Kontrollplan för offentlig kontroll av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollplan för offentlig kontroll av"

Transkript

1 Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel (14)

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS UPPBY GGNAD...4 ANSVARSFÖRDELNING INOM KONTROLLOMRÅDET SAMORDNING SAMARBETE MELLAN BERÖRDA MYNDIGHETER...5 SAMARBETE INOM MYNDIGHETEN BEFOGENHETER OCH RESURSER FÖR KONTROLLEN...6 K ONTROLLMYNDIGHETENS BEFOGENHETER...6 K ONTROLLPERSONAL OCH UTRUSTNING FINANSERING AV KONTROLLEN KOMPETENSKRAV OCH UTBILDNING ORGANISATION OCH UTFÖRANDE AV KONTROLLEN...8 R EGISTRERING OCH GODKÄNNANDE AV KONTROLLOBJEKT...8 PRIORITERINGAR INOM KONTRO LLOMRÅDET RISKBASERAD KONTROLL...8 G ENOMFÖRANDE AV KONTROLLER...9 RAPPORTERING AV KONTROLLRESULTAT...9 ÖPPENHET I KONTROLLEN SANKTIONER ÅTGÄRDER VID BRISTANDE EFTERLEVNAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV KONTROLLEN...12 U PPFÖLJNING...12 REVISIONER UTVÄRDERING BEREDESKAP FLERÅRIG NATIONELL KONTROLLPLAN...14 Kontrollplan livsmedel (14)

3 1. Inledning Bakgrund Denna kontrollplan är en beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av miljö och byggnadsnämnden som utsedd kontrollmyndighet. Detta är den första kontrollplanen för livsmedelskontrollen i Sollentuna kommun som tagits fram i enlighet med EU:s lagstiftning. Planen gäller i sin grund för tre år, från den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2013, och i detalj för år Syfte Syftet med kontrollplanen är att säkerställa att den offentliga kontrollen av livsmedel i Sollentuna kommun utförs korrekt. Kontrollen ska ske enligt fastställda rutiner vid inspektioner, i ärenden och andra förekommande uppgifter. Den berörda myndigheten som utför offentlig kontroll ska vara effektiv och opartisk. Kontrollplanen ska vara ett hjälpmedel i arbetet med livsmedelskontrollen. Bestämmelserna för genomförandet av den offentliga kontrollen finns i EGförordning nr 882/2004 och nr 854/2004 om offentlig kontroll av livsmedel. Omfattning Planen omfattar kontroll av livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder och livsmedelslagstiftningen. Förordningen beskriver ett kontrollsystem som möjliggör kontroll genom hela livsmedelskedjan. Planen ger en beskrivning av hur den offentliga kontrollen är organiserad i Sollentuna kommun, hur kontrollen genomförs, vilka strategiska inriktningar som finns för kontrollarbetet och vilka resurser som står till buds. De strategiska inriktningarna grundas på de krav som ställs på kontrollmyndigheten med hänsyn till EU:s lagstiftning och den nationella lagstiftningen, på klarlagda risker i samband med de olika livsmedelsverksamheterna och på tidigare erfarenheter, information och resultat. Planeringen är gjord utifrån de befintliga resurserna inom miljö och hälsoskyddsenheten. Kontrollplan livsmedel (14)

4 2. Den offentliga kontrollens uppbyggnad Ansvarsfördelning inom kontrollområdet Den centrala kontrollmyndigheten i Sverige är Livsmedelsverket. Regional kontrollmyndighet är länsstyrelsen och på kommunal nivå ska finnas en nämnd som bevakar frågor inom miljö och hälsoskyddsområdet där även livsmedelskontrollen ingår. Förutom att Livsmedelsverket ska ha den nationella bevakningen i livsmedelsfrågor ska verket även ha kontroll över vissa anläggningar. Detta gäller framför allt de större livsmedelsindustrierna, i synnerhet de veterinära anläggningarna (mejerier, slakterier, styckningsanläggningar med flera.) Jästbolaget i Rotebro är exempel på en sådan verksamhet i Sollentuna kommun. Länsstyrelsen har genom länsveterinären ansvaret för kontroll inom primärproduktionen. När det gäller anläggningar i övrigt har Livsmedelsverket i vissa fall gett länsveterinären i uppdrag att utföra kontroll på större livsmedelsverksamheter som annars skulle ha kontrollerats av Livsmedelsverket. Länsstyrelsen har en samordnande funktion inom länet samtidigt som den är överprövande myndighet i överklagade livsmedelsärenden. I livsmedelskedjan från jord till bord ingår även djurskydd. Sedan den 1 januari 2009 har länsstyrelserna ansvaret för kontroll av djurskyddet. På lokal nivå är det en nämnd inom den kommunala organisationen som är behörig kontrollmyndighet när det gäller livsmedelskontroll. I Sollentuna kommun har miljö och byggnadsnämnden detta ansvar. På uppdrag av miljöoch byggnadsnämnden och i enlighet med gällande lagstiftning tar miljö och byggnadskontorets livsmedelsinspektörer årligen fram en handlingsplan med detaljerad planering av kontrollen för varje år, rutiner för hur kontrollen ska utföras och kompetensutvecklingsplan för att upprätthålla personalens kompetens. Kontrollplan livsmedel (14)

5 3. Samordning Samarbete mellan berörda myndigheter Den nationella planen för kontroll av livsmedel från jord till bord omfattar flera olika kontrollområden och kontrollmyndigheter. För alla parter är därför en samverkan mellan olika centrala myndigheter av stor betydelse för att få kontrollen att ske smidigt och kostnadseffektivt. Detta är också ett krav i EU:s livsmedelslagstiftning. Samarbete ska enligt denna genomsyra hela den offentliga kontrollen och måste därför också omsättas i praktiken på alla nivåer. Samarbete med Livsmedelsverket Eftersom Livsmedelsverket har totalt kontrollansvar för en anläggning inom Sollentuna kommun (Jästbolaget i Rotebro) sker inget samarbete avseende direkt kontroll av denna verksamhet. De möjligheter som finns för samarbete är framförallt genom de nationella projekt inom olika branscher som Livsmedelsverket genomför. Miljö och byggnadskontoret medverkar i mån av resurser i det riksprojekt som varje år anordnas av Livsmedelsverket. Samarbete med länsstyrelsen I Stockholmds län finns sedan många år ett strukturerat och gott samarbete mellan kommunerna och länsveterinären på länsstyrelsen. Minst två gånger per år sker gemensamma möten på länsstyrelsen då olika livsmedelsfrågor diskuteras och där planering av för länet gemensamma projekt (PIK projekt) sker. Vid dessa möten medverkar också någon av de kontaktpersoner som Livsmedelsverket utsett för Stockholms län. Samarbete med grannkommuner Livsmedelsinspektörerna deltar i samsynsgruppen, Norrlivsgruppen, som omfattar 8 grannkommuner vilka träffas 3 4 gånger per år. Vid dessa möten diskuteras samsynsfrågor och speciella ärenden. Någon gång per år genomförs en samsynsinspektion. Samarbete inom myndigheten Inom miljö och byggnadsnämnden sker samordning genom att livsmedelsinspektörerna avsätter 2 timmar i månaden för samordning och samsynsmöten. Även miljö och hälsoskyddschefen deltar vid dessa möten. Vid behov gör inspektörerna gemensamma kontroller. Syftet med detta är att åstadkomma samsyn. Varje livsmedelsinspektörers ansvar för olika uppgifter inom kontrollområdet framgår av internt enhetsdokument om ansvarsfördelning. Kontrollplan livsmedel (14)

6 4. Befogenheter och resurser för kontrollen Kontrollmyndighetens befogenheter Nämndens befogenheter inom livsmedelsområdet regleras huvudsakligen i livsmedelslagen (2006:804) och i livsmedelsförordningen (2006:813). Miljö och byggnadskontorets medarbetare har en långtgående delegation från nämnden att ta beslut i de flesta frågor som gäller livsmedelskontroll. Enligt 20 livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen. Kontrollpersonal och utrustning 2011 Personal För livsmedelskontrollen finns följande personal till förfogande för 2011, (årsarbetskrafter): Livsmedelsinspektörer 2,8 Verksamhetsstöd (chef, jurist, och adminstativt stöd) 0,9 Totalt innebär detta att ca 2850 timmar finns tillängliga för den planerade och oplanerade kontrollen, övriga uppgifter inom livsmedelskontrollen samt tillsyn utanför kontrollen. Enligt genomförd behovsbedömning baserad på Livsmedelsverkets förslag till riskklassificering av kontrollobjekt samt en uppskattning av tidsåtgång för oplanerat arbete uppgår behovet för livsmedelskontrollen under 2011 till 2850 timmar, vilket innebär att resurserna motsvarar behovet. (se Tillsynsutredning 2011 för miljö och byggnadsnämnden) För att säketställa att intressekonflikter i livsmedelskontrollen undviks används kommunens antagna dokument, Policy för bisysslor i Sollentuna kommun. Utrustning All kontrollpersonal har egen skyddsutrustning (rock, mössa och skoskydd) samt egna termometrar och mobiltelefon med kamera. För att kunna utföra kontrollerna används miljö och byggnadskontorets två tjänstebilar. Finansering av kontrollen Miljö och byggnadsnämndens offentliga kontroll av livmedelsanläggningar finanseras med avgifter, enligt förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166). Årlig kontrollavgift tas ut från kontrollobjekten för att finansiera kontrollen. Avgiftens storlek baseras på riskklassificering av anläggning i riskklass och erfarenhetsklass enligt Livsmedelsverkets vägledning Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Kontrollplan livsmedel (14)

7 Avgift för extra offentlig kontroll tas ut för att finansiera kontrollen enligt artikel 28 i förordningen(eg) 882/2004. Taxan för livsmedelskontroll framgår av kommunens taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, vilken antogs av kommunfullmäktige , 117/2009, att gälla från och med Taxan reviderades av fullmäktige , 146/2010, med ny timtaxa. Livsmedelskontrollen för 2011 avgiftsfinansieras till 100%. Nämndens totala kostnader för livsmedelstillsyn, inklusive rådgivning, avgiftsfinansieras till ca 80%. Därutöver sker finansiering med skattemedel. Kompetenskrav och utbildning I förordning (EG) 882/2004 ställs krav på att all personal som arbetar inom livsmedelskontrollen får lämplig utbildning, erforderlig kompetens och håller sig uppdaterade så att kontrollen kan utföras med kvalitet och enhetlighet på alla nivåer. I den årliga planeringen av livsmedelskontrollen ingår kompetensförsörjning som en central del. Detta görs genom att befintlig kompetens jämförs med behovet, framför allt inom följande områden: Anläggningstyper Aktuell lagstiftning Arbetsuppgifter Kontrollområden Kontrollmetoder I samband med det årliga utvecklingssamtalet mellan medarbetare och närmsta chef upprättas en individuell plan för kompetensutveckling. Kompetensutveckling sker löpande genom deltagande i kurser anordnade av Livsmedelsverket och andra aktörer. Kunskapsutbyte sker bl a genom deltagande i länsmöten i Länsstyrelsens regi, livsmedelsmöten inom Norrlivsgruppen och studiebesök på anläggningar. Kontrollplan livsmedel (14)

8 5. Organisation och utförande av kontrollen Registrering och godkännande av kontrollobjekt Det finns 348 registerförda livsmedelsanläggningar i Sollentuna kommun I kommunen finns endast en animalieanläggning som omfattas av EG förordning 853/2004. Ungefär hälften av livsmedelsanläggningarna i Sollentuna är klassade i riskklass 2 och 3, den andra halvan i riskklass 4 och 5. I (EG) 882/2004 finns krav på att kontrollmyndigheterna ska upprätthålla aktuella register över anläggningar som är föremål för kontroll. Miljö och byggnadskontoret uppdaterar sitt register kontinuerligt. Rutiner finns för registrering, riskklassificering och avgiftsbeslut. Prioriteringar inom kontrollområdet riskbaserad kontroll Grundläggande riskklassificering av anläggningar sker genom att Livsmedelsverkets modell för riskklassificering tillämpas. Genom denna tilldelas olika typer av anläggningar olika mycket kontrolltid beroende på risk. De anläggningar för vilka miljö och byggnadsnämnden i Sollentuna kommun är ansvarig kontrollmyndighet fördelas enligt nedanstående tabell vad gäller risk och erfarenhetsklass och årlig kontrolltid. Riskklass Årlig kontrolltid Antal anläggningar Summa kontroll tid 1A B A B C A B C A B A 1 60* 32 5B Totalt: 348 Totalt: 2034 * Av dessa har 28 anläggningar reducerade avgifter. Kontrollplan livsmedel (14)

9 Riskklassningsmodellen ger årlig kontrolltid. För att kontrollen ska vara effektiv och ändamålsenlig fastställs i nedanstående tabell hur kontrolltiden ska disponeras med avseende på kontrollmetoder och kontrollfrekvenser. Kontrolltimmar (Riskklass) Antal anläggningar Kontrollmetod Revision Kontrollmetod Inspektion* Kontrollmetod Provtagning 32 tim(1b,2c) tim(2b,3c) 18 1ggr/år 1ggr/år vid behov 8 tim(2a,3b) ggr/år vid behov 4 tim(3a) 17 0 ½ ggr/år vid behov 4 tim(4b) 61 0 ½ ggr/år vid behov 2 tim(4a,5b) 25 0 ⅓ ggr/år vid behov 1 tim (5A) 60 0 ¼ ggr/år vid behov * Oanmäld /utan förvarning Genomförande av kontroller Miljö och byggnadsnämnden i Sollentuna har inte fastställda rutiner för kontrollmetoderna revision, inspektion, provtagning och utredning av misstänkt matförgiftning. Sådana rutiner ska tas fram under 2011 och ska utgå från Livsmedelsverkets vägledningar om offentlig kontroll. För den planerade kontrollen tar inspektörena fram checklistor som innehåller dels de kontrollområden som är standard och dels de områden som valts som fokusområde och valts utifrån tidigare erfarenhet. Rapportering av kontrollresultat Resultat från all kontroll dokumenteras. Företagaren får alltid ta del av kontrollresultatet, i enlighet med (EG) 882/2004. Kommunen är skyldig att årligen rapportera resultatet av livsmedelskontrollen till Livsmedelsverket. Öppenhet i kontrollen I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Offentlighets och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten, normalt i form av ett diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och sekretessbelagda handlingar. Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som Kontrollplan livsmedel (14)

10 helst får ta del av den. Vissa uppgifter kan dock vara sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en handling. Efter varje kontrolltillfälle upprättas en kontrollrapport, och vid behov ett beslut, utifrån kravet i artikel 9 i (EG) 882/2004. Kontrollrapporten/beslutet är i de flesta fall en allmän och offentlig handling. Till varje nämndssammanträde upprättas en lista över de delegationsbeslut som miljö och byggnadskontoret fattat. Kontrollplan livsmedel (14)

11 6. Sanktioner åtgärder vid bristande efterlevnad Miljö och byggnadsnämndens juridiska befogenheter för att vidta åtgärder vid bristande efterlevnad finns bl a i artikel 54(EG) 882/2004. Denna anger att om den behöriga myndigheten konstaterar bristande efterlevnad ska den vidta åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen. När den behöriga myndigheten beslutar vilken åtgärd som ska vidtas ska den ta hänsyn till den bristande efterlevnadens art och om företagaren tidigare visat prov på bristande efterlevnad. Ytterligare åtgärder som kontrollmyndigheten kan vidta anges i Livsmedelslagen. Exempel på åtgärder som kontrollmyndigheten har möjlighet att vidta är föreläggande, förbud, begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden, beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras samt tillfälligt eller permanent återkalla anläggningars godkännande. Möjlighet finns att kombinera med vite. Inom myndigheten regleras juridiska befogenheter med en delegationsordning. Rutiner finns för att vidta sanktioner. Dessa utgår från Livsmedelsverkets vägledning om sanktioner. I myndighetens administrativa system finns mallar för beslut. Utifrån rutinerna för hantering av sanktioner framgår bl a att om företagaren inte på frivillig basis åtgärdar bristerna, inte åtgärdar dem inom acceptabel tid eller om det inte är klargjort att företagaren verkligen kommer att åtgärda bristerna så ska myndigheten vidta åtgärder och fatta beslut om sanktion. Denna ska väljas utifrån bristens betydelse/allvarlighetsgrad. Kontrollplan livsmedel (14)

12 7. Uppföljning och utvärdering av kontrollen Uppföljning Verksamhetsuppföljning på enheten sker efter varje kvartal. Vid dessa tillfällen kontrolleras att den offentliga kontrollen utförts enligt planeringen. I samband med årsskiftet sker utvärdering av det gångna året samt planering av det kommande årets livsmedelskontroll. Internrevisioner, så kallad samsyn, görs löpande inom livsmedelsgrupen för att säkerställa att vägledningar, rutiner m m följs. Det finns inga planer på att anlita externa konsulter under 2011 för att kvalitetsäkra kontrollerna. Revisioner Revisioner enligt artikel 4.6 i förordning(eg) 882/2004 av den lokala livsmedelskontrollen utförs av länsstyrelsen. Senaste revisionen av länsstyrelsen gjordes Utvärdering Utvärdering görs av antalet revisioner och inspektioner som utförts under året. Olika nyckeltal jämförs årligen mellan kommunerna inom Stockholms län vad gäller effektivitet, såsom antalet kontrollobjekt per handläggare, kostnadstäckning och antalet sanktionsbeslut. Kontrollplan livsmedel (14)

13 8. Beredeskap Kommunen har en krisplan som ska användas vid krisledning och krishantering för den egna organisationens arbete. Vid uppkomna livsmedelsburna utbrott utanför kontorstid är miljö och byggnadskonorets förvaltningschef nåbar och kontaktar berörd tjänsteman vid behov. Kontrollplan livsmedel (14)

14 9. Flerårig nationell kontrollplan I Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskyddsker. Kontrollplanen finns bl.a. på Livsmedelsverkets webbplats Kontrollplan livsmedel (14)

Kontrollplan för 2016-2018

Kontrollplan för 2016-2018 Kontrollplan för 2016-2018 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning. Operativ kontrollmyndighet är Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun.

Läs mer

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Styrdokument, plan Miljö- och häloskyddskontoret 2015-10-14 Ghazi Alhindawi 08-590974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2015:93 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Nivå:

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Kontrollplan för 2014-2017

Kontrollplan för 2014-2017 2014-01-20 Förslag till kontrollplan livsmedel Alingsås 1 Kontrollplan för 2014-2017 Kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar i Alingsås Kommun samt därtill hörande myndighetsutövning.

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollmyndighet: Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun Innehåll Kontrollplan... 1 Kontrollområde:... 1 Kontrollmyndighet:...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utvecklingsnämnden 2013-02-26 12 Sida Un 10 Dnr 17/2013 460 Kontrollplan för livsmedelskontroll år 2013-2015 Utvecklingsutskottets beslut Förslag till utvecklingsnämnden

Läs mer

Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel. Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun

Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel. Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen... 4 2.1 Övergripande

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 12 (41) 135 TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN INOM LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2013-305-406 Miljönämnden för mellersta Bohuslän,

Läs mer

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret TAXA För offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress:

Läs mer

Åtgärdsplan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun

Åtgärdsplan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun Tjänsteutlåtande 1(6) Sandra Wargclou 2015-09-17 Dnr: MHN 2014-000605.47 splan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun Ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde den 11 november

Läs mer

Kontrollplan för år 2011-2014 Reviderad för år 2012

Kontrollplan för år 2011-2014 Reviderad för år 2012 2012-05-15 Miljöinspektör Jonas Andermyr, 040-42 51 64 Anna Moldovani Kontrollplan Diarienr: 2012/0522 Kontrollplan för år 2011-2014 Reviderad för år 2012 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar

Läs mer

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje.

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje. 1 Kommentarer angående översättning och innehåll Läsanvisning: Text med kursiv stil är direkt citerat ur rapporten. Allmänt i rapporten Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning

Läs mer

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr: MN14/30 Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Kontrollplan 2/13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga

Läs mer

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2011 Kontrollplan Kontrollområde: Livsmedel Verksamhetsår: 2011 Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2015

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2015 Styrdokument, plan Miljö- och hälso-skyddskontoret 2014-11-14 Ghazi Alhindawi 08-590 974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2014:99 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMM UN KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN FÖR MILJÖENHETEN 2014

STAFFANSTORPS KOMM UN KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN FÖR MILJÖENHETEN 2014 STAFFANSTORPS KOMM UN KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN FÖR MILJÖENHETEN 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Miljökvalitetsmål 3. Kvalitetsarbete 4. Uppföljning av kontroll- och tillsynsplan 5. Vad är tillsyn

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:16

Regeringens skrivelse 2014/15:16 Regeringens skrivelse 2014/15:16 Riksrevisionens rapport om gransking av livsmedelskontrollen Skr. 2014/15:16 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 december 2014 Stefan

Läs mer

Kontrollplan Kontrollområde: Restsubstanskontroll enligt Direktiv 96/23/EG, inklusive uppföljning av positiva prov

Kontrollplan Kontrollområde: Restsubstanskontroll enligt Direktiv 96/23/EG, inklusive uppföljning av positiva prov Kontrollplan Kontrollområde: Restsubstanskontroll enligt Direktiv 96/23/EG, inklusive uppföljning av positiva prov 2015-2018 Kontrollmyndigheter: Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelserna Fastställd:

Läs mer

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016 Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsstyrelsen Bakgrund Länsveterinär vid Länsstyrelsen Skåne sedan 2012. Ansvarsområden: revision av kommunal livsmedelskontroll, överklaganden,

Läs mer

Kontrollplan för Tranemo Kommuns offentliga kontroll av livsmedel 2011-2014

Kontrollplan för Tranemo Kommuns offentliga kontroll av livsmedel 2011-2014 Kontrollplan för Tranemo Kommuns offentliga kontroll av livsmedel 2011-2014 1 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Mål för den offentliga kontrollen 6 2.1 Övergripande mål för kontroll inom kontrollområdet...6

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll

Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll Revision i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004, artikel 4.6 samt Regeringens regleringsbrev. Preliminär rapport X Slutrapport

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Kontrollplan 2015. Kontrollområde: LIVSMEDEL. Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning...

Kontrollplan 2015. Kontrollområde: LIVSMEDEL. Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning... Kontrollplan 2015 Kontrollområde: LIVSMEDEL Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Mål för den offentliga kontrollen... 3 3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet...

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Del 2 Genomförande, mål och prioriteringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll. Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11

Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll. Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11 Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11 1. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen...

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Cll 1

TJÄNSTESKRIVELSE Cll 1 Staffanstorps kommun TJÄNSTESKRIVELSE Cll 1 / 1 ( 1) ÄRENDENR:2015-MOS-52 DATUM: 2015-10-30 VÅR REFERENS: Thomas Lexen 046-25 11 00 thomas.lexen@staffanstorp.se Verksamhetsplan Planenheten 2016 Förslag

Läs mer

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 2/6 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser

Läs mer

Årlig kontrollplan 2015

Årlig kontrollplan 2015 Version 2015-01-21 Årlig kontrollplan 2015 Kontrollområde: Offentlig livsmedelskontroll Kontrollmyndighet: miljö- och bygglovsnämnden, Sunne kommun Antagen av miljö- och bygglovsnämnden Mbn 1, 2015-01-21

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:128

Regeringens proposition 2005/06:128 Regeringens proposition 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. Prop. 2005/06:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

Revision vårdkök 2011

Revision vårdkök 2011 Dnr 2011-1894 Revision vårdkök 2011 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2011-05-23 Inledning Under 2011 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll

Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll Lagrådsremiss Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 april 2006 Ann-Christin Nykvist Anders Perklev (Jordbruksdepartementet)

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsformen kan inte utnyttjas av kommunalförbund.

En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsformen kan inte utnyttjas av kommunalförbund. HFD 2013 ref 80 En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsformen kan inte utnyttjas av kommunalförbund. Lagrum: 8 kap. 1, 2 första stycket 2, 10 och 11 kap. 14 regeringsformen;

Läs mer

KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDEL 2013-2015 ARVIKA KOMMUN

KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDEL 2013-2015 ARVIKA KOMMUN KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDEL 2013-2015 ARVIKA KOMMUN Arvika kommun 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 vx E-post: arvika.kommun@arvika.se Org.nr:

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Sida: 1 (19) Dokumenttyp: VEP Dokumentnamn: VEP Livsmedel 2016 Gäller för: Livsmedel Upprättad av: Livsmedelsgruppen Beslutad av: Version: 0.

Sida: 1 (19) Dokumenttyp: VEP Dokumentnamn: VEP Livsmedel 2016 Gäller för: Livsmedel Upprättad av: Livsmedelsgruppen Beslutad av: Version: 0. Miljö och hälsa Sida: 1 (19) Dokumenttyp: VEP Dokumentnamn: VEP Livsmedel 2016 Gäller för: Livsmedel Upprättad av: Livsmedelsgruppen Beslutad av: Version: 0.1 Samhällsbyggnads verksamhetsidé Verksamhetsplan

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND BOX 12 709 TELEFON 08 / 545 558 20 Besöksadress: 112 94 STOCKHOLM TELEFAX 08 / 545 558 39 KUNGSHOLMS HAMNPLAN 7 Stockholm den 27 september 2013 Livsmedelsverket livsmedelsverket@slv.se

Läs mer

Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015

Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015 Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015 Uppdraget livsmedelskontroll Syftet med livsmedelslagstiftningen

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Ser. A Nr 143, 2011-10-31

Ser. A Nr 143, 2011-10-31 Nr 143. Miljö- och hälsoskyddsnämndens timavgift för tillsyn och kontroll samt taxa för Uppsala kommuns offentliga kontroll av livsmedel (KSN-2011-0418, KSN-2011-0419) Kommunfullmäktige Förslag till beslut

Läs mer

Kommunfullmäktige KALLELSE

Kommunfullmäktige KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE 19 februari 2007 Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Teatersalongen, Borgen, Hästgatan 24, Visby måndagen den

Läs mer

Behovsutredning och tillsynsplan

Behovsutredning och tillsynsplan 2014-03-13 1 (16) Dnr : KS2014/39-5 Behovsutredning och tillsynsplan 2014-2016 Kommunstyrelseförvaltningen-miljöenheten Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp)

Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp) 1(17) Dnr 38-4673/10 2015-01-30 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp) Fastställd den 30 januari 2015 Jordbruksverket

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17)

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17) 1 (17) Översikt Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun Antagen av MHN 2008-11-10, 125/08 A MILJÖBALKEN sid 4 A.1 ALLMÄNT Ändring beslut Avskrivning ärende Föreläggande och

Läs mer

Inledning. Thomas Forsberg Thomas Forsberg 08-452 78 82 thomas.forsberg@skl.se

Inledning. Thomas Forsberg Thomas Forsberg 08-452 78 82 thomas.forsberg@skl.se Inledning Thomas Forsberg Thomas Forsberg 08-452 78 82 thomas.forsberg@skl.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 1979-1989 Kommunal miljöchef 1990-2012 Handläggare på SKL, 2012-10- 01-1 Vad jag tänkt beröra

Läs mer

Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll

Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll för en högre och jämnare kvalitet Betänkande av kommittén Avgifter för livsmedelstillsyn m.m. Stockholm 2005 SOU 2005:52 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Gerhard Kullgren (S) ordf Gunilla Magnusson (KV) v ordf Uno Sjöberg (C)

Gerhard Kullgren (S) ordf Gunilla Magnusson (KV) v ordf Uno Sjöberg (C) Tillsynsnämnden 2010-02-11 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Hyltebruk kl. 8.00 9.30 Beslutande Gerhard Kullgren (S) ordf Gunilla Magnusson (KV) v ordf Uno Sjöberg (C) Övriga deltagande Sören Johansson

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Rapportering av livsmedelskontrollen 2007

Rapportering av livsmedelskontrollen 2007 Rapport 6 2008 Rapportering av livsmedelskontrollen 2007 Kontrollmyndigheternas rapportering av livsmedelskontrollen av Doris Rosling LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden Produktion:

Läs mer

Livsmedelskontroll 2015 2016 1

Livsmedelskontroll 2015 2016 1 Livsmedelskontroll 2015 2016 1 Välkomna! Miljöavdelningens livsmedelspersonal 2016: Thinh Vo (inspektör) Emma Boström (inspektör t.o.m. augusti) Malin Liss Lundeberg (inspektör fr.o.m. april) Lis Ryberg

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel TAXA för Vansbro kommuns offentliga kontroll av Livsmedel Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF 131 Diarienummer KS 2014/628 Taxa för Vansbro

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter FÖRFATTNING 4.4.2 Antagen av kommunfullmäktige 91/09 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för avgifter

Läs mer

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen.

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen. Tillsyn 4/12 Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG www.kemikalieinspektionen.se Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet

Läs mer

Klassning av livsmedelsanläggningar i ledet efter primärproduktionen och beräkning av kontrolltider

Klassning av livsmedelsanläggningar i ledet efter primärproduktionen och beräkning av kontrolltider Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Klassning av livsmedelsanläggningar i ledet efter primärproduktionen och beräkning av kontrolltider (Remissversion: 2010-05-28) Fastställd: 2010-xx-xx av avdelningschefen

Läs mer

Behovsutredning 2014-2016

Behovsutredning 2014-2016 Behovsutredning 2014-2016 Område: tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, animaliska biprodukter och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Operativ tillsynsmyndighet:

Läs mer

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden Härjedalens Kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt följande lagstiftning; miljöbalken (SFS 1998:808), strålskyddslagen (SFS 1988:220), livsmedelslagen (SFS 2006:805), lagen om

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Innehåll Inledning... 2 Effektiv kontroll att nå avsedd effekt med

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Entreprenörsregionen. rsregionen. 20100412 Projektet Sida 2 Entreprenörsregionen 2010-04/BR

Entreprenörsregionen. rsregionen. 20100412 Projektet Sida 2 Entreprenörsregionen 2010-04/BR Entreprenörsregionen rsregionen 20100412 Projektet Sida 2 Entreprenörsregionen 2010-04/BR Lokalt företagsklimat Svenskt Näringsliv: Enkät bland företagare RANKING 2010 (lägre tal - högre ranking, av 290

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2015-01-28 10 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

Kontrollhandbok planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. Verksamhetsstyrning för en effektiv kontroll

Kontrollhandbok planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. Verksamhetsstyrning för en effektiv kontroll Kontrollhandbok planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll Verksamhetsstyrning för en effektiv kontroll Innehåll Inledning... 2 Om verksamhetsstyrning... 3 Verksamhetsstyrningens roll i kontrollsystemet

Läs mer

Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER

Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER 1 PIK-gruppen Fredrik Holm, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Blekinge län Emma Bergstrand,

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.20 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina Treson

Läs mer

Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid

Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid INFORMATION 1 (6) Datum 2011-09-01 Till Livsmedelsföretagare i Köpings kommun Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid Den offentliga kontrollen

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Inledning 1 Fullmäktige i Riksbanken har beslutat om arbetsordningen i Riksbanken. Arbetsordningen anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014 Tjänsteutlåtande Chef 2013-11-26 Anne-Charlotte Glantz 08-590 974 02 Dnr: Fax 08-590 733 40 MHN/2013:87 anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och

Läs mer

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Under 2013 har Jordbruksverket tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, genomfört Förenklingsresan. Vi har besökt lantbrukare

Läs mer

Ny livsmedelslagstiftning från årsskiftet

Ny livsmedelslagstiftning från årsskiftet Cirkulärnr: 2006:3 Diarienr: 2006/0016 Nyckelord: Livsmedelslagstiftning Handläggare: Linda Fidjeland Avdelning: Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Sektion/Enhet: Sektionen för planering och hållbar

Läs mer

1. Grunder för överklagandet

1. Grunder för överklagandet Stockholm den 4 mars 2013 Göta hovrätt Avdelning 3 Box 2223 550 02 Jönköping Mål nr. FT 3233-12, Mikael Andersson./. Skövde kommun, angående fordran Yttrande Förelagd att ange de fullständiga grunderna

Läs mer

Projekt. Revisionmetodik -utbildning i systemkontroll. Ett projekt inom livsmedelsavdelningen. Genomfört 2010.

Projekt. Revisionmetodik -utbildning i systemkontroll. Ett projekt inom livsmedelsavdelningen. Genomfört 2010. Projekt Revisionmetodik -utbildning i systemkontroll Ett projekt inom livsmedelsavdelningen Genomfört 2010. Författare: Margareta Söderstedt Margareta Jonsson 2 Sammanfattning Dagens livsmedelslagstiftning

Läs mer

Grästorps kommun Miljö- och bygg

Grästorps kommun Miljö- och bygg 2015-09-24 Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp 2015-09-24, kl 13.00 16.20 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Lars-Erik Tengeland (M) N Jens Wallin (S) N Stina

Läs mer

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 16:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Mimmi Ingevall-Madsen, miljö- och hälsoskydds-inspektör, 8 Maria Wikström, chef Bygg-

Läs mer

Information om livsmedelsverksamhet

Information om livsmedelsverksamhet Information om livsmedelsverksamhet För dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag I denna broschyr kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag, hitta information

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Samarbetsavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun inom miljö- och hälsoskyddsområdet Kommunstyrelsen 2015-10-19 Kommunledningskontoret 1 (1) Miljö och samhällsbyggnad Kristina Birath 016-7105156 KSKF2015:46 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun inom

Läs mer

Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café. Miljökontoret 2015 Lina Lundberg. Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café. Miljökontoret 2015 Lina Lundberg. Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café Miljökontoret 2015 Lina Lundberg Linköpings kommun linkoping.se Bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Metod och genomförande... 3 Ställningstagande... 3

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 1/2012 Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Antagen 2012-02-14 av miljö- och hälsoskyddsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegationsordning

Läs mer

Kommunstyrelsens handlingar 2011-11-01

Kommunstyrelsens handlingar 2011-11-01 Kommunstyrelsens handlingar 2011-11-01 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2011-10-25 1(3) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 97 28 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 är en myndighetsnämnd som arbetar med Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelskontroll inklusive kontroll av animaliska biprodukter Tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll

Läs mer

Utveckling, brister och åtgärdsförslag

Utveckling, brister och åtgärdsförslag LIVSMEDELSVERKET RAPPORT 1 (10) Dnr 2015/08036 en Utveckling, brister och åtgärdsförslag LIVSMEDELSVERKET RAPPORT 2 (10) Sammanfattning Livsmedelsverket har i uppdrag att årligen lämna en redovisning till

Läs mer

Egenkontroll ger bättre koll

Egenkontroll ger bättre koll Egenkontroll ger bättre koll Vill du ha säkrare livsmedelshygien och nöjdare kunder? Säker mat tjänar både du, kunden och samhället på. En fungerande egenkontroll hjälper till att ge kontroll på hanteringen

Läs mer

Frågor och svar om de nya EU-förordningarna som rör skogsodlingsmaterial

Frågor och svar om de nya EU-förordningarna som rör skogsodlingsmaterial Information 1(5) Datum 2013-06-12 Diarienr 2013/1615 Enheten för lag och områdesskydd Sanna Black-Samuelsson sanna.black-samuelsson@skogsstyrelsen.se Tfn 018-27 88 23 Frågor och svar om de nya EU-förordningarna

Läs mer

Tillsynsplan 2016. Tillsyns- och kontrollplan för Miljönämnden östra Skaraborg 2016 2018

Tillsynsplan 2016. Tillsyns- och kontrollplan för Miljönämnden östra Skaraborg 2016 2018 Tillsynsplan 2016 Tillsyns- och kontrollplan för Miljönämnden östra Skaraborg 2016 2018 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Riktad kontroll 2014; Kontroll av internethandel med livsmedel

Riktad kontroll 2014; Kontroll av internethandel med livsmedel Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-01 Handläggare Helena Storbjörk Windahl Telefon: 08-508 28 908 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-03-17 p 11 Riktad kontroll

Läs mer

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden Datum 2016-06-01 Handläggare Rolf Englesson MBN Dnr 2015/1161 Förtydligande av delegeringsordning Ärendebeskrivning Det finns ett behov av att förtydliga

Läs mer

Spårbarhet och redlighet

Spårbarhet och redlighet 2016 Miljö- och byggnadsförvaltningen Spårbarhet och redlighet - Av nötkött på restauranger Projektet utfördes under hösten och vintern 2015/2016 av livsmedelsinspektörerna: Giovanna Sanchez, Camilla Olsson

Läs mer