Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17)"

Transkript

1 1 (17) Översikt Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun Antagen av MHN , 125/08 A MILJÖBALKEN sid 4 A.1 ALLMÄNT Ändring beslut Avskrivning ärende Föreläggande och förbud Inskrivningsmyndigheten Kontrollprogram Upplysningar om verksamhet Undersökningar Mätapparat A.2 MKB sid 5 Betydande miljöpåverkan mm A.3 NATURVÅRD sid 6 Naturreservat och naturminne Djur- och växtskyddsområde Vattenskyddsområde Åsidosättande av föreskrifter kap7 Åsidosättande av föreskrifter kap8 Skötsel av jordbruksmark Områdesskydd Skogsvårdsstyrelsen A.4 MILJÖFARLIG VERKSAMHET sid 6 Tillståndsärenden Vattentoalett, tillstånd Annan avloppsanordning Annat slag av toalett än vattentoalett Besluta om villkor av mindre betydelse Hållande av vissa slags tamdjur Gödsel, slam Föreläggande om försiktighetsmått eller förbud Anmälningsärenden Badanläggning Lokal för hygienisk behandling Förskola Bekämpning av ohyra och andra skadedjur Besluta i tillsynsärenden Avloppsanordningar för högst 25 pe Värmepumpar Miljöfarlig verksamhet med beteckningen B, C Miljörapport Gatumusik på viss offentlig plats Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Anmälningsärende angående mindre ändring Yttrande till byggnadsnämnd Avstyckning Planutredning. Detaljplan och områdesbestämmelser Utställning A.5 FÖRORENADE OMRÅDEN sid 8 Förorenade områden,,åtgärder Miljöriskområde, åtgärder Utreda föroreningar Efterbehandlingsåtgärder Miljöriskområde A.6 VATTENVERKSAMHET sid 9 Vattenverksamhet. Markavvattning. A.7 JORDBRUKSMARK mm. Sid 9 Djurhållning Gödselhantering Samråd för verksamhet/åtgärd A.8 KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER sid 9 Tillstånds/dispensbeslut Kemiska bekämpningsmedel Spridning av bekämpningsmedel Brandfarliga vätskor HCFC, halogener och HFC Kemiska produkter Biotekniska organismer Kemikalieinspektionen A.9 AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR sid 10 Tillstånds/dispensbeslut Återvinning Bortskaffa avfall Undantag avfallshantering Lokala renhållningsordningen. Kompostering, nedgrävning,återvinnande Hushållsavfall Industriavfall, Producentansvar, Hantering av avfall i övrigt. Uppgiftsskyldighet. Särskilda omständigheter Dumpning av avfall Yrkesmässig transport

2 2 (17) A.10 AVGIFTER FÖR PRÖVN O TILLSYN sid 11 Debitera avgift Efterskänka avgift A.11 SANKTIONER sid 11 Hjälp av polismyndigheten Miljösanktionsavgifter Miljöskadeförsäkring B. PLAN- OCH BYGGLAGEN sid 12 Bygglov, avstyckning, planutredning, rivningslov och marklov Lantmäteriet Detaljplan och områdesbestämmelser; ändring Enkelt planförfarande Utställning när nämnden tidigare avgett yttrande C. LIVSMEDELSLAG sid 12 Godkännande och registrering Kontroll av dricksvatten Registrering av livsmedelsanläggning Godkännande av livsmedelsanläggning Animaliska livsmedel Villkorat godkännande Upphävande av godkännande av Åtgärder vid brister Föreläggande och förbud Vite Läkarundersökning Besluta att ta hand om en vara Förstöra omhändertagen vara Sanering import eller export av foder, livsmedel eller djur Återkallande av foder eller livsmedel, Ändamål Driften Artikel 19 i EG-förordningen Andra åtgärder Felandes bekostnad Smittspridning Kontroll av införsel av foder och livsmedel Omhändertagande av livsmedel eller foder Destruktion mm Återkallande Omhändertagande Avgift Inklassning Extra offentlig kontroll Godkännande och registrering Bemanning vid slakterier, Styckningsanläggningar Omhändertagande D. LAGEN OM FODER OCH ANIMALISKA BIPRODUKTER sid 15 Nedgrävning av hästdjur E. STRÅLSKYDDSLAG sid15 Upplysning Föreläggande eller förbud Vitesföreläggande F. SMITTSKYDDSLAG sid 15 Smittskyddsåtgärder Föreläggande och förbud Förstöring G. KARANTÄNSLAG sid 16 Laster och bagage Intyg Råttutrotning H. TOBAKSLAGEN sid 16 Föreläggande och förbud I. ALKOHOLLAGEN sid 16 yttrande till nämnd J. LAG OM HOTEL- OCH PENSIONATRÖRELSE sid 16 Yttrande till polismyndighet K. FÖRVALTNINGSLAGEN sid 17 Avvisa överklagande L. SEKRETESSLAGEN sid 17 Allmän handling M. LAG OM FLYTTNING AV FORDON sid 17 Framställning till polismyndighet N. BILSKROTNINGSFÖRORDNINGEN sid 17 Auktorisation av bilskrotare O. ORDNINGSLAGEN sid 17 Yttrande till polismyndighet. P. BEGRAVNINGSKUNGÖRELSEN sid 17 Flyttning av stoft Q. POLISHANDRÄCKNING sid 17 Polishandräckning

3 3 (17) DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN ( ) Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana beslut skall av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande. Beslutanderätten delegeras till miljö- och hälsoskyddschef eller ställföreträdande miljöoch hälsoskyddschef om inget annat anges. Ordföranden, eller vid dennes förfall vice ordföranden, äger rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (gäller ärenden av principiell innebörd eller ärenden av större vikt). Nämnden får även delegera andra frågor, vilka till sin art och betydelse är jämförliga med de nedan angivna ärendegrupperna. Ärenden som delegerats till förvaltningschef får vidaredelegeras i ett led inom förvaltningen. När delegaten benämns handläggare avses den person som enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens diarium handlägger det aktuella ärendet. Sådana beslut anmäls till förvaltningschefen, som är ansvarig inför nämnden. Om ordförande, annan ledamot, ersättare eller tjänsteman erhållit beslutanderätten i ett ärende, får delegaten överlämna detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden för avgörande, om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla detta. Delegationsbeslut skall anmälas till nämnden. Detta sker genom att besluten redovisas på särskild anmälningslista eller på annat sätt som nämnden beslutar.

4 4 (17) A MILJÖBALKEN A.1 ALLMÄNT Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar rätt att: Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegationsbeslut Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att: Helt eller delvis återkalla tillstånd, dispens eller godkännande som meddelats enligt balken, eller enligt föreskrifter med stöd av balken, och förbjuda fortsatt verksamhet (24 kap. 3 miljöbalken) Ompröva tillstånd, ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller meddela nya sådana (24 kap. 5 miljöbalken) Besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut (24 kap. 8 miljöbalken). I den mån inte annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar delegation av rätten att Besluta i tillsynsärende rätt att: Anmäla överträdelse av bestämmelser i miljöbalken eller till föreskrift meddelad med stöd av miljöbalken till polis eller åklagarmyndighet, om det finns misstanke om brott. Besluta att lämna klagomål utan åtgärd. Besluta att meddela föreläggande och förbud (26 kap. 9 miljöbalken). Besluta att förena förelägganden eller förbud med vite om högst kronor i varje enskilt ärende. Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress (26 kap. 13 miljöbalken). Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare till fastighet m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret (26 kap. 15 miljöbalken).

5 5 (17) Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrade åtgärder (26 kap. 19 tredje stycket miljöbalken). Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen (26 kap. 21 miljöbalken). Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen (26 kap. 22 första stycket första och andra meningen miljöbalken). Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verkningar i stället skall utföras av någon annan och att utse någon att göra sådan undersökning (26 kap. 22 första stycket tredje meningen miljöbalken), om kostnaden för undersökningen inte överstiger kronor. Besluta att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd (26 kap. 22 tredje stycket miljöbalken). Besluta att meddela förbud att rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar (28 kap. 7 miljöbalken). Förelägga bidragsskyldig till miljöskadeförsäkring eller saneringsförsäkring att fullgöra sin skyldighet att bidra till försäkringarna (33 kap. 4 miljöbalken) A.2 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR OCH ANNAT BESLUTS- UNDERLAG Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 andra stycket miljöbalken). Avge yttrande till verksamhetsutövare med anledning av samråd med miljökonsekvensbedömning (6 kap. 4 miljöbalken). Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende (6 kap. 8 miljöbalken).

6 6 (17) A.3 NATURVÅRD Tillstånds/dispensbeslut Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som kommunen meddelat för naturreservat och naturminne (7 kap. 7 och 10 miljöbalken). Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som kommunen meddelat för djur- och växtskyddsområde (9 förordningen om områdesskydd). Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som kommunen meddelat för vattenskyddsområde (7 kap. 22 miljöbalken). Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som gäller för områden som omfattas av skydd enligt 7 kap. miljöbalken. Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som gäller enligt 8 kap. miljöbalken. Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående dispens från andra föreskrifter om områdesskydd (23 förordningen om områdesskydd och 5 nationalparksförordningen). Avge yttrande till skogsvårdsstyrelsen i ärende om dispens från föreskrifter om biotopskydd. Avge yttrande till annan kommunal nämnd som prövar ärende om dispens från föreskrifter om områdesskydd. Avge övriga yttranden gällande naturvård A.4 MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD Tillstånds/dispensbeslut Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett, att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning samt att inrätta annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten inom vissa delar av kommunen (13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Fövaltn chef

7 7 (17) Besluta om villkor av mindre betydelse som miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet överlåtit åt tillsynsmyndigheten att fastställa (22 kap. 25 tredje stycket miljöbalken). Besluta i ärende om tillstånd att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla (39 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) nötkreatur, häst, get, får eller svin pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur orm Besluta i ärende om tillstånd eller dispens att (40 och 42 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) sprida visst gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område eller inom annat tätbebyggt område inrätta annat slag av toalett än vattentoalett Anmälningsärenden Besluta med anledning av anmälan att ta i bruk lokal för hygienisk behandling, badanläggning, förskola eller annan lokal eller anläggning som nämns i 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljö balken om det behövs, angående anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (fmvh) 13,14,17 samt 21. Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpning av ohyra och andra skadedjur (jfr. 9 kap. 9 miljöbalken) Besluta i andra tillsynsärenden angående hälsoskyddet (miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken) Besluta i tillsynsärenden angående avloppsanordningar dimensionerade för högst 200 personekvivalenter (jfr. 9 kap 7 miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Besluta i tillsynsärenden angående värmepumpar (jfr förord ningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Besluta i tillsynsärenden angående miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B

8 8 (17) - miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen C - miljöfarlig verksamhet i övrigt Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport (26 kap. 20 miljöbalken) Besluta om avslutad täkt (20 c förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Meddela föreskrifter om begränsningar av eller villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer (40 tredje stycket förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Avge yttrande till miljödomstol eller länsstyrelse vid prövning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (5 andra stycket samt 21, 22 och 26 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Avge yttrande i övrigt till miljödomstol, länsstyrelse och andra myndigheter och organisationer i ärenden gällande miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. A.5 FÖRORENADE OMRÅDEN Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom förorenade områden som avses i 10 kap. miljöbalken (jfr. 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Beslut i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom miljöriskområde (jfr. 10 kap. 12 miljöbalken). Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är ansvarig för efterbehandling att utreda föroreningar (10 kap. 8 första stycket miljöbalken) Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är efterbehandlingsansvarig att utföra och bekosta efterbehandlingsåtgärder (10 kap. 2-4 miljöbalken)

9 9 (17) Avge yttrande till länsstyrelsen om samråd avseende förklaring av område som miljöriskområde (3 förordningen om miljöriskområden) A.6 VATTENVERKSAMHET Avge yttrande till miljödomstol i ärende angående tillstånd till vattenverksamhet Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående tillstånd till markavvattning A.7 JORDBRUKSMARK OCH ANNAN VERKSAMHET Tillstånds/dispensbeslut Om det finns särskilda skäl medge undantag från bestämmelserna rörande spridning av gödsel (36 föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring SJVFS 2004:62) Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om undantag från regler om gödselförvaring (9 förordningen om miljöhänsyn i jordbruket) Avge yttrande till länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen i ärende angående anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd som väsentligt kan komma att ändra eller skada naturmiljön (12 kap. 6 miljöbalken och 9 förordningen om täkter och anmälan för samråd) A.8 KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER Tillstånds/dispensbeslut Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel (14 SNFS 1997:2)

10 10 (17) Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska bekämpningsmedel (jfr. 11 SNFS 1997:2) Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (jfr. NFS 2003:24) Besluta i tillsynsärende om anläggningar som innehåller ozonnedbrytande ämnen (Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen) Besluta i tillsynsärenden angående kemiska produkter och biotekniska organismer i övrigt Avge yttranden till Kemikalieinspektionen eller länsstyrelsen i tillståndsärenden och övriga ärenden där yttrande begärs avseende kemiska produkter eller biotekniska organismer A.9 AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR Tillstånds/dispensbeslut Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall (15 kap. 18 tredje och fjärde styckena miljöbalken) Besluta om undantag enligt 25 Föreskrifter om avfallshantering för Vänersborgs kommun Besluta om dispens eller undantag i övrigt från bestämmelserna i lokala renhållningsordningen. Besluta i tillsynsärende om kompostering, nedgrävning eller annat återvinnande eller bortskaffande av hushållsavfall på fastighet Besluta i tillsynsärende angående hushållsavfall i övrigt industriavfall producentansvar hantering av avfall i övrigt

11 11 (17) Begära uppgifter av den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till eller omhändertar annat avfall än hushållsavfall (15 kap. 16 miljöbalken och 13 avfallsförordningen) och meddela föreläggande om sådan uppgiftsskyldighet Besluta i tillsynsärende om tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller förebygga skador på människors hälsa eller miljön till följd av särskilda omständigheter vid hanteringen av avfall (26 kap 9 miljöbalken) Besluta i tillsynsärende om dumpning av avfall (15 kap miljöbalken). Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till yrkesmässig transport av avfall (26 avfallsförordningen) A.10 AVGIFTER FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (27 kap. 1 miljöbalken) Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken A.11 SANKTIONER Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra undersökningar och andra åtgärder (28 kap. 1, 6 och 8 miljöbalken; jfr. 31 kap. 10 miljöbalken) Besluta om miljösanktionsavgifter (30 kap. 3 miljöbalken och förordningen om miljösanktionsavgifter) som inte överstiger kronor.

12 12 (17) B. PLAN- OCH BYGGLAGEN Avge yttrande till byggnadsnämnd i ärende angående bygglov, avstyckning, planutredning, rivningslov och marklov Avge yttrande till lantmäteriet eller bygglovsenheten i ärende angående avstyckning och planutredning. Avge yttrande i ärende angående ändring av detaljplan och områdesbestämmelser samt i ärenden där enkelt planförfarande tillämpas Avge yttrande över detaljplaner och områdesbestämmelser i samband med utställning när nämnden tidigare avgett yttrande i samrådsskedet C. LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning m.m. Besluta om fastställande av provtagningspunkter samt frekvens av normal respektive utvidgad kontroll av dricksvatten (11 dricksvattenföreskrifterna LIVSFS 2005:10) Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning (art a) och b) i EG-förordningen 882/2004 samt artikel 6.2 i EG-förordningen 852/2004, 23 livsmedelsförordningen) Besluta i ärende om godkännande av livsmedelsanläggning (art c), EG-förordning 882/2004, 23 livsmedelsförordningen) Besluta i ärende om godkännande av anläggning för animaliska livsmedel (art. 3.1 a), EG-förordning 854/2004 samt art 60 3) EG-förordning 882/2004, 23 livsmedelsförordningen) Besluta i ärende om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning (art d), EG-förordning 882/2004, 23 livsmedelsförordningen) Besluta i ärende om villkorat godkännande av anläggning för animaliska livsmedel (art.3.1 b), EG-förordning 854/2004 samt art. 60 3) EG-förordning 882/2004, 23 livsmedelsförordningen) Besluta om tillfälligt upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning (art 31.2 e), EG-förordning 882/ livsmedelsförordningen) Besluta om permanent upphävande av godkännande av anläggning när verksamheten upphört (art 31, EG-förordning 882/2004 samt art. 4 i EGförordning 853/2004)

13 13 (17) Åtgärder vid bristande efterlevnad m.m. Meddelande av föreläggande och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas (22 livsmedelslagen) Meddelande av föreläggande och förbud enligt 22 eller enligt de bestämmelser som kompletteras av lagen, förenat med vite (23 livsmedelslagen) Besluta om skyldighet att genomgå läkarundersökning (8 livsmedelsförordningen) Besluta att ta hand om en vara som a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden i strid med 10 livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, eller b) avses med ett föreläggande eller förbud enligt 22, om föreläggande eller förbudet inte följs (24 livsmedelslagen) Besluta om att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen vara, eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 6 livsmedelslagen (24 livsmedelslagen) Besluta om sanering eller andra åtgärder som anses nödvändiga för att se till att foder eller livsmedel är säkra eller att lagstiftningen följs (art 54.2 a), EG-förordning 882/2004) Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av foder eller livsmedel på marknaden och import eller export av foder, livsmedel eller djur (art.54.2 b), EG-förordning 882/2004) Besluta om att beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras (art c), EG-förordning 882/2004) Besluta om tillstånd till att foder eller livsmedel används för andra ändamål än dem som de ursprungligen var avsedda för (art d), EG-förordningen 882/2004) Besluta om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod (art e), EG-förordning 882/2004) Besluta om åtgärder som avses i artikel 19 i EG-förordningen 882/2004 för sändningar från tredjeländer (art g), EG-förordning 882/2004) Besluta om andra åtgärder som anses vara motiverade (art h), EGförordning 882/2004)

14 14 (17) Beslut om rättelse på den felandes bekostnad (26 livsmedelslagen) Besluta om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel (25 livsmedelslagen) Kontroll av införsel av foder och livsmedel från tredjeländer Besluta om omhändertagande av livsmedel eller foder från tredjeländer som inte överrensstämmer med bestämmelserna i foder- eller livsmedelslagstiftningen samt besluta om att a) Förordna om att fodret/livsmedlet destrueras, blir föremål för särskild behandling i enlighet med art. 20 eller återsänds utanför gemenskapen i enlighet med art. 21 eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder b) Beträffande livsmedel eller foder som redan släppts ut på marknaden, förordna om att fodret/livsmedlet återkallas eller dras tillbaka från marknaden innan någon av de åtgärder som anges ovan vidtas (art EGförordning 882/2004) Besluta om att omhänderta sändning i avvaktan på destruktion eller vidta andra lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors och djurs hälsa. Beträffande livsmedel/foder av icke-animaliskt ursprung som är föremål för strängare kontroller i enlighet med art och som inte kontrollerats eller hanterats i enlighet med art. 17, se till att det återkallas och omhändertas och att det därefter antingen destrueras eller återsänds i enlighet med art. 21 (art EG-förordning 882/2004) Besluta om att omhänderta en sändning tilldess kontrollmyndighet erhållit resultat av offentlig kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m.m. (art. 18 EG-förordning 882/2004) Avgift Besluta om inklassning av livsmedelsföretag vilken ligger i grund för årlig kontrollavgift enligt 5-6 förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket enligt 11 förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel samt art. 28 EG-förordning 882/2004 Besluta om avgift för godkännande och registrering enligt förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel Besluta om avgift för kontrollmyndighetens bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar enligt 18 förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

15 15 (17) Besluta om ersättning för kontrollmyndighetens kostnader som uppkommer till följd av åtgärder i samband med omhändertagande av vara enligt 24 livsmedelslagen enligt 34 livsmedelsförordningen (2006:813) Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen. D. LAGEN OM FODER OCH ANIMALISKA BIPRODUKTER Anvisa lämplig plats för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur som kan uppfattas som sällskapsdjur. ( SJVFS 2007:2) E. STRÅLSKYDDSLAGEN Begära upplysning eller handlingar som behövs för tillsynen (31 strålskyddslagen) Meddela föreläggande eller förbud (32 strålskyddslagen) Besluta att förena förelägganden eller förbud med vite om högst kronor i varje enskilt ärende.(34 strålskyddslagen) F. SMITTSKYDDSLAGEN Besluta om erforderliga smittskyddsåtgärder (9 smittskyddslagen) Meddela föreläggande och förbud som behövs i enskilda fall för att hindra spridning av samhällsfarlig sjukdom (33 smittskyddslagen) Besluta om förstöring av gång- och sängkläder, husgeråd, möbler och andra föremål av personlig natur samt låta avliva sällskapsdjur, om det är nödvändigt för att hindra smittspridning av samhällsfarlig sjukdom (34 smittskyddslagen).

16 16 (17) G. KARANTÄNSLAG Besluta om sanitära åtgärder beträffande laster och bagage samt utfärdande av intyg om sådan åtgärd (3 och 8 karantänslagen) Besluta om åtgärder för råttutrotning i hamnen och för att skydda hamnens anläggning mot råttor (15 karantänslag) Besluta om åtgärder för råttutrotning ombord på fartyg. Utfärdande av råttsaneringsbevis och förordnande om giltighet för sådant bevis (16 karantänslag) H. TOBAKSLAGEN Besluta om föreläggande och förbud (19 tobakslagen) I. LAG OM DETALJHANDEL MED NIKOTINLÄKEMEDEL Kontroll av efterlevnaden av 3 6 och, när det gäller anmälan och egenkontroll, de föreskrifter som meddelats med stöd av 14. J. ALKOHOLLAGEN Avge yttrande till den nämnd inom kommunen som handhar alkoholärenden (2 alkohollagen) K. LAG OM HOTELL- OCH PENSIONATRÖRELSE Avge yttrande till polismyndighet i ärenden rörande tillstånd till hotell- och pensionatrörelse

17 17 (17) L. FÖRVALTNINGSLAGEN Avvisa för sent inkommet överklagande (24 förvaltningslagen). M. SEKRETESSLAGEN Pröva begäran om att lämna ut allmän handling (15 kap 6 sekretesslagen) N. LAG OM FLYTTNING AV FORDON Framställning till polismyndighet rörande beslut om flyttning av fordon i visst fall (3 andra stycket Lag om flyttning av fordon) O. BILSKROTNINGSFÖRORDNINGEN Avge yttrande i ärenden om auktorisation av bilskrotare (8 bilskrotningsförordningen) P. ORDNINGSLAGEN Yttrande till polismyndighet. Q. BEGRAVNINGSKUNGÖRELSEN Yttrande angående flyttning av gravsatt stoft (31 begravningskungörelsen) R. POLISHANDRÄCKNING Begära polishandräckning enligt följande lagar 28 kap. 1, 6 och 8 miljöbalken 26 livsmedelslagen 62 smittskyddslagen.

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden Datum 2016-06-01 Handläggare Rolf Englesson MBN Dnr 2015/1161 Förtydligande av delegeringsordning Ärendebeskrivning Det finns ett behov av att förtydliga

Läs mer

Delegationsordning för miljökontoret

Delegationsordning för miljökontoret 1 (17) Miljönämnden 2005-11-10 Dnr 2005-464 Delegationsordning för miljökontoret fastställd av miljönämnden den 7 december 2005 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress: Linköpings kommun,

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 1/2012 Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Antagen 2012-02-14 av miljö- och hälsoskyddsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegationsordning

Läs mer

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Beslut i Bygg- och miljönämnden 2007-01-20, 11 Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Allmänna bestämmelser för delegering I följande slag av ärenden får enligt kommunallagen (6 kap 34 ),

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 1 Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning Delegationsordning enligt plan- och bygglagen (PBL), fastighetsbildningslagen m.m. Med MHLansvar avses servicehandläggare vid medborgarkontoret med ansvar

Läs mer

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning UPPDATERAD TOM NÄMNDEN MARS 2015 Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Antagen av miljö- och bygglovsnämnden den 3 februari 2015, 3 1 Ändringar i

Läs mer

Delegeringsordning för miljönämnden

Delegeringsordning för miljönämnden Delegeringsordning för miljönämnden Reviderad av miljönämnden 2015-10-05, 47, dnr MN 2015/3 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Delegeringsordning för miljönämnden...

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2015-01-28 10 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Dnr A 2011/0011 DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Gäller fr.o.m. 2012-07-01 INNEHÅLL sidnr Beslut 1 1 Övergripande 1 2 Personalärenden 2 3 Avtal- och upphandlingsärenden

Läs mer

INNEHÅLL. A Villkor och instruktioner A 1. B Organisation och personal B1-2. D Allmänna ärenden, ekonomi D 1. F Plan- och bygglagen F 1 8

INNEHÅLL. A Villkor och instruktioner A 1. B Organisation och personal B1-2. D Allmänna ärenden, ekonomi D 1. F Plan- och bygglagen F 1 8 2011-03-15 1 (37) BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 2007 INNEHÅLL SID A Villkor och instruktioner A 1 B Organisation och personal B1-2 C Allmänna ärenden och upphandling C 1 2 D Allmänna ärenden,

Läs mer

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015 Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015 Grundbelopp 915 kr VERKSAMHETER M.M. MILJÖFARLIG VERKSAMHET Prövning DEBITERINGS- FAKTOR AVGIFT Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen BILAGA 2006-09-14 1 (5) Avdelningen för juridik Staffan Wikell Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen Frågor om godkännande och registrering av

Läs mer

Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN fastställda av miljö- och samhällsnämnden den 15 januari

Läs mer

Delegationsordning. Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-02-26

Delegationsordning. Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-02-26 Delegationsordning Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden BMN 2014/0013 2014-02-26 Detta är byggnads- och miljöskyddsnämndens delegation av beslutanderätt till förvaltningschef för bygg-

Läs mer

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND.

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. 1 (16) 2015-09-21 Dnr 2015.3301 DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. Gäller från och med 2015-09-21 2 (16) Miljöbalken 1 Allmänt Rätt att besluta om tillstånd/dispens

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt följande lagstiftning; miljöbalken (SFS 1998:808), strålskyddslagen (SFS 1988:220), livsmedelslagen (SFS 2006:805), lagen om

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kf 2000-11-27 99 Senaste reviderad 2008-01-01 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Inledande bestämmelser 1 Denna taxa

Läs mer

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT

Läs mer

2.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut.

2.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut. 1 Miljöbalken A. 1 Allmänt 1. Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana beslut skall av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande.

Läs mer

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Innehållsförteckning Sidan Delegeringsordning för Myndighetsnämnden 3 Ärenden, bygglovsavdelningen 4 - Plan- och bygglagen och speciallagstiftning 5 Ärenden, miljöstaben

Läs mer

1 Medborgarförslag Sanera rödlistade områden. 2 Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden. 3 Remiss Detaljplan (11-30) för del av Opalen 2

1 Medborgarförslag Sanera rödlistade områden. 2 Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden. 3 Remiss Detaljplan (11-30) för del av Opalen 2 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-05-28 Tid Måndagen den 16 juni 2014 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag Sanera rödlistade

Läs mer

Beslutanderätt och delegering

Beslutanderätt och delegering Antagen av kommunstyrelsen 14 januari 2011 3 Reviderat. av Kommunstyrelsen: 2011-02-08 28, 2011-03-15 39, 2013-05-28 77, 2013-12-10 141, 2014-02-07 17 Beslutanderätt och delegering Styrelsen Enligt 6 kap.

Läs mer

Miljötillsynsförordning (2011:13)

Miljötillsynsförordning (2011:13) Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Allmänt om miljötillsynen 1 [4181] Denna förordning är meddelad 1. med stöd av 26 kap. 5 miljöbalken i fråga om 1 kap. 4, 2. med stöd av 26

Läs mer

Lokala föreskrifter. för att skydda. människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter. för att skydda. människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Definition: Samlad bebyggelse enligt PBL (plan och bygglagen): Med samlad bebyggelse avses bebyggelsegrupper utanför detaljplan om 10-20 hus,

Läs mer

Taxebilaga 1 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxebilaga 1 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 204-09-5 Dnr 204.2775.2 axebilaga Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Avgifter för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 2

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter

Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter SFS nr: 1998:950 Departement/ myndighet: Miljödepartementet Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter Utfärdad: 1998-06-25 Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:842 1 Miljösanktionsavgift enligt

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Delegationsordning. Miljö-Hälsa

Delegationsordning. Miljö-Hälsa Delegationsordning Miljö-Hälsa Antagen av Miljö- och byggnämnden 2010-09-08, MBN 110 Reviderad 2011-06-22, MBN 72 2 Innehåll Förutsättningar...4 Ersättare..4 Avrapportering...4 Administrativa ärenden...5

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:128

Regeringens proposition 2005/06:128 Regeringens proposition 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. Prop. 2005/06:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT Sida 1 av 5 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2007-12-20 Bilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Livsmedel och smittskydd Antagen att gälla från och med: Dnr: 145 /11 Handlingsslag. Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Livsmedel och smittskydd Antagen att gälla från och med: Dnr: 145 /11 Handlingsslag. Arkivläggs Livsmedel och smittskydd Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 14 /11 läggning Analysprotokoll livsmedel Analysprotokoll dricksvatten ej kommunalt Analysprotokoll dricksvatten kommunalt Avgift

Läs mer

Taxebilaga 1 Ärendetyper

Taxebilaga 1 Ärendetyper Taxebilaga 1 Ärendetyper AVGIFT SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (14) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:29 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2012:30 DELEGERINGSREGLER FÖR MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN Allmänna regler för delegeringsbeslut Delegerad beslutanderätt får enligt 6 kap.

Läs mer

m fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 2013/9/6.

m fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 2013/9/6. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 14 (24) Sammanträdesdatum 2013-11-26 308 för kommunstyrelsen_ Dnr 2013/24 INLEDNING Reviderad delegationsordning. Beredning Bilaga KS 2013/9/6, reviderad delegationsordning

Läs mer

Bilaga 1 Fasta avgifter

Bilaga 1 Fasta avgifter Bilaga 1 Fasta avgifter ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Åre kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 1(7) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap.

Läs mer

Avgifter för handläggning av prövningar och åtgärder enligt miljöbalken

Avgifter för handläggning av prövningar och åtgärder enligt miljöbalken Taxebilaga 1 Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Avgifter för handläggning av prövningar och åtgärder enligt miljöbalken SKYDD AV NATUREN Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-09, 38 Reviderad av miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-13, 89 Dnr 2012/0096 MBN Reviderad av miljö- och

Läs mer

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur-

Läs mer

Delegationsordning för utvecklingsnämnden

Delegationsordning för utvecklingsnämnden Fastställd av utvecklingsnämnden 2011-01-18, 1 1 (1) Delegationsordning för utvecklingsnämnden Enligt 6 kap. 33 Kommunallagen (1991:900) får en nämnd, med vissa undantag, uppdra åt ett utskott, åt en ledamot

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl. Socialförvaltningen 1 (5) Försäljningsställe Ägare/Bolag Försäljningsansvarig : Krav vid försäljning Alkohollagen (2010:1622) 5 kap 5 Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAPITLET av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet

Läs mer

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Bostadsändamål Annat ändamål av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift.

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. 1(6) Bygg- och miljöenheten Antagen av KF 13-03-27 39 Reviderad av KF 14-03-26 56 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. Med h avses gällande timavgift. ALLMÄNNA

Läs mer

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs AVGIFT Timavgift

Läs mer

TAXEBILAGA 1. Timavgift kronor 723. timmar Prövning Prövning av ansökan om dispens från

TAXEBILAGA 1. Timavgift kronor 723. timmar Prövning Prövning av ansökan om dispens från TAXEBILAGA 1 Sid 1 kronor 723 SKYDD AV NATUREN Tidsfaktor Avgift timmar av ansökan om dispens från 723 strandskyddsbestämmelserna 1 av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 3 2169 som inte

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Douglas Lindström Miljö- och stadsbyggnadschef 2012-01-11 Dnr 2012-0009 1 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Strålskyddslag (1988:220)

Strålskyddslag (1988:220) 1 of 5 27/09/2010 12:56 SFS 1988:220 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1988-05-19 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:889 Strålskyddslag

Läs mer

DELEGATIONSORDNING MILJÖ-HÄLSA

DELEGATIONSORDNING MILJÖ-HÄLSA DELEGATIONSORDNING MILJÖ-HÄLSA ANTAGEN AV MILJÖ OCH BYGGNÄMNDEN 2010-09-08 110 Reviderad 2011-06-22 72 2015-12-16 235 2016-12-08 262 Sidan 2 av 20 Innehåll Förutsättningar... 4 Ersättare... 4 Avrapportering...

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn Sid 1(6) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning, anmälan samt tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs Timavgift i de fall tillsynen

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN.

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Sid 1 (5) TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Avgifter för prövning/anmälan/tillsyn Verksamhetsbeskrivning. SKYDD AV OMRÅDEN Prövning/anmälan

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Dnr 841/99-401 1 (1) Strängnäs kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Fastställd av kommunfullmäktige 2000-05-29, KF 89, förutom 5 och 9 och 2000-10-30, KF 172, rev formulering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:805 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens syfte

Läs mer

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt

AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN Tillsyn i övrigt Taxebilaga 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN Avgiften för varje timme nedlagd handläggningstid på ärenden markerade med i taxebilaga 1 och 2 är: 1 240 kronor

Läs mer

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Tobakslagen (1993:581) Tillsyn 19 a Den omedelbara tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs utövas

Läs mer

Lag (2006:263) om transport av farligt gods

Lag (2006:263) om transport av farligt gods Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Inledande bestämmelser 1 [3171] Syftet med denna

Läs mer

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 1.

Läs mer

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. 2015 Timavgift 800

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. 2015 Timavgift 800 Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-17, 87. Indexändrad taxa (KPI), gäller från och med 2015-01-01. 2015 800 Avgiftsunderlag Avgift 2015 (kr) GENERELLT Tillsynsavgifter

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING Taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Avgift = Grundbelopp 855 kr X antal h VERKSAMHETER M M NATURVÅRD Gäller fr o m 2015-01-01 Handläggning av anmälan om en verksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:302 Utkom från trycket den 28 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 1 (14) INNEHÅLL INLEDNING...3 Delegationsförteckning...3 Vad kan

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP.

TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TAXEBILAGA 1 AVGIFTER FÖR PRÖVNING AV ANSÖKAN, HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN SAMT ÖVRIG TILLSYN ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt AVGIFT över att miljöbalkens

Läs mer

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1) Miljö- och byggnadsnämnden ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE PARAGRAF 156, 2015-10-19 BILAGA 2 TILL TAXA ENLIGT MILJÖBALKEN 1 (7) Avgift eller grund för avgiftsuttaget för olika verksamheter (Taxebilaga 1)

Läs mer

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda)

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) SFS 1988:220 Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Syftet med denna lag

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-09-04 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. EG:s förordning om förbud mot utsläppande på

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONORE 1 (6) axebilaga 1 Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn. SKYDD AV NAUREN a = timtaxa = timtaxa x nedlagd tid i ärendet AVGIF av ansökan om tillstånd

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 25 januari 2011, 21 1 INLEDNING 1.1 Rättslig reglering Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får ärenden

Läs mer

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken TAXEBILAGA Sida (7) Datum 204-09-0 Antagen av KF 204--27, 7 Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning enligt miljöbalken Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående taxa den tid

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten.

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten. SIG3000, v4.1, 2015-11-12 Taxebilaga 1 Miljöbalkstaxa Avgifter för prövning och tillsyn SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN Avgift över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs

Läs mer

14 kap 6 : ordet endast i ändringsförslaget bör skrivas kursivt.

14 kap 6 : ordet endast i ändringsförslaget bör skrivas kursivt. Bilaga 2 14 kap 6 : ordet endast i ändringsförslaget bör skrivas kursivt. 4 3 Ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel får inte föras in till Sverige från ett land utanför Europeiska unionen eller

Läs mer

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds delegationsordning

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds delegationsordning Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds delegationsordning ionsordning gäller från och med 2014-03-01 Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2014-02-05, 6/14 Dnr SRMH 2014-068.54

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2016:782 Utkom från trycket den 30 juni 2016 utfärdad den 22 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken 3 dels

Läs mer

Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken AXEBILAGA 1 1 (5) Grund för uttag av avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken a = timtaxa (timavgift) = timtaxa x nedlagd tid i ärendet ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER MM. (2 KAP illsyn i övrigt illsyn

Läs mer

Myndighetsnämndens beslut om delegering

Myndighetsnämndens beslut om delegering Bilaga till MYN:s X, 2014- DELEGATIONSORDNING 1 (11) Gäller fr.o.m. 2014- Fastställd av Myndighetsnämnden den 2014- Myndighetsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt

Läs mer

Miljö- och byggnämndens taxor 2016

Miljö- och byggnämndens taxor 2016 1 Miljö- och byggnämndens taxor 2016 Innehållsförteckning Taxa för miljö- och hälsoskyddsavdelningens verksamhetsområde 2015..3 Taxa för miljö- och byggnämndens offentliga kontroll inom livsmedels- och

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden,

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr 2017-6945 Sida 1 (6) 2017-05-16 ionsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2017-05-16 Nedan följer miljö- och hälsoskyddsnämndens delegering av beslutsbefogenheter

Läs mer

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret TAXA För offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress:

Läs mer

Taxebilaga 1 Version:

Taxebilaga 1 Version: 1 Taxebilaga 1 Version: 080301-1 SKYDD AV NATUREN Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat,

Läs mer

Helena Lundberg. Gert Berlin

Helena Lundberg. Gert Berlin Jävsnämnden 2015-03-17 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 15:30 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Lisa Hellström, alkoholhandläggare 1

Läs mer

Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN

Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN Taxebilaga 1 Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden i Forshaga och Munkfors Kommuner SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd

Läs mer