Kontrollplan för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollplan för 2016-2018"

Transkript

1 Kontrollplan för Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning. Operativ kontrollmyndighet är Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun.

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Mål för den offentliga kontrollen Övergripande mål för kontroll inom kontrollområdet Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom kontroområdet Ansvarsfördelning inom kontrollområdet Behörig central myndighet Behörig myndighet för kontrollen Ansvarsfördelningen mellan de berörda myndigheterna Ansvarsfördelning inom den berörda myndigheten Samordning Samordning mellan berörda myndigheter Samordning mellan beröriga myndigheter Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen Befogenheter och resurser för kontrollen Kontrollmyndighetens befogenheter Kontrollpersonal och utrustning Finansiering av kontrollen Kompetenskrav och utbildning Organisation och utförande av kontrollen Registrering och godkännande av kontrollobjekt Prioriteringar inom kontrollområdet riskbaserad kontroll Rutiner för utförande av kontroll Provtagning och analys Provtagning av analys Öppenhet i kontrollen Sanktioner Uppföljning och utvärdering av kontrollen Uppföljning Revisioner Utvärdering Beredskap Flerårig nationell kontrollplan Sammanfattning

3 Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll. Bygg- och miljönämnden i Bräcke kommun är behörig myndighet/kontrollmyndighet för kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på de anläggningar, för vilka kommuner är kontrollansvariga enligt 23 och 25 livsmedelsförordningen, och som är lokaliserade inom kommunens gränser. Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet. Livsmedelslagstiftningen inom nämndens ansvarsområde innefattar cirka 200 olika EGförordningar, lagar, förordningar och föreskrifter. Kontroll utförs vanligen med kontrollmetoderna revision och inspektion samt i viss utsträckning med provtagning och analys. Betydande arbetsuppgifter inom kontrollen är att genomföra revision, inspektion och provtagning, genomföra prövning vid godkännande av livsmedelsanläggningar, handlägga ärenden såsom registrering och riskklassificering, utreda misstanke om matförgiftning, årligen rapportera uppgifter till Livsmedelverket samt fatta beslut i fråga om sanktioner, avgifter och åtalsanmälan. Bygg- och miljönämnden ansvarar för den operativa offentliga kontrollen vid cirka 105 livsmedelsanläggningar. Dessa är framför allt dricksvattenverk, bryggeri, centralkök, större butiker samt restauranger och butiker av olika slag. Kontrollen utförs av 2 olika inspektörer på deltid (totalt 0,5 årsarbetskrafter). Planerad kontroll och kontroll som utförs som följd av att anläggningar uppvisat brister (extra offentlig kontroll) är avgiftsfinansierad. Kontrollen är baserad på riskklassificering av anläggningarna. Varje år fastställs en plan för den operativa kontroll som avdelningen och dess inspektörer ska utföra. I denna bestäms bl.a. vilka anläggningar som ska kontrolleras det aktuella året, hur de ska kontrolleras (metod och frekvens) samt vad som ska kontrolleras. Planen syftar till att kontrollen ska vara effektiv och ändamålsenlig. Denna plan fungerar också som arbetsfördelning/instruktion till inspektörerna. Kontroll sker utifrån nämndens och kommunens övriga riktlinjer och rutiner samt utifrån vägledningar från Livsmedelsverket. Planen för 2016 innebär i korthet att: Samtliga anläggningar i riskklass 4-6 kontrolleras, med fokus på egenkontroll, allegener och redlighet anläggningar i riskklass 7 kontrolleras vid behov anläggningarna i riskklass 8 kontrolleras inte i den planerade kontrollen under Mål för den offentliga kontrollen De gemensamma målen, vilka finns i Sveriges nationella kontrollplan, för den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan är att:

4 Konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och en god grund för val av produkt. Med trygga livsmedel menas säkra livsmedel och att konsumenterna inte blir lurade. Intressenterna har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull. De samverkande kontrollmyndigheterna har en optimal samverkan och förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan. Kontrollverksamheten är riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. Målsättningen är att den offentliga kontrollen utförs så att: Konsumenterna får säkra livsmedel och inte blir lurade. Intressenterna (företagen) får en likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig kontroll med helhetssyn. Samverkan mellan myndigheter betyder att det finns en samsyn på väsentliga aspekter i kontrollen, men att kontrollmyndigheterna tar ansvar inom sina respektive ansvarsområden. 2.1 Övergripande mål för kontroll inom kontrollområdet Målet för den offentliga kontrollen av livsmedel i Sverige är att: maten är säker, livsmedelshanteringen är redlig, livsmedelskontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv och kompetent, livsmedelsföretagen är kompetenta och tar ansvar för att maten är säker och rätt märkt, och den offentliga kontrollen och kontrollmyndigheterna uppfattas av konsumenterna, media och företag som trovärdig. 2.2 Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom kontroområdet Bygg- och miljönämnden i Bräcke kommun har följande mål för livsmedelskontrollen: Kontrollen på livsmedelsanläggningar i riskklass 5 och 6 ska utföras varje år och med den kontrolltid som anläggningarna fått vid riskklassificeringen. Kontrollen ska i övrigt utföras enligt den plan som nämnden fastställer inför varje verksamhetsår. Planen ska utformas så att alla anläggningar erhåller en regelbunden kontroll baserad på risk och erfarenhet. Minst 25 procent av kontrolltillfällena ska ske genom oanmäld inspektion. Särskilda mål för 2016: Fokus under året kommer att vara dricksvattenkontrollerna hos både de kommunala men även de små anläggningarna PFAS Projekt både på central och regional nivå 3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet 3.1 Behörig central myndighet

5 Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i Sverige, enligt 18 i Livsmedelsförordningen (2006 :814). 3.2 Behörig myndighet för kontrollen I 11 Livsmedelslagen (2006 :804) anges att livsmedelskontrollen i Sverige utförs dels av Livsmedelsverket och dels av de lokala kommunala kontrollmyndigheterna. Länsstyrelserna har ansvar för livsmedelskontrollen i primärproduktionen. I Bräcke kommun ansvarar Bygg- och miljönämnden för livsmedelskontrollen. 3.3 Ansvarsfördelningen mellan de berörda myndigheterna Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas enligt 23 i Livsmedelsförordningen (2006:814). 3.4 Ansvarsfördelning inom den berörda myndigheten Bygg- och miljöavdelningen ansvarar för kontroll av alla typer av livsmedelsanläggningar inom Bygg- och milönämndens ansvarsområde. Hur beslut och uppgifter delegeras beskrivs i delegationsordning, bilaga 2. Ansvarsfördelningen mellan olika arbetsområden framgår av nedanstående tabell. Arbetsområde/uppgift Ansvarig/ansvariga Planerad kontroll anl i riskklass 5 Planerad kontroll anl i riskklass 6 Planerad kontroll anl i riskklass7 Planerad kontroll anl i riskklass 8 Extra offentlig kontroll Prövning av nya anläggningar Registrering av nya anläggningar Riskklassning och avgiftsbeslut, nya anläggningar Erfarenhetsklassning och avgiftsbeslut, be-fintliga anläggningar Beslut om avgift för extra offentlig kontroll Riksprojekt Länsprojekt (PIK) Projekt A, B, C Klagomål, frågor m.m via telefon och mail Utredning av matförgiftningar Lena (samarbete Ånge) Handl+chef handl handl handl Handläggare inom avd (alla)

6 Sanktionsbeslut Handlägga överklagningsärenden Förbereda och föredra nämndärenden Upphandling av lab tjänster Uppföljning av kontrollverksamheten Rapportering och redogörelse för nämnden Årlig rapportering till Livsmedelsverket Kalibreringsmöten, interna. Handl+ chef Handl+ chef Handläggare inom avd (alla) Handläggare/adm Handl+ chef Handl+chef Handl+chef+adm handl Handlägga remisser Upprätta och upprätthålla information på webben Allmän administration, t.ex. underhålla re-gister och akter, uppdatera blanketter m.m. Adm+ handl Adm+ handl Notera att tabellen rymmer samtliga uppgifter inom livsmedelsområdet, även sådana som inte är kontroll. 4 Samordning 4.1 Samordning mellan berörda myndigheter Livsmedelskontrollen i Bräcke kommun genomför följande aktiviteter för samordning med främst länsstyrelsen i Jämtlands län och med Livsmedelsverket: I länet finns ett forum för samverkan. Inom ramen för detta träffas samtliga chefer cirka 2 ggr om året och möten på handläggarnivå genomför också cirka 2 ggr per år. Kommuner och länsstyrelse deltar. Länsstyrelsen arrangerar varje år en utbildningsdag inom livsmedelskontrollens område, i vilken inspektörer från Bräcke kommun deltar när detta är möjligt. Varje år deltar inspektörerna i två länsmöten där representanter från länsstyrelsen, representanter från länets kommuner och representant från Livsmedelsverket deltar. 4.2 Samordning mellan beröriga myndigheter Inom Bygg- och miljönämnden sker samordning genom att: Handläggare och inspektörerna träffas dagligen men man avsätter också virka en vecka per månad för samordnings- och samsynsmöten. Ansvarig chef deltar vid dessa möten.

7 Genom att ta fram och tillämpa rutiner som fastställs av nämnden sker samordning inom myndigheten, inbegripet alla nivåer nämnd, chefer och inspektörer. Enligt planeringen för 2016 och 2018 ska inspektörerna genomföra gemensamma kontroller. Syftet med detta är att kalibrera bedömningsnivåerna. 4.3 Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen Bygg- och miljönämnden i Bräcke kommun delegerar för närvarande inte någon uppgift inom ansvarsområdet livsmedelskontroll till någon annan. Planer finns för en fördjupad samverkan med en grannkommun inom denna mandatperiod. 5 Befogenheter och resurser för kontrollen 5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter Bygg- och miljönämndens befogenheter inom livsmedelsområdet regleras huvudsakligen i Livsmedelslagen (2006:804), i Livsmedelsförordningen (2006:813). Enligt 20 i Livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen. För åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner, se avsnitt Kontrollpersonal och utrustning För livsmedelskontrollen finns följande personal till förfogande för 2016 (årsarbetskrafter) Livsmedelsinspektörer och avdelningschef (0,50+ 0,05) Verksamhetsstöd i form av administrativt stöd ca 0,25 Totalt innebär detta att cirka 1200 h finns tillgängliga för den planerade och oplanerade kontrollen, övriga uppgifter inom livsmedelskontrollen samt tillsyn utanför kontrollen. Vid längre frånvaro(t ex föräldraledighet, långvarig sjukdom) anställs vikarier om detta är möjligt. Extern kontrollpersonal har inte förordnats. Enligt genomförd behovsinventering baserad på Livsmedelverkets förslag till riskklassificering av kontrollobjekt samt en uppskattning av tidsåtgång för oplanerad kontroll uppgår behovet till cirka 800 h, vilket innebär att resurserna ungefär motsvara behoven i nuläget. Detta under förutsättning att inga stötte och svårare ärenden eller händelser uppkommer. 5.3 Finansiering av kontrollen Bygg- och miljönämndens offentliga kontroll av livsmedelsanläggningar finansieras med avgifter, enligt förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166). Årlig kontrollavgift tas ut från kontrollobjektet för att finansiera kontrollen. Avgiftens storlek baseras på riskklassificering av anläggningen i riskklass och erfarenhetsklass enligt Livsmedelsverkets vägledning «Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkningar av kontrollavgifter». Avgift för extra offentlig kontroll tas ut för att finansiera kontrollen enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 882/2004. Timtaxa för livsmedelskontroll framgår av «Taxa för miljö- och hälsoskydds-nämndens verksamhet», bilaga 3. Kontrollen avgiftsfinansieras upp till cirka 90 procent, nämndens totala kostnad för livsmedelstillsyn inkl rådgivning avgiftsfinansieras till cirka 75 procent. 5.4 Kompetenskrav och utbildning

8 I den årliga planeringen av nämndens verksamhet ingår kompetensförsörjning som en central del. Detta genom att befintlig kompetens jämförs med behovet, framför allt inom följande parametrar: anläggningstyper, aktuell lagstiftning, arbetsuppgifter, kontrollområden, samt kontrollmetoder. Eventuella förbättringsåtgärder beskrivs i verksamhetsplanen. Inventering av behov av kompetensutvecklingsinsatser hos inspektörerna sker årligen genom utvecklingssamtalet, med vissa tillägg anpassade för verksamheten. I samband med det årliga medarbetarsamtalet upprättas en individuell kompetensutvecklingsplan. Kompetensutveckling sker löpande genom deltagande i kurser anordnande av Livsmedelsverket och andra aktörer. Kunskapsutbyte sker bl a genom deltagande i nätverket Miljösamverkan i Sverige, via livstecknet samt i samband med länsmöten i länsstyrelsens regi. För att upprätthålla hög kompetens inom avdelningens arbetsområden och kunna ge service av god kvalitet är livsmedelskontrollens olika ansvarsområden fördelade på livsmedelsinspektörerna, se avsnitt Organisation och utförande av kontrollen 6.1 Registrering och godkännande av kontrollobjekt Bygg- och miljönämnden i Bräcke kommun ansvarar för den operativa offentliga kontrollen vid cirka 101 livsmedelsanläggningar. Dessa är framför allt 14 dricksvattenverk, 1 bryggeri, 3 centralkök, 5 butiker samt cirka 40 restauranger, storhushåll och säsongs verksamheter. Anläggningarna finns i bygg- och miljönämndens ärendehanteringssystem ecos som livsmedelsanläggningsregister men även i excelfomat. I EG-förordning (nr) 882/2004 om offentlig kontroll finns krav på att kontroll-myndigheterna ska upprätthålla aktuella register över anläggningar som är föremål för kontroll. Bygg- och miljöavdelningen i Bräcke kommun uppdaterar sitt register kontinuerligt efter utförd kontroll, efter att ha mottagit anmälningar för registrering alternativt ansökningar för godkännande eller erhållit information från företagare på annat sätt. Därutöver uppdateras registret en gång om året, i samband med verksamhetsplanering. Godkännandeprövning sker enligt Livmedelsverkets vägledning som används som rutin. Rutin finns också för procedurer rörande registrering, riskklassificering och avgiftsbeslut där även Livsmedelsverkets vägledningar används som rutin. 6.2 Prioriteringar inom kontrollområdet riskbaserad kontroll Grundläggande riskklassificering av anläggningar sker genom att Livsmedelsverkets modell för riskklassning tillämpas. Genom denna tilldelas olika typer av anläggningar olika mycket kontrolltid beroende på risk. De anläggningar för vilka bygg- och miljönämnden i Bräcke kommun är ansvarig kontrollmyndighet fördelas enligt nedanstående tabell vad gäller risk- och erfaren-hetsklass och årlig kontrolltid. Riskklass Årlig kontrolltid Antal anläggningar Summa kontrolltid 1 32 tim tim tim 0 0

9 4 8 tim tim tim tim tim Riskklassningsmodellen ger årlig kontrolltid. För att kontrollen ska vara effektiv och ändamålsenlig fastställs i nedanstående tabell hur kontrolltiden ska disponeras med avseende på kontrollmetoder och kontrollfrekvens. riskklass Kontrolltimmar Antal anläggningar Kontrollmetod Revision Kontrollmetod inspektion Kontrollmetod provtagning 5 (6 tim) 17 2 ggn/år á 2 tim Vid behov 6 (4 tim) 17 2 ggn/år á 1 tim Vid behov 7 (2 tim) 40 1 ggn/år á 1 tim Vid behov 8 (1 tim) 27 1 ggn/ 2 år á 1 tim Vid behov * Oanmäld/utan förvarning Projekt När det är möjligt deltar nämnden i Livsmedelsverkets riksprojekt, dessutom genomförs varje år något egna projekt. en uppföljande kartläggning avseende PFAA och fluorider i kommunalt dricksvatten. Ta fram förslag till egna rutiner för genomförande av livsmedelskontroller inom kommunen Provtagning Förutom projekten ovan fokuseras 2016 på kontroll av rengöring på samtliga anläggningar, ändamålsenlig dokumenterad egenkontroll dricksvattenkontroll Registrering av drickvattenanläggning (enskilda m livsmedelsverksamhet) 6.3 Rutiner för utförande av kontroll Nämnden har fastställda rutiner för kontrollmetoderna revision, inspektion och provtagning samt för prövning vid godkännande av anläggning. Rutinerna utgår från Livsmedelsverkets vägledningar om offentlig kontroll, provtagning, godkännande och registrering samt om sanktioner. Rutin finns också för uppföljning (extra offentlig kontroll). Rutin för utredning av misstänkt matförgiftning finns för Jämtlands län denna kommer att revideras För den planerade kontrollen tar inspektörerna fram checklistor, innehållande dels de kontrollområden/kontrollpunkter som är standard och dels de områden/punkter som valts som fokusområde och/eller valts utifrån tidigare erfarenhet. Dessa checklistor används vid utförande av kontroll (revision och inspektion 6.4 Provtagning och analys Provtagning planeras i den årligverksamhetsplanen. Nämnden anlitar ett laboratorium för analys av prover uttagna i offentlig kontroll. Samma lab anlitas för dricksvattenanalyser. Laboratoriet är

10 ackrediterade laboratorium för de analyser som upphandlats. Att de är ackrediterade kontrolleras vid upphandling (sker enligt fastställd plan tillsammans inom länet år). Om nämnden låter utföra annan analys än de som upphandlats försäkrar sig nämnden om att laboratoriet har ackreditering för aktuell analys. Kontrollmetoden provtagning används främst i tre syften: Verifiering av företagens rutiner i egenkontrollen och företagens egen provtagning. Riktad kontroll (projekt). Utredning av matförgiftningar. Provtagning i anläggningar i olika riskklasser: Provtagning i anläggningar i riskklass 5 och 6 görs främst för verifiering av företagens HACCPrutiner. Även provtagning med avseende på redlighet görs som riktad kontroll. Provtagning görs dels för verifiering av rutiner för särskilt riskfyllda moment och dels för verifiering av rengöringsrutiner. Även provtagning med avseende på redlighet görs. All provtagning görs som riktad kontroll, eller utifrån en erfarenhetsbaserad bedömning att provtagning behövs för den aktuella anläggningen eller branschen. Provtagning i riskklass 7och 8 görs i begränsad omfattning och uteslutande som riktad kontroll. 6.5 Provtagning av analys Resultat från all kontroll dokumenteras (i rapport eller i beslut) och företagaren får alltid ta del av kontrollresultatet. Alla resultat dokumenteras och bevaras i myndighetens administrativa system. Sammanställning av resultaten kan göras genom rapportfunktion i systemet. En gång om året rapporteras kontrollresultat till Livsmedelsverket. Vilka uppgifter som ska rapporteras in och hur denna inrapportering ska göras framgår av de krav som Livsmedelsverket redovisar och ställer på nämnden.. Rapportering sker också till nämnden, se beskrivning i 6.6 nedan. 6.6 Öppenhet i kontrollen I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar. Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en handling. Nämnden upprättar efter varje kontrolltillfälle en kontrollrapport, och vid behov ett beslut, utifrån kravet i artikel 9 i förordning (EG) 882/2004. Kontrol-len/beslutet är i de allra flesta fall en allmän och offentlig handling. Till varje nämndsammanträde upprättas en lista över de delegationsbeslut som kontoret fattat. Listan är offentlig och redovisas genom att föredragningslistan för nämnden publicerad på kommunens hemsida. Samma sak gäller de tertialsrapporter som nämnden får där avdelningen redovisar sin uppföljning av kontrollverksamheten. Vidare upprättar kontoret en gång om året en sammanställning över kontrollen och erfarenheter från denna. Rapporten blir offentlig i och med att den redovisas för nämnden.

11 Register över kontrollobjekten finns i Ecos samt kompletterande Excel-blad. Listor över kontrollobjekten finns publicerade på kommunens hemsida: företag/livsmedel/livsmedelsregister. 7 Sanktioner Bygg- och miljönämndens juridiska befogenheter att vidta åtgärder vid bristande efterlevnad finns bl.a. i artikel 54 i förordning (EG) 882/2004. Denna anger att om den behöriga myndigheten konstaterar bristande efterlevnad ska den vidta åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen. När den behöriga myndigheten beslutar vilken åtgärd som ska vidtas ska den ta hänsyn till den bristande efter-levnadens art och om företagaren tidigare visat prov på bristande efterlevnad. Ytterligare åtgärder som nämnden kan vidta anges i i livsmedelslagen. Exempel på åtgärder som nämnden har möjlighet att vidta är föreläggande, förbud, begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden av livsmedel, beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras samt tillfälligt eller permanent återkalla anläggningars godkännande. Möjlighet finns att kombinera beslut med vite. Inom myndigheten regleras juridiska befogenheter med delegationsordning. För att kontroll ska kunna utföras effektivt har myndigheten långtgående delegation. Delegationen är individuell och anpassad till den individuella kompetensen. Rutiner finns för att vidta sanktioner. Dessa utgår från Livsmedelsverkets vägledning om sanktioner. Nuvarande rutiner kommer under året att kompletteras med instruktion för åtalsanmälan. I myndighetens administrativa system finns mallar för beslut. Det kommer också att tas fram beslutsblanketter som kontrollpersonalen kan ta med ut på plats, detta för att omedelbara åtgärder ska kunna vidtas när så krävs. Av nämnda rutin för hantering av sanktioner framgår bl.a. att om företagaren inte på frivillig basis åtgärdar bristerna, inte åtgärdar dem inom acceptabel tid eller om det inte är klargjort att företagaren verkligen kommer att åtgärda bristerna så ska myndigheten vidta åtgärder och fatta beslut om sanktion. Denna ska väljas utifrån bristens betydelse/allvarlighetsgrad. Kontrollpersonalen erhåller kontinuerligt träning och fortbildning i förvaltningsrätt och liknande som är av stor betydelse för att beslut ska kunna fattas effektivt och rättssäkert. 8 Uppföljning och utvärdering av kontrollen 8.1 Uppföljning Nämndens följer upp genomförande av kontrollen genom att i sin intenkontrollplan fölaj upp genomförda kontroller inom lisvmedeslområdet men även antal inkomna nya ärenden, handläggningstider, beslut på delegation, att avgiftsfakturering genomförts. Dessa uppföljningar samordnas med kommunens ekonomiuppföljningsrutiner och sker tre gånger per år. Där det är möjligt förösker avdelningen planera och genomföra kontroller så att uppföljning av en tidigare inspektion gäörs av en annan av inspektörerna för att föröska internkalibrera bedömningar där detta är möjligt. 8.2 Revisioner

12 Externa revisioner av livsmedelskontrollen utförs av länsstyrelsen enligt uppgift vart fjärde år. Interna revisioner utförs av kommunens revisorer årligen men Bygg- och miljönämndens verksamheter granskas med olika tidsintervaller och oftast inte varje år. 8.3 Utvärdering Här beskrivs de aktiviteter som myndigheten genomför för att utvärdera effektiviteten och ändamålsenligheten i sin kontrollverksamhet. Till exempel nyckeltal, kundundersökningar, benchmarking med andra myndigheter etc. 9 Beredskap Bräcke kommun har en jourverksamhet via Jämtlands Räddningstjänstförbund, vilken alltid kan nås. Denna är en ingång även för Bygg- och miljönämndens ansvarsområden. Kommunen har en krisplan som ska användas vid krisledning och krishantering för den egna organisationens arbete. Myndigheten har avtal med laboratorium för leverans och mottagning av livsmedels- och vattenprover alla dagar på året. 10 Flerårig nationell kontrollplan I Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd sker. Kon-trollplanen finns bl.a. på Livsmedelsverkets webbplats

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av

Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel 2011-2013 1 (14) 2011-06-14 2011 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING...3 2. DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS

Läs mer

Kontrollplan för 2014-2017

Kontrollplan för 2014-2017 2014-01-20 Förslag till kontrollplan livsmedel Alingsås 1 Kontrollplan för 2014-2017 Kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar i Alingsås Kommun samt därtill hörande myndighetsutövning.

Läs mer

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Styrdokument, plan Miljö- och häloskyddskontoret 2015-10-14 Ghazi Alhindawi 08-590974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2015:93 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Nivå:

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollmyndighet: Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun Innehåll Kontrollplan... 1 Kontrollområde:... 1 Kontrollmyndighet:...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utvecklingsnämnden 2013-02-26 12 Sida Un 10 Dnr 17/2013 460 Kontrollplan för livsmedelskontroll år 2013-2015 Utvecklingsutskottets beslut Förslag till utvecklingsnämnden

Läs mer

Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel. Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun

Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel. Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen... 4 2.1 Övergripande

Läs mer

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr: MN14/30 Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Kontrollplan 2/13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga

Läs mer

Kontrollplan för år 2011-2014 Reviderad för år 2012

Kontrollplan för år 2011-2014 Reviderad för år 2012 2012-05-15 Miljöinspektör Jonas Andermyr, 040-42 51 64 Anna Moldovani Kontrollplan Diarienr: 2012/0522 Kontrollplan för år 2011-2014 Reviderad för år 2012 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar

Läs mer

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje.

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje. 1 Kommentarer angående översättning och innehåll Läsanvisning: Text med kursiv stil är direkt citerat ur rapporten. Allmänt i rapporten Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2015

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2015 Styrdokument, plan Miljö- och hälso-skyddskontoret 2014-11-14 Ghazi Alhindawi 08-590 974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2014:99 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel

Läs mer

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2011 Kontrollplan Kontrollområde: Livsmedel Verksamhetsår: 2011 Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun 1 Innehållsförteckning

Läs mer

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret TAXA För offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress:

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 12 (41) 135 TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN INOM LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2013-305-406 Miljönämnden för mellersta Bohuslän,

Läs mer

Åtgärdsplan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun

Åtgärdsplan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun Tjänsteutlåtande 1(6) Sandra Wargclou 2015-09-17 Dnr: MHN 2014-000605.47 splan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun Ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde den 11 november

Läs mer

Kontrollplan 2015. Kontrollområde: LIVSMEDEL. Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning...

Kontrollplan 2015. Kontrollområde: LIVSMEDEL. Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning... Kontrollplan 2015 Kontrollområde: LIVSMEDEL Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Mål för den offentliga kontrollen... 3 3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet...

Läs mer

Kontrollplan Kontrollområde: Restsubstanskontroll enligt Direktiv 96/23/EG, inklusive uppföljning av positiva prov

Kontrollplan Kontrollområde: Restsubstanskontroll enligt Direktiv 96/23/EG, inklusive uppföljning av positiva prov Kontrollplan Kontrollområde: Restsubstanskontroll enligt Direktiv 96/23/EG, inklusive uppföljning av positiva prov 2015-2018 Kontrollmyndigheter: Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelserna Fastställd:

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Cll 1

TJÄNSTESKRIVELSE Cll 1 Staffanstorps kommun TJÄNSTESKRIVELSE Cll 1 / 1 ( 1) ÄRENDENR:2015-MOS-52 DATUM: 2015-10-30 VÅR REFERENS: Thomas Lexen 046-25 11 00 thomas.lexen@staffanstorp.se Verksamhetsplan Planenheten 2016 Förslag

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:16

Regeringens skrivelse 2014/15:16 Regeringens skrivelse 2014/15:16 Riksrevisionens rapport om gransking av livsmedelskontrollen Skr. 2014/15:16 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 december 2014 Stefan

Läs mer

Revision vårdkök 2011

Revision vårdkök 2011 Dnr 2011-1894 Revision vårdkök 2011 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2011-05-23 Inledning Under 2011 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

Sida: 1 (19) Dokumenttyp: VEP Dokumentnamn: VEP Livsmedel 2016 Gäller för: Livsmedel Upprättad av: Livsmedelsgruppen Beslutad av: Version: 0.

Sida: 1 (19) Dokumenttyp: VEP Dokumentnamn: VEP Livsmedel 2016 Gäller för: Livsmedel Upprättad av: Livsmedelsgruppen Beslutad av: Version: 0. Miljö och hälsa Sida: 1 (19) Dokumenttyp: VEP Dokumentnamn: VEP Livsmedel 2016 Gäller för: Livsmedel Upprättad av: Livsmedelsgruppen Beslutad av: Version: 0.1 Samhällsbyggnads verksamhetsidé Verksamhetsplan

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMM UN KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN FÖR MILJÖENHETEN 2014

STAFFANSTORPS KOMM UN KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN FÖR MILJÖENHETEN 2014 STAFFANSTORPS KOMM UN KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN FÖR MILJÖENHETEN 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Miljökvalitetsmål 3. Kvalitetsarbete 4. Uppföljning av kontroll- och tillsynsplan 5. Vad är tillsyn

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Del 2 Genomförande, mål och prioriteringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll

Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll Revision i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004, artikel 4.6 samt Regeringens regleringsbrev. Preliminär rapport X Slutrapport

Läs mer

Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll. Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11

Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll. Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11 Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11 1. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen...

Läs mer

Årlig kontrollplan 2015

Årlig kontrollplan 2015 Version 2015-01-21 Årlig kontrollplan 2015 Kontrollområde: Offentlig livsmedelskontroll Kontrollmyndighet: miljö- och bygglovsnämnden, Sunne kommun Antagen av miljö- och bygglovsnämnden Mbn 1, 2015-01-21

Läs mer

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016 Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsstyrelsen Bakgrund Länsveterinär vid Länsstyrelsen Skåne sedan 2012. Ansvarsområden: revision av kommunal livsmedelskontroll, överklaganden,

Läs mer

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Innehåll Inledning... 2 Effektiv kontroll att nå avsedd effekt med

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll

Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll Lagrådsremiss Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 april 2006 Ann-Christin Nykvist Anders Perklev (Jordbruksdepartementet)

Läs mer

Behovsutredning 2014-2016

Behovsutredning 2014-2016 Behovsutredning 2014-2016 Område: tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, animaliska biprodukter och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Operativ tillsynsmyndighet:

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND BOX 12 709 TELEFON 08 / 545 558 20 Besöksadress: 112 94 STOCKHOLM TELEFAX 08 / 545 558 39 KUNGSHOLMS HAMNPLAN 7 Stockholm den 27 september 2013 Livsmedelsverket livsmedelsverket@slv.se

Läs mer

Behovsutredning och tillsynsplan

Behovsutredning och tillsynsplan 2014-03-13 1 (16) Dnr : KS2014/39-5 Behovsutredning och tillsynsplan 2014-2016 Kommunstyrelseförvaltningen-miljöenheten Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen

Läs mer

Gröt,smörgås/kaffe/te från kl. 17:30, Helges restaurang, kommunalhuset,

Gröt,smörgås/kaffe/te från kl. 17:30, Helges restaurang, kommunalhuset, KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-11-14 Tid Måndagen den 3 december 2012 kl: 18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Överskridna

Läs mer

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 2/6 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser

Läs mer

Kontrollplan för Tranemo Kommuns offentliga kontroll av livsmedel 2011-2014

Kontrollplan för Tranemo Kommuns offentliga kontroll av livsmedel 2011-2014 Kontrollplan för Tranemo Kommuns offentliga kontroll av livsmedel 2011-2014 1 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Mål för den offentliga kontrollen 6 2.1 Övergripande mål för kontroll inom kontrollområdet...6

Läs mer

Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER

Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER 1 PIK-gruppen Fredrik Holm, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Blekinge län Emma Bergstrand,

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:128

Regeringens proposition 2005/06:128 Regeringens proposition 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. Prop. 2005/06:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Egenkontroll ger bättre koll

Egenkontroll ger bättre koll Egenkontroll ger bättre koll Vill du ha säkrare livsmedelshygien och nöjdare kunder? Säker mat tjänar både du, kunden och samhället på. En fungerande egenkontroll hjälper till att ge kontroll på hanteringen

Läs mer

Livsmedelskontroll 2015 2016 1

Livsmedelskontroll 2015 2016 1 Livsmedelskontroll 2015 2016 1 Välkomna! Miljöavdelningens livsmedelspersonal 2016: Thinh Vo (inspektör) Emma Boström (inspektör t.o.m. augusti) Malin Liss Lundeberg (inspektör fr.o.m. april) Lis Ryberg

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015

Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015 Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015 Uppdraget livsmedelskontroll Syftet med livsmedelslagstiftningen

Läs mer

Ser. A Nr 143, 2011-10-31

Ser. A Nr 143, 2011-10-31 Nr 143. Miljö- och hälsoskyddsnämndens timavgift för tillsyn och kontroll samt taxa för Uppsala kommuns offentliga kontroll av livsmedel (KSN-2011-0418, KSN-2011-0419) Kommunfullmäktige Förslag till beslut

Läs mer

En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsformen kan inte utnyttjas av kommunalförbund.

En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsformen kan inte utnyttjas av kommunalförbund. HFD 2013 ref 80 En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsformen kan inte utnyttjas av kommunalförbund. Lagrum: 8 kap. 1, 2 första stycket 2, 10 och 11 kap. 14 regeringsformen;

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 är en myndighetsnämnd som arbetar med Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelskontroll inklusive kontroll av animaliska biprodukter Tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll

Läs mer

Ny livsmedelslagstiftning från årsskiftet

Ny livsmedelslagstiftning från årsskiftet Cirkulärnr: 2006:3 Diarienr: 2006/0016 Nyckelord: Livsmedelslagstiftning Handläggare: Linda Fidjeland Avdelning: Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Sektion/Enhet: Sektionen för planering och hållbar

Läs mer

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen.

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen. Tillsyn 4/12 Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG www.kemikalieinspektionen.se Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17)

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17) 1 (17) Översikt Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun Antagen av MHN 2008-11-10, 125/08 A MILJÖBALKEN sid 4 A.1 ALLMÄNT Ändring beslut Avskrivning ärende Föreläggande och

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014 Tjänsteutlåtande Chef 2013-11-26 Anne-Charlotte Glantz 08-590 974 02 Dnr: Fax 08-590 733 40 MHN/2013:87 anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och

Läs mer

Klassning av livsmedelsanläggningar i ledet efter primärproduktionen och beräkning av kontrolltider

Klassning av livsmedelsanläggningar i ledet efter primärproduktionen och beräkning av kontrolltider Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Klassning av livsmedelsanläggningar i ledet efter primärproduktionen och beräkning av kontrolltider (Remissversion: 2010-05-28) Fastställd: 2010-xx-xx av avdelningschefen

Läs mer

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden Härjedalens Kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

Inledning. Thomas Forsberg Thomas Forsberg 08-452 78 82 thomas.forsberg@skl.se

Inledning. Thomas Forsberg Thomas Forsberg 08-452 78 82 thomas.forsberg@skl.se Inledning Thomas Forsberg Thomas Forsberg 08-452 78 82 thomas.forsberg@skl.se Miljö- och hälsoskyddsinspektör 1979-1989 Kommunal miljöchef 1990-2012 Handläggare på SKL, 2012-10- 01-1 Vad jag tänkt beröra

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

små dricksvattenanläggningar

små dricksvattenanläggningar Information gällande små dricksvattenanläggningar Från 1 januari 2015 ska alla dricksvattenanläggningar registreras som en egen anläggning. Detta häfte ger information om vad som krävs och vilka handlingar

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll

Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll för en högre och jämnare kvalitet Betänkande av kommittén Avgifter för livsmedelstillsyn m.m. Stockholm 2005 SOU 2005:52 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll

Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöfövaltningen BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöförvaltningen Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll Foto: Herman Claesson Offentlig kontroll

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Beslutet överklagades av Mjuk hud till länsstyrelsen varvid det anfördes att de inte sålde några varor med sådan specialmärkning

Beslutet överklagades av Mjuk hud till länsstyrelsen varvid det anfördes att de inte sålde några varor med sådan specialmärkning Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-27 Handläggare Petter Jonsson Telefon: 08-508 28 745 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnen 2015-06-16, p. 13 Yttrande till förvaltningsrätten

Läs mer

Kansliordning. Kansliets organisation, ansvar och befogenheter. Beslutad den 19 december

Kansliordning. Kansliets organisation, ansvar och befogenheter. Beslutad den 19 december Kansliordning Beslutad den 19 december 2013 Kansliordningen innehåller interna föreskrifter om organisation och arbetsfördelning, ansvar och befogenhet, samt handläggning och föredragning på Sametingets

Läs mer

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Helena Hamvall Malin Liss-Lundeberg Lis Ryberg Samhällsbyggnad - Tillsynsavdelningen Informationsträffens innehåll 0 Resultat från livsmedelskontrollen

Läs mer

Projekt. Revisionmetodik -utbildning i systemkontroll. Ett projekt inom livsmedelsavdelningen. Genomfört 2010.

Projekt. Revisionmetodik -utbildning i systemkontroll. Ett projekt inom livsmedelsavdelningen. Genomfört 2010. Projekt Revisionmetodik -utbildning i systemkontroll Ett projekt inom livsmedelsavdelningen Genomfört 2010. Författare: Margareta Söderstedt Margareta Jonsson 2 Sammanfattning Dagens livsmedelslagstiftning

Läs mer

2015-01-26. Livsmedelsverket Kontrollavdelningen Elisabeth Fredlund Dnr 1039/2013

2015-01-26. Livsmedelsverket Kontrollavdelningen Elisabeth Fredlund Dnr 1039/2013 2015-01-26 Livsmedelsverket Kontrollavdelningen Elisabeth Fredlund Dnr 1039/2013 Remissyttrande: Livsmedelsverkets Kontrollhandbok Utföra offentlig livsmedelskontroll och fördjupningsdelen Verifiering

Läs mer

Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp)

Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp) 1(17) Dnr 38-4673/10 2015-01-30 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp) Fastställd den 30 januari 2015 Jordbruksverket

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar 1(10) 2014-05-06 Dnr 6.2.17-4464/14 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar Fastställd 2014-05-06 Jordbruksverket

Läs mer

Kontroll av mindre dricksvattenanläggningar i Uddevalla kommun 2013

Kontroll av mindre dricksvattenanläggningar i Uddevalla kommun 2013 Sprintrapport 2013 1 (5) Kontroll av mindre dricksvattenanläggningar i Uddevalla kommun 2013 Sammanfattning Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter ska tillämpas på vattenverk som tillhandahåller 10

Läs mer

Gerhard Kullgren (S) ordf Gunilla Magnusson (KV) v ordf Uno Sjöberg (C)

Gerhard Kullgren (S) ordf Gunilla Magnusson (KV) v ordf Uno Sjöberg (C) Tillsynsnämnden 2010-02-11 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Hyltebruk kl. 8.00 9.30 Beslutande Gerhard Kullgren (S) ordf Gunilla Magnusson (KV) v ordf Uno Sjöberg (C) Övriga deltagande Sören Johansson

Läs mer

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Vision för livsmedelskontrollen Professionell livsmedelskontroll för konsumenternas och företagens bästa Gemensamma nationella mål Exempel Mer omfattande kontroll

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2015-01-28 10 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Harriet Holst-Eklund. Börje Eriksson. Anders B Hvass. Kommundelsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

ANSLAGSBEVIS. Harriet Holst-Eklund. Börje Eriksson. Anders B Hvass. Kommundelsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-20.05 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Tina Linder (S), vice ordf Anders B Hvass (S) Leif Ove Ehn (S),

Läs mer

Rapportering av livsmedelskontrollen 2007

Rapportering av livsmedelskontrollen 2007 Rapport 6 2008 Rapportering av livsmedelskontrollen 2007 Kontrollmyndigheternas rapportering av livsmedelskontrollen av Doris Rosling LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden Produktion:

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Kontrollhandbok planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. Verksamhetsstyrning för en effektiv kontroll

Kontrollhandbok planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. Verksamhetsstyrning för en effektiv kontroll Kontrollhandbok planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll Verksamhetsstyrning för en effektiv kontroll Innehåll Inledning... 2 Om verksamhetsstyrning... 3 Verksamhetsstyrningens roll i kontrollsystemet

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Handläggare: Joakim Önnemar 0270-751 43 joakim.onnemar@soderhamn.se

Handläggare: Joakim Önnemar 0270-751 43 joakim.onnemar@soderhamn.se 1 (9) 2007-01-22 Dnr 2007/0070 L Diarieplan 480 MYNDIGHETSNÄMNDEN Bygg- och miljöavdelningen Handläggare: Joakim Önnemar 0270-751 43 joakim.onnemar@soderhamn.se Sammanställning av djurskyddskontroll i

Läs mer

Rapport. Diarienummer 100-5742-2011. Samlad tillsynsrapport

Rapport. Diarienummer 100-5742-2011. Samlad tillsynsrapport Rapport Diarienummer 100-5742-2011 Samlad tillsynsrapport Bräcke kommun 2011 Omslagsbilder Foto: Fredrik Herrlander, Inga Björk. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Februari 2012 Beställningsadress

Läs mer

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Livsmedelslagstiftningens mål är att ge konsumenten säkra livsmedel samt att säkerställa redligheten hos verksamhetsutövaren. Detta innebär exempelvis

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Samarbetsavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun inom miljö- och hälsoskyddsområdet Kommunstyrelsen 2015-10-19 Kommunledningskontoret 1 (1) Miljö och samhällsbyggnad Kristina Birath 016-7105156 KSKF2015:46 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun inom

Läs mer

Kommunfullmäktige KALLELSE

Kommunfullmäktige KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE 19 februari 2007 Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Teatersalongen, Borgen, Hästgatan 24, Visby måndagen den

Läs mer

KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDEL 2013-2015 ARVIKA KOMMUN

KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDEL 2013-2015 ARVIKA KOMMUN KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDEL 2013-2015 ARVIKA KOMMUN Arvika kommun 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 vx E-post: arvika.kommun@arvika.se Org.nr:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet inom Försvarsmakten

FÖRFATTNINGSSAMLING. Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet inom Försvarsmakten FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2012:4 Utkom från trycket 2012-10-19 Generalläkarens föreskrifter om livsmedelsverksamhet

Läs mer

Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid

Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid INFORMATION 1 (6) Datum 2011-09-01 Till Livsmedelsföretagare i Köpings kommun Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid Den offentliga kontrollen

Läs mer

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter

Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter VÄGLEDNING NR 1 Ny lagstiftning, nya begrepp, nya avgifter En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl) Fax:

Läs mer

Tillsynsplan 2016. Tillsyns- och kontrollplan för Miljönämnden östra Skaraborg 2016 2018

Tillsynsplan 2016. Tillsyns- och kontrollplan för Miljönämnden östra Skaraborg 2016 2018 Tillsynsplan 2016 Tillsyns- och kontrollplan för Miljönämnden östra Skaraborg 2016 2018 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 16:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Mimmi Ingevall-Madsen, miljö- och hälsoskydds-inspektör, 8 Maria Wikström, chef Bygg-

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Bakgrund 3 2. Inriktningsmål 3 3. Riktlinjer för att uppnå målen 3 3.1 Inriktning 4 3.1.1 Attityder

Läs mer

Helena Lundberg. Gert Berlin

Helena Lundberg. Gert Berlin Jävsnämnden 2015-03-17 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 15:30 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Lisa Hellström, alkoholhandläggare 1

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer