Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16"

Transkript

1 Lunds Kommun Slutversion Malmö

2 Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan Malmö Telefon Fax Organisationsnummer

3 Sammanfattning Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Lunds kommun att utföra en geotekniskoch miljöteknisk undersökning på fastigheten i Lund. Fastigheten ska planläggas för bland annat bostäder och en markanvisningstävling har utlysts av kommunen för ändamålet. Syftet med den miljötekniska undersökningen har varit att kartlägga en eventuell föroreningsproblematik och att utreda om området behöver saneras innan eller i samband med byggnation. Inga tidigare undersökningar är kända. Jordprover togs ut i sammanlagt 9 provtagningspunkter som samlingsprover med hänsyn till jordlagerföljder, på djupintervall om ca 0,5 m. Undantaget en ytlig punkt för PCB-analys, där det enbart togs ut ett prov i det översta jordlagret. Inga avvikande lukt- eller synintryck påträffades. Grundvattenanalys utfördes i en punkt med avseende på klorerade kolväten. Utförd undersökning visar att samtliga halter i jordproverna är under Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM. Undantaget är två punkter där rapporteringsgränserna för arsenik och kadmium ligger högre än riktvärdena för KM. Detta beror på att mindre prov än normalt kunde användas och därmed blev rapporteringsgränsen högre. Utifrån de andra resultaten är dock sannolikheten att halterna av arsenik och kadmium i dessa punkter inte överstiger riktvärdet för KM. Resultaten från grundvattenprovtagningen visar inte på förekomst av klorerade kolväten på fastigheten. Ramböll bedömer därför att ingen ytterligare åtgärd behövs avseende klorerade kolväten i grundvattnet. Med ovan nämnda slutsatser som bakgrund bedöms inga avhjälpande åtgärder behövas på fastigheten. Halter över nivån för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverket (2010) har uppmätts i fyra av de analyserade punkterna. Om det blir aktuellt att låta återanvända massor från dessa punkter på annan plats ska en anmälan eller ansökan om tillstånd skickas till tillsynsmyndigheten. i

4 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte Områdesbeskrivning Allmänt Geologiska och hydrogeologiska förhållanden Skyddade områden Historisk inventering Planerad bebyggelse Bedömningsgrunder Jord Grundvatten Resultat och bedömning Fältanalyser Laboratorieanalyser Jord Grundvatten Slutsats och rekommendationer... 6 Litteraturförteckning... 7 Bilagor Bilaga 1 Sammanställning analysresultat jord med riktvärden ii

5 1. Bakgrund och syfte Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Lunds kommun att utföra en geotekniskoch miljöteknisk undersökning på fastigheten i Lund. Fastigheten ska planläggas för bland annat bostäder och en markanvisningstävling har utlysts av kommunen för ändamålet. Syftet med den miljötekniska undersökningen har varit att kartlägga en eventuell föroreningsproblematik och att utreda om området behöver saneras innan eller i samband med byggnation. Inga tidigare undersökningar är kända. En mer utförande beskrivning av undersökningen finns i den marktekniska undersökningsrapport som upprättats i samband med provtagningen (Ramböll, 2014a), och resultaten från den geotekniska undersökningen finns i ett PM för geoteknik (Ramböll, 2014b). 2. Områdesbeskrivning 2.1 Allmänt Den undersökta fastigheten,, är belägen i östra Lund och angränsar till studentbostadsområdet Sparta och företagsområdet Medicon Village, se figur 1. På fastigheten finns idag ett mindre sophus, i övrigt består den av grönytor och en parkering i södra delen. Fastigheten har inte tidigare varit bebyggd och innan Sparta byggdes var hela området åkermark (Tekniska förvaltningen, 2014). 1 av 7

6 Figur 1. Översiktsbild över området (Stadsbyggnadskontoret, 2014). 2.2 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden Nedanstående beskrivning utgör en sammanfattning av resultat från den geoteknisk- och miljötekniska undersökningen. Jordlagren utgörs av mulljord och fyllning ovanpå en naturligt lagrad siltig lermorän. Fyllningen består främst av lermorän men det förekommer även partier med sand. Mäktigheten på fyllningen i de undersökta punkterna varierar mellan 1 och 4 m. Asfalten på parkeringen i södra delen av fastigheten underlagras av ett halvmeter tjockt bärlager av sand innan fyllningen påträffas. Grundvattenytan påträffades på nivåer mellan +62,3 och +65,8 vilket motsvarar mellan 1,9 och 0,5 m under markytan. Ytan mättes in vid två tillfällen med en veckas mellanrum och mätningarna visar på att ytan är relativt stabil med fluktuationer på max 1 dm. 2.3 Skyddade områden Fastigheten är inte belägen inom eller i närheten av något vattenskyddsområde. Närmsta recipient är en sjö, Sjön, ca 600 meter väster om fastigheten. Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det inga hushållsbrunnar inom en radie av 500 meter från. Den närmaste brunnen är en observationsbrunn som ligger ca 300 meter nordväst om fastigheten (SGU, 2014). Det kan finnas brunnar som inte är med i brunnsarkivet. Fastigheten är inte belägen i närheten av något naturskyddsområde (Sveriges Länskarta, 2014). 2 av 7

7 3. Historisk inventering Den historiska inventeringen är gjord utifrån kontakt med Länsstyrelsen, samt Miljö- och Tekniska förvaltningen i Lunds kommun. Utifrån dessa källor finns det inga uppgifter om att miljöstörande verksamheter har funnits på Helgonagården 7:10. Området öster om fastigheten, Medicon Vilage, har tidigare tillhört Astra Zeneca och finns med i Länsstyrelsens databas över eventuellt förorenade områden under branschen läkemedelsindustri. På området sydöst om Helgonagården, söder om Tunavägen och öster om Dag Hammarskjölds väg, och som tillhör Astra Zeneca har dieselföroreningar påträffats i mindre omfattning och ca 15 ton förorenad jord har schaktats bort (ÅF, 2008). Länsstyrelsen har även uppgifter om att klorerade lösningsmedel har påträffats på detta område men det är inget Miljöförvaltningen har någon kännedom om. Studentboendet Sparta, väster om den undersökta fastigheten, genomgår en PCBsanering och det kan finnas risk för att marken förorenats av PCB i samband med detta. 4. Planerad bebyggelse Den slutgiltiga gestaltningen är inte fastslagen då en markanvisningstävling är utlyst men ännu ej avgjord. Huvudverksamheten bör bli en blandning av bostäder och centrumverksamhet (Stadsbyggnadskontoret, 2014). 5. Bedömningsgrunder Bedömningsgrunden utgår från Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, då den planerade markanvändningen i framtiden kommer användas för bland annat bostadsändamål. Känslig markanvändning innebär att markkvalitén inte begränsar val av markanvändning och att grundvattnet skyddas. Mark med halter under KM kan användas till bl.a. bostäder, odling och grundvattenuttag. MKM betyder mindre känslig markanvändning och innebär att markkvalitén begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, industrier och vägar. 5.1 Jord Analysresultaten för jordproverna har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009), se tabell 1 nedan. Resultaten har även jämförts med Naturvårdsverkets riktvärden vid återvinning av avfall för anläggningsändamål (Naturvårdsverket, 2010), där nivåer för halter som utgör en risk som är mindre än ringa (MRR) redovisas, se tabell 1 nedan. 3 av 7

8 Riktvärden för PAH delas in i PAH L, PAH M och PAH H. PAH-H består av de PAH som tidigare ingick i gruppen cancerogena PAH samt benso(ghi)perylen. PAH-M består av PAH som tidigare ingick i gruppen övriga PAH, men som nu klassats som cancerogena (Naturvårdsverket, 2009). Tabell 1. Föreslagna bedömningsgrunder för jordprover, enligt Naturvårdsverket (2009 och 2010). Halterna anges i mg/kg TS. Ämne Mindre än ringa risk KM MKM Arsenik, As Barium, Ba Bly, Pb Kadmium, Cd 0,2 0,5 15 Kobolt, Co Krom, Cr (totalt) Koppar, Cu Kvicksilver, Hg 0,1 0,25 2,5 Nickel, Ni Vanadin, V Zink, Zn PAH-L 0, PAH-M PAH-H 0, Alifater >C5-C Alifater >C8-C Alifater >C10-C Alifater >C12-C Alifater >C5-C Alifater >C16-C Aromater >C8-C Aromater >C10-C Aromater >C16-C Bensen - 0,012 0,04 Toluen Etylbensen Xylener, summa PCB - 0,008 0,2 5.2 Grundvatten Om halter av klorerade kolväten i grundvattnet påvisas i halter över laboratoriets rapporteringsgräns föreslås de i första hand bedömas enligt jämförvärden i SGU:s rapport Bedömningsgrunder för grundvatten (2013) och Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (2011), LIVSFS 2011:3. I de fall svenska riktvärden saknas kommer holländska jämförvärden (VROM, 2000) att beaktas, samt kanadensiska vattenkvalitetskriterier för organiska föreningar i ytvatten (Naturvårdsverket, 1999). 4 av 7

9 6. Resultat och bedömning Resultat från bedömningar i fält, såsom jordartsbedömningar och eventuella avvikande syn- och luktintryck, redovisas i Markteknisk undersökningsrapport, MUR, (Ramböll, 2014a). Inga avvikande lukt- eller synintryck påträffades vid markundersökningen. 6.1 Fältanalyser Fältmätningar av flyktiga kolväten har genomförts med PID-instrument av typen MiniRAE Lite. Mätningarna med PID genomfördes omedelbart efter provtagningen ur en diffusionstät jordprovtagningspåse. Totalt analyserades 76 jordprov med PID. Instrumentet kalibrerades före användning mot isobutanol (100 ppm) och lufttemperaturen vid mättillfället var ca 7 C. Fältmätningarna med PID visade på halter < 2 ppm för samtliga 76 uppmätta jordprover. Dessa värden bedöms som låga och tyder på ingen alternativt låga halter av flyktiga kolväten. 6.2 Laboratorieanalyser Laboratoriets analysprotokoll för genomförda laboratorieanalyser (jord och grundvatten) redovisas i Markteknisk undersökningsrapport, MUR, Helgonagården 7:10 (Ramböll, 2014a) Jord Sammanställning av resultat från genomförda laboratorieanalyser (jord) redovisas tillsammans med jämförvärden i bilaga 1. Av de 76 jordprov som togs sparades 44 samlingsprov och av dessa skickades 10 stycken till laboratorium för analys. För att få en så representativ bild som möjligt valdes proverna för analys ut från olika djup. Samtliga jordprover som skickats till analys är uttagna i de översta två metrarna i det som klassats som fyllning och endast ett djupprov, från punkt 4, är från det naturliga jordlagret. Åtta av jordproverna analyserades med avseende på metaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH), två av dessa prov (från punkt 5 och 8) analyserades även med avseende på oljekolväten (BTEX, alifater och aromater). Två separata jordprover togs ut för analys med avseende på PCB, i punkterna 3 och PCB_1. Metaller Samtliga uppmätta metallhalter var lägre än riktvärdena för KM. I två av jordproverna (3_1-1,5 och 4_4-4,5) blev laboratoriets rapporteringsgräns för arsenik och kadmium högre än de i kapitel 5 föreslagna riktvärdena (KM). Detta berodde enligt laboratoriet på att en reaktion med syran skedde under analysen vilket gjorde att endast 1,3 g användes vid analys, istället för normala 5,6 g. Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk (Naturvårdsverket, 2010) överskrids i fyra av de undersökta punkterna (1, 6 7 och 8). De ämnen som överstiger nivåerna för mindre än ringa risk är kadmium i samtliga fyra punkter ovan samt bly i punkt 7. 5 av 7

10 Petroleumkolväten, PAH och PCB Samtliga halter av analyserade petroleumkolväten, PAH och PCB är under riktvärdet för KM. Samtliga halter av PAH är under Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk (Naturvårdsverket, 2010) Grundvatten Ett grundvattenprov från punkt 6 analyserades med avseende på klorerade kolväten inklusive vinylklorid. Resultatet visade på halter under laboratoriets rapporteringsgräns för samtliga analyserade parametrar. Därför görs ingen jämförelse med riktvärden enligt kapitel Slutsats och rekommendationer Utförd undersökning visar att samtliga uppmätta halter i de analyserade jordproverna är under de i kapitel 5 föreslagna riktvärdena för KM. Undantaget är arsenik och kadmium som i punkt 3 och 4 har en rapporteringsgräns som ligger högre än riktvärdena för KM, se kapitel Med utgångspunkt i de andra resultaten bedöms sannolikheten låg att halterna av arsenik och kadmium i punkt 3 och 4 skulle överstiga riktvärdet för KM. Resultaten från grundvattenprovtagningen visar inte på förekomst av klorerade kolväten i det undersökta grundvattnet på fastigheten. Ramböll bedömer därför att ingen ytterligare åtgärd behövs avseende klorerade kolväten i grundvattnet. Med ovan nämnda slutsatser som bakgrund bedöms inga avhjälpande åtgärder behövas på fastigheten. Halter över nivån för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverket (2010) har uppmätts i fyra av de analyserade punkterna. Om det blir aktuellt att låta återanvända massor från dessa punkter på annan plats ska en anmälan eller ansökan om tillstånd skickas till tillsynsmyndigheten. Enligt Miljöbalken kapitel ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts vara förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Även om inga föroreningar misstänks bör entreprenören vara uppmärksam, i samband med kommande gräv- och schaktarbeten, på konstig lukt och avvikande färgskiftningar i marken. Om förorening påträffas vid markarbeten så ska tillsynsmyndigheten omedelbart kontaktas. 6 av 7

11 Litteraturförteckning Avfall Sverige Utveckling. (2007). Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2007:01. Malmö: Avfall Sverige AB. Livsmedelsverket. (2011). Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, LIVSFS 2011:3. Livsmedelsverket. Naturvårdsverket. (1999). Metodik för inventering av förorenade områden, Rapport Stockholm: Naturvårdsverket. Naturvårdsverket. (2009). Riktvärden för förorenad mark, modellbeskrivning och vägledning, Rapport Stockholm: Naturvårdsverket. Naturvårdsverket. (2010). Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handbok 2010:1. Stockholm: Naturvårdsverket. Ramböll. (2014a). Markteknisk undersökningsrapport, MUR,, Lund, Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning, daterad Malmö: Ramböll Sverige AB. Ramböll. (2014b). PM Geoteknik,, Lund, daterad Unr: Malmö: Ramböll Sverige AB. SGU. (2013). Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01. Uppsala: SGU. SGU. (2014). Brunnsarkivet. Hämtat från Stadsbyggnadskontoret. (2014)., Tävlingsprogram för markanvisningsförfarande. Daterad Lund: Lunds kommun. Sveriges Länskarta. (2014). Geografisk information från Sveriges Länsstyrelser i samverkan. Hämtat från Tekniska förvaltningen. (den ). Mailkontakt. Lund. VROM. (2000). Dutch Target and Interventions Values, 2000 (the New Dutch List), Dutch%20Environmental%20Standards.pdf Ministry of Housing, Spatial Planning and the Enviornment (VROM). ÅF. (2008). Astra Zeneca R&D, Lund. Upptäckt av oljeförorening i samband med entreprenadarbete. Slutrapport daterad Malmö: ÅF Consult AB. 7 av 7

12 HELGONAGÅRDEN 7:10 BILAGA 1 - Resultat från laboratorieanalyser med riktvärden PROVNAMN, DJUP (METER UNDER MARKYTAN) JÄMFÖRVÄRDEN 1_1,5-2 2_0,6-1 3_1-1,5 4_4-4,5 5_0,4-1 6_0,2-0,7 7_0,5-1 8_0,5-1 PCB1 3_0-0,3 PARAMETER ENHET RR *1 KM *2 MKM *2 1,5-2,0 0,6-1,0 1,0-1,5 4,0-4,5 0,4-1,0 0,2-0,7 0,5-1,0 0,5-1,0 0,0-0,4 0,0-0,3 As mg/kg TS ,4 4,5 < 11 < 11 < 3,1 4,1 2,8 4 Ba mg/kg TS Cd mg/kg TS 0,2 0,5 15 0,44 0,2 < 0,60 < 0,60 < 0,20 0,24 0,27 0,21 Co mg/kg TS ,4 5,9 6,5 6,4 2,5 5,3 3,3 8 Cr mg/kg TS , Cu mg/kg TS , , Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 < 0,016 0,038 Ni *3 mg/kg TS ,7 14 8,1 27 Pb mg/kg TS ,5 10 9,5 3, V mg/kg TS , Zn mg/kg TS Alifater >C5-C8 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 Alifater >C8-C10 mg/kg TS < 3,0 < 3,0 Alifater >C10-C12 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 Alifater >C12-C16 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 Alifater >C16-C35 mg/kg TS < 10 < 10 Alifater >C5-C16 mg/kg TS < 20 < 20 Aromater >C8-C10 mg/kg TS < 4,0 < 4,0 Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 < 3,0 < 3,0 Aromater >C16-C35 mg/kg TS < 1,0 < 1,0 Summa PAH L mg/kg TS 0, < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 Summa PAH M mg/kg TS < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 Summa PAH H mg/kg TS 0, < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 < 0,0035 < 0,0035 Etylbensen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 M/P/O-Xylen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 Toluen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 Summa PCB (7st) *4 mg/kg TS 0,008 0,2 < 0,0080 < 0,0080 Oljetyp mg/kg TS Ej påvisad Ej påvisad Torrsubstans (%) mg/kg TS 83,3 82,3 83,5 83,5 58,3 89,8 91,8 83,3 93,4 88,3 Flik: Blad1 Sökväg: R:\64mas2\6714\ \4_PROJ\G\Text\\Bilaga1.xlsm Datum: Uppdrag: Unr: Sida 1 (2)

13 HELGONAGÅRDEN 7:10 BILAGA 1 - Resultat från laboratorieanalyser med riktvärden Teckenförklaring RR KM MKM >RG * , <RG med jämförvärden <1 <1,1 <2,1 <3,1 < minsta jämförvärdet <4 <4,1 3,9 4 och utan jämförvärden <1 1 Kommentarer *0 RG, Rapporteringsgräns. Analysresultat under denna anses för osäkra för att rapportera ut. Istället rapporteras "<" + värdet på RG *1 Ringa risk, se Naturvårdsverket Handbok 2010:1 *2 Enligt Naturvårdsverket rapport 5976 *3 Gäller svårlösligt nickel. För lättlösligt är gränsen för farligt avfall 100 mg/kg TS *4 PCB analyseras med avseende på de sju vanligaste föreningarna. Riktvärdena utgår ifrån att dessa sju föreningar utgör 20% avtotala halten PCB. Flik: Blad1 Sökväg: R:\64mas2\6714\ \4_PROJ\G\Text\\Bilaga1.xlsm Datum: Uppdrag: Unr: Sida 2 (2)

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl LKAB Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl Slutlig Kiruna 2016-12-05 Datum 2016-12-05 Uppdragsnummer 1320021273 Utgåva/Status Slutlig Anneli Jonsson Laila Olsson Kristin Stadling Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Datum 2017-09-27 Ramböll Sverige AB Efterbehandling av förorenat område inom Hospitalsgatan 20 fastigheten Nikolai 3:311 m.fl., Örebro

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad Brösarp 2014-01-20 Beställare: Ystads kommun Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Utbyggnad av Ramundergården, Laxå PM GEOTEKNIK

PM GEOTEKNIK. Utbyggnad av Ramundergården, Laxå PM GEOTEKNIK Författare Sara Andersson Mobilnummer 070-5538328 sara.k.andersson@afconsult.com Datum 2017-02-16 Uppdragsnummer 732100 Beställare Aggeruds bygg PM GEOTEKNIK Utbyggnad av Ramundergården, Laxå ÅF-INFRASTRUCTURE

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun Sydslipers AB 2012-07-04 Uppdragsnr: 410805 Dokumentnr: 353012 Vår kontakt: Johan Kleman Tel: 0706-171 091 E-post: johan.kleman@dge.se

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

1.0 INLEDNING. 1.1 Undersökningens syfte. 1.2 Undersökningens omfattning 2.0 OMRÅDESBESKRIVNING DATUM UPPDRAGSNUMMER

1.0 INLEDNING. 1.1 Undersökningens syfte. 1.2 Undersökningens omfattning 2.0 OMRÅDESBESKRIVNING DATUM UPPDRAGSNUMMER DATUM 2015-08-31 UPPDRAGSNUMMER 1535103 TILL Andrea Ström Tyresö kommun KOPIA FRÅN Christer Loftenius E-POST christer_loftenius@golder.se PM MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖR FASTIGHETERNA KUMLA 3:1247,

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist Vårt datum 2014-01-17 Vår referens Geoteknik, Andreas Alpkvist Uppdragsnummer 10012395 Centrala Skoghall Teknisk PM Geoteknik & geomiljö Hammarö kommun Uppdragsnummer: 10012395 PROJEKTERINGSUNDERLAG Denna

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kärr 1:8, Stenungsunds kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kärr 1:8, Stenungsunds kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kärr 1:8, Stenungsunds kommun 2007-08-30 Uppdragsnummer: 10093648 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Sander Anfinset Godkänd av: Johan Alm RAPPORT

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

PM GEOTEKNIK HÄRRYDA KOMMUN RYDET 1:4, HÄLLINSJÖ. Göteborg

PM GEOTEKNIK HÄRRYDA KOMMUN RYDET 1:4, HÄLLINSJÖ. Göteborg PM GEOTEKNIK HÄRRYDA KOMMUN RYDET 1:4, HÄLLINSJÖ Göteborg 2013-07-02 RYDET 1:4, HÄLLINGSJÖ PM GEOTEKNIK Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000843-001 Utgåva/Status Slutversion Teresia Kling Diego Bouzas

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Beställare: Drakfastigheter

Läs mer

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM 2015-05-31, kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 PM Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (7) PM Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun Miljöteknisk

Läs mer

Kyrkviken, Lidingö. Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Författare. Elin Andersson, Karin Pehrson och David Engdahl.

Kyrkviken, Lidingö. Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Författare. Elin Andersson, Karin Pehrson och David Engdahl. Grap 14298 Kyrkviken, Lidingö Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Författare Elin Andersson, Karin Pehrson och David Engdahl Reviderad version Geosigma AB 2015-03-13 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD FOTO: GRONTMIJ 2014 Umeå 2016-05-11 rev. 2016-07-07 Uppdragsansvarig: KLARA ERIKSSON HIFAB AB Brogatan 1 903 25 UMEÅ Kontaktperson

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning 1 Arkitekter Ingenjörer AS) Stadsbyggnads kontoret -09-03 Reg. Dnr: 2014-0 20 36-51 5 Inkom 2014 PM Miljöteknisk markundersökning Blommenbergs bollplan Vinterviken, Stockholms stad www.bjerking.se I Arkitekter

Läs mer

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10 Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, 1 Inledning Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Stockholm Datum 2011-04-15 Uppdragsnummer 61151144478 Utgåva/Status Jeanette Winter Uppdragsledare/Handläggare Ola Lindstrand Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning

Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Berga 15:1, Åkersberga Förenklad riskbedömning VÄSTERÅS 2014-11-06 Jan Andersson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning 22 Beställare: Kungsleden AB Box 70414 10725 Stockholm Beställarens representant: Krister Johansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan 5 112 21 Stockholm Ksenija O Köll Caroline

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun Brösarp 2015-01-12 Beställare: Jan Rundkvist Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Niklas Persson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Formbetong Anläggning AB Miljöteknisk markundersökning Nyköping 2016-07-15 Datum 2016-07-15 Uppdragsnummer 13200170 Utgåva/Status Claes Becker Sara Söderlund Åsa Fritioff Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Uppdrag nr. 12U PM Miljöteknik. KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad.

Uppdrag nr. 12U PM Miljöteknik. KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad. Uppdrag nr. 12U20653 PM Miljöteknik KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad www.bjerking.se Uppdrag nr.12u20653 Sida 2 (6) PM Miljöteknik Uppdragsnamn Kv Ståthållaren 5 m fl Stockholms Stad

Läs mer

DETALJPLAN HAMRE INDUSTRIOMRÅDE

DETALJPLAN HAMRE INDUSTRIOMRÅDE PM GEOTEKNIK DETALJPLAN HAMRE INDUSTRIOMRÅDE SLUTRAPPORT 2015-01-23 Revidering A Uppdrag: 259651, Detaljplan industriområde Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Slutrapport Datum: 2015-01-23 Medverkande

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ENRAX Fastighet AB YSTAD MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KRANSKÖTAREN 5 & SVARVAREN 4 BRÖSARP 2011-08-18 Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson 1. BAKGRUND Ystads kommun har lämnat in ett förslag

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDER- SÖKNING PROJEKT YSTAD ARENA

MILJÖTEKNISK MARKUNDER- SÖKNING PROJEKT YSTAD ARENA SAMHÄLLSBYGGNAD YSTAD KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDER- SÖKNING PROJEKT YSTAD ARENA Fastigheterna Vallgraven 24 m.fl. UTVÄRDERING BRÖSARP 2009-07-08 Peter Nilsson Marie Karlsson BAKGRUND Ystad kommun, Samhällsbyggnad

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 2013-05-24, s 1 (5) Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag av utfört miljöteknisk utredning

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun Markundersökningsrapport Kronetorp Park AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun Malmö 2014-05-13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer