Behovsutredning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsutredning 2014-2016"

Transkript

1 Behovsutredning Område: tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, animaliska biprodukter och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun 1 Bakgrund Miljöfarlig verksamhet Hälsoskydd Natur Livsmedel Smittskydd, Tobakslagen, Strålskyddslagen Administrativa uppgifter... 8

2 1 Bakgrund Enligt miljötillsynsförordningen (2001:13) samt livsmedelslagstiftningen (EG) nr 882/2004 ska den kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken och livsmedelslagen upprätta en behovsutredning, tillsyns- och kontrollplan för verksamheten. Denna behovsutredning omfattar det tillsynsbehov som myndigheten har för hela ansvarsområdet enligt miljöbalken samt livsmedelslagstiftningen. Redovisningen avser behovet för ett genomsnittsår. Behovsutredningen avser en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Föreliggande behovsanalys baseras på: Register förs över de kända tillsynsobjekt som finns i kommunen. Register över dessa objekt finns i verksamhetsstödet Castor som kontinuerligt hålls uppdaterat av respektive handläggare. Planeringen av tillsynen sker utifrån ett intervall baserat på den tillsynstid varje tillsynsobjekt tilldelas utifrån de fastställda taxorna för tillsynen enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. I separata Excelfiler för miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och livsmedel planeras tillsynen. Tabellen redovisar också antal objekt och bedömd tidsåtgång för respektive objekt. Tidsåtgången för ärenden eller händelser som inte är knutna till planerad tillsyn har bedömts utifrån antal inkomna ärenden senaste åren eller utifrån erfarenhet av hur många ärenden/händelser/förfrågningar av en viss typ som handläggs under ett normalår. 1.1 Beräkningsgrund Årsarbetstiden för en anställd är 2080 timmar. Semester och normal sjukfrånvaro beräknas till 320 timmar. Vilket ger 1760 timmar som varje handläggare förväntas arbeta riktat mot näringsliv, offentlig verksamhet, allmänhet samt för samråd såväl inom miljögruppen som med andra förvaltningar och myndigheter, olika möten och sammankomster som kräver vår medverkan samt kompetensutveckling. Dessutom ingår administrativa uppgifter samt datarelaterade frågor. Det innebär att varje handläggare har ca 1000 timmar till handläggning av ärenden och tillsyn samt ca 760 timmar till planering, utbildning och administrativa uppgifter. Där inte fasta tillsynsobjekt finns har en genomgång av antalet ärenden av olika typ, som handläggs under ett normalår, tagits fram. Tidsåtgången för olika ärendetyper har bedömts utifrån erfarenhet. Arbetsområdet för gruppen är mycket brett och saker som sker i vår omvärld, nya miljöproblem, ändrad lagstiftning mm kan med kort varsel innebära mycket stora förändringar i arbetet. För beräkning av tidsåtgång har följande schablon används : Ärendetyper Genomsnitts tid för handläggning / ärende i timmar Klagomål 8 Anmälning om registrering inkl kontroll 4 Anmälningsärenden MFV, HÄL 6 Ansökan HÄL 8 Projekt (tillsyn, information) 6 Remisser miljöskydd/hälsoskydd 4 Remisser vattenverksamhet/naturvård/livsmedel 2 Remisser KS 8

3 1.2 Tillgängliga resurser På enheten finns det totalt 8,5 tjänster inom arbetsområdena miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, naturvård, livsmedel, och administrativt stöd (assistent och chef), vilket motsvarar timmar för beskrivna arbetsområden. Behovsutredningen visar ett behov av ca 19523timmar (exkl semester och sjukfrånvaro), vilket motsvarar ca 11 tjänster. I redogörelsen nedan framgår miljöenhetens personalbehov för att bedriva den tillsyn och genomföra den prövning som gällande lagstiftning förutsätter, de åtaganden i form av service till allmänhet och företag som förekommer samt övriga arbetsuppgifter som faller inom gruppens arbetsområde. Tillsynstid för ej anmälningspliktiga verksamheter men som ändå omfattas av myndighetsnämndens tillsynsområde har inte uppsakattats och ingår därmed inte av behovsuredningen. Intäkterna har beräknats utifrån nuvarande fördelning mellan fasta årsavgifter respektive timdebitering. Intäkterna nedan anges i bedömt antal debiterbara timmar. Miljöbalkens taxa är idag 600 kr/tim medan taxan för livsmedelslagstiftningen är 800 kr Konsekvenser Vid brist på personalresurser kommer inkommande ärenden att styra arbetet i högre utsträckning än önskvärt på bekostnad av egen planerad tillsyn men även möjligheterna att delta i projekt som initieras av andra begränsas. Den brist på personalresurser som föreligger medför att ett antal av de arbetsuppgifter som borde göras inte kommer att klaras av. 2 Miljöfarlig verksamhet Sammantaget bedöms 3535 ( ) timmar åtgå för de nedan beskrivna arbetsuppgifterna inom miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, kemiska produkter och avfall och producentansvar. Verksamheter som vi har tillsyn över (prövningsplikt: B, C, U) Tillståndspliktiga (B) Anmälningspliktiga (C) Verksamheter som klassats in enligt kommunens taxa (U) Övriga verksamheter som är inte är prövningspliktiga men omfattas av tillsynsansvar Tillsynsobjekt: Objekttyper Antal Tim B -objekt C -objekt U -objekt U timtaxa 51 51*6=306 Behov 1505 Alla B-, C- och U-objekt har en årlig tillsynsavgift med undantag av de u-objekt med timtaxa Händelsestyrd tillsyn, inkl remisser Ärendetyper Antal Tim Anmälningar Klagomål Remisser Projekt*

4 4 Behov 680 *Exempel på projekt: Cisterner inom vattenskyddsområde, PCB i byggmaterial, Majbrasor 2.1 Förorenade områden Verksamheter som vi har tillsyn över: Gamla deponier Övrigt inventerade områden/kommunalt ansvar Tillsynsobjekt Objekttyper Antal Tim Gamla deponier 21 21*6=126 Övriga inventerade områden *6=1032 med kommunalt ansvar Behov 1158 Händelsestyrd tillsyn inkl remisser Ärendetyper antal Tim Anmälningar 2 12 Akuta utsläpp 5 5*8=40 Behov Kemiska produkter Verksamheter som vi har tillsyn över Anläggningar med ozonnedbrytande ämnen, rapporteringsskyldiga Anläggningar med ozonnedbrytande ämnen, ej rapporteringsskyldiga Återförsäljare/egenanvändare av kemiska produkter Hanterare av bekämpningsmedel Händelsestyrd tillsyn inkl remisser Ärendetyper antal Tim Årsrapporter Ansökningar 1 8 Anmälningar 1 6 Behov Avfall och producentansvar Verksamheter som vi har tillsyn över Återvinningsstationer 14 stycken Behovet för detta område hanteras under rubrikerna Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2.4 Animaliska biprodukter Sammantaget bedöms 40 timmar åtgå för de nedan beskrivna arbetsuppgifterna Verksamheter som vi har kontroll över: Nedgrävning av animaliska biprodukter Förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen

5 5 Förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionen Användning av gödslingsmedel Befattning med naturgödsel i primärproduktionen Behovet för dessa kontrollobjekt hanteras under rubrikerna Miljöfarlig verksamhet. Ärenden Ärendetyper antal tid Klagomål 2 16 Remisser 7 28 Behov 44 3 Hälsoskydd Sammantaget bedöms 3834 ( ) timmar åtgå för de nedan beskrivna arbetsuppgifterna inom hälsoskyddsområdet. Verksamheter som vi har tillsyn över (ap = anmälningspliktiga)(ej ap = ej anmälningspliktiga) Lokaler för undervisning (ap) Bassängbad (ap) Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta (ap) Bostäder (ej ap) Hotell, pensionat, vandrarhem mm (ej ap) Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling (ej ap) Lokaler för förvaring av djur (ej ap) Lokaler för vård eller annat omhändertagande (ej ap) Idrotts-, camping-, badanläggningar, strandbad och liknande som är upplåtna för allmänheten eller som annars nyttjas av många människor (ej ap) Samlingslokaler (ej ap) Rubriken hälsoskydd omfattar även de lokala föreskrifterna för människors hälsa och miljö samt avfallsförordningen. Tillsynsobjekt Objekttyper Antal Tim Anmälningspliktiga Behov 110 Händelsestyrd tillsyn Ärendetyper Antal Tim Anmälningar Ansökningar Klagomål Projekt =1670 Remisser 10 40

6 6 Behov Projektområden inom hälsoskydd Enskilda avlopp Inom kommunen finns cirka 4000 enskilda avlopp som saknar tillstånd. En stor del av dessa uppfyller förmodligen inte miljöbalkens krav på rening. Projektet behöver kompletteras med inventering av enskilda anläggningar. Behovet uppskattas till 1570 timmar. Radon i flerbostadshus och undervisningslokaler Till miljöenhetens arbetsuppgifter är att bevaka luftradonvärdena i skolor, förskolor, daghem och flerbostadshus och verka för att åtgärder vidtas där värdena överstiger 200 Bq/m3. Ett stort antal förfrågningar gällande gamla mätningar sker varje år. Behovet uppskattas till 100 timmar. 4 Natur Sammantaget bedöms 798 ( ) timmar åtgå för de nedan beskrivna arbetsuppgifterna inom naturområdet. Verksamheter som vi har tillsyn över Vattenskyddsområden (8 st) Naturreservat (5 st) Tillsynen för vattenskyddsområdena sker i huvudsak i samband med prövning av föreskrifterna och tillsynen av naturreservaten sker i huvudsak i samband med skötsel. Därför har inget speciellt behov av timmar tagits fram för dessa tillsynsområden. Händelsestyrd tillsyn/prövning Ärendetyper antal tid Anmälningar - - Ansökningar 3 24 klagomål 2 16 Remisser Vatten V KS remisser, motioner Behov Kalkning Den kalkningsverksamhet som i dag sker inom miljöenhetens arbetsområde inrymmer kalkeffektsuppföljning, medverkan vid upprättande av kalkningsplaner och spridningsplaner för sex åtgärdsområden som omfattar 14 sjöar och ett vattendrag med kalkdoserare. Resursbehov beräknas uppgå till 160 timmar per år. 4.2 Naturvård Skötsel av de fem kommunala reservaten planeras av kommunekologen. Behov beräknas uppgå till 350 timmar per år. Tillsyn av vattenskyddsområden är ärende- och klagomålsstyrd.

7 7 4.3 Samverkansgrupp: miljömål, vattendirektiv och klimatanpassning Sammankallande i kommunens Samverkansgrupp för frågor gällande miljömål, vattendirektiv och klimatanpassning. Arbetet omfattar även deltagande vid arrangemang som hanterar respektive område. Behovet uppskattas till 100 timmar. 5 Livsmedel Sammantaget bedöms 1376 timmar åtgå för de nedan beskrivna arbetsuppgifterna inom livsmedelstillsyn. Verksamheter som vi har kontroll över är storhushåll, butiker, caféer, tillverkning mm. Syftet med livsmedelskontrollen är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen. I dagsläget finns ca 250 anläggningar med en planerad kontroll tid på 864 timmar, registrerade inom Ljusdals kommun. Beroende av riskklass görs kontroll utifrån ett intervall baserad på den tid som riskklassningen ger. Utöver planerade kontroller handläggs flera registreringar av nya anläggningar med ett tillhörande kontrollbesök. Även ett flertal klagomål, och remisser handläggs årligen. Alla kontrollobjekt har inte en årlig kontrollavgift, vissa har timdebitering för tillsynen. Sammanställning av livsmedelskontrollens behov i timmar Ärendetyper antal tid Offentlig kontroll Extra offentlig kontroll 100 Registrering inkl kontroll Klagomål Remisser Behov Smittskydd, Tobakslagen, Strålskyddslagen Behovet för dessa områden hanteras under rubrikerna hälsoskydd och livsmedel. Smittskyddslagens mål är att skydda människor mot spridning av smittsamma sjukdomar. Det förebyggande arbetet sker vid den ordinarie tillsynen/kontrollen av hälsoskyddslokaler och livsmedelsobjekt. Myndighetsnämndens tillsynsområde enligt tobakslagen omfattar lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom, samt skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Tillsynen enligt strålskyddslagen omfattar så kallade kosmetiska solarier och syftar till att minska riskerna att människor skadas av strålningen.

8 7 Administrativa uppgifter Miljöenhetens administrativa stöd består av dels en assistenttjänst och en chefstjänst på vardera, 1760 timmar. Sammantaget bedöms att 760 timmar behövs för de nedan beskrivna arbetsuppgifterna per inspektör. Tillsyns-/kontrollplan, behovsutredning Förberedelse för nämnd/utskott/ks Kvalitetsarbetet Internsamverkan Datastöd Introduktioner Oförutsedda arbetsuppgifter Rådgivning som inte kan hänföras under annan rubrik Enskilda vattenprover Bakgrundsmätning av gammastrålning Planering av tillsyn/kontroll Kompetensutveckling 8

Underlag till tillsynsplan 2015

Underlag till tillsynsplan 2015 Underlag till tillsynsplan 2015 Resursbehovet specificerat efter Sveriges 16 nationella miljömål samt efter övriga verksamheter (17-20) som inte kan härledas till ett miljömål. Varje miljömål är indelat

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Behovsutredning och tillsynsplan

Behovsutredning och tillsynsplan 2014-03-13 1 (16) Dnr : KS2014/39-5 Behovsutredning och tillsynsplan 2014-2016 Kommunstyrelseförvaltningen-miljöenheten Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014 Tjänsteutlåtande Chef 2013-11-26 Anne-Charlotte Glantz 08-590 974 02 Dnr: Fax 08-590 733 40 MHN/2013:87 anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt följande lagstiftning; miljöbalken (SFS 1998:808), strålskyddslagen (SFS 1988:220), livsmedelslagen (SFS 2006:805), lagen om

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Miljö-Hälsa

Verksamhetsplan 2016 Miljö-Hälsa Verksamhetsplan 2016 Miljö-Hälsa Miljö- och bygg(lov)nämnden Lidköping/Götene/Grästorp Antagen av Miljö- och byggnämnden Lidköping 151216 Miljö- och bygglovnämnden Götene 151208 Miljö- och byggnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utvecklingsnämnden 2013-02-26 12 Sida Un 10 Dnr 17/2013 460 Kontrollplan för livsmedelskontroll år 2013-2015 Utvecklingsutskottets beslut Förslag till utvecklingsnämnden

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2018

Kontrollplan för 2016-2018 Kontrollplan för 2016-2018 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning. Operativ kontrollmyndighet är Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun.

Läs mer

Behovsutredning Rubrikmall

Behovsutredning Rubrikmall Behovsutredning Rubrikmall 2014-06-12 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Läs mer

Riskbaserad taxa. vid myndighetsutövning

Riskbaserad taxa. vid myndighetsutövning Riskbaserad taxa vid myndighetsutövning Tove Göthner Sveriges Kommuner och Landsting Umeå, 17 oktober 2013 Passens innehåll 10.10-12.00 SKL:s underlag till taxa utifrån risk- och erfarenhetsbedömning 13.00-14.00

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Vad gör vi? Avdelningen består idag av 8 inspektörer Kommunal tillsynsmyndighet enligt flera lagstiftningar Miljöbalken

Läs mer

Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Behovsutredning inför budget 2014 och plan 1(6) Behovsutredning 2013-08-22 MN Diarienr: 2013-001492 Ert nummer: Handläggare: Karin Valtinat Direkttel: 0431-46 82 36 E-post: karin.valtinat@engelholm.se Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Läs mer

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9 1 åa = 1000 tim Tillgängliga resurser (tim) Behov Utfall Tillgängliga resurser (åa) Behov Utfall Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5 Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5 Obligatorisk tid 9 400

Läs mer

Yttrande angående remiss gällande tillsynsansvar för förorenade områden

Yttrande angående remiss gällande tillsynsansvar för förorenade områden 1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-10 2014-007140- MI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Adressat: m.registrator@regeringskansliet.se christina.malmros@regeringskansliet.se

Läs mer

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken 2014-11-24 Reviderad: 2014-12-02 Erik Moelv Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 Krav på tillsynsplan... 3 Grund för prioritering av tillsynsarbete 2015... 4 Budget... 5 Personal och tid för miljöbalkstillsyn...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 är en myndighetsnämnd som arbetar med Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelskontroll inklusive kontroll av animaliska biprodukter Tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll

Läs mer

Miljötillsynsförordning (2011:13)

Miljötillsynsförordning (2011:13) Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Allmänt om miljötillsynen 1 [4181] Denna förordning är meddelad 1. med stöd av 26 kap. 5 miljöbalken i fråga om 1 kap. 4, 2. med stöd av 26

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av

Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel 2011-2013 1 (14) 2011-06-14 2011 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING...3 2. DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 12 (41) 135 TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN INOM LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2013-305-406 Miljönämnden för mellersta Bohuslän,

Läs mer

Grästorps kommun Miljö- och bygg

Grästorps kommun Miljö- och bygg 2015-09-24 Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp 2015-09-24, kl 13.00 16.20 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Lars-Erik Tengeland (M) N Jens Wallin (S) N Stina

Läs mer

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär

Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016. Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsmöte, Hässleholm, 21 april 2016 Jonas Fröjd, Länsveterinär Länsstyrelsen Bakgrund Länsveterinär vid Länsstyrelsen Skåne sedan 2012. Ansvarsområden: revision av kommunal livsmedelskontroll, överklaganden,

Läs mer

Ser. A Nr 143, 2011-10-31

Ser. A Nr 143, 2011-10-31 Nr 143. Miljö- och hälsoskyddsnämndens timavgift för tillsyn och kontroll samt taxa för Uppsala kommuns offentliga kontroll av livsmedel (KSN-2011-0418, KSN-2011-0419) Kommunfullmäktige Förslag till beslut

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kf 2000-11-27 99 Senaste reviderad 2008-01-01 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Inledande bestämmelser 1 Denna taxa

Läs mer

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015 Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015 Grundbelopp 915 kr VERKSAMHETER M.M. MILJÖFARLIG VERKSAMHET Prövning DEBITERINGS- FAKTOR AVGIFT Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning

Läs mer

Redovisning av: Årsplanering 2015

Redovisning av: Årsplanering 2015 Redovisning av: Årsplanering 2015 Miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17)

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17) 1 (17) Översikt Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun Antagen av MHN 2008-11-10, 125/08 A MILJÖBALKEN sid 4 A.1 ALLMÄNT Ändring beslut Avskrivning ärende Föreläggande och

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2014-01-28 13.15 i kommunhuset, rum

Läs mer

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016

Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Styrdokument, plan Miljö- och häloskyddskontoret 2015-10-14 Ghazi Alhindawi 08-590974 07 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2015:93 Ghazi.Alhindawi@upplandsvasby.se Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2016 Nivå:

Läs mer

Kallelse till Miljönämnden 30 november

Kallelse till Miljönämnden 30 november Kanslienheten Helena Edenborg Nämndsekreterare 0156-522 50 helena.edenborg@trosa.se Kallelse Datum 2015-11-23 Tid: Måndagen den 30 november 2015, kl. 13.30 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kallelse

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

RESURSBEHOVSUTREDNING. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017

RESURSBEHOVSUTREDNING. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 RESURSBEHOVSUTREDNING Miljö- och hälsoskyddsnämnden sutredning -2019 Antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-11-08 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning...

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.20 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina Treson

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR MILJÖNÄMNDEN

STYRDOKUMENT FÖR MILJÖNÄMNDEN www.hassleholm.se STYRDOKUMENT 2015 2018 1 STYRDOKUMENT FÖR MILJÖNÄMNDEN 2015-2018 INNEHÅLL FÖRORD Innehållsförteckning 2 Förord 3 Miljönämndens ansvarsområden 4 Kommunens vision 5 För tredje gången gör

Läs mer

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden Härjedalens Kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT

Läs mer

Kontrollplan miljöbalken Bräcke

Kontrollplan miljöbalken Bräcke TJÄNSTESKRIVELSE 1 Bygg- och miljönämnden Kontrollplan 2017-2019 miljöbalken Bräcke Tillsyn efter behov En behovsutredning för tillsynsobjekt inom miljöbalkens område har tagits fram, se tabeller i bilaga.

Läs mer

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden Datum 2016-06-01 Handläggare Rolf Englesson MBN Dnr 2015/1161 Förtydligande av delegeringsordning Ärendebeskrivning Det finns ett behov av att förtydliga

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M), jäv 5

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M), jäv 5 2015-01-21 1(17) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-01-21 kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMM UN KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN FÖR MILJÖENHETEN 2014

STAFFANSTORPS KOMM UN KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN FÖR MILJÖENHETEN 2014 STAFFANSTORPS KOMM UN KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN FÖR MILJÖENHETEN 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Miljökvalitetsmål 3. Kvalitetsarbete 4. Uppföljning av kontroll- och tillsynsplan 5. Vad är tillsyn

Läs mer

Miljö- och byggnämnden. Informationsärenden. Beslutsärenden. Tid: Tisdagen den 8 mars kl. 17.30. Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet

Miljö- och byggnämnden. Informationsärenden. Beslutsärenden. Tid: Tisdagen den 8 mars kl. 17.30. Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 8 mars kl. 17.30 Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar

Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollplan för 2016-2019 Kontrollområde: Kontroll av livsmedelsanläggningar Kontrollmyndighet: Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun Innehåll Kontrollplan... 1 Kontrollområde:... 1 Kontrollmyndighet:...

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:128

Regeringens proposition 2005/06:128 Regeringens proposition 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. Prop. 2005/06:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Fastställd av myndighetsnämnden 2012-12-20 XX

Tillsynsplan 2014. Fastställd av myndighetsnämnden 2012-12-20 XX Tillsynsplan 2014 För myndighetsnämndens ansvarsområde inom miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier, kontroll enligt tobakslagen, Läkemedelsverkets föreskrifter

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 1/2013 Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Verksamhetsåret 2013 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag

Läs mer

Kontrollplan för 2014-2017

Kontrollplan för 2014-2017 2014-01-20 Förslag till kontrollplan livsmedel Alingsås 1 Kontrollplan för 2014-2017 Kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar i Alingsås Kommun samt därtill hörande myndighetsutövning.

Läs mer

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret TAXA För offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress:

Läs mer

1(23) Behovsutredning och verksamhetsplan för Miljöförbundet Blekinge Väst 2014

1(23) Behovsutredning och verksamhetsplan för Miljöförbundet Blekinge Väst 2014 1(23) Behovsutredning och verksamhetsplan för Miljöförbundet Blekinge Väst 2014 behovsutredning och verksamhetsplan 2014 2(23) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Verksamheten...

Läs mer

Miljö- och byggnämndens taxor 2016

Miljö- och byggnämndens taxor 2016 1 Miljö- och byggnämndens taxor 2016 Innehållsförteckning Taxa för miljö- och hälsoskyddsavdelningens verksamhetsområde 2015..3 Taxa för miljö- och byggnämndens offentliga kontroll inom livsmedels- och

Läs mer

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 1 2 Taxa för miljöhälsoskyddet 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006), vilka gäller

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1(37

FÖRFATTNINGSSAMLING 1(37 F 4.3 FÖRFATTNINGSSAMLING 1(37 MILJÖKONTORETS KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN 2014 Inledning Den politiska visionen för Lomma kommun ligger till grund för de övergripande mål och riktlinjerna för 2011-2014.

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Miljönämndens verksamhetsplan 2016 Myndighetsutövning Miljönämnden 2015-12-15, 198/5

Miljönämndens verksamhetsplan 2016 Myndighetsutövning Miljönämnden 2015-12-15, 198/5 Miljönämndens verksamhetsplan 2016 Myndighetsutövning Miljönämnden 2015-12-15, 198/5 1 av 35 1. Innehållsförteckning 2. Inledning... 2 2.1 Miljö- och hälsoskydd och livsmedel, myndighetsutövning... 3 3.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1(43

FÖRFATTNINGSSAMLING 1(43 F 4.3 FÖRFATTNINGSSAMLING 1(43 MILJÖKONTORETS KONTROLL- OCH TILLSYNSPLAN 2013 Inledning Kontroll- och tillsynsplanen omfattar den kontroll och tillsyn inom miljö-, hälso- och livsmedelsområdena som miljö-

Läs mer

Tillsynsansvar över förorenade områden redovisning av regeringsuppdrag Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid 26 mars 2015

Tillsynsansvar över förorenade områden redovisning av regeringsuppdrag Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid 26 mars 2015 PM 2015: RV (Dnr 001-1811/2014) Tillsynsansvar över förorenade områden redovisning av regeringsuppdrag Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid 26 mars 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

Handläggare: Joakim Önnemar 0270-751 43 joakim.onnemar@soderhamn.se

Handläggare: Joakim Önnemar 0270-751 43 joakim.onnemar@soderhamn.se 1 (9) 2007-01-22 Dnr 2007/0070 L Diarieplan 480 MYNDIGHETSNÄMNDEN Bygg- och miljöavdelningen Handläggare: Joakim Önnemar 0270-751 43 joakim.onnemar@soderhamn.se Sammanställning av djurskyddskontroll i

Läs mer

Aktuellt från Socialstyrelsen

Aktuellt från Socialstyrelsen Aktuellt från Socialstyrelsen Greta Smedje 2013-09-24 Socialstyrelsens uppgifter inom området hälsoskydd och miljöhälsa Miljömålsmyndighet Tillsynsvägledande myndighet Nationellt expertorgan Miljötillsynsförordning

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Miljö- & hälsoskyddskontoret

Verksamhetsberättelse 2013. Miljö- & hälsoskyddskontoret Verksamhetsberättelse Miljö- & hälsoskyddskontoret 1 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört ett bra år utan några större avvikelser att rapportera. Ekonomiskt visar nämnden ett positivt

Läs mer

Tillsynsplan 2015. Tillsynsområde: Miljöbalken. Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning...

Tillsynsplan 2015. Tillsynsområde: Miljöbalken. Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning... Tillsynsplan 2015 Tillsynsområde: Miljöbalken Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Allmänt om miljötillsyn... 2 3 Ansvarsfördelning inom tillsynsområdet...

Läs mer

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2007-12-20 Bilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-01-14. Arorna, torsdagen den 14 januari 2016 kl. 13.00-16.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-01-14. Arorna, torsdagen den 14 januari 2016 kl. 13.00-16.30. BÅSTADS KOMMUN Myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-01-14 Blad 1 15) Plats och tid: Beslutande: Arorna, torsdagen den 14 januari 2016 kl. 13.00-16.30. James Johnson BP), ordförande

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans Ägargruppsmöte 25 februari 2015 Ansia, Lycksele 09.30 Fika 10.00 Välkomna, presentation av deltagare Lena Friborg 10.15 Dialog kring aktuella och prioriterade

Läs mer

Social- och hälsovårdsverket Hälsoinspektionen. Plan för tobakstillsyn 2015-2019 (bilaga 4)

Social- och hälsovårdsverket Hälsoinspektionen. Plan för tobakstillsyn 2015-2019 (bilaga 4) Social- och hälsovårdsverket Hälsoinspektionen Plan för tobakstillsyn 2015-2019 (bilaga 4) Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 1 2. TYNGDPUNKTSOMRÅDEN... 1 3. INSPEKTIONER... 2 3.1 nas innehåll... 2 3.2

Läs mer

Delegeringsordning för miljönämnden

Delegeringsordning för miljönämnden Delegeringsordning för miljönämnden Reviderad av miljönämnden 2015-10-05, 47, dnr MN 2015/3 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Delegeringsordning för miljönämnden...

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Ordförande: Ingemar Rogbrant Förvaltningschef: Rune Winsnes Andel av nettodriftkostnad Miljö- o byggnadsnämnd 0,79% 99,21% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos

Läs mer

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 16:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Mimmi Ingevall-Madsen, miljö- och hälsoskydds-inspektör, 8 Maria Wikström, chef Bygg-

Läs mer

Entreprenörsregionen. rsregionen. 20100412 Projektet Sida 2 Entreprenörsregionen 2010-04/BR

Entreprenörsregionen. rsregionen. 20100412 Projektet Sida 2 Entreprenörsregionen 2010-04/BR Entreprenörsregionen rsregionen 20100412 Projektet Sida 2 Entreprenörsregionen 2010-04/BR Lokalt företagsklimat Svenskt Näringsliv: Enkät bland företagare RANKING 2010 (lägre tal - högre ranking, av 290

Läs mer

Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll

Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöfövaltningen BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöförvaltningen Information om riskklassning och avgifter för livsmedelskontroll Foto: Herman Claesson Offentlig kontroll

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-09

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-09 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-09 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Anpassning av svensk

Läs mer

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Del 2 Resurser Dnr: Mbn 2013-1019 Anne Pagès Oktober 2013 2013-10-22 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. UNDERLAG... 2 4. METOD... 3 4.1. Revidering

Läs mer

Information om MIFO-inventering

Information om MIFO-inventering Information om MIFO-inventering I den här broschyren kan du läsa om hur inventeringen ska gå till och vad som förväntas av dig som verksamhetsutövare. Du får också kort information om vad MIFO innebär

Läs mer

Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416 Årsredovisning 2014 Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanfattning Årsredovisningen innehåller avsnitt om händelser av

Läs mer

En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsformen kan inte utnyttjas av kommunalförbund.

En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsformen kan inte utnyttjas av kommunalförbund. HFD 2013 ref 80 En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsformen kan inte utnyttjas av kommunalförbund. Lagrum: 8 kap. 1, 2 första stycket 2, 10 och 11 kap. 14 regeringsformen;

Läs mer

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2016-09-21 2016-4612 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 september 2016 Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Läs mer

Delegationsordning för miljökontoret

Delegationsordning för miljökontoret 1 (17) Miljönämnden 2005-11-10 Dnr 2005-464 Delegationsordning för miljökontoret fastställd av miljönämnden den 7 december 2005 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress: Linköpings kommun,

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2016-2019 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Gröt,smörgås/kaffe/te från kl. 17:30, Helges restaurang, kommunalhuset,

Gröt,smörgås/kaffe/te från kl. 17:30, Helges restaurang, kommunalhuset, KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-11-14 Tid Måndagen den 3 december 2012 kl: 18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Överskridna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0176 KFS 2005:6 LOKALA FÖRESKRIFTER OM BRANDSKYDDSKONTROLL SAMT TAXA (Antagna av kommunfullmäktige den 29 augusti 2005, 78, gäller fr o m 2005-08-29) Med stöd av 3 kap. 4 och 6 Lagen

Läs mer

Verksamhetsplan Hälsoskydd 2016

Verksamhetsplan Hälsoskydd 2016 Miljö och hälsa Dokumenttyp: VEP Dokumentnamn: VEP hälsoskydd 2016 Gäller för: Hälsoskydd Upprättad av: Hälsoskyddsgruppen Beslutad av: Miljö- och samhällsnämnden 2016-12 Version: 0.3 Verksamhetsplan Hälsoskydd

Läs mer

Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp)

Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp) 1(17) Dnr 38-4673/10 2015-01-30 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för Kommunernas offentliga kontroll inom området animaliska biprodukter (abp) Fastställd den 30 januari 2015 Jordbruksverket

Läs mer

Hälsoskydd vid tillfälligt boende. Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m.

Hälsoskydd vid tillfälligt boende. Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m. Hälsoskydd vid tillfälligt boende Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-08 1 (27)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-08 1 (27) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-08 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 15.00-18.20 Beslutande Bengt Holmqvist (M), ordf. Hans-Erik Aronsson (M) Ingemar Andersson (FP) Madelaine Karlsson

Läs mer

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Innehållsförteckning Sidan Delegeringsordning för Myndighetsnämnden 3 Ärenden, bygglovsavdelningen 4 - Plan- och bygglagen och speciallagstiftning 5 Ärenden, miljöstaben

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Söderåsens miljöförbund

Verksamhetsplan 2016 Söderåsens miljöförbund Verksamhetsplan 2016 Söderåsens miljöförbund Antagen av Söderåsens miljöförbund 2015-12-15 128 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Söderåsens miljöförbund sid 3 Målstruktur 2016 sid 4-7 Hur vi arbetar med service och

Läs mer

INTERNBUDGET för miljö- och hälsoskyddsnämnden

INTERNBUDGET för miljö- och hälsoskyddsnämnden INTERNBUDGET för miljö- och hälsoskyddsnämnden med verksamhetsplan för 2017 2018 2016 Internbudget 2016 1 (23) Internbudget 2016 Antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-11-10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Granskning av tillsynsavgifter Miljöenheten

Granskning av tillsynsavgifter Miljöenheten Revisionsrapport* Granskning av tillsynsavgifter Miljöenheten Hylte kommun 2008-02-08 Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3 3 Allmänt...3 4 Anvisningar för beräkning av

Läs mer

Tillsyns och kontrollplan för Miljö och byggnadsnämnden 2015 osv. Behovsutredning. Tillsyns och kontrollplan 2015#4.xlsx

Tillsyns och kontrollplan för Miljö och byggnadsnämnden 2015 osv. Behovsutredning. Tillsyns och kontrollplan 2015#4.xlsx 2015 02 02 Tillsyns och kontrollplan för Miljö och byggnadsnämnden 2015 osv. Behovsutredning Tillsyns och kontrollplan 2015#4.xlsx Innehåll 1 Plan och bygglagen 2 Oljecisterner 3 Miljöbalken övergripande

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken

Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken Reviderad: 2013-11-06 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-1335 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken 2014-2016 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens handlingar 2011-11-01

Kommunstyrelsens handlingar 2011-11-01 Kommunstyrelsens handlingar 2011-11-01 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2011-10-25 1(3) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 97 28 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens

Läs mer

Innehåll. Mål Utvärdera olika befintliga modeller för miljömålsstyrd tillsyn.

Innehåll. Mål Utvärdera olika befintliga modeller för miljömålsstyrd tillsyn. 1 Miljömålstillsyn - Projektrapport December 2008 Innehåll sida Mål, arbetsgruppen och metod 1 Bakgrund 2 Kort modellbeskrivning 2 rbetsgruppens resultat 4 Temadagens resultat 6 Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Falkenbergs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804),

Läs mer

Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund

Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 14(50) Ks 52 Dnr 2014-000094 Fastställande av taxor för myndighetsutövning,jämtlands Räddningstjänstförbund Kommunstyrelsens förslag till beslut

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Dnr A 2011/0011 DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Gäller fr.o.m. 2012-07-01 INNEHÅLL sidnr Beslut 1 1 Övergripande 1 2 Personalärenden 2 3 Avtal- och upphandlingsärenden

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Cll 1

TJÄNSTESKRIVELSE Cll 1 Staffanstorps kommun TJÄNSTESKRIVELSE Cll 1 / 1 ( 1) ÄRENDENR:2015-MOS-52 DATUM: 2015-10-30 VÅR REFERENS: Thomas Lexen 046-25 11 00 thomas.lexen@staffanstorp.se Verksamhetsplan Planenheten 2016 Förslag

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer