PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm"

Transkript

1 Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Stockholm

2 Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Jeanette Winter Uppdragsledare/Handläggare Ola Lindstrand Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan Stockholm Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Uppdrag och syfte Områdesbeskrivning Genomförande Fältprovtagning Analys Resultat från utfört arbete Fältprovtagning Mark Grundvatten Analysresultat Mark Grundvatten Bedömning av analysresultat Bedömningsgrunder Metaller - riskbedömning Jord Grundvatten Slutsatser Rekommendationer Åtgärdsförslag... 9 Bilagor 1. Planritning provtagningspunkter, QP Fältprotokoll 3. Analyssammanställning jord 4. Analyssammanställning grundvatten 5. Analysprotokoll

4 1. Bakgrund På södra Lidingö, norr om Gångsätra och öster om Mosstorp ligger ett grönområde som pekats ut som en nedlagd deponi, se figur 1 för översiktskarta över området. Deponin ska ha varit i bruk mellan 1935 och 1944 och benämnts. På deponin ska hushållsavfall och eventuellt industriavfall från AGA och Svenska Shell ha tippats. I tidigare utförd riskklassning enligt MIFO fas 1 klassades i riskklass 1, Mycket stor risk. Motiveringen för riskklassningen var att avfallet från AGA och Svenska Shell kan innehålla föroreningar med mycket hög farlighet samt att området utgörs av känslig markanvändning med grönområde, kolonilotter och förskola vilket medför att känsligheten bedömdes som mycket stor. I utförd MIFO fas 1 utredning gavs åtgärdsförslag om att provtagningar bör genomföras omgående och vidare åtgärder bestämmas utifrån framkomna resultat. När beslut togs om vidare utredning framkom ytterligare uppgifter om var tippen kan har varit belägen. Enligt framkomna uppgifter ska den ha varit belägen söder om gångvägen som sträcker sig tvärs igenom grönområdet samt väster om Läroverksvägen, se markering i figur 1. Figur 1. Förmodad utbredning av före utförande av föreliggande undersökning. 1 av 10

5 2. Uppdrag och syfte Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Lidingö stad utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning av området där enligt uppgift skulle vara belägen. Syftet med undersökningen var att lokalisera de tippade massorna, kontrollera föroreningsinnehållet i de tippade massorna samt utreda om någon spridning från området sker och vilka de möjliga spridningsvägarna är. Resultatet från utförda undersökningar skulle resultera i en slutsats/bedömning samt förslag till vidare åtgärder. Då är riskklassad enligt MIFO fas 1 kommer föreliggande utredning att ligga till grund för eventuella ändringar i tidigare utförd riskklassning. 3. Områdesbeskrivning Området utgörs av ett grönområde i en dalgång. Runt dalgången ligger områden med flerbostadshus och villor. Inom området finns utöver öppna grönytor och gångvägar en handelsträdgård, kolonilotter, en förskola, två lekplatser, två bollplaner och en hundrastgård. I figur 2 visas en flygbild över området. Enligt SGUs geologiska karta utgörs området av ett kärr omgärdat av berg. Figur 2. Flygbild över aktuellt undersökningsområde. 2 av 10

6 4. Genomförande 4.1 Fältprovtagning En provtagningsplan med ungefärlig placering av provtagningspunkter togs fram utifrån den information som framkommit om var tippen ska ha varit belägen. För att säkerställa att inga föroreningar förekommer i anslutning till förskolan eller på den mark som utgörs av kolonilotter utökades området för provtagningen till att även innefatta koloniområdet och förskolan. Provtagning utfördes vid två tillfällen, den 1-2 mars 2011 samt den 17 mars 2011, genom skruvborrsprovtagning med hjälp av en borrbandvagn. Provtagningspunkterna placerades utifrån vad som i fält var de mest lämpliga punkterna. Totalt togs jordprover i 33 punkter. I samband med jordprovtagning installerades tre grundvattenrör i det övre grundvattenmagasinet (i fyllningen ovan gyttjan). Provtagningspunkternas och grundvattenrörens lägen redovisas i plan på ritning QP001 i bilaga 1. Provtagningspunkterna och grundvattenrören mättes in och avvägdes efter genomförd provtagning. Utifrån de 33 provtagningspunkterna uttogs 91 jordprover och två grundvattenprover. Jordproverna uttogs som samlingsprov för den översta halvmetern och därefter som samlingsprov för varje meter ner till dess att naturlig jord påträffades. Om misstanke förelåg att den naturliga jorden var förorenad togs ytterligare prov. Proverna okulärbesiktigas och kontinuerlig dokumentation fördes över påträffad jordart samt lukt- och synintryck, se fältprotokoll i bilaga 2. Grundvattenprovtagning har i detta skede utförts i rör RAM 1107 och RAM Anledningen till utebliven provtagning i grundvattenrör RAM 1130 beror på att analysresultat av jordprover från området väster om Läroverksvägen ej var påverkade av föroreningar. Utifrån detta samt grundvattnets bedömda strömningsriktning ansågs provtagning av grundvattnet inom detta område ej relevant. De grundvattenprover från RAM 1107 och RAM 1126 som analyserades togs en vecka efter installation. Före provtagning omsattes rören med minst en rörvolym. Grundvattennivåerna har mätts vid fyra tillfällen i grundvattenrör RAM 1107 och RAM 1126 samt en gång i rör RAM Analys Utav 91 uttagna jordprover skickades 47 stycken från olika provtagningspunkter och olika nivåer till ackrediterat laboratorium (Eurofins) för analys. Urval av prover som skickades för analys gjordes utifrån observationer i fält samt markanvändning. Utav de prover som insamlats från provtagningspunkterna inom koloniområdet och i närheten av förskolan skickades de ytligast uttagna proverna för analys. Från övriga provtagningspunkter har urvalet av prover främst skett utifrån fältobservationer. I provtagningspunkter där ingen avvikande observation 3 av 10

7 har noterats har i de flesta fall prov från den mullhaltiga fyllningen (se fältprotokoll bilaga 2) skickats för analys. Jordproverna analyserades med avseende på tungmetaller och kvicksilver. På alla utom fyra prover analyserades även PAH. För 7 av de totalt 47 proverna utökades analysprogrammet till att även omfatta olja (alifater och aromater) och på sex av proverna analyserades även tenn. På de resterande tre proverna utfördes en screeninganalys som innefattar metaller, VOC, PAH, PCB, pesticider, klorfenoler, ftalater, klorbenser, klorinnehållande SVOC och alifater. Screeninganalysen utfördes för att få en bredare bild av markens föroreningsinnehåll och därmed inte missa någon förorening. Grundvattenprovet taget i rör RAM 1107 analyserades med avseende på ph, konduktivitet, PAH och metaller inklusive kvicksilver. Grundvattenprovet taget i rör RAM 1126 analyserades med hjälp av screeninganalys (se ovan för jord) samt även avseende ph och konduktivitet. 5. Resultat från utfört arbete 5.1 Fältprovtagning Mark Hela området utgörs av 0,5 1,5 meter mullhaltig/lerig fyllning som inom vissa områden även var sandig. Underlagrandes fyllningen påträffades gyttja ovan lera. Mäktigheten gyttja varierade mellan 0,5 meter till över 2 meter. Vid utförd fältundersökning påträffades glasbitar, porslinsskärvor och tegel i fyllningen i flertalet av provtagningspunkterna inom området söder om gångvägen och öster om Läroverksvägen d.v.s provtagningspunkterna RAM1110 RAM1126. Inom kolonilottsområdet, området runt förskolan, området sydöst om kolonilotterna samt området väster om Läroverksvägen noterades inga avvikande lukt eller synintryck i samband med fältarbetet Grundvatten Inga avvikande lukt eller synintryck i samband med fältarbetet. I tabell 1 redovisas uppmätta grundvattennivåer. Tabell 1. Uppmätta grundvattennivåer RAM ,18 +15,26 +15,48 +15,51 RAM ,79 +15,78 +15,83 +15,89 RAM ,69 4 av 10

8 5.2 Analysresultat Mark En sammanställning av resultaten från utförda analyser redovisas i tabellformat i bilaga 3. Fullständiga analysprotokoll redovisas i bilaga 5. På ritning QP001 i bilaga 1 redovisas på vilken provtagningsnivå i provtagningspunkterna halter över KM, MKM och farligt avfall förekommer Grundvatten En sammanställning av resultaten från utförda analyser redovisas i tabellformat i bilaga 4. Fullständiga analysprotokoll redovisas i bilaga Bedömning av analysresultat 6.1 Bedömningsgrunder För att kunna bedöma olika områdens miljötillstånd har Naturvårdsverket beräknat generella riktvärden för ett flertal ämnen eller grupper av ämnen i mark (NV rapport 5976). De generella riktvärdena är framtagna för två typer av markanvändning, känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Pågående markanvändning, med kolonilotter, förskola, bollplan och grönområde, medför att aktuellt område har bedömts utgöras av känslig markanvändning, KM, enligt Naturvårdsverkets indelning (NV rapport 5976). Känslig markanvändning utgörs av områden där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor ska kunna vistas permanent inom området och de flesta markekosystem samt yt- och grundvatten ska skyddas. Svenskt generellt riktvärde för förorenad mark saknas för tenn. I Danmark finns däremot jordkvalitetskriterie för tenn (Danska Miljöstyrelsen, Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord, 2005). För att kunna göra en uppskattad bedömning av förekomsten av tenn i de provtagna massorna har det danska jordkvalitetskriteriet använts. För bedömning av analyserade grundvattenprover har riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer (Kemakta, 2006) använts samt Naturvårdsverkets rapporter Metodik för inventering av Förorenade områden, NV 4918, och Bedömningsgrunder Grundvatten, NV Metaller - riskbedömning Ett flertal metaller har i de analyserade proverna uppmätts i höga halter. De metaller som förekommer i de högsta halterna är barium, bly, koppar och zink. Dessa ämnen kan vara skadliga för både människors hälsa och för miljön. 5 av 10

9 INF0RMATION - Barium förekommer främst i förening med andra ämnen som bariumsulfat som används i färger, bariumkarbonat som använts som råttgift och bariumnitrat som ger den gröna färgen i fyrverkerier. Bariummetall och alla bariumföreningar, utom bariumsulfat, är mycket giftiga men ej bioackumulerbara. - Bly är potentiellt bioackumulerbart och toxiskt. Enligt livsmedelsverket kan bly vara akuttoxiskt för barn vid en halt på mg/kg. - Zink kan i höga halter ha en giftverkan för såväl vattenlevande organismer som växter. Zink kan vara ett mycket starkt gift i form av vissa organiska salter och komplex. Zink är potentiellt bioackumulerbart. - Koppar är liksom zink ett livsnödvändigt ämne. Vid högre halter är koppar dock mycket giftigt för vattenlevande organismer. Många marklevande organismer är också känsliga för ämnet. Koppar är potentiellt bioackumulerbart. För att kunna göra en enklare riskbedömning av förekommande metaller har Naturvårdsverkets beräkning av de generella riktvärdena använts. I Naturvårdsverkets beräkningsmodell för de generella riktvärdena beräknas ett hälsoriskbaserat riktvärde och ett riktvärde för skydd av markmiljö. Det lägsta av dessa två utgör det generella riktvärdet. På grund av exponering av ämnen från andra källor görs i beräkningsmodellen en justering av det hälsoriskbaserade riktvärdet. För de metaller som påträffats inom gäller följande (enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell) för känslig markanvändning: Barium: Det generella riktvärdet styrs av skydd av markmiljö, 200 mg/kg. Det justerade hälsoriskbaserade riktvärdet är beräknat till 420 mg/kg. Den största risken för människors hälsa är genom exponeringsvägen intag av växter och är beräknad till mg/kg. Bly: Det generella riktvärdet styrs av skydd av det hälsoriskbaserade riktvärdet, 52 mg/kg. Riktvärdet för skydd av markmiljö är beräknat till 200 mg/kg. Den största risken för människors hälsa är genom exponeringsvägen intag av jord och är beräknad till 440 mg/kg. Koppar: Det generella riktvärdet styrs av skydd av markmiljö, 80 mg/kg. Det justerade hälsoriskbaserade riktvärdet är beräknat till mg/kg. Den största risken för människors hälsa är genom exponeringsvägen intag av växter och är beräknad till mg/kg. Zink: Det generella riktvärdet styrs av skydd av markmiljö, 250 mg/kg. Det justerade hälsoriskbaserade riktvärdet är beräknat till mg/kg. Den största risken för människors hälsa är genom exponeringsvägen intag av växter och är beräknad till mg/kg. 6 av 10

10 6.2 Jord Utförd provtagning och analyserade prover visar en tydlig påverkan av metaller inom delar av området. Förhöjda halter av PAH har påträffats i ett fåtal punkter men ingen förhöjd halt av alifater eller aromater (olja) har analyserats. Utförda screeninganalyser visade inte heller på förekomst av andra föroreningar än metaller och PAH. Föroreningsnivåer i provtagningspunkterna samt på vilken nivå i jordprofilen föroreningarna förekommer redovisas i plan på ritning QP001 i bilaga 1. Inom området där kolonilotterna och förskolan är belägna har någon förorenad mark ej påträffats. I en provtagningspunkt, RAM 1101, har halter av nickel och kvicksilver påträffats i halter strax över Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning, KM, i ett ytligt prov. Halterna ligger precis över riktvärdet (43 jämfört med 40 för nickel och 0,38 jämfört med 0,25 för kvicksilver) och har därför bedömts inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljö. Även inom området väster om Läroverksvägen har analyserade jordprover uppvisat halter under KM eller strax över. De fyra provtagningspunkter i vilka halter förekommer över KM är RAM 1129, RAM 1130, RAM 1131 och RAM Enligt tidigare uppgifter ska ha legat på båda sidor av Läroverksvägen varför en möjlighet kan vara att de något förhöjda halterna har sitt ursprung från de deponerade massorna. Utifrån de låga uppmätta halterna kan det dock uteslutas att det skulle röra sig om industriavfall utan istället om hushållsavfall. Det som dock talar emot att avfall skall ha tippats inom den här delen av området är att inga observationer på förekomst av skräp gjordes i samband med fältprovtagningen. I andra delar av området där höga halter föroreningar påträffats observerades typiska rester från en äldre deponi, som glasskärvor, porslin, tegel etc. Ytterligare en aspekt som talar emot att området skulle utgöra en del av är att Läroverksvägen fanns redan på den tiden då tippen var i bruk och därför troligen utgjort en naturlig barriär för var massorna tippades. Området utgörs idag av sumpig grönyta som inte verkar nyttjas för rekreation. Förekommande föroreningsnivåer har därför bedömts inte utgöra någon risk för människors hälsa eller för miljön. De högsta halterna av metaller har påträffats inom området söder och väster om kolonilotterna men öster om Läroverksvägen, i provtagningspunkterna RAM 1110 RAM I nio av tolv provtagningspunkter överstiger halterna riktvärdet för MKM och i fem av dessa nio punkter är halterna så pass höga att de överstiger Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall. I flertalet av dessa provtagningspunkter har gammalt skräp påträffats som antyder att området har använts som en deponeringsplats. Utifrån de höga påträffade halterna är det högst troligt att även industriavfall, utöver hushållsavfall har tippats inom området. Det går dock ej att avgöra industriavfallets ursprung. Inom området med de högsta metallhalterna i jorden påträffades även PAH med medelhög och 7 av 10

11 hög molekylvikt i halter överstigande KM respektive MKM. Förhöjda PAH-halter påträffades i fem provtagningspunkter. Enligt erhållna analysresultat av provtagen jord förekommer de högst uppmätta halterna, i de flesta av provtagningspunkterna, i den mulliga fyllningen på nivån 0,5-1,5 meter under markytan. I några av provtagningspunkterna förekommer dock halter av metaller överstigande både MKM och KM i de ytliga jordlagren. Utifrån observationer i fält och erhållna analysresultat har det tolkats att de deponerade massorna förekommer på nivå 0,5 1,5 meter under markytan ovan naturligt material som utgörs av gyttja. Inom större delar av området verkar de deponerade massorna vara överlagrade av en sandig/grusig/lerig fyllning. Denna fyllning innehåller även den halter över KM och MKM i ett flertal punkter men ej i så höga halter som i underliggande lager. Undantaget är provtagningspunkterna RAM 1110, RAM 1118 och RAM 1119 i vilka mycket höga halter metaller även förekommer i de ytliga jordlagren. De metaller som förekommer i högst halter i de tre punkterna är barium, bly, koppar och zink. Av dessa ämnen är det främst bly som förekommer i halter som kan vara hälsoskadliga vid direktintag vilket kan ske vid till exempel intag av jord, se kapitel Uppmätta metallhalter kan utgöra en stor risk för människor och djur som vistas inom området men även miljön kan komma till skada. Om spridning via ytoch/eller grundvatten sker från området kan även närliggande områden förorenas. 6.3 Grundvatten Mätningar av grundvattennivån i de tre grundvattenrören visar att grundvattnets troliga strömningsriktning är åt sydost. Det är dock svårt att utifrån så få observationspunkter samt begränsad kunskap om geologin kunna fastställa en exakt strömningsriktning. Dock talar topografin i området även den för en strömningsriktning åt sydost. I grundvattenproverna detekterades mycket låga till måttliga halter av metaller. Halterna var något högre i prov taget i rör RAM 1126 än i rör 1107, skillnaden var dock ej markant men skulle kunna härröra från de förorenade massorna. I grundvattenprovet från rör RAM 1126 påträffades övriga PAH i en mycket högre halt än i RAM Slutsatser Enligt utförd undersökning har bedömning gjorts att deponering av förorenade massor ej har skett på den mark som i dag utgörs av kolonilotter och handelsträdgård, ej på den mark där förskolan är belägen och ej heller på området väster om Läroverksvägen. De deponerade massorna har lokaliserats till området syd-sydväst, väster om och norr om koloniområdet. Provtagningspunkterna direkt väster om kolonilotterna, RAM 1111 och RAM av 10

12 uppvisar halter strax över KM och bedömning har gjorts att marken i dessa punkter inte utgörs av deponerade massor varför avgränsningen gjorts här. I söder avgränsas det förorenade området naturligt av ett bergparti och i väster avgränsas området av Läroverksvägen (väster om Läroverksvägen har inga förorenade massor påträffats). Norrut har området ej utifrån utförd provtagning kunnat avgränsas (området nord-nordost om provtagningspunkt RAM 1121 RAM 1123). Det ytliga provet i provtagningspunkt RAM 1121 uppvisar ingen förekomst av förorening, i den undre nivån med mullhaltig fyllning har halter över MKM analyserats vilket gör att det ej går att avgränsa de deponerade massorna vid denna punkt. Halterna är dock mycket lägre än i provtagningspunkterna väster om gångvägen. I provtagningspunkt RAM 1122 har halter strax över KM påträffats i den mullhaltiga fyllningen och provtagningspunkt RAM 1123 har mycket höga halter påträffats i den mullhaltiga fyllningen Deponerade massor har bedömts förekomma på nivån 0,5 1,5 meter under markytan och innehålla mycket höga halter av metaller, främst barium, bly, koppar och zink. Utifrån analyserade grundvattenprover görs bedömningen att grundvattnet är något påverkat i närheten av de förorenade massorna (RAM 1126) om än i låga halter. I grundvattenröret nedströms (utifrån trolig grundvattenströmning) uppmättes även där låga halter. Bedömningen har gjorts att grundvattnet intill tippen är svagt påverkat av de deponerade massorna. Det är svårt att utifrån endast två provtagningspunkter och ett provtagningstillfälle kunna avgöra spridningen av föroreningar ut från området. 8. Rekommendationer Åtgärdsförslag På grund av de höga metallhalterna inom området bör någon form av åtgärd vidtas för att minimera exponeringsrisken och spridningen av föroreningar ut från området. Inom delar av området har mycket höga halter påträffats i de ytligaste jordlagren vilket innebär att direkta åtgärder bör vidtas, för att inte människor eller djur ska komma till skada, innan en permanent åtgärd vidtas. De direkta åtgärderna kan utgöras av att aktuella områden tillfälligt täcks med rena massor för att minska risken för direktkontakt med den förorenade jorden i väntan på att en permanent åtgärd vidtas. Alternativt kan den översta halvmetern vid de punkter med ytligt förekommande höga metallhalter schaktas bort och sedan återfyllas med ren jord. Ett ytterligare alternativ är att stänga av de områden där höga halter förekommer i de ytliga jordlagren, avstängning bör utföras så att människor ej kan komma i kontakt med den förorenade jorden. Föroreningarna har dock funnits på platsen under många år varför de direkta åtgärderna ej bedöms akuta, de bör dock vidtas inom en snar framtid. Innan beslut om både direkta- och permanenta åtgärdsförslag fattas behöver en utförligare utredning om områdets geologi samt spridning av föroreningar med yt- 9 av 10

13 och grundvatten utföras. Det är av stor vikt att ha kunskap om spridningsbilden för området för att rätt åtgärdsförslag skall kunna tas fram. En första akut åtgärd innan spridningsförutsättningarna är utredda skulle kunna vara att sätta upp skyltar och hägna in området. I samband med utredningen av spridningsförutsättningarna bör även en fördjupad miljöriskbedömning utföras för att utreda hur skadliga de höga metallhalterna är, både generellt och platsspecifikt. Det bör även utredas vilka känsliga objekt som kan påverkas. 10 av 10

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning 22 Beställare: Kungsleden AB Box 70414 10725 Stockholm Beställarens representant: Krister Johansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan 5 112 21 Stockholm Ksenija O Köll Caroline

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 2013-05-24, s 1 (5) Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag av utfört miljöteknisk utredning

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge.

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge. Sida 1 av 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun Att: David Arvidsson Munkhättevägen 45 147 85 Tumba PM Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i

Läs mer

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl LKAB Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl Slutlig Kiruna 2016-12-05 Datum 2016-12-05 Uppdragsnummer 1320021273 Utgåva/Status Slutlig Anneli Jonsson Laila Olsson Kristin Stadling Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad Brösarp 2014-01-20 Beställare: Ystads kommun Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Beställare: Drakfastigheter

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN BLUE WALL CONSTRUCTION AB UPPDRAGSNUMMER 300006 PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN VERSION.0 205-02-03 SWECO ENVIRONMENT AB JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ ANDREAS

Läs mer

Underlag till schaktplan

Underlag till schaktplan Datum 2015-02-10 Uppdrag Beställare Från Till nummer Komplettering avseende anmälan om efterbehandling, Karlholms strand Karlholm Utveckling KB Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser Provtagning och analyser Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Vad ska provtas och hur? Utgå från den konceptuella modellen - Avfall - Ytvatten - Jord - Sediment - Grundvatten - Deponigas

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis?

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Seminariedag 7 mars 2014 Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Tillsyn förorenad mark: David Lalloo och Jessica Ewald En översiktlig miljöteknisk

Läs mer

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN PM 1(5) 577-813-04 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland har DGE Mark & Miljö

Läs mer

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist Vårt datum 2014-01-17 Vår referens Geoteknik, Andreas Alpkvist Uppdragsnummer 10012395 Centrala Skoghall Teknisk PM Geoteknik & geomiljö Hammarö kommun Uppdragsnummer: 10012395 PROJEKTERINGSUNDERLAG Denna

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDER- SÖKNING PROJEKT YSTAD ARENA

MILJÖTEKNISK MARKUNDER- SÖKNING PROJEKT YSTAD ARENA SAMHÄLLSBYGGNAD YSTAD KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDER- SÖKNING PROJEKT YSTAD ARENA Fastigheterna Vallgraven 24 m.fl. UTVÄRDERING BRÖSARP 2009-07-08 Peter Nilsson Marie Karlsson BAKGRUND Ystad kommun, Samhällsbyggnad

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun.

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. 2016-02-09 Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. Inledning (tidigare Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB) genomförde

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden Bilaga 5-1, flik 17 Mariestads kommun Sjöstaden Markmiljötekniskt PM Ingår i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken kap 11 för åtgärder i vatten med anledning av Sjöstadens utbyggnad.

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område Visby 2013-03-13 12038 Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland Pm-1 Kommande åtgärder inom förorenat område Handläggare: Daniel Werkelin AB PentaCon Telefon 0498-27 90 85 Org

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Fastigheten Väster 1:43, Nyköping Program för fördjupad miljöteknisk undersökning

Fastigheten Väster 1:43, Nyköping Program för fördjupad miljöteknisk undersökning Fastigheten, Nyköping Program för fördjupad miljöteknisk undersökning På uppdrag av Statoil har SWECO VIAK utarbetat ett program för en fördjupad miljöteknisk undersökning på fastigheten, Nyköping. Nedanstående

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning Solhöjden 31. 2012-11-21 Rev 2012-11-26. Upprättad av: Astrid Göthe Granskad av: Mikael Persson

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning Solhöjden 31. 2012-11-21 Rev 2012-11-26. Upprättad av: Astrid Göthe Granskad av: Mikael Persson RAPPORT Solhöjden 31 2012-11-21 Rev 2012-11-26 Upprättad av: Astrid Göthe Granskad av: Mikael Persson RAPPORT Solhöjden 31 Kund Diös Fastigheter AB Box 179 SE 851 03 Sundsvall Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM 2015-05-31, kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

Djursholm 2:447 Kompletterande översiktlig miljöteknisk markundersökning

Djursholm 2:447 Kompletterande översiktlig miljöteknisk markundersökning Grap Djursholm 2:447 Kompletterande översiktlig miljöteknisk markundersökning Geosigma AB 2016-04-29 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr: Grap nr: : 1.1 Antal Sidor: 13 Antal Bilagor: 3 Beställare:

Läs mer

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson Rapport 2016-03-24 Upprättad av: Anna Nilsson KUND Firma Pia Brunsberg Pia Brunsberg Torstävavägen 9 373 02 Ramdala KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: +46 10

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Datum 2017-09-27 Ramböll Sverige AB Efterbehandling av förorenat område inom Hospitalsgatan 20 fastigheten Nikolai 3:311 m.fl., Örebro

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Skrivelse angående markundersökningar på Gullviksområdet

Skrivelse angående markundersökningar på Gullviksområdet Malmö stad Miljöförvaltningen Datum 2006-06-22 Handläggare Miljöinspektör David Lalloo Direkttelefon 040-342019 Till Gullviksborna Ärende: 543:0636-2003 Skrivelse angående markundersökningar på Gullviksområdet

Läs mer

RAPPORT. Kv. Mjölner 5 och 6 samt Ymer 7, Växjö UPPDRAGSNUMMER 2293147000 LBE ARKITEKT AB SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Kv. Mjölner 5 och 6 samt Ymer 7, Växjö UPPDRAGSNUMMER 2293147000 LBE ARKITEKT AB SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING LBE ARKITEKT AB Kv. Mjölner 5 och 6 samt Ymer 7, Växjö UPPDRAGSNUMMER 2293147000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914 repo001.docx

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

PM Geoteknik och Markmiljö WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

PM Geoteknik och Markmiljö WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm PM Geoteknik och Markmiljö WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 2014-08-15 Sågtorp 3 PM Geoteknik och Markmiljö Datum 2014-08-15 Uppdragsnummer 1320008662 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier

Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier Renare marks vårmöte 25-26 mars 2015 Peter Flyhammar SGI, avd. Markmiljö Mötesnamn etc 1 Avdelning Markmiljö Exempel på arbetsområden: Förorenad

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Formbetong Anläggning AB Miljöteknisk markundersökning Nyköping 2016-07-15 Datum 2016-07-15 Uppdragsnummer 13200170 Utgåva/Status Claes Becker Sara Söderlund Åsa Fritioff Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

mförda markundersökningar Kv. Kilen,

mförda markundersökningar Kv. Kilen, Redovisning av genom Ronneby Uppdragsnr. 108451 2012-08-27 mförda markundersökningar Kv. Kilen, Förord Ronneby kommun planerar att ändra användningen av ett centralt beläget område från industri- och järnvägsområde

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

Inventering av förorenade områden

Inventering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Vilka föroreningar kan förväntas, deras möjliga utbredning och hur människor och miljö kan exponeras. Rapport 4918 Naturvårdsverket MIFO - Metodik för Inventering av Förorenade

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 Upprättad av: Anna Vickman Granskad av: Ellen Samuelsson Uppdragsnr: 1013 2527 Daterad:

Läs mer

Förorenad mark på bilskrotar

Förorenad mark på bilskrotar Förorenad mark på bilskrotar Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se 013-201826 På säker grund för hållbar utveckling Vad vill jag ha sagt? Miljötekniska markundersökningar Potentiella föroreningar

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

1.0 INLEDNING. 1.1 Undersökningens syfte. 1.2 Undersökningens omfattning 2.0 OMRÅDESBESKRIVNING DATUM UPPDRAGSNUMMER

1.0 INLEDNING. 1.1 Undersökningens syfte. 1.2 Undersökningens omfattning 2.0 OMRÅDESBESKRIVNING DATUM UPPDRAGSNUMMER DATUM 2015-08-31 UPPDRAGSNUMMER 1535103 TILL Andrea Ström Tyresö kommun KOPIA FRÅN Christer Loftenius E-POST christer_loftenius@golder.se PM MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖR FASTIGHETERNA KUMLA 3:1247,

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

PM med råd inför översiktliga undersökningar vid bilskrotsanläggningar

PM med råd inför översiktliga undersökningar vid bilskrotsanläggningar Bilskrotsprojektet 2013 PM med råd inför översiktliga undersökningar vid bilskrotsanläggningar Inledning Miljökontoren i Västmanlands-, Stockholms-, Uppsala-, Örebro-, Södermanlands- och Dalarnas län bedriver

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

Kv. Radiomasten Luleå

Kv. Radiomasten Luleå Galären i Luleå AB Luleå 2014-02-14 Datum 2014-02-14 Uppdragsnummer 1320005691 Utgåva/Status Lajla Sjaunja Lajla Sjaunja Peter Lindkvist Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Kungsgatan

Läs mer

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22 Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer 2014-05-22 Kund Uppsala kommun UPK 5100 Ansvar 18011 Box 1023 751 40 UPPSALA Germund Landqvist Tel: 018 727 40 05 Konsult WSP

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning och Riskbedömning nedan Nävekvarns Bruk

Miljöteknisk markundersökning och Riskbedömning nedan Nävekvarns Bruk Nyköpings kommun Miljöteknisk markundersökning och Riskbedömning nedan Nävekvarns Bruk Nyköping, 20170123 Miljöteknisk markundersökning och Riskbedömning nedan Nävekvarns Bruk Datum 20170123 Uppdragsnummer

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun Brösarp 2015-01-12 Beställare: Jan Rundkvist Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Niklas Persson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

PM Geoteknik. Nybyggnad bostäder Mariekälla, Södertälje kommun. www.bjerking.se

PM Geoteknik. Nybyggnad bostäder Mariekälla, Södertälje kommun. www.bjerking.se PM Geoteknik Nybyggnad bostäder Mariekälla, Södertälje kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U24512 Sida 1 (4) PM Uppdragsnamn Blåklinten 16 Nybyggnation bostäder Mariekälla, Södertälje Skanska Sverige

Läs mer

Råd inför undersökning enligt MIFO Fas 2/Översiktlig undersökning

Råd inför undersökning enligt MIFO Fas 2/Översiktlig undersökning Råd inför undersökning enligt MIFO Fas 2/Översiktlig undersökning Om undersökningen inte är ett led i tillsynsprojektet där verksamhetsutövare själva ska göra en MIFO-inventering, behöver ingen riskklassning

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Medora 168:60, Skutskär, Älvkarleby kommun Upprättad av: Christina Almgren Granskad av: Anastasia von Hellens

Miljöteknisk markundersökning Medora 168:60, Skutskär, Älvkarleby kommun Upprättad av: Christina Almgren Granskad av: Anastasia von Hellens Medora 168:60, Skutskär, Älvkarleby kommun 2016-05-13 Upprättad av: Christina Almgren Granskad av: Anastasia von Hellens RAPPORT Medora 168:60, Skutskär, Älvkarleby kommun Kund Älvkarleby kommun Tekniska

Läs mer