Ekonomi/finansiering berörs kortfattat under rubriken Lokalförsörjningsenheten - en beskrivning. I huvudsak redovisas den dock i budgetbilagor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi/finansiering berörs kortfattat under rubriken Lokalförsörjningsenheten - en beskrivning. I huvudsak redovisas den dock i budgetbilagor."

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Lokalförsörjningsenheten Verksamhetsplan LOKALFÖRSÖRJNINGSENHETEN - VERKSAMHETSPLAN Inledning Verksamhetsplanen omfattar dels enhetens arbete inom kärnverksamheterna lokalförsörjning och fysisk planering, miljö, fysisk arbetsmiljö, säkerhet samt teleservice. Dels aktiviteter inom planområden som arbetsmiljö, kompetensförsörjning/utveckling etc. Aktivitets- eller projektplanen för kärnverksamheterna gäller 2009 då projektfinansiering i allmänhet medges ett år i taget i samband med att hyresoch investeringsbudget fastställes. Aktiviteterna inom övriga planområden är på längre sikt och kan sägas omfatta perioden Vad som inledningsvis sägs om enhetens uppdrag och mål gäller generellt. Ekonomi/finansiering berörs kortfattat under rubriken Lokalförsörjningsenheten - en beskrivning. I huvudsak redovisas den dock i budgetbilagor. 2. Uppdrag och mål Lokalförsörjningsenheten ingår i ett större sammanhang. Den finns till för universitetets kärnverksamheter, forskning och utbildning. Som en del av universitetsförvaltningen, arbetar enheten enligt förvaltningens vision och verksamhetsidé, och omfattas av dess uppdrag: Universitetsförvaltningens vision, verksamhetsidé och uppdrag Vi är efterfrågade, uppskattade och en förebild för andra genom att vi arbetar professionellt och effektivt känner stolthet, lust och glädje och har en levande dialog med våra uppdragsgivare. Vi skapar de bästa förutsättningarna för universitetets utbildning, forskning och samverkan med omvärlden. Med helhetssyn och nytänkande initierar och stödjer vi verksamheten, samt utvecklar och förvaltar universitetets resurser på ett effektivt sätt. Vi arbetar i nära samverkan med studenter, personal och beslutsfattare Initiera och utveckla Universitetsförvaltningen initierar och stödjer förnyelse och långsiktig utveckling av utbildning, forskning, samverkan och universitetets stödprocesser. På styrelsens och ledningens uppdrag handlägger universitetsförvaltningen ärenden och bereder riktlinjer och uppdrag till fakulteter och institutioner. Stödja och ge service Universitetsförvaltningen tillhandahåller och underhåller infrastruktur i form av lokaler, informationsteknik samt administrativa system. Universitetsförvaltningen erbjuder service och expertstöd till anställda och studenter. 1

2 Förvalta och administrera Universitetsförvaltningen ansvarar för att effektivt förvalta stödprocesserna. Universitetsförvaltningen ansvarar för att säkerställa att universitetet tar till vara sina rättigheter och fullgör sina skyldigheter. Universitetsförvaltningen följer upp verksamhet och beslut. Till detta kommer ett mer specificerat och tydligt uppdrag för Lokalförsörjningsenheten: Lokalförsörjningsenhetens uppdrag Lokalförsörjningsenheten arbetar med lokalförsörjning, miljö, fysisk arbetsmiljö och säkerhet samt teleservice. Till enheten uppdras att bereda och verkställa beslut om universitetets fysiska planering och lokalförsörjning, svara för hyresförhandlingar och inhyrning av lokaler liksom lokaladministration och internhyressystem. att utreda/planera ny- resp. ombyggnadsbehov inkl inredning och fastighetsanknuten utrustning samt svara för projektledning. att utifrån gällande lagstiftning, avtal och policydokument utveckla och driva universitetets arbete med säkerhet, miljö och fysisk arbetsmiljö liksom ledningssystem för dessa områden. Till arbetsområdet hör tekniska säkerhetssystem, bevakning, brandskydd, försäkringsfrågor, kemikaliehantering, strålskydd, bioteknik m.m. att förmedla telekommunikation och kabel-tv internt och externt samt svara för receptionsservice i Samverkanshuset. I uppdraget ingår utveckling och drift av universitetets telefoni- och kabelsystem, upphandling och utvärdering av teleoperatörer och teletjänster samt ansvaret för universitetets telenät. Under 2006 arbetade Lokalförsörjningsenheten för att ta fram mål som alla anställda kände sig delaktiga i och som var väl förankrade hos alla. Gemensamma mål för Lokalförsörjningsenhetens olika verksamhetsområden är: Vi skall utveckla enhetens kvalitetsarbete genom dialog med kärnverksamheten samt inom enheten. Vi skall genom nytänkande ytterligare effektivisera vårt arbete. 3. Lokalförsörjningsenheten en beskrivning De verksamhetsområden inom vilka Lokalförsörjningsenheten arbetar har angivits i uppdragstexten. Antalet anställda är 20, motsvarande 18,5 heltidsekvivalenter. Halva personalstyrkan, eller 10 personer (9 heltidsekvivalenter) arbetar inom teleservice. Andra halvan arbetar följaktligen med lokalplanering samt miljö, fysisk arbetsmiljö, säkerhet. 13 anställda är kvinnor, 7 är män. Teleservice är klart kvinnodominerat, medan könsfördelningen inom lokalplanering, miljö och säkerhet är helt jämn. Medelåldern sett till samtliga anställda är 50 år, något lägre inom teleservice. Under 2008 har enheten anställt en ny säkerhetssamordnare och en ny inredare. Enheten har haft och står inför flera pensionsavgångar. Under våren kommer ytterligare en lokalplanerare att anställas. 2

3 Enheten har centrala anslagsmedel för löner, drift och anskaffningar inom lokalplanering samt miljö och säkerhet. Den löpande verksamheten och de olika projekten inom nämnda verksamhetsområden finansieras dels via styrelsens investeringsram, dels via internhyran. Vilket innebär att Lokalförsörjningsenheten ansvarar för en hyres- och investeringsbudget som omsluter drygt 360 mnkr. Teleservice är i sin helhet avgiftsfinansierat. 4. Projekt/aktivitetsplan Som framgår av verksamhetsuppdraget har Lokalförsörjningsenheten följande kärnverksamheter: lokalplanering, miljö, fysisk arbetsmiljö, säkerhet samt teleservice. Nedan redovisas en verksamhetsplan avseende dessa kärnverksamheter (2009) och sedan en aktivitetsplan avseende olika planområden ( ) 4.1. Projekt inom verksamhetsområdena Lokalplanering Inom lokalplaneringsområdet drivs ett antal större projekt. Utredningar, mindre ombyggnader och anpassningar sker löpande utan att omnämnas här, men även det handlar om en betydande och tidskrävande verksamhet. På lokalplaneringssidan har enheten arbetat med flera stora projekt under 2008, bl.a. omstruktureringen av Samhällsvetarhuset, Konstnärligt campus, Speciallabbet, centrala parkrummet och renoveringen av Fysikhuset. Konstnärligt campus innebär att Umeå universitet expanderar i Umeå centrum. De flesta projekten som var planerade för 2008 har löpt på som planerat. BTK-labbet och tillbyggnaden av Lars Färgares gård har blivit försenade. Projektet att anpassa lokaler i Universum till Betula ställdes in. Lokaler i KBC kommer att byggas om under 2009 för att inrymma ett vetenskapligt centrum för kemi och biologi. De nya lokalerna kommer delvis att fyllas med universitetets egen verksamhet och därutöver kommer labblokaler att hyras ut till verksamhet i SLU:s regi. I Kemihuset färdigställs under året även ett elektromikroskopilabb. Där byggs också ett labb för SLU. Renovering av Fysikhuset planeras och för att klara evakueringen samt för att möjliggöra en framtida expansion av Fysikinstitutionen kommer en ombyggnad av Naturvetarhuset att påbörjas under Ombyggnationen berör plan 1,2 och 3 i NA-flygeln. I detta projekt ingår iordningställande av uppehållsytor för studenter. I NA-flygeln iordningsställs på plan 3 ett s.k. modelleringscenter. Det är en öppen och flexibel arbetsmiljö med 15 fasta och 10 temporära arbetsplatser. Modelleringscentret planeras att kunna tas i bruk hösten Det planeras även för en korridorbro mellan Fysikhuset och Naturvetarhuset, vilket kan bli aktuellt under Receptarieutbildningen flyttar under sommaren 2009 från lokaler i NA-flygeln till anpassade lokaler i Kemihuset plan 2 Projektering av Arkitekthögskolan pågår och under 2009 kommer byggandet av Arkitekthögskolan att påbörjas. Utbildningen kommer det första året tillfälligt att inrymmas i Tullkammaren. Nästa projekt på Konstnärligt Campus är en ny Konsthögskola, ett nytt Bildmuseum och lokaler för Humlab. Planeringsarbetet kring detta har börjat och projektering ska starta under hösten En upprustning och verksamhetsanpassning av lokaler ska göras för Medicinsk Kemi i Fysiologihuset plan 6. I MIT-huset ska en ljusgård byggas om och färdigställas för Interactive Institute. Det är ett samarbetsprojekt mellan några institutioner på Umeå Universitet och externa företag. I MIT-huset planeras även en utvecklingsmiljö med datorarbetsplatser som går under benämningen UMIT. Tre institutioner skall arbeta tillsammans i en öppen och utåtriktad miljö. Vilka lokaler som skall anpassas för denna verksamhet är ännu inte fastställt. Mest sannolikt blir det två av nuvarande lektionssalar på plan 2. 3

4 Under våren 2009 påbörjas en utredning omkring Restauranghögskolans lokaler i Lärarutbildningshuset. Byggprogrammet för Speciallabbet är klart och projektering kommer att starta under våren 2009, förutsatt att nödvändiga beslut fattas av den medicinska fakulteten. En MR-kamera med tillhörande utrymmen placeras i anslutning till Speciallabbet. Inom campusutvecklingsprojektet kommer området runt dammen, närmast Samhällsvetarhuset och Lindellhallen, att iordningställas under sommaren Förslag håller på att arbetas fram för nya Service Center i Universum och KBC och dessa kommer att iordningställas under innevarande år. Lars Färgares gård kommer under året att utökas med ytterligare 24 gästforskarbostäder till de befintliga 14 genom en nybyggnad. Nybyggnationen är beräknad att påbörjas hösten De befintliga 14 lägenheterna beräknas vara i stort sett fullbelagda under Lidmangården i Missenträsk beräknas vara uthyrd 1/3 av året. Flyttverksamheten kommer under året att till stor del styras av renoveringen av Naturvetarhusets flygel NA. Bland annat ska Bologihusets plan A2 och A4 tömmas för att Fysikinstitutionen ska kunna evakueras till de lediga lokalerna under ombyggnadstiden. Även MaTNv på plan 4 och 5 i NA-flygeln flyttas ut med anledning av ombyggnationen. Lediga lokaler i Kemihuset töms för ombyggnation samt inflyttning av receptarieutbildningen under våren. Möbelförrådet på Västerslätt är uppsagt och ska vara tömt innan slutet av augusti. Möblerna flyttas till förråd i KBC och de lokaler som Kontorsbutiken lämnar. Kontorsbutiken flyttas till det nya Servicecentret i Universum. Inom KBC-komplexet kommer både större och mindre omflyttningar att ske under året. Bemanningen inom flyttverksamheten beräknas under våren vara 6-7 personer och under hösten 4 personer. Utöver att enheten köper in inredning i ovan beskrivan projekt, köper enheten också in inredning på uppdrag av våra institutioner. Inredarens tid används till 70% till enhetens pågående och planerade projekt enligt ovan, och till 30% till konsultuppdrag från institutionerna. Ramavtalen för utredningsuppdrag inom arkitektur samt konsulttjänster inom inredning löper ut vid halvårsskiftet. Nya avtal ska arbetas fram Miljö, fysisk arbetsmiljö, säkerhet Statliga myndigheter, som Umeå universitet, har regeringsuppdrag att följa upp myndighetens miljöpåverkan, vilket innebär att mål sätts upp för miljöarbetet, att det organiseras och att miljöhänsynen integreras i den ordinarie verksamheten. Uppföljningen av miljöeffekterna av tjänsteresor, energiförbrukning och miljökrav i upphandling kommer att ingå som en del i den årliga redovisningen till regeringen. Ett av Umeå universitets viktiga miljömål är att anställda och studenter beaktar miljö- och naturresursaspekter vid aktiviteter med betydande miljöpåverkan. Under 2008 kom nya direktiv för miljöledningsmålen. De var dock så försenade (december 2008) att arbetet med att upprätta nya miljömål blivit framflyttat till För år kommer nya miljömål att tas fram. Fokusområdena är tjänsteresor, energiförbrukning och miljökrav i anskaffningar. Rutiner för att följa upp fokusområdena kommer att tas fram under året. Året 2009 kommer att utgöra basåret för Umeå universitets nya miljömål för åren Kemikaliesystemet Chemkeeper har under 2008 i stort sett implementerats. 4

5 Miljöcertifiering av Universitetsservice är ett pågående projekt vilket fortlöper. Upphandlingsenheten ingår i Universitetsservice organisation och i samband med certifieringsarbetet införs rutiner som ger tydligare måluppfyllelse med avseende på miljökrav i anskaffningar. Samarbetet med studenterna i miljöfrågorna är en viktig och naturlig del i miljöledningssystemet. Miljövecka på campus är ett återkommande årligt samarbetsprojekt. Rådgivning och stöd till institutioner/enheter vid anmälningar/ansökningar ska prioriteras gällande miljöskydd. Miljösamordnaren kommer under året att vara projektledare för "Underlättande av anmälningar/tillstånd angående GMM/GMO verksamhet" (dnr ). Biosäkerhetsansvarig blir Mikael Wikström vid Molekylärbiologi. Samarbete med SAKAB och säkerhetsrådgivaren angående miljöfarligt avfall är ett löpande projekt under året. Arbetet med att utveckla och implementera ett enhetligt arbetsmiljöledningssystem i samarbete med Personalenheten fortsätter. Deltagande i projektgrupper kring byggande av Konstnärligt campus och Speciallabbet prioriteras. Fortsatt deltagande i arbetsmiljöutbildningar för arbetsmiljöombud, studerandearbetsmiljöombud och UCL. Arbete påbörjas med att uppdatera informationen om gällande lagstiftning och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Enheten arbetar också vidare med målsättningen att all personal skall genomgå brandskyddsutbildning liksom att alla institutioner ska ha en säker hantering av brandfarliga varor. Arbetet påbörjas för att skapa en webbaserad interaktiv brandskyddsutbildning. En inventering av våra strålkällor kommer att ske under det första halvåret. Det inför 2008 planerade arbetet med att skapa ett datorbaserat verktyg för inventering av strålkällor är ännu inte genomfört och kommer att prioriteras under året. Inom säkerhetsområdet prioriteras implementeringen av krisledningssystemet på institutioner och enheter samt att genomföra en övning. Fortsatt arbete med riskanalysen som genomförts, bl.a. åtgärdsplan samt uppföljning. Projekt för att integrera passagesystem med koncernkatalog kommer att utvärderas och beslut om produktion skall fattas. Projekt med multifunktionskort kommer att initieras av universitetsservice och säkerhetsansvarige kommer att medverka. Seminarier om hot och våld och hur vi bemöter detta var planerade att anordnas i samarbete med Personalenheten under Detta har skjutits upp och kommer att genomföras under Ett datorbaserat verktyg för incidentrapportering bör utvärderas i samarbete med andra enheter/intresseområden Teleservice Under 2008 har Teleservice etablerat och anpassat receptionsfunktionen i Samverkanshuset. Receptionsverksamheten har även utvärderats med gott resultat. En benchmarkingstudie genomfördes som visar att vi har lägsta priset per anknytning i jämförelse med våra motsvarigheter. Den årliga mätningen av kvalitetsindex genomfördes. Under föregående år har SIP telefoni införts för att bl.a. ersätta olika inhyrda telefonilösningar för orterna Örnsköldsvik, Jörn och Skellefteå. Genom att använda befintligt datanät kan vi nu samla i princip alla anställda under samma växel. Dessutom till en lägre totalkostnad för Umeå universitet. Under 2009 avser även Haparanda att migrera över till SIP-telefoni. Uppdatering av telefoniväxeln kommer att ske. Pilottest av Unified Communication ska genomföras vilket innebär att man på samma tekniska plattform kan förmedla video, tala i telefon, chatta och dela dokument. Under året planeras för ett djupare samarbete med SLU för att bl.a. jämföra och inspireras av deras kvalitetssatsning. Vidare kommer utbildning, dokumentation av rutiner samt certifiering av telefonister att genomföras. Fokus under det kommande året ligger på verksamhetsutveckling. 5

6 4.2. Övriga planområden Enheten har haft och står inför ett flertal pensionsavgångar. Vi har tidigare gjort en verksamhetsoch kompetensanalys. Arbetet går nu vidare med klara kompetensförsörjningen nu och i framtiden. En långsiktig målsättning är att utarbeta individuella utvecklingsplaner, då med siktet realistiskt inställt på 2010, eller en tidpunkt som kan komma att gälla för förvaltningen generellt. Hösten 2006 genomfördes en arbetsmiljöenkät för hela universitetet. Hösten 2008 genomfördes ytterligare en arbetsmiljöenkät som visade på ett höjt NMI för Lokalförsörjningsenheten. Att fortsätta arbetet för att ytterligare förbättra NMI är prioriterat även under perioden Medarbetarsamtalet är här ett viktigt instrument. Fokus ska vara på gruppstärkande åtgärder. Då enheten arbetar med så olika verksamheter och består av så olika kompetenser är det även viktigt att fortlöpande arbeta med att öka insikt och förståelse mellan verksamhetsområdena. Enheten genomförde 2007 en avnämarundersökning avseende kvaliteten på vårt arbete med syftet är att få fram ett kundindex som regelbundet ska följas upp i framtiden. Kundindex låg på en hög nivå. Dock arbetar enheten vidare med de förbättringsområden vi kunde identifiera. De återfinns nedan under rubriken Kvalitetsarbete. Enheten har under 2008 slutfört några planerade aktiviteter inom planområdena. Ventilations- och klimatkontroll i växelrummet har gjorts. Säkerhetsrutiner för receptionen i Samverkanshuset har upprättats. En utredning av lönesituationen/befattningsvärdering ur ett jämställdhetsperspektiv har gjorts på förvaltningen. Inredare är rekryterad. En långsiktig lösning för ekonomiadministrativa tjänster är etablerad. Benchmarking avseende telefonikostnader är gjord. Följande är prioriterade aktiviteter inom planområdena under Det är att märka att enheten fortfarande är hårt ansträngd inom sina kärnverksamheter, där det alltid finns mer arbete än tillgängliga resurser. Kraven på att enheten levererar har synbarligen också ökat från universitetsledning och omgivning. Område Aktivitet Ansvarig Arbetsmiljö Skapa en god ergonomi i receptionen. Telepersonalen Uppföljning av arbetsmiljöenkäten Prioritera gruppstärkande åtgärder Öka insikt och förståelse mellan verksamhetsområdena Medarbetarsamtal Organiserat fika tillsammans som ger möjlighet att sprida information och kunskap Utreda möjlighet till ett besöksrum som man kan boka Enhetschefen, Alla Enhetschefen, Alla Enhetschefen, Alla Enhetschefen, Växelförest, Alla Alla Enhetschefen 6

7 Åtgärda synhinder i receptionen Åtgärda att flera telefonister har besvär med röda ögon Arne Vedefors Arne Vedefors Miljö Miljöutbildning 3 * 30 min Åsa Bäckström T.ex. i samband med organiserat fika Utreda möjligheten att skapa miljömål relaterade till klimatfrågan Ökad användning av telefonkonferenser Alla Arne Vedefors, Alla Jämställdhet Deltagande i seminarier, konferenser Enhetschef, Jämställdhetsombud för återförande av kunskap till enheten Engagera enheten i de frågor som förvaltningens jämställdhetshandläggare lyfter fram Enhetschefen Kompetensförsörjn/ Arbeta för att minska arbetsbelastningen Enhetschefen, gruppledaren, utveckling inom miljö, fysisk arbetsmiljö, säkerhet personalen i MAS-gruppen genom att få tillstånd att rekrytera ytterligare en person på 50%, d.v.s. arbeta för en heltidstjänst för arbetet med fysisk arbetsmiljö. Rekrytera och skola in ny lokalplanerare Målsättning på längre sikt individuella kompetensutvecklingsplaner Fortsatt inskolning av ny säkerhetschef Fortbildning för telefonisterna Enhetschefen, gruppledaren, personalen i lokalplaneringsgruppen Enhetschefen Lennart Åström Enhetschefen, gruppledaren, personalen i televäxeln Kvalitetsutveckling Utifrån bl.a. genomförd kundenkät Enhetschefen med arbeta med enhetens marknadsföring arbetsgrupp Uppdatera och förbättra hemsidan Öka dialogen med avnämarna Alla Enhetschefen 7

8 Förbereda för kundundersökning Arbeta med råd/riktlinjer för koordination av lokalprojekt Enhetschefen, Arne Vedefors Samtliga handläggare 5. Nyckeltal Viktigaste nyckeltal för Lokalförsörjningsenhetens verksamhet är följande (nyckeltal för 2008 inom parentes) - Lokalkostnad per kvm (1170 kr) - Andelen lokalkostnad av total omslutning för Umeå universitet (8,7%) - Antal telefonsamtal per telefonist och år (30540 st) - Kostnad per telefonanknytning (2360 kr) - Graden av måluppfyllelse avseende universitetets miljömål (25% helt uppnådda, 50% genomförda, 25 % ej uppnådda. Dessa 5-åriga mål upphörde dock egentligen 2007, mål för 2008 saknas p.g.a. att miljödepartementets nya direktiv var försenade. Nya miljömål kommer ) 8

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Dokument antaget av institutionsstyrelsen den xxxx 2012. 1. Målsättning/policy Arbetsmiljön vid Biologiska Institutionen skall vara god.

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakulteten

Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakulteten Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Dokumentnamn Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakultetten Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2009-04-01

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Universitetsadministrationen Dnr SLU ua 10-1042/09 Personalenheten 2009-05-25 Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Den övergripande inriktningen för SLU:s Lika villkorsarbete finns

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

lärande Rum för lärande vid Umeå universitet

lärande Rum för lärande vid Umeå universitet Rum för vid Umeå universitet det finns ett växande intresse för rummets betydelse för i högre utbildning. Det har länge varit ett område som inte rönt så mycket uppmärksamhet då utbildningsverksamheten

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Projekt Verksamhetsutveckling Vårdcentralen Edsgärdet 2005-2006

Projekt Verksamhetsutveckling Vårdcentralen Edsgärdet 2005-2006 VÅRDCENTRALEN EDSGÄRDET Projekt Verksamhetsutveckling Vårdcentralen Edsgärdet 2005-2006 Projektledare: Lena Örtengren, Verksamhetschef Vårdcentralen Edsgärdet Primärvården Fyrbodal Ed lena.ortengren@vgregion.se

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Stockholms universitets miljöledningssystem

Stockholms universitets miljöledningssystem Sida 1 (5) Omfattningen av miljöledningssystem Stockholm universitet har byggt ett miljöledningssystem som omfattar all verksamhet. Vid universitetet sker utbildning och forskning inom universitetets fyra

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård

Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare av somatisk specialistvård inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Christina Widerberg Söderholm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 LS 2015-0080 Ägarutskottet Stockholms läns sjukvårdsområde som mottagare

Läs mer

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Anna Schölin Projektledare Lena Jadefeldt Slattery Projektledare Projekt Läkemedelsgenomgångar

Läs mer

Svensk Konsumentverksamhet

Svensk Konsumentverksamhet Kungsbacka kommun Rapport Svensk Konsumentverksamhet 5 nivåer för aktiv verksamhetsutveckling Certifierbart ledningssystem Processperspektiv Medarbetarperspektiv Kundperspektiv Målperspektiv Projekt bedrivet

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08 Verksamhetsplan 2015-04-08 Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 AVN 2015/0058-1 012 Antagen av chef för arbetsmarknadskontoret den 8 april 2015 ARBETSMARKNADSKONTORET 2 (21)

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015 jobbar med förvaltning, drift, underhålls- och investeringsprojekt för fastigheter inom skola, vård/omsorg samt fritid. Verksamheten omfattas numera

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 1 Studentboets verksamhet går ut på att underlätta för studenter att hitta bostad i Uppsala, att sänka trösklarna för privata annonsörer att hitta hyresgäster, att informera om studenternas utsatta situation

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre

Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom PROJEKTPLAN Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom Bakgrund I Södertälje kommun finns tre dagverksamheter

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (10) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT MÅLTIDSORGANISATION

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (10) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT MÅLTIDSORGANISATION LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (10) 2015-12-31 DELRAPPORT MÅLTIDSORGANISATION LULEÅ KOMMUN 2 (10) Innehåll Bakgrund... 3 Måltider i förskolan... 4 Måltider i skolan... 4 Lagar och regler... 4 Framtidens skola...

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

1 (8) Datum 2012-05-10 Delårsrapport 2012-04-30 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 120430 Årsbudget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 135 013 443 180 443 180 0 varav - bidrag 515 871

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

För brukarna i tiden

För brukarna i tiden DNR KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE PROJEKTLEDARE: PIA LINDBÄCK TEL 08 508 08 358 DNR 007-052-08 SLUTRAPPORT 2008-01-31 Sid 21 För brukarna i tiden Ett organisations- och

Läs mer

Budgetinstruktion för år 2014

Budgetinstruktion för år 2014 1(3) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4916 Exp. den: 8/11-13/JÖ STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare:

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun Projektplan Strängnäs 150702 Projektnamn RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Projektägare LSG Individ- och familjeomsorgen Datum 150702 Bakgrund Målgruppen för detta projekt är de klienter som söker ekonomiskt

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Medarbetarna i siffror

Medarbetarna i siffror MILJÖFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2011-01-17 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse för och uppföljning av det personalpolitiska arbetet under 2010. Medarbetarna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete Sid 1/5 2007-03-22 Bakgrund I enlighet med det av Kommunfullmäktige fastställda handlingsprogrammet för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Nyköpings kommun ska ett systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Uppföljning. Enheten för personligt stöd

Uppföljning. Enheten för personligt stöd Uppföljning Enheten för personligt stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Organisation och ledning... 3 2.2 Personal... 4 2.3 Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 20:9...

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand

Framtida väghållningsansvar i Leksand Framtida väghållningsansvar i Leksand Konsekvensanalys av alternativ 1B (en kombination av förslag 1 och 2 enligt tidigare rapport) inför den fortsatta politiska hanteringen. Sweco Environment AB 1 (19)

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av MT-utrustning till operationsalar, hybrid/angio-salar samt bild & funktion till FAS 26-27 maj 2015 Landstinget

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden 1 (7) Datum 2013-08-22 Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 24 187 32 715 34 253 1 538

Läs mer

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2010

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2010 1(6) Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2010 Gymnasienämnd 2010-01-21. 1 1:1 Att uppdra åt gymnasiechefen att utreda om 1 andra stycket

Läs mer

Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014

Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014 Handläggare 0480-452900 Datum 2012-08-16 INFORMATIONSÄRENDE Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014 1. Bakgrund Utvecklingsplanen för äldreomsorgen i Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Uppsägning av lokaler (interna upplåtelser)

Uppsägning av lokaler (interna upplåtelser) 1(2) SLU ua 2015.2.9-628 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Avdelningen för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden Nämndberedning preliminär budget 2013 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Beredning resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag... 3 1.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07 Nr 2015-07 s revisorer Granskning av resurser för projektledning och bevakning av projekt, BFAB och KvB. Granskningsrapport Nr 2015-07 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring

Läs mer

Regionservice Huvudkontor

Regionservice Huvudkontor Regionservice Huvudkontor Johanna Löthberg Upphandlingsstrateg 046-675 31 86 Johanna.lothberg@skane.se Rapport Datum 2015-05-13 Version 1 Dnr 1402146 1 (9) Rapport utredningsuppdrag från servicenämnden

Läs mer

Pedagogiska skolgårdar

Pedagogiska skolgårdar TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till 2013-02-25 Dnr: 2013/564-BaUN-648 Barn- och ungdomsnämnden Pedagogiska skolgårdar Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Policy och riktlinjer för inköp vid SLU

Policy och riktlinjer för inköp vid SLU 1(3) DNR: SLU ua 2014.2.4.4-3549 Exp. den: 2014-09-22 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Policy samt riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Projektorganisation och metod 4 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning 4 5.1

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Inledning och verksamhetsbeskrivning: Medihead ett privat hemtjänst och assistansföretag, med mångkulturell inriktning (främst till persisk-, arabisk- och kurdisk- talande

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-07 Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083 Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som verksamheten vuxenutbildning

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss

Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss Pia Palm Administrativa avdelningen 08-508 267 07 pia.palm@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2009-06-16 Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan 93

Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan 93 1 (7) Kvalitets- och utvärderingskontoret 2016-03-16 Dnr ON 2016-167 Björn Skoog Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan

Läs mer

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 kl. 09.30-12.30 Göteborgsregionens kommunalförbund, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande Thomas Jungbeck (Ordförande) Kjell Karlsson Joakim Svärdström Johan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Kontorsarbetsplatser och mötesplatser för Upplands Väsby kommun - projektdirektiv

Kontorsarbetsplatser och mötesplatser för Upplands Väsby kommun - projektdirektiv Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2015-04-07 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:271 20642 Kommunstyrelsen Kontorsarbetsplatser och mötesplatser för Upplands Väsby

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2012-09-12 Bilaga 7 Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 IT-fakturan för 2013 bygger på samma principer som för tidigare år, d v s att den är indelad i tjänsteområden.

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2013-12-19 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Föreningen Lugnet Adress: Utholmsvägen 22-32, 178 91 Munsö Utförare: Föreningen Lugnet Verksamhetschef (namn och

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015

Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015 Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015 Oktober 2011 1 Innehållsförteckning: Äldreboendeplan Göteborgs stad 2012-2015...3 PLANEN...3 Plan 2012-2013, inriktning 2014-2015...3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGARNA...3

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer