Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019"

Transkript

1 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Generalläkaren

2 Innehåll Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan Hur ska planen användas?... 4 Underlag till EU revision och rapportering... 4 Delat ansvar gemensamma mål... 5 Ansvar på tre nivåer... 5 Varför är kontrollen viktig?... 7 Gemensamma mål för kontrollen... 7 Vem kontrollerar vad?... 8 Stöd och samordning mellan myndigheterna Vad kännetecknar den offentliga kontrollen? Oberoende och riskbaserad kontroll Flexibla regler Samarbete och utveckling för bättre kontroll och krisberedskap Gemensamma aktiviteter Samarbete med konsument- och branschorganisationer Nordiskt och internationellt samarbete för erfarenhetsutbyte och regelutveckling Beredskapsplaner och offentlig kontroll vid kris Revision och ständiga förbättringar Revision av kontrollmyndigheterna Ständiga förbättringar Arbete med regelförenkling Omvärldsbevakning och aktuella händelser Utredningar och större förändringar i lagstiftningen Foto: Ann-Christine Larsson Ekström Bo Nyberg Gunnar Lundqvist Ida Olofsson Susanne Sylvén LRF mjölk Wikipedia

3 Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan Målet för livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan anger strategisk inriktning för den offentliga kontrollen, nationella mål och prioriteringar beskriver hur den offentliga kontrollen är organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas beskriver organisation och operativ funktion av beredskapsplaner och hantering vid kris är ett gemensamt vägledande dokument för myndigheterna i livsmedelskedjan ger information till företag och konsumenter om kontroll och beredskap. Den nationella kontrollplanen har tagits fram gemensamt av myndigheterna i livsmedelskedjan, det vill säga av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), länsstyrelserna, kommunerna (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) och Generalläkaren. Genom gemensamma mål och prioriteringar, uppföljning och utvärdering av kontrollsystemet och samarbete mellan myndigheterna säkerställs kvalitet och utveckling av den offentliga kontrollen och hanteringen av kriser i livsmedelskedjan. Kontrollplanen följer EU-reglerna för kontroll i hela livsmedelskedjan från jord till bord det vill säga kontroll av livsmedel, foder och animaliska biprodukter, djurhälsa och djurskydd samt kontroll av växtskadegörare på växter och växtprodukter som kan skada odlingen 1. Planen gäller i fyra år och uppdateras minst en gång om året. Större förändringar genomförs vid behov. 1 Kontrollen omfattar alla slags växter och växtprodukter som kan sprida sjukdomar och skadedjur till odlingen.kontrollen styrs till största delen av annan lagstiftning. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 3

4 Hur ska planen användas? Planen är ett gemensamt vägledande dokument som kompletterar lagstiftningen, instruktioner till myndigheterna och övriga vägledande dokument. Planen innehåller inga detaljer om antal kontroller eller specifika regionala eller lokala mål. Den planeringen görs hos respektive kontrollmyndighet. Lagstiftning Direktiv eller uppdrag från lagstiftningen Föreskrifter etc. Nationella kontrollplanen: Vägledande dokument - mål och prioriteringar Myndighetsinterna styrande dokument - beskrivning av kontroll-systemet Kontrollplaner Kontrollmyndigheternas egna kontrollsystem Beredskapsplaner Mål och prioriteringar Den nationella kontrollplanen består av fyra delar Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Del 2 Genomförande, mål och prioriteringar Del 3 Samarbete och ständiga förbättringar Del 4 Organisation, revision och fördjupning av planens olika områden Underlag till EU revision och rapportering Informationen i kontrollplanen är ett underlag för den kontroll som EU:s revisorer regelbundet gör, för att kontrollera om Sveriges offentliga kontroll följer EU-reglerna. Sverige och alla andra EU-länder lämnar årliga rapporter till EU-kommissionen med uppgifter om hur kontrollen har genomförts samt analyser av resultaten. Sveriges samlade rapport om kontrollen i livsmedelskedjan finns på Livsmedelsverkets webbplats, NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 4

5 Delat ansvar gemensamma mål Ansvar på tre nivåer Ansvaret för den offentliga kontrollen är uppdelat på olika myndigheter och departement. På central nivå har Livsmedelsverket ansvar för livsmedelskontrollen och Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för kontrollen av foder och animaliska biprodukter, djur-hälsa och djurskydd samt kontrollen av växtskadegörare. Kontrollmyndigheter på regional nivå är de 21 länsstyrelserna och på lokal nivå i de 290 kommunerna, den eller de nämnder som ansvarar för den offentliga kontrollen. Beroende på vilket kontrollområde det handlar om är länsstyrelserna och kommunerna berörda i olika grad. Inom livsmedelsområdet utför kommunerna huvuddelen av kontrollen, medan länsstyrelserna ansvarar för kontrollen av djurskydd och djurhälsa, liksom av foder och livsmedel hos lantbrukarna och övriga primärproducenter. Generalläkaren ansvarar för kontrollen av livsmedel, djurhälsa och djurskydd inom Försvarsmakten. Hur kontrollen ska genomföras regleras av EU och kompletteras av svenska regler. Myndigheterna utför kontroll i alla led i kedjan från jord till bord. Från fodertillverkning till primär- produktion och vidareförädling av livsmedel, till transport, försäljning och konsumtion av maten. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 5

6 Kontroll av växtskadegörare: Jordbruksverket Foderkontroll: Jordbruksverket Länsstyrelserna Djurhälsokontroll: Jordbruksverket Livsmedelsverket Länsstyrelserna Statens veterinärmedicinska anstalt Generalläkaren Djurskyddskontroll: Jordbruksverket Livsmedelsverket Länsstyrelserna Generalläkaren Livsmedelskontroll: Livsmedelsverket Länsstyrelserna Kommunerna Generalläkaren NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 6

7 Varför är kontrollen viktig? Som konsumenter ska vi kunna lita på våra livsmedel både att de är säkra och att vi får rätt information. Kontroll i olika stadier i kedjan från jord till bord är viktig. Bra foder och god djurhälsa är viktiga förutsättningar för säker mat. När man köper animaliska livsmedel ska man kunna lita på att uppfödarna har följt djurskyddsbestämmelserna. Ett gott djurskydd säkrar att djuren behandlats väl och ökar förutsättningarna för en god djurhälsa, vilket i förlängningen ger djur som är friska och inte behöver behandlas mot sjukdomar. Att övervaka och förhindra spridning av allvarliga växtskadegörare bidrar till att trygga resursen växter och till att ge goda skördar. Det bidrar också till att minska behovet av växtskyddsmedel. Producenterna ansvarar för att följa reglerna i lagstiftningen så att målen i lagstiftningen uppnås säkra livsmedel, säkert foder till djuren, god djurhälsa, gott djurskydd etc. Myndigheterna ansvarar för att kontrollera och verifiera att reglerna följs samt att målen i lagstiftningen nås. Gemensamma mål för kontrollen Målet för den offentliga kontrollen är att skydda människors och djurs hälsa samt att värna om konsumenternas intressen, inbegripet märkning av livsmedel och foder samt konsumentinformation. För att kontrollen i sig ska vara ändamålsenlig och likvärdig är det viktigt att myndigheterna samverkar. Utvecklad samverkan kan också bidra till bättre måluppfyllelse. Kontrollplanen innehåller tre gemensamma övergipande mål för kontrollen i hela livsmedelskedjan. Utöver dessa finns specifika mål och prioriteringar för de olika kontrollområdena i kedjan från jord till bord. Den offentliga kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd ska ge konsumenterna säkra livsmedel som de kan lita på. Konsumenterna ska kunna känna trygghet i att livsmedlen är producerade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen ska vara både tillräcklig och enkel att förstå. Företagen har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull. Kontrollen ska ge företagen likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig kontroll med helhetssyn. Detta stärker förtroendet för företagens produkter. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 7

8 Optimal samverkan mellan kontrollmyndigheterna. Kontrollplanen säkerställer att hela produktionskedjan kontrolleras genom att samarbetet mellan de myndigheter och kontrollområden som ingår i kontrollkedjan utvecklas, att man lär av varandra och utnyttjar gemensamma erfarenheter. Samarbetet möjliggör effektivare kontroller. Det gynnar både konsumenterna och de producenter som kontrolleras. Målen beskrivs närmare i del 2 av den nationella kontrollplanen. Vem kontrollerar vad? Kontrollen i livsmedelskedjan har delats in i olika kontrollområden. Växtskadegörare kontrolleras av Jordbruksverket, bland annat genom kontroll av importerade växter och växtprodukter och av företag som odlar eller handlar med växter och växtprodukter. Vid import av varor och levande djur kontrolleras att dessa lever upp till kraven i lagstiftningen. Det gäller både livsmedels- och foderlagstiftningen, animaliska biprodukter, djurhälsa och djurskydd samt växtskadegörare. Ansvaret för importkontrollen vid gränskontrollstationerna delas av Livsmedelsverket och Jordbruksverket och kontrollen sker i samarbete med Tullverket. Varor som inte behöver tas in via en gränskontrollstation kontrolleras av de kommunala kontrollmyndigheterna. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 8

9 Livsmedelskontrollen delas mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna. Livsmedelsverket kontrollerar framför allt större livsmedelsföretag, till exempel mejerier, och merparten av alla företag som producerar animaliska livsmedel. Verkets veterinärer ansvarar för kontrollen av slakterier och import av animaliska livsmedel. Kommunerna kontrollerar främst butiker, restauranger och mindre livsmedelsföretag. Länsstyrelserna kontrollerar primärproduktionen, dvs råvaruproduktionen, av livsmedel, inklusive uppfödning av djur. Jordbruksverket och länsstyrelserna ansvarar för kontrollen av foder. Primärproduktion av foder, det vill säga odling av foderråvaror och foder som ges till djuren, kontrolleras av länsstyrelserna. Jordbruksverket ansvarar för kontrollen av övriga foderföretagare, till exempel foderfabriker, transport av foder och foderbutiker. Ansvaret för kontrollen av djurhälsa ligger framför allt på Jordbruksverket och länsstyrelserna. Länsstyrelserna ansvarar för kontrollen på gårdsnivå, kontroll av djurhälsopersonal och av läkemedel som ges till djuren. Livsmedelsverket ansvarar för kontroll på slakterierna. Branschorganisationer utför viss djurhälso- och smittskyddskontroll åt Jordbruksverket och övervakning av frihet från smittsamma sjukdomar. SVA utför övervakning av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket har huvudansvaret för vissa kontrollområden. Länsstyrelserna kontrollerar djurskydd, djurhälsopersonal samt läkemedel som ges till djuren. Livsmedelsverket kontrollerar djurskydd vid slakterier. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 9

10 Ansvaret för kontrollen av animaliska biprodukter, det vill säga animaliskt material som inte är livsmedel, delas mellan Livsmedelsverket, kommunerna, länsstyrelserna och Jordbruksverket. Generalläkaren ansvarar för kontrollen av livsmedel, djurhälsa, djursjukvård och djurskydd i verksamheter inom Försvarsmakten. Kontrollen av ekologiska produkter utförs av privata kontrollorgan och av den kommunala livsmedelskontrollen i de fall en aktör är undantagen att vara ansluten till ett kontroll organ. För att en produkt ska få kallas ekologisk måste den vara producerad enligt särskilda krav i EU-lagstiftningen. Livsmedelsverket och SVA har nationella referenslaboratorier för vissa smittämnen och substanser. Sådana laboratorier ska ha särskild analyskompetens och samordna övriga laboratorier inom landet. Stöd och samordning mellan myndigheterna Stöd, samordning och samverkan mellan myndigheterna är viktiga komponenter för en likvärdig kontroll som är såväl ändamålsenlig som effektiv. Det kan bidra till hög skyddsnivå för människors hälsa och konsumenternas intressen. Livsmedelsverket ger stöd till kommunerna och länsstyrelserna i deras livsmedelskontroll. Länsstyrelserna samordnar livsmedelskontrollen på regional nivå och hos länsstyrelsen kan kommunerna också få stöd och råd i sin kontroll. SVA stöder Jordbruksverket gällande riskvärdering av foder och djurhälsa. Jordbruksverket i sin tur stöder länsstyrelserna i deras arbete. Nationellt centrum för djurvälfärd stöder Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna i frågor om djurskydd vid slakt och annan avlivning. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 10

11 Vad kännetecknar den offentliga kontrollen? Oberoende och riskbaserad kontroll Den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan ska genomföras regelbundet och vara riskbaserad, rättssäker, ändamålsenlig och effektiv. Resurserna ska användas där de behövs och riktas dit de ger bäst effekt, så att målen i lagstiftningen uppnås. Att kontrollen är riskbase-rad, ändamålsenlig och effektiv verifieras genom uppföljning. Kontrollen ska vara obero-ende från ekonomiska eller andra intressen. Det ska finnas tillräckligt med kompetent personal som har tillgång till bra hjälpmedel och laboratorieresurser. Flexibla regler Företagen kan många gånger välja olika vägar för att nå målet säker produktion. Reglerna är flexibla och kan anpassas efter verksamhetens art, storlek eller lokala förutsättningar. Det är företaget som har ansvaret för att produktionen leder till säkert foder, god djurhälsa, gott djurskydd och säkra livsmedel. Kontrollmyndigheternas uppgift är att bedöma om företaget lyckats med detta. Företagen får betala en avgift för kontrollen, dock inte högre än de verkliga kostnaderna. Avgiften anpassas till kontrollbehovet företag med god kontroll av den egna verksamheten kan minska behovet av offentlig kontroll och samtidigt sänka sina kostnader. Kontrollen av djurskydd, livsmedel och foder i primärproduktionen är avgiftsfri. Om brister upptäcks och extra offentlig kontroll behövs tas alltid en avgift ut för sådan kontroll. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 11

12 Samarbete och utveckling för bättre kontroll och krisberedskap För att säkerställa att kontrollen fungerar i hela livsmedelskedjan och för att ha beredskap i händelse av kris pågår mycket samarbete mellan kontrollmyndigheter, branscher och organisationer. Exempel på samarbetsområden är gränskontroll djursjukdomar och livsmedelsburna sjukdomar rapportering av matförgiftningar ömsesidigt stöd vid hantering av kriser i livsmedelskedjan nationell dricksvattensamordning kontrollprojekt beredskapsprojekt och övningar utbildningar. Gemensamma aktiviteter Aktiviteter för att gemensamt utveckla kontrollen i livsmedelskedjan är centrala i kontrollplanen. Övergipande gemensamma aktiviteter är att samordna myndigheternas syn på lagstiftningen och hur den tillämpas utveckla den offentliga kontrollen av företag och övriga intressenter (kontrollobjekt). Samarbete med konsumentoch branschorganisationer Flera branschorganisationer har utarbetat nationella branschriktlinjer eller kontrollprogram för att stödja producenterna. Livsmedelsverket och Jordbruksverket deltar i utvecklingen genom samråd med branscherna. Utbyte av erfarenheter, råd och information om lagstiftningen både på central nivå och med det lokala och regionala näringslivet bidrar till att underlätta för företagen att ta sitt ansvar. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 12

13 Nordiskt och internationellt samarbete för erfarenhetsutbyte och regelutveckling Samarbete finns på flera nivåer. De nordiska länderna samarbetar och har gemensamma projekt för erfarenhetsutbyte och utveckling av kontroll och krisberedskap. De svenska myndigheterna stödjer regeringen i arbetet med att utveckla EU:s livsmedelslagstiftning och utarbetar förslag till svenska ståndpunkter. En viktig del i EU-arbetet är att verka för enklare regler för företag och myndigheter. På internationell nivå finns tre standardiseringsorgan som utarbetar gemensamma standarder och rekommendationer. Codex Alimentarius för livsmedel OIE (World Organisation for Animal Health) för djurhälsa och djurskydd IPPC (International plant protection convention) för växters sundhet Myndigheterna deltar aktivt i olika kommittéer och bidrar på så sätt till vidareutveckling av standarderna, vilket även underlättar internationell handel. Beredskapsplaner och offentlig kontroll vid kris Vid en kris kan det snabbt krävas utredningar och extra kontroller i olika delar av livsmedelskedjan. Samtliga myndigheter har beredskapsplaner för eventuella kriser och har jourberedskap eller andra rutiner för att kunna agera snabbt om något inträffar. Smitta, extrema natur- och väderhändelser och störningar i dricksvattenförsörjningen är några exempel på vad som kan utvecklas till kriser. Myndigheterna genomför regelbundet gemensamma övningar och samarbetar i kris. Myndigheternas samarbete, särskilda satsningar och gemensamma projekt beskrivs närmare i del 3 av den nationella kontrollplanen. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 13

14 Revision och ständiga förbättringar Revision av kontrollmyndigheterna För att säkerställa att kontrollen når upp till målen i EU-lagstiftningen ska varje land ha ett revisionssystem, som ska omfatta alla kontrollmyndigheter. Det svenska revisionssystemet koordineras av en samrådsgrupp med företrädare från Livsmedelsverket, Jordbruksverket, länsstyrelserna och kommunerna. Gruppen ska ge råd och stöd i revisionsarbetet, vara en plats för informations- och erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och metodutveckling. Livsmedelsverket leder samrådsgruppen. Sverige ingår även i ett EUnätverk för revision av kontrollmyndigheter. Resultaten från revisionerna används bland annat för att utveckla och förbättra den offentliga kontrollen. Revisionssystemet beskrivs närmare i del 4 av den nationella kontrollplanen. Ständiga förbättringar Att ständigt förbättra kontrollen i livsmedelskedjan bidrar till att öka livsmedelssäkerheten. Att förbättra rådgivning och stöd till företag och konsumenter och arbeta med regelutvecklingen bidrar också till detta. Arbetet rymmer flera olika aspekter: utvärdering och analys av genomförda kontroller och revisioner, för att sätta nya mål och prioriteringar utvecklingsarbete för kontrollen genom projekt, utbildning, vägledningar med mera rådgivning och stöd till företag, för att underlätta säker produktion rådgivning och stöd till konsumenter, för att hjälpa dem i valet av livsmedel regelutveckling. Samverkan mellan kontrollmyndigheter och omvärldsbevakning är också viktiga verktyg för utveckling. Kvalitetssäkrad kontroll i hela kedjan förutsätter effektivt kvalitetsarbete inom varje enskild kontrollmyndighet och samordning mellan myndigheter. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 14

15 Arbete med regelförenkling Myndigheternas arbete med att förenkla reglerna är viktigt för att underlätta för företagen. Det handlar om att förbättra de regler som finns och tillämpningen av dem, utveckla myndigheternas service till företagen och öka samarbetet mellan olika myndigheter. Arbetet med att förenkla för företagen fortsätter ständigt. Omvärldsbevakning och aktuella händelser För att hålla sig uppdaterade och snabbt kunna agera vid en kris bedriver myndigheterna kontinuerligt omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen är ett viktigt redskap för att tidigt fånga upp större händelser och trender. Den bidrar till att utveckla kontrollen och beredskapsarbetet och att formulera nya mål och prioriteringar. Exempel på större händelser under 2015 var: Dricksvattenburet utbrott i Everöd, Kristianstads kommun, med drygt 500 personer som insjuknade. Vattnet hade förorenats av calicivirus från avloppsvatten. Kokning av dricksvattnet pågick i 71 dagar. Utbrott av Salmonella Enteriti och Shigella med flera sjuka i framför allt södra Sverige. Afrikansk svinpest fortsätter sprida sig i östra Europa. SVA och Jordbruksverket följer utvecklingen. Utbrott av Cryptosporidium parvum bland besökare till kosläpp i västra Sverige har lett till uppdaterad information om hygienregler. Bristande tillgång på fjäderfävacciner har lett till ökat antal utbrott av koccidios, förändrad vaccinationsstrategi. Hur dessa händelser påverkar myndigheternas och företagens kontroll och beredskap de närmaste åren beskrivs i del 3 av den nationella kontrollplanen. NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 15

16 Utredningar och större förändringar i lagstiftningen I Sverige och inom EU genomförs regelbundet utredningar och översyn av lagstiftning som har betydelse för kontrollen i livsmedelskedjan. Några av dessa är: En större översyn av kontrollförordningen, förordning (EG) nr 882/2004, inleddes Översynen omfattar även reglerna för djurhälsa och växtskadegörare. Statskontorets utvärdering av avgiftsfinansieringen av livsmedelskontrollen Avgifter för livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv finansiering (2015:17). Förslaget skickades på remiss hösten Översyn av Generalläkarfunktionen (Dir 2014:129). Utredningen lämnade i september 2015 betänkandet Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvarsmakten (SOU 2015:79) till Regeringen. I betänkandet föreslås bland annat att tillsyns- och kontrollfunktionen fortsatt ska vara organisatoriskt inordnad i förvarsmakten men vissa ändringar och förtydliganden föreslås. Dricksvattenutredningen, som ska identifiera nuvarande och potetiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning. Utredningen ska slutredovisas den 29 april Uppdrag angående den offentliga kontrollen av primärproducenter. Analysera om den offentliga kontrollen av livsmedel och foder uppfyller de krav som ställs i gällande regelverk och vid behov föreslå förändringar. Uppdraget ska redovisas den 1 december Mer information Samtliga delar av den nationella kontrollplanen hittar du på Livsmedelsverkets webbplats. Livsmedelsverket frågor om livsmedel, tel Jordbruksverket frågor om foder, animaliska biprodukter, djurhälsa, djurskydd och växtskydd, tel Statens veterinärmedicinska anstalt frågor om djurhälsa och foder, tel Nationellt centrum för djurvälfärd frågor och vetenskapligt stöd till Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelsen, tel Generalläkaren frågor inom Försvarsmakten som rör områdena miljö- och hälsoskydd, livsmedel, djurskydd, hälso- och sjukvård för människor och djur samt smittskydd, tel Länsstyrelserna frågor om livsmedel, foder, djurhälsa och djurskydd på regional nivå Kommunerna frågor om livsmedel och animaliska biprodukter på lokal nivå NATIONELL PLAN FÖR KONTROLLEN I LIVSMEDELSKEDJAN DEL 1 AV 4 16

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2017-2020 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Del 2 Genomförande, mål och prioriteringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015

Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015 Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015 Uppdraget livsmedelskontroll Syftet med livsmedelslagstiftningen

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:16

Regeringens skrivelse 2014/15:16 Regeringens skrivelse 2014/15:16 Riksrevisionens rapport om gransking av livsmedelskontrollen Skr. 2014/15:16 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 december 2014 Stefan

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av

Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel 2011-2013 1 (14) 2011-06-14 2011 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING...3 2. DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS

Läs mer

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje.

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje. 1 Kommentarer angående översättning och innehåll Läsanvisning: Text med kursiv stil är direkt citerat ur rapporten. Allmänt i rapporten Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen.

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen. 1 (6) Enheten för lantbruksfrågor Anders Larsson n.registrator@regeringskansliet.se Svar på remiss slutbetänkanden av konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi

Läs mer

Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp)

Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp) 1(17) Dnr 38-4673/10 2015-01-30 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp) Fastställd den 30 januari 2015 Jordbruksverket

Läs mer

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Under 2013 har Jordbruksverket tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, genomfört Förenklingsresan. Vi har besökt lantbrukare

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2018

Kontrollplan för 2016-2018 Kontrollplan för 2016-2018 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning. Operativ kontrollmyndighet är Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun.

Läs mer

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016 Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsstyrelsen Bakgrund Länsveterinär vid Länsstyrelsen Skåne sedan 2012. Ansvarsområden: revision av kommunal livsmedelskontroll, överklaganden,

Läs mer

Hygienplan för vattenbruksanläggningar

Hygienplan för vattenbruksanläggningar Hygienplan för vattenbruksanläggningar Jordbruksverket vill tacka Cefas (Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science) i Storbritannien för att vi fått använda deras Finfish biosecurity measures

Läs mer

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Styrdokument, plan Miljö- och häloskyddskontoret 2015-10-14 Ghazi Alhindawi 08-590974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2015:93 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Nivå:

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:128

Regeringens proposition 2005/06:128 Regeringens proposition 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. Prop. 2005/06:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Vilka slutsatser gav EU:s granskning av Sveriges livsmedelskontroll

Vilka slutsatser gav EU:s granskning av Sveriges livsmedelskontroll Vilka slutsatser gav EU:s granskning av Sveriges livsmedelskontroll General audit (GA), en omfattande revisionsinsats i Sverige under 2010 EU:s revisionsorgan Omfattning och syfte med GA Erfarenheter från

Läs mer

Kontrollplan Kontrollområde: Restsubstanskontroll enligt Direktiv 96/23/EG, inklusive uppföljning av positiva prov

Kontrollplan Kontrollområde: Restsubstanskontroll enligt Direktiv 96/23/EG, inklusive uppföljning av positiva prov Kontrollplan Kontrollområde: Restsubstanskontroll enligt Direktiv 96/23/EG, inklusive uppföljning av positiva prov 2015-2018 Kontrollmyndigheter: Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelserna Fastställd:

Läs mer

Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan

Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan Länsveterinärenheten Kontrollen i livsmedelskedjan Den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan från jord till bord omfattar Kontroll av växtskadegörare

Läs mer

EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet?

EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet? EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet? FAH september 2010 Nils Alesund 08-452 75 98 Food and Veterinary Office, FVO FVO är EUs kontrollmyndighet med uppgift att genom

Läs mer

Jordbruksverkets analys har i sig själv ett stort läsvärde, inte minst för

Jordbruksverkets analys har i sig själv ett stort läsvärde, inte minst för J O R D B R U K S V E R K E T : Krisberedskapen ska fungera i alla lägen TOMAS ERIKSSON Krisberedskapen ska fungera i alla lägen, inte bara vid ett eller två scenarion. Det är utgångspunkten i Jordbruksverkets

Läs mer

Omfattning och syfte med General audit (GA) Erfarenheter från GA Exempel på rekommendationer (avvikelser där förbättringar behövs) Åtgärder

Omfattning och syfte med General audit (GA) Erfarenheter från GA Exempel på rekommendationer (avvikelser där förbättringar behövs) Åtgärder 1 Omfattning och syfte med General audit (GA) Erfarenheter från GA Exempel på rekommendationer (avvikelser där förbättringar behövs) Åtgärder Revisioner 2011 Områden för revision Öppningsmöte 14 januari

Läs mer

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006 Bilaga 1 Slutlig Rådspromemoria 2006-12-08 Jordbruksdepartementet Naturresurs- och sameenheten Rådets möte den 19-21 december 2006 Dagordningspunkt 3a och 3b Rubrik: 3. Ekologiska produkter: a) Förslag

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Kommunen beslutsfattare upphandlare Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar på kommunal nivå med exempelvis styrdokument, som sitter i den nämnd

Läs mer

Recept på matglädje. En presentation av Livsmedelsverket

Recept på matglädje. En presentation av Livsmedelsverket Recept på matglädje En presentation av Livsmedelsverket Vårt jobb ger näring åt hälsan, Sverige och jorden. Livsmedelsverket har en viktig roll på flera områden. Maten och hur vi äter är en av de viktigaste

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

HACCP first aid kit Tio steg för säker ost

HACCP first aid kit Tio steg för säker ost OST HACCP first aid kit Tio steg för säker ost Tio steg för säker ost Hantverksmässigt tillverkad ost ska man njuta av. Även du som tillverkare ska kunna njuta och känna dig trygg med att din ost är säker.

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

2015-01-26. Livsmedelsverket Kontrollavdelningen Elisabeth Fredlund Dnr 1039/2013

2015-01-26. Livsmedelsverket Kontrollavdelningen Elisabeth Fredlund Dnr 1039/2013 2015-01-26 Livsmedelsverket Kontrollavdelningen Elisabeth Fredlund Dnr 1039/2013 Remissyttrande: Livsmedelsverkets Kontrollhandbok Utföra offentlig livsmedelskontroll och fördjupningsdelen Verifiering

Läs mer

Kontrollplan för 2014-2017

Kontrollplan för 2014-2017 2014-01-20 Förslag till kontrollplan livsmedel Alingsås 1 Kontrollplan för 2014-2017 Kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar i Alingsås Kommun samt därtill hörande myndighetsutövning.

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar 1(10) 2014-05-06 Dnr 6.2.17-4464/14 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar Fastställd 2014-05-06 Jordbruksverket

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker Miljöförvaltningen Tillverkningsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-19 Handläggare Petter Jonsson Telefon: 08-50829745 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-06-14 p. 9 Ekologiska påståenden på

Läs mer

Riktad kontroll 2014; Kontroll av internethandel med livsmedel

Riktad kontroll 2014; Kontroll av internethandel med livsmedel Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-01 Handläggare Helena Storbjörk Windahl Telefon: 08-508 28 908 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-03-17 p 11 Riktad kontroll

Läs mer

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen - Nordisk tillsynskonferens 7-8 februari 2017 Leo Jager, teamchef Handel och myndighetssamverkan Santépaketet: nya EU-regler om offentlig kontroll av bl.a. livsmedel

Läs mer

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se Certifiering enligt IP bör leda till lägre riskklass IP är en standard för kvalitetssäkring av livsmedelskedjan som omfattar livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar, se bilaga 1. Standarden ägs

Läs mer

Riktad kontroll 2012 Kosttillskott

Riktad kontroll 2012 Kosttillskott MILJÖFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR LIVS MEDELSKONTROLL TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-04-03 Handläggare: Daniel Persson Telefon: 08-508 28 758 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-16 p. 12 En rapport

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

Mervärden i svensk kycklingproduktion

Mervärden i svensk kycklingproduktion På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-06-20 Mervärden i svensk kycklingproduktion Kommunikationen av svenska mervärden är en del av Jordbruksverkets arbete med hållbar produktion och konsumtion

Läs mer

Ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige. Överenskommelse om ansvar för funktioner av betydelse för ett laboratorienätverk

Ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige. Överenskommelse om ansvar för funktioner av betydelse för ett laboratorienätverk Ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige Överenskommelse om ansvar för funktioner av betydelse för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd

Läs mer

Frågor och svar om de nya EU-förordningarna som rör skogsodlingsmaterial

Frågor och svar om de nya EU-förordningarna som rör skogsodlingsmaterial Information 1(5) Datum 2013-06-12 Diarienr 2013/1615 Enheten för lag och områdesskydd Sanna Black-Samuelsson sanna.black-samuelsson@skogsstyrelsen.se Tfn 018-27 88 23 Frågor och svar om de nya EU-förordningarna

Läs mer

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen.

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen. Tillsyn 4/12 Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG www.kemikalieinspektionen.se Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet

Läs mer

Länsstyrelsen i Västerbotten lämnar yttrande över Konkurrenskraftsutredningen.

Länsstyrelsen i Västerbotten lämnar yttrande över Konkurrenskraftsutredningen. Yttrande 1(6) Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15, Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks-

Läs mer

Rapport från hearing: Genteknik ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv. Rapportör: Sören Winge, tel.018-36 62 79

Rapport från hearing: Genteknik ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv. Rapportör: Sören Winge, tel.018-36 62 79 Rapport från hearing: Genteknik ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv Datum: 15 mars 2006 Plats: Riksdagshuset, Stockholm Arrangör: Gentekniknämnden Moderator: Gunnar Björne Rapportör: Sören Winge, tel.018-36

Läs mer

Anteckningar från möte om strategi för ett ekologiskt hållbart svenskt vattenbruk den 2 maj

Anteckningar från möte om strategi för ett ekologiskt hållbart svenskt vattenbruk den 2 maj 1(6) Landsbygdsavdelningen Anteckningar från möte om strategi för ett ekologiskt hållbart svenskt vattenbruk den 2 maj Mötet inleddes med följande presentationer: Prövning och tillsyn av fiskodling enligt

Läs mer

FAH På gång inom livsmedelstillsynen

FAH På gång inom livsmedelstillsynen FAH 2009-04-29 På gång inom livsmedelstillsynen Nils Alesund Sveriges Kommuner och Landsting Kritik som riktats mot kommunernas kontroll EU-kommissionen genom FVO Stora variationer mellan kommunerna Kritik

Läs mer

Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café. Miljökontoret 2015 Lina Lundberg. Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café. Miljökontoret 2015 Lina Lundberg. Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprojekt Material i kontakt med livsmedel café Miljökontoret 2015 Lina Lundberg Linköpings kommun linkoping.se Bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Metod och genomförande... 3 Ställningstagande... 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Smittskyddsinstitutet; SFS 2010:604 Utkom från trycket den 22 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter Allmänna

Läs mer

Åtgärdsplan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun

Åtgärdsplan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun Tjänsteutlåtande 1(6) Sandra Wargclou 2015-09-17 Dnr: MHN 2014-000605.47 splan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun Ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde den 11 november

Läs mer

Nyheter med mera från länsveterinärerna

Nyheter med mera från länsveterinärerna Sida 1/7 Länsveterinärerna Landsbygdsavdelningen Veterinär och bygg Djurhälsopersonal i Jönköpings län Nyheter med mera från länsveterinärerna Till det senaste nyhetsbrevet i december 2010 bifogade vi

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Svar på remiss från Socialdepartementet med förslag till ändrade former för Smittskyddsinstitutets (SMI) laborativa verksamhet

Svar på remiss från Socialdepartementet med förslag till ändrade former för Smittskyddsinstitutets (SMI) laborativa verksamhet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-04 1 (5) HSN 1302-0251 Handläggare: Åke Örtqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-05-21, p 8 Svar på remiss från Socialdepartementet med förslag

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung i form av livsmedel och foder

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung i form av livsmedel och foder 1(10) Dnr 38-5857/11 2011-06-21 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Tullverket Införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung i form av livsmedel

Läs mer

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling Jordbruksinformation 7 2010 Starta eko Växtodling Strängläggning av en fin rajsvingelfrövall i Dalsland. Börja med ekologisk växtodling Text och foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Det finns

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

Bestämmelser som rör vattenbruksverksamhet

Bestämmelser som rör vattenbruksverksamhet 1(32) Dnr 18 8175/11 2011-11-29 Bilaga 1 Bestämmelser som rör vattenbruksverksamhet Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att redogöra för de bestämmelser som gäller för vattenbruksverksamhet.

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

Egenkontroll ger bättre koll

Egenkontroll ger bättre koll Egenkontroll ger bättre koll Vill du ha säkrare livsmedelshygien och nöjdare kunder? Säker mat tjänar både du, kunden och samhället på. En fungerande egenkontroll hjälper till att ge kontroll på hanteringen

Läs mer

Livsmedelskontroll 2015 2016 1

Livsmedelskontroll 2015 2016 1 Livsmedelskontroll 2015 2016 1 Välkomna! Miljöavdelningens livsmedelspersonal 2016: Thinh Vo (inspektör) Emma Boström (inspektör t.o.m. augusti) Malin Liss Lundeberg (inspektör fr.o.m. april) Lis Ryberg

Läs mer

Ny livsmedelslagstiftning från årsskiftet

Ny livsmedelslagstiftning från årsskiftet Cirkulärnr: 2006:3 Diarienr: 2006/0016 Nyckelord: Livsmedelslagstiftning Handläggare: Linda Fidjeland Avdelning: Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Sektion/Enhet: Sektionen för planering och hållbar

Läs mer

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228

Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens betänkande till ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Dnr KS-KOM-2012-00228 Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2012-04-03 Handläggare Miljöinspektör Ingela Gammelby Direkttelefon 040-34 20 48 Ärende: 525:00842-2012 Yttrande till Kommunstyrelsen över djurskyddsutredningens

Läs mer

Samverkan. Olika men ändå lika

Samverkan. Olika men ändå lika Samverkan Olika men ändå lika 2016-10-06 Sveriges kontrollorganisation 1. Livsmedelsverket 2. 21 länsstyrelser 3. Ca 250 kommunala myndigheter 4. Generalläkaren 5. Kontrollorgan 90 000 anläggningar! Ta

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2017-2020 Del 2 Genomförande, mål och prioriteringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

30.4.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning L 165/ 1. I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.4.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning L 165/ 1. I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.4.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning L 165/ 1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollmyndighet: Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun Innehåll Kontrollplan... 1 Kontrollområde:... 1 Kontrollmyndighet:...

Läs mer

Kostpolicy. Hå llbårt och hå lsosåmt

Kostpolicy. Hå llbårt och hå lsosåmt Kostpolicy Hå llbårt och hå lsosåmt Alla berörda invånare i Ludvika kommun ska erbjudas en god och näringsriktig kost inom alla de verksamheter (förskola, skola, fritids, vård och omsorg) där måltider

Läs mer

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion Ekologisk produktion Varför matchar inte utbudet efterfrågan? en kortversion Foto: Johan Ascard Producentpriset för ekologiskt producerade jordbruksprodukter är betydligt högre än för konventionellt producerade

Läs mer

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr: MN14/30 Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Kontrollplan 2/13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga

Läs mer

Vägledning till införande av HACCP

Vägledning till införande av HACCP Vägledning Vägledning till införande av HACCP Vägledning till införande av förfaranden baserade på HACCPprinciperna och underlättande av införande av dessa principer i vissa företag Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

BEKÄMPNING AV DJURSJUKDOMAR SOM MED LÄTTHET SPRIDER SIG

BEKÄMPNING AV DJURSJUKDOMAR SOM MED LÄTTHET SPRIDER SIG Bild: Katri Kaaro BEKÄMPNING AV DJURSJUKDOMAR SOM MED LÄTTHET SPRIDER SIG Djursjukdomar som med lätthet sprider sig Djursjukdom som medför stor samhällsekonomisk skada eller som förhindrar eller i avsevärd

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-06-17 Ärendenr: NV-02737-15 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m. fl. Livsmedelsverket. Animaliska biprodukter. Fastställd den 30 januari Dnr /

Vägledning för kontrollmyndigheter m. fl. Livsmedelsverket. Animaliska biprodukter. Fastställd den 30 januari Dnr / Dnr 6.7.17-4468/14 1(11) 2015-01-30 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m. fl. Livsmedelsverket Animaliska biprodukter Fastställd den 30 januari 2015. Jordbruksverket

Läs mer

Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2014

Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2014 Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2014 Innehållsförteckning 1 Förord... 9 2 Sammanfattning... 10 2.1 Generell bedömning av kontrollen... 10 2.2 Trender i kontrollen... 12 2.3 Trendanalyser

Läs mer

Kontrollhandbok Provtagning

Kontrollhandbok Provtagning Kontrollhandbok Provtagning Del 6 Provtagning för kontroll av salmonella Foto: Borbála Katona Innehåll Salmonella i livsmedelslagstiftningen... 3 Salmonellakrav i förordning (EG) nr 2073/2005... 3 Nationell

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Kommittédirektiv. Parlamentarisk beredning för underlag om hur miljökvalitetsmålen kan nås. Dir. 2010:74

Kommittédirektiv. Parlamentarisk beredning för underlag om hur miljökvalitetsmålen kan nås. Dir. 2010:74 Kommittédirektiv Parlamentarisk beredning för underlag om hur miljökvalitetsmålen kan nås Dir. 2010:74 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juli 2010 Sammanfattning En parlamentariskt sammansatt beredning,

Läs mer

Ett djurskydd i förändring

Ett djurskydd i förändring Ett djurskydd i förändring genom tillämpning av djuromsorgsprogram, likvärdiga och riskbaserade kontroller samt en utvecklad förprövning Rapport 2008:24 Foto: Mats Pettersson Ett djurskydd i förändring

Läs mer

Omläggning till ekologisk grönsaksodling

Omläggning till ekologisk grönsaksodling Ekologisk odling av grönsaker på friland Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Foto: Åsa Rölin Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Text

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

g dregskarasbets rättsdatabaser

g dregskarasbets rättsdatabaser SFST Page 1 of 15 g dregskarasbets rättsdatabaser 2011-02- Ny sökning A Sökresultat 4 Föregående Nästa Databas: SFST Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att del kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Gemensamma mål för livsmedelskedjan. Katarina Bäcklund Stålenheim, Livsmedelsverket David Ekbäck, Jordbruksverket

Gemensamma mål för livsmedelskedjan. Katarina Bäcklund Stålenheim, Livsmedelsverket David Ekbäck, Jordbruksverket Gemensamma mål för livsmedelskedjan Katarina Bäcklund Stålenheim, Livsmedelsverket David Ekbäck, Jordbruksverket Målen ska gälla hela livsmedelskedjan Myndigheternas roller: Råd, stöd, vägledning Leda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6 Bilaga 1. Slutlig Rådspromemoria 2005-12-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte (jordbruks- och fiskerådet) den 20 22 december 2005 Dagordningspunkt Punkt 6 Rubrik: Aviär influensa

Läs mer

om förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur;

om förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur; Myndighet Statens jordbruksverk Diarienummer 33-7004/12 Rubrik Konsekvensutredning K102 om förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:805 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens syfte

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

Branschriktlinjer Utomhusmatlagning

Branschriktlinjer Utomhusmatlagning Branschriktlinjer Utomhusmatlagning Foto: Per Nilsson, Profox Dessa branschriktlinjer är framtagna av Progrezzum Ekonomisk Förening i samarbete med Ekoturismföreningen, Slow Food Sapmi, Friluftsfrämjandet,

Läs mer

Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll

Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll Lagrådsremiss Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 april 2006 Ann-Christin Nykvist Anders Perklev (Jordbruksdepartementet)

Läs mer

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF)

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) LÄGESRAPPORT 1 (5) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) Försäkringskassan har genom regeringsbeslut

Läs mer

Omställning. av Åsa Rölin

Omställning. av Åsa Rölin LING PÅ D O S K A S N Ö R G EKOLOGISK Omställning av Åsa Rölin FRILAND Omställning - förutsättningar och strategi Text: Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Skaraborg Foto framsida: Elisabeth Ögren En ekologisk

Läs mer

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet

Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Att tänka på vid etablering/start av livsmedelsverksamhet Livsmedelslagstiftningens mål är att ge konsumenten säkra livsmedel samt att säkerställa redligheten hos verksamhetsutövaren. Detta innebär exempelvis

Läs mer

Animaliska biprodukter. Sofie Gredegård Enheten för foder och hälsa 036-15 62 54 sofie.gredegard@jordbruksverket.se

Animaliska biprodukter. Sofie Gredegård Enheten för foder och hälsa 036-15 62 54 sofie.gredegard@jordbruksverket.se Animaliska biprodukter Sofie Gredegård Enheten för foder och hälsa 036-15 62 54 sofie.gredegard@jordbruksverket.se Animaliska biprodukter (abp): hela kroppar eller delar från djur produkter med animaliskt

Läs mer

Projektinriktad kontroll: kött i butik

Projektinriktad kontroll: kött i butik Rapport Projektinriktad kontroll: kött i butik Sala och Heby kommun, 2014 Anna Samuelsson Miljöenheten, Sala kommun 2014-12-15 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Lagstöd... 4 Arbetsmetod...

Läs mer