RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kärr 1:8, Stenungsunds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kärr 1:8, Stenungsunds kommun"

Transkript

1 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kärr 1:8, Stenungsunds kommun Uppdragsnummer: Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Sander Anfinset Godkänd av: Johan Alm

2 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markunderökning Kärr 1:8, Stenungsunds kommun Kund Stenfast i Stenungsund AB Uddevallavägen Stenungsund Konsult WSP Environmental Rullagergatan Göteborg Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Kontaktpersoner Therese Häggström WSP Environmental Sander Anfinset WSP Environmental L:\3501\Stenungsunds kommun\ MoV_Kärr 1.8, Stenungsund\3_Dokument\37_Rapport\Rapport Avancerad Kärr 8.1.doc Mall: Rapport dot ver :40 2 (13)

3 Innehåll 1 Uppdrag och syfte 4 2 Områdesbeskrivning 4 3 Verksamhetsbeskrivning 5 4 Riktvärden och markanvändning Riktvärden för jord Riktvärden för grundvatten 7 5 Undersökningen Jord Grundvatten 8 6 Resultat och utvärdering Fältobservationer Organiska föreningar i jord Metallföreningar i jord Organiska föreningar i grundvatten Metallföreningar i grundvatten 11 7 Slutsatser och rekommendationer 11 Bilagor 1. Provtagningsplan 2. Fältprotokoll 3. Analysrapporter L:\3501\Stenungsunds kommun\ MoV_Kärr 1.8, Stenungsund\3_Dokument\37_Rapport\Rapport Avancerad Kärr 8.1.doc Mall: Rapport dot ver :40 3 (13)

4 1 Uppdrag och syfte WSP Environmental har genom WSP Samhällsbyggnad fått i uppdrag av Stenfast i Stenungsund AB att göra en översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheten Kärr 1:8 i Stenungsunds kommun. I samband med den miljötekniska undersökningen gjordes på fastigheten även en geoteknisk undersökning och en radonundersökning. Resultaten från dessa finns redovisat i rapporterna: Kärr 1:8 Stenungsund - Geoteknisk undersökning daterad och Kärr 1:8, Stenungsund - PM-Markradon daterad (WSP 2007a och WSP 2007b) Markundersökningen har gjorts med anledning av att Stenfast i Stenungsund AB ansökt om bygglov och planerar tillbyggnad för utökad småindustri. Man har även uttryckt behov att ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Uppdraget har syftat till att översiktligt kartlägga föroreningsstatusen inom området, utföra en förenklad riskbedömning och ge rekommendationer för eventuellt fortsatt arbete. 2 Områdesbeskrivning Fastighet Stenungsund Kärr 1:8 ligger ca 5 km öster om centrala Stenungsund och avgränsas av vägar, i väster av väg E6, i söder av väg 649 och i öster av en lokalväg (se figur 2.1). Fastigheten har en yta på m 2 och hörde tidigare till Stenungsund Kärr 1:1 som avstyckades L:\3501\Stenungsunds kommun\ MoV_Kärr 1.8, Stenungsund\3_Dokument\37_Rapport\Rapport Avancerad Kärr 8.1.doc Mall: Rapport dot ver 1.0 Figur 2.1 Undersökningsområdet är beläget i den blå ringen. Utdrag ur digitala gröna kartan, Lantmäteriverket Undersökningsområdet är relativt plant, marknivåskillnaden har inte uppmätts men bedöms uppgå till ca 0,5 m. Underlaget utgörs i huvudsak av ett 0,2-0,3 m tjockt :40 4 (13)

5 lager av grus och krossmaterial (Jan-Ove Gustavsson 2005). En yta på ~ m 2 av fastigheten är asfalterad och förutom de gjutna betonggrunderna under byggnaderna finns en betongplatta vid västra kortsidan av grossistbyggnaden (figur 2.2) Byggnaderna på fastigheten värms upp med el och fastigheten är ej ansluten till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Den östra och västra fastighetsgränsen kantas av grävda diken, i vilka dagvattnet går. I det sydöstra hörnet ligger en nedgrävd avloppstank på 12 m 3. Förekomst av farligt avfall är inte känd. För övrigt avfall ansvarar de enskilda hyresgästerna och hanteras av Stenungsunds renhållning. Enligt SGU:s jordartskarta består jordarterna i Stenungsundsområdet av ett tunt osammanhängande jordtäcke eller kalt berg och glaciala sediment, dvs. lera som kan ha inslag av silt eller sand (SGU 2007). Figur 2.2 Betongplatta (i centrum av bilden) vid den västra kortsidan av grossistbyggnaden. L:\3501\Stenungsunds kommun\ MoV_Kärr 1.8, Stenungsund\3_Dokument\37_Rapport\Rapport Avancerad Kärr 8.1.doc Mall: Rapport dot ver Verksamhetsbeskrivning Fastigheten ägs och förvaltas av Stenfast i Stenungsund AB sedan Fram till 1991 då fastigheten avstyckades från Kärr 1:1 utgjordes området av odlad åkermark. Under 1992 hårdgjordes underlaget och följande år etablerade Vägverket lagerverksamhet på fastigheten. De verksamheter som förekommit på fastigheten kan sammanfattas som följer: Lager för vägsalt och till viss del uppställning av fordon. (Vägverket) Svetsning av stålrör. Verksamheten bedrevs av underentreprenör till Borealis AB, Foster Wheeler France och varade i 8 månader Båtuppställning och försäljning av begagnade båtar (Stenungs båtar) Grossistverksamhet med lagring och försäljning av plastprodukter (Aqua-Line Pipe Systems AB) :40 5 (13)

6 Grossistverksamhet med lagring och försäljning av golfutrustning (On Course). Figur 3.1 Grossistbyggnaden. Den östra delen hyrs av Aqua-Line Pipe Systems AB och den västra delen hyrs av On Course. Den västra delen av fastigheten, som varken är asfalterad eller bebyggd, fungerar idag som förvaringsställe för byggcontainers, baracker och släpvagnar. Dessutom förekommer högar av armeringsjärn samt högar med grus och från fastigheten schaktat material innehållande metallskrot. Inga kända olyckor eller ofrivilliga utsläpp av kemikalier har förekommit. Ett par hundra meter sydöst om Kärr 1:8, på grannfastigheten Kärr 1:1 ligger en sorteringsstation, i övrigt utgörs närområdet av brukad åkermark och vägar. 4 Riktvärden och markanvändning 4.1 Riktvärden för jord I denna rapport jämförs resultaten av undersökningen med generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket 1996) och de riktvärden som finns tillgängliga i förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer (Naturvårdsverket 1998). Riktvärdena är uppdelade på olika typer av markutnyttjande. De typer av exponering som beaktas vid de olika markanvändningsalternativen sammanställs i tabell 4.1. L:\3501\Stenungsunds kommun\ MoV_Kärr 1.8, Stenungsund\3_Dokument\37_Rapport\Rapport Avancerad Kärr 8.1.doc Mall: Rapport dot ver 1.0 Tabell 4.1 Exponeringsvägar som beaktas vid de olika markanvändningsalternativen (Naturvårdsverket 1996, 1998). Exponeringsväg KM MKM-GV MKM Människor Intag av jord (oralt) x x x Hudkontakt x x x Inandning av damm x x x Inandning av ångor x x x Intag av grundvatten x x Intag av grönsaker x Intag av fisk x Miljö Effekter inom området x x x Effekter i ytvattenrecipient x x x :40 6 (13)

7 Känslig Markanvändning (KM) Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken skall t ex kunna utnyttjas för bostäder, daghem, odling etc. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. Mindre Känslig Markanvändning med Grundvattenskydd (MKM-GV) Markkvaliteten begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t ex användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattenuttag kan ske på ett visst avstånd från föroreningen. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas på objektet på sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas på området tillfälligt. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. Mindre Känslig Markanvändning (MKM) Som MKM-GV, men utan grundvattenuttag. Undersökningsområdet planeras för utbyggnation av småindustri och den övergripande målsättningen är att området ska kunna utnyttjas som industrimark på samma sätt som i dagsläget. Exponerade grupper antas vara vuxna som vistas på objektet på sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas på området tillfälligt. Fastigheten angränsar till brukad åkermark och det finns närliggande brunnar för uttag av dricksvatten (SGU Brunnsarkivet 2007). Detta motiverar att undersökningsresultaten tills vidare jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM-GV. Vid förändrad markanvändning inom undersökningsområdet bör en förnyad bedömning göras om lämpliga riktvärden för mark. 4.2 Riktvärden för grundvatten L:\3501\Stenungsunds kommun\ MoV_Kärr 1.8, Stenungsund\3_Dokument\37_Rapport\Rapport Avancerad Kärr 8.1.doc Mall: Rapport dot ver 1.0 Det finns i dagsläget inga fastställda svenska riktvärden för föroreningar i grundvatten. Uppmätta halter av organiska ämnen i grundvattnet har därför i första hand jämförts med Kemaktas riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer och Naturvårdsverkets indelning i tillstånd för förorenat grundvatten (Kemakta 2006, Naturvårdsverket 1999). I andra hand kan holländska riktvärden för grundvatten användas för jämförelse (VROM 2000). Kemaktas riktvärden utgår från olika typer av markanvändning och känslighet inom det förorenade området och dess närhet. Om ett skyddsvärt ytvatten finns i närheten har exempelvis ett riktvärde tagits fram för att säkerställa att detta skyddas. För metaller används Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten baserat på det hälsobaserade gränsvärdet på dricksvatten (Naturvårdsverket 1999, Svenska Livsmedelsverket 2001). I första hand används otjänligt och i andra hand tjänligt med anmärkning, vilket innebär en mindre tillfredställande sammansättning som inte bedöms medföra hälsorisker :40 7 (13)

8 5 Undersökningen Med kännedom om befintlig och tidigare verksamhet utfördes en riktad provtagning samt viss stickprovtagning. Jordprovtagningen utfördes av WSP Samhällsbyggnad , under ledning av WSP Environmental. Samtliga provpunkters placering framgår av provtagningsplanen, bilaga 1. Kemiska analyser på jord och grundvatten utfördes av ALS Analytica, som är ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium. Dokumentation av fältarbetet redovisas i fältprotokollet, se bilaga Jord Jordprover togs ut som samlingsprov för varje halvmeter direkt från skruvborren och förpackades i diffusionstäta påsar av Rilanstyp. Samtliga prover analyserades för flyktiga organiska ämnen (VOC), med hjälp av en portabel fotojoniseringsdetektor (PID) av typen Photovac Resultaten av PID-mätningen användes som underlag för val av vilka prover som skulle sändas till laboratorieanalys med avseende på organiska ämnen Jordprovtagningen utfördes med skruvborr i 6 st provpunkter till 3 m u my (meter under markytan). Jordprov togs ut som samlingsprov per 0,5 meter i vertikalled, direkt från borrkronan. De undersökta jordlagren dokumenterades med avseende på jordart, lukt och utseende. Samtliga jordprov analyserades med avseende på flyktiga organiska ämnen (VOC) med fotojonisationsdetektor, så kallad PID. 5.2 Grundvatten I samband med skruvprovtagningen installerades grundvattenrör av HDPE-plast i provpunkt GW2 och GW6. Rören placerades med en meter filter i grundvattennivå och tätades med bentonit mot inläckage av ytvatten. Grundvattenprovtagning utfördes efter att grundvattennivåerna stabiliserats. Före provtagningen vägdes nivåerna av och vattnet i rören omsattes. Uppmätta grundvattennivåer redovisas i fältprotokollet, se bilaga 2. L:\3501\Stenungsunds kommun\ MoV_Kärr 1.8, Stenungsund\3_Dokument\37_Rapport\Rapport Avancerad Kärr 8.1.doc Mall: Rapport dot ver Resultat och utvärdering 6.1 Fältobservationer I samband med provtagningen noterades inga indikationer på förorening. Fyllnadsmaterialets mäktighet varierar mellan 1-3 m. PID-mätningarna visade på låga värden av VOC. Övriga resultat av fältanalyser och fältobservationer redovisas i fältprotokollet, bilaga Organiska föreningar i jord Totalt 6 st jordprov togs ut för analys på laboratorium med avseende på organiska ämnen. Resultaten av analyserna framgår av laboratoriets rapporter i bilaga 3 och sammanställs tillsammans med aktuella riktvärden i tabell :40 8 (13)

9 Tabell 6.1 Halter i mg/kg TS av analyserade organiska föreningar i jordprov jämfört med riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning med Grundvattenskydd (Naturvårdsverket 1996, 1998). Angivna riktvärden avser normaltäta jordarter. Parameter Alifater Riktvärde MKM-GV 1: (0,5-1,0) 2: (1,0-1,5) Provpunkt (m u my) 3: (1,0-1,5) 4: (1,5-2,0) 5: (1,0-1,5) 6: (0,5-1,0) >C5-C8 200 <10 <10 <10 <10 <10 <10 >C8-C <10 <10 <10 <10 <10 <10 >C10-C <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 >C12-C <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 >C5-C <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 >C16-C <10,0 56,4 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 Aromater >C8-C <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 >C10-C35 40 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 Bensen 0,2 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 Toluen 35 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 Etylbensen 50 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 Xylener 60 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 TEX, s:a 40 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 PAH,s:a canc 7 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 PAH s:a övr 40 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 <0,36 Övrigt TS % - 88,5 87,4 83,6 76,3 83,7 86,4 Av analyserade organiska föreningar i jordprov överstiger inga halter angivna riktvärden. L:\3501\Stenungsunds kommun\ MoV_Kärr 1.8, Stenungsund\3_Dokument\37_Rapport\Rapport Avancerad Kärr 8.1.doc Mall: Rapport dot ver Metallföreningar i jord Totalt 6 st jordprov togs ut för analys på laboratorium med avseende på metaller. Resultaten av analyserna framgår av laboratoriets rapporter i bilaga 3 och sammanställs tillsammans med aktuella riktvärden i tabell :40 9 (13)

10 Tabell 6.2 Halter i mg/kg TS av analyserade metaller i jordprov, jämfört med riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning med Grundvattenskydd (Naturvårdsverket 1996). Parameter Riktvärde Provpunkt (m u my) MKM-GV 1:(0,0-0,5) 2:(0,0-0,5) 3:(0,05-0,5) 4:(0,5-1,0) 5:(0,5-1,0) 6:(0,0-0,5) Arsenik, As 15 <3 <3 <3 <3 <3 <3 Bly, Pb 300 3,61 4,87 1,90 2,38 5,49 2,27 Kadmium, Cd 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Kobolt, Co 60 3,99 4,41 2,86 3,82 2,41 2,68 Koppar, Cu ,4 17,2 8,48 14,0 4,10 7,90 Krom, tot, Cr 250 6,10 8,74 4,74 4,63 6,11 3,14 Kvicksilver, Hg 5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Nickel, Ni 150 4,93 6,47 2,95 4,93 3,35 4,03 Vanadin, V ,4 15,1 4,88 9,35 12,0 5,66 Zink, Zn ,9 27,5 9,34 14,3 24,0 15,3 Av analyserade metaller i jordprov överstiger inga halter angivna riktvärden. 6.4 Organiska föreningar i grundvatten Totalt 2 st grundvattenprov analyserades på laboratorium med avseende på alifater, aromater och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Resultaten av analyserna framgår av laboratoriets rapporter i bilaga 3 och sammanställs tillsammans med aktuella riktvärden i tabell 6.3. L:\3501\Stenungsunds kommun\ MoV_Kärr 1.8, Stenungsund\3_Dokument\37_Rapport\Rapport Avancerad Kärr 8.1.doc Mall: Rapport dot ver 1.0 Tabell 6.3 Halter av analyserade organiska föreningar i grundvattenprov jämfört med riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer (Kemakta 2006, Naturvårdsverket 1998). Parameter Alifater Enhet Riktvärde Dricksvatten Provpunkt (m u my) GW2 >C5-C8 µg/l 100 <10 - >C8-C10 µg/l 100 <10 - GW6 >C10-C12 µg/l 100 <10,0 <0,01 >C12-C16 µg/l 100 <10,0 <0,01 s:a >C5-C16 µg/l 100 <20,0 - >C16-C35 µg/l 100 <10,0 <0,02 Aromater >C8-C10 µg/l 100 <1,00 - >C10-C16 µg/l 100 <2,00 - Bensen µg/l 1 <0,20 - Toluen µg/l 40 <0,20 - Etylbensen µg/l 20 <0,20 - s:a Xylener µg/l 300 <0,20 - PAH,s:a canc µg/l 0,1 <0,069 <0,35 PAH s:a övr µg/l 4 <0,230 <0,45 Av analyserade organiska föreningar i grundvatten överstiger inga halter angivna riktvärden :40 10 (13)

11 6.5 Metallföreningar i grundvatten Totalt 2 st grundvattenprov analyserades på laboratorium med avseende på metaller. Resultaten av analyserna framgår av laboratoriets rapporter i bilaga 3 och sammanställs tillsammans med aktuella riktvärden i tabell 6.5. Tabell 6.5 Halter av analyserade metaller i grundvattenprov, jämfört med Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (SLV 2001). Parameter Enhet Gränsvärde Dricksvatten GW2 Provpunkt GW6 Arsenik, As µg/l 10 4,26 1,80 Bly, Pb µg/l 10 1,75 1,10 Kadmium, Cd µg/l 5 <0,05 <0,05 Kvicksilver, Hg µg/l 1 <0,002 <0,02 Koppar, Cu µg/l ,93 6,14 Krom, tot, Cr µg/l 50 <0,5 0,731 Nickel, Ni µg/l 20 1,73 2,85 Vanadin, V µg/l Zink, Zn µg/l - 13,0 7,11 Av analyserade metaller i grundvatten överstiger inga halter angivna gränsvärden. 7 Slutsatser och rekommendationer Undersökningens syfte har varit att klargöra om marken på fastigheten är förorenad. Enligt resultaten från laboratorieanalyserna understiger de uppmätta halterna i jordproverna uppsatta riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning med Grundvattenskydd (MKM-GV). Inga förhöjda halter av analyserade ämnen har heller påvisats i undersökta grundvattenprov. L:\3501\Stenungsunds kommun\ MoV_Kärr 1.8, Stenungsund\3_Dokument\37_Rapport\Rapport Avancerad Kärr 8.1.doc Mall: Rapport dot ver 1.0 Provtagningsstrategi för området har varit systematisk och erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis har legat till grund för urval av analysparametrar. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att det finns föroreningar i punkter eller områden som inte har undersökts, eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. Enligt miljöbalken 10 kap 9 skall den som äger eller brukar en fastighet oavsett om område tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför att rapporten delges Miljöförvaltningen, Stenungsunds kommun :40 11 (13)

12 WSP Environmental, Göteborg Therese Häggström L:\3501\Stenungsunds kommun\ MoV_Kärr 1.8, Stenungsund\3_Dokument\37_Rapport\Rapport Avancerad Kärr 8.1.doc Mall: Rapport dot ver :40 12 (13)

13 Referenslista Geoteknisk utredning: PM angående markförhållanden och grundläggningsförutsättningar. Jan-Ove Gustavsson KEMAKTA 2006: Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer. AR Naturvårdsverket 1996: Generella riktvärden för förorenad mark. Rapport Naturvårdsverkets förlag. Naturvårdsverket 1998: Förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer. Rapport Naturvårdsverkets förlag. Naturvårdsverket 1999: Metodik för inventering av förorenade områden. Rapport Naturvårdsverkets förlag. SGU 2007: Sveriges Geologiska Undersökning, Jordarter, SGU 2007: Sveriges Geologiska Undersökning, Brunnsarkivet Statens Livsmedelsverk 2001: Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om dricksvatten. SLV 2001:30. VROM 2000: Circular on target values and intervention values for soil remediation. Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. WSP 2007a: och Kärr 1:8 Stenungsund - Geoteknisk undersökning. WSP 2007b: Kärr 1:8, Stenungsund - PM-Markradon. L:\3501\Stenungsunds kommun\ MoV_Kärr 1.8, Stenungsund\3_Dokument\37_Rapport\Rapport Avancerad Kärr 8.1.doc Mall: Rapport dot ver :40 13 (13)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 Upprättad av: Anna Vickman Granskad av: Ellen Samuelsson Uppdragsnr: 1013 2527 Daterad:

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun Sydslipers AB 2012-07-04 Uppdragsnr: 410805 Dokumentnr: 353012 Vår kontakt: Johan Kleman Tel: 0706-171 091 E-post: johan.kleman@dge.se

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl LKAB Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl Slutlig Kiruna 2016-12-05 Datum 2016-12-05 Uppdragsnummer 1320021273 Utgåva/Status Slutlig Anneli Jonsson Laila Olsson Kristin Stadling Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun

RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lilla Bråta, Lerums kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning illa Bråta, erums kommun 2008-07-04 Uppdragsnummer: 10092149 Upprättad av: Therese Häggström Granskad av: Anders indquist Godkänd av: Anders indquist RAPPORT

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad Brösarp 2014-01-20 Beställare: Ystads kommun Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM 2015-05-31, kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Medora 168:60, Skutskär, Älvkarleby kommun Upprättad av: Christina Almgren Granskad av: Anastasia von Hellens

Miljöteknisk markundersökning Medora 168:60, Skutskär, Älvkarleby kommun Upprättad av: Christina Almgren Granskad av: Anastasia von Hellens Medora 168:60, Skutskär, Älvkarleby kommun 2016-05-13 Upprättad av: Christina Almgren Granskad av: Anastasia von Hellens RAPPORT Medora 168:60, Skutskär, Älvkarleby kommun Kund Älvkarleby kommun Tekniska

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning 22 Beställare: Kungsleden AB Box 70414 10725 Stockholm Beställarens representant: Krister Johansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan 5 112 21 Stockholm Ksenija O Köll Caroline

Läs mer

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun.

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. 2016-02-09 Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. Inledning (tidigare Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB) genomförde

Läs mer

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB Author Elisabet Pennman Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv. Uttern, Kristinehamns kommun, rev

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv. Uttern, Kristinehamns kommun, rev Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv. Uttern, Kristinehamns kommun, rev 2013-06-20 Upprättad av: Johan Eldin Granskad av: Helena Fürst Godkänd av: Johan Eldin Uppdragsnr: 10179380 Daterad: 2013-06-20

Läs mer

RAPPORT Toftenäs 1:15 och 1:31, Tjörns kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning

RAPPORT Toftenäs 1:15 och 1:31, Tjörns kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning RAPPORT Toftenäs 1:15 och 1:31, Tjörns kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning 2008-09-19 Uppdragsnummer: 1010 9661 Upprättad av: Anna Vickman Granskad av: Anders Lindquist RAPPORT Toftenäs

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Del av Pallas Borås, Borås Stad;

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Del av Pallas Borås, Borås Stad; PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Del av Pallas Borås, Borås Stad; 2011-08-30 Upprättad av: Linda Sohlman Granskad av: Ingegerd Ask WSP uppdrag: 10151984 PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Läs mer

PM Marinanbrottet, Sternö, Karlshamn Översiktlig miljöteknisk markundersökning

PM Marinanbrottet, Sternö, Karlshamn Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM Marinanbrottet, Sternö, Karlshamn Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2009-03-13 Upprättad av: Anders Rimne Granskad av: Erik Bergstedt Godkänd av: Anders Rimne RAPPORT Marinanbrottet, Sternö,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Beställare: Drakfastigheter

Läs mer

Uppdrag nr. 12U PM Miljöteknik. KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad.

Uppdrag nr. 12U PM Miljöteknik. KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad. Uppdrag nr. 12U20653 PM Miljöteknik KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad www.bjerking.se Uppdrag nr.12u20653 Sida 2 (6) PM Miljöteknik Uppdragsnamn Kv Ståthållaren 5 m fl Stockholms Stad

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 2013-05-24, s 1 (5) Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag av utfört miljöteknisk utredning

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning 1 Arkitekter Ingenjörer AS) Stadsbyggnads kontoret -09-03 Reg. Dnr: 2014-0 20 36-51 5 Inkom 2014 PM Miljöteknisk markundersökning Blommenbergs bollplan Vinterviken, Stockholms stad www.bjerking.se I Arkitekter

Läs mer

1.0 INLEDNING. 1.1 Undersökningens syfte. 1.2 Undersökningens omfattning 2.0 OMRÅDESBESKRIVNING DATUM UPPDRAGSNUMMER

1.0 INLEDNING. 1.1 Undersökningens syfte. 1.2 Undersökningens omfattning 2.0 OMRÅDESBESKRIVNING DATUM UPPDRAGSNUMMER DATUM 2015-08-31 UPPDRAGSNUMMER 1535103 TILL Andrea Ström Tyresö kommun KOPIA FRÅN Christer Loftenius E-POST christer_loftenius@golder.se PM MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖR FASTIGHETERNA KUMLA 3:1247,

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN BLUE WALL CONSTRUCTION AB UPPDRAGSNUMMER 300006 PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN VERSION.0 205-02-03 SWECO ENVIRONMENT AB JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ ANDREAS

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Häradsvallen 1:133, Mantorp, Mjölby kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Häradsvallen 1:133, Mantorp, Mjölby kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Häradsvallen 1:133, Mantorp, Mjölby kommun 2016-12-29 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Häradsvallen 1:133, Mantorp, Mjölby kommun KUND Teknikbyggarna i Linköping AB KONSULT WSP

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Östra Torp 15:12, Trelleborgs kommun Brösarp 2015-01-12 Beställare: Jan Rundkvist Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Niklas Persson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist

Uppdragsnummer 10012395. Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist Vårt datum 2014-01-17 Vår referens Geoteknik, Andreas Alpkvist Uppdragsnummer 10012395 Centrala Skoghall Teknisk PM Geoteknik & geomiljö Hammarö kommun Uppdragsnummer: 10012395 PROJEKTERINGSUNDERLAG Denna

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Kärr 1:8 Stenungsund. Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag

Kärr 1:8 Stenungsund. Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag Kärr 1:8 Stenungsund Geoteknisk utredning PM planeringsunderlag 10093648 2007-08-30 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Per Riise Godkänd av: Magnus Lundgren 1 009 3648 Kärr 1:8 Stenungsund Geoteknisk

Läs mer

Kyrkviken, Lidingö. Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Författare. Elin Andersson, Karin Pehrson och David Engdahl.

Kyrkviken, Lidingö. Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Författare. Elin Andersson, Karin Pehrson och David Engdahl. Grap 14298 Kyrkviken, Lidingö Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Författare Elin Andersson, Karin Pehrson och David Engdahl Reviderad version Geosigma AB 2015-03-13 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 PM Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (7) PM Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun Miljöteknisk

Läs mer

WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MALAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN

WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MALAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN Uppdragsnummer: 1010 6904 1 (8) WHITE ARKITEKTER AB SKÄRHAMN MAAGAOMRÅDET, TJÖRNS KOMMUN RAPPORT ÖVERSIKTIG MIJÖTEKNISK PROVTAGNING R:\3500\3501\10106904 Skärhamn\3_Dokument\37_Rapport\Resultatrapport.doc

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden Bilaga 5-1, flik 17 Mariestads kommun Sjöstaden Markmiljötekniskt PM Ingår i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken kap 11 för åtgärder i vatten med anledning av Sjöstadens utbyggnad.

Läs mer

Inventering av förorenade områden

Inventering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Vilka föroreningar kan förväntas, deras möjliga utbredning och hur människor och miljö kan exponeras. Rapport 4918 Naturvårdsverket MIFO - Metodik för Inventering av Förorenade

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Huvudstudie Vinterviken

Huvudstudie Vinterviken Huvudstudie Vinterviken SAMMANFATTNING MARS 2014 www.stockholm.se Huvudstudie Vinterviken sammanfattning mars 2014 Bakgrund Vinterviken är ett välbesökt grönområde med en lång industrihistoria. I området

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

Kontroll av dikesmassor i Skåne

Kontroll av dikesmassor i Skåne Kontroll av dikesmassor i Skåne Vägverket Region Skåne 2004-12-15 Sammanfattning En provtagning på massor i vägdiken på 9 st. olika vägsträckor i Skåne har genomförts. Vägarna har valts ut med tanke på

Läs mer