Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt"

Transkript

1 Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt

2 Innehåll Inledning... 2 Effektiv kontroll att nå avsedd effekt med kontroll... 3 Att styra, planera och följa upp kontrollverksamhet... 5 Avsedd effekt av offentlig kontroll av livsmedel... 7 Förutsättningar för att hitta befintliga avvikelser hos livsmedelsföretag... 8 Förutsättningar för att förmå företagare att åtgärda avvikelser Exempel på hur kontrollens effekt kan verifieras hos enskilda myndigheter Verifiering av kontrollens effekt på nationell nivå Bilaga. Aktuella dokument... 17

3 Inledning Myndigheter är skyldiga att verifiera att den offentliga kontroll de utför är effektiv 1. Detta dokument är en fördjupningsdel till kontrollhandbok Planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll och syftar till att klargöra de krav som finns i kontrollförordningen på verifiering samt att visa hur myndigheter kan verifiera effekten av sin kontroll. Verifiering av att kontrollen har avsedd effekt behöver utföras på olika nivåer Planstadiet - för att klargöra att planen följer lagstiftningen. Genomförandestadiet - för att verifiera att planer och instruktioner följs. Utvärdering - för att bedöma utfallet av verksamheten, till exempel om uppsatta mål har nåtts. Förbättringar - att resultat av utvärderingen tas hänsyn till och används för utveckling av verksamheten. I denna fördjupningsdel berörs samtliga nivåer. Särskilt beskrivs verifiering av den offentliga kontrollens effekt och hur kraven på detta tolkas. Det ges även flera praktiska exempel på hur verifiering av kontrollverksamhetens funktion kan genomföras för att uppfylla lagstiftningens krav. 1 Artikel 8.3 förordning (EG) nr 882/2004, den så kallade kontrollförordningen. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollen 2

4 Effektiv kontroll att nå avsedd effekt med kontroll I förordning (EG) nr 882/2004, kontrollförordningen, definieras verifiering som kontroll av om specificerade krav har uppfyllts, genom undersökning och bedömning av sakligt underlag. I den svenska översättningen av kontrollförordningen står det i artikel 8.3 att myndigheter ska ha inrättat förfaranden för att verifiera att deras kontroll är effektiv. I kontrollförordningens engelska version står det att kravet på myndigheter är att verify the effectiveness of official controls. Engelskans effective betyder att kontrollen ska ha avsedd effekt. Den svenska översättningen effektiv syftar alltså i detta sammanhang inte på resurseffektiv (vilket skulle motsvaras av efficient), utan på att den offentliga kontrollen ska ha en avsedd effekt. Att kontrollverksamheten ska vara resurseffektiv är också basalt, annars blir kontrollerna sannolikt inte utförda tillräckligt ofta och med tillräcklig kompetens, vilket i sin tur är en förutsättning för att kontrollen ska kunna ha effekt. Generellt gäller naturligtvis också att för verksamheter inom offentlig förvaltning finns krav och förväntningar på att resurserna används på ett ändamålsenligt vis. Nationella mål för livsmedelskontrollen I Sverige finns en flerårig nationell kontrollplan för kontrollen i livsmedelskedjan 2. De mål som fastslagits i planen är i de flesta fall generella och gäller för alla myndigheter som utför livsmedelskontroll. Till exempel är det övergripande målet för livsmedelskontrollen i Sverige att konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och en god grund för val av produkt. Utöver de gemensamma målen bör varje enskild myndighet sätta upp egna mål utifrån lagstiftningen samt de behov, utfall och förbättringar som är mest angelägna för den egna verksamheten. 2 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan , FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollen 3

5 Vilken påverkan kan myndighetens kontroll ha? Det är inte bara kontrollmyndigheterna som påverkar om och hur det övergripande målet att konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och en god grund för val av produkt uppfylls. Det är företagarnas ansvar att se till att deras produkter är säkra och att produkterna uppfyller kraven på redlighet. De har därmed en stor påverkan på målet. Flera andra faktorer påverkar också hur väl målet i den nationella kontrollplanen uppnås, bland annat konsumenters beteende, trender, miljöfaktorer samt politiska och ekonomiska faktorer. Två exempel på mätetal som speglar måluppfyllelse av detta övergripande mål är: antal livsmedels- eller dricksvattenorsakade sjukdomsfall konsumenters förtroende för livsmedel och livsmedelskontrollen Det går inte att mäta exakt hur stor inverkan kontrollen har på det övergripande målet, eftersom resultatet är beroende av flera andra faktorer. Kontrollmyndigheten bidrar till att uppnå det övergripande målet genom att utförs sitt kontrolluppdrag på bästa vis, nämligen att: Upptäcka avvikelser 3 hos livsmedelsföretagarna och Förmå företagaren att åtgärda avvikelserna inom rimlig tid efter påvisandet. 3 Benämningen avvikelse används i detta dokument i betydelsen bristande efterlevnad. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollen 4

6 Att styra, planera och följa upp kontrollverksamhet För att kunna utvärdera och följa upp en verksamhets resultat och effekter krävs tydliga mål och en plan för hur målen ska nås. En plan tas fram för hur kontrollen ska genomföras så att målen nås. Vid lämplig tidpunkt under året kan myndigheten verifiera att planen följts, målen har nåtts och lagstiftningskraven är uppfyllda (resultat och effekt). Att planen följs är lämpligt att följa upp månadsvis eller oftare, för att uppmärksamma eventuella problem i tid och kunna bedöma vilka insatser som behöver göras. Verksamheten hos enskilda myndigheter bör planeras långsiktigt Myndighetens plan för kontrollen bör vara flerårig och omfatta samtliga anläggningars kontroll under den aktuella perioden. I planen bör kontrollens inriktning vid respektive kontrollbesök definieras så att alla relevanta krav täcks in under perioden. Planen behöver följas upp regelbundet och med sådan frekvens att man snabbt upptäcker om planen följs eller inte. På så vis hinner myndigheten vidta åtgärder i de fall planen inte följs. Arbetet med planering, genomförande, utvärdering och förbättring kan illustreras genom det så kallade förbättringshjulet (Figur 1). Hjulet tydliggör hur de olika delarna hänger ihop och hur ständiga förbättringar av verksamheten kan genomföras genom att kommande planering baseras på tidigare utfall och erfarenheter. Hänsyn ska också tas till eventuella nya förutsättningar som påverkar kommande prioriteringar. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollen 5

7 ACT PLAN CHECK DO Figur 1. Förbättringshjul som schematiskt illustrerar arbete för ständiga förbättringar av verksamheten. Planering av kontrollen, inklusive åtgärder för att förbättra kontrollen. Planen ska syfta till att nå uppsatta mål. Genomförande av det som planerats och med rätt metoder, för att hitta eventuella avvikelser hos företagarna. Vidta åtgärder vid behov så att företagarna åtgärdar avvikelserna. Utvärdering genom uppföljning och revision Utvärderingsinsatser kan göras i form av olika typer av myndighetsintern uppföljning, gärna i kombination med extern revision. Det som ska utvärderas är bland annat om planen för genomförande av offentlig kontroll följts, att dokumenterade arbetssätt använts och att rapporter och andra upprättade handlingar håller en god kvalitet. Även frågor som Var planen ändamålsenlig och realistisk? och Blir kontrollen effektiv om instruktionerna följs? bör ställas. Se praktiska exempel på hur verifiering av kontrollens effekt kan utföras i avsnittet Exempel på hur kontrollens effekt kan verifieras hos enskilda myndigheter. Förbättring av verksamheten Myndigheten är skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till brister som påvisas vid revisioner av myndighetens verksamhet eller vid de interna uppföljningarna. I förbättringsarbetet bör även hänsyn tas till nya faror, ny lagstiftning och eventuella andra nya förutsättningar från omvärlden, som kan påverka kontrollens inriktning. Nya mål kan sättas som syftar till att förbättra verksamheten där utvärderingssteget har visat att det behövs. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollen 6

8 Avsedd effekt av offentlig kontroll av livsmedel Syftet med offentlig kontroll 4 av livsmedelsföretagare är att kontrollera efterlevnaden av bestämmelser som syftar till att: Förhindra, undanröja eller till godtagbara nivåer minska riskerna för människor och djur direkt eller via miljön och Säkerställa god sed inom handeln med foder och livsmedel och skydda konsumenternas intressen, inbegripet märkning av foder och livsmedel samt andra typer av konsumentinformation. Den effekt som livsmedelskontrollen ska sträva efter är, med andra ord: 1) att upptäcka förekommande avvikelser som kan orsaka hälsofara eller bristande redlighet, samt 2) att förmå företagarna att åtgärda dessa avvikelser inom rimlig tid. Vad som är rimlig tid måste bedömas beroende på hur allvarlig bristen är. Allvarlighetsgraden påverkar också val av sanktion, om sådan behöver användas. Hur kan myndigheter verifiera att deras livsmedelskontroll har avsedd effekt? Det är svårt att hitta ett kvantitativt mätbart sätt att verifiera att kontrollen har avsedd effekt. I stället behövs en sammanvägning av ett antal bedömningspunkter, som tillsammans ger en bild av hur kontrollen fungerar, både rörande myndighetsinterna förutsättningar men också i samspelet med livsmedelsföretagarna. 4 Artikel 1 förordning (EG) nr 882/2004. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollen 7

9 Förutsättningar för att hitta befintliga avvikelser hos livsmedelsföretag För att utföra kontroll och hitta de brister som eventuellt föreligger, behöver inspektören kunna bedöma när ett tillvägagångssätt eller ett visst förhållande inte kan anses uppnå kraven i lagstiftningen. Det är lika viktigt att kunna bedöma när det inte föreligger någon avvikelse, det vill säga när olika krav i lagstiftningen uppfylls. Gör företagaren tillräckligt för att uppfylla lagstiftningens krav, så ska kontrollen inte heller resultera i någon noterad avvikelse. En kontroll som ställer fel krav är inte effektiv och rättssäker. Det finns ett antal grundläggande förutsättningar som avgör hur väl kontrollmyndigheten kommer att lyckas i sitt uppdrag att hitta de befintliga avvikelser som kan finnas vid en livsmedelsanläggning. Uppdaterat register och instruktioner Varje kontrollmyndighet ska ha ett uppdaterat register över sina kontrollobjekt och tilldelat anläggningarna en risk- och erfarenhetsklass samt en årlig kontrolltid. Myndigheten ska också ha dokumenterade och uppdaterade instruktioner för sin personal. Bemanning, lämpliga lokaler och finansiering En tillräcklig bemanning för livsmedelskontrollen, baserat på en behovsinventering, är nödvändig. Lämpliga lokaler och utrustning, administrativt stöd och inte minst tillräcklig finansiering av den offentliga kontrollen, behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt vis. Planering och riskbaserad prioritering Kontrollen ska planeras och utföras på ett riskbaserat sätt, det vill säga så att resurserna läggs där de gör störst nytta. Planeringen av kontroll bör göras både för flera år framåt och nedbrutet för varje år. Fördelningen av kontrollinsatser ska baseras på hur stor risk de olika anläggningarna för med sig, företagarnas tidigare förmåga att följa lagstiftningen och vilka lagstiftningskrav som är relevanta att kontrollera. Vid årsplaneringen ska eventuella nya faror eller omständigheter beaktas, som kan göra att omprioritering av kontrollen behöver göras för att den ska ge mest nytta. Oförutsedda händelser kan medföra att avsteg från planeringen behöver göras, men med täta avstämningar mot hur planen följs så kan åtgärder snabbt FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollen 8

10 sättas in för att se till att kontrollmyndigheten följer den upprättade planen. Dokumentation av hur eventuella oförutsedda händelser påverkar prioritering av kontrollinsatser är viktig som underlag till kommande planering. Val av kontrollmetod Den kontrollmetod som ger bäst förutsättningar att hitta eventuella avvikelser inom det område som kontrolleras bör väljas. LÄS MER Läs mer om val av lämplig kontrollmetod i kontrollhandbok Utföra offentlig livsmedelskontroll och artikel 10 i kontrollförordningen. Kontroll utan föranmälan Syftet med kontroll utan föranmälan är givetvis att kontrollen ska ske under förhållanden som är representativa för hur verksamheten bedrivs 5. Hur stor andel av kontrollerna, utöver revisioner, som görs utan föranmälan påverkar förutsättningarna att hitta eventuella brister och är därför intressant att följa upp. Kompetens att bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda Med den typ av målstyrd lagstiftning som reglerar delar av livsmedelsområdet är det viktigt att kunna bedöma olika tillvägagångssätt och förutsättningar och avgöra om de uppfyller kraven i lagstiftningen. För detta behövs bland annat sakkunskap inom livsmedelsområdet, kunskap om lagstiftning som reglerar livsmedelsföretagares verksamhet samt den förvaltningsrättsliga lagstiftning som styr hur kontrollmyndigheter ska och får agera. För att kunna göra korrekta bedömningar av de anläggningar som myndigheten ska kontrollera ställs krav på rätt kompetens. Vilken kompetens som behöver finnas inom myndigheten och på individuell inspektörsnivå behöver inventeras av myndigheten. LÄS MER Kompetensförsörjning i Fördjupningsdel - Kompetens. 5 Artikel 3.2 förordning (EG) nr 882/2004. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollen 9

11 God kommunikation För att kunna bilda sig en uppfattning om hur verksamheten hos kontrollobjektet fungerar och bedöma hur den uppnår lagstiftningens olika krav krävs en god kommunikation med företagarna. LÄS MER Läs mer om samtalsmetodik i Kontrollhandbok Utföra offentlig livsmedelskontroll. Arbetsrotation för att underlätta oberoende kontroll En inspektör som besöker samma anläggning regelbundet kan bli hemmablind och därmed mindre alert. För att motverka detta kan det vara bra att då och då rotera inspektör vid anläggningarna. Vid små myndigheter som kanske endast har en inspektör, kan utbyte eller samarbete med andra kontrollmyndigheter vara bra i detta syfte. Förutsättningar för att förmå företagare att åtgärda avvikelser När avvikelser från lagstiftningen har konstaterats är det företagarens ansvar att åtgärda dessa, men kontrollmyndigheten har också ett ansvar att förmå företagaren att åtgärda avvikelserna. För att klara den uppgiften finns ett antal förutsättningar som måste fungera för myndigheten och dess inspektörer. God kommunikation Kommunikationsförmåga, både muntlig och skriftlig, är grundläggande för att kontrollen ska kunna nå sitt syfte. Företagaren måste förstå vad avvikelsen består i, vad han eller hon förväntas åtgärda och inom vilken tid detta ska ske. System för att följa avvikelser Myndigheten behöver ha ett system där enskilda avvikelser följs från det att de påvisats till att de åtgärdas. Ingen avvikelse ska kunna försvinna i hanteringen utan uppföljning. Systemet behöver inte vara datoriserat, men ska innebära att avvikelser följs upp regelmässigt och inom den tid som har satts upp. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollen 10

12 Kompetens att bedöma olika avvikelsers allvarlighetsgrad Det ska finnas en likvärdig bedömning av vad som är rimlig tid för när olika typer av avvikelser ska ha åtgärdats. Inspektörerna måste ha kompetens att avgöra allvarlighetsgraden av olika typer av avvikelse. Att vidta sanktioner vid behov Myndigheten ska vidta sanktioner när det är nödvändigt för att företagaren ska åtgärda avvikelser inom den tid som myndigheten har bedömt är rimlig. Beslut om vilken typ av sank-tion som vidtas ska baseras på allvarlighetsgraden av avvikelsen och om företagaren tidigare har visat prov på bristande efterlevnad. LÄS MER Läs mer om vidtagande av sanktioner i Livsmedelsverkets vägledning Åtgärder vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen och artikel 54 i kontrollförordningen. Analys av grundorsaken till avvikelsen När en livsmedelsföretagare återkommande har avvikelser i sin verksamhet kan det vara värdefullt att så långt det är möjligt utröna vad orsaken är. Handlar det om bristande kunskap eller en ovilja att följa lagstiftningen? Eller båda i kombination? Beroende på vilket, kan olika åtgärder vidtas för att på bästa sätt förmå företagaren att korrigera sina brister. Myndigheten kan exempelvis hänvisa till branschriktlinjer och andra former av stöd för företagare för att uppnå förbättringar på sikt, detta utöver att hantera de konkreta föreliggande avvikelserna som noteras. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollen 11

13 Exempel på hur kontrollens effekt kan verifieras hos enskilda myndigheter Ledningen för varje kontrollmyndighet ansvarar för att se till att deras verksamhet motsvarar de krav som ställs på dem. Kraven, och vägledningar till hur kraven uppnås, finns i de dokument som listas i bilaga A. Här följer att antal exempel på frågor som kan ställas för att utvärdera verksamheten och som tillsammans kan användas för att verifiera att kontrollen har avsedd effekt. Granska de myndighetsinterna målen Är målen satta så att kraven på myndigheter i kontrollförordningen och de nationella målen för kontrollen i livsmedelskedjan speglas? Hur följs målen upp? Vilka åtgärder vidtas om målen inte uppnås? Genomför ledningen för myndigheten regelbundet uppföljningar av verksamheten i syfte att följa måluppfyllelse och förbättringsbehov? Revideras verksamheten? Granska om kontrollen planeras på ett riskbaserat sätt Är alla anläggningar riskklassificerade? Är kontrollen planerad så att den görs med lämplig frekvens och att relevanta krav i lagstiftningen täcks in? Tar kontrollen hänsyn till de största riskerna för respektive anläggning? Används lämpliga kontrollmetoder som maximerar möjligheten att hitta befintliga avvikelser inom de områden som kontrolleras? FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollen 12

14 Granska uppföljning av kontrollplanen Görs uppföljningarna med sådan frekvens att myndigheten snabbt märker om planen inte följs och åtgärder kan vidtas för att komma ikapp? Får alla anläggningar den kontrolltid som de tilldelats? Granska hantering av avvikelser Finns ett systematiskt arbetssätt för att hålla reda på enskilda avvikelser och deras uppföljning? Är avvikelser åtgärdade inom beslutad tidsram? Om de inte är det, vidtas sanktioner? Finns rutiner för hur sanktioner ska användas? Följs de? Observera att ett systematiskt arbetssätt inte nödvändigtvis behöver innebära att man har ett datoriserat ärendehanteringssystem för ändamålet. Den systematik som efterfrågas innebär att uppföljning av avvikelser sker regelmässigt och inom de tidsramar som myndigheten har satt upp. Granska kompetensförsörjning Ledningen behöver inventera om det finns tillräcklig kompetens 6 inom de områden som behövs för att på ett bra sätt kunna bedöma om myndighetens kontrollobjekt efterlever lagstiftningens krav. Hur tillgodoser myndigheten det kompetensbehov som behövs för att utföra offentlig kontroll? Hur ser myndigheten till att personalen får lämplig utbildning för sina arbetsuppgifter? Hur säkerställer myndigheten att personalen håller sig uppdaterade inom sina respektive kunskapsområden? LÄS MER Läs mer om kompetensförsörjning i Fördjupningsdelen Kompetens. 6 Artikel 6 i kontrollförordningen. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollen 13

15 Granska utförandet av offentlig kontroll på plats vid livsmedelsföretaget Granskning av det praktiska utförandet av kontrollen kan göras genom saminspektion, det vill säga att en kollega eller chef följer med en inspektör och ser hur kontrollen fungerar. I vissa fall har chefen inte sakkunskap att bedöma med vilken kvalitet som inspektionen utförs. Själva utförandet kan delegeras när så är lämpligt, men uppföljning av verksamheten är alltid ledningens ansvar. Frågor att överväga vid saminspektion: Är inspektörens sakkunskap tillräcklig och kontrollmetodiken lämplig? Hittar inspektören de avvikelser som föreligger? Kan inspektören värdera företagets förfaranden och olika förhållanden på ett korrekt sätt, så att avvikelser inte noteras när företaget uppfyller lagstiftningens krav? Följer inspektören befintliga instruktioner? Hur fungerar kommunikationen med företagaren? Inom mindre myndigheter kan samarbete med andra kommuner vara värdefullt vid saminspektioner. Granska kontrollrapporter Är rapporterna begripligt formulerade? Förekommer förtäckta beslut, det vill säga formuleringar i rapporten som av företagaren kan uppfattas som myndighetsbeslut utan att vara det? Används korrekta lagstöd vid påvisande avvikelser? Verkar bedömningen att avvikelse föreligger, samt bedömningen av allvarlighetsgraden, vara rimlig? Bygger bedömningarna på saklig grund? FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollen 14

16 Granska antal funna avvikelser eller fattade beslut per inspektion Om inspektörer inom samma myndighet kontrollerar liknande anläggningar vad avser verksamhetstyp och erfarenhetsklass, borde antalet funna avvikelser och fattade beslut per inspektion inte skilja särskilt mycket mellan olika inspektörer. Ett visst mått på likvärdighet i bedömningar kan därför fås genom att dela antal funna avvikelser eller fattade beslut, med antal inspektioner för varje inspektör och år. Stora skillnader mellan inspektörernas utfall kan tyda på olika bedömningsnivå, att kontrollen inte bedrivs på ett likvärdigt sätt, och bör leda till vidare utredning av orsaken till det. Mäta hur kontrollobjektens lagefterlevnad utvecklas Genom att jämföra antal funna avvikelser, antal extra offentliga kontroller, andel objekt i en viss bransch, erfarenhetsklass eller andra kvantitativa mått på utfall i kontrollen mellan olika år, kan kontrollmyndigheten utvärdera hur företagarnas lagefterlevnad utvecklas. Det är dock ett osäkert mått på kontrollens effekt, eftersom det bland annat förutsätter att kontrollen har helt likvärdiga bedömningar mellan de olika mätperioderna för att utfallet ska vara jämförbart. Det går inte heller att säga i vilken grad en eventuell förbättring av företagarnas förmåga eller vilja att efterleva lagstiftningen beror på kontrollen. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollen 15

17 Verifiering av kontrollens effekt på nationell nivå Verifiering av effekten av den egna verksamheten måste genomföras lokalt av varje enskild myndighet. Det är en förutsättning för att kunna verifiera att Sverige som helhet har offentlig kontroll av livsmedel som har avsedd effekt. Nationellt sköts verifiering av kontrollens effekt främst via de uppgifter som myndigheterna rapporterar in om sin kontroll via myndighetsrapporteringen. Denna rapportering ger en bild av Sveriges livsmedelskontroll. Med hjälp av enkätfrågor och verifierande besök hos myndigheter kan rapporteringen kompletteras om det är något speciellt som behöver undersökas. När Sveriges livsmedelskontroll bedöms så vägs alla myndigheter som utför offentlig kontroll av livsmedel in. Alla myndigheters kontroll bidrar till helheten. Resultat från myndigheternas kontroll beaktas när de nationella målen för kontrollen i livsmedelskedjan fastställs. Det tas hänsyn till om det i vissa kontrollområden eller branscher ofta konstateras bristande efterlevnad. Sådana områden eller branscher kan uppmärksammas särskilt i de nationella målen för livsmedelskontrollen. De samlade resultaten från myndigheternas rapportering av livsmedelskontrollen analyseras av Livsmedelsverket. Analysen är ett verktyg för utveckling av livsmedelskontrollen för alla kontrollmyndigheter. Den ger också viktig information som resulterar i utveckling av Livsmedelsverkets ledning av och stöd till kontrollen, bland annat i syfte att kontrollen ska vara likvärdig. Analyserna och kontrollresultaten sammanfattas i årliga nationella rapporter om livsmedels- och dricksvattenkontrollen och i den årliga rapporten till EUkommissionen om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan. Rapporterna publiceras på Livsmedelsverkets webbplats. Det är viktigt att de inrapporterade uppgifterna är så korrekta som möjligt för att Livsmedelsverkets slutsatser om kontrollen på nationell nivå ska kunna vara tillförlitliga. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollen 16

18 Bilaga. Aktuella dokument Förordning (EG) nr 882/2004 Kontrollförordningen. Huvudsakligen berörs artikel 1, 3, 4, 6, 8, 10, 26, 44 och 54 i denna förordning. Kommissionsbeslut 2006/677/EG Om kriterier för utförande av revisioner enligt (EG) 882/2004. Auditing Effectiveness of Official Control Systems EU-kommissionens kontor för livsmedels- och veterinära frågor (FVO) revisionsnätverks dokument om revision av effekt av offentlig kontroll. (www.livsmedelsverket.se) Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan (NKP) Ny plan för kontrollen i Sveriges livsmedelskedja utkommer årligen och sträcker sig över kommande fyraårsperiod. Årlig rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan Den rapport som sammanställs årligen av Livsmedelsverket i samråd med Jordbruksverket i enlighet med art 44 i (EG) 882/2004. Kommissionsbeslut 2008/654/EG Om medlemsstaternas utarbetande av årlig rapport om den fleråriga nationella kontrollplanen som föreskrivs i (EG) nr 882/2004. Livsmedelsverkets vägledningar till kontrollmyndigheter: -Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollen 17

19 -Livsmedelskontroll i primärproduktionen -Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid -Riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag i primärproduktionen -Åtgärder vid bristande efterlevnad Giltig version av ovanstående dokument kan sökas via Kommissionens vägledningar Kommissionen har gett ut vägledningar för att ge tolkningshjälp till vissa viktiga artiklar i förordningarna. Dessa vägledningar är inte bindande, men visar hur kommissionen har tänkt när förordningstexten arbetades fram. Vägledningarna är avsedda att verka för enhetlig tillämpning inom EU och frånsteg från dessa bör vara väl motiverade. Livsmedelsverkets vägledningar, kontrollhandböcker och andra vägledande dokument ska ses som komplement till kommissionens vägledningar. Giltig version av dessa vägledningar kan sökas via FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollen 18

Guide till målen för livsmedelskontrollen

Guide till målen för livsmedelskontrollen Guide till målen för livsmedelskontrollen Guide till målen för livsmedelskontrollen Vad innebär målen, vad förväntas din myndighet göra och hur följs målen upp? Inledning I Sveriges fleråriga kontrollplan

Läs mer

Samverkan. Olika men ändå lika

Samverkan. Olika men ändå lika Samverkan Olika men ändå lika 2016-10-06 Sveriges kontrollorganisation 1. Livsmedelsverket 2. 21 länsstyrelser 3. Ca 250 kommunala myndigheter 4. Generalläkaren 5. Kontrollorgan 90 000 anläggningar! Ta

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan

Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan Från jord till bord om kontrollen i livsmedelskedjan Länsveterinärenheten Kontrollen i livsmedelskedjan Den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan från jord till bord omfattar Kontroll av växtskadegörare

Läs mer

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten Bilaga 1 2015-11-20 Miljöenheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Livsmedelslagstiftningens syfte... 3 3 Kontroll av livsmedelsanläggningar... 4 4 Personal och tid för livsmedelskontroll... 4 5

Läs mer

Avvikelser Länsmöte vt 2016

Avvikelser Länsmöte vt 2016 Avvikelser Länsmöte vt 2016 Innehåll Återkoppling och rekapitulation Juridik Fara och risk Metodik Fullständig kontrollprocess Planering Förberedelse Genomförande Delge avvikelser Uppföljning/ ytterligare

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2018

Kontrollplan för 2016-2018 Kontrollplan för 2016-2018 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning. Operativ kontrollmyndighet är Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun.

Läs mer

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr: MN14/30. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr: MN14/30 Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2015. Med plan för 2016-2017 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Kontrollplan 2/13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

KONTROLLPLAN för den offentliga livsmedelskontrollen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017

KONTROLLPLAN för den offentliga livsmedelskontrollen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 KONTROLLPLAN för den offentliga livsmedelskontrollen Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 Kontrollplan för den offentliga livsmedelskontrollen 2017 Antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-11-08 Miljö-

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av

Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel 2011-2013 1 (14) 2011-06-14 2011 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING...3 2. DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS

Läs mer

Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel. Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun

Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel. Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun Förslag Kontrollplan 2015-2018 Kontrollområde: Livsmedel Kontrollmyndighet: Miljönämnden, Huddinge kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen... 4 2.1 Övergripande

Läs mer

FÖRSLAG KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL i Bräcke och Ånge kommuner

FÖRSLAG KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL i Bräcke och Ånge kommuner FÖRSLAG KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL i Bräcke och Ånge kommuner 2017-2019 Sammanfattning Mål för den offentliga kontrollen Ansvarsfördelning inom kontrollområdet Samordning Befogenheter och resurser

Läs mer

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Vision för livsmedelskontrollen Professionell livsmedelskontroll för konsumenternas och företagens bästa Gemensamma nationella mål Exempel Mer omfattande kontroll

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll;

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet?

EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet? EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet? FAH september 2010 Nils Alesund 08-452 75 98 Food and Veterinary Office, FVO FVO är EUs kontrollmyndighet med uppgift att genom

Läs mer

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Styrdokument, plan Miljö- och häloskyddskontoret 2015-10-14 Ghazi Alhindawi 08-590974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2015:93 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Nivå:

Läs mer

Omfattning och syfte med General audit (GA) Erfarenheter från GA Exempel på rekommendationer (avvikelser där förbättringar behövs) Åtgärder

Omfattning och syfte med General audit (GA) Erfarenheter från GA Exempel på rekommendationer (avvikelser där förbättringar behövs) Åtgärder 1 Omfattning och syfte med General audit (GA) Erfarenheter från GA Exempel på rekommendationer (avvikelser där förbättringar behövs) Åtgärder Revisioner 2011 Områden för revision Öppningsmöte 14 januari

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016 Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsstyrelsen Bakgrund Länsveterinär vid Länsstyrelsen Skåne sedan 2012. Ansvarsområden: revision av kommunal livsmedelskontroll, överklaganden,

Läs mer

Utveckling, brister och åtgärdsförslag

Utveckling, brister och åtgärdsförslag LIVSMEDELSVERKET RAPPORT 1 (10) Dnr 2015/08036 en Utveckling, brister och åtgärdsförslag LIVSMEDELSVERKET RAPPORT 2 (10) Sammanfattning Livsmedelsverket har i uppdrag att årligen lämna en redovisning till

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje.

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje. 1 Kommentarer angående översättning och innehåll Läsanvisning: Text med kursiv stil är direkt citerat ur rapporten. Allmänt i rapporten Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning

Läs mer

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Helena Hamvall Malin Liss-Lundeberg Lis Ryberg Samhällsbyggnad - Tillsynsavdelningen Informationsträffens innehåll 0 Resultat från livsmedelskontrollen

Läs mer

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2011 Kontrollplan Kontrollområde: Livsmedel Verksamhetsår: 2011 Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. En introduktion

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. En introduktion Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll En introduktion Innehåll Inledning... 3 Offentlig livsmedelskontroll... 5 Grundläggande om att utföra kontroll 5 Den offentliga makten ska utövas under

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Kontrollhandbok planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. Verksamhetsstyrning för en effektiv kontroll

Kontrollhandbok planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. Verksamhetsstyrning för en effektiv kontroll Kontrollhandbok planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll Verksamhetsstyrning för en effektiv kontroll Innehåll Inledning... 2 Om verksamhetsstyrning... 3 Verksamhetsstyrningens roll i kontrollsystemet

Läs mer

Kontroll av information på förpackade livsmedel

Kontroll av information på förpackade livsmedel Rapport Fastställd 2017-xx-xx Kontroll av information på förpackade livsmedel Rapport från länsgemensamt kontrollprojekt 2016 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare 1. Introduktion Denna avtalsbilaga reglerar former för verifiering av att villkor följs som gäller för företag som ingått avtal med Svenskt Kött kring

Läs mer

Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar

Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Syftet med vägledningen... 3 1.2 Syftet med kontrollen... 3 2 Kontaktfunktioner... 3

Läs mer

Vilka slutsatser gav EU:s granskning av Sveriges livsmedelskontroll

Vilka slutsatser gav EU:s granskning av Sveriges livsmedelskontroll Vilka slutsatser gav EU:s granskning av Sveriges livsmedelskontroll General audit (GA), en omfattande revisionsinsats i Sverige under 2010 EU:s revisionsorgan Omfattning och syfte med GA Erfarenheter från

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 1(5) 2014-09-15 Dnr 2014.2783.1 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder Av 3 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att

Läs mer

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen - Nordisk tillsynskonferens 7-8 februari 2017 Leo Jager, teamchef Handel och myndighetssamverkan Santépaketet: nya EU-regler om offentlig kontroll av bl.a. livsmedel

Läs mer

Samsyn inom livsmedelskontrollen i Halland

Samsyn inom livsmedelskontrollen i Halland Samsyn inom livsmedelskontrollen i Halland Livsmedelsprojekt 2010-2012 Laholms, Halmstads, Falkenbergs, Hylte, Varbergs och Kungsbacka kommun samt Länsstyrelsen Sammanfattning Livsmedelslagstiftningens

Läs mer

Våra gemensamma FVOrekommendationer

Våra gemensamma FVOrekommendationer Våra gemensamma FVOrekommendationer FVO Health and food audits and analysis FVO aktiviteter 2016 1. General Follow up Audit 30 maj 3 juni 2. Djurskydd studiebesök 23-26 februari 3. Importkontroll 17 21

Läs mer

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 127 1(5) Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen 2(5)

Läs mer

Kontroll av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner

Kontroll av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Kontroll av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Syftet med livsmedelslagstiftningen är att skydda människors liv och hälsa, och att se till att de inte blir vilseledda

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

FAH På gång inom livsmedelstillsynen

FAH På gång inom livsmedelstillsynen FAH 2009-04-29 På gång inom livsmedelstillsynen Nils Alesund Sveriges Kommuner och Landsting Kritik som riktats mot kommunernas kontroll EU-kommissionen genom FVO Stora variationer mellan kommunerna Kritik

Läs mer

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 2/6 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollmyndighet: Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun Innehåll Kontrollplan... 1 Kontrollområde:... 1 Kontrollmyndighet:...

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Del 2 Genomförande, mål och prioriteringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR KONTROLLMYNDIGHETER 2 Inledning I våra möten med livsmedelsföretagare ser vi att det finns en efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna.

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Taxa inom livsmedelsområdet

Taxa inom livsmedelsområdet Taxa inom livsmedelsområdet Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2012-01-30 Töreboda kommun 2011-12-12 Gullspångs kommun 2012-01-12 Datum: 2012-02-10 Sida: 2 (6)

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Projekt utbildning Riktad kontroll mot butiker, förskolor och producenter

Projekt utbildning Riktad kontroll mot butiker, förskolor och producenter MILJÖFÖRVALTNINGEN Projekt utbildning Riktad kontroll mot butiker, förskolor och producenter En rapport från Miljöförvaltningen Camilla Blom och Johan Rådal 23 Mars 2010 1 SAMMANFATTNING 3 2 Bakgrund

Läs mer

Kontrollplan för 2014-2017

Kontrollplan för 2014-2017 2014-01-20 Förslag till kontrollplan livsmedel Alingsås 1 Kontrollplan för 2014-2017 Kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar i Alingsås Kommun samt därtill hörande myndighetsutövning.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utvecklingsnämnden 2013-02-26 12 Sida Un 10 Dnr 17/2013 460 Kontrollplan för livsmedelskontroll år 2013-2015 Utvecklingsutskottets beslut Förslag till utvecklingsnämnden

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

Att kontrollera kontrollen

Att kontrollera kontrollen Att kontrollera kontrollen vilken effekt har FVO:S arbete? Lotta Berg, SLU Skara EU kontor för livsmedels- och veterinärfrågor Har till uppgift att arbeta för effektiva kontrollsystem (livsmedel, djurhälsa,

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Gäller from 2016-01-01 Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18 2 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll

Läs mer

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Kompetens

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Kompetens Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING Kompetens Inledning Uppdraget livsmedelskontroll kräver en mångsidig och komplex kompetens hos de myndigheter och

Läs mer

MN16/31. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter Antagen av Miljönämnden

MN16/31. Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter Antagen av Miljönämnden MN16/31 Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter 2017 Antagen av Miljönämnden 2016-11-28 Kontrollplan 2/15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen... 3 2.1

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2015

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2015 Styrdokument, plan Miljö- och hälso-skyddskontoret 2014-11-14 Ghazi Alhindawi 08-590 974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2014:99 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Antagen av kommunfullmäktige 119/2015 att gälla från den 1 januari 2016 att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 99/2014 upphör att gälla från samma

Läs mer

Det är en spännande tid att arbeta med livsmedelskontroll

Det är en spännande tid att arbeta med livsmedelskontroll 1 (7) Nyhetsbrev för kontrollmyndigheterna Det är en spännande tid att arbeta med livsmedelskontroll Intresset för det vi gör är jättestort, vi märker det i våra kontakter med konsumenterna, livsmedelsbranschen

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015

Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015 Professionell kontroll för konsumentens och företagens bästa - vilket blir ditt bidrag? Mål och satsningar för livsmedelskontrollen 2015 Uppdraget livsmedelskontroll Syftet med livsmedelslagstiftningen

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:16

Regeringens skrivelse 2014/15:16 Regeringens skrivelse 2014/15:16 Riksrevisionens rapport om gransking av livsmedelskontrollen Skr. 2014/15:16 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 december 2014 Stefan

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Kontrollplan 2015. Kontrollområde: LIVSMEDEL. Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning...

Kontrollplan 2015. Kontrollområde: LIVSMEDEL. Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning... Kontrollplan 2015 Kontrollområde: LIVSMEDEL Operativ kontrollmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Mål för den offentliga kontrollen... 3 3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet...

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2017-2020 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Livsmedelskontrollen

Livsmedelskontrollen RAPPORT Dnr 2016/03103 0 (14) Livsmedelskontrollen Utveckling, brister och förbättringsförslag Postadress Box 622 751 26 Uppsala Besöksadress Hamnesplanaden 5 Leveransadress Strandbodgatan 4 753 23 Uppsala

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Falkenbergs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804),

Läs mer

Kontrollhandbok Provtagning

Kontrollhandbok Provtagning Kontrollhandbok Provtagning Del 6 Provtagning för kontroll av salmonella Foto: Borbála Katona Innehåll Salmonella i livsmedelslagstiftningen... 3 Salmonellakrav i förordning (EG) nr 2073/2005... 3 Nationell

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2011:12 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Kommunfullmäktiges beslut den 12 december

Läs mer

Allergener i oförpackade livsmedel

Allergener i oförpackade livsmedel Allergener i oförpackade livsmedel Kontrollprojekt 2016 Kommunerna i Jönköpings län Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Krav på allergiinformation... 4 Syfte... 5 Projektets genomförande och omfattning...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Revision vårdkök 2011

Revision vårdkök 2011 Dnr 2011-1894 Revision vårdkök 2011 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2011-05-23 Inledning Under 2011 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll. Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11

Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll. Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11 Årlig kontrollplan 2014 För Sunne kommuns offentliga livsmedelskontroll Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-12, 11 1. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål för den offentliga kontrollen...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/295 406 KFS 2015:16 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelsoch foderlagstiftningen (Antagen av kommunfullmäktige den 26 oktober 2015) (Gäller

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Mikrobiologiska undersökningar

Mikrobiologiska undersökningar MILJÖFÖRVALTNINGEN Mikrobiologiska undersökningar Projekt för granskning av egenkontrollen hos livsmedelsproducenter i Stockholm Stad En rapport från Miljöförvaltningen Lisbet Wibacke Januari 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

0 Livsmedelsverket Remissyttrande N2015/5104/DL

0 Livsmedelsverket Remissyttrande N2015/5104/DL 0 Livsmedelsverket 1 (6) 2016-01-15 Dnr 2015/07943 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande till Näringsdepartementet angående Statskontorets rapport Avgifter i livsmedelskontrollen. Förslag

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för livsmedelskontroll Antagen: KF 271/2009 Taxa för livsmedelskontroll Senast indexreglerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden 263/2012, att gälla fr o m 2013-01-01. 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna taxa gäller avgifter för

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

Mikrobiologiska kriterier i butik

Mikrobiologiska kriterier i butik Sammanfattning SOLTAK är en samverkan mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö. Samverkan och nätverk finns inom olika delar av kommunernas verksamhet och ett av

Läs mer