Kontrollplan för Tranemo Kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollplan för Tranemo Kommuns offentliga kontroll av livsmedel 2011-2014"

Transkript

1 Kontrollplan för Tranemo Kommuns offentliga kontroll av livsmedel

2 2

3 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Mål för den offentliga kontrollen Övergripande mål för kontroll inom kontrollområdet Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom kontrollområdet Ansvarsfördelning inom kontrollområdet Behörig central myndighet Behörig myndighet för kontrollen Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten Livsmedelskontrollens styrdokument Samordning Samordning mellan behöriga myndigheter Samordning inom behöriga myndigheter Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen Befogenheter och resurser för kontrollen Kontrollmyndighetens befogenheter Kontrollbehov Kontrollpersonal och utrustning Finansiering av kontrollen Kompetenskrav och utbildning Organisation och utförande av kontrollen Registrering och godkännande av kontrollobjekt Prioriteringar inom kontrollområdet riskbaserad kontroll Rutiner för utförande av kontroll Provtagning och analys Rapportering av kontrollresultat Öppenhet i kontrollen Sanktioner åtgärder vid bristande efterlevnad 15 8 Uppföljning och utvärdering av kontrollen Uppföljning Revisioner Utvärdering Beredskap RASFF Rapid Alert System for Food and Feed Flerårig nationell kontrollplan Bilaga

4 4

5 1 Sammanfattning Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen. I Tranemo kommun kommer från 1 januari 2011 kommunstyrelsen och jävsnämnden dela på ansvaret för den offentliga livsmedelskontrollen. Jävsnämndens ansvarsområde omfattar alla kommunala anläggningar i kommunen, medan kommunstyrelsen har ansvar för kontrollen på alla övriga anläggningar. Miljö- och byggfunktionen, placerad under servicesektionen, utför kontrollen inom båda ansvarsområdena. I kommunen finns ca 100 livsmedelsanläggningar fördelade på riskklasserna 2-5. Ca 40% av dessa är kommunala anläggningar och faller under jävsnämndens ansvarsområde. Miljö- och byggenheten har inför 2011 tillgång till 1,2 livsmedelshandläggare, 0,05 verksamhetsansvarig, 0,15 assistenter och 0,01 ekonomiassistenter. Behovet anses vara uppfyllt för de administrativa delarna, men miljö- och byggnämnden ser ett behov av ytterligare 0,3 livsmedelshandläggare. Prioritering sker utifrån risk och innebär att ca 400 av de tilldelade ca 600 kontrolltimmarna kommer att kunna utföras samt att 35-40% av anläggningarna blir utan kontroll. Kontrollen är baserad på riskklassificering av verksamheterna enligt Tranemo kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel. Kontrollen utförs i enlighet med de rutiner som tagits fram av miljöoch byggenheten och som godkänts av verksamhetsansvarig. Kontrollen läggs upp i projektform, där ett projekt kan omfatta ett visst antal relaterade kontrollområden, en viss typ av anläggning eller både och. Resultat av kontrollen följs upp kontinuerligt och används som underlag vid nästa års planering. Vilka kontrollmetoder som används (inspektion, revision och/eller provtagning)styrs av projektets syfte och upplägg. Projekten beskrivs i handlingsplan godkänd av verksamhetsansvarig. Andra arbetsuppgifter inom livsmedelsområdet är att handlägga ärenden avseende registrering, godkännande och riskklassificering av livsmedelsanläggningar, utreda misstanke om matförgiftningsutbrott, årligen rapportera uppgifter till Livsmedelsverket samt fatta beslut i fråga om sanktioner, avgifter och åtalsanmälan. Kontrollplan ska fortsättningsvis upprättas och uppdateras vid behov av respektive ansvarig nämnd. 5

6 2 Mål för den offentliga kontrollen Målen för den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan inom EU är att: Konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och en god grund för val av produkt. Med trygga livsmedel menas säkra livsmedel och att konsumenterna inte blir lurade. Intressenterna har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull. De samverkande kontrollmyndigheterna har en optimal samverkan och förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan. Kontrollverksamheten är riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. 2.1 Övergripande mål för kontroll inom kontrollområdet Målet för den offentliga kontrollen av livsmedel i Sverige är att: Maten är säker Livsmedelshanteringen är redlig Livsmedelskontrollen är riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv och professionell Livsmedelsföretagen är kompetenta och tar ansvar för att maten är säker och rätt märkt Den offentliga kontrollen och kontrollmyndigheterna uppfattas av konsumenterna, media och företag som trovärdig 2.2 Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom kontrollområdet Tranemo kommuns mål för livsmedelskontrollen: Effektiv kontroll Ändamålsenlig kontroll Rättssäker kontroll Syftet med livsmedelskontrollen är att säkerställa att konsumenterna får säker mat och inte blir vilseledda. För att uppnå detta utförs riskbaserad kontroll av livsmedelsverksamheterna i kommunen i enlighet med de regler och riktlinjer som tagits fram nationellt och av EU. Enligt dessa regler och riktlinjer ska livsmedelskontrollen vara effektiv, ändamålsenlig och rättssäker. Detta innebär t ex att vi ska jobba resurs- och tidseffektivt, men också att kontrollen ska ge effekt. Det innebär också att kontrollen ska läggas upp på ett sådant sätt att kontrollmyndigheten kan avgöra om kraven på säkra livsmedel och redlighet uppfylls av livsmedelsföretagarna i kommunen. 6

7 Slutligen innebär det att kontrollmyndigheten själv ska följa de lagar och regler som finns för livsmedelkontroll och för myndighetsutövning i stort, bl a genom att behandla alla lika, vara tydliga i våra krav och alltid ställa krav i form av beslut. Ytterligare mål kommer att sättas utifrån de nyckeltal som tas fram under Ansvarsfördelning inom kontrollområdet Kontrollplanen avser det kontrollområde som t o m 31 december 2010 faller under miljö- och byggnämndens ansvarsområde. 3.1 Behörig central myndighet Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i Sverige, enligt 18 i Livsmedelsförordningen (2006:814). 3.2 Behörig myndighet för kontrollen I 11 Livsmedelslagen (2006:804) anges att livsmedelskontrollen i Sverige utförs dels av Livsmedelsverket och dels av de lokala kommunala kontrollmyndigheterna. Länsstyrelserna har ansvar för livsmedelskontrollen i primärproduktionen. Fr o m 1 januari 2011 är Tranemo kommuns kommunstyrelse och jävsnämnd behöriga myndigheter för den offentliga livsmedelskontrollen i kommunen. 3.3 Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas enligt 23 Livsmedelsförordningen (2006:814). I Tranemo kommun ansvarar miljö- och byggnämnden för livsmedelskontrollen t o m 31 december Därefter ansvarar jävsnämnden för den kontroll som rör kommunala verksamhetsutövare och kommunstyrelsen för den kontroll som rör övriga verksamhetsutövare. Vardera nämnd fastställer fortsättningsvis kontrollplan för det egna verksamhetsområdet. Aktuell plan återfinns i pärm Offentlig livsmedelskontroll för respektive år samt under G:\_Miljö & Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\1 Kontrollplan. 3.4 Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten Miljö- och byggfunktionen utför kontroll av alla typer av livsmedelsanläggningar inom det kontrollområde som t o m 31 december 2010 faller under miljö- och byggnämndens ansvarsområde. Det innebär att miljö- och byggfunktionen fr o m 1 januari 2011 arbetar både för kommunstyrelsens och jävsnämndens räkning. På uppdrag av respektive behörig myndighet och i enlighet med gällande lagstiftning tar Miljöoch byggfunktionens livsmedelshandläggare årligen fram handlingsplan med detaljerad planering av kontrollen för varje år, rutiner för hur kontrollen ska utföras och kompetensutvecklingsplan för att upprätthålla personalens kompetens, vilka kontrolleras av en tredje part med goda kunskaper i livsmedelslagstiftningen (rutiner för detta ska tas fram under 2011) och godkänns av 7

8 verksamhetsansvarig för livsmedelskontrollen. Dessa dokument återfinns i pärm Offentlig livsmedelskontroll för respektive år samt under G:\_Miljö & Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\7 Handlingsplan, resultat och utvärdering, G:\_Miljö & Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\5 Rutiner och G:\_Miljö & Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\6 Kompetensutvecklingsplan. Den personal som arbetar med livsmedelskontrollen är: Livsmedelshandläggare 1, heltid Ev livsmedelshandläggare 2, deltid, alternativt konsult Assistent, 0,1 tjänst Ekonomiassistent, 0,01 tjänst Verksamhetsansvarig, 0,03 tjänst Ansvarsfördelningen mellan olika arbetsområden framgår av nedanstående tabell. Arbetsområde/uppgift Ansvarig/ansvariga Planerad kontroll riskklass 1-5 Samtliga livsmedelshandläggare Extra offentlig kontroll Samtliga livsmedelshandläggare Prövning av nya anläggningar Samtliga livsmedelshandläggare Registrering av nya anläggningar Administratör/registrator Beslut om avgift för registrering Samtliga livsmedelshandläggare Riskklassning och beslut om årlig avgift Samtliga livsmedelshandläggare Erfarenhetsklassning och beslut om årlig avgift Samtliga livsmedelshandläggare Beslut om avgift för extra offentlig kontroll Samtliga livsmedelshandläggare Riksprojekt Samtliga livsmedelshandläggare Länsprojekt Samtliga livsmedelshandläggare Egna projekt Se planering för respektive projekt Klagomål, frågor via telefon och mail Samtliga livsmedelshandläggare Utredning av matförgiftningar Samtliga livsmedelshandläggare Sanktionsbeslut Berörd livsmedelshandläggare Handlägga överklagningsärenden Berörd livsmedelshandläggare Förbereda och föredra nämndärenden Berörd livsmedelshandläggare Planering av kontrollverksamheten Samtliga livsmedelshandläggare Uppföljning av kontrollverksamheten Samtliga livsmedelshandläggare Rapportering och redogörelse för nämnden Samtliga livsmedelshandläggare Årlig rapportering till Livsmedelsverket Samtliga livsmedelshandläggare Kompetensutveckling (kurser, länsmöten, Samtliga livsmedelshandläggare inläsning mm) Kalibreringsmöten, interna Samtliga livsmedelshandläggare Handlägga remisser Samtliga livsmedelshandläggare Samråd externa (smittskydd, Samtliga livsmedelshandläggare alkoholhandläggare, plan- och bygg m fl) Upphandling av labtjänster Samtliga livsmedelshandläggare, 8

9 Upprätta och upprätthålla information på hemsidan Allmän administration, t ex underhålla register, uppdatera blanketter mm Övrigt verksamhetsansvarig Samtliga livsmedelshandläggare Samtliga livsmedelshandläggare Efter sunt förnuft 3.5 Livsmedelskontrollens styrdokument Livsmedelskontrollen i Tranemo kommun styrs av följande dokument: Fyrårig kontrollplan(er) som fastställs av behörig nämnd för respektive område. Delegationsordning som fastställs av behörig nämnd för respektive område Budget som fastställs av Kommunstyrelsen Taxa som fastställs av Kommunstyrelsen Rutiner som fastställs årligen av verksamhetsansvarig tjänsteman Kompetensutvecklingsplan som fastställs årligen av verksamhetsansvarig tjänsteman Handlingsplan som fastställs årligen av verksamhetsansvarig tjänsteman Samtliga styrdokument som fastställs på tjänstemannanivå ska valideras av en utomstående perosn och godkännas av verksamhetsansvarig. Behörig nämnd ska informeras om de styrdokument som fastställs på tjänstemannanivå när de upprättas och varje gång de ändras. Alla styrdokumenten återfinns i pärm Offentlig livsmedelskontroll och under G:\_Miljö & Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel. 4 Samordning 4.1 Samordning mellan behöriga myndigheter Livsmedelskontrollen i Tranemo kommun genomför följande aktiviteter för samordning av kontrollen: Varje år deltar handläggarna i de länsmöten som Länsstyrelsen i Västra Götalands län arrangerar under totalt två heldagar och där representanter från länsstyrelsen, länets kommuner och livsmedelsverket deltar. Verksamhetsansvarig deltar årligen i miljöchefsträff för Västra Götaland. Verksamhetsansvarig och nämndens presidium deltar i regelbundna presidiemöten inom Sjuhäradsregionen. Handläggarna deltar i sjuhäradsmöten för livsmedelsinspektörer fyra gånger per år. Vid de här mötena diskuteras samsynsfrågor och knepiga ärenden och någon gång per år genomförs en samsynsinspektion. Under 2011 kommer man prova tematräffar med olika föreläsare. 9

10 Samarbete med Laholms och Falkenbergs kommuner håller på att byggas upp. Förhoppningen är att kunna dela erfarenheter och inspireras av varandras dokument mm. Ett samarbete med Svenljunga kommun kommer inledas under 2011 för validering av varandras styrdokument. Tranemo kommun är med i Entreprenörsregionen (elva kommuner i fyra län) och deltar under i projektet Regeltillämpning i praktiken. Förhoppning finns om ett fortsatt samarbete efter att projektet avslutats. Vid inspektion av mobila verksamheter registrerade i annan kommun, informeras alltid den kommun som registrerat anläggningen om resultatet av kontrollen. 4.2 Samordning inom behöriga myndigheter Samordning mellan kommunstyrelsens och jävsnämndens arbete Samordning av kontrollen mellan kommunstyrelsens och jävsnämndens arbete kommer ske genom att samma tjänstemän arbetar för båda nämnderna Samordning mellan berörda tjänstemän Inom miljö- och byggfunktionen sker samordning genom att: När mer än en handläggare arbetar med livsmedelskontrollen avsätts 1 timme i veckan till samordnings- och samsynsmöten. Frågor som berör verksamhetsansvarig lyfts till miljömöte. Ta fram och tillämpa rutiner som godkänns av verksamhetsansvarig. När mer än en handläggare arbetar med livsmedelskontrollen genomförs en gemensam inspektion varannan månad i syfte att kalibrera kontrollen. Verksamhetsansvarig hålls uppdaterad om vad som händer inom livsmedelsområdet. 4.3 Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen Ingen del av livsmedelskontrollen i Tranemo kommun delegeras till någon annan instans. 5 Befogenheter och resurser för kontrollen 5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter Behörig nämnds befogenheter inom livsmedelsområdet regleras huvudsakligen i Livsmedelslagen (2006:804) och i livsmedelsförordningen (2006:813). Miljö- och byggenhetens handläggare har långt gående delegation inom både jävsnämndens och kommunstyrelsens verksamhetsområden. Aktuell delegationsordning finns i pärm Offentlig livsmedelskontroll för respektive år samt under G:\_Miljö & Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\2 Delegationsordning. 10

11 Enligt 20 Livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen. För åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner, se avsnitt Kontrollbehov 2011 Utifrån Tranemo kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel har de olika livsmedelsverksamheterna i kommunen tilldelats sammanlagt ca 600 timmars kontroll. Av dessa faller ca 325 timmar under kommunstyrelsens och 275 under jävsnämndens ansvarsområde. Taxan är uppbyggd så att olika verksamheter delas in i olika riskklasser beroende på vilken risk de beräknas utgöra, vilket i sin tur grundas på verksamheternas storlek, art och om de serverar känsliga grupper. I taxan kan man utläsa hur många timmar varje verksamhet i de olika riskklasserna ska tilldelas. Det är den tid som kommunfullmäktige har bedömt krävs för att man ska kunna garantera konsumenterna säker mat och också den tid man tar betalt för i form av en årsavgift. Utöver den normala kontrollen tillkommer tid för godkännanden och registreringar, normal kontroll för eventuellt nya anläggningar, tid för uppföljning av bristande efterlevnad och utredning av befogade klagomål på sammanlagt ca 150 timmar. 5.3 Kontrollpersonal och utrustning 2011 Enligt genomförd behovsinventering baserad på Tranemo kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel, Livsmedelsverkets förslag till riskklassificering av kontrollobjekt samt en uppskattning av tidsåtgång för oplanerat arbete uppgår behovet för livsmedelskontrollen 2011 till 1,5 livsmedelshandläggare, 0,05 verksamhetsansvariga, 0,15 assistenter och 0,01 ekonomiassistenter. Verksamheten för livsmedelskontroll beräknas sammanlagt behöva ca 1750 timmar. Av dessa är ca 750 timmar kontrolltid som debiteras, 900 timmar arbete som är en förutsättning för att man ska kunna utföra kontroll (dvs planering, uppföljning, kompetensutveckling, möten, transport till verksamheterna, fakturering, administration, m m) och som ska täckas av kontrollavgifterna och 100 timmar är arbete som ska finansieras med skattemedel (rådgivning och information, bygglovsremisser, obefogade klagomål, m m). (Se bilaga 1) Eftersom timavgiften 2011 (770 kr) kraftigt understiger timkostnaden för livsmedelskontrollen (1030 kr, enligt miljö- och byggnämndens beräkning) räcker resurserna bara till 1,2 livsmedelshandläggare under 2011, jämfört med behovet på 1,5. Baserat på 1,2 tjänster som livsmedelshandläggare och övriga tjänster enligt behovsutredning beräknas ca 480 timmar normal kontroll och sammanlagt ca 650 timmar kontroll kunna utföras, vid sidan om ca 830 timmar för arbete som utgör en nödvändig förutsättning för kontrollen samt 100 timmar för rådgivning, information, m m. Många av arbetsuppgifterna inom livsmedelskontrollen påverkas inte av hur många kontrolltimmar som genomförs eller kan på något annat sätt minskas. Till exempel behövs i princip lika mycket tid för planering, uppföljning och kvalitetsarbete oavsett hur många verksamheter eller hur många inspektörer kommunen har.därför är det till största delen den normala kontrollen som får minskas. Det innebär att all den kontrolltid som kommunen tar betalt för inte kommer att kunna levereras, utan endast ca 400 av 600 timmar. Plan för hur restrerande tid ska kunna levereras ett annat år 11

12 saknas. Prioritering görs enligt de principer som presenteras under avsnitt 6.2. Prioriteringen innebär att verksamheter i de högre riskklasserna kommer att få sin kontrolltid först, medan verksamheter i de lägre riskklasserna får besök i mån av tid. Nämnden uppskattar att ca 30-45% av kommunens livsmedelsverksamheter inte kommer få något kontrollbesök alls under Jäv styrs av regler i 11 och 12 i Förvaltningslagen (1986:223). Där framgår i vilka situationer en handläggare och beslutsfattare är jävig. Personalens bisysslor styrs genom krav som finns i Lagen om offentlig anställning (1994:260) där det stadgas att arbetstagare inte får ha bisysslor som kan rubba förtroendet för arbetstagarens opartiskhet eller kan skada myndighetens anseende. Livsmedelskontrollen har tillgång till provtagningskyl, termometrar, ATP-mätare, inkubator för tryckplattor och tvättmaskin, vilket beräknas uppfylla behovet av utrustning. 5.4 Finansiering av kontrollen Den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Tranemo kommun finansieras 2011 med avgifter till ca 70 %. Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) ska finansieringen vara till 100% av avgifter. Övrig verksamhet inom livsmedelsområdet (såsom rådgivning, information, utredning av obefogade klagomål etc) finansieras till 100% av skattemedel, i enlighet med samma lag. Årlig kontrollavgift tas ut från kontrollobjekten för att finansiera kontrollen. Avgiftens storlek baseras på riskklassificering av anläggning i riskklass och erfarenhetsklass enligt Tranemo kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel (för aktuell version, se pärm Offentlig livsmedelskontroll för respektive år samt under G:\_Miljö & Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\4 Taxa). Taxan är baserad på Livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering (version ). Avgift för extra offentlig kontroll tas ut för att finansiera kontrollen enligt artikel 28 i förordningen (EG) 882/2004. Timtaxa för livsmedelskontrollen framgår av Tranemo kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel. Timtaxan debiteras för normal kontroll (årsavgift) och den tid som läggs ned vid extra offentlig kontroll, men ska även täcka kostnaderna för: ledning, planering och uppföljning, kvalitetsarbete, interna möten, externa möten, samverkan, handläggares medverkan vid nämnd och beredning, projektplanering och -sammanställning, tid för kompetensutveckling och själva utbildningarna och konferenserna, rapportering till livsmedelsverket, remisser, externa revisioner, riskklassificering och beslut om årsavgifter, restid, sanktionsbeslut, administration (även inklusive ekonomi, kansli och lön), fakturering, kontorsmaterial, nämndens kostnader, företagshälsovård, poolbilar, bilersättning och traktamenten, lokaler/städ, IT, resekostnader, övernattning, telefon och provtagning samt övriga verksamhetskostnader (enligt (EG) 882/2004). 5.5 Kompetenskrav och utbildning I (EG) 882/2004 finns krav på att all personal som arbetar inom livsmedelskontrollen får lämplig utbildning, erforderlig kompetens och håller sig uppdaterade så att kontrollen kan utföras med kvalitet och enhetlighet på alla nivåer. 12

13 I den årliga planeringen av livsmedelskontrollen ingår kompetensförsörjning som en central del. Detta görs genom att befintlig kompetens jämförs med behovet, framför allt inom följande områden: Anläggningstyper Aktuell lagstiftning Kontrollområden Kontrollmetoder Eventuella förbättringsåtgärder för arbetsgruppen förs in i kompetensutvecklingsplanen, som återfinns i pärm Offentlig livsmedelskontroll för respektive år samt under G:\_Miljö & Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\6 Kompetensutvecklingsplan, och godkänns av verksamhetsansvarig. Varje anställds personliga kompetensutvecklingsplan upprättas mellan verksamhetsansvarig och den anställde. Kompetensutveckling sker löpande genom deltagande i kurser anordnade av Livsmedelsverket och andra aktörer. Kunskapsutbyte sker bl a genom deltagande i länsmöten i Länsstyrelsens regi och i livsmedelsmöten inom Sjuhärad. Studiebesök på anläggningar och självstudier av böcker inom olika områden kan också förekomma. 6 Organisation och utförande av kontrollen 6.1 Registrering och godkännande av kontrollobjekt Det finns 108 registerförda livsmedelsanläggningar i Tranemo kommun per (se bilaga2). Ingen av dessa är en sådan typ av animalieanläggning som faller under EG-förordning 853/2004. Ungefär hälften är klassade i riskklass 2 och 3, den andra halvan i riskklass 4 och 5. Ca 40 % av anläggningarna är kommunala och faller fr o m 1 januari 2011 under jävsnämndens ansvarsområde. I (EG) 882/2004 finns krav på att kontrollmyndigheterna ska upprätthålla aktuella register över anläggningar som är föremål för kontroll. För aktuell information om vilka anläggningar som finns registrerade i Tranemo kommun, se excel-ark med uppföljning av innevarande års kontroll (G:\_Miljö& Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\7 Handlingsplan, resultat och utvärdering). Registret uppdateras varje gång en ny anläggning kommer till miljö- och byggenhetens kännedom och dessutom i samband med årlig verksamhetsplanering. Övriga uppgifter om verksamheterna återfinns i LEX. Godkännandeprövning sker enligt godkänd rutin. Rutin finns också för procedurer rörande registrering, riskklassificering och avgiftsbeslut. Alla aktuella rutiner återfinns i pärm Offentlig livsmedelskontroll för respektiver år samt under G:\_Miljö & Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\5 Rutiner) 6.2 Prioriteringar inom kontrollområdet riskbaserad kontroll Grundläggande riskklassificering av anläggningar sker genom att Livsmedelsverkets modell för riskklassificering tillämpas. Genom denna tilldelas olika typer av anläggningar olika mycket 13

14 kontrolltid beroende på risk. Det ger i sig en prioritering av den sammanlagda kontrolltiden över de olika objekten. I händelse av resursbrist utförs i först hand kontroll av de anläggningar som medför störst risk och sedan i fallande ordning. Kontrollintervall och vilka kontrollmetoder som används bestäms från år till år och återfinns i handlingsplanen för respektive år ( Se pärm Offentlig kontroll för respektive år samt G:\_Miljö & Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\7 Handlingsplan, resultat och utvärdering). Val av kontrollintervall och kontrollmetoder liksom kontrollområden styrs av miljö- och byggenhetens tidigare erfarenheter av verksamheterna. De kontrollområden som erfarits vara problemområden prioriteras liksom de som inte kontrollerats på länge. Samtliga kontrollområden på Livsmedelsverkets rapporteringsmall bör ha kontrollerats inom 3-5 år beroende på verksamhetens riskklass. Vilka kontrollområden som ska kontrolleras avgör vilken kontrollmetod som är mest lämplig, men även verksamhetens storlek och art kan inverka. Vilka kontrollområden som kontrolleras påverkar längden ett besök beräknas ta och påverkar därför även antalet besök en anläggning kan få på ett år. Kontrollen läggs upp i projektform, där ett projekt kan omfatta ett visst antal relaterade kontrollområden, en viss typ av anläggning eller både och. För en detaljerad beskrivning av planerade kontrollinsatser och projekt samt checklistor, se handlingsplanen. 6.3 Rutiner för utförande av kontroll Rutiner för Tranemo kommuns offentliga livsmedelskontroll togs fram under 2009 och godkändes av verksamhetsansvarig Rutinerna revideras årligen och aktuell version återfinns i pärmen Offentlig lvismedelskontroll för respektive år och under G:\_Miljö & Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\5 Rutiner. Checklistor tas fram för respektive projekt och återfinns i pärmen Offentlig livsmedelskontroll för respektive år och under G:\_Miljö & Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\7 Handlingsplan, resultat och utvärdering. Rutin för validering av styrdokument och verifiering av att verksamheten utförts i enlighet med styrdokumenten ska tas fram under Provtagning och analys Tranemo kommun saknar för tillfället ( ) avtal med laboratorium. Upphandling pågår tillsammans med Borås Stad. Till dess att ett avtal upprättats kontrolleras ackreditering vid varje tillfälle ett laboratorium anlitas. Provtagning och hantering av prover sker i enlighet med rutin, se pärm Offentlig livsmedelskontroll för respektive år och under G:\_Miljö & Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\5 Rutiner. 6.5 Rapportering av kontrollresultat Resultat från all kontroll dokumenteras och företagaren får alltid ta del av kontrollresultatet, i enlighet med (EG) 882/2004. Alla resultat dokumenteras och bevaras i excel-ark med uppföljning av innevarande års kontroll (G:\_Miljö& Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\7 Handlingsplan, 14

15 resultat och utvärdering). Där görs även sammanställning av resultat. Sammanställningen förs sedan in i pärm Offentlig livsmedelskontroll för respektive år. Kommunen är skyldig att rapportera resultatet av livsmedelskontrollen till Livsmedelsverket årligen. Detta kan inte genomföras i Tranemo då man saknar ärendehanteringssystem som kan generera en rapport på det sätt som Livsmedelsverket begär. 6.6 Öppenhet i kontrollen I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar. Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en handling. Se också avsnitt i Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan, Efter varje kontrolltillfälle upprättas en kontrollrapport, och vid behov ett beslut, utifrån kravet i artikel 9 i (EG) 882/2004. Kontrollrapporten/beslutet är i de flesta fall en allmän och offentlig handling. Till varje nämndssammanträde upprättas en lista över de delegationsbeslut som enheten fattat. Visare upprättar enheten en gång om året en sammanställning över kontrollen och erfarenheter från denna. Rapporten blir offentlig i och med att den redovisas för nämnden. 7 Sanktioner åtgärder vid bristande efterlevnad De juridiska befogenheterna för att vidta åtgärder vid bristande efterlevnad finns bl a i artikel 54 (EG) 882/2004. Denna anger att om den behöriga myndigheten konstaterar bristande efterlevnad ska den vidta åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen. När den behöriga myndigheten beslutar vilken åtgärd som ska vidtas ska den ta hänsyn till den bristande efterlevnadens art och om företagaren tidigare visat prov på bristande efterlevnad. Ytterligare åtgärder som kontrollmyndigheten kan vidta anges i Livsmedelslagen. Exempel på åtgärder som kontrollmyndigheten har möjlighet att vidta är föreläggande, förbud, begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden, beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras samt tillfälligt eller permanent återkalla anläggningars godkännande. Möjlighet finns att kombinera med vite. Inom myndigheten regleras juridiska befogenheter med delegationsordning (för aktuell delegationsordning, se pärm Offentlig livsmedelskotnroll för innevarande år samt G:\_Miljö & 15

16 Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\2 Delegationsordning). För att kontroll ska kunna utföras effektivt har myndigheten långtgående delegation. Rutiner finns för att vidta sanktioner (för aktuella rutiner, se pärm Offentlig livsmedelskontroll för innevarande år samt under G:\_Miljö & Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\5 Rutiner). Dessa utgår från Livsmedelsverkets vägledning om sanktioner. I myndighetens administrativa system finns mallar för beslut. Det finns också beslutsblanketter som kontrollpersonalen tar med ut på plats, för att omedelbara åtgärder ska kunna vidtas när så krävs. Utifrån nämnda rutin för hantering av sanktioner framgår bl a att om företagaren inte på frivillig basis åtgärdar bristerna, inte åtgärdar dem inom acceptabel tid eller om det inte är klargjort att företagaren verkligen kommer att åtgärda bristerna så ska myndigheten vidta åtgärder och fatta beslut om sanktion. Denna ska väljas utifrån bristens betydelse/allvarlighetsgrad. 8 Uppföljning och utvärdering av kontrollen 8.1 Uppföljning Resultat från varje besök noteras per kontrollområde i excel-ark för respektive år (pärm Offentlig livsmedelskontroll för respektive år och G:\_Miljö & Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\7 Handlingsplan, resultat och utvärdering). Resultaten sammanställs grafiskt och i procenttal för att presenteras för ledning, nämnd och allmänhet. Utifrån föregående års resultat planeras nästa års kontroll, vilket är en förutsättning för att kontrollen ska vara riskbaserad och ändamålsenlig (i enlighet med (EG) 882/2004). 8.2 Revisioner Enligt (EG) 882/2004 ska de behöriga myndigheterna utföra interna revisioner eller låta utföra externa revisioner och ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de uppfyller målen i förordningen. Länsstyrelsen utför extern revision av kommunens livsmedelkontroll regelbundet, senast under De avvikelser som framkom vid revisionen har till största delen åtgärdats under Intern revision av rutiner sker årligen. Diskussioner finns om att inleda samarbete med annan kommun för att revidera varandras kontrollplaner, rutiner, verksamhetsplanering mm. 8.3 Utvärdering System för att följa upp effektivitet, rättsäkerhet och ändamålsenlighet ska tas fram under 2011 (validering av styrdokumnet och verifiering av att verksamheten följer styrdokumenten). Nya nyckeltal fram tas under Varje kontrollprojekt utvärderas efter avslut och sammanställs i en rapport som återfinns i pärmen Offentlig livsmedelskontroll för respektive år samt under G:\_Miljö & Bygg\Miljö (samh_miljo)\livsmedel\7 Handlingsplan, resultat och utvärdering. Både upplägg och resultat 16

17 utvärderas, för att dels användas som underlag till att avgöra om projektet bör följas upp eller upprepas ett annat år och dels för att då ge lite guidning i hur en sådan uppföljning bör läggas upp. 9 Beredskap Vid en kris gäller tre grundprinciper: Ansvarsprincipen - Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också under en krissituation. Likhetsprincipen - Under en kris ska samhällsfunktioner så långt som det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Närhetsprincipen - En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga och regionala insatser. Tranemo Kommuns beredskapsplan återfinns hos kommunens säkerhetssamordnare. Tillgång till laboratorietjänster beskrivs under avsnitt 6.4 i kontrollplanen. 9.1 RASFF Rapid Alert System for Food and Feed RASFF är EU:s system för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan utgöra en risk för människors hälsa. Alla behöriga myndigheter i livsmedelskontrollen har skyldighet att göra och följa upp notifieringar. 10 Flerårig nationell kontrollplan I Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd sker. Kontrollplanen finns bl.a. på Livsmedelsverkets webbplats 17

18 11 Bilaga Behovsutredning och prioritering antal à timmar behov timmar prio debiteras normal kontroll befintliga anläggningar 600,0 480,0 nya anläggnignar 50,0 50,0 registrering 10,0 1,0 10,0 10,0 godkännanden 1,0 16,0 16,0 16,0 uppföljning av bristande efterlevnad 50,0 50,0 befogade klagomål/matförgiftningar 2,0 20,0 40,0 40,0 766,0 646,0 debiteras ej men ska täckas av årsavgift ledning, styrning, uppföljning 25,0 25,0 planering och uppföljning taxa, budget, behovsutredning, kontrollplan, handlingsplan 60,0 60,0 kvalitetsarbete rutiner 20,0 20,0 blanketter 10,0 10,0 mallar 10,0 10,0 interna möten miljömöten, APT mm 1,5 100,0 150,0 120,0 externa möten, samverkan sjuhärad 1,5 20,0 30,0 24,0 länet 1,5 20,0 30,0 24,0 E-reg 60,0 60,0 övrig samverkan 1,5 20,0 30,0 24,0 nämnd och beredning dragning av ärenden, information 20,0 20,0 projekt, planering o sammanställning PIK-projekt 20,0 20,0 övriga externa projekt 20,0 20,0 kompetensutveckling utbildningar, konferenser 1,5 60,0 90,0 72,0 intern kompetensutveckling och studiebesök 1,5 40,0 60,0 48,0 rapportering till livsmedelsverket 10,0 10,0 remisser SLV 2,0 15,0 30,0 30,0 externa revisioner (SLV, länstyrelsen) 10,0 10,0 riskklassificering och beslut om årsavgifter 50,0 0,5 25,0 25,0 restid 255,3 0,5 127,7 85,1 sanktionsbeslut 10,0 3,0 30,0 30,0 administration allmän (registerhållning, arkivvård etc) 20,0 20,0 fakturering 20,0 20,0 907,7 787,1 anslagsfinansierat remisser bygglov, serveringstillstånd etc 5,0 2,0 10,0 10,0 obefogade klagomål/matförgiftnignar 2,0 10,0 20,0 20,0 allmän rådgivning och information allmänt 40,0 40,0 hemsida, informaionsmaterial 20,0 20,0 överklagningsärenden 5,0 2,0 10,0 10,0 100,0 100,0 summa 1773,7 1533,1 18

19 12 Bilaga Registerförda livsmedelsverksamheter i Tranemo kommun Anläggning Riskklass Kontrolltimmar Anläggning Riskklass Kontrolltimmar Ambjörnarpsskolan 2 12 Västergårdens förskola 3 6 Campino 3 12 Åsalyckan 3 6 Dalstorpsskolan 2 12 Café Stenen 4 4 Glimringe 2 12 Café Tranäng 4 4 Gudarpsgården 2 12 Dalstorp 4 4 Hjälmå 2 12 Fiskbilen 4 4 Hotellet 3 12 Församlingshemmet 3 4 Limmaredsskolan 2 12 Glimringe grp 4 4 Länghemsskolan 2 12 Grimsås 4 4 Midway 3 12 Ishallen, Nittorp 5 4 Pangea 3 12 Limamreds B&B ny 4 4 Parkhagen 2 12 Ljungsarp 4 4 Resurscentrum 2 12 Ljungsnäs 3 4 Sjötoftaskolan 2 12 Länghem 4 4 Solbacken 2 12 Nittorp 4 4 Solhagen 2 12 Personalcafeterian 4 4 Tranan 3 12 Personalcafeterian 4 4 Tranängsskolan 2 12 Solrosen 4 4 ICA Kvantum 3 10 Tunnbrödsstugan 5 4 B&S Gatukök 3 8 Tåstarp 4 4 Byakrogen 3 8 Willys 4 4 Fiket 3 8 Violen 4 4 Fyrklövern 3 8 Auktionshallen 5 2 Hofsnäs 3 8 Fyndlagret 5 2 ICA Everta 3 8 Grimsås Livs 5 2 ICA Mathyttan 3 8 Hjälmå 5 2 ICA Nära Länghem 3 8 Hofsnäs dricksvatten 5 2 Lejma lantbruk 3 8 Hulared 5 2 Morätten 3 8 Jim Prylar 5 2 Nexans 3 8 Lars Götharsson 5 2 Restaurang 1740 (Ardagh) 3 8 Ljungsarps SMU 5 2 Sjötofta fritid 3 8 Mandel John 5 2 Skogsduvan 3 8 Mandel Sandra 5 2 Torpa 3 8 Mandel Ulla 5 2 Tropic 3 8 Nydéns 5 2 Tussilago 3 8 Prästgården i Länghem :ans grill 3 6 sim- och idrottshallen 5 2 Bikupans förskola 3 6 Sjötofta 5 2 Björkhagen 3 6 Sten Strömquist 5 2 Grimsåsskolan 3 6 Säteriet 5 2 Ljungsarpsskolan 3 6 Thola 5 2 Länghems pizzeria 3 6 Tindra 5 2 Lövkulla 3 6 Ölsremma 5 2 Medborgarhusets kök 3 6 Ambjörnar UV 5 1 Regnbågen 3 6 Apoteket 5 1 Rönnhagen 3 6 Massagerummet (Hunnabo 21) 5 1 Solveig 4 6 Månstad UV 5 1 Sörgården 3 6 Tunnbrödsstugan (markn) 5 1 Tranemogrillen 3 6 Ölsremma UV 5 1 Wärdshuset

Kontrollplan för offentlig kontroll av

Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel 2011-2013 1 (14) 2011-06-14 2011 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING...3 2. DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2018

Kontrollplan för 2016-2018 Kontrollplan för 2016-2018 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning. Operativ kontrollmyndighet är Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun.

Läs mer

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Styrdokument, plan Miljö- och häloskyddskontoret 2015-10-14 Ghazi Alhindawi 08-590974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2015:93 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Nivå:

Läs mer

Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel. Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun

Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel. Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen... 4 2.1 Övergripande

Läs mer

KONTROLLPLAN för den offentliga livsmedelskontrollen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017

KONTROLLPLAN för den offentliga livsmedelskontrollen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 KONTROLLPLAN för den offentliga livsmedelskontrollen Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 Kontrollplan för den offentliga livsmedelskontrollen 2017 Antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-11-08 Miljö-

Läs mer

FÖRSLAG KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL i Bräcke och Ånge kommuner

FÖRSLAG KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL i Bräcke och Ånge kommuner FÖRSLAG KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL i Bräcke och Ånge kommuner 2017-2019 Sammanfattning Mål för den offentliga kontrollen Ansvarsfördelning inom kontrollområdet Samordning Befogenheter och resurser

Läs mer

Kontrollplan för 2014-2017

Kontrollplan för 2014-2017 2014-01-20 Förslag till kontrollplan livsmedel Alingsås 1 Kontrollplan för 2014-2017 Kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar i Alingsås Kommun samt därtill hörande myndighetsutövning.

Läs mer

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr: MN14/30 Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Kontrollplan 2/13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga

Läs mer

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten Bilaga 1 2015-11-20 Miljöenheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Livsmedelslagstiftningens syfte... 3 3 Kontroll av livsmedelsanläggningar... 4 4 Personal och tid för livsmedelskontroll... 4 5

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollmyndighet: Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun Innehåll Kontrollplan... 1 Kontrollområde:... 1 Kontrollmyndighet:...

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 127 1(5) Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen 2(5)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utvecklingsnämnden 2013-02-26 12 Sida Un 10 Dnr 17/2013 460 Kontrollplan för livsmedelskontroll år 2013-2015 Utvecklingsutskottets beslut Förslag till utvecklingsnämnden

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2011 Kontrollplan Kontrollområde: Livsmedel Verksamhetsår: 2011 Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för livsmedelskontroll Antagen: KF 271/2009 Taxa för livsmedelskontroll Senast indexreglerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden 263/2012, att gälla fr o m 2013-01-01. 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna taxa gäller avgifter för

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2015

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2015 Styrdokument, plan Miljö- och hälso-skyddskontoret 2014-11-14 Ghazi Alhindawi 08-590 974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2014:99 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2011:12 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Kommunfullmäktiges beslut den 12 december

Läs mer

Taxa inom livsmedelsområdet

Taxa inom livsmedelsområdet Taxa inom livsmedelsområdet Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2012-01-30 Töreboda kommun 2011-12-12 Gullspångs kommun 2012-01-12 Datum: 2012-02-10 Sida: 2 (6)

Läs mer

Kontrollplan 2015. Kontrollområde: LIVSMEDEL. Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning...

Kontrollplan 2015. Kontrollområde: LIVSMEDEL. Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning... Kontrollplan 2015 Kontrollområde: LIVSMEDEL Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Mål för den offentliga kontrollen... 3 3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet...

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Falkenbergs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804),

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Antagen av kommunfullmäktige 119/2015 att gälla från den 1 januari 2016 att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 99/2014 upphör att gälla från samma

Läs mer

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter antagen av kommunfullmäktige 2011-12-12, 183 Gäller från 2012-01-01 Inledande

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 2/6 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Ändringslogg

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 1(5) 2014-09-15 Dnr 2014.2783.1 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder Av 3 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att

Läs mer

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Ärenden 5 Motionssvar angående marknadsföring under sportlovsveckor (Dnr: KS 11/226) 6 Ny taxa för livsmedelskontroll (Dnr: KS 11/301) 7 Kulturplan för Ånge kommun

Läs mer

MN16/31. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter Antagen av Miljönämnden

MN16/31. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter Antagen av Miljönämnden MN16/31 Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2017 Antagen av Miljönämnden 2016-11-28 Kontrollplan 2/15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen... 3 2.1

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/295 406 KFS 2015:16 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelsoch foderlagstiftningen (Antagen av kommunfullmäktige den 26 oktober 2015) (Gäller

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Gäller from 2016-01-01 Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18 2 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Årlig kontrollplan 2015

Årlig kontrollplan 2015 Version 2015-01-21 Årlig kontrollplan 2015 Kontrollområde: Offentlig livsmedelskontroll Kontrollmyndighet: miljö- och bygglovsnämnden, Sunne kommun Antagen av miljö- och bygglovsnämnden Mbn 1, 2015-01-21

Läs mer

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret TAXA För offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress:

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel TAXA för Vansbro kommuns offentliga kontroll av Livsmedel Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF 131 Diarienummer KS 2014/628 Taxa för Vansbro

Läs mer

Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll. Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11

Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll. Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11 Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11 1. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen...

Läs mer

Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan

Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan Länsveterinärenheten Kontrollen i livsmedelskedjan Den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan från jord till bord omfattar Kontroll av växtskadegörare

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Miljökontoret Taxa för livsmedelskontroll 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, att gälla från 2017-01-01 Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen - 2017 Taxan är fastställd

Läs mer

Åtgärdsplan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun

Åtgärdsplan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun Tjänsteutlåtande 1(6) Sandra Wargclou 2015-09-17 Dnr: MHN 2014-000605.47 splan för revision av livsmedelskontrollen i Danderyds kommun Ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde den 11 november

Läs mer

Kontrollplan för Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar

Kontrollplan för Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollplan för 2015-2018 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollmyndighet: Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun Innehåll Kontrollplan... 1 Kontrollområde:... 1 Kontrollmyndighet:...

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område MILJÖNÄMNDEN Bilaga SID 1(5) Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden i Helsingborgs kostnader för

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 12 (41) 135 TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN INOM LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2013-305-406 Miljönämnden för mellersta Bohuslän,

Läs mer

Taxa för Partille kommuns prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdet

Taxa för Partille kommuns prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdet PARTILLE KOMMUN 2015-10-01 T Samhälisbyggnadskontoret ART LL[Z LON1r.iL 2016 01 0 5 Taxa för Partille kommuns prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdet Taxa fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2016-09-21 2016-4612 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 september 2016 Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Läs mer

Kontrollplan för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2017 Samhällsbyggnadsnämnden

Kontrollplan för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Kontrollplan för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Datum 2016-12-01 Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-14, SBN 208 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2.

Läs mer

Kontrollplan för år 2011-2014 Reviderad för år 2012

Kontrollplan för år 2011-2014 Reviderad för år 2012 2012-05-15 Miljöinspektör Jonas Andermyr, 040-42 51 64 Anna Moldovani Kontrollplan Diarienr: 2012/0522 Kontrollplan för år 2011-2014 Reviderad för år 2012 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar

Läs mer

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Innehåll Inledning... 2 Effektiv kontroll att nå avsedd effekt med

Läs mer

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Helena Hamvall Malin Liss-Lundeberg Lis Ryberg Samhällsbyggnad - Tillsynsavdelningen Informationsträffens innehåll 0 Resultat från livsmedelskontrollen

Läs mer

Samverkan. Olika men ändå lika

Samverkan. Olika men ändå lika Samverkan Olika men ändå lika 2016-10-06 Sveriges kontrollorganisation 1. Livsmedelsverket 2. 21 länsstyrelser 3. Ca 250 kommunala myndigheter 4. Generalläkaren 5. Kontrollorgan 90 000 anläggningar! Ta

Läs mer

Guide till målen för livsmedelskontrollen

Guide till målen för livsmedelskontrollen Guide till målen för livsmedelskontrollen Guide till målen för livsmedelskontrollen Vad innebär målen, vad förväntas din myndighet göra och hur följs målen upp? Inledning I Sveriges fleråriga kontrollplan

Läs mer

EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet?

EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet? EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet? FAH september 2010 Nils Alesund 08-452 75 98 Food and Veterinary Office, FVO FVO är EUs kontrollmyndighet med uppgift att genom

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Bilaga till MYN:s XX.2014 Dnr 2014.MY0878 Kontrollplan

Bilaga till MYN:s XX.2014 Dnr 2014.MY0878 Kontrollplan Bilaga till MYN:s XX.2014 Dnr 2014.MY0878 Kontrollplan Livsmedelskontroll 2014 Myndighetsnämnden i Nybro kommun 1 1. Innehåll INNEHÅLL... 2 1 SAMMANFATTNING... 4 2 MÅL FÖR DEN OFFENTLIGA KONTROLLEN...

Läs mer

Kontrollhandbok planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. Verksamhetsstyrning för en effektiv kontroll

Kontrollhandbok planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. Verksamhetsstyrning för en effektiv kontroll Kontrollhandbok planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll Verksamhetsstyrning för en effektiv kontroll Innehåll Inledning... 2 Om verksamhetsstyrning... 3 Verksamhetsstyrningens roll i kontrollsystemet

Läs mer

Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll

Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll Revision i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004, artikel 4.6 samt Regeringens regleringsbrev. Preliminär rapport X Slutrapport

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

) BYGGOCHMIUÖ ' Ä SALA-HEBY

) BYGGOCHMIUÖ ' Ä SALA-HEBY EE ) BYGGOCHMIUÖ ' Ä SALA-HEBY MILJÖENHBTEN Magnus Gunnarsson 20l 6-09-l 6 DDb: Adm BILAGABMN2016/82/1 1(2) Dnr: 20l6.l565 Bygg- och miljönämnden Revidering av Taxa för offentlig livsmedelskontroll enligt

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet

Regler för livsmedelsverksamhet Foto: Ines Martinez Regler för livsmedelsverksamhet Ett informationshäfte för dig som driver, ska starta eller överta en livsmedelsverksamhet En livsmedelsverksamhet kan vara allt ifrån en stor industri

Läs mer

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen BILAGA 2006-09-14 1 (5) Avdelningen för juridik Staffan Wikell Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen Frågor om godkännande och registrering av

Läs mer

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad Miljöförvaltningen 2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Ni

Läs mer

Ändrad risk-/erfarenhetsklass och årlig avgift för livsmedelskontroll

Ändrad risk-/erfarenhetsklass och årlig avgift för livsmedelskontroll ECOS-mall 18a_LI_årligavg_nivåhöjn.doc - Version 2013-12-20 Beslut Dnr: 2014-000844 Objekt: 45175 Sida 1 (3) 2014-01-21 Handläggare Imran Salifu 08-508 28 731 imran.salifu@stockholm.se Panini Trading AB

Läs mer

KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDEL 2013-2015 ARVIKA KOMMUN

KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDEL 2013-2015 ARVIKA KOMMUN KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDEL 2013-2015 ARVIKA KOMMUN Arvika kommun 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 vx E-post: arvika.kommun@arvika.se Org.nr:

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter

Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter Grästorps kommun Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter Dnr 190/2015 Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Kontrollplan för livsmedelskontrollen i Strängnäs kommun Nämnden för hållbart samhälle. Antagen av NHS

Kontrollplan för livsmedelskontrollen i Strängnäs kommun Nämnden för hållbart samhälle. Antagen av NHS Kontrollplan för livsmedelskontrollen i 2014 Nämnden för hållbart samhälle Antagen av NHS 2014-02-04 2 Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2014 1. Sammanfattning Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMM UN KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN FÖR MILJÖENHETEN 2014

STAFFANSTORPS KOMM UN KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN FÖR MILJÖENHETEN 2014 STAFFANSTORPS KOMM UN KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN FÖR MILJÖENHETEN 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Miljökvalitetsmål 3. Kvalitetsarbete 4. Uppföljning av kontroll- och tillsynsplan 5. Vad är tillsyn

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag,

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen - Nordisk tillsynskonferens 7-8 februari 2017 Leo Jager, teamchef Handel och myndighetssamverkan Santépaketet: nya EU-regler om offentlig kontroll av bl.a. livsmedel

Läs mer

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-09-14 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/297 203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll;

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2012

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2012 Rapport 23-2013 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2012 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth LIVSMEDELS

Läs mer

Utveckling, brister och åtgärdsförslag

Utveckling, brister och åtgärdsförslag LIVSMEDELSVERKET RAPPORT 1 (10) Dnr 2015/08036 en Utveckling, brister och åtgärdsförslag LIVSMEDELSVERKET RAPPORT 2 (10) Sammanfattning Livsmedelsverket har i uppdrag att årligen lämna en redovisning till

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Livsmedelsverksamhet anmälan om registrering

Livsmedelsverksamhet anmälan om registrering Livsmedelsverksamhet anmälan om registrering Vanliga frågor och svar Fråga 1: Behövs verkligen en registrering? Företaget säljer ju så lite. Svar: Ibland är det svårt att avgöra om en verksamhet är ett

Läs mer

Rapport 2013:28. Uppföljning av taxa för miljöbalkstillsyn

Rapport 2013:28. Uppföljning av taxa för miljöbalkstillsyn Rapport 23:28 Uppföljning av taxa för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll Rapportnr: 23:28 ISSN: 43-68X Rapportansvariga: Carina Nyhammer och Gudrun Törnström, miljöskyddsenheten, samt Christina Åkerman,

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

Livsmedelskontroll 2015 2016 1

Livsmedelskontroll 2015 2016 1 Livsmedelskontroll 2015 2016 1 Välkomna! Miljöavdelningens livsmedelspersonal 2016: Thinh Vo (inspektör) Emma Boström (inspektör t.o.m. augusti) Malin Liss Lundeberg (inspektör fr.o.m. april) Lis Ryberg

Läs mer

Kontroll av mindre dricksvattenanläggningar i Uddevalla kommun 2013

Kontroll av mindre dricksvattenanläggningar i Uddevalla kommun 2013 Sprintrapport 2013 1 (5) Kontroll av mindre dricksvattenanläggningar i Uddevalla kommun 2013 Sammanfattning Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter ska tillämpas på vattenverk som tillhandahåller 10

Läs mer