1(11) Kontrollplan Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument"

Transkript

1 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument

2 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av

3 3(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Mål för den offentliga kontrollen Övergripande mål för kontroll inom livsmedelsområdet Kontrollmyndighetens mål Ansvarsfördelning inom kontrollområdet Behörig central myndighet Behörig myndighet för kontrollen Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten Samordning Samordning mellan behöriga myndigheter Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen Befogenheter och resurser för kontrollen Kontrollmyndighetens befogenheter Finansiering av kontrollen Kompetenskrav och utbildning Organisation och utförande av kontrollen Registrering av kontrollobjekt Prioriteringar inom kontrollområdet riskbaserad kontroll Verktyg för utförande av kontroll Rapportering av kontrollresultat Öppenhet i kontrollen Sanktioner åtgärder vid bristande efterlevnad Uppföljning och utvärdering av kontrollen Uppföljning Revisioner Beredskap Flerårig nationell kontrollplan...11

4 4(11) 1 Sammanfattning Kontrollplanen är kommunstyrelsens/jävsnämndens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd. Kommunstyrelsen/jävsnämnden i Eda kommun är ansvarig myndighet för livsmedelskontrollen baserad på livsmedelslagstiftningen. Kommunstyrelsen/jävsnämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på de anläggningar, för vilka kommunen är ansvarig enligt 23 och 25 livsmedelsförordningen. Ansvaret omfattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet. Målet med livsmedelskontrollen är bl.a. att skydda människors hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Arbetsuppgifterna utgörs främst av inspektion, revision, provtagning och handläggande av ärenden såsom registrering och riskklassificering. Vidare sker utredning av misstänkta matförgiftningar samt beslutsfattande i fråga om sanktioner, avgifter och åtalsanmälningar. Kommunstyrelsen/jävsnämnden ansvarar för operativ offentlig kontroll av cirka 140 livsmedelsanläggningar. Tillsynsobjekten utgörs främst av restauranger, livsmedelsbutiker, caféer, dricksvattenverk, samt kök inom barn- och äldreomsorgen. Arbetet utförs av 2 inspektörer (totalt 1,6 årsarbetskrafter). Planerad kontroll och extra offentlig kontroll är avgiftsfinansierad. Kontroll som av någon anledning inte genomförs under innevarande år i enlighet med kontrollplanen, läggs till i respektive objekts kontrolltid för nästkommande år. Antalet kontrolltimmar bestäms vid riskklassificering av anläggningen. Varje år fastställs en plan för den operativa verksamheten som förvaltningen och dess inspektörer skall följa. I den bestäms bl.a. vilka anläggningar som skall besökas det aktuella året, samt vilka kontrollpunkter som skall kontrolleras. Syftet med planen är att arbetet skall vara effektivt och ändamålsenligt. Planen fungerar också som arbetsfördelning mellan inspektörerna. Verksamhetsutövningen baseras på kommunstyrelsens/jävsnämndens riktlinjer och rutiner samt vägledningar från Livsmedelsverket. Enligt framtagen bilaga till kontrollplan för 2015 skall alla verksamheter med sammanlagt tre eller fler timmars kontrolltid (med eller utan skuld), få minst ett tillsynsbesök.

5 5(11) 2 Mål för den offentliga kontrollen De gemensamma målen för den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan, (livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd) i Sverige är att: Konsumenterna endast erbjuds säkra livsmedel, känner förtroende för kontrollverksamheten, ges en god grund för val av produkt samt inte blir lurade. Med säkra livsmedel menas livsmedel som är tjänliga ur ett mikrobiologiskt, fysiologiskt och kemiskt perspektiv. Verksamhetsutövarna känner tilltro för kontrollen och upplever den som meningsfull. De samverkande kontrollmyndigheterna har ett optimalt samarbete och förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan. Kontrollverksamheten är riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. Målsättningen är att den offentliga kontrollen utförs så att: Konsumenterna ges säkra livsmedel och inte blir lurade. Verksamheterna får en likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig kontroll med helhetssyn. 2.1 Övergripande mål för kontroll inom livsmedelsområdet Målet för den offentliga kontrollen av livsmedel i Sverige är att: maten är säker, livsmedelshanteringen är redlig, livsmedelskontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv och professionell, livsmedelsföretagen är kompetenta och tar ansvar för att maten är säker och rätt märkt, den offentliga kontrollen och kontrollmyndigheterna uppfattas som trovärdiga av konsumenter, media och företag. 2.2 Kontrollmyndighetens mål Kommunstyrelsen/jävsnämnden i Eda kommun har följande mål för livsmedelskontrollen : Utföra kontroll enligt verksamhetsplan. Följa upp de brister som noterats hos livsmedelsföretagare vid den offentliga livsmedelskontrollen. Mindre allvarliga brister följs upp vid nästkommande ordinarie livsmedelsinspektion. I de fall där avvikelserna är av allvarligare art och därmed kan innebära en risk för konsumenters hälsa, följs bristerna upp genom extra offentlig kontroll. Minska den kontrollskuld som uppstått i verksamheten. Målet är att kontrollskulden skall vara eliminerad senast 2017, alltså under innevarande kontrollperiod.

6 6(11) Följa upp de kontrollpunkter där flera livsmedelsföretag (50 % eller fler) inom samma bransch haft avvikelse året innan. Höja kunskapsnivån bland livsmedelsföretagare genom utbildning. 3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet 3.1 Behörig central myndighet Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i Sverige, enligt 18 i Livsmedelsförordningen (2006:814) 3.2 Behörig myndighet för kontrollen I 11 Livsmedelslagen (2006:804) anges att livsmedelskontrollen i Sverige utförs dels av Livsmedelsverket och dels av de lokala kommunala myndigheterna. Länsstyrelsen har ansvaret för livsmedelskontrollen i primärproduktionen. I Eda kommun ansvarar kommunstyrelsen/jävsnämnden för livsmedelskontrollen. 3.3 Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas enligt 23 Livsmedelsförordningen (2006:841). 3.4 Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten Miljösektionen ansvarar för kontroll av alla typer av livsmedelsanläggningar inom kommunstyrelsens/jävsnämndens ansvarsområde. Hur beslut och uppgifter delegeras beskrivs i delegationsordningen. 4 Samordning 4.1 Samordning mellan behöriga myndigheter Två gånger per år deltar handläggarna i de länsmöten som hålls. Där deltar representanter från Länsstyrelsen, länets kommuner och i vissa fall en representant från Livsmedelsverket. Godkännandenummer för animalieanläggningar fördelas av livsmedelsverket efter underlag från kommunen om genomförd godkännandeprövning. Matförgiftningsutredningar sker i samarbete mellan kommunen, smittskyddsläkare, Länsstyrelsen och i speciella fall även Livsmedelsverket. Även andra kommuner kan involveras i utredningen. RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) vidarebefordras från Livsmedelsverket till berörd kommun. Uppföljning sker genom återkoppling från kommunen till livsmedelsverket.

7 7(11) Revisioner av kommunens verksamhet genomförs av länsstyrelsen och livsmedelsverket. 4.2 Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen Kommunstyrelsen/Jävsnämnden i Eda kommun delegerar inte någon uppgift inom ansvarsområdet livsmedelskontroll till någon annan myndighet. 5 Befogenheter och resurser för kontrollen 5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter Kommunstyrelsens/Jävsnämndens befogenheter inom livsmedelsområdet regleras huvudsakligen i Livsmedelslagen (2006:804) och Livsmedelsförordningen (2006:813). Enligt 20 i Livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen. För åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner, se avsnitt 7. Antalet årsarbetskrafter är beräknade i enlighet med SKL:s Underlag 36, beräkning av handläggningskostnaden per timme. Miljösektionen har utgått från en snabb överslagsräkning av hur mycket tid en inspektör lägger på olika arbetsuppgifter och kommit fram till följande fördelning av årsarbetstiden: En årsarbetare arbetar 2000 timmar. Av dessa läggs 500 timmar på personlig tidsanvändning (semester, sjukfrånvaro, utbildning), 500 timmar på gemensam tid (möten, planering, administration), 500 timmar planerad tillsyn (årlig tillsyn på verksamheter), 300 timmar övrig, debiterbar tillsyn (anmälningar, extra offentlig kontroll) och 200 timmar övrig, icke debiterbar tillsyn (obefogade klagomål/rasff-notifieringar). Vad som ingår mer specifikt i de olika kategorierna går att läsa om i SKL:s underlag. De planerade tillsynstimmarna uppgår år 2015 till 606,5 timmar. För att klara av ovannämnt tillsynsbehov krävs 1,2 årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen. Miljösektionen har en kontrollskuld som år 2015 uppgår till 658 timmar. För att eliminera skulden till utgången av år 2017 krävs 0,6 årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen utöver ovan nämnda 1,2. Totalt 1,8 årsarbetskrafter. För livsmedelskontrollen finns följande personal till förfogande för 2015 (årsarbetskrafter): Livsmedelsinspektörer 1,6 Verksamhetsstöd (chef, adm stöd) 0,15 Totalt innebär detta att ca timmar finns tillgängliga för livsmedelskontroll under år 2015.

8 8(11) Vid längre frånvaro (t.ex. föräldraledighet, långvarig sjukdom) anställs vikarier. Kortare frånvaro regleras via det samarbetsavtal som finns med Årjäng- och Arvikas kommun avseende utbyte av tjänster inom bland annat livsmedelskontrollen. 5.2 Finansiering av kontrollen Kommunstyrelsens/jävsnämndens offentliga kontroll av livsmedelsanläggningar finansieras med avgifter, enligt förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166). Målsättningen är att 85% av de totala kostnaderna för livsmedelskontrollen ska vara avgiftsfinansierad. Årlig kontrollavgift tas ut från kontrollobjektet för att finansiera kontrollen. Avgiftens storlek baseras på klassificeringen av anläggningen i riskklass och erfarenhetsklass enligt Livsmedelsverkets vägledning «Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter» samt kommunstyrelsens/jävsnämndens beslut om frånsteg från vägledningen. Avgift för extra offentlig kontroll tas ut för att finansiera kontrollen enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 882/2004. Timtaxta för livsmedelskontroll framgår av «Taxa för Eda kommuns offentliga kontroll av livsmedel» i enlighet med kommunfullmäktiges beslut Dnr KS Kompetenskrav och utbildning Kompetensinventering hos inspektören sker kontinuerligt och diskuteras i samband med det årliga medarbetarsamtalet, samt i samband med den årliga verksamhetsplaneringen. En individuell utbildningsplan tas fram. Den befintliga kompetensen jämförs med behovet, framförallt inom följande parametrar: Aktuell lagstiftning, Anläggningstyper, Arbetsuppgifter, Kontrollområden, samt Kontrollmetoder. Kompetensutveckling sker löpande genom deltagande i kurser. Vidare sker kunskapsutbyte bl.a. genom deltagande i länsmöten samt medverkan i nationella arbetsrum på livstecknet. 6 Organisation och utförande av kontrollen 6.1 Registrering av kontrollobjekt Kommunstyrelsen/jävsnämnden ansvarar för den operativa offentliga kontrollen vid cirka 140 livsmedelsanläggningar. Anläggningarna finns registrerade i miljösektionens verksamhetssystem Ecos.

9 9(11) I EG-förordning (nr) 882/2004 om offentlig kontroll finns krav på att kontrollmyndigheten ska upprätthålla aktuella register över anläggningar som är föremål för kontroll. Miljösektionen uppdaterar sitt register kontinuerligt efter varje utförd kontroll, efter att ha mottagit anmälningar för registrering alternativt erhållit information från företagare på annat sätt. 6.2 Prioriteringar inom kontrollområdet riskbaserad kontroll Riskklassificering av anläggningar sker genom tillämpning av Livsmedelsverkets modell för riskklassificering. Riskklassningen lägger en grund för hur de olika verksamheterna skall prioriteras samt hur ofta kontroll skall ske. I händelse av resursbrist utförs i först hand kontroll av de anläggningar i vilka livsmedelshanteringen medför störst risk. Val av kontrollintervall beror på summan årlig kontrolltid hos objekten. Val av kontrollmetoden liksom kontrollområdet styrs av tidigare erfarenheter av verksamheten, samt vilka kontrollpunkter som skall kontrolleras på verksamheten enligt verksamhetsplanen. Vilka kontrollområden som skall kontrolleras avgör vilken kontrollmetod som är mest lämplig, men även verksamhetens storlek och art kan påverka. Beroende på vilka kontrollområden som skall kontrolleras kan livsmedelsinspektionerna ta olika lång tid, vilket innebär att en anläggning kan få fler än ett besök per år. Kontrollen läggs upp i projektform och verksamheterna grupperas baserat på anläggningstyp. Miljösektionen har en tredelad checklista, där kontrollen är uppdelad i ett antal punkter som kontrolleras vid varje besök. Resterande är uppdelade på ett sådant sätt att de kontrolleras vid var tredje inspektion. Miljösektionen kan även komma att delta i regionala och nationella tillsynsprojekt under perioden för kontrollplanen. För en detaljerad beskrivning av planerade kontrollinsatser se vidare verksamhetsplan och bilaga till kontrollplanen, som även återfinns under U:\AVDEL\SB\Gemensam\Miljö\Livsmedel 6.3 Verktyg för utförande av kontroll För den planerade kontrollen används checklistor som verktyg, innehållande de kontrollområden/kontrollpunkter som valts ut i samband med verksamhetsplaneringen. För nationella och regionala projekt används checklistor framtagna speciellt för dessa ändamål. För analys av livsmedelsprover tagna inom ramen för den offentliga kontrollen anlitas ALcontrol laboratories. Laboratoriet är ackrediterat för de analyser som utförs. Kontroll av dess ackrediteringen sker vid upphandlingen. Om nämnden låter utföra annan analys än de som upphandlats försäkrar sig nämnden om att laboratoriet har ackreditering för den aktuella analysen. Kontrollmetoden provtagning används främst i tre syften : Verifiering av företagens rutiner i egenkontrollen och företagens egen provtagning

10 10(11) Riktad kontroll (projekt) Utredning av matförgiftningar 6.4 Rapportering av kontrollresultat Resultatet från kontrollen dokumenteras i rapporter eller i beslut. Kontrollresultatet rapporteras till varje enskild verksamhet i enlighet med artikel 9 Förordning (EG) nr 882/2004. Kontrollrapporten innehåller de föreskrivna uppgifterna i ovan nämnd artikel. Alla rapporter sparas i Ecos. Årligen sker rapportering av resultatet från kontrollen till Livsmedelsverket enligt 2 i LIVSFS 2009:13. Rapporteringen sker genom en sammanställning av resultaten från kontrollen i Ecos. 6.5 Öppenhet i kontrollen I Sverige regleras öppenheten i kontrollen i första hand av Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lagstiftningen ställer krav på att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Kommunstyrelsen/jävsnämnden registrerar dessa handlingar i Ecos. Till varje KS/nämndsammanträde upprättas en lista över de delegationsbeslut som miljösektionen har fattat sedan föregående sammanträde. Listan redovisas i särskilt ärende för nämnden. 7 Sanktioner åtgärder vid bristande efterlevnad Om kommunstyrelsen iakttar brister i efterlevnaden av lagstiftningen hos verksamhetsutövare följs dessa upp. Uppföljning sker vid nästa planerade kontroll om de iakttagna bristerna inte är av allvarlig art. Om de iakttagna bristerna är av allvarlig art eller verksamheten tidigare har visat prov på bristande efterlevnad följs avvikelserna upp genom extra offentlig kontroll. Om bristerna kvarstår vid den extra offentliga kontrollen eller bristerna bedöms vara så allvarliga att livsmedel riskerar att bli osäkra, fattar kommunstyrelsen erforderliga beslut om åtgärder enligt Artikel 54 förordning (EG) nr 882/2004 samt i livsmedelslagen. Miljösektionen följer livsmedelsverkets vägledning om sanktioner. Inom kommunstyrelsens/jävsnämndens område regleras ansvar och befogenheter genom delegationsordning. För att kontrollen skall kunna utföras effektivt har handläggarna på miljösektionen långtgående delegation. 8 Uppföljning och utvärdering av kontrollen 8.1 Uppföljning Uppföljning kring verksamhet och ekonomiskt läge sker vid varje sammanträde med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott samt med jävsnämnden.

11 11(11) 8.2 Revisioner Externa revisioner utförs av länsstyrelsen och livsmedelsverket. Interna revisioner utförs av kommunens revisorer och har hittills syftat till att undersöka om kommunstyrelsens åtgärder är tillräckliga för att styra och följa upp verksamheten. Ingen intern revision av livsmedelskontrollen har genomförts. 9 Beredskap Eda kommun har en jourverksamhet via Räddningschef i beredskap, vilken alltid kan nås via kommunens växel där hänvisning sker till alla tider då växeln är stängd. Hos räddningschef i beredskap finns alla telefonnummer till miljöchef och livsmedelsinspektör. Kommunen har en krisplan som kan användas vid krisledning och krishantering för den egna organisationens arbete. 10 Flerårig nationell kontrollplan I Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan beskrivs det hur den offentliga kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd går till. Kontrollplanen finns bl.a. på Livsmedelsverkets hemsida

Kontrollplan för 2016-2018

Kontrollplan för 2016-2018 Kontrollplan för 2016-2018 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning. Operativ kontrollmyndighet är Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun.

Läs mer

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Styrdokument, plan Miljö- och häloskyddskontoret 2015-10-14 Ghazi Alhindawi 08-590974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2015:93 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Nivå:

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av

Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel 2011-2013 1 (14) 2011-06-14 2011 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING...3 2. DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS

Läs mer

Kontrollplan för 2014-2017

Kontrollplan för 2014-2017 2014-01-20 Förslag till kontrollplan livsmedel Alingsås 1 Kontrollplan för 2014-2017 Kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar i Alingsås Kommun samt därtill hörande myndighetsutövning.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utvecklingsnämnden 2013-02-26 12 Sida Un 10 Dnr 17/2013 460 Kontrollplan för livsmedelskontroll år 2013-2015 Utvecklingsutskottets beslut Förslag till utvecklingsnämnden

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollmyndighet: Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun Innehåll Kontrollplan... 1 Kontrollområde:... 1 Kontrollmyndighet:...

Läs mer

Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel. Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun

Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel. Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen... 4 2.1 Övergripande

Läs mer

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr: MN14/30 Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Kontrollplan 2/13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga

Läs mer

KONTROLLPLAN för den offentliga livsmedelskontrollen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017

KONTROLLPLAN för den offentliga livsmedelskontrollen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 KONTROLLPLAN för den offentliga livsmedelskontrollen Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 Kontrollplan för den offentliga livsmedelskontrollen 2017 Antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-11-08 Miljö-

Läs mer

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret TAXA För offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress:

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 12 (41) 135 TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN INOM LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2013-305-406 Miljönämnden för mellersta Bohuslän,

Läs mer

Revision vårdkök 2011

Revision vårdkök 2011 Dnr 2011-1894 Revision vårdkök 2011 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2011-05-23 Inledning Under 2011 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje.

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje. 1 Kommentarer angående översättning och innehåll Läsanvisning: Text med kursiv stil är direkt citerat ur rapporten. Allmänt i rapporten Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning

Läs mer

FÖRSLAG KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL i Bräcke och Ånge kommuner

FÖRSLAG KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL i Bräcke och Ånge kommuner FÖRSLAG KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL i Bräcke och Ånge kommuner 2017-2019 Sammanfattning Mål för den offentliga kontrollen Ansvarsfördelning inom kontrollområdet Samordning Befogenheter och resurser

Läs mer

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten Bilaga 1 2015-11-20 Miljöenheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Livsmedelslagstiftningens syfte... 3 3 Kontroll av livsmedelsanläggningar... 4 4 Personal och tid för livsmedelskontroll... 4 5

Läs mer

Kontrollplan för år 2011-2014 Reviderad för år 2012

Kontrollplan för år 2011-2014 Reviderad för år 2012 2012-05-15 Miljöinspektör Jonas Andermyr, 040-42 51 64 Anna Moldovani Kontrollplan Diarienr: 2012/0522 Kontrollplan för år 2011-2014 Reviderad för år 2012 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar

Läs mer

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2011 Kontrollplan Kontrollområde: Livsmedel Verksamhetsår: 2011 Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Sida: 1 (19) Dokumenttyp: VEP Dokumentnamn: VEP Livsmedel 2016 Gäller för: Livsmedel Upprättad av: Livsmedelsgruppen Beslutad av: Version: 0.

Sida: 1 (19) Dokumenttyp: VEP Dokumentnamn: VEP Livsmedel 2016 Gäller för: Livsmedel Upprättad av: Livsmedelsgruppen Beslutad av: Version: 0. Miljö och hälsa Sida: 1 (19) Dokumenttyp: VEP Dokumentnamn: VEP Livsmedel 2016 Gäller för: Livsmedel Upprättad av: Livsmedelsgruppen Beslutad av: Version: 0.1 Samhällsbyggnads verksamhetsidé Verksamhetsplan

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2015

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2015 Styrdokument, plan Miljö- och hälso-skyddskontoret 2014-11-14 Ghazi Alhindawi 08-590 974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2014:99 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel

Läs mer

Åtgärdsplan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun

Åtgärdsplan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun Tjänsteutlåtande 1(6) Sandra Wargclou 2015-09-17 Dnr: MHN 2014-000605.47 splan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun Ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde den 11 november

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMM UN KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN FÖR MILJÖENHETEN 2014

STAFFANSTORPS KOMM UN KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN FÖR MILJÖENHETEN 2014 STAFFANSTORPS KOMM UN KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN FÖR MILJÖENHETEN 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Miljökvalitetsmål 3. Kvalitetsarbete 4. Uppföljning av kontroll- och tillsynsplan 5. Vad är tillsyn

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Cll 1

TJÄNSTESKRIVELSE Cll 1 Staffanstorps kommun TJÄNSTESKRIVELSE Cll 1 / 1 ( 1) ÄRENDENR:2015-MOS-52 DATUM: 2015-10-30 VÅR REFERENS: Thomas Lexen 046-25 11 00 thomas.lexen@staffanstorp.se Verksamhetsplan Planenheten 2016 Förslag

Läs mer

MN16/31. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter Antagen av Miljönämnden

MN16/31. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter Antagen av Miljönämnden MN16/31 Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2017 Antagen av Miljönämnden 2016-11-28 Kontrollplan 2/15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen... 3 2.1

Läs mer

Ser. A Nr 143, 2011-10-31

Ser. A Nr 143, 2011-10-31 Nr 143. Miljö- och hälsoskyddsnämndens timavgift för tillsyn och kontroll samt taxa för Uppsala kommuns offentliga kontroll av livsmedel (KSN-2011-0418, KSN-2011-0419) Kommunfullmäktige Förslag till beslut

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll

Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll Revision i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004, artikel 4.6 samt Regeringens regleringsbrev. Preliminär rapport X Slutrapport

Läs mer

Kontrollplan Kontrollområde: Restsubstanskontroll enligt Direktiv 96/23/EG, inklusive uppföljning av positiva prov

Kontrollplan Kontrollområde: Restsubstanskontroll enligt Direktiv 96/23/EG, inklusive uppföljning av positiva prov Kontrollplan Kontrollområde: Restsubstanskontroll enligt Direktiv 96/23/EG, inklusive uppföljning av positiva prov 2015-2018 Kontrollmyndigheter: Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelserna Fastställd:

Läs mer

Kontrollplan för Tranemo Kommuns offentliga kontroll av livsmedel 2011-2014

Kontrollplan för Tranemo Kommuns offentliga kontroll av livsmedel 2011-2014 Kontrollplan för Tranemo Kommuns offentliga kontroll av livsmedel 2011-2014 1 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Mål för den offentliga kontrollen 6 2.1 Övergripande mål för kontroll inom kontrollområdet...6

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014 Tjänsteutlåtande Chef 2013-11-26 Anne-Charlotte Glantz 08-590 974 02 Dnr: Fax 08-590 733 40 MHN/2013:87 anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

Kontrollplan 2015. Kontrollområde: LIVSMEDEL. Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning...

Kontrollplan 2015. Kontrollområde: LIVSMEDEL. Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning... Kontrollplan 2015 Kontrollområde: LIVSMEDEL Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Mål för den offentliga kontrollen... 3 3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet...

Läs mer

Riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder Dnr KS.2015.133

Riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder Dnr KS.2015.133 Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: Kommunstyrelsen 2015-06-17, 238 Ansvarig: Personalchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov

Läs mer

Gerhard Kullgren (S) ordf Gunilla Magnusson (KV) v ordf Uno Sjöberg (C)

Gerhard Kullgren (S) ordf Gunilla Magnusson (KV) v ordf Uno Sjöberg (C) Tillsynsnämnden 2010-02-11 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Hyltebruk kl. 8.00 9.30 Beslutande Gerhard Kullgren (S) ordf Gunilla Magnusson (KV) v ordf Uno Sjöberg (C) Övriga deltagande Sören Johansson

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 16:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Mimmi Ingevall-Madsen, miljö- och hälsoskydds-inspektör, 8 Maria Wikström, chef Bygg-

Läs mer

Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan

Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan Länsveterinärenheten Kontrollen i livsmedelskedjan Den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan från jord till bord omfattar Kontroll av växtskadegörare

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Del 2 Genomförande, mål och prioriteringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 2/6 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016 Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsstyrelsen Bakgrund Länsveterinär vid Länsstyrelsen Skåne sedan 2012. Ansvarsområden: revision av kommunal livsmedelskontroll, överklaganden,

Läs mer

Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015

Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015 Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015 Uppdraget livsmedelskontroll Syftet med livsmedelslagstiftningen

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:16

Regeringens skrivelse 2014/15:16 Regeringens skrivelse 2014/15:16 Riksrevisionens rapport om gransking av livsmedelskontrollen Skr. 2014/15:16 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 december 2014 Stefan

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Falkenbergs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

Projektinriktad kontroll: kött i butik

Projektinriktad kontroll: kött i butik Rapport Projektinriktad kontroll: kött i butik Sala och Heby kommun, 2014 Anna Samuelsson Miljöenheten, Sala kommun 2014-12-15 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Lagstöd... 4 Arbetsmetod...

Läs mer

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 127 1(5) Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen 2(5)

Läs mer

Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER

Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER Länsprojekt 2012 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV JULBORDSBUFFÈER 1 PIK-gruppen Fredrik Holm, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Blekinge län Emma Bergstrand,

Läs mer

Behovsutredning och tillsynsplan

Behovsutredning och tillsynsplan 2014-03-13 1 (16) Dnr : KS2014/39-5 Behovsutredning och tillsynsplan 2014-2016 Kommunstyrelseförvaltningen-miljöenheten Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen

Läs mer

Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp)

Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp) 1(17) Dnr 38-4673/10 2015-01-30 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp) Fastställd den 30 januari 2015 Jordbruksverket

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Revision - butiker 2013

Revision - butiker 2013 Dnr 2013-4113 Revision - butiker 2013 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Johanna Sandberg Larsson 2013-10-21 1 Inledning Under 2013 bedrevs delar av den planerade livsmedelskontrollen

Läs mer

Kontrollplan för Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar

Kontrollplan för Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollplan för 2015-2018 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollmyndighet: Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun Innehåll Kontrollplan... 1 Kontrollområde:... 1 Kontrollmyndighet:...

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Antagen av kommunfullmäktige 119/2015 att gälla från den 1 januari 2016 att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 99/2014 upphör att gälla från samma

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Gäller from 2016-01-01 Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18 2 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen.

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen. Tillsyn 4/12 Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG www.kemikalieinspektionen.se Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet

Läs mer

Behovsutredning 2014-2016

Behovsutredning 2014-2016 Behovsutredning 2014-2016 Område: tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, animaliska biprodukter och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Operativ tillsynsmyndighet:

Läs mer

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Innehåll Inledning... 2 Effektiv kontroll att nå avsedd effekt med

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Taxa inom livsmedelsområdet

Taxa inom livsmedelsområdet Taxa inom livsmedelsområdet Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2012-01-30 Töreboda kommun 2011-12-12 Gullspångs kommun 2012-01-12 Datum: 2012-02-10 Sida: 2 (6)

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel TAXA för Vansbro kommuns offentliga kontroll av Livsmedel Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF 131 Diarienummer KS 2014/628 Taxa för Vansbro

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

Klassning av livsmedelsanläggningar i ledet efter primärproduktionen och beräkning av kontrolltider

Klassning av livsmedelsanläggningar i ledet efter primärproduktionen och beräkning av kontrolltider Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Klassning av livsmedelsanläggningar i ledet efter primärproduktionen och beräkning av kontrolltider (Remissversion: 2010-05-28) Fastställd: 2010-xx-xx av avdelningschefen

Läs mer

Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll

Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll Lagrådsremiss Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 april 2006 Ann-Christin Nykvist Anders Perklev (Jordbruksdepartementet)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2011:12 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Kommunfullmäktiges beslut den 12 december

Läs mer

Årlig kontrollplan 2015

Årlig kontrollplan 2015 Version 2015-01-21 Årlig kontrollplan 2015 Kontrollområde: Offentlig livsmedelskontroll Kontrollmyndighet: miljö- och bygglovsnämnden, Sunne kommun Antagen av miljö- och bygglovsnämnden Mbn 1, 2015-01-21

Läs mer

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för livsmedelskontroll Antagen: KF 271/2009 Taxa för livsmedelskontroll Senast indexreglerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden 263/2012, att gälla fr o m 2013-01-01. 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna taxa gäller avgifter för

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/295 406 KFS 2015:16 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelsoch foderlagstiftningen (Antagen av kommunfullmäktige den 26 oktober 2015) (Gäller

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 1(5) 2014-09-15 Dnr 2014.2783.1 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder Av 3 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att

Läs mer

Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll. Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11

Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll. Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11 Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11 1. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen...

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:128

Regeringens proposition 2005/06:128 Regeringens proposition 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. Prop. 2005/06:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Guide till målen för livsmedelskontrollen

Guide till målen för livsmedelskontrollen Guide till målen för livsmedelskontrollen Guide till målen för livsmedelskontrollen Vad innebär målen, vad förväntas din myndighet göra och hur följs målen upp? Inledning I Sveriges fleråriga kontrollplan

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Ärenden 5 Motionssvar angående marknadsföring under sportlovsveckor (Dnr: KS 11/226) 6 Ny taxa för livsmedelskontroll (Dnr: KS 11/301) 7 Kulturplan för Ånge kommun

Läs mer

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Ändringslogg

Läs mer

EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet?

EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet? EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet? FAH september 2010 Nils Alesund 08-452 75 98 Food and Veterinary Office, FVO FVO är EUs kontrollmyndighet med uppgift att genom

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Livsmedelslagstiftningens mål är att ge konsumenten säkra livsmedel samt att säkerställa redligheten hos verksamhetsutövaren. Detta innebär exempelvis

Läs mer

Riktad kontroll 2012 Kosttillskott

Riktad kontroll 2012 Kosttillskott MILJÖFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR LIVS MEDELSKONTROLL TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-04-03 Handläggare: Daniel Persson Telefon: 08-508 28 758 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-16 p. 12 En rapport

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND BOX 12 709 TELEFON 08 / 545 558 20 Besöksadress: 112 94 STOCKHOLM TELEFAX 08 / 545 558 39 KUNGSHOLMS HAMNPLAN 7 Stockholm den 27 september 2013 Livsmedelsverket livsmedelsverket@slv.se

Läs mer

Livsmedelskontroll 2015 2016 1

Livsmedelskontroll 2015 2016 1 Livsmedelskontroll 2015 2016 1 Välkomna! Miljöavdelningens livsmedelspersonal 2016: Thinh Vo (inspektör) Emma Boström (inspektör t.o.m. augusti) Malin Liss Lundeberg (inspektör fr.o.m. april) Lis Ryberg

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Beslutet överklagades av Mjuk hud till länsstyrelsen varvid det anfördes att de inte sålde några varor med sådan specialmärkning

Beslutet överklagades av Mjuk hud till länsstyrelsen varvid det anfördes att de inte sålde några varor med sådan specialmärkning Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-27 Handläggare Petter Jonsson Telefon: 08-508 28 745 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnen 2015-06-16, p. 13 Yttrande till förvaltningsrätten

Läs mer

Egenkontroll ger bättre koll

Egenkontroll ger bättre koll Egenkontroll ger bättre koll Vill du ha säkrare livsmedelshygien och nöjdare kunder? Säker mat tjänar både du, kunden och samhället på. En fungerande egenkontroll hjälper till att ge kontroll på hanteringen

Läs mer

Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, januari 2011 Postadress

Läs mer

Helena Lundberg. Gert Berlin

Helena Lundberg. Gert Berlin Jävsnämnden 2015-03-17 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 15:30 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Lisa Hellström, alkoholhandläggare 1

Läs mer

Bilaga till MYN:s XX.2014 Dnr 2014.MY0878 Kontrollplan

Bilaga till MYN:s XX.2014 Dnr 2014.MY0878 Kontrollplan Bilaga till MYN:s XX.2014 Dnr 2014.MY0878 Kontrollplan Livsmedelskontroll 2014 Myndighetsnämnden i Nybro kommun 1 1. Innehåll INNEHÅLL... 2 1 SAMMANFATTNING... 4 2 MÅL FÖR DEN OFFENTLIGA KONTROLLEN...

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Harriet Holst-Eklund. Börje Eriksson. Anders B Hvass. Kommundelsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

ANSLAGSBEVIS. Harriet Holst-Eklund. Börje Eriksson. Anders B Hvass. Kommundelsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-20.05 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Tina Linder (S), vice ordf Anders B Hvass (S) Leif Ove Ehn (S),

Läs mer

Riktad kontroll butik

Riktad kontroll butik MILJÖFÖRVALTNINGEN Riktad kontroll butik Butikers rutin för temperaturkontroll i kyldiskar En rapport från Miljöförvaltningen Carolina Svavar November 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen INNEHÅLL

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer