Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Mellingeholm, Norrtälje"

Transkript

1 Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås

2 Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad av Ulrika Bark Andersson Godkänd av Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund, syfte och mål Historik och tidigare utförda undersökningar Kort historik... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2 Provtagningshistorik... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.3 Kort områdesbeskrivning Fastställda åtgärdskrav samt använda riktvärden Fastställda åtgärdskrav... Fel! Bokmärket är inte definierat. 3.2 Riktvärden... Fel! Bokmärket är inte definierat Generella riktvärden för jord Riktvärden för grundämnen i grundvatten Utförda undersökningar Provtagningsplan... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.2 Beskrivning av provtagningspunkter Provtagningspunkter jord Provtagningspunkter i grundvatten... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.3 Markprovtagning PID-mätning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.4 Grundvattenprovtagning Laboratorieanalyser Kvalitetssäkring Resultat Föroreningshalter i mark Metaller Alifater, aromater och PAH Fel! Bokmärket är inte definierat Klorerade kolväten... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5.2 Föroreningshalter i grundvatten Metaller Alifater, aromater, PAH Fel! Bokmärket är inte definierat Klorerade kolväten... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6 Bedömning av föroreningssituationen Mark Grundvatten Slutsats och rekommendationer Referenser Grontmij AB Besök Kopparbergsvägen 6, vån H E-post Org nr Direktnr Västerås Styrelsens säte Stockholm Fax

3 Bilagor: Bilaga 1: Fältanteckningar markprovtagning Bilaga 2: Fältanteckningar grundvattenprovtagning Bilaga 3a-h: Analysrapporter för markprover ALS Bilaga 4: Analysrapport för grundvattenprover ALS Bilaga 5: Sammanställning analysresultat mark, metaller Bilaga 6: Sammanställning analysresultat grundvatten, metaller Grontmij AB 3 (13)

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund, syfte och mål Grontmij AB har fått i uppdrag av Fortifikationsverket att utföra miljötekniska undersökningar på skjutbanan vid Mellingeholm enligt offert ON006944, Markprovtagning genomfördes 16 maj och 25 maj genomfördes vattenprovtagning, båda provtagningarna av Anna Berg. Syftet med undersökningen har varit att kartlägga föroreningssituationen med avseende på metaller vid den gamla skjutbanan vid Mellingeholm. I samband med markundersökningen togs även prov på grundvatten i grundvattenrör etablerat på området. Resultaten från fältundersökningarna och analyserna har sammanställts och redovisas i föreliggande rapport. I rapporten görs även en bedömning om de påträffade föroreningarna medför någon hälsoeller miljörisk samt om ytterligare saneringsåtgärder krävs inom området. 2 Historik Finkalibrig ammunition har använts på skjutbanan 1. Misstanke finns om kvarvarande metallföroreningar i skjutvallen, främst bly. Någon övrig miljöbelastning är inte känd. Skjutbanan har använts sedan 1952, högsta vallen byggdes 1993 (färdig 1995). Skjutbanan slutade användas Skjutavstånden har varit 50, 100 och 200 m. 1 Muntlig information av anställd på plats , Conny Persson. Grontmij AB 4 (13)

5 2.1 Kort områdesbeskrivning X Figur 1. Översiktlig karta över skjutbanan. Aktuellt undersökningsområde är skjutvallen som är markerad med ett X i bilden. ( Skjutvallen är byggd på en naturlig höjd som bättrats på med fyllnadsmassor. Fyllnadsmassorna är av okänt ursprung och fyllnadsdjupet i skjutvallen varierar. Under fyllnadsmassorna finns en naturlig slänt bestående av främst siltig lera. Grontmij AB 5 (13)

6 3 Riktvärden Generella riktvärden för jord Som stöd vid bedömning av föroreningsgrad och risker för människors hälsa och miljö har Naturvårdsverket generella riktvärden för förorenad mark använts 2. Naturvårdsverket generella riktvärden gäller för normaltäta jordarter och är beräknade för föroreningar som ligger i mark ovanför grundvattenytan. De är beräknade för att kunna användas nationellt och för ett stort antal förhållanden. De generella riktvärdena är framtagna genom beräknande av referensvärden för ett antal exponeringsvägar för människor (t ex intag av jord, hudkontakt, intag av dricksvatten och inandning av ångor och damm mm) och miljö. De generella riktvärdena finns beräknade för ett begränsat antal ämnen för både känslig markanvändning (KM), t ex bostadsområden, och mindre känslig markanvändning (MKM), t ex kontor och industrier. Uppmätta halter lägre än riktvärdena för KM betyder att markkvaliteten inte begränsar markanvändningen. Marken kan t ex användas för bostäder, daghem mm. Alla grupper av människor (barn och vuxna) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Vid en föroreningsnivå som överskrider KM men underskrider MKM begränsas markanvändningen till t ex industrier, vägar och kontor. Exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas. De generella riktvärdena har fungerat som stöd vid utvärderingen, för de ämnen som saknar åtgärdskrav, och redovisas i förekommande fall tillsammans med analysresultaten i stycke 5 nedan. Riktvärdena säkerställer att människor skyddas på individnivå. Miljön skyddas genom att säkerställa de markfunktioner som krävs för den tänkta markanvändningen Riktvärden för grundämnen i grundvatten För bedömning av uppmätta metallhalter i grundvatten så har Naturvårdsverket rapporter 4915 Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Grundvatten och rapport 4918 Metodik för inventering av förorenade områden använts. 4 Utförda undersökningar 4.1 Val av provtagningspunkter Lokaliseringen av provtagningspunkter gjordes efter rekognosering på plats tillsammans med personal från Försvarsmakten. Provtagningspunkternas placering framgår i figur Beskrivning av provtagningspunkter I figur 2 nedan redovisas ungefärliga lägen för samtliga provtagningspunkter från markprovtagningen 16 maj 2012 och grundvattenprovtagningen 25 maj Svenska Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad jord, daterad Grontmij AB 6 (13)

7 Figur 2. Ungefärliga provtagningspunkter vid provtagning av mark och grundvatten, Grontmij Teckenförklaring: S=jordprov, L=grundvattenprov Provtagningspunkter jord och grundvatten I nedanstående text beskrivs förhållandena i fält kortfattat punkt för punkt enligt figur 1. För ingående information om jordlagerföljd etc. se fältanteckningar, bilaga 1 och 2. Punkt P1 Punkt P1 är uttagen 2,5 m framför järnfundamentet där skjuttavlorna sattes fast, ca 12,5 m från fundamentets vänstra sida från skjutbanan sett. Den första halvmetern utgjordes av fyllnadsmassor, sand och siltig lera. Därefter följde en halvmeter siltig sandmorän. Resterande lager, ned till två meter utgjordes av siltig morän. Här etablerades även ett grundvattenrör ned till 2 m. Det var dålig tillrinning i röret. Vattnet var klart till en början men grumlades alltmer under pumpningen. Därför begärdes filtrering vid metallanalys på laboratoriet. Grundvattnet i röret omsattes ca 3 ggr innan provtagning utfördes i provkärl tillhandahållna av ALcontrol Laboratories AB. Punkt P2 Punkt P2 är uttagen ca uttagen 1,3 m framför järnfundamentet där skjuttavlorna sattes fast, ca 6,4 m från fundamentets högra sida från skjutbanan sett. Den första metern utgjordes av fyllnadsmassor av sand (till 0,3 m), därefter siltig lera. Resterande lager, ned till två meter utgjordes av lera. Punkt P3 Punkt P3 är uttagen ca 4,8 m bakom järnfundamentet där skjuttavlorna sattes fast, ca 2,9 m från fundamentets högra sida från skjutbanan sett och ligger i en slänt. Första en och en halvmeter utgjordes av porös mulljord, därefter kom siltig lera ned till två meter. Punkt P4 Punkt P4 är uttagen ca uttagen 4,7 m bakom järnfundamentet där skjuttavlorna sattes fast, ca 11,2 m från fundamentets vänstra sida från skjutbanan sett och ligger i en slänt. Översta halvmetern utgjordes av fyllning, sand och grus, därefter övergick sanden till att innehålla inslag av siltig lera. Vid 1,2 m djup upptäcktes ett moränblock och provborrningen fick avbrytas vid P4. Grontmij AB 7 (13)

8 Punkt P5 Punkt P5 är uttagen ca 15,2 m bakom järnfundamentet där skjuttavlorna sattes fast, ca 16,4 m från fundamentets vänstra sida från skjutbanan sett och ligger på en platå där det finns en skogsväg. Första metern utgjordes av grusig mulljord. Följande halvmeter utgjordes av naturlig siltig lera och från 1,7 m förekom siltig sandmorän. Punkt P6 Punkt P6 är uttagen ca uttagen ca 26,5 m bakom järnfundamentet där skjuttavlorna sattes fast, ca 13,2 m från P5 på vänster sida från skjutbanan sett och ligger i en slänt. Första 0,8 m utgjordes av sandfyllning därefter siltig lera ned till 1,5 m då provborrningen fick avbrytas p.g.a upptäckt av en sten på P6. Punkt P7 Punkt P7 är uttagen ca 26 m bakom järnfundamentet där skjuttavlorna sattes fast, ca 5,3 m från P5 på höger sida från skjutbanan sett och ligger i en slänt. Första metern utgjordes av grusfyllning som sista halvmetern var uppblandad med siltig lera. Följande halvmeter utgjordes av siltig lera med inslag av grus och sista halvmetern utgjordes enbart av siltig lera. Punkt P8 Punkt P8 är uttagen ca uttagen 40 m bakom järnfundamentet där skjuttavlorna sattes fast, ca 26 m från P5 på vänster sida från skjutbanan sett. Här återfanns ned till 0,8 m djup fyllnadsmassor med grusig siltig lera, därefter siltig lera ned till 1,7 m. Resterande lager utgjordes av lerig siltmorän. 4.3 Markprovtagning Den 16 maj utfördes markprovtagning av Grontmij med hjälp av en geoteknisk borrbandvagn. Jordproverna togs ut som samlingsprov från varje provtagningspunkt i diffusionstäta påsar, ett prov per 50 cm i djupled ned till berg eller naturlig jordmån. Totalt 8 markprov skickades in för analys. Vid provtagningen fördes fältprotokoll om jordarter, lagertjocklekar, eventuella syn- eller luktintryck med mera. Proverna förvarades i kylväska under transport till laboratoriet. Uttagna jordprov den första halvmetern skickades till laboratorium för analys med avseende på metallförekomst. 4.4 Grundvattenprovtagning Grundvattenröret etablerades i provpunkt 1, se figur 2. Grundvattenröret hade dålig tillrinning och vattnet var grumligt. Till grundvattenprovtagningen användes en peristaltisk pump. Vattenproverna omsattes innan provtagning som utfördes i kärl tillhandahållna av ALcontrol Laboratories AB. 4.5 Laboratorieanalyser Samtliga analyser har utförts av ALcontrol Laboratories AB som är ett ackrediterat laboratorium för miljöanalyser. I tabell 2 nedan redovisas antalet utförda analyser. Fullständiga analysprotokoll från ALcontrol Laboratories AB finns i bilaga 3a-h (markprov) och bilaga 4 (vattenprov). Tabell 1. Genomförda analyser hos ALcontrol Laboratories AB. Analyspaket Antal prov Vatten: M4638, metallpaket med 9 1 olika metaller Jord: M10, metallpaket med 10 8 olika metaller Grontmij AB 8 (13)

9 4.6 Kvalitetssäkring Provtagningen utfördes enligt kvalitetsklass B i SGF:s fälthandbok för miljötekniska markundersökningar (SGF rapport 1:2004) och i enlighet med de anvisningar som finns i Naturvårdsverkets rapport 4310 och Grontmij AB 9 (13)

10 5 Resultat Fullständiga analysprotokoll från ALcontrol Laboratories AB finns i bilaga 3a-h (markprov) och bilaga 4 (vattenprov). En sammanställning av samtliga analysresultat finns med i bilagorna 5 och Föroreningshalter i mark Metaller Totalt åtta jordprov skickades på analys med avseende på tungmetaller. Endast uppmätta halter över riktvärdet för KM redovisas tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, samt Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenad jord som farligt avfall (FA) i tabell 2a-b nedan. En sammanställning med analysresultat finns i bilaga 5 och 6. Tabell 2a. Analysresultat avseende uppmätta halter metaller i jordprov som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. I tabellen redovisas även generella riktvärden för KM och MKM, samt haltgränserna för FA. Halterna anges i mg/kg TS. NV Riktvärde NV Riktvärde Provpunkt P1 P2 P3 P4 Haltgräns Djup (m) 0-0,5m 0-0,5m 0-0,5m 0-0,5m KM MKM FA TS_105 C 93,4 84,6 75,0 90,3 Bly Koppar Tabell 2b. Analysresultat avseende uppmätta halter metaller i jordprov som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. I tabellen redovisas även generella riktvärden för KM och MKM, samt haltgränserna för FA. Halterna anges i mg/kg TS NV Riktvärde NV Riktvärde Provpunkt P5 P6 P7 P8 Haltgräns Djup (m) 0-0,5m 0-0,5m 0-0,5m 0-0,5m KM MKM FA TS_105 C 96,2 91,1 85,3 86,4 Bly 7, Fyra prov överskred KM för bly (P1 0-0,5 m, P3 0-0,5 m, P4 0-0,5 m samt P6 0-0,5 m). Två prov (P1 0-0,5 m samt P6 0-0,5 m) överskred även MKM för bly. Ett prov överskred KM för koppar (P1 0-0,5 m). 5.2 Föroreningshalter i grundvatten Metaller Det finns inga fastställda riktvärden för metaller i grundvatten. I tabell 6 används i förekommande fall Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten baserat på hälsobaserade gränsvärden för dricksvatten (NV rapport 4918, bilaga 4, tabell 3). I tabell 7 används i förekommande fall (endast arsenik, kadmium, bly och zink) Naturvårdsverkets tillståndsklassning av grundvatten för att bedöma uppmätta halter (rapport 4915, tabell 13). I de fall där halterna för analysresultaten överskrider tillståndsindelningen mindre allvarligt eller högre tillståndsindelning, så har de värdena markerats med fet stil. Grundvattenprovet filtrerades innan analys. Tabell 6. I tabellen redovisas resultaten av genomförda metallanalyser av grundvattenproven. Halterna redovisas i µg/l. I jämförelsekolumnerna visas indelningen av tillstånd för förorenat grundvatten baserat på hälsobaserade gränsvärden för dricksvatten. Gränsvärdet är gränsen mellan mindre allvarligt och måttligt allvarligt. Naturvårdsverkets rapport 4918, bilaga 4, tabell 3. Grontmij AB 10 (13)

11 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt ELEMENT (µg/l) GV1 Filtrering; metaller Ja Arsenik 1,6 < >500 Kadmium 0,016 < >50 Krom 0,52 < >500 < >20000 Koppar 7,4 Nickel 1,4 < >500 Bly 1,4 < >100 Samtliga metallhalter underskrider tillståndet mindre allvarligt vid jämförelse med tillstånd för förorenat grundvatten, Naturvårdsverkets rapport Tabell 7. I tabellen redovisas resultaten av genomförda metallanalyser av grundvattenproven. Halterna redovisas i µg/l. I jämförelsekolumnerna visas effektrelaterade tillståndsklasser för metaller och arsenik i grundvatten. Naturvårdsverkets rapport 4915, tabell 13. Mycket låg halt Låg halt Måttlig halt Hög halt Mycket hög halt ELEMENT (µg/l) GV1 Filtrering; metaller Ja Arsenik 1, >50 Kadmium 0,016 0,05 0,05-0,1 0, >5 Bly 1,4 0,2 0, >10 Zink < >1000 Arsenikhalten i grundvattenprovet är i nivå med låg halt enligt Naturvårdsverkets rapport 49115, tabell 13. Blyhalten i grundvattenprovet är i nivå med måttlig halt enligt samma rapport. Kadmium- och zinkhalterna är mycket låga. 6 Sammanfattning av föroreningssituationen Området utgörs av skjutbana med skjutvall som provtagits med avseende på metaller. Området är planerat att byggas om till ett bostadsområde och bedömningen nedan är därför utförd med utgångspunkt att Känslig Markanvändning (KM) gäller framöver. Naturvårdsverkets riktvärden indikerar en nivå som bör underskridas för att undvika risk för oönskade effekter, däremot är det inte så att ett överskridande av riktvärdena kommer att leda till effekter. Riktvärdena säkerställer att människor skyddas på individnivå. Miljön skyddas genom att markkvalitén ger förutsättningar för de markfunktioner som är av betydelse vid respektive markanvändning. Människor exponeras för föroreningar i marken på olika sätt beroende på var i marken föroreningarna befinner sig och beror till stor del på markanvändningen. Sannolikheten för exponering minskar avsevärt med djupet till föroreningarna och begränsas även då marken är täkt med byggnader eller asfalt. För de generella riktvärdena antas exponeringen komma via intag av jord från lättåtkomliga jordlager Mark Fyra prov överskred KM för bly (P1 0-0,5 m, P3 0-0,5 m, P4 0-0,5 m samt P6 0-0,5 m). Två prov (P1 0-0,5 m samt P6 0-0,5 m) överskred även MKM för bly. Ett prov överskred KM för koppar (P1 0-0,5 m). Grontmij AB 11 (13)

12 6.1.2 Grundvatten Uppmätta metallhalter underskrider tillståndet mindre allvarligt vid jämförelse med tillstånd för förorenat grundvatten (Naturvårdsverkets rapport 4918, bilaga 4, tabell 3). Arsenikhalten i grundvattenprovet klassas som låg halt enligt effektrelaterade tillståndsklasser för metaller och arsenik i grundvatten (Naturvårdsverkets rapport 4915, tabell 13). Blyhalten i grundvattenprovet klassas som måttlig halt enligt samma rapport. 7 Slutsats och rekommendationer Marken i skjutvallen vid Mellingeholm är ställvis förorenad, främst med avseende på bly. Föroreningsdjupet är ännu inte avgränsat. Bly och arsenik påträffades även i grundvattnet på området. En viss schaktsanering av skjutvallen bör utföras, alla fyllnadsmassor bör avlägsnas där riktvärdet för känslig markanvändning överskridits vid provtagningen. Förorenade massor ska tas omhand av godkänd deponerings- eller behandlingsanläggning. Det gäller framförallt marken runt P1, P3, P4 och P6. Föroreningsdjupet är ännu inte avgränsat men prov finns uttagna på alla provpunkter och kan sändas in för kompletterande analyser. Vid alla schaktarbeten inom området ska personalen på plats vara uppmärksam på att det finns förhöjda halter av föroreningar i marken och nödvändiga skyddsåtgärder ska vidtas. Uppgrävda massor från området får ej återanvändas utan föregående kontroll av föroreningshalter. Förorenade massor ska tas omhand av godkänd deponerings- eller behandlingsanläggning. När föroreningar påträffas över gällande riktvärden skall detta snarast delges tillsynsmyndigheten för att uppfylla upplysningsskyldigheten enligt Miljöbalken 10 kap 11. Innan schakt påbörjas skall detta i god tid anmälas enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 28. Anmälan görs till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Grontmij AB Västerås Anna Berg Grontmij AB 12 (13)

13 8 Referenser Naturvårdsverket (1998); Vägledning för miljötekniska markundersökningar, Del 1: Strategi, rapport Naturvårdsverket (1998); Vägledning för miljötekniska markundersökningar, Del 2: Fältarbete, rapport Naturvårdsverket (2002); Metodik för inventering av förorenade områden, rapport Naturvårdsverket (2009): Riktvärden för förorenad mark, rapport SGF (2004); Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar, rapport 1:2004. SPI (2010); SPI rekommendation - Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, SPI och SMIFAB s branschspecifika förslag till riktvärden. Danska miljöministeriet (2009); Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. Grontmij AB 13 (13)

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl LKAB Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl Slutlig Kiruna 2016-12-05 Datum 2016-12-05 Uppdragsnummer 1320021273 Utgåva/Status Slutlig Anneli Jonsson Laila Olsson Kristin Stadling Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning 22 Beställare: Kungsleden AB Box 70414 10725 Stockholm Beställarens representant: Krister Johansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan 5 112 21 Stockholm Ksenija O Köll Caroline

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad Brösarp 2014-01-20 Beställare: Ystads kommun Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Beställare: Drakfastigheter

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 2013-05-24, s 1 (5) Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag av utfört miljöteknisk utredning

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Medora 168:60, Skutskär, Älvkarleby kommun Upprättad av: Christina Almgren Granskad av: Anastasia von Hellens

Miljöteknisk markundersökning Medora 168:60, Skutskär, Älvkarleby kommun Upprättad av: Christina Almgren Granskad av: Anastasia von Hellens Medora 168:60, Skutskär, Älvkarleby kommun 2016-05-13 Upprättad av: Christina Almgren Granskad av: Anastasia von Hellens RAPPORT Medora 168:60, Skutskär, Älvkarleby kommun Kund Älvkarleby kommun Tekniska

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Stockholm Datum 2011-04-15 Uppdragsnummer 61151144478 Utgåva/Status Jeanette Winter Uppdragsledare/Handläggare Ola Lindstrand Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis?

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Seminariedag 7 mars 2014 Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Tillsyn förorenad mark: David Lalloo och Jessica Ewald En översiktlig miljöteknisk

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

mförda markundersökningar Kv. Kilen,

mförda markundersökningar Kv. Kilen, Redovisning av genom Ronneby Uppdragsnr. 108451 2012-08-27 mförda markundersökningar Kv. Kilen, Förord Ronneby kommun planerar att ändra användningen av ett centralt beläget område från industri- och järnvägsområde

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden Bilaga 5-1, flik 17 Mariestads kommun Sjöstaden Markmiljötekniskt PM Ingår i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken kap 11 för åtgärder i vatten med anledning av Sjöstadens utbyggnad.

Läs mer

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN PM 1(5) 577-813-04 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland har DGE Mark & Miljö

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ENRAX Fastighet AB YSTAD MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KRANSKÖTAREN 5 & SVARVAREN 4 BRÖSARP 2011-08-18 Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson 1. BAKGRUND Ystads kommun har lämnat in ett förslag

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN BLUE WALL CONSTRUCTION AB UPPDRAGSNUMMER 300006 PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN VERSION.0 205-02-03 SWECO ENVIRONMENT AB JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ ANDREAS

Läs mer

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område Visby 2013-03-13 12038 Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland Pm-1 Kommande åtgärder inom förorenat område Handläggare: Daniel Werkelin AB PentaCon Telefon 0498-27 90 85 Org

Läs mer

PM - Kungsmässan, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

PM - Kungsmässan, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Andrea Ericsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Ulf Johansson Anna Norén, Frida Lager

Läs mer

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge.

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge. Sida 1 av 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun Att: David Arvidsson Munkhättevägen 45 147 85 Tumba PM Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning Solhöjden 31. 2012-11-21 Rev 2012-11-26. Upprättad av: Astrid Göthe Granskad av: Mikael Persson

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning Solhöjden 31. 2012-11-21 Rev 2012-11-26. Upprättad av: Astrid Göthe Granskad av: Mikael Persson RAPPORT Solhöjden 31 2012-11-21 Rev 2012-11-26 Upprättad av: Astrid Göthe Granskad av: Mikael Persson RAPPORT Solhöjden 31 Kund Diös Fastigheter AB Box 179 SE 851 03 Sundsvall Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun Brösarp 2015-01-12 Beställare: Jan Rundkvist Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Niklas Persson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

Inventering av förorenade områden

Inventering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Vilka föroreningar kan förväntas, deras möjliga utbredning och hur människor och miljö kan exponeras. Rapport 4918 Naturvårdsverket MIFO - Metodik för Inventering av Förorenade

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Del av Pallas Borås, Borås Stad;

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Del av Pallas Borås, Borås Stad; PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Del av Pallas Borås, Borås Stad; 2011-08-30 Upprättad av: Linda Sohlman Granskad av: Ingegerd Ask WSP uppdrag: 10151984 PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

Uppdrag nr. 12U PM Miljöteknik. KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad.

Uppdrag nr. 12U PM Miljöteknik. KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad. Uppdrag nr. 12U20653 PM Miljöteknik KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad www.bjerking.se Uppdrag nr.12u20653 Sida 2 (6) PM Miljöteknik Uppdragsnamn Kv Ståthållaren 5 m fl Stockholms Stad

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun Sydslipers AB 2012-07-04 Uppdragsnr: 410805 Dokumentnr: 353012 Vår kontakt: Johan Kleman Tel: 0706-171 091 E-post: johan.kleman@dge.se

Läs mer

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD FOTO: GRONTMIJ 2014 Umeå 2016-05-11 rev. 2016-07-07 Uppdragsansvarig: KLARA ERIKSSON HIFAB AB Brogatan 1 903 25 UMEÅ Kontaktperson

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10 Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, 1 Inledning Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDER- SÖKNING PROJEKT YSTAD ARENA

MILJÖTEKNISK MARKUNDER- SÖKNING PROJEKT YSTAD ARENA SAMHÄLLSBYGGNAD YSTAD KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDER- SÖKNING PROJEKT YSTAD ARENA Fastigheterna Vallgraven 24 m.fl. UTVÄRDERING BRÖSARP 2009-07-08 Peter Nilsson Marie Karlsson BAKGRUND Ystad kommun, Samhällsbyggnad

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 Upprättad av: Anna Vickman Granskad av: Ellen Samuelsson Uppdragsnr: 1013 2527 Daterad:

Läs mer

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist Vårt datum 2014-01-17 Vår referens Geoteknik, Andreas Alpkvist Uppdragsnummer 10012395 Centrala Skoghall Teknisk PM Geoteknik & geomiljö Hammarö kommun Uppdragsnummer: 10012395 PROJEKTERINGSUNDERLAG Denna

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Underlag till schaktplan

Underlag till schaktplan Datum 2015-02-10 Uppdrag Beställare Från Till nummer Komplettering avseende anmälan om efterbehandling, Karlholms strand Karlholm Utveckling KB Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Utbyggnad av Ramundergården, Laxå PM GEOTEKNIK

PM GEOTEKNIK. Utbyggnad av Ramundergården, Laxå PM GEOTEKNIK Författare Sara Andersson Mobilnummer 070-5538328 sara.k.andersson@afconsult.com Datum 2017-02-16 Uppdragsnummer 732100 Beställare Aggeruds bygg PM GEOTEKNIK Utbyggnad av Ramundergården, Laxå ÅF-INFRASTRUCTURE

Läs mer

Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring punkt 1106 Slutrapport

Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring punkt 1106 Slutrapport Provgropsgrävning vid Floda Garveri, 2011-04-07, Provgrop 1106. Minigolfbanorna är idag borttagna. PM Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version)

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Sida 1/9 Rev. 2014-03-13 Upprättad 2004-05-06 Tidigare reviderad 2008-06-19, 2011-01-05, 2013-02-13 Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Naturvårdsverket har utarbetat en Metodik

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Formbetong Anläggning AB Miljöteknisk markundersökning Nyköping 2016-07-15 Datum 2016-07-15 Uppdragsnummer 13200170 Utgåva/Status Claes Becker Sara Söderlund Åsa Fritioff Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

Sedimentprovtagning Stora hamnkanalen och Rosenlundskanalen

Sedimentprovtagning Stora hamnkanalen och Rosenlundskanalen Projektnamn Västlänken Dokumenttyp Ärendenummer PM TRV2014/88940 Skapad av Filnamn S.Sjölander E04-04-025-0500-0004 Godkänt av Godkänt datum Version M.Risell 2016-06-02 _ Prefix, Produktsammanställning/entreprenad

Läs mer

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun.

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. 2016-02-09 Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. Inledning (tidigare Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB) genomförde

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning

Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning VÄSTERÅS 2014-11-06 Jan Andersson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632

Läs mer

Kontroll av dikesmassor i Skåne

Kontroll av dikesmassor i Skåne Kontroll av dikesmassor i Skåne Vägverket Region Skåne 2004-12-15 Sammanfattning En provtagning på massor i vägdiken på 9 st. olika vägsträckor i Skåne har genomförts. Vägarna har valts ut med tanke på

Läs mer

Huvudstudie Vinterviken

Huvudstudie Vinterviken Huvudstudie Vinterviken SAMMANFATTNING MARS 2014 www.stockholm.se Huvudstudie Vinterviken sammanfattning mars 2014 Bakgrund Vinterviken är ett välbesökt grönområde med en lång industrihistoria. I området

Läs mer

Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012

Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012 Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012 Torsås kommun Upprättad av: Jens Johannisson Tel: 0703-11 55 32 E-post: jens.johannisson@dge.se DGE Mark och Miljö Kalmar Göteborg Malmö Säte i Kalmar

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Djursholm 2:447 Kompletterande översiktlig miljöteknisk markundersökning

Djursholm 2:447 Kompletterande översiktlig miljöteknisk markundersökning Grap Djursholm 2:447 Kompletterande översiktlig miljöteknisk markundersökning Geosigma AB 2016-04-29 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr: Grap nr: : 1.1 Antal Sidor: 13 Antal Bilagor: 3 Beställare:

Läs mer