Nämndberedning preliminär budget Miljö- och byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden"

Transkript

1 Nämndberedning preliminär budget 2013 Miljö- och byggnadsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Beredning resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars nämndens syn på volymer Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget? Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning? Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma? Förslag åtaganden Ansvarsfull ekonomisk politik Utbildning Omsorg Miljö och klimat Integration och kommunikation Återredovisning av utredningsuppdrag i budgetprocessen Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

3 1 Beredning resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag 1.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars nämndens syn på volymer. Miljö- och byggnadsnämnden har inte en verksamhet som kompenseras för volymer. Under rubriken volymmått i den preliminära budgeten för 2013, så bör volymmåttet för nybyggnadskartor sänkas till 60 st, baserat på kunskap om de senaste årens för dessa. Volymmått för "Trafikövervakning - Utfärdade P-anmärkningar " ska helt tas bort från budgetförslaget. Skrivningen är kvar från förra mandatperioden då miljö- och byggnadsnämnden ansvarade för trafiknämndsuppgifterna. 1.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget? Nämnden känner, i nuläget, inte till någon tillkommande förändring som väsentligt kommer att påverka verksamheten Under 2011 antogs en ny plan- och bygglag att gälla och med den kom en rad förändringar och tvingande moment för kommunen som myndighet. Med den nya lagstiftningen följde också beslut om ny taxa i kommunen inom byggområdet såväl som inom den mät- och karttekniska verksamheten. Det finns fortfarande osäkerhet kring hur den nya taxan kommer att täcka verksamhetens behov av intäkter. Taxan och resursbehoven ska utvärderas under hösten Miljö- och byggnadsnämnden har sedan april 2012 utvecklat servicegraden och tillgängligheten till miljö- och byggnadskontoret genom att använda kommunens kontaktcenter. Då verksamheten för närvarande är under uppbyggnad finns det stor osäkerhet kring hur stort resursbehovet och kostnaden blir för kontaktcenters tjänster under 2013 och framåt. Budgetförslaget medger kostnader för motsvarande en tjänst och ska då täcka kostnaderna för miljö- och byggnadskontorets alla tre enheter. 1.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning? Miljö- och byggnämnden konstaterar, utifrån nu kända förutsättningar, att föreslagen ram täcker verksamheten under 2013 och innebär att verksamhet kan bedrivas med bibehållen eller med högre ambitionsnivå än den nuvarande. 1.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma? Miljö- och byggnadsnämndens ram har räknats upp med 1,5 % (0,2 mkr) avseende prisoch lönekompensation. Vidare har miljö- och byggnadsnämndens ram i budgetförslaget utökats med 0,7 miljoner kronor för att förstärka kontoret för utrednings- och kommunikationsinsatser. Miljö- och byggnadsnämnden kommer att under 2013 anställa en person med lämplig kompetens för dessa uppgifter. Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

4 Förstärkningen kommer att innebära att kansliet kan höja nivån på kvalitetsarbetet och uppföljningen inom nämndens verksamhet. Dessutom ska hela kommunikationsområdet förbättras. Med det avses informationsinsatser (hemsidor, material m.m.) såväl som strategisk kommunikation utåt m.m. Flera av de åtaganden som nämnden gör i budgetdokumentet är uppnåeliga med hjälp av de nya resurserna, som för kontorets övergripande verksamhet varit begränsade under lång tid. Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

5 2 Förslag åtaganden 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet Nämnden ska utifrån redan initierat sarbete kring ledningssystem implementera effektiva stöd- och styrprocesser. Nämnden ska under året analysera möjligheterna till att inom mandatperioden, och internt under 2013, starta samarbete(n) som kan bidra till högre effektivitet för respektive verksamhet (bättre resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet). Arbeta för att radonsanering genomförs i flerbostadshus som har radonvärden över gällande riktvärden. Andel radonsanerade flerbostadshus av de som behöver saneras. Förbättra uppdateringen av kommunens kartdata. Öka andel tid som läggs på operativ tillsynsverksamhet. Antal inspektioner. Nämnden ska utifrån redan initierat sarbete kring ledningssystem implementera effektiva stöd- och styrprocesser. Miljö- och byggnadsnämnden behöver till exempel utveckla nyckeltal och mått för kontorets tre enheter m.m. Syftet är att jämföra med sig själv och med andra aktörer för att se att verksamheten bedrivs effektivt och med önskad kvalitet. Vidare syftar jämförelser med andra aktörer till att lära av goda exempel på andra håll. Åtagandet gäller alla nämnder i kommunen. Nämnden ska under året analysera möjligheterna till att inom mandatperioden, och internt under 2013, starta samarbete(n) som kan bidra till högre effektivitet för respektive verksamhet (bättre resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet). Aktiviteter planeras i kommande handlings-/verksamhetsplan. Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

6 Åtagandet gäller alla nämnder i kommunen. Arbeta för att radonsanering genomförs i flerbostadshus som har radonvärden över gällande riktvärden. Miljö- och byggnadsnämnden agerar som myndighet för att fastighetsägare av flerbostadshus som upplåter bostäder åt andra ska säkerställa att radonvärdena ligger under gällande riktvärden. Ägare av villafastigheter har själva rådighet att åtgärda eventuella problem med radon. Det är relativt vanligt förekommande med markradon i Sollentuna kommun. Radon kan också härstamma från byggnadsmaterial. Lång tids exponering för höga radonhalter ökar risken för att få lungcancer. Förbättra uppdateringen av kommunens kartdata. Genom att kartera (dvs framställa kartdata utifrån flygbilder) i egen regi utifrån de flygfoton som köps in på årsbasis, kan uppdateringen ske kontinuerligt. Åtgärden är kvalitetshöjande då den medger löpande uppdatering i större omfattning än t ex fysisk mätning med GPS-mottagare eller motsvarande instrument medger. Kartan kan uppdateras oftare, vid behov, och till en lägre kostnad än om kartering görs via konsult. Detta ger i sin tur kommunen högre kvalitet på det kartmaterial som produceras och som ligger till grund för kommunens samhällsplanering, bygglovprövning och exploateringsåtgärder m.m. Öka andel tid som läggs på operativ tillsynsverksamhet. Med tillsyn menas kontroll av lagefterlevnad. Den kan vara både operativ och administrativ. Operativ tillsyn kan vara till exempel planerade projekt men också tillsyn föranledd av klagomål eller olyckor. Mycket av den viktiga tillsynen är administrativ och sker i det tysta, till exempel uppföljning av inspektioner, kontrollrapporter och arbete med beslut om sanktionsavgifter för de som inte följer lagstiftningen. För att hos verksamhetsutövare få verklig förståelse för regelverk, varaktig lagefterlevnad och strävan efter hållbara lösningar, så är personliga besök och diskussioner mer eftersträvansvärda. Miljö- och byggnadsnämnden vill se över hur nämnden kan frigöra mer tid för operativ tillsyn utan att göra avkall på de krav som ställs på nämnden som myndighet som till exempel administrativa uppgifter. Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

7 2.1.2 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet Minska handläggningstid vid myndighetsbeslut. Handläggningstid. Förbättra kommunikationen med näringslivet. Nöjd-Kund-Index. Enkät i egen regi. Minska handläggningstid vid myndighetsbeslut. Aktiviteter planeras i kommande handlings-/verksamhetsplan. Generellt är handläggningstid den viktigaste, eller en av de viktigaste, faktorerna för upplevd kundnöjdhet. Förbättra kommunikationen med näringslivet. Aktiviteter planeras i kommande handlings-/verksamhetsplan. En god kommunikation med näringslivet är viktig för en hög kundnöjdhet (NKI). Kommunikationen ska sträva efter att skapa förståelse för olika parters förutsättningar, roller och ansvar Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden Uppmuntra till och underlätta för kompetens. Medarbetarenkät, frågor om kompetens. Utveckla former för att presentera verksamheten för framtida medarbetare. Utförda konkreta aktiviteter. Antal praktikanter. Uppmuntra till och underlätta för kompetens. Aktiviteter planeras i kommande handlings-/verksamhetsplan. Miljö- och byggnadskontorets befintliga medarbetare, liksom de som framöver behöver rekryteras till verksamheten, har för närvarande en god arbetsmarknad i regionen. För Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

8 att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare är lön, kompetens och flexibla villkor viktiga faktorer. Utveckla former för att presentera verksamheten för framtida medarbetare. Miljö- och byggnadskontoret bör till exempel utveckla rutiner för hur vi tar emot praktikanter och vidare hur vi marknadsför arbetsplatsen för studerande och lämpliga yrkesgrupper som är verksamma inom andra sektorer. Konkurrensen om framtida medarbetare är hård och marknadsföring av miljö- och byggnadskontoret som arbetsgivare är en strategisk åtgärd Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter Initiativ och ansvarstagande för ska noteras och uppmärksammas. Dokumenterade initiativ. Beslut om genomförande. Initiativ och ansvarstagande för ska noteras och uppmärksammas. Exempelvis behöver rutiner utvecklas för att chefers och medarbetares initiativ och förslag ska hanteras på ett strukturerat sätt, återkopplas och senare eventuellt genomföras. För att ytterligare stimulera till en lösningsfokuserad förbättringskultur i verksamheten bör initiativ och förslag tas tillvara och uppmärksammas. 2.2 Utbildning Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet Miljö- och byggnadsnämnden har prövat målet för nämndens verksamhet/budget och funnit att åtaganden mot målet inte kan prioriteras i budget Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande Miljö- och byggnadsnämnden har prövat målet för nämndens verksamhet/budget och funnit att åtaganden mot målet inte kan prioriteras i budget Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

9 2.3 Omsorg Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv Identifiera enkelt avhjälpta hinder inom kommunens centrumområden. Antal identifierade hinder för X centrum. Identifiera enkelt avhjälpta hinder inom kommunens centrumområden. Miljö- och byggnadsnämnden har vid bygglovgivning och bygganmälan ansvaret över att tillgänglighet i fysisk bemärkelse uppnås vid byggnation. Vidare har nämnden ansvaret för tillsyn över att tillgängligheten förbättras i den befintliga offentliga miljön när det gäller så kallade enkelt avhjälpta hinder. I första hand avser åtagandet för 2013 ett inventeringsarbete för ett antal av kommunens centrumområden. Inventeringen ska leda till att respektive fastighetsägare anmodas att vidta åtgärder. Tillgängligheten i den offentliga miljön en mycket viktig faktor för att människor med funktionshinder ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet Miljö- och byggnadsnämnden har prövat målet för nämndens verksamhet/budget och funnit att åtaganden mot målet inte kan prioriteras i budget Miljö och klimat Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina utsläpp av växthusgaser Aktivt ge information om energibesparande åtgärder. Antal samtal hos Energirådgivningen. Antal processer på MBK där information förmedlas. Vidta åtgärder gentemot Trafikverket i syfte att verket senast under 2013 ska redovisa ett åtgärdsprogram som visar hur trafikbuller och luftföroreningar från E4 och järnvägen ska minska i riktning mot gällande riktvärden och uppfyllda miljökvalitetsnormer. Underlätta för cykling genom att samverka över kommungränserna. Inkommet handlingsprogram. Att Sollentunas egna cykelvägnät finns på Tätortskartan under Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

10 Aktivt ge information om energibesparande åtgärder. Vid miljö- och byggnadsnämndens kontakter med verksamheter och privatpersoner ska relevant information om energieffektivisering, energieffektivt byggande och om olika handlingsalternativs klimatpåverkan förmedlas. Miljö- och byggnadskontoret verkar i många processer och sammanhang där lämpliga tillfällen ges för att sprida information och förmedla kontakt med energirådgivningen. Vidta åtgärder gentemot Trafikverket i syfte att verket senast under 2013 ska redovisa ett åtgärdsprogram som visar hur trafikbuller och luftföroreningar från E4 och järnvägen ska minska i riktning mot gällande riktvärden och uppfyllda miljökvalitetsnormer. Det föreslagna åtagandet kvarstår från mål i budget 2012 med verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden fullföljer målet med att följa att åtgärdsprogram redovisas och att där anges hur och när situationen ska förbättras. Kommunen har höga föroreningshalter och halter för partiklar på grund av omfattande trafikrörelser genom kommunen. Underlätta för cykling genom att samverka över kommungränserna. Sollentuna samarbetar med ett stort antal kommuner om den s.k. tätortskartan via Kommunförbundet Stockholms Läns Geodataråd (KSLs Geodataråd). Tätortskartan är en översiktlig karta över kommuner i länet. Tätortskartan är en tänkbar plattform att komplettera med kommunernas alla cykelvägar, då de flesta kommuner, inklusive Sollentuna, redan har egna cykelkartor. Sollentuna kommun ska som medlem i KSLs Geodataråd föreslå att tätortskartan kompletteras med länets cykelvägar. En förutsättning för att välja cykel som alternativ till bilen vid resor mellan kommuner i länet är att resvägar är kända och trygga att cykla på. 2.5 Integration och kommunikation Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade Miljö- och byggnadsnämnden har prövat målet för nämndens verksamhet/budget och funnit att åtaganden mot målet inte kan prioriteras i budget Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

11 2.5.2 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens Förenkla och förtydliga beslut och information från bygglovsenheten. Förändringen mellan resultat från enkät 2012 och Förbättra informationen från och tillgänglighet till miljö- och byggnadskontoret samt utöka kommunikationen med medborgare och företag. Resultat från servicemätning (kommunens kvalitet i korthet). Resultat från SBA undersökning (mått för tillgänglighet och information). E-tjänster. Synpunkter (system för hantering av klagomål på verksamheten). Förenkla och förtydliga beslut och information från bygglovsenheten. Miljö- och byggnadsnämnden har i budget 2012 med verksamhetsplan , ett mål som sträcker sig till år 2013 och som kvarstår här som åtagande i budget Det är viktigt att kunna förstå vad som gäller och vad en myndighet förväntar sig av en privatperson eller ett företag. En myndighet ska skriva korrekta och enkla texter som alla kan förstå. Förbättra informationen från och tillgänglighet till miljö- och byggnadskontoret samt utöka kommunikationen med medborgare och företag. Handlingsplanen ska konkretisera en rad aktiviteter som syftar till utökad kommunikation, bättre information från och tillgänglighet till miljö- och byggnadskontoret. Det ställs höga krav på en modern myndighet vad gäller tillgänglighet, information och service o.s.v, och därför behöver miljö- och byggnadsnämnden arbeta för ytterligare förbättringar inom dessa områden. Vidare bör nämnden arbeta med den strategiska kommunikationen för att ge medborgare och företag en god förståelse för regler och beslut och de motiv som besluten grundar sig på Utveckla den interna kommunikationen Utveckla och upprätthålla rutiner för att förbättra den interna kommunikationen inom förvaltningen och mellan förvaltningar i kommunen. Medarbetarenkäten (mått för samarbete och kommunikation). Medarbetarenkäten (mått utvecklade för samarbete och kommunikation Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

12 mellan förvaltningar). Utveckla det nya intranätet att bli den naturliga platsen för miljö- och byggnadskontoret att hämta förvaltningsintern information ifrån. Enkät om intranätet. Utveckla och upprätthålla rutiner för att förbättra den interna kommunikationen inom förvaltningen och mellan förvaltningar i kommunen. Avser rutiner och aktiviteter för att kontinuerligt och över tid upprätthålla en god dialog internt inom miljö- och byggnadskontoret såväl som mellan kontoret och andra förvaltningar i kommunen. Den interna kommunikationen är viktig såväl för hur verksamheten fungerar liksom för kunskapsöverföring och den allmänna trivseln på arbetsplatsen. Förvaltningen är också i samspel med flera andra förvaltningar där kommunikationen är avgörande för på vilket sätt kommunen åstadkommer resultat och hur nämnden som myndighet kan fullgöra sina tillsynsuppgifter. Utveckla det nya intranätet att bli den naturliga platsen för miljö- och byggnadskontoret att hämta förvaltningsintern information ifrån. Det nya intranätet blir ett verktyg för att förbättra kommunikation och information såväl mellan förvaltningar som inom miljö- och byggnadskontoret. Rutiner och intern information ska läggas ut på intranätet. Det nya intranätet kommer att ge förbättrade möjligheter att samla och söka information på ett ställe. Vidare ges ökade möjligheter till kommunikation. Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

13 3 Återredovisning av utredningsuppdrag i budgetprocessen Miljö- och byggnadsnämnden har inget uppdrag som ska slutredovisas i samband med denna budgetremiss. Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten

Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten Revisionsrapport Anders Törnqvist My Nyström Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2013. Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan för nämnd 2013. Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan för nämnd 2013 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Handlingsplaner till nämndens åtaganden... 3 1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik... 3 1.2 Utbildning... 5 1.3 Omsorg... 5

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

PRELIMINÄR BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2013

PRELIMINÄR BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2013 PRELIMINÄR BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN Sollentuna kommun -03-21 (S) Sollentuna kommun / -03-14 Innehållsförteckning 1 Politisk inriktning för budgetåret... 1 1.1 Våra politiska fokusområden... 1 2 Förutsättningar

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 ÅRSREDOVISNING 2011 STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 2 Antagna av Hammarös kommunfullmäktige 2012-03-26 Hammarö kommunfullmäktige antog den 26 mars 2012 strategier för näringslivsarbetet. De

Läs mer

PRELIMINÄR BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2014 FÖR SOLLENTUNA KOMMUN. Inför kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-27

PRELIMINÄR BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2014 FÖR SOLLENTUNA KOMMUN. Inför kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-27 PRELIMINÄR BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2014 FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Inför kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-27 Innehåll 1 Politisk inriktning för budgetåret 2014 4 1.1 Våra politiska fokusområden 4 1.1.1

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416 Årsredovisning 2014 Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanfattning Årsredovisningen innehåller avsnitt om händelser av

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Bättre efterfrågad service till boende, besökare och företagare. Göteborg. Hållbar stad öppen för världen

Bättre efterfrågad service till boende, besökare och företagare. Göteborg. Hållbar stad öppen för världen Bättre efterfrågad service till boende, besökare och företagare Göteborg Hållbar stad öppen för världen Göteborg en växande framtidsstad 533 300 invånare i Göteborg 23% utrikes födda 10 stadsdelar Majorna-Linné

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20

Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv, Kungälvs kommun, 2016 med utblick mot 2019 De av Kommunfullmäktige fastslagna målen för mandatperioden gäller. 1. I Kungälv

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

ÖKA HÄLSAN OCH HALVERA SJUKFRÅNVARON! Uppdrag från Kommunfullmäktige 2002

ÖKA HÄLSAN OCH HALVERA SJUKFRÅNVARON! Uppdrag från Kommunfullmäktige 2002 UMEÅ ÖKA HÄLSAN OCH HALVERA SJUKFRÅNVARON! Uppdrag från Kommunfullmäktige 2002 FRÅN 2002 TILL 2005 32 sjukdagar 16 sjukdagar 14% 7% Långtidsfriska 47 % har ingen sjukdag 70 % har högst sju sjukdagar Långtidsjukskrivna

Läs mer

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Innehållsförteckning 1 Ramanpassning... 3 2 Behov... 3 3 Budgetram 2016-2018... 4 4 Investeringsbehov... 4 5 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 5 2 Mål: Förskolan stimulerar och utmanar barnens

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Lönebildning i Ystads kommun Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Verksamhet Individuell och differentierad lönesättning Långsiktiga mål Medarbetare Lön som styrmedel Kortsiktiga mål MÅL Utvecklingssamtal

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av

Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel 2011-2013 1 (14) 2011-06-14 2011 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING...3 2. DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS

Läs mer

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012.

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012. 2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044 Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Det övergripande strategiska et för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gävle är att medverka till

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-11-24 klockan 13:15-17:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Vision. Övergripande mål. Kund / medborgare

Vision. Övergripande mål. Kund / medborgare Vision Övergripande mål Kund / medborgare Ekonomi Medarbetare Verksamhet Miljö Omsorgsnämndens vision Omsorgsförvaltningen ska ge det bästa individuella stödet för att skapa den största tryggheten för

Läs mer

Hälsoarbete på arbetsplatsen

Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsosamt är lika med lönsamt Nyckeln till framgång på en arbetsplats är att personalen mår bra, det ökar attraktionskraften som arbetsgivare och stärker därmed varumärket.

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

3, 2006. Lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01. Beslut. Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy.

3, 2006. Lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01. Beslut. Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01 3, 2006 Beslut Lönepolicy Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy. Ärendebeskrivning Bifogad lönepolicy skall utgöra grunden för en fungerande lönebildning. Målsättningen

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun Personalförsörjningspolicy Falköpings kommun 1 Inledning Falköpings kommun står inför en stor personalomsättning den närmaste femårsperioden. Cirka 600 medarbetare kommer att behöva rekryteras på grund

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Plan för systematiskt kvalitetsarbete Äldreomsorg Funktionshinderverksamhet Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatri Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Arbetslivsnämnden 2011-04-07 Verksamhetsplan 2011

Arbetslivsnämnden 2011-04-07 Verksamhetsplan 2011 Arbetslivsnämnden 2011-04-07 Verksamhetsplan 2011 Arbetslivsnämnden 1. Uppdrag...3 2. Kommunfullmäktiges mål...9 3. Arbetslivsnämndens mål 2011...9 4. Resursfördelning...11 5. Investeringar...11 6. Internbudget...11

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m.

Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m. Miljö- och byggnadskontoret Tjänsteutlåtande Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 6 08-579 216 03 Miljö- och byggnadsnämnden Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Ledningsfilosofi för Vimmerby kommun

Ledningsfilosofi för Vimmerby kommun Ledningsfilosofi för Vimmerby kommun Policy för förtroendevalda Policy för ledare Värdegrund för Vimmerby kommun Antagen av kommmunfullmäktige 2006-03-27 43 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 1 Grundläggande värderingar

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Plan för personer med funktionsnedsättning

Plan för personer med funktionsnedsättning Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-25 125 Plan för personer med funktionsnedsättning Syfte Syftet med planen är att personer med funktionsnedsättning i Värmdö kommun ska ha samma förutsättningar och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen omfattar de politiska intentionerna som de uttrycks i Vision 2050, riktningar, program, kommunstyrelsen målområden

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Sammanfattning (I) 25 av Skånes 33 kommuner har svarat. 84 procent

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem Datum Diarienr 2013-05-31 1492-2012 Kommunstyrelsen i Umeå kommun Skolgatan 31 A 901 84 Umeå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Läs mer

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Morin Folkhälsostrateg 0413 62697 KS.2012.0126 2012-09-10 Korrununfullmäktige 12 Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

vår hälsa länets möjlighet

vår hälsa länets möjlighet vår hälsa länets möjlighet Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011 2015 folkhälsopolicy förord Jämtlands län 2011 2015 Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...... och i den här folkhälsopolicyn

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden Härjedalens Kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Hälsosamma Skinnskatteberg

Hälsosamma Skinnskatteberg Hälsosamma Skinnskatteberg Folkhälsoplan 2012 2015 Skinnskattebergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24, 77, Dnr 2012.0577.773 1. Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: VON 2014/1040 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun Version: PA1 Revisionsdatum: 2014-06-03 Upprättad av: Aun Henriksson, Anna Eklund, Yvonne Edenmark Lilliedahl Granskad/ av Birgitta Elvås, kommunchef Revision A beslutas av: kommunfullmäktige Näringslivsstrategi

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Gör det jämt mål får jämställdhetsarbetet i Stenungsund 2015 2020

Gör det jämt mål får jämställdhetsarbetet i Stenungsund 2015 2020 STENUNGSUNDS KOMMUN Jämställdhetsprogram och lokal Handlingsplan för Jämställd Västra Götaland Gör det jämt mål får jämställdhetsarbetet i Stenungsund 2015 2020 Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ormås förskola 2013-2014

Plan mot kränkande behandling Ormås förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Ormås förskola 2013-2014 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Ormås pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

E-hemtjänst - ökad trygghet och stopp för kostnadsökningar

E-hemtjänst - ökad trygghet och stopp för kostnadsökningar E-hemtjänst - ökad trygghet och stopp för kostnadsökningar Sammanfattning Västerås stads föregångssatsning på att införa e-hemtjänst som stöd till personer som beviljats hemtjänst eller boendestöd har

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer