Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun"

Transkript

1 RAPPORT Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun Sydslipers AB Uppdragsnr: Dokumentnr: Vår kontakt: Johan Kleman Tel: E-post: DGE Mark och Miljö Kalmar Göteborg Malmö a member of Norra Långgatan 1 Fürstenbergsgatan 4 Citadellsvägen 23 Box 258, Kalmar Göteborg Malmö Telefon: +46 (0) E-post: Hemsida:

2 Sydslipers AB Uppdragsnr: Dokumentnr: RAPPORT Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och syfte Tidigare undersökningar Områdesbeskrivning Lokalisering och omgivning Geologi- och grundvattenförhållanden Riktvärden och markanvändning Riktvärden jord Riktvärden grundvatten Utförd undersökning Fältarbete Laboratorieanalyser Resultat Fältanalyser Laboratorieanalyser, jord Laboratorieanalyser, grundvatten Utvärdering Slutsatser och rekommendationer... 7 Referenser... 9 Bilagor 1. Situationsplan med provpunkter 2. Fältnoteringar 3. Sammanställning analysresultat jord 4. Sammanställning analysresultat grundvatten 5. Analysrapporter ALS Scandinavia 2(9)

3 Sydslipers AB Uppdragsnr: Dokumentnr: RAPPORT Inledning 1.1 Bakgrund och syfte På uppdrag av Sydslipers AB har DGE Mark och Miljö (DGE) utfört en miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun. Undersökningen syftar till att komplettera en tidigare utförd miljöteknisk markundersökning och översiktligt undersöka föroreningssituationen i mark med fokus på förekomsten av metaller, alifatiska och aromatiska kolväten inklusive PAH. Vidare är syftet att översiktligt bedöma riskerna i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer. Undersökningen utförs mot bakgrund av att nuvarande verksamhet bestående av lagring av slipers, räls m.m. skall upphöra och att fastigheten skall bebyggas för handelsändamål. 1.2 Tidigare undersökningar En översiktlig miljöteknisk markundersökning har tidigare utförts inom aktuell fastighet av VA-Teknik & Vattenvård (2003). Vid undersökningen påvisades förhöjda halter av bly och oljekolväten över tillämpbara riktvärden. De högsta halterna påvisades främst i norra delen av fastigheten där mer intensiv verksamhet tidigare bedrivits. Mot bakgrund av erhållna analysresultat rekommenderades saneringsåtgärd i form av urgrävning och deponering av förorenad jord. Markundersökningen omfattade endast analys avseende bly och alifatiska och aromatiska kolväten (VA-Teknik & Vattenvård, 2003). 2 Områdesbeskrivning 2.1 Lokalisering och omgivning Fastigheten Maskinisten 1 är belägen i ett kombinerat industri- och handelsområde i östra delarna av centrala Ystad, se figur 1. Verksamhetsområdet är inhägnat och hyser tre förråds- och lagerbyggnader, samtliga lokaliserade i norra delen av fastigheten. Fastigheten är inte asfalterad utan markytan består huvudsakligen av delvis gräsbevuxet grusigt, sandigt fyllnadsmaterial. Området gränsar till kontor och handel i norr, Dragongatan i öster, bilprovningsverksamhet i söder samt järnvägsspår och fastighet med ställverk i väster. Fastigheten Maskinisten 1 används idag för lagring av slipers, räls och olika spårrelaterade detaljer. Tidigare har det under många år, med start år 1947, bedrivits bilskrotningsverksamhet på fastigheten (Ystad- Österlenregionens miljöförbund, 2012). 3(9)

4 Sydslipers AB Uppdragsnr: Dokumentnr: RAPPORT Figur 1. Fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun, är markerad med en röd ring. 2.2 Geologi- och grundvattenförhållanden Marken inom fastigheten utgörs av sandigt fyllnadsmaterial med inslag av slagg och tegel. Fyllnadsmassorna överlagrar i sin tur naturliga jordarter bestående av matjord, ställvis av torvkaraktär, samt olika sandfraktioner. Höjdskillnaderna är relativt små inom fastigheten. Enligt jordartskartan består jordlagren i området av sand och grus (SGU, 2012). Naturliga jordlager kan betecknas som genomsläppliga (Naturvårdsverket, 1999). Grundvattennivån inom aktuellt område i östra delarna av Ystad påträffas relativt ytligt kring en till två meter under markytan. 3 Riktvärden och markanvändning 3.1 Riktvärden jord Naturvårdsverkets generella riktvärden baseras på två kategorier av markanvändning enligt tabell 1 nedan (Naturvårdsverket, 2009). 4(9)

5 Sydslipers AB Uppdragsnr: Dokumentnr: RAPPORT Tabell 1. Markanvändningskategorier enligt Naturvårdsverket (2009). Marktyp Beskrivning KM MKM Känslig Mark, markkvalitén begränsar inte val av markanvändning och de flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Avser t.ex. bostäder, odling, grundvattenuttag och parkmark. Mindre Känslig Mark, markkvalitén begränsar val av markanvändning. Avser t.ex. kontor, industrier och vägar. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas. Mot bakgrund av att fastigheten Maskinisten 1 planeras att användas för handelsändamål bedöms det undersökta området tillhöra mindre känslig markanvändning (MKM) enligt ovan angivna terminologi, vilket medför att riktvärden för denna markanvändning har använts för bedömningar av jordprover i aktuell rapport. 3.2 Riktvärden grundvatten För bedömning av analysresultat avseende alifatiska och aromatiska kolväten inklusive bensen, toluen, etylbensen och xylener (BTEX) samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH) har Svenska Petroleum Institutets riktvärden för ämnen i grundvatten använts och då riktvärden för Ångor i byggnader (SPI, 2011). Dessa riktvärden har valts mot bakgrund av närliggande verksamhetslokaler på omkringliggande fastigheter och planerad byggnation inom fastigheten Maskinisten 1. Vidare saknas det svenska riktvärden för metaller, med undantag för bly, i grundvatten. För bedömning av analysresultat används därför holländska intervention values (VROM, 2000). Intervention values utgör värden, som om de överskrids, innebär risk för människors hälsa och miljön. 4 Utförd undersökning 4.1 Fältarbete Provtagning av jord utfördes genom skruvborrsprovtagning den 21 juni Borrning genomfördes till ett djup mellan 1,6 och 3,1 m under markytan i tio provpunkter (SB1 till SB10). Grundvattenrör installerades i två provpunkter (SB1 och SB5) för provtagning och inmätning av grundvatten. Vid jordprovtagning uttogs ett samlingsprov per 0,5 m borrdjup. Vid avvikande jordlager eller tecken på förorening anpassades provtagningen till detta. Totalt togs 47 jordprover ut och analyserades med en direktvisande fotojoniseringsdetektor (PID), med avseende på lättflyktiga kolväten (VOC). Efterföljande grundvattenprovtagning utfördes den 28 juni Provtagningen utfördes med engångsbailers efter att grundvattennivån mätts in och grundvattenrören omsättningspumpats. 5(9)

6 Sydslipers AB Uppdragsnr: Dokumentnr: RAPPORT Lokalisering av samtliga provpunkter redovisas i situationsplan, se bilaga 1. Observationer och resultat från utförd jordprovtagning, PID-analyser och inmätning av grundvattennivåer redovisas i ett fältprotokoll, se bilaga Laboratorieanalyser Val av jordprover som skickats för analys på laboratorium har baserats på erhållen information om tidigare verksamhet, fältobservationer, geologi och hydrologi samt resultat från utförda fältanalyser med PID. Samtliga laboratorieanalyser avseende jord och grundvatten har utförts av det ackrediterade laboratoriet ALS Scandinavia. 5 Resultat 5.1 Fältanalyser Samtliga fältanalyser med PID-instrument avseende förekomst av VOC i uttagna jordprov visade på relativt låga halter, <15 ppm. 5.2 Laboratorieanalyser, jord Totalt har sex jordprov, inom ramen för aktuell undersökning, analyserats på laboratorium med avseende på metaller. Vidare har sex jordprov analyserats med avseende på alifatiska och aromatiska kolväten samt PAH. Analysresultaten sammanställs och jämförs med tillämpbara riktvärden i bilaga 3. Samtliga parametrar och detektionsgränser redovisas i laboratoriets analysrapporter, se bilaga 5. Av analysresultaten avseende jord framgår att koppar, bly och zink påvisats i halter överstigande riktvärden för MKM. Övriga detekterade halter av analyserade ämnen understiger tillämpbara riktvärden. Förutom metaller har även alifater >C16-C35, aromater >C16-C35, PAH-M och PAH-H detekterats i jord vid utförda analyser inom ramen för aktuell undersökning. 5.3 Laboratorieanalyser, grundvatten Inom ramen för aktuell undersökning har två grundvattenprov (provpunkt SB1 och SB5) tagits ut och analyserats på laboratorium. Uttagna grundvattenprov har analyserats med avseende på metaller, alifatiska och aromatiska kolväten samt PAH. Halter av detekterade ämnen sammanställs och jämförs med tillämpbara jämförelsevärden i bilaga 4. Analysrapporten med samtliga parametrar och detektionsgränser återfinns i sin helhet i bilaga 5. Utförda analyser avseende grundvatten inom ramen för aktuell undersökning visar på detekterbara halter av metaller, toluen, xylener, aromater >C8-C10 6(9)

7 Sydslipers AB Uppdragsnr: Dokumentnr: RAPPORT samt PAH. Av analysresultaten framgår att samtliga detekterade halter av analyserade ämnen understiger tillämpbara jämförvärden. 6 Utvärdering Inom ramen för aktuell miljöteknisk markundersökning har koppar, bly och zink påvisats i jord i halter överstigande jämförvärden för MKM påvisats. Halter av nämnda metaller överstigande riktvärden för MKM har noterats i ytliga fyllnadsmassor (0-0,5 meter under markytan) i provpunkter lokaliserade i västra, sydvästra samt östra delen av fastigheten. Då fyllnadsmassorna, som huvudsakligen består av sand, med ställvisa inslag av tegel och slagg, förekommer inom hela fastigheter bedöms det som troligt att halter av analyserade ämnen överstigande tillämpbara riktvärden även kan förekomma i fyllnadsmassorna inom andra delområden där analys avseende ytjord inte utförts inom ramen för aktuell undersökning. Inga halter av analyserade ämnen i jord överstigande riktvärden för MKM har påvisats i naturliga jordlager inom ramen för aktuell undersökning, varför den vertikala spridningen bedöms som begränsad. Halter överstigande riktvärden för MKM bedöms således förekomma huvudsakligen i fyllnadsmaterialet. Vid tidigare utförd markundersökning utförd av VA-Teknik & Vattenvård (2003) noterades halter av bly överstigande riktvärde för MKM i ytliga fyllnadsmassor inom norra delen av fastigheten. Även förhöjda halter oljekolväten påvisades i samma jordprov. Även inom övriga delar av fastigheten detekterades alifatiska och aromatiska kolväten i jord, dock i halter som bedöms vara under riktvärden för MKM. I samband med undersökningen togs även ett jordprov ut från naturlig sand (0,9-1,2 meter under markytan) i provpunkt lokaliserad i sydvästra delen av fastigheten. Liksom vid nu utförd markundersökning påvisades inga halter av analyserade ämnen överstigande riktvärden för MKM i naturliga jordlager inom fastigheten. Inga halter av analyserade ämnen överstigande tillämpbara jämförvärden har påvisats i grundvattnet inom ramen för aktuell undersökning varför påverkan från påvisade föroreningar i ytliga fyllnadsmassor bedöms vara begränsad. 7 Slutsatser och rekommendationer Mot bakgrund av resultaten och utförd bedömning av föroreningssituationen görs följande slutsatser och rekommendationer: Av analysresultaten framgår att koppar, bly och zink påvisats i fyllnadsmaterial i halter överstigande riktvärden för MKM. Övriga detekterade halter i jord understiger tillämpbara riktvärden för MKM. Inga halter av analyserade ämnen i jord överstigande riktvärden för MKM har påvisats i naturliga jordlager inom ramen för aktuell och tidigare utförd markundersökning varför den vertikala spridningen bedöms som begränsad. 7(9)

8 Sydslipers AB Uppdragsnr: Dokumentnr: RAPPORT Analysresultat avseende uttagna grundvattenprover visar för samtliga ämnen på halter understigande tillämpbara jämförvärden. Sanering av förorenad jord, huvudsakligen fyllnadsmassor, med halter av analyserade ämnen överstigande riktvärde för MKM bör utföras inför planerad byggnation. Mot bakgrund av resultat från tidigare och aktuell miljöteknisk markundersökning bedöms föroreningens utbredning vara begränsad i vertikalled varför schaktsanering där förorenad jord avlägsnas för transport till godkänd mottagningsanläggning bedöms vara en lämplig åtgärd. I samband med sanering av förorenad jord bör miljökontroll med verifieringsprovtagning utföras för att säkerställa att eventuellt kvarvarande halter i jord understiger tillämpbara riktvärden för MKM. Enligt miljöbalken 10 kap 11 skall den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om område tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. DGE Mark och Miljö Upprättad av Granskad av Johan Kleman Linda Karlsson 8(9)

9 Sydslipers AB Uppdragsnr: Dokumentnr: RAPPORT Referenser Naturvårdsverket, Metodik för inventering av förorenade områden. Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Rapport Naturvårdsverket, Rapport Riktvärden för förorenad mark, september SGU, Digitala karttjänsterna jordarts- och bergrundskartan, SPI, Svenska Petroleum Institutets rapport Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Reviderad VA-Teknik & Vattenvård, Miljöteknisk undersökning av Maskinisten 1, Ystad kommun. Rapport daterad VROM, The Netherlands Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment. Circular on target values and intervention values for soil remediation, Annex A: Target values, soil remediation intervention values and indicative levels for serious contamination Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, E-post med information om fastigheten Maskinisten 1 samt omgivande fastigheter från miljöinspektör Annette Svahn (9)

10 Infart Provpunkter jord och grundvatten, SB1 och SB5 DRAGONGATAN Järnvägsspår MASKINISTEN 1 0 m 20 m 40 m Ej angiven

11 Sydslipers AB Bilaga 2 Miljöteknisk markundersökning - Fältnoteringar Fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun Datum : Prov-ID (provdjup) Fältnoteringar Jordart VOC 1 (ppm) Övrigt Analys 2 SB1 (0-0,5) F/Mullhalltig siltig sand, slagg, tegel 9 M, A, P SB1 (0,5-0,8) F/Mullhalltig siltig sand, slagg, tegel 9 SB1 (0,8-1,0) Matjord 11 SB1 (1,0-1,6) Grågrön finsandig mellansand 12 Grundvattennivå A, P var 1,71 m u my SB (1,6-2,1) Grå grusig sand 11 SB1 (2,1-2,6) Grå grusig sand 10 SB2 (0-0,4) F/Sand, slagg 6 SB2 (0,4-0,9) F/Sand, tegel 14 A, P SB2 (0,9-1,1) Matjord 10 SB2 (1,1-1,6) Grå finsandig mellansand 10 SB2 (1,6-3,1) Grå finsandig mellansand 8 SB3 (0-0,3) F/Sand, slagg, tegel 7 M SB3 (0,3-1,1) Fyllning,Sand, tegel; Matjord från 0,6 m 7 Lite mtrl på skruv SB3 (1,1-1,8) Brun finsandig mellansand 8 SB3 (1,8-2,3) Grå mellansandig finsand 9 SB3 (2,3-3,1) Grå mellansandig finsand 9 SB4 (0-0,5) F/Sand, slagg, tegel 8 M SB4 (0,5-0,7) F/Sand, slagg, tegel - Inget mtrl på skruv SB4 (0,7-1,2 Matjord - SB4 (1,2-1,6) Brun finsandig mellansand - SB5 (0-0,5) F/Sand, inslag av slagg 7 SB5 (0,5-0,8) Matjord av torvkaraktär 15 A, P SB5 (0,8-1,6) Brun finsandig mellansand 8 SB5 (1,6-2,1) Grå melalnsandig finsand 8 Grundvattennivå var 1,82 m u my SB5 (2,1-2,6) Grå mellansandig finsand 8 SB5 (2,6-3,0) Grå mellansandig finsand 8 SB6 (0-0,7) F/Sand, tegel 7 SB6 (0,7-0,9) Matjord av torvkaraktär 6 M SB6 (0,9-1,6) Brun finsandig mellansand 7 SB7 (0-0,5) F/Sand, tegel 8 M SB7 (0,5-0,8) Matjord av torvkaraktär 6 SB7 (0,8-1,6) Brun finsandig mellansand 6 SB8 (0-0,6) F/Finsand, mullhaltig - Inget mtrl på skruv SB8 (0,6-0,8) Matjord av torvkaraktär 6 SB8 (0,8-1,3) Brun finsandig mellansand 9 SB8 (1,3-1,7) Brun finsandig mellansand 9 SB8 (1,7-2,2) Grå mellansandig finsand 10 A, P SB8 (2,2-2,6) Grå mellansandig finsand 10 SB8 (2,6-3,1) Grå ngt siltig mellansandig finsand 9

12 SB9 (0-0,7) F/Svart mullhaltig siltig finsand 10 A, P SB9 (0,7-0,9) Matjord av torvkaraktär 9 SB9 (0,9-1,6) Brun finsandig mellansand 7 SB9 (1,6-2,2) Grå ngt grusig sand 7 M SB9 (2,2-2,6) Grå ngt grusig sand 8 SB9 (2,6-3,1) Grå ngt grusig sand 7 SB10 (0-0,4) F/Finsand, mullhaltig, slagg 8 SB10 (0,4-1,0) Matjord av torvkaraktär 7 SB10 (1,0-1,5) Brun finsandig mellansand 7 SB10 (1,5-2,0) Grå finsandig mellansand 8 SB10 (2,0-2,5) Grå finsandig mellansand 7 SB10 (2,5-3,0) Grå finsandig mellansand 6 1 VOC= flyktiga organiska kolväten 2 Förklaring analyser: M=metaller, A=alifatiska och aromatiska kolväten inkl. BTEX, P=PAH m u my= meter under markytan

13 Sydslipers AB Bilaga 3 Miljöteknisk markundersökning - Analysresultat jord Fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun Uppdragsnr: Samtliga halter med undantag för torrsubstans anges i mg/kg TS Datum : Detekterade halter anges i fet stil Skuggade celler anger halter över riktvärden för MKM Analysparameter SB1 (0-0,5) SB1 (1,0-1,6) SB2 (0,4-0,9) SB3 (0-0,3) SB4 (0-0,5) SB5 (0,5-0,8) SB6 (0,7-0,9) SB7 (0-0,5) SB8 (1,7-2,2) SB9 (0-0,7) SB9 (1,7-2,2) Torrsubstans (%) 87,6 92,2 77,9 81,6 84,7 81,4 82,8 93,3 80,6 83,8 84,8 - As 9, ,3 7,64-7,91 4, ,48 25 Ba ,2 50, , Cd 0, ,453 1,11-0,337 0, < Co 3, ,38 3,88-2,10 1, ,18 35 Cr 11, ,95 34,0-7,94 4, , Cu 55, , , ,1 200 Hg 0, ,276 0,327 - <0.2 < <0.2 2,5 Ni 12, ,11 15,4-9,99 11, , Pb ,8-36,6 48, ,4 400 V 13, ,4 12,9-18,2 7, , Zn ,1 500 Bensen <0,010 <0,010 <0, <0, <0,010 <0,010-0,04 Toluen <0,050 <0,050 <0, <0, <0,050 <0, Etylbensen <0,050 <0,050 <0, <0, <0,050 <0, Xylener <0,050 <0,050 <0, <0, <0,050 <0, Summa TEX <0,10 <0,10 <0, <0, <0,10 <0, Alifater >C5-C8 <10 <10 < < <10 <10-80 Alifater >C8-C10 <10 <10 < < <10 < Alifater >C10-C12 <20 <20 < < <20 < Alifater >C12-C16 <20 <20 < < <20 < Alifater >C16-C35 28 <20 < <20 < Aromater >C8-C10 <0,480 <0,480 <0, <0, <0,480 <0, Aromater >C10-C16 <1,24 <1,24 <1, <1, <1,24 <1,24-15 Aromater >C16-C35 <1,0 <1, <1,0 - - <1,0 <1,0-30 PAH L <0,15 <0,15 <0, <0, <0,15 <0,15-15 PAH M 2,0 <0,25 2,6 - - <0, <0,25 0,73-20 PAH H 2,6 <0,32 2,8 - - <0, <0,32 0, Naturvårdsverkets riktvärden för Mindre känslig markanvändning (MKM) Rapport Riktvärden för förorenad mark Prov-ID Riktvärde MKM 1

14 Sydslipers AB Bilaga 4 Miljöteknisk markundersökning - Analysresultat grundvatten Fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun Uppdragsnr: Detekterade halter är fetstilta Datum : Analysparameter Enhet SPI Holländska Prov-ID jämförelsevärden 2 SB1 SB5 Ångor i byggnader Intervention values 2 As µg/l 1,57 7,17-60 Ba µg/l 65, Cd µg/l <0,05 0,223-6 Co µg/l 0,774 2, Cr µg/l 0,918 0, Cu µg/l 3,04 4,28-75 Ni µg/l 2,44 12,5-75 Pb µg/l 2,21 3,92-75 Zn µg/l 3,44 13,9-800 Hg µg/l <0,02 <0,02-0,3 Bensen µg/l <0,20 <0, Toluen µg/l <0,20 0, Etylbensen µg/l <0,20 <0, Xylener µg/l <0,20 0, Alifater >C5-C8 µg/l <10 < Alifater >C8-C10 µg/l <10 < Alifater >C10-C12 µg/l <10 < Alifater >C12-C16 µg/l <10 < Alifater summa C5-C16 µg/l <20 < Alifater >C16-C35 µg/l <10 < Aromater >C8-C10 µg/l 0,28 0, Aromater >C10-C16 µg/l <0,775 <0, Aromater >C16-C35 µg/l <1 < PAH-L µg/l 0,12 0, PAH-M µg/l 0,023 0, PAH-H µg/l <0,040 0, Noteringar: 1 För oljekolväten och PAH har Svenska Petroleum Institutet (SPI, 2011) förslag till riktvärden för grundvatten (SPI-RV) använts. Rapport SPI Rekommendation - Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. 2 För metaller har holländska intervention values enligt Crommentuijn m.fl., (VROM, 2000) använts. "Maximum permissible and negligible concentrations for some organic substances and pesticides", Journal of Environmental Management, 58:

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl LKAB Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl Slutlig Kiruna 2016-12-05 Datum 2016-12-05 Uppdragsnummer 1320021273 Utgåva/Status Slutlig Anneli Jonsson Laila Olsson Kristin Stadling Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad Brösarp 2014-01-20 Beställare: Ystads kommun Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 2013-05-24, s 1 (5) Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag av utfört miljöteknisk utredning

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

1.0 INLEDNING. 1.1 Undersökningens syfte. 1.2 Undersökningens omfattning 2.0 OMRÅDESBESKRIVNING DATUM UPPDRAGSNUMMER

1.0 INLEDNING. 1.1 Undersökningens syfte. 1.2 Undersökningens omfattning 2.0 OMRÅDESBESKRIVNING DATUM UPPDRAGSNUMMER DATUM 2015-08-31 UPPDRAGSNUMMER 1535103 TILL Andrea Ström Tyresö kommun KOPIA FRÅN Christer Loftenius E-POST christer_loftenius@golder.se PM MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖR FASTIGHETERNA KUMLA 3:1247,

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Kyrkviken, Lidingö. Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Författare. Elin Andersson, Karin Pehrson och David Engdahl.

Kyrkviken, Lidingö. Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Författare. Elin Andersson, Karin Pehrson och David Engdahl. Grap 14298 Kyrkviken, Lidingö Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Författare Elin Andersson, Karin Pehrson och David Engdahl Reviderad version Geosigma AB 2015-03-13 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning 22 Beställare: Kungsleden AB Box 70414 10725 Stockholm Beställarens representant: Krister Johansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan 5 112 21 Stockholm Ksenija O Köll Caroline

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kärr 1:8, Stenungsunds kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kärr 1:8, Stenungsunds kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kärr 1:8, Stenungsunds kommun 2007-08-30 Uppdragsnummer: 10093648 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Sander Anfinset Godkänd av: Johan Alm RAPPORT

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Beställare: Drakfastigheter

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

RAPPORT. Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun

RAPPORT. Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun RAPPORT Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun 2016-05-18 RAPPORT Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk

Läs mer

mförda markundersökningar Kv. Kilen,

mförda markundersökningar Kv. Kilen, Redovisning av genom Ronneby Uppdragsnr. 108451 2012-08-27 mförda markundersökningar Kv. Kilen, Förord Ronneby kommun planerar att ändra användningen av ett centralt beläget område från industri- och järnvägsområde

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ENRAX Fastighet AB YSTAD MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KRANSKÖTAREN 5 & SVARVAREN 4 BRÖSARP 2011-08-18 Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson 1. BAKGRUND Ystads kommun har lämnat in ett förslag

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN BLUE WALL CONSTRUCTION AB UPPDRAGSNUMMER 300006 PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN VERSION.0 205-02-03 SWECO ENVIRONMENT AB JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ ANDREAS

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun Brösarp 2015-01-12 Beställare: Jan Rundkvist Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Niklas Persson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun Brösarp 2014-02-18 Beställare: Ystads Industrifastigheter AB Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Datum 2017-09-27 Ramböll Sverige AB Efterbehandling av förorenat område inom Hospitalsgatan 20 fastigheten Nikolai 3:311 m.fl., Örebro

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Utbyggnad av Ramundergården, Laxå PM GEOTEKNIK

PM GEOTEKNIK. Utbyggnad av Ramundergården, Laxå PM GEOTEKNIK Författare Sara Andersson Mobilnummer 070-5538328 sara.k.andersson@afconsult.com Datum 2017-02-16 Uppdragsnummer 732100 Beställare Aggeruds bygg PM GEOTEKNIK Utbyggnad av Ramundergården, Laxå ÅF-INFRASTRUCTURE

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 PM Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (7) PM Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun Miljöteknisk

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 Upprättad av: Anna Vickman Granskad av: Ellen Samuelsson Uppdragsnr: 1013 2527 Daterad:

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB Author Elisabet Pennman Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDER- SÖKNING PROJEKT YSTAD ARENA

MILJÖTEKNISK MARKUNDER- SÖKNING PROJEKT YSTAD ARENA SAMHÄLLSBYGGNAD YSTAD KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDER- SÖKNING PROJEKT YSTAD ARENA Fastigheterna Vallgraven 24 m.fl. UTVÄRDERING BRÖSARP 2009-07-08 Peter Nilsson Marie Karlsson BAKGRUND Ystad kommun, Samhällsbyggnad

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Svartmunken 1 i Halmstad Halmstads kommun Uppdragsnr:

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Svartmunken 1 i Halmstad Halmstads kommun Uppdragsnr: Översiktlig miljöteknisk markundersökning Svartmunken 1 i Halmstad Halmstads kommun 2015-02-17 Uppdragsnr: 10209261 Uppdragsnr: 10209261 Daterad: 2015-02-17 Handläggare: Ulf Hempel Översiktlig miljöteknisk

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD FOTO: GRONTMIJ 2014 Umeå 2016-05-11 rev. 2016-07-07 Uppdragsansvarig: KLARA ERIKSSON HIFAB AB Brogatan 1 903 25 UMEÅ Kontaktperson

Läs mer

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge.

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge. Sida 1 av 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun Att: David Arvidsson Munkhättevägen 45 147 85 Tumba PM Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i

Läs mer

Tel: E-post:

Tel: E-post: DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Nyby Laholms kommun, Laholm 2014-03-27 Uppdragsnr: 411412 Dokumentnr: 489414 Rapport upprättad av Kvalitetsgranskare Rebecka Olsén Jens

Läs mer

Markundersökningsrapport

Markundersökningsrapport Markundersökningsrapport Kronetorp Park AB Fördjupad miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun Malmö 2014-12-22 Fördjupad miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun Markundersökningsrapport

Läs mer

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10 Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, 1 Inledning Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun BILAGA RA8:3 Brunnar - dagvatten, mm Y10 Y9 DNB301 DNB293 BILAGA RA8:4 DNB562 DNB561 DNB560 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 m WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Klippans kommun Kompletterande

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012

Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012 Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012 Torsås kommun Upprättad av: Jens Johannisson Tel: 0703-11 55 32 E-post: jens.johannisson@dge.se DGE Mark och Miljö Kalmar Göteborg Malmö Säte i Kalmar

Läs mer

Uppdrag nr. 12U PM Miljöteknik. KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad.

Uppdrag nr. 12U PM Miljöteknik. KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad. Uppdrag nr. 12U20653 PM Miljöteknik KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad www.bjerking.se Uppdrag nr.12u20653 Sida 2 (6) PM Miljöteknik Uppdragsnamn Kv Ståthållaren 5 m fl Stockholms Stad

Läs mer

RAPPORT. Ängelsberg 1:19. Fyrmästaren AB. Sweco Environment AB. Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Ängelsberg 1:19. Fyrmästaren AB. Sweco Environment AB. Västerås Vatten och miljö RAPPORT Fyrmästaren AB Ängelsberg 1:19 Uppdragsnummer 1186310000 Utredning och bedömning avseende buller, säkerhetsrisker, magnetfält samt markföroreningar i anslutning till den f.d. ventilfabriken i Ängelsberg.

Läs mer

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis?

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Seminariedag 7 mars 2014 Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Tillsyn förorenad mark: David Lalloo och Jessica Ewald En översiktlig miljöteknisk

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer