 25 miljöpunkter och 5 grundvattenrör satta i området. Totalt är 32 laboratorieanalyser av jord och 5 analyser av grundvatten utförda. De flesta proverna visade på låga halter av föroreningsämnen, nedan kommenteras prover med förhöjda halter. Punkten TGA2 är tagen intill en byggnad som använts som verkstad under gruvtiden och idag används för släp- och husvagnsservice. Punkten är tagen vid en cistern som står alldeles intill byggnaden. Analysen av det provet från 0,1-0,5 meter visade på en förorening av alifater och aromater. Högst halt, 6 ggr riktvärdet för MKM, hade de tyngsta alifaterna. Ett djupare prov visade endast på låga halter och föroreningen bedöms därför vara relativt ytligt och endastomfatta en mindre mängd jord. TGA9 är tagen i ett område med skrot där en oljefläck syntes på marken. Det översta provet visade på förhöjd halt av de tyngsta alifaterna och PAH:erna. Vid en större cistern (några hundra m 3 ) intill den rivna järnvägen visar punkt TGA11 på höga halter av oljeföroreningar i ytan. Även ett prov på 1,5-2m visade på höga halter men ett prov 2,5-3m innehöll bara låga föroreningshalter. En punkt på andra sidan cisternen visar på förhöjda halter i ytan. Ett grundvattenprov är taget i den punkten men inga analysresultat är erhållna ännu. Grundvattenprovet kan ge en antydan om föroreningens omfattning. Punkten TGA13 ligger vid ett gammalt ställverk. Prov från punkten visar på halter av olja och även PCB över riktvärdet för KM men under MKM riktvärdet. Provet visar även på höga halter av metaller, främst zink. De påträffade ämnena visar att PCB-haltig transformatorolja läckt från ställverket. Halterna av olja är förhållandevis låga och troligen finns de förorenade ämnena bara i den översta halvmetern som består av mer genomsläpplig fyllnadsjord. TGA16 är tagen vid en byggnad som användes som elverkstad under gruvtiden. Även här påträffades PCB och metaller, över KM riktvärdena men förhållandevis låga. Även låga halter av PAH:er påträffades. TGA18 är tagen vid en mindre mobil cistern. En bränslefläck syntes på marken och analysen visade på förhöjda halter av oljeämnen i ytan. Även på djupet 1,8-2m under markytan påvisades halter av oljeämnen, föroreningen bedöms trots det vara liten till omfattningen. 5.2 Slamdammen Från slamdammen är 6 st jordprov och 4 st grundvattenprov inskickade för laboratorieanalys av tungmetaller. Analysresultat har hittills erhållits för 3 st jordprov. Proven visar alla på något

15 15(20) förhöjda kobolthalter, över KM men under MKM. Ett av proven visar också på en arsenikhalt som går något över riktvärdet för KM. I ett av proverna detekterades kvicksilver i en mycket låg halt, 1/10 av riktvärdet för KM, i de andra proverna detekterades inget kvicksilver. De tre proverna visar på förhållandevis lika innehåll av tungmetaller. 5.3 Asfaltverket Från området vid asfaltverket har förhöjda halter av oljeämnen påträffats i punkterna A1, A4 och A7. I punkten A1 som är borrad på en uppställningsplan där fat m.m. förvaras noterades lukt av bränsle som avklingade på djupet. Även laboratorieanalyserna visade på avtagande halter på djupet. Petroleumämnen fanns i halter över riktvärdena för KM men under värdena för MKM från ytan ner till ca 2 meters djup. I punkten A4 påträffades förhöjda halter av framför allt PAH:er men även andra oljeämnen ner till ca 2 meters djup. PAH med hög molekylvikt ligger över riktvärdet för MKM i provet mellan 0,5 och 1 meter. I A7 påträffades förhöjda halter av de tyngsta alifaterna. Över KM men under MKM. I ett prov i punkten A8 påvisades förhöjda halter av kobolt och koppar. Halterna ligger i nivå med riktvärdet för KM och hittades i ett prov med inblandning av torv. Metaller fastläggs ofta i torv vilket gör att torv kan ha naturligt höga metallhalter. 5.4 Betongfabriken Proven från betongfabriksområdet visar inte på några förhöjda föroreningshalter. Det enda prov som visar på halter över riktvärdena är en halt av arsenik som tangerar riktvärdet för MKM. I provet noterades trärester och den förhöjda arsenikhalten kommer sannolikt från impregnerat trä i fyllningsjorden. Grundvattenanalysen och analysresultatet från två jordprov saknas ännu. 5.5 Linbanan 1, Metso måleri På fastigheten är 7st provtagningspunkter utförda och 11st prov analyserade med avseende på tungmetaller eller petroleumämnen. Inga förhöjda halter av petroleumämnen är påträffade. I ett ytligt prov i punkt M6 påvisades halter av krom, koppar och nickel över riktvärdena för KM men under riktvärdet för MKM. I ytterligare ett prov påvisades kobolt och koppar i halter över KM. Analysresultat för ett grundvattenprov samt från ett jordprov som analyserats speciellt med avseende på lösningsmedel har inte erhållits än.

16 16(20) 5.6 Industrin 9:11, vägstation/metallåtervinning På området kan petroleumföroreningar och metaller misstänkas både från nuvarande och tidigare verksamheter. Förhöjda halter av oljeämnen som går över några riktvärden har bara påträffats i en punkt S1 där de tyngre alifaterna och PAH:erna går över riktvärdet för KM. I övrigt har inga föroreningar påträffats, i ett prov ligger kobolthalten i nivå med riktvärdet för KM men det bedöms bero på att riktvärdet ligger nära bakgrundshalten som är något hög i området Harven 1 Området är undersökt och sanerat 2005 till gamla MKM-riktvärden. I stort sett uppfyller saneringsresultaten de nya riktvärdena för bostäder. I ett prov taget på 4 meters djup ligger bensenhalten över värdet för skydd för grundvatten Krattan 1 Två provtagningspunkter är tagna där oljefat enligt uppgift tidigare förvarats. I punkt M10 som är tagen bakom garagebyggnaden påträffades förhöjda halter av de tyngsta aromaterna och av PAH:er. Förhöjda halter påträffades från ytan ner till 1,5 meters djup. I punkten M11 som är tagen på gaveln av garagebyggnaden påvisades inga föroreningar. 5.9 Kyrkogården På grund av ytliga block eller berg har endast ett grundvattenrör kunnat installeras vid kyrkogården. Grundvattenröret har spetsen 6 meter under markytan men trots det finns i stort sett inget vatten i röret. Inga analysresultat finns därför för området. 6 Utvärdering/Riskbedömning 6.1 TGA-området Påträffade föroreningar som med högre halter inom TGA-området finns vid två olika mindre cisterner, en större cistern och ett ställverk. Vid de två mindre cisternerna består föroreningarna i stort sett bara av mindre oljefläckar. Vid den större cisternen finns troligen en något större bränsleförorening som kan innebära risk för spridning till omgivningen samt olägenheter om markanvändningen ändras. 6 Geochemical Atlas of Europe 7 Carl Bro 2005

17 17(20) Vid ställverket ligger zink och kopparhalten över riktvärdet för MKM, övriga föroreningshalter är förhållandevis låga. Vid ställverket syntes olja på marken och det är osäkert om de prover som visat högst halt var taget på den mest oljiga platsen, högre föroreningshalter kan eventuellt finnas i anslutning till den provtagna punkten. PCB-halten var låg i det analyserade provet men halten visar att PCB-haltig olja funnits på ställverket. 6.2 Slamdammen De tre prover som hittills analyserats visar på förhållandevis låga halter av tungmetaller. Arsenik och kobolt finns i halter kring riktvärdet för KM som för dessa ämnen är ca halva riktvärdet för MKM. För båda ämnena ligger riktvärdet för KM nära bakgrundshalten 8. Arsenik kan även i halter under bakgrundshalten innebära risker vid intag av jord, växter och grundvatten som kan förekomma vid känslig markanvändning. 6.3 Asfaltverket Inga riktigt höga föroreningshalter är påvisade vid asfaltverket, som högst en PAH-halt på 1,6 ggr riktvärdet för MKM i övrigt under MKM. Förhöjda halter av petroleumämnen är dock påträffade i flera punkter och på flera djup vilket kan tyda på en större förorening. Eftersom undersökningen riktats in mot föroreningskällor är det svårt att bedöma vilken omfattning föroreningen har. Resultaten från grundvattenproven har inte ännu erhållits men kan ge en antydan om föroreningens omfattning. 6.4 Betongfabriken Förutom ett prov blandat med impregnerat trä har inga prov från betongfabriksområdet halter över riktvärdet för känslig markanvändning. Alla analysresultat har dock inte erhållits ännu. 6.5 Linbanan 1, Metso måleri På fastigheten har endast låga föroreningshalter påträffats. Risken för påverkan på människors hälsa eller miljön är små utifrån de påträffade föroreningarna. Alla analysresultat har dock inte erhållits än. 6.6 Industrin 9:11, vägstation/metallåtervinning På fastigheten har endast låga föroreningshalter påträffats. Risken för påverkan på människors hälsa eller miljön är små utifrån de påträffade föroreningarna. 8 Naturvårdsverket 2009, Rapport 5976, riktvärden förorenad mark

18 18(20) 6.7 Harven 1 Den föroreningshalt som detekterades i de slutprover som togs vid saneringen 2005 överstiger riktvärdet för bensen. Saneringen utfördes för över 6 år sedan och eftersom föroreningskällan tagits bort har halterna avklingat sedan dess. För bensen är det skydd av grundvatten som är styrande för riktvärdet och så länge inget grundvattenuttag sker utgör halterna ingen risk för människa eller miljö. 6.8 Krattan 1 De påträffade föroreningarna har förhållandevis låga halter, inga halter över riktvärdet för MKM påträffades. På fastigheten finns ett bostadshus vilket innebär att marken borde klassas till känslig markanvändning. Som fastigheten används idag passar mindre känslig markanvändning in på området kring garagebyggnaden. Styrande för riktvärdet för KM för de aktuella ämnena är inandning av ånga (i bostadshus) och intag av växter. Eftersom föroreningen troligen kommer från spill eller läckage från oljefat kan högre föroreningshalter än de uppmätta finnas fläckvis. 6.9 Kyrkogården Inga resultat finns för området. 7 Rekommendationer Rekommenderade åtgärder för de olika delområdena behandlas nedan. Generellt kan sägas att om nuvarande industriområden ska användas för känslig markanvändning bör ytjorden bytas ut på grund av mindre föroreningar som t ex oljefläckar mm som förekommer på områdena men inte alltid syns vid provtagningarna. 7.1 TGA-området När de två mindre cisternerna tas bort bör jorden kring dem saneras för att undanröja risken för olägenheter när markanvändningen ändras. Vid den stora cisternen bör ytterligare undersökningar utföras för att bedöma omfattningen på bränsleföroreningen. Alternativt kan en sanering utföras i samband med att cisternen rivs. Om en sanering utförs utan ytterligare undersökning rekommenderas kontinuerlig provtagning vid saneringsarbetet.

19 19(20) 7.2 Slamdammen Halterna i jorden är låga men jorden bör inte användas ytligt på områden för odling av livsmedelsväxter eller vid bostäder och dagis, i övrigt medför halterna inga begränsningar av användningen. 7.3 Asfaltverket På området finns föroreningar av oljeämnen. Omfattningen av föroreningen är dock oklar. Vi föreslår därför i första hand kompletterande analyser av redan tagna prov och eventuellt även kompletterande provtagningar. Om kompletterande analyser visar låga halter så är föroreningarna att beteckna som små med förhållandevis låga halter. Planerad markanvändning för området är centrumbebyggelse. Inför den tänkta ändringen av markanvändning bör ytskiktet bytas ut förutom där hårdgjord yta planeras. Detta med tanke på synliga lämningar på området och de föroreningar som ändå påträffats. 7.4 Betongfabriken Undersökningsresultaten från betongfabriksområdet föranleder inga saneringsåtgärder. 7.5 Linbanan 1, Metso måleri Inga föroreningar som föranleder några saneringsåtgärder har påträffats på fastigheten. Alla analysresultat är dock inte erhållna. Med tanke på den verksamhet som bedrivits på området kan inte garanteras att inga mindre föroreningar trots allt finns på området. I samband med rivnings- och schaktningsarbeten på fastigheten bör någon form av kontrollprogram upprättas, speciellt i samband med eventuell rivning av byggnaden på fastigheten. 7.6 Industrin 9:11, vägstation/metallåtervinning Inga föroreningar som föranleder några saneringsåtgärder har påträffats på fastigheten. Med tanke på den verksamhet som bedrivits på området kan inte garanteras att inga mindre föroreningar trots allt finns på området. I samband med rivnings- och schaktningsarbeten på fastigheten bör någon form av kontrollprogram upprättas, speciellt vid eventuell rivning av cisternhus, oljeavskiljare och verkstad. 7.7 Harven 1 På fastigheten finns inga kända föroreningar som begränsar markanvändningen Inga saneringsåtgärder krävs därmed för förändrad markanvändning.

20 20(20) 7.8 Krattan 1 Om området kring garaget ska användas för känslig markanvändning bör den förorenade jorden grävas bort. Utbredningen kan inte fastställas utan ytterligare undersökningar. 7.9 Kyrkogården Analysresultat från övriga prover inväntas innan beslut om provtagning tas. 8 Referenser Carl Bro 2005, Rapport avseende marksanering av nedlagd bensinstation på fastigheten Harven 1, Kiruna Foregs, Geochemical Atlas of Eorope, ISBN (electronic version) Kemakta AR 2006, Mark Elert, Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer. Naturvårdsverket 2009, Rapport 5976, Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och Naturvårdsverket rapport Bedömningsgrunder för miljökvalitet grundvatten. SLV FS 2001:30. Livsmedelsverkets kungörelse om grundämnen i dricksvatten.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret 1(23) Samhällsbyggnadskontoret PM MILJÖGEOTEKNIK 2011-11-02 Geoteknik och miljögeoteknik för planområde Nya Kiruna Uppdragsnummer: 230234 Uppdragsansvarig: Matti, Örjan Handläggare Markus Hedlund 010-452

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB Author Elisabet Pennman Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

SL AB ÄLVSJÖDEPÅN, STOCKHOLM

SL AB ÄLVSJÖDEPÅN, STOCKHOLM SL AB ÄLVSJÖDEPÅN, STOCKHOLM Prel PM ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKPROVTAGNING Planeringsunderlag Stockholm, 2006-01-24 Avd. Mark och Vatten Uppdragsnummer: 10072089 Uppdragsansvarig: Per Johansson Granskad

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA OKTOBER 2013 ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se PM GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG PROJEKTNR.

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING DATUM: 2018-07-17 KUND: SANNA NORBERG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TOMTMARK, VÄRSTAGÅRDSVÄGEN, SPÅNGA, SANNA NORBERG Per Samuelsson Tel. 0768-640464 per.samuelsson@mrm.se MRM Konsult AB Tavastgatan 34

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun Handläggare Ann-Sofie Östlund Telefon +46 10 505 32 32 Mobil +46 0 32 6 395 E-post ann-sofie.ostlund@afconsult.com Till Varbergs kommun Att: Fredrik Olausson Samhällsutvecklingskontoret 432 80 Varberg

Läs mer

ÖSTRA HAMNEN. Bilaga 1

ÖSTRA HAMNEN. Bilaga 1 ÖSTRA HAMNEN Bilaga 1 Bilaga 2 KVARTER BRÄNSLET Kollagring ca. 1940-1970. Från 1970-talet har verksamheten bestått i Järn, plåt- och stålhantering. Färg- och lösningsmedelshantering inomhus. Dieseltankanläggning.

Läs mer

GEOTEKNISK-, HYDRGEOLOGISK- OCH MILJÖGEOTEKNISK SAMMANSTÄLLNING KIRUNA NYA STADSHUS

GEOTEKNISK-, HYDRGEOLOGISK- OCH MILJÖGEOTEKNISK SAMMANSTÄLLNING KIRUNA NYA STADSHUS GEOTEKNISK-, HYDRGEOLOGISK- OCH MILJÖGEOTEKNISK SAMMANSTÄLLNING KIRUNA NYA STADSHUS 2013-04-10 Uppdrag: 248252, Kiruna Nya Stadshus Titel på rapport: Geoteknisk-, Hydrogeologisk, och Miljögeoteknisk sammanställning

Läs mer

KV BLÅKLOCKAN, ÖR, SUNDBYBERG NY FÖRSKOLA med 8 AVD. PM Översiktlig Miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 8 (inkl.

KV BLÅKLOCKAN, ÖR, SUNDBYBERG NY FÖRSKOLA med 8 AVD. PM Översiktlig Miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 8 (inkl. KV BLÅKLOCKAN, ÖR, SUNDBYBERG NY FÖRSKOLA med 8 AVD PM Översiktlig Miljöteknisk Antal sidor: 8 (inkl. denna) PM Översiktlig miljöteknisk Ör förskola, Sundbybergs stad 1 (4) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning PM Geoteknik och Miljö Projektledare Sören Westberg AB Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Sundsvall 2016-03-02 Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Datum 2016-03-02 Uppdragsnummer 1320018771

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Snösätra upplagsområde

Snösätra upplagsområde MILJÖFÖRVALTNINGEN Snösätra upplagsområde - en tillsynskampanj för att minska områdets påverkan på Magelungen En rapport från Miljöförvaltningen Nanna Spett November 2009 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation

Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation PM Geoteknik PROJEKTERINGSUNDERLAG Upprättad 2010-05-28, reviderad 2010-05-31 Upprättad av: Mats Tidlund PM Geoteknik Kund Kungsängen Golf

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten 2013-06-14 Uppdrag Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten Uppdragsledare Anna Sorelius Datum 2014-12-15 Uppdragsnummer 1210188100 Upprättad av Anna Sorelius

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt

Riktlinjer för fordonstvätt Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning 2013-08-19 37 Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun Antagen av Nämnden för myndighetsutövning, 2013-08-19,

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

Vadstena Fastighets AB Asylen 10 och Vadstena 2:1, Vadstena

Vadstena Fastighets AB Asylen 10 och Vadstena 2:1, Vadstena VADSTENA KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2015-06-08 Dnr Hid P 2012-5 Datum: 2015-05-25 Rev. Datum: 2015-06-08 (A) Uppdragsnummer: 515-859 Upprättad av: Johan Ericsson, Fredrik Wolff Innehåll 1 Bakgrund...

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Miljöaspekter inför och under saneringen. Ale kommun, Västra Götalands län

Miljöaspekter inför och under saneringen. Ale kommun, Västra Götalands län Miljöaspekter inför och under saneringen Ale kommun, Västra Götalands län Orientering Nationella miljökvalitetsmålen innebär att områden som hotar betydelsefulla vattentäkter skall vara utredda och vid

Läs mer

Rådgivning avseende Silvervik, östra och södra områdena, Malmö Stad

Rådgivning avseende Silvervik, östra och södra områdena, Malmö Stad Datum Beteckning 2008-02-08 2-0711-0759 Ert datum Er beteckning Malmö Stad Miljöförvaltningen Torbjörn Håkansson 205 80 Malmö Rådgivning avseende Silvervik, östra och södra områdena, Malmö Stad SGI 2 (18)

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2014-03-11 603361 Handläggare Ert datum Er beteckning Kristoffer Gokall-Norman PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen,

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN PM 1(5) 2008-03-25 577-3916-07 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, MAGELUNGENS STRAND

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, MAGELUNGENS STRAND repo001.docx 2015-10-05 UPPDRAGSNUMMER 2112132000 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, MAGELUNGENS STRAND REV 2018-08-28 UPPRÄTTAD AV: SIRI AXELSON GRANSKAD AV: ANNA AHLGREN MÅRTENSSON SWECO ENVIRONMENT AB Innehållsförteckning

Läs mer

FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD

FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD PM GEOTEKNIK FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD 2013-07-01 Innehållsförteckning 1 Objekt... 4 2 Ändamål... 4 3 Underlag för PM... 5 4 Befintliga förhållanden... 5 5 Geotekniska förhållanden... 5 6 Hydrogeologiska

Läs mer

Skogsflyet, kompletterande miljöteknisk undersökning

Skogsflyet, kompletterande miljöteknisk undersökning Miljöteknisk markundersökning SHH Bostadsproduktion AB Skogsflyet, kompletterande miljöteknisk undersökning Linköping 2016-06-20 Skogsflyet kompletterande miljöteknisk undersökning Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2. Översiktlig geoteknisk undersökning. 2014-11-18 Upprättad av: Torbjörn Karlefors Granskad av: Arvid Lejon

UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2. Översiktlig geoteknisk undersökning. 2014-11-18 Upprättad av: Torbjörn Karlefors Granskad av: Arvid Lejon UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2 2014-11-18 Upprättad av: Torbjörn Karlefors Granskad av: Arvid Lejon Handläggare: Torbjörn Karlefors Status: UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2 KUND Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

BOO GÅRD SKOLA (9431) PM-ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV VÄG, VA OCH PARKERING NACKA KOMMUN, EXPLOATERINGSENHETEN UPPRÄTTAD:

BOO GÅRD SKOLA (9431) PM-ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV VÄG, VA OCH PARKERING NACKA KOMMUN, EXPLOATERINGSENHETEN UPPRÄTTAD: BOO GÅRD SKOLA (9431) PM-ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV VÄG, VA OCH PARKERING NACKA KOMMUN, EXPLOATERINGSENHETEN UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Ylva Vård Per-Håkan Sandström

Läs mer

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl LKAB Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl Slutlig Kiruna 2016-12-05 Datum 2016-12-05 Uppdragsnummer 1320021273 Utgåva/Status Slutlig Anneli Jonsson Laila Olsson Kristin Stadling Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Skälläckeröd 1:12 och 1:45

Skälläckeröd 1:12 och 1:45 Skälläckeröd 1:12 och 1:45 Miljöteknisk markundersökning Redovisning av analysresultat 2017-03-30 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 2 2 Genomförande... 2 3 Resultat... 4 4 Slutsats... 5 Bilaga

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA SLUTRAPPORT 4 APRIL 2014 Uppdrag: 247031 Titel på rapport: Status: Miljöteknisk markundersökning, Grusplanen, Strandängens IP, Bromölla

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN BLUE WALL CONSTRUCTION AB UPPDRAGSNUMMER 300006 PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN VERSION.0 205-02-03 SWECO ENVIRONMENT AB JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ ANDREAS

Läs mer

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik Objektnr: 114978 Tekniskt PM, Geoteknik Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Områdesbeskrivning... 3 2 Utförda undersökningar... 3 3 Bedömning av geotekniska förhållanden... 4 3.1 Topografi...

Läs mer

Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad

Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ Bilaga 1 SID 1 (6) 2009-09-14 Dnr: 2009-009894-206 Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad En Rapport från Miljöförvaltningen Mari Yoda September 2009 1 Beskrivning

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utfört av:, Suez Recycling AB Datum: 2017-03-09 I samband med en geoteknisk utredning inför eventuell kommande byggnation

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN HERRGÅRDSUDDEN

PROVTAGNINGSPLAN HERRGÅRDSUDDEN UPPDRAG Herrgårdsudden_MIFO2 UPPDRAGSNUMMER 1662035000 UPPDRAGSLEDARE Samuel Bergquist UPPRÄTTAD AV Emil Wiberg DATUM 2015-02-27 Reviderad GRANSKAD AV Samuel Bergquist Bakgrund Länsstyrelsen i Västernorrlands

Läs mer

PM - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Skepplanda 8:4, Ale kommun

PM - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Skepplanda 8:4, Ale kommun PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Skepplanda 8:4, Ale kommun Grapnummer Uppdragsnummer 820 Uppdragsledare Sara Lydmark Utfärdat av Sara Lydmark Granskat av Anders Högström Sidor 6 Datum 208-06-2

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

PM Miljö, Omvandling av detaljplan avsedd för småindustri, kontor och handel till bostadsändamål

PM Miljö, Omvandling av detaljplan avsedd för småindustri, kontor och handel till bostadsändamål PM Miljö, Omvandling av detaljplan avsedd för småindustri, kontor och handel till bostadsändamål Lysekil Slätten 1:34 Landsvägsgatan 21, Lysekil PROJEKTNR: 161244 Datum: 2017-03-24 Orbicon AB Telefon Internet

Läs mer

SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED

SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED L:\3 655\2004\10054467 Sand 1_26\C-Genomförande\24-Slutversioner\Slutversion PM M all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 PM ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK

Läs mer

Rapport miljöteknisk markundersökning. Lebela Förvaltnings AB. Phylatterion 31. Malmö

Rapport miljöteknisk markundersökning. Lebela Förvaltnings AB. Phylatterion 31. Malmö Rapport miljöteknisk markundersökning Lebela Förvaltnings AB Phylatterion 31 Malmö 20091214 Phylatterion 31 Rapport miljöteknisk markundersökning Datum 20091214 Uppdragsnummer 61670936043000 Elisabet Hammarlund

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN, RÅGÅNGEN

BOTKYRKA KOMMUN, RÅGÅNGEN MAJ 2013 BOTKYRKA KOMMUN, RÅGÅNGEN ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se PM GEOTEKNIK UTREDNING AV LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN PROJEKTERINGSUNDERLAG

Läs mer

Kompletterande provtagning Futuraskolan Danderyd

Kompletterande provtagning Futuraskolan Danderyd Kompletterande provtagning och riskbedömning Fastighets AB Sökvabäck Kompletterande provtagning Futuraskolan Danderyd Stockholm 2014-05-14 Kompletterande provtagning Futuraskolan Danderyd Kompletterande

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

RAPPORT Haninge kommun Jordbromalm 6:2, Haninge kommun; Översiktlig miljöteknisk markundersökning

RAPPORT Haninge kommun Jordbromalm 6:2, Haninge kommun; Översiktlig miljöteknisk markundersökning RAPPORT Haninge kommun Jordbromalm 6:2, Haninge kommun; Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2009-07-02 Upprättad av: Ingegerd Ask Granskad av: Jenny Forsberg WSP uppdrag: 10124144 RAPPORT Haninge

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus Geoteknisk PM Planeringsunderlag Göteborg 2016-02-05 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Bollmora, Tyresö Uppdragsansvarig: Johan Bengtsson

Läs mer

Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431

Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431 Svenska Kraftnät PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431 2(7) Organisation Uppdrag Markundersökning och massbalans, del av Misterhult

Läs mer

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN RAPPORT SBK VÄRMLAND AB Kil, Södra Hannäs 1:46 UPPDRAGSNUMMER 2335882000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN 2015-06-17 SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK EVA-LENA ERIKSSON repo002.docx

Läs mer

Förorenade områden. Underlag till ÖP16

Förorenade områden. Underlag till ÖP16 Underlag till ÖP16 Förorenade områden 20160107 1 Innehåll Inledning 3 Allmänt 3 Miljökvalitetsmål 4 Nationella mål 4 Regionala mål 5 Lokala mål 5 Förorening och risker 6 Riskbedömning 7 Ansvar för att

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun.

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun. Grap Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-11-04 Åsa Bergh Uppdragsnr SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Lars Nilsson

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Sida 1 av 5 P14-5358A Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Uppdrag och syfte bsv har på uppdrag av fastighetsägaren, Mesulan AB, gjort en mer noggrann bedömning

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Den aktuella fastigheten ligger i centrala Motala, se Bilaga 1.

Den aktuella fastigheten ligger i centrala Motala, se Bilaga 1. Golder Associates AB SE-411 04 Göteborg Address: Lilla Bommen 6 Telephone: [+46] 31 700 82 30 Fax: [+46] 31 700 82 31 http://www.golder.se LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten MIFO Objekt: 3.

Läs mer

Allmänna platser Kommunen föreslås vara huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Allmänna platser Kommunen föreslås vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som gått förlorade. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Kommunen föreslås vara huvudman för allmänna

Läs mer