PROVTAGNINGSPLAN HERRGÅRDSUDDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROVTAGNINGSPLAN HERRGÅRDSUDDEN"

Transkript

1 UPPDRAG Herrgårdsudden_MIFO2 UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Samuel Bergquist UPPRÄTTAD AV Emil Wiberg DATUM Reviderad GRANSKAD AV Samuel Bergquist Bakgrund Länsstyrelsen i Västernorrlands län har förelagt Örnsköldsviks kommun att inkomma med en provtagningsplan för området där Köpmanholmens sågverk bedrivit sin verksamhet. Provtagningsplanen syftar till att utreda eventuell förekomst av föroreningar som verksamheten kan ha gett upphov till. Provtagningen ska utföras enligt metodiken för MIFO-fas 2 och är begränsad till provtagning i mark och grundvatten. Några historiska stolpar för sågen: 1865 Ångsågen anlades 1907 Sågen elektrifierades i och med att Fors kraftverk togs i drift 1911 Hyvleriet togs i drift Gamla sågen revs och en ny byggdes 1935 Torkhuset togs i drift 1947 Barktrumman byggdes på utsidan av sågen 1964 NCB köpte sågen av Forss Aktiebolag, produktionen drogs ner successivt Sågverksamheten upphörde 1980/81 Sågen rivs Sammanfattning från tidigare utredningar Nedan följer en beskrivning över tidigare undersökningar som genomförts på Herrgårdsudden exklusive Herrgårdstippen. Senare i rapporten under avsnittet avgränsning finns beskrivet undersökningar som genomförts på Herrgårdstippen. Graal Miljökonsult Anders Lindström (Graal miljökonsult) har under 2014 genomfört intervjuer med personer med goda kunskaper om verksamheten samt gått igenom kartor, fotografier och verksamhetsbeskrivningar. Mycket av den information Anders sammanställt har använts för framtagandet av denna provtagningsplan. Enligt utförda intervjuer har det inte framkommit några uppgifter om att någon doppningsverksamhet eller annan kemisk behandling av virket förekommit vid Köpmanholmens sågverk. Inne på sågområdet finns inga tecken på att det förekommit deponering av restprodukter så som trärester och bark. Historiska bilder som granskats styrker också att det inte förekommit någon deponering av restprodukter. Den cellulosa fabrik som uppfördes i närområdet på 30-talet tog emot mycket av sågens restprodukter. 1 (13) S w e co E n vi r o n m e nt AB files\content.outlook\a7b2sq1r\provtagningsplan_herrgårdsudden_.docx

2 Sweco 2013 I samband med planer på att anlägga bryggor i området hösten 2013 utförde Sweco en enklare miljöteknisk markundersökning i närheten av såg- och sorteringsområdet. Vid utredningen togs totalt två samlingsprover från två ytor om vardera ca 100 m 2. Samlingsproverna utgjordes av ca delprover uttagna ner till ca 3 dm djup med Augerprovtagare. Sedimentprover togs också ut i vattenområdena utanför dessa båda ytor. Resultaten visade att både mark- och sedimentprover innehöll förhöjda halter polycykliska aromatiska kolväten med hög molekylvikt (PAH-H) samt dioxiner över aktuella jämförvärden (Sweco 2013). Avgränsning Provtagningen syftar till att översiktligt utreda området kring Köpmanholmens sågverk även kallat Herrgårdsudden. Sågområdet avgränsas i söder av vägytor och bostadsmark och i väster av disponentens bostadsområde. Inga uppgifter har framkommit i tidigare utredningar eller från flygbilder och foton som skulle ge anledning att misstänka att sågverksamheten har bedrivits inom dessa områden, varför dessa områden inte bedöms omfattas av denna provtagningsplan. Mot norr angränsas området av Åfjärden och i öster av tidigare åkermark och senare vägmark. Se figur 1-4, samt bilaga 1 för mer detaljer. Sågområde eniro.se Figur 1. Översiktkarta över Köpmanholmen med utmarkerat sågområde. Herrgårdstippen Herrgårdstippen har använts av den dåvarande verksamhetsutövaren Norrlands Skogsägares Cellulosa AB (NCB), nuvarande Assi-Domän, som deponi för bark, aska, mesa, sågspån, grafitslam, rivningsavfall och muddringsmassor från Nätrafjärden m.m. Herrgårdstippen var verksam som deponi under åren Herrgårdstippens totala volym uppskattas till c:a m3. Se figur 2 för deponins placering. 2 (13) _MIFO2 files\content.outlook\a7b2sq1r\provtagningsplan_herrgårdsudden_.docx

3 Figur 2. Översiktkata med utmärkning av Herrgårdstippen. > Enligt en inventering som genomfördes år 1990 av NCB AB Forss så deponerades c:a 180 ton grafitslam med ett innehåll av totalt c:a 46 kg kvicksilver under driftsåren Grafitslammet härstammar från klorgastillverkningen vid f.d. klor-alkalifabriken på Köpmanholmen och kan även innehålla höga halter av dioxiner. Under 1998 påträffades, vid borrning för bergvärme hos en privat fastighet på motsatt sida av Åfjärden, svagt missfärgat vatten med lukt av fenol. Provet analyserades och visade på 63 mg/l destillerbara fenoler och mg/l COD. Misstanke finns om att fenolerna kan ha spridit sig via isälvsåsen från Herrgårdstippen. Nedan kommer en sammanställning av undersökning som genomförts på Herrgårdstippen. Förslag till avslutningsåtgärder på f.d. barkdeponeringsanläggning vid Herrgårdsviken. Jan Olofsson, K-Konsult Omfattade intervjuer med personal, ytavvägning och volymuppskattning, studie av markförhållanden och vegetation, sammanställning av vattenprovtagningar samt provtagning i själva tippen. Analyser utfördes m.a.p. kväve, fosfor, glödningsförlust, kvicksilver, bly, kadmium och fenoler. Högsta halt kvicksilver uppmättes till 1,8 mg/kg TS. Lakvattenkontroll och sedimentprover. SEMA Provtagning av lakvatten och sediment i dike söder om tippen. Lakvattnet innehåll 0,1 µg/l Hg och sedimentprovet 56 mg/kg TS Hg. Tvivel uttrycktes om att analyssvaret inte var korrekt. (Med i MIFO) Uppföljning av lakvattenkontroll, SEMA Två prover togs vid strandkanten mot Åfjärden. Båda prover uppvisade låga halter, 0,01 mg Hg/kg. (Med i MIFO) 3 (13) _MIFO2 files\content.outlook\a7b2sq1r\provtagningsplan_herrgårdsudden_.docx

4 Inventering av avfall och utsläpp från kloralkalifabriken vid NCB Forss, Köpmanholmen. Ingvar Olsson, NCB Forss, En uppskattning av mängder och var avfall har deponerats/släppts ut. Miljöteknisk undersökning avseende dioxin och kvicksilver, översiktlig undersökning. Per Lindmark, SGI, Provgrop i tippen, ytmarkprov utanför fabriksområdet och sedimentprovtagning från Åfjärden och Nätrafjärden. I jordprovet påträffades 0,5 mg/kg TS Hg och 5 pg/g NTEQ dioxin. Sediment i Åfjärden och Nätrafjärden hade förhöjda kvicksilver- och dioxinhalter. (Med i MIFO) Lakvattenkontroll. Modo Paper, Örnsköldsviks kommun, Halt i lakvatten 0,05 mg/l AOX, provtagningspunkten okänd. Undersökning av vattenprov. Örnsköldsvik kommunlaboratorium, Prov taget vi borrning för bergvärme på Nätraåns östra (motsatta) sida. Vattenprovet från c:a 40 m djup var missfärgat och luktade fenol. Analyssvaret visade på mg/l COD och 63 µg/l destillerbara fenoler. (Med i MIFO) Tyréns har också genomfört en utredning och riskbedömning för Herrgårdstippen. Rapporten är utgiven och senast reviderad Provtagningarna som genomförts vid utredningen visar att det förekommer förorening i form av metaller så som koppar, krom, nickel, zink och kvicksilver. Halterna har bedömts som relativt låga. Endast ett fåtal punkter uppvisade kvicksilverhalter över 2 mg/kg den högsta uppmätta halten uppgick till 16 mg/kg. Utifrån NBC Forss rapport till Naturvårdsverket har 181 ton grafitslam innehållande 46 kg kvicksilver tillförts deponin mellan åren Detta skulle motsvara en medelhalt av c:a 250 mg/kg, d.v.s. betydligt mer än vad som påträffats vid Tyréns analyser. Den utredning som Tyréns genomfört visar på att spridningsvägarna från Herrgårdstippen sker främst genom den grusås som passerar deponins norra sida. Grusåsen gör att grundvattenströmningen från deponin blir i nordvästlig riktning från övriga Herrgårdudden. Herrgårdstippens föroreningssituation bedöms vara väl utredd i samband med Tyréns och övriga genomförda utredningar. Då grundvattenriktningen i grusåsen är från såg- och hyvleriområdet bedöms det inte heller som troligt att deponin skulle påverka såg- och hyvleriområdet. Disponetens residens Strax väster om sågområdet innan Herrgårdstippen låg disponentens residens. Att döma av fotografier från området syns det att såg- och hyvleriverksamheten hade sina tydliga gränser. Vid den tiden bedöms det inte som troligt att någon förorenande verksamhet skulle ha tillåtits på området där disponenten vistades. Av den anledningen har residenset inte tagits med i denna provtagningsplan. Provtagning Nedan redovisas hur provtagningen kommer att ske för de olika områdena inom sågverksområdet. Provtagning kommer genomföras på mark och grundvatten. Samtliga prover skickas till ackrediterat laboratorium för analys. Vilka analyser som valts för respektive prov finns beskrivet nedan i denna provtagningsplan. Placeringen av provgropar och grundvattenrör 4 (13) _MIFO2 files\content.outlook\a7b2sq1r\provtagningsplan_herrgårdsudden_.docx

5 framgår i bilaga 1. Då placeringen är gjord utan platsbesök, är det troligt att punkternas placering kan komma att ändras. Synliga fundament och rester från verksamheten kan göra att placeringen omvärderas. Eventuella ändringar av provplaceringen kommer att redovisas i rapporten för denna provtagning. För att enklare kunna hålla isär olika byggnader har hela området som undersökningen omfattar delats in i tre områden: - Kajområdet som utgör området mellan tidigare sågverksbyggnader och strandlinjen. - Sågområdet med den tidigare sågbyggnaden, sorteringsverket, transformatorstationen, gasklockan, pannhuset och ångbåtsförrådet. - Tork och hyvleriområdet med plan för upplag av sågat virke, torkhuset och hyvleriet. Prover tas i första hand genom provgropsgrävning med grävmaskin för att få en bra bild av markens beskaffenhet i området. För de punkter där grundvattenrör avses att installeras tas prover ut med borrbandvagn. Prover tas ut för varje halvmeter eller för varje materialskikt i marken ner till naturlig mark. Vid provtagningen kommer engångshandskar används för att överföra prover från exempelvis spade/skopa till provkärl. Delprover som inte analyseras i första skedet förvaras i kylskåp i diffusionstäta påsar alternativt glasburkar med teflonbeklädda lock. För grundvattenrören sätts 1 m filter, med avsikt att täcka in grundvattenytans normala djup under markytan. All provtagning av mark och grundvatten kommer ske i enlighet med Svenska geotekniska föreningens (SGF) rapport 2:2013. I första skedet skickas endast samlingsprov från översta halvmetern till labb för analys. Jämförbara riktvärden mark Samtliga markprover som analyseras med avseende på metaller, alifater, aromater, PAH, PCB- 7 och dioxin kommer jämföras med riktvärden för KM och MKM i Naturvårdsverkets rapport Känslig markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Mindre känslig markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter samt ytvatten skyddas. Naturvårdsverket, Nutida markanvändning av området är industriändamål, men då det i framtiden kan bli aktuellt med bostäder jämförs halter i mark med KM och MKM enligt riktvärden i Naturvårdsverkets rapport Då det inte finns några Svenska riktvärden för tributyltenn (TBT) eller andra tennorganiska föreningar i mark kommer analyssvaren jämföras mot riktvärden från den Hollänska rapporten VROM (13) _MIFO2 files\content.outlook\a7b2sq1r\provtagningsplan_herrgårdsudden_.docx

6 Jämförbara riktvärden grundvatten Grundvatten som analyseras med avseende på alifater, aromater, BTEX och PAH kommer jämföras mot SPI (Svensk petroleum industri) publikation Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar tabell För PCB och dioxin i grundvatten kommer analyser att jämföras med riktvärden från Naturvårdsverkets rapport Metallanalyser kommer jämföras mot riktvärden i SGU s rapport 2013:01 tabell 1. För tennorganiska föreningar i grundvatten finns inga riktvärden att jämföra mot i dagsläget. För att kunna jämföra värdet för tennorganiska föreningar måste platsspecifika riktvärden framarbetas, detta kommer att göras i den riskbedömning som baseras på denna provtagning. Sågverksområdet Sågverksområdet omfattas av såghuset, sorteringsverket, pannhuset samt ett förråd som användes till underhåll av ångbåtarna. I området inräknas även transformatorbyggnaden, gasklockan samt en yta för timmerupplag. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning för vardera område. Såg- och sorteringsverk Sågen elektrifierades När Byvattnets ångsåg revs 1911 flyttades den ner till Köpmanholmen där den byggdes om till hyvleri och försågs med en större hyvelmaskin, klyvsåg, kantverk och kapsågar påbörjades uppförandet av den nya 8-ramiga sågen, som stod färdig 4 år senare. Den gamla sågen revs En del moderniseringar av sågens anläggning förekom vid mitten på 1940-talet. Svårigheterna med produktionskapaciteten började i slutet av 1950-talet. Driften minskade till 3 ramar, sedan till 2 ramar 1971 och till en ram Verksamheten lades ned 2 år senare. Såg- och sorteringsverket var två av de större byggnaderna inom området. Både sågen och sorteringsverket var till stor del automatiserade vilket innefattade olika maskiner och andra hjälpmedel. Många av dessa maskiner krävde tillsyn, service och underhåll. Efter år av underhåll finns det risk att området blivit förorenat med diverse smörjmedel och oljor. För sågverket grävs en provgrop mitt i det som varit huskroppen där marken analyseras med avseende på alifater, aromater, metaller och PAH. För sorteringsverket grävs två provgropar genom det som varit huskroppen i nord sydlig riktning, vid den norra kortsidan av byggnaden anläggs ett grundvattenrör. Varje provgrop samt borrhålet representerar ett delprov där material från vardera delprov sammanförs till ett samlingsprovs. Samlingsprov från sorteringsverket analyseras med avseende på alifater, aromater, metaller och PAH. Analys av grundvatten bestäms utifrån vilka ämnen som överskrider generella riktvärden i mark. Ångbåtsförrådet Ångbåtsförrådet var placerat vägg i vägg med sågverket ut mot Åfjärden. Misstanke föreligger att det där har hanterats kättingar som behandlats med olika olje- och tjärprodukter. Misstanke 6 (13) _MIFO2 files\content.outlook\a7b2sq1r\provtagningsplan_herrgårdsudden_.docx

7 finns även att man i samma område använt färger och impregneringsmedel för underhåll och bättringsarbeten på båtarna. Utifrån en tidigare utredning utförd av Sweco i närheten av ångbåtsförrådet framgick att förhöjda halter dioxin påvisats i två av proverna. Då ingen impregneringsverksamhet förekommit enligt muntlig utsago kan påträffat dioxin eventuellt härledas till dålig handhållning av färger och impregnering vid ångbåtsförrådet. Ett borrhål borras med skruvprovtagare ner till grundvattennivån i nära anslutning till det som tidigare varit huskroppen. Ett grundvattenrör installeras i borrhålet. Markprover från borrningen analyseras med avseende på alifater, aromater, metaller, PAH och dioxiner. Analys av grundvatten bestäms utifrån vilka ämnen som överskrider generella riktvärden i mark. Pannhuset Pannhuset var placerat i nära anslutning till gasklockan och innefattade en ångpanna. Då sågen elektrifierades år 1907 blev pannhusets roll uttjänat och gjordes om till smedja. Eftersom sågen elektrifierades som en av de första i landet redan år 1907 bör hantering av restprodukter från förbränning av stenkol och trä i pannhuset haft en relativt begränsad omfattning. För att undanröja misstanke om förorening från pannhuset grävs fyra provgropar i nära anslutning till pannhusets väggar. Liknande förfarande med provuttag i form av delprover som sammanförs till samlingsprover som tidigare beskrivits används för pannhuset. Samlingsprovet analyseras med avseende på alifater, aromater, metaller och PAH. Transformator Gasklocka Timmerupplag Såghus Ångbåtsförråd Sorteringsverk Upplag sågat virke Pannhus Figur 2. Flygbild från 1932 med vy mot väst. Timmerupplag Strax söder om sågen lagrades i omgångar timmer som var avsett till sågen. En provgrop grävs i området för timmerupplaget. Ett prov skickas för analys med avseende på alifater, aromater, metaller och PAH. 7 (13) _MIFO2 files\content.outlook\a7b2sq1r\provtagningsplan_herrgårdsudden_.docx

8 Transformatorstation På områdets sydvästra del fanns en transformatorstation. För att kunna säkerställa att ingen transformatorolja läkt ut i marken grävs tre provgropar i nära anslutning till transformatorstationens väggar. Ett grundvattenrör drivs ner i anslutning till transformatorns sydliga sida. Varje provgrop och borrhål representerar ett delprov som därefter sammanförs till ett samlingsprov som skickas till labb. Samlingsprovet analyseras med avseende på alifater, aromater, metaller, PAH och PCB-7 för att säkerställa att ingen PCB-haltig isolerolja använts. För grundvatten kommer samma analyser som för marken att genomföras. Gasklockan Användning av gasklockan skedde innan elektrifieringen av sågen för att tillverka gas från stenkol. Gasen användes för att generera el för belysning till sågen samt herrgården. Eftersom stenkol har används för utvinningen av gas finns misstanke om att rester av stenkol kan finnas kvar i marken. I nära anslutning till vad som varit gasklockans huskropp grävs fyra provgropar. Från varje provgrop tas markprover i form av delprover som sparas. Från varje delprov tas material ut till ett samlingsprov som representerar området kring gasklockan. Samlingsprovet analyseras med avseende på metaller och PAH. Hyvleriområdet Inom hyvleriområdet ingick flertalet byggnader så som hyvleriet, torkhus hyvlat virke samt några mindre byggnader som troligen använts till någon form av förråd. Nedan följer en mer detaljerad redovisning för området. Hyvleriet Hyvleriet är i stora drag likt sågverket då detta var en stor byggnad med många maskiner som erfordrat service och underhåll. Hyvleriet brann ner För hyvleriet grävs tre provgropar i nord sydlig riktning genom det som varit huskroppen. Varje provgrop representerar ett delprov som därefter sammanförs till ett samlingsprov som skickas till labb. Samlingsprov från hyvleriet analyseras med avseende på alifater, aromater, metaller 8 (13) _MIFO2 files\content.outlook\a7b2sq1r\provtagningsplan_herrgårdsudden_.docx

9 och PAH. Hyvleriet Torkhuset Figur 3. Vy mot sydväst över hyvleriet och torkhuset. Torkhus Torkhuset användes för torkning och lagring av hyvlat virke och Av en flygbild med troligt ursprung från 1960-talet framgår att någon form av drivmedelshantering skett på platsen då en drivmedelscistern syns väster om torkhuset. En provgrop placeras i det som tidigare varit torkhusets huskropp. En provgrop grävs även i området där en cistern ses uppställd, se figur 4. Proverna skickas till labb för analysas med avseende på metaller, alifater, aromater och PAH. Upplagsplan Efter att ha granskat äldre bilder över området framgår att områdena bakom torkhuset och mellan torkhuset och sågverket ner mot kajen användes delvis eller helt som upplagsplan för sågat virke. För att kunna bedöma föroreningssituationen i mark och grundvatten grävs tre provgropar på planen och ett grundvattenrör drivs ner via skruvborrning. Delprover tas ut från respektive provpunkt och sammanställs till ett samlingsprov som får presenterar ytan. Samlingsprovet analyseras med avseende på alifater, aromater, PAH, metaller och dioxin. Innan grundvattenprov tas ut inväntas resultat från provtagning i mark. Analys av grundvatten bestäms utifrån vilka ämnen som överskrider generella riktvärden i mark. 9 (13) _MIFO2 files\content.outlook\a7b2sq1r\provtagningsplan_herrgårdsudden_.docx

10 Cistern Figur 4. Vy mot sydväst över hyvleriet och torkhuset. Kajområde Kajområdet omfattar en sträcka på ca 300 meter. På kajområdet har troligtvis olika typer av gods hanterats och eventuellt kan enklare typer av service och underhåll på olika maskiner och båtar bedrivits här. Främst misstänks tributyltenn (TBT) och andra tennorganiska föreningar kunna förekomma, men även impregneringsmedel kan inte helt uteslutas. Kajområdet har delats in i tre delområden om vardera ca 100 meter. Varje delområde provtas ytligt med hjälp av spade direkt under mullagret på ett djup om ca 0,1 0,3 meter under markytan beroende på mullens mäktighet. Varje delområde kommer innefatta fem delprover som därefter sammanförs till ett samlingsprov som skickas till labb. Samlingsprover från kajområdet analyseras med avseende på tennorganiska föreningar, dioxiner, PAH och metaller. Sammanställning analyser Nedan följer en översiktlig sammanställning av samtliga prover som skickas till labb för analys. I första skedet handlar det om 13 markprover och 4 grundvattenprover som skickas till labb. Endast prover från det översta skiktet skickas in i ett första steg. Samtliga delprover som inte skickas till labb sparas i väntan på analyssvar från inskickade prover. 10 (13) _MIFO2 files\content.outlook\a7b2sq1r\provtagningsplan_herrgårdsudden_.docx

11 Tabell 1. Översiktlig sammanställning av antal prover och analyser till labb. Område Antal prover som skickas till labb Provtyp Analyser Gasklockan Ett samlingsprov Mark Metaller och PAH Pannhuset Ett samlingsprov Mark Alifater, aromater, metaller och PAH Sågverk Ett riktat prov Mark Alifater, aromater, metaller och PAH Sorteringsverk Ett samlingsprov Mark Alifater, aromater, metaller och PAH Sorteringsverk Ett riktat prov Grundvatten Avvaktar resultat från markprov innan bestämning av analyser Transformatorstationen Ett samlingsprov Mark Alifater, aromater, metaller, PAH och PCB-7 Transformatorstationen Ett riktat prov Grundvatten Alifater, aromater, metaller, PAH och PCB-7 Ångbåtsförrådet Ett riktat prov Mark Alifater, aromater, metaller, PAH, och dioxiner Ångbåtsförrådet Ett riktat prov Grundvatten Avvaktar resultat från markprov innan bestämning av analyser Hyvleriet Ett samlingsprov Mark Alifater, aromater, metaller och PAH Upplagsplan Ett samlingsprov Mark Alifater, aromater, metaller, PAH och dioxin. Upplagsplan Ett riktat prov Grundvatten Avvaktar resultat från markprov innan bestämning av analyser 11 (13) _MIFO2 files\content.outlook\a7b2sq1r\provtagningsplan_herrgårdsudden_.docx

12 Torkhus Ett riktat prov Mark Alifater, aromater, metaller och PAH Torkhus (cistern) Ett riktat prov Mark Alifater, aromater, metaller och PAH Kajområdet Tre tycken samlingsprover Mark Dioxin, PAH, metaller och tennorganiska föreningar. Summa 13 markprover och 4 grundvattenprover Rapportering Efter avslutad provtagning sammanställs resultaten i en rapport. Rapporten avser att klarlägga de frågeställningar som länsstyrelsen ställt krav på i sitt föreläggande till kommunen: Karakterisering och översiktlig avgränsning av föroreningarna. Karläggande av eventuella föroreningars mängd, farlighet, påverkan samt spridningsförutsättningar. Bedömning av omgivningens känslighet och skyddsvärde samt vilka risker det finns med att inte vidta någon åtgärd. Preliminär bedömning av åtgärdsmöjligheter och definition av övergripande åtgärdsmål. Sweco Environment AB Handläggare Granskad av Emil Wiberg, Umeå miljö Samuel Bergquist, Umeå miljö 12 (13) _MIFO2 files\content.outlook\a7b2sq1r\provtagningsplan_herrgårdsudden_.docx

13 Referenser Graal Miljökonsult, Förslag till strategi för miljöutredning av sågområdet, Köpmanholmen, Sweco, PM Miljöprovtagning herrgårdsudden, Bilagor Bilaga 1 Översiktskarta 13 (13) _MIFO2 files\content.outlook\a7b2sq1r\provtagningsplan_herrgårdsudden_.docx

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB Author Elisabet Pennman Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll Mötesnamn etc 1 Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Uppgiftsinsamling Besök på platsen Mötesnamn etc 2 Uppgiftsinsamling

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Fisk från Mälaren - bra mat MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Fisk från Mälaren - bra mat Gädda, gös och abborre från 6 fjärdar i Mälaren undersöktes under 2001. Provtagningsstationen Östra Mälaren ligger i Ulvsundasjön nära de centrala

Läs mer

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN PM 1(5) 2008-03-25 577-3916-07 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2014-03-11 603361 Handläggare Ert datum Er beteckning Kristoffer Gokall-Norman PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen,

Läs mer

Vadstena Fastighets AB Asylen 10 och Vadstena 2:1, Vadstena

Vadstena Fastighets AB Asylen 10 och Vadstena 2:1, Vadstena VADSTENA KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2015-06-08 Dnr Hid P 2012-5 Datum: 2015-05-25 Rev. Datum: 2015-06-08 (A) Uppdragsnummer: 515-859 Upprättad av: Johan Ericsson, Fredrik Wolff Innehåll 1 Bakgrund...

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg Varvsområde Förorenat område Blomstrande stadsdel Marie Börnell, Sweco 1 Utveckling av den goda staden Sannegården Eriksberg Lindholmen/ Lundbystrand

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Haganäs Bostadsområde PM Miljö

Haganäs Bostadsområde PM Miljö Älmhults kommun Haganäs Bostadsområde PM Miljö Göteborg 2013-10-07 Haganäs Bostadsområde PM Miljö Datum 2013-10-07 Uppdragsnummer 1320002808 Utgåva/Status Katarina Wallinder Anna Fälth/Louise Larborn Katarina

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten 2013-06-14 Uppdrag Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten Uppdragsledare Anna Sorelius Datum 2014-12-15 Uppdragsnummer 1210188100 Upprättad av Anna Sorelius

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Lyktan 5 Utvärdering av filter för dagvattenrening

Lyktan 5 Utvärdering av filter för dagvattenrening Utvärdering av filter för dagvattenrening Eskilstuna 2010-08-29 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Peter Carlsson, uppdragsledare Uppdragsnr: 6135-002 Antal sidor: 8 Antal bilagor: 4 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Smedjegatan

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok 2010:1 Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland Carl Mikael Strauss Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2010-03-25 Naturvårdsverket

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Fullskaleförsök med dagvattenfilter, Nacka Kommun Talare: Henrik Alm, Sweco Järlasjö Inte god status idag Näringsrik, kemiskt påverkad Åtgärder i sjöar uppströms Åtgärder för urbant dagvatten 1 Försök

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Sundsvalls Kommun 3 Huvudstudier ANKARSVIK Huvudrapport Uppdragsnummer 1660018-100 Dubbelklicka nedan för att lägga in eventuell bild Sundsvall 2013-09-25 Sweco Environment AB Miljö och Vatten, Norra regionen

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning PM Geoteknik och Miljö Projektledare Sören Westberg AB Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Sundsvall 2016-03-02 Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Datum 2016-03-02 Uppdragsnummer 1320018771

Läs mer

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis?

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Seminariedag 7 mars 2014 Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Tillsyn förorenad mark: David Lalloo och Jessica Ewald En översiktlig miljöteknisk

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Förorenade områden. Underlag till ÖP16

Förorenade områden. Underlag till ÖP16 Underlag till ÖP16 Förorenade områden 20160107 1 Innehåll Inledning 3 Allmänt 3 Miljökvalitetsmål 4 Nationella mål 4 Regionala mål 5 Lokala mål 5 Förorening och risker 6 Riskbedömning 7 Ansvar för att

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Rådgivning avseende Silvervik, östra och södra områdena, Malmö Stad

Rådgivning avseende Silvervik, östra och södra områdena, Malmö Stad Datum Beteckning 2008-02-08 2-0711-0759 Ert datum Er beteckning Malmö Stad Miljöförvaltningen Torbjörn Håkansson 205 80 Malmö Rådgivning avseende Silvervik, östra och södra områdena, Malmö Stad SGI 2 (18)

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

F D BOHUS VARV, HUVUDSTUDIE

F D BOHUS VARV, HUVUDSTUDIE F D BOHUS VARV, HUVUDSTUDIE Del 2 Åtgärdsutredning 232 137 161 2065 783 125 2061 104 2021615 507 1028 1655 223 233 960 4212 456 1309 3582 5448 6555 826 3932 6075 6473 3775 2013 15258 9150 6160 17479 10120

Läs mer

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN PM 1(5) 577-813-04 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland har DGE Mark & Miljö

Läs mer

Något om efterbehandling och sanering

Något om efterbehandling och sanering Något om efterbehandling och sanering Relativt ofta får jag blir jag kontaktad av olika skytteföreningar därför att de har fått frågor eller föreläggande av tillsynsmyndigheten, kommunen, när det gäller

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin C B A Tillrinningsområde till magasin D Tillrinningsområde till provtagningspunkt Takbrunn respektive Rännstensbrunn Provtagningspunkter: A Rännstensbrunn B Takvattenbrunn C Bräddvattenbrunn D Grundvattenrör

Läs mer

Sluttäckning deponi 2015-02-16 MY2014.2338

Sluttäckning deponi 2015-02-16 MY2014.2338 Miljöinspektör: Therese Andersson Tfn: 0481-453 82 E-post: therese.andersson@nybro.se 2015-02-16 MY2014.2338 Sluttäckning deponi Beslut Myndighetsnämnden i Nybro kommun (nedan förkortad MYN) har inga invändningar

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

UTKAST PM Miljögeoteknik

UTKAST PM Miljögeoteknik 1(20) Samhällsbyggnadskontoret UTKAST PM Miljögeoteknik 2011-09-06 Geoteknik och miljögeoteknik för planområde Nya Kiruna Uppdragsnummer: 230234 Uppdragsansvarig: Matti, Örjan Handläggare Markus Hedlund

Läs mer

ÖSTRA HAMNEN. Bilaga 1

ÖSTRA HAMNEN. Bilaga 1 ÖSTRA HAMNEN Bilaga 1 Bilaga 2 KVARTER BRÄNSLET Kollagring ca. 1940-1970. Från 1970-talet har verksamheten bestått i Järn, plåt- och stålhantering. Färg- och lösningsmedelshantering inomhus. Dieseltankanläggning.

Läs mer

Undersökning av nedlagda deponier. Nedlagda deponier. MIFO fas 1 - inventering

Undersökning av nedlagda deponier. Nedlagda deponier. MIFO fas 1 - inventering Undersökning av nedlagda deponier David Ekholm, Sweco Nedlagda deponier MIFO fas inventering och platsbesök Provtagning Vanliga företeelser tungmetaller samt vägsalt och relikt havsvatten Spridningsförutsättningar

Läs mer

Inventering av förorenade områden

Inventering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Vilka föroreningar kan förväntas, deras möjliga utbredning och hur människor och miljö kan exponeras. Rapport 4918 Naturvårdsverket MIFO - Metodik för Inventering av Förorenade

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Förorening av båtuppläggningsplatser en sammanställning av utförda undersökningar i svenska kustkommuner

Förorening av båtuppläggningsplatser en sammanställning av utförda undersökningar i svenska kustkommuner ITM-rapport 208 Förorening av båtuppläggningsplatser en sammanställning av utförda undersökningar i svenska kustkommuner Av David Eklund och Britta Eklund Institutet för tillämpad miljöforskning Institute

Läs mer

Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun. - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1.

Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun. - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1. Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1 Nina Heinesson 2013 Bilagor Bilaga 1. Analysprotokoll nedströms och uppströms Tåstarps

Läs mer

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2

Uppdragsnum Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Uppdragsnum mmer: 6004-072 Antal sidor: 10 Antal bilagor: 2 Kv Nötknäpparen, Eskilstuna Provtagningsprogram för kompletterande provtagningg ESKILSTUNA 2013-03-07 Ulrika Martell, uppdragsledare Matilda

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Egenkontrollprogram. för mindre dricksvattentäkter. Fastställt:

Egenkontrollprogram. för mindre dricksvattentäkter. Fastställt: Egenkontrollprogram för mindre dricksvattentäkter Fastställt: Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av

Läs mer

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Sida 1 av 5 P14-5358A Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Uppdrag och syfte bsv har på uppdrag av fastighetsägaren, Mesulan AB, gjort en mer noggrann bedömning

Läs mer

SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED

SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED SALA KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAND 1:26, SALBOHED L:\3 655\2004\10054467 Sand 1_26\C-Genomförande\24-Slutversioner\Slutversion PM M all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 PM ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK

Läs mer

Miljöundersökningar vid Blankaholms hamn- och sågverksområde hösten 2014. Huvudstudierapport

Miljöundersökningar vid Blankaholms hamn- och sågverksområde hösten 2014. Huvudstudierapport Miljöundersökningar vid Blankaholms hamn- och sågverksområde hösten 2014 Huvudstudierapport Empirikon Konsult AB Författad av Christer Ramström, Peter Harms-Ringdahl och Annika Söderholm EMPIRIKON Konsult

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

2 (22) RAPPORT 2 01 1-11 -04 Slutr ap por t MIFO 2 SÖDRA FABRIKEN

2 (22) RAPPORT 2 01 1-11 -04 Slutr ap por t MIFO 2 SÖDRA FABRIKEN 2 (22) ra04s 2011-02-17 RAPPORT 2 01 1-11 -04 Slutr ap por t MIFO 2 SÖDRA FABRIKEN p:\1520698_ostnor_ab_tekn_rådgi\100_mifo_2_södra_fabrike\19 original\mifo 2\mifo 2 ostnor södra 2011_slutrapport.docx

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning 22 Beställare: Kungsleden AB Box 70414 10725 Stockholm Beställarens representant: Krister Johansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan 5 112 21 Stockholm Ksenija O Köll Caroline

Läs mer

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande 1(8) Bilaga 1 Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande Syfte 1 Syftet med denna förordning är att reglera användningen av avloppsfraktioner på ett sådant sätt att skadliga

Läs mer

Vilka regler styr hanteringen av förorenade sediment?

Vilka regler styr hanteringen av förorenade sediment? Vilka regler styr hanteringen av förorenade sediment? Nätverket Renare Marks vårmöte Malmö den 19-21 mars 2013 Advokat Maria Paijkull Klassificering av muddermassor Muddermassor är avfall Finns inga kriterier

Läs mer

Foto: Ulf Hansson. för kulfång SKYTTESPORT FÖRBUNDET

Foto: Ulf Hansson. för kulfång SKYTTESPORT FÖRBUNDET Kontroll- program Foto: Ulf Hansson för kulfång SKYTTESPORT FÖRBUNDET Bearbetning och sammanställning: Ulf Qvarfort, FOI Mats Stoltz, SPSF Copyright: Svenska Pistolskytteförbundet Sättning och layout:

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

Fritidsbåtlivet under lupp

Fritidsbåtlivet under lupp Fritidsbåtlivet under lupp Förorenade sediment Muddring och andra saneringsåtgärder Per-Olof Samuelsson Miljöinspektör Stenungsunds kommun per-olof.samuelsson@stenungsund.se Sanera förorenade sediment

Läs mer